Fuglene på Filsø. Årsrapport til Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen"

Transkript

1 Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport til Filsøgruppen Jens Rye Larsen

2 Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var og er at genetablere en Filsø på en sådan måde, at søfladerne bliver udvidet betragteligt med ca. 915 ha. Samtidig bliver der iværksat naturpleje på de øvrige arealer på ejendommen: heder, kær, skov, marker og enge. I tilknytning til genopretningsprojektet gennemføres der overvågningsprogrammer på en række områder: padder, insekter, natsommerfugle, dagsommerfugle og guldsmede, vegetation, pattedyr (herunder birkemus), fugle og fisk. Desuden er der lavet pollenanalyser samt analyser af jordbund og drivhusgasser. Overvågningsprogrammerne er lagt i hænderne på forskellige konsulenter. Fugleovervågningen varetages af frivillige medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Den eksisterende caretakergruppe blev udvidet væsentligt, og der dannedes en tællergruppe, Filsøgruppen. Gruppen optræder på DOFbasen under observatørnavnet FIG. På DOFs hjemmeside findes under punktet De vigtigste fuglelokaliteter en særlig caretakerhjemmeside for Filsø - Filsøgruppen Føgende frivillige caretakere har deltaget i de månedlige tællinger i perioden: Bent Jakobsen, Bjarne Holm, Bodil Bondesen, Børge Vistisen, Erik Mørk Nielsen, Hans Staal, Harry Jensen, Henning Simonsen, Henrik Böhmer, Jens Rye Larsen (koordinator), Jens Ole Byskov, John Frikke, Jørgen Hjorth Jensen, Keld Bakken, Kim Mogensen, Michael Gammelholm, Mogens Bak, Ole Amstrup, Per Poulsen, Peter Rasmussen, Peter Tougaard, Sven Bødker, Svend Rønnest, Søren Peder Nielsen, Willy Schrøder Andersen og Åge Gejl Hansen. Lokalitet og dellokaliteter. Filsø som helhed er en såkaldt IBA-lokalitet. IBA betyder Important Bird Area. IBAlokaliteten omfatter mere end Aage V. Jensen Naturfonds ejendom. Før overtagelsen var Naturfondens ejendom inddelt i dellokaliteterne: Filsø, søen Filsø, godset Filsø Hede og Porsmose Bjerge Efter overtagelsen blev der udarbejdet nye dellokaliteter: Fidde Sø (svarende til Filsø, søen) Under Holmbanken Filsø Hede og Porsmose Bjerge (identisk med den oprindelige) Petersholm Langodde Filsø, mellemsøen Filsø, søndersøen Metode Overvågningsprogrammet for fugle er udarbejdet i et samarbejde mellem biologerne i DOFs Naturvidenskabelige Afdeling (DNA) og koordinator for Filsøgruppen. Det var formålet at skabe et program, som dels kan producere data af god kvalitet og dels ville kunne gennemføres af frivillige både nu og i årene fremover. Endelig var det hensigten at 2

3 programmet skulle være kompatibelt med andre overvågningsprojekter - især Atlas IIIprojektet 1. Søfladerne optælles som totaltællinger den første lørdag i hver måned. Søerne opdeles i sektioner (felter), som tælles fra faste punkter. De terrestriske lokaliteter tælles ved hjælp af tælleruter. En tællerute er en transekt, hvor observatørerne går en rute på 1-2 km i løbet af ca. 1 time. Undervejs noteres alle arter, som ses eller høres i to bånd: 0-25 meter fra ruten og meter fra ruten. Ud fra disse data er det muligt at beregne absolutte værdier for tætheden af de almindelige fuglearter. Denne metode skal også benyttes i Atlas III-projektet. Fokusarterne eftersøges og overvåges særskilt efter en nærmere fastlagt metode for de enkelte arter. I den periode ( til ), som behandles i denne rapport, er overvågningen implementeret i takt med, at genopretningen er skredet frem. Ved rapporteringsperioden udløb var projektet stadig ikke fuldt gennemført. Overvågningen er foretaget således: Månedstællinger: mindre grupper har optalt afgrænsede områder, hvor alle fugle er registreret. Tællerne har selv dannet grupperne fra gang til gang. Grupperne har skiftet mellem områderne. Vinteren igennem - fra oktober 2011 til og med marts 2012 er der foretaget tællinger inden for 10-dages intervaller af Pibesvane, Sangsvane, Grågås, Kortnæbbet Gås og Bramgås på markerne. Resultaterne ses på side 19. Fra april 2012 er tælleruterne gradvist blevet indfaset og metoden indøvet. Da der ikke p.t. findes mulighed for at beregne data, er der i denne rapport heller ikke beregnet tætheder. I ynglesæsonen 2012 er der ekstensivt sket en registrering og kortlægning af udvalgte ynglefugle. Der blev lukket op for vandet til søndersøen den 2. juli I løbet af ganske få dage tiltrak det mange fugle. Dette afspejles meget tydeligt for nogle arters vedkommende - ikke mindst vadefuglene. Fuldstændig implementering af overvågningsprogrammet ventes at ske i løbet af de første måneder i Alle indtastninger i DOFbasen er gennemgået som grundlag for denne årsrapport. 85% af de arter, som totalt er registreret i DOFbasen i perioden, er også fundet af Filsøgruppen i forbindelse med de ordinære månedstællinger. De resterende arter er dels fundet af Filsøgruppens medlemmer, når de på egen hånd har opholdt sig i Filsø - og dels af ude fra kommende fuglekiggere. Vejret Filsø har ikke egen vejrstation, så vejrdata er hentet fra DMIs arkiver fra området. Efteråret 2011 var som helhed mere varmt og tørt end normalt. Gennemsnitstemperaturen lå lidt over 10,5 grader (normal 8,8 grader). Nedbørssum mellem mm (normalt 272 mm) og antallet af solskinstimer ca. 300 (normalt for hele landet 239) Vinteren var varm, våd og solrig. Gennemsnitstemperaturen lå mellem 2,5-3,0 grader (normalt for landet 0,5 grader). I februar var der to uger med markant kulde. Nedbørssum lidt over 250 mm (normalt for landet 161 mm) og antallet af solskinstimer ca. 225 timer (normalt 155 timer). Middelvindstyrken lå under normalt, dog blev landet ramt af en januarstorm. 1 Atlas III er DOFs tredie atlasundersøgelse af fuglelivet i Danmark. 3

4 Foråret 2012 var generelt varmere og mere solrigt end normalt. Nedbør omkring eller lidt over normalt. Gennemsnitstemperaturen lå på godt 7,5 grader (6,2 grader). Nedbør 150 mm (135 mm). Antal solskinstimer godt 550 (481). Sommeren 2012 blev generelt mere våd, kold og solfatttig end normalt. Gennemsnitstemperaturen 15-15,5 grader (16,2 grader i dekaden ). Nedbørssummen godt. 250 mm (236 mm i dekaden ) og antallet af soltimer 650 (667 i dekaden ). Artsgennemgang Rapporten omhandler alene perioden fra til Følgende begreber anvendes: Arter angivet med fed skrift er fokusarter i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivet og IBAklassificering. Forår: marts - maj Sommer: juni - august Efterår: september - november Vinter: december - februar Begreberne sjælden, talrig, almindelig osv. anvendes relativt og henviser således ikke til bestemte antalsintervaller. Tal i parantes angiver antallet af individer. Lille Lappedykker Sjælden rastefugl 2 observationer: (4) og (3) Toppet Lappedykker 1 observation: (1) Skarv 10 observationer. Ses overflyvende og rastende i småflokke eller enkeltvis året igennem. Max. 10. Rørdrum Ynglefugl. Med sikkerhed 2 paukende fugle i Fidde Sø. Ynglesucces ikke konstateret. Stationær mårhund i yngleområdet. 15 observationer. Første obs , seneste observation Fiskehejre 34 observationer. Træffes hele året fouragerende ved søen. Max. 10 Skestork 2 observationer: (1) og (4) 4

5 Knopsvane Ynglefugl i Fidde Sø: 3 par. 27 observationer. Ses rastende og fouragerende hele året. Pibesvane Almindelig vintergæst. 70 observationer. Første observation seneste observation Max. 257 den Sangsvane Almindelig vintergæst. 66 observationer. Første observation , seneste observation dog en enkeltstående observation (2). Max. 460 den Sædgås, Tundra 4 observationer (1) og (4). Arten optræder fåtalligt og ikke årligt på Filsø. Siden 1990 kun yderligere 16 observationer. Overses formentlig let i store gåseflokke. Kortnæbbet Gås Talrig rastefugl. 87 observationer. Første observation , seneste observation Max den Filsø er en af artens vigtigste rastepladser. Blisgås Ret almindelig rastefugl. 23 observationer. Første observation , seneste observation Max Grågås Raste- og ynglefugl. 78 observationer. Første observation , seneste observation Max Yngler med min. 6 par i Fidde Sø. Canadagås 6 observationer. 1. obs , sidste obs Max. 75 trækkende mod N den Øvrige observationer kun 1 enkelt fugl, alle i oktober Bramgås Rastefugl. 50 observationer. Første obs , sidste obs Max den Bramgås er udpeget som ynglefugl på IBA-grundlaget. Der er ikke konstateret tegn på yngleaktivitet. Knortegås Kun 1 fugl fundet

6 Gravand 15 observationer. Første observation , seneste observation Max. 18 den Pibeand 20 observationer. Første observation , seneste observation Max Raster i varierende antal i vinterhalvåret. Knarand Kun 2 observationer: (6) og (2) Krikand 41 observationer. Første observation , seneste observation Max den Træffes året igennem som rastefugl i varierende antal. Mulig ynglefugl. Gråand 53 observationer. ses i varierende antal hele året. Max. 600 den Arten yngler formentlig i området, men antal ynglepar er p.t. ukendt.. Spidsand Rastefugl. 20 observationer. Første observation , seneste observation Max. 590 den Taffeland 7 observationer. Første observation , seneste observation Max 30 den Troldand 11 observationer. Første observation , seneste observation Max. 26 den Hvinand 4 observationer. Første observation , seneste observation Max. 3 den Lille Skallesluger 5 observationer Første observation , seneste observation Max. 5 den Stor Skallesluger 20 observationer. Første observation , seneste observation Max. 25 den Sort Glente Tilfældig trækgæst. 1 observation (1) 6

7 Rød Glente 4 observationer: (1), (1), (1) og (1) Tilfældig trækgæst Havørn 32 observationer. Første observation , seneste observation fugle angivet den , i øvrigt kun 1 fugl pr. observation. Mindst 2 forskellige fugle har i kortere eller længere perioder opholdt sig i området. Ingen observationer fra januar-marts. Rørhøg Ynglefugl. 45 observationer. Første observation i ynglesæson (1M), seneste observation (8). Et par gjorde yngleforsøg i Fidde Sø, men det vides ikke, om der var succes. Stationær mårhund i området. Medio juli er der set 1K fugle sammen med adulte, men det kan ikke udelukkes, at det er trækfugle. Blå Kærhøg 68 observationer. Første observation (1M), næstsidste observation (1F). En enkelt efternøler set (1F). Max. 7 den Fåtallig vintergæst, ses alle måneder. Hedehøg 10 observationer. Første observation (1), seneste observation (1). Max 1 fugl. Begge køn er registreret, men ikke samtidig. Ingen tegn på yngleaktivitet. Duehøg 13 observationer. Første observation (2), seneste observation (1). Yngleaktivitet er set på kendt yngleplads. Ynglesucces ikke konstateret. Spurvehøg 27 observationer. Fåtallig året igennem. Max 4 den Musvåge 119 observationer. Ret almindelig hele året igennem. Max. 14. Yngler formentlig i flere små plantager lige uden for Filsø. Fjeldvåge 34 observationer. Første observation (1), seneste observation (1). Max. 2 fugle. 1-2 fugle ses hele vinteren igennem, i hvert fald den ene en ung fugl. 7

8 Fiskeørn 2 observationer: (1) og (1) Tårnfalk Ynglefugl. 53 observationer. Ses hele året. Max Sandsynligvis 2 ynglepar. Dværgfalk 17 observationer. Første observation (1), seneste observation (1). Max 1. Sjælden gæst efterår, vinter og forår. Lærkefalk Kun observeret med sikkerhed Vandrefalk 51 observationer. Regelmæssig gæst, som ses de fleste måneder. Max 4-5 fugle, den Både voksne og unge fugle ses. Agerhøne Kun 1 observation den (4) Vagtel 2 observationer: (1) og (3) Fasan 4 observationer: (2), (3), (1) og (1) Vandrikse 11 observationer. Første observation (1), seneste observation (1). Max 2. Mulig ynglefugl Plettet Rørvagtel Ingen observationer. Ej heller eftersøgt målrettet. Grønbenet Rørhøne 4 observationer. Sjælden gæst oktober-december Max 2. Blishøne 5 observationer: (1), (3), (4), (6) og (1) Trane Ynglefugl. 1 par med to udfløjne unger. 24 obs. Seneste efterårsobservation den (3), første forårsobservation Ses med jævne mellemrum 1-9 fugle. Stor Præstekrave 8 observationer. Set oktober 2011 (1), marts-april 2012 (3-4) samt juli (2). Fåtallig og tilfældig gæst. 8

9 Hjejle 39 observationer. Første observation (18), seneste observation den (17). Max den Rastefugl set i meget varierende tal året igennem. De største tal i efterårsmånederne. Strandhjejle 3 observationer: (20), (2) og (1). Vibe 82 observationer. Ses året igennem i varierende tal. Max 412 den Almindelig rastefugl. Ynglefugl, bestandsstørrelse ukendt. Temmincksryle 2 observationer: (6) og (6) Krumnæbbet ryle 5 observationer (samme fugle) (30) Almindelig ryle 24 observationer. Ses i varierende antal oktober-marts. Max 300 den I juli max 30 den Brushane 15 observationer. 2 observationer i oktober 2011, max 10. Første forårsobservation (1) max. 60 den Fåtallig rastefugl i trækperioder Dobbeltbekkasin 14 observationer. Første observation , seneste observation Max 22, den Fåtallig rastefugl det meste af året. Småspove 4 observationer i juni og juli Max 3 fugle. Storspove Ynglefugl. 16 observationer. Første observation den Max. 35 den Yngler med 1-2 par på Filsø Hede. Sortklire 6 observationer: (1), (1), (1), (7) og (3). Rødben Rastefugl. 12 observationer. Første observation den (2), seneste observation (15). Max 25 den

10 Hvidklire 17 observationer. Første observation den (8), seneste observation (60). Max. 90 den Svaleklire 7 observationer: (1), (1), (3), (7) og (7). Tinksmed 11 observationer. Første observation den (2), seneste observation den (7) Max. 200! den Har ikke ynglet i Mudderklire 3 observationer (1) og (3). Dværgmåge Sjælden vintergæst 2 observationer: (1) og (6) Hættemåge Alm. meget almindelig rastefugl det meste af året. 23 observationer. Max 1200 den Stormmåge Rastefugl. Varierende antal året igennem. 26 observationer. Max. 440 den Sildemåge Fåtallig rastefugl forår og sommer 9 observationer. Max. 15 den Sølvmåge Fåtallig rastefugl året igennem 20 observationer. Max 75 den Svartbag Sjælden rastefugl. 7 observationer. Max. 3 den Fjordterne Sjælden rastefugl 1 observation den (2). Huldue Tidligere ret almindelig ynglefugl. 37 observationer. Ses hele året. Max. 8 den Hulduen har gennem en årrække yngle dels i korntørreriet og dels i laden på Petersholm. Efter at disse bygninger er revet ned, yngler fuglen sandsynligvis ikke mere på lokaliteten. Ses nu fåtalligt. 10

11 Ringdue Ret almindelig rastefugl, som ses fouragerende hele året. Ved enkelte lejligheder i stort tal. 44 observationer. Max. 180 den Tyrkerdue Sjælden rastefugl. 6 observationer, alle fra februar Max. 2 Gøg Mulig ynglefugl 24 observationer. Første observation , seneste observation Max 4. Yngleforhold ikke nærmere kendt. Mosehornugle Sjælden. Kun 1 fund den (1). Mursejler Sjælden 1 observation den (10) Isfugl Mulig ynglefugl. 3 vinterobservationer (max 2 fugle) og 2 forårsobservationer (1). Der kan ikke dokumenteres yngleadfærd i Arten menes dog at være ynglefugl på lokaliteten i tidligere år. Stor Flagspætte 7 observationer. Fundet efterår (1), vinter (1) og sommer (2). Ynglestatus ukendt, men det kan ikke udelukkes, at der findes et ynglepar på lokaliteten eller nærved. Hedelærke Sjælden Kun 1 observation den (1). Arten har ikke været eftersøgt målrettet. Sanglærke Meget almindelig talrig ynglefugl 76 observationer. Ses hele året. Max 239 den En mere præcis opgørelse af tætheden har ikke været mulig. Bjerglærke Ret almindelig rastefugl. 17 observationer. Forekommer fra oktober marts. Max. 70 den

12 Landsvale Ret almindelig fra maj til oktober. Muligvis ynglefugl. 27 observationer. Første observation den Max. 66 den Bysvale Ret almindelig ynglefugl 14 observationer. Første observation (25). Max 30 den Skovpiber Fåtallig-ret almindelig ynglefugl i forårs- og sommermånederne. 25 observationer. Første obs den (6) Max. 17 den Antallet af ynglepar kan anslås til ca. 50. Mere nøjagtig tæthed p.t. ukendt. Engpiber Fåtallig ret almindelig ynglefugl samt rastefugl. Træffes forårs- sommer- og efterårsmånederne. 35 observationer. Første observation (1). Max. 295 den (træk) næsthøjeste antal 50 den Tæthed p.t. ukendt. Gul Vipstjert Sjælden. 2 observationer: (1) og (1) Hvid Vipstjert Ret almindelig ynglefugl ved bebyggelse i forårs-, sommer- og efterårsmånederne. 26 observationer. Første observation (2), senste observation i efteråret 2011 den (36). I øvrigt den (22). Mere nøjagtig tæthed ukendt. Silkehale Sjælden gæst. Kun 2 observationer: (11) og (23). Gærdesmutte Fåtallig ynglefugl, som træffes hele året. 18 observationer. Max. den (4) Jernspurv Sjælden. Truffet forårs- og sommermånederne 6 observationer. Max. 4 den Øvrige obs kun 1 fugl. Rødhals Fåtallig ynglefugl. Træffes hele året. 28 observationer. Max. 7 den Mere nøjagtig tæthed ukendt. 12

13 Sydlig Blåhals Fåtallig ynglefugl. Træffes i forårs- og sommermånederne. Første observation ynglepar. Meget vanskelig at dokumentere. Mange grøfter og kanaler er ikke undersøgt, så der har sandsynligvis været flere fugle. Husrødstjert Sjælden gæst Kun 1 observation: den (2) Rødstjert Sjælden gæst. 3 observationer: (1), (1) og (1) Bynkefugl Fåtallig ynglefugl Første observation , Yngler med 3-5 par. Sortstrubet Bynkefugl Sjælden ynglefugl. Ses det meste af året. 2-3 ynglepar. Stenpikker Fåtallig almindelig raste- og trækfugl. 14 observationer. Træffes især i forårs- og efterårsmånederne. Max. 20 den Ringdrossel Sjælden fåtallig raste- og trækfugl forår (og efterår). 4 observationer. Max. 8 den Solsort Almindelig ynglefugl. Ses hele året. Bestandsvurdering ikke mulig p.t. Sjagger Almindelig meget almindelig vintergæst. 11 observationer. Første observation (50), seneste observation (90). Max. 192 den Sangdrossel Ynglefugl. Ses det meste af året. Max 42 den Tæthed kan p.t. ikke beregnes. Vindrossel Fåtallig vintergæst. 7. observationer. Første observation (10), seneste observation (4). Max

14 Misteldrossel Sjælden rastefugl forår og sommer især på heden. 12 observationer. Første observation (2), seneste observation (2). Max. 4 den (4). Mulig ynglefugl. Græshoppesanger Sjælden ynglefugl. 3 observationer. Første observation Max. 3. Tæthed kan p.t. ikke beregnes. Sivsanger Sjælden ynglefugl. 4 observationer. Første observation Max 1. Tæthed kan p.t. ikke beregnes. Kærsanger Sjælden ynglefugl. 4 observationer. Første observation Max 3. Tæthed kan p.t. ikke beregnes. Rørsanger Almindelig ynglefugl. 12 observationer. Første observation Max 11 den Tæthed kan p.t. ikke beregnes. Gulbug Sjælden ynglefugl. 8 observationer. Første observation Max 4 den Tæthed kan p.t. ikke beregnes. Gærdesanger Fåtallig ynglefugl. 11 observationer. Første observation Max 3 den Tæthed kan p.t. ikke beregnes. Tornsanger Almindelig ynglefugl. 28 observationer. Første observation Max 24 den Tæthed kan p.t. ikke beregnes. Havesanger Ret almindelig ynglefugl. 9 observationer. Første observation Max. 7 den Tæthed kan p.t. ikke beregnes. Gransanger Almindelig ynglefugl. 37 observationer. Første observation , seneste observation i 2011 den Max. 14 den Tæthed kan p.t. ikke beregnes. Løvsanger Almindelig ynglefugl. 24 observationer. Første observation den Max. 46 den Tæthed kan p.t. ikke beregnes. 14

15 Fuglekonge 4 observationer. Kun observeret i vintermånederne. Max. 7 den Grå Fluesnapper Sjælden. 1 observation den (1). Skægmejse Fåtallig. 2 observationer, begge fra oktober Max. 4 den Tæthed kan p.t. ikke beregnes. Halemejse Sjælden t. 1 observation den (1) Sumpmejse Fåtallig. 2 observationer den og I begge tilfælde 2 fugle. Forveksling med Fyrremejse kan ikke udelukkes, da begge arter forekommer på de samme lokaliteter. Tæthed kan p.t. ikke beregnes. Fyrremejse Fåtallig, ses hele året. 19 observationer, max 2 fugle. Sandsynlig ynglefugl, men antallet af par er ukendt. Topmejse Fåtallig, ses hele året. 11 observationer, max. 4 den Tæthed kan p.t. ikke beregnes. Sortmejse Fåtallig, ses det meste af året. 5 observationer. Max. 8 den Blåmejse Ret almindelig hele året. 20 observationer. Max 10 den Tæthed kan p.t. ikke beregnes. Musvit Almindelig hele året. 28 observationer. Max 6. Sandsynlig ynglefugl, men tæthed kan p.t. ikke beregnes. Pungmejse Sjælden. Kun 1 observation den (1). Tæthed kan p.t. ikke beregnes. Rødrygget Tornskade Ret almindelig ynglefugl i hedeområder. 14 observationer. Første observation ynglepar. Stor Tornskade Fåtallig vintergæst. 19 observationer. Første observation den , seneste observation Max

16 Skovskade Ret almindelig. Ses hele året. 20 observationer. Max. 7 den Yngler formentlig i området. Tæthed kan p.t. ikke beregnes. Husskade Fåtallig gæst især i vinterhalvåret. 3 observationer. Max. 6 den Allike Almindelig hele året. 32 observationer. Benytter området til fouragering, men yngler ved Henne Kirke. Max. 45 den Sortkrage Ret almindelig rastefugl hele året. 27 observationer. Max. 10 i februar Gråkrage Meget almindelig rastefugl, som ses hele året. 56 observationer. Max. 120 den Ravn Fåtallig ynglefugl. Træffes hele året. 27 observationer. Max 11 den ynglepar Stær Almindelig hele året. 70 observationer. Max den Stærene går til overnatning ved Fidde Sø i stort tal.. Gråspurv Fåtallig - ret almindelig, ses det meste af året. 6 observationer. Max 60 den Tæthed kan p.t. ikke beregnes. Skovspurv Ret almindelig hele året. 12 observationer. Max 25 den Tæthed kan p.t. ikke beregnes. Bogfinke Meget almindelig yngle- og rastefugl. Ses hele året. 66 observationer. Max 215 den Tæthed kan p.t. ikke beregnes. Kvækerfinke Fåtallig vintergæst. 2 observationer. Max 20 den Grønirisk Ret almindelig yngle- og rastefugl. Ses hele året. 17 observationer. Max 20 den Tæthed kan p.t. ikke beregnes. 16

17 Stillits Fåtallig yngle- og rastefugl. Ses hele året. 7 observationer. Max 5 den Mindst 1 ynglepar. Tæthed kan p.t. ikke beregnes Grønsisken Fåtallig rastefugl især i vinterhalvåret.. 8 observationer. Max 10 den Tæthed kan p.t. ikke beregnes Tornirisk Ret almindelig. Ses forår, sommer og efterår.. Første observation (4), seneste observation (1). Max 22 den Yngler sandsynligvis. Tæthed kan p.t. ikke beregnes. Bjergirisk Fåtallig vintergæst. 4 observationer. Max. 30 den og Gråsisken Fåtallig rastefugl. Ses det meste af året. 8 observationer. Max 6 den Lille Korsnæb Sjælden. 1 observation den (1). Dompap Fåtallig yngle- og rastefugl. Ses hele året. 14 observationer. Max 6 den Yngler sandsynligvis med 1-2 par, men tæthed kan p.t. ikke beregnes. Gulspurv Almindelig yngle- og rastefugl. Ses hele året. 89 observationer. Max. 150 den Ses i større flokke i vinterhalvåret. Tæthed kan p.t. ikke beregnes. Lapværling Sjælden efterårs- og vintergæst. 4 observationer i oktober og november Første observation, som også er største forekomst den (7). Snespurv Sjælden vintergæst. 2 observationer på samme dato den (25) Rørspurv Almindelig yngle- og rastefugl. Ses hele året. 46 observationer. Max. 40 den Tæthed kan p.t. ikke beregnes. 17

18 Bomlærke Almindelig. Ses hele året. 42 observationer. Max 60 den Ynglekativitet er ikke konstateret. Tæthed kan p.t. ikke beregnes. 18

19 Fugledage i vinterhalvåret For de fokusarter, som i vinterperioden benytter Filsø som rasteplads, er der foretaget særlig optælling. Det drejer sig om Pibesvane, Sangsvane, Grågås og Kortnæbbet Gås. Desuden er Bramgås optalt. Fugledage er beregnet ud fra tre tællinger pr. måned, placeret inden for hver 10-dages periode (dekade) 2. Gennemsnittet af de tre tal er udregnet og herefter multipliceret med antallet af dage i måneden. Filsøgruppens tal fra de ordinære månedstællinger indgår altid som tallet for første dekade i måneden. De to øvrige stammer fra bekendte optællere og er hentet i DOFbasen. Optællingerne omfatter rastende/fouragerende fugle på markerne på Filsø. Overnattende fugle er ikke optalt i denne sammenhæng. ART OKT 11 NOV 11 DEC 11 JAN 12 FEB 12 MAR 12 Pibesvane Sangsvane Grågås Kortnæbbet Gås Bramgås Nogle læsere vil have lettere ved at håndtere det gennemsnitlige antal gæs pr. dag. Det kan let beregnes ved at dividere ovenstående tal med antallet af dage i måneden fugledage for Kortnæbbet Gås i oktober 2011 svarer således til gæs pr. dag Anvendt litteratur Johansen, Kurt Due 2010: Ølund-Lammesø - et område i forvandling, status Aage V. Jensen Naturfond. Ole Olesen og Egon Østergaard 2010: Ynglefugletællinger 2010, Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup. Rapport til Forsvaret. 2 dvs. at der ikke er talt med nøjagtigt 10 dages interval. Dette havde naturligvis været det ideelle, men er ikke muligt, når der benyttes frivillige tællere. 19

20 Bilag 1 Ynglelokaliteter for Rødrygget Tornskade 2012 Ynglelokaliteter for Rørdrum (gul) og Rørhøg (rød) 20

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Knopsvane YS/VG 5700-6300 2013 (+/-) Hele landet dog mest på øerne, i spredning Nogle spredes til lidt syd for DK 200-300 Sangsvane YS/VG 3 2012 (+)Indvandring

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

31. august. 30. august. 29. august. Espe: Landsvale 25. Blodrød Hedelibel

31. august. 30. august. 29. august. Espe: Landsvale 25. Blodrød Hedelibel 31. august Landsvale 25. Blodrød Hedelibel 8. Blodrød Hedelibel 30. august Engpiber 3, Skovskade 1. Det Hvide C 1, Lille Ildfugl 1, Okkergul Randøje 2, Almindeælig Blåfugl 3, Admiral 6, Kålsommerfugl 5,

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Müritz 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Orla havde længe leget med tanken om en flerdagstur til Müritz, og i maj 2003 var det så vidt. Der var bestilt overnatning, købt proviant

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Området ved Lehnskov ligger i den allervestligste udkant af Svendborg, Rantzausminde, som ses til højre. Skoven og kysten er meget benyttede til

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 19. januar 2015 - Klostermølle og Mossø GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årets første tur gik til Klostermølle og Mossø med 14 deltagere. Turen startede 12.30 ved Klostermølle, hvor vi gik ned til papirtørreladen

Læs mere

Admiralens sønnesøn inddæmmede Tåsinge Vejle

Admiralens sønnesøn inddæmmede Tåsinge Vejle Admiralens sønnesøn inddæmmede Tåsinge Vejle Når man står ved slusen med de tre højvandsklapper på den smalle vejdæmning over Tåsinge Vejle, så er det en af Danmarkshistoriens tidligst inddæmmede fjorde,

Læs mere

BULGARIEN 14. 28. september 2002

BULGARIEN 14. 28. september 2002 BULGARIEN 14. 28. september 2002 INTERNETVERSION Dansk Ornitologisk Forening Københavnsafdelingen BirdLife Denmark Forord Fra den 14. 28. september 2002 afholdt Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Kulturarven trues af naturprojektet i Ejsbøl Sø

Kulturarven trues af naturprojektet i Ejsbøl Sø Kulturarven trues af naturprojektet i Ejsbøl Sø Natur er kultur, siger man. Dermed sigtes til det faktum, at stort set ingen del af den oprindelige naturarv i et land som Danmark har undgået at blive påvirket

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

RUMÆNIEN KARPATERNE DROBROGEA DONAU DELTAET AUGUST SEPTEMBER - 2013

RUMÆNIEN KARPATERNE DROBROGEA DONAU DELTAET AUGUST SEPTEMBER - 2013 RUMÆNIEN KARPATERNE DROBROGEA DONAU DELTAET AUGUST SEPTEMBER - 2013 Foto Torkild Kristensen DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark 1 Turen blev planlagt i samarbejde med www.hobbytours.ro.

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

SMØR - OG FEDTMOSEN. Det samlede areal udgør 146,5 ha., hvoraf mosen udgør omtrent halvdelen.

SMØR - OG FEDTMOSEN. Det samlede areal udgør 146,5 ha., hvoraf mosen udgør omtrent halvdelen. SMØR - OG FEDTMOSEN Fugle - og planteliv En status Smør - og Fedtmosen som er beliggende i Herlev/Gladsaxe nord for København, er stærkt tilgroede moser med flere små tørvegrave, samt et tilstødende eng

Læs mere

Vinteren 2013-14: Femtevarmeste siden 1874, solfattigste siden 2008-2009 og vådeste siden 2006-2007.

Vinteren 2013-14: Femtevarmeste siden 1874, solfattigste siden 2008-2009 og vådeste siden 2006-2007. Appendix 2014 Appendix 1: Vibeforåret 2014. Side 1 Appendix 2: Markafgrøderne Side 6 Appendix 3: Oversigter over de_enkelte_markblokke. Side 6-43 Høsten 2013-2014. Side 34. Appendix 1: Vibeforåret 2014

Læs mere

Ketting Nor efter nej fra egnens bønder

Ketting Nor efter nej fra egnens bønder »E Krigsvej«lagde grunden til dæmningen over Ketting Nor efter nej fra egnens bønder Under krigen mod England blev der i 1808 bygget en bro over Ketting Nor, der hvor dæmningen ligger i dag. Datidens hjemmeværn,

Læs mere

Turrapport Sønderjylland August 2010

Turrapport Sønderjylland August 2010 Turrapport Sønderjylland August 2010 Rudbøl Sø (foto: Frank Desting) Vands og Vadere 6.-8. august 2010 Denne måske lettere underlige overskrift dækker over et Feltudprojekt/-træf, hvor vi satser på at

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

Nordfyns Feltstation 2007

Nordfyns Feltstation 2007 Ringmærkning på Nordfyns Feltstation 2007 Den største fugl i nettene blev ubetinget denne Skovhornugle d. 25. maj 2007 I efteråret 2006 var der en elev med på Keldsnor Fuglestation, og et par stykker mere

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

ROVFUGLENE I SØ.-JYLLAND 1995 Ynglebiologisk undersøgelse af en bestand Duehøg, Spurvehøg, Musvåge, Hvepsevåge, Tårnfalk, Rød Glente og Rørhøg

ROVFUGLENE I SØ.-JYLLAND 1995 Ynglebiologisk undersøgelse af en bestand Duehøg, Spurvehøg, Musvåge, Hvepsevåge, Tårnfalk, Rød Glente og Rørhøg ROVFUGLENE I SØ.-JYLLAND 1995 Ynglebiologisk undersøgelse af en bestand Duehøg, Spurvehøg, Musvåge, Hvepsevåge, Tårnfalk, Rød Glente og Rørhøg Af Kurt Storgård Indledning: Denne rapport beskriver 7 rovfuglearters

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

Hedeselskabet satsede stort ved Kysing Fjord Kjeld Hansen DET TABTE LAND midtjylland 1

Hedeselskabet satsede stort ved Kysing Fjord Kjeld Hansen DET TABTE LAND midtjylland 1 Hedeselskabet satsede stort ved Kysing Fjord Kanonerne blev kørt i stilling allerede i foråret 1940, da Hedeselskabet udformede den første plan for total tørlægning af den tre kilometer lange Norsminde

Læs mere

Constant Effort Site ringmærkning på Vestamager 2007. Af Peter Søgaard Jørgensen

Constant Effort Site ringmærkning på Vestamager 2007. Af Peter Søgaard Jørgensen Constant Effort Site ringmærkning på Vestamager 2007 Af Peter Søgaard Jørgensen Constand Effort Site (CES) projektet fik trods sin lange historie i flere europæiske lande først sin start i Danmark i 2004

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

Det nordøstlige Polen

Det nordøstlige Polen Det nordøstlige Polen 15. maj 25. maj 2012 DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 5 Forord DOFs Københavnsafdeling arrangerede stortur til det nordøstlige Polen i perioden

Læs mere

Polen 2009 En stortur med DOF-København

Polen 2009 En stortur med DOF-København Polen 2009 En stortur med DOF-København Af Leon Berthou Forord Fra den 23. april til den 3 maj 2009 afholdt DOF Travel forårstur til det nordøstlige Polen. Først besøgte vi Bialowieza skovene og den store

Læs mere

Fugle i Guldager Plantage

Fugle i Guldager Plantage Bogfinken er en meget almindelig ynglefugl i Danmark. Den træffes hele året. Om sommeren lever de især af insekter og smådyr. Om vinteren lever de mest af frø og frugt, som de finder på buske og på jorden.

Læs mere

TURRAPPORT UNGARN OKTOBER 2011

TURRAPPORT UNGARN OKTOBER 2011 TURRAPPORT UNGARN OKTOBER 2011 Deltagere: Gitte og Allan Kruuse, Marta Grun og Henning Skjelborg Aktive medlemmer i DOF-Køge Bugt Tekst: Henning Skjelborg Foto: Allan Kruse Turen var planlagt således,

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen Page 1 of 5 Ulvshale - Nyord Landskabet På det nordvestlige Møn ligger halvøen Ulvshale, og i forlængelse heraf øen Nyord. Landskabet er karakteristisk ved strandenge og rørsumpe, som danner overgang til

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2009

U N G A R N OKTOBER 2009 U N G A R N 17. 24. OKTOBER 2009 Dansk Ornitologisk Forening DOF Travel Leon Berthou og Gerard Gorman 1 Forord Fra den 17. oktober til den 24. oktober 2009 afholdt DOFTravel tur til Ungarn. Først besøgte

Læs mere

UDVIKLINGEN I FOREKOMSTEN AF VANDFUGLE I SKJERN ENGE I EFTERÅRENE 2002-2011

UDVIKLINGEN I FOREKOMSTEN AF VANDFUGLE I SKJERN ENGE I EFTERÅRENE 2002-2011 UDVIKLINGEN I FOREKOMSTEN AF VANDFUGLE I SKJERN ENGE I EFTERÅRENE 22-211 Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 13 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ

Læs mere

Nordens fuglestemmer DANSK - NORSK ARTSLISTE INNHOLD

Nordens fuglestemmer DANSK - NORSK ARTSLISTE INNHOLD Nordens fuglestemmer DANSK - NORSK ARTSLISTE INNHOLD CD1 Dansk Norsk 1 Rødstrubet lom Smålom 2 Sortstrubet lom Storlom 3 Islom Islom 4 Toppet lappedykker Toppdykker 5 Gråstrubet lappedykker Gråstrupedykker

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Scanbird / Politiken Plus: Marokko

Scanbird / Politiken Plus: Marokko Scanbird / Politiken Plus: Marokko 11.3 18.3 2017 Audouinsmåger, sildemåger og ikke mindst eremitibisser ved Tinkertfloden 12.3. Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og flere af de mest bemærkelsesværdige

Læs mere

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Statusopgørelse Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer 3621500038 Projektleder Erik

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2003 Af Palle A.F. Rasmussen og Henrik Haaning Nielsen Vejlerne, som

Læs mere

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Alt har sin tid, også de fleste landvindingsprojekter. Ofte har landvindingssagens ingeniører slået deres folder på marginale jorder, hvor ellers kun dumdristige

Læs mere

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Af Per Rasmussen Turen til Kreta var ikke mit første besøg på øen, og som tidligere besøg var dette også lagt an på familieferie. Men som fuglekikker vil man jo gerne

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

Resumé af forårstrækket ved Hyllekrog 2013

Resumé af forårstrækket ved Hyllekrog 2013 Resumé af forårstrækket ved Hyllekrog 2013 Tekst og fotos: Preben Berg I år blev forårssæsonen startet blødt op den 27/2, som er den hidtil tidligste opstartsdato. Det var dog først fra den 1/3 med plus

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 3 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 3 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

DOFbasen fylder 10 år

DOFbasen fylder 10 år 15. maj 2012 DOFbasen fylder 10 år Af Timme Nyegaard, Henning Heldbjerg og Steen Brølling Den 15. maj 2002 var det for første gang muligt at gå ind på hjemmesiden www.dofbasen.dk og downloade et program,

Læs mere

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Med forslag til naturpleje Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Rekvirent Rådgiver Egedal og Høje-Taastrup kommuner v/rikke Storm-Ringström & Henriette Voigt Orbicon, Ringstedvej

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet Rastende fugle i Vejlerne 2002 Af Henrik Haaning Nielsen & Palle A. F. Rasmussen Vejlerne, som ligger nord

Læs mere

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/ Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/6 1998. Deltagerliste. Rita Ploug, Amager Lean Jørgensen, Amager Inge Grete Hansen, Lyngby My Størup,

Læs mere

Efter 100 års kamp mod vandet kom Vilsted Sø igen

Efter 100 års kamp mod vandet kom Vilsted Sø igen Efter 100 års kamp mod vandet kom Vilsted Sø igen Historien om udtørringen af den mægtige Vilsted Sø tager sin begyndelse en julidag i 1860. Ved en offentlig auktion den dag på dommerkontoret i Løgstør

Læs mere

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade i Halkær Ådal syd for Vegger den 8. oktober 2008 kl. 11.15. Af Brian Nilsson Indhold Forsiden 1 Indhold 2 Forord 2 Observationerne,

Læs mere

OPTÆLLINGER AF ROVFUGLE PÅ ØSTMØN I VINTERHALVÅRENE 1970-75

OPTÆLLINGER AF ROVFUGLE PÅ ØSTMØN I VINTERHALVÅRENE 1970-75 75-002 VNTERTÆLLNGER OPTÆLLNGER AF ROVFUGLE PÅ ØSTMØN VNTERHALVÅRENE 1970-75 ACCPTER 1/1975 N. P.Andreasen. FORMÅL: Formålet var fra begyndelsen at danne os et indtryk af områdets værdi som tilholdssted

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. november 2011 Tommy Asferg Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Blak Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: 25.5.2012 Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten:

Læs mere

Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved forskellig regulering af offentlig færdsel i Margrethe Kog i Tøndermarsken

Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved forskellig regulering af offentlig færdsel i Margrethe Kog i Tøndermarsken Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved forskellig regulering af offentlig færdsel i Margrethe Kog i øndermarsken Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 28. januar 216 Karsten Laursen

Læs mere

UNGARN Oktober 2012

UNGARN Oktober 2012 UNGARN 19. 26. Oktober 2012 Traner (Foto: Torkild Kristensen) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 1 Forord Fra den 19. oktober til den 26. oktober 2012 afholdt DOFTravel

Læs mere

SPANIEN 31/3 16/4 2014

SPANIEN 31/3 16/4 2014 SPANIEN 31/3 16/4 2014 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Projektbeskrivelse... 3. Fuglereservatets historie... 4 Karakteristik af fuglereservatet... 4

Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Projektbeskrivelse... 3. Fuglereservatets historie... 4 Karakteristik af fuglereservatet... 4 Kompendium og CV for Foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner Videreudvikling af Kværkeby Fuglereservat Projekt handicaptoilet og handicaplift Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Projektbeskrivelse... 3 Fuglereservatets

Læs mere

Natura 2000 Konsekvensvurdering. Natura 2000 område 65, Nissum Fjord Side 1

Natura 2000 Konsekvensvurdering. Natura 2000 område 65, Nissum Fjord Side 1 Side 1 Holstebro Kommune Bilag Natura 2000 Konsekvensvurdering. Rammeområde nr. 34.T.16 og to mulige vindmølleområder i Thorsminde September 2014 Udgivelsesdato : 15. september 2014 Projekt : 30.8624.01

Læs mere

Efterbehandling og natur i råstofgrave

Efterbehandling og natur i råstofgrave Efterbehandling og natur i råstofgrave Vilkår til efterbehandling afhængig af politiske vinde Andre hensyn og interesser Eksempel fra grusgrav på Nordfalster Bidrag til øget biodiversitet i et området

Læs mere

KROATIEN 28.april til 5.maj 2014

KROATIEN 28.april til 5.maj 2014 KROATIEN.april til.maj 0 Fotos: Leon Berthou DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou Forord Fra den.april til den.maj 0 afholdt DOFTravel den første tur Kroatien på Balkan.

Læs mere

UNGARN september 2015

UNGARN september 2015 UNGARN 6. 13. september 2015 Foto s (Gerard Gorman) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 1 Forord Fra den 6. til den 13. september afholdt DOFTravel den 1. sensommertur

Læs mere

Vorup Engsø bringer naturen helt ind i Randers by

Vorup Engsø bringer naturen helt ind i Randers by Vorup Engsø bringer naturen helt ind i Randers by Selvfølgelig var der mange gode grunde til, at de lavtliggende enge langs Gudenåen lå hen i århundreder som naturlige renseanlæg for den mægtige flod.

Læs mere