Kultur- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A) Frode Thule Jensen (V) Karsten Drastrup (O)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Iscenter Nord - ejerkonstruktion...5 Underskrifter:... 9 Kultur- og Fritidsudvalget - Dagsorden april 2014 Side 2 af 8

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /14 Åben Juridisk notat om ejerkonstruktion - Iscenter Nord /13 Åben Iscenter Nord Kultur- og Fritidsudvalget - Dagsorden april 2014 Side 3 af 8

4 1. Iscenter Nord - ejerkonstruktion Sagsfremstilling Med baggrund i det fysiske behov for udskiftning af limtræsspær i Iscenter Nord indgik Frederikshavn Kommune i en dialog med Frederikshavn White Hawks og Elite Nord A/S om mulighederne for at skabe et projekt, der kunne tilvejebringe forbedrede forhold for såvel de professionelle udøvere som foreningslivet i Iscenter Nord ved en renovering og udbygning af iscentret. Åben sag Sagsnr: 11/10595 Forvaltning: CKF Sbh: doiv Besl. komp: KFU/ØU/BR Frederikshavn Kommune har, i samarbejde med den private investorgruppe tilknyttet Elite Nord A/S, udarbejdet udbudsmateriale til en renovering af Iscenter Nord som besluttet if. med budgetforliget for Udbuddet gennemføres som omvendt licitation i totalentreprise. Bud skal afgives inden 1. maj 2014, hvor licitationen gennemføres. Herefter tages stilling til de fremsendte projekters indhold if. til den angivne økonomiske ramme samt funktionsbeskrivelserne i udbudsmaterialet. Af hensyn til sæsonstart i Iscenter Nord anses det for nødvendigt, at byggeriet iværksættes hurtigst muligt for at få byggeafslutning i oktober. Der lægges derfor op til en hurtig proces til bedømmelse og udvælgelse af det endelige projekt. Det er på dette tidspunkt derfor nødvendigt, at Frederikshavn Kommune drøfter og træffer beslutning vedrørende frigivelse af den afsatte anlægsøkonomi og lånoptagelse, model for konstruktion af fælles ejerskab mellem Frederikshavn Kommune og den private investorgruppe bemyndigelse til forhandling og indgåelse af kontrakter med investorgruppen bemyndigelse til valg af projekt mm. Ejerskabskonstruktion Parterne indgår en ejerskabsaftale baseret på en ejerlejlighedskonstruktion. Frederikshavn Kommune vil eje lejlighed X samt den omkringliggende jord. Investorgruppen vil eje lejlighed Y. De to ejere af lejlighederne renoverer hver deres del i forholdet 15/36 og 21/36. Dog således, at det sker i et samarbejde. Kommunen bidrager med 21 mio. kroner og investorgruppen med 15 mio. kroner. Det er en forudsætning for projektet, at investorgruppen senest 30. april 2014 fremsender en bankgaranti for deres samlede investeringsdel. Ejerlejlighed Y sælges før projektstart som ejerlejlighed/sokkelgrund i offentligt udbud efter gældende regler. Et momsmæssigt mellemværende der eventuelt måtte opstå i forbindelse med salg Kultur- og Fritidsudvalget - Dagsorden april 2014 Side 4 af 8

5 og renovering reguleres kontraktmæssigt mellem parterne via de kontrakter, der skal foreligge senest 15. maj Ejerskabskonstruktionen beskrives yderligere i det juridiske notat, der vedlægges sagen som bilag herunder en beskrivelse af kommunal tilbagekøbsret til ejerlejligheden. Anlægsøkonomi Frederikshavn Kommunes investering blev besluttet i forbindelse med budgetforliget for Der blev optaget et nettobeløb i budget 2014 på anlæg på kr. Beløbet består af en kommunal anlægsinvestering på kr. som er finansieret af et lån på kr. og af kommunekassen med kr. Det forudsættes, at den private investorgruppe afholder udgiften til sin ejerlejlighed af egen økonomi. Revisionen har fået forelagt projektet og har sagt god for kommunens opgørelse af de låneberettigede udgifter. Finansieringsøkonomi Der er renter og afdrag på kommunens lån til (energi-) renovering af Iscenter Nord fra 2015 på i alt kr. pr. år i 25 år. Disse udgifter er ikke medtaget i budgettet. Det har i forberedelsen af projektet været hensigten, at der inden for den samlede økonomi for et renoveret Iscenter Nord skulle findes dækning for den fremtidige driftsøkonomi herunder renter og afdrag på lånet til finansiering af anlægsøkonomien. Det er en forudsætning, at der senest den 15. maj 2014 foreligger kontrakt mellem kommunen, investorgruppen og øvrige brugere af Iscenter Nord, der beskriver økonomien i det renoverede Iscenter Nord. Kontrakten udarbejdes med højest mulig medfinansiering fra investorgruppen til driftsøkonomien, der så vidt muligt ønskes udgiftsneutralt for Frederikshavn Kommune. Driftsøkonomi Det fremtidige fælles ejerskab af Iscenter Nord fordrer indgåelse af en driftsaftale mellem ejere og brugere, hvor driftsaftalen sikrer, at der ikke sker udgiftsforøgelse på driften for Frederikshavn Kommune på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Det er en forudsætning, at der senest den 15. maj 2014 foreligger kontrakt mellem ejere og brugere af Iscenter Nord, der beskriver økonomien i det renoverede Iscenter Nord. Kontrakten udarbejdes med højest mulig medfinansiering fra investorgruppen til driftsøkonomien, der så vidt muligt ønskes udgiftsneutralt for Frederikshavn Kommune. Projektudvælgelse For at understøtte den lagte tidsplan for byggeriet foreslås det, at direktionen i Kultur- og Fritidsudvalget - Dagsorden april 2014 Side 5 af 8

6 Frederikshavn Kommune bemyndiges til at godkende det endelige projekt indenfor de her beskrevne økonomiske og kontraktlige rammer. Indstilling Direktøren med ansvar for Ejendomscentret samt direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og beslutter anbefaling af nedenstående til økonomiudvalget og byrådets godkendelse: 1. Ejerlejlighedskonstruktionen godkendes som ejerskabsmodel 2. Der optages et rådighedsbeløb på anlægsprojektet på kr. i Budget Der optages et budget til lånoptagelse på kr. 4. Det samlede rådighedsbeløb til anlægsøkonomien på frigives 5. Direktionen bemyndiges til at forhandle og indgå kontrakt vedr. driftsøkonomien med henblik på at opnå den størst mulige medfinansiering til driften for derigennem at minimere et evt. behov for udvidelse af det kommunale driftsbudget 6. Direktionen bemyndiges til at godkende det endelige projekt 7. Direktionen bemyndiges til at indgå kontrakt på det endelige projekt 8. Direktionen bemyndiges til at gennemføre udbud af ejerlejlighed/sokkelgrund 9. Byrådet giver borgmesteren formandsbemyndigelse til godkendelse af salg af ejerlejlighed/sokkelgrund 10. Det er en forudsætning for projektets etablering og gennemførelse, at de to i sagsfremstillingen beskrevne kontrakter er indgået senest den 15. maj Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 30. april 2014 Den samlede indstilling anbefales overfor Økonomiudvalget. Fraværende: Frode Thule Jensen. Bilag Juridisk notat om ejerkonstruktion - Iscenter Nord (dok.nr.76025/14) Iscenter Nord (dok.nr /13) Kultur- og Fritidsudvalget - Dagsorden april 2014 Side 6 af 8

7 Kultur- og Fritidsudvalget - Dagsorden april 2014 Side 7 af 8

8 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Mogens Brag Bjarne Kvist Ole Rørbæk Jensen Frode Thule Jensen Karsten Drastrup Kultur- og Fritidsudvalget - Dagsorden april 2014 Side 8 af 8

9 Bilag: 1.1. Juridisk notat om ejerkonstruktion - Iscenter Nord Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 30. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 76025/14

10

11

12 Bilag: 1.2. Iscenter Nord Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 30. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

13 Udfordring/reduktion til budget Udvalg: Økonomiudvalget Center: Kultur & fritid samt Ejendomscenter Emne: Iscenter Nord Beskrivelse: Beskrivelse af udfordring/reduktion I 2011 blev der konstateret råd i de bærende buer i tagkonstruktionen på den gamle stadionhal i Iscenter Nord. Ejendomscentret fik ved Cowi udarbejdet en tilstandsrapport og risikovurdering samt løsningsforslag. På baggrund af risikovurdering blev der udarbejdet en beredskabsplan og midlertidig dispensation til anvendelse af hallen indtil politisk beslutning om løsningsforslag. Denne beredskabsplan og dispensation har nu kørt gennem vintrene 11/12 samt 12/13 med årlige udgifter til snerydning på ca ,- En forsat drift med beredskabsplan vil afkræve en ny dispensation samt en fornyet tilstandsvurdering fra Cowi. Løsningsforslaget for udbedring af de eksisterende buer beløber sig til 10 mio. alene for en levetidsforlængelse af tagkonstruktionen, uden nogle kvalitets eller aktivitetsforbedrende tiltag. Løsningsforslaget vil medføre en lukning af hal aktiviteterne i 4-6 mdr. Kultur og Fritid, Ejendomscenter samt brugerrepræsentanter fra Iscenter Nord har i fællesskab set på en helhedsløsning for en fremtidssikring af hallen med forbedring og udvidelse af tilskuerfaciliteter, herunder familiepladser, bedre toilet og tilgængelighed, bedre logistikforhold for den daglige drift samt udvidelse og forbedring af erhvervsforeningens faciliteter mv. Løsningsforslaget omfatter en ny firkantet tagkonstruktion der løser tag problematikken og samtidig giver plads til de ovennævnte funktioner. Den bærende konstruktion kan rejses uden om det eksisterende tag så begrænsningen i anvendelse af hallen minimeres. Samtidig vil løsningen give en mere energioptimeret løsning hvor udvidelsen af aktiviteter og volumen forventes at kunne holdes på samme driftsudgift som i dag. Den samlede helhedsløsning beløber sig overslagsmæssigt til 36,2 mio. kr. hvor der er tilsagn fra erhvervsdelen og medfinansiering for deres andel. Det vurderes ligeledes at der vil være tilskudsmuligheder eller mulighed for låneoptag hos Lokale- og Anlægsfonden. Der indgår i projektet forbedring af energiforholdene for opvisningshallen. Der skal i forbindelse med anlægsprojektet udvikles fornyet driftsbudget for det samlede anlæg. Økonomien i projektet kan pt. opgøres således.: Bruttoudgift til anlægget: Bidrag fra erhvervsforening Lån ifm. energirenovering Manglende finansiering 36,2 mio. kr. -15,0 mio. kr. -18,0 mio. kr. 3,2 mio. kr. Lokale og anlægsfonden signalerer i deres svarskrivelse at der kan være mulighed for tilskud under særlige forudsætninger samt lånemulighed som kommunalt støttet byggeri. De 15 mio. kr. fra erhvervsdelen er det beløb de selv på møderne har signaleret de kunne rejse. Konsekvens for borgerne Mere og flere attraktive og handicapvenlige tilskuerfaciliteter. Bedre sammenhæng mellem træningshal og stadionhal, da cafeteriet flyttes og placeres mellem de to haller. Konsekvens for personale og enhed/institution Forbedret daglig drift og logistik, udnyttelse af ismaskiner mellem de to haller. Sag 12/12596 Dok.nr /13

14 Udgiftstype (sæt kryds) Service udgifter Overførselsudgifter Forsikrede ledige Reduktionstype (sæt kryds evt. flere) Effektivisering, afbureaukratisering eller digitalisering Strukturændringer Merindtægter X Anlæg Servicereduktion Eventuelle konsekvenser på andre politikområder: Økonomiske konsekvenser : (i kr.) Indtægter i driftsbudget: Udgifter i driftsbudget: Refusion: Indtægter i anlægsbudget: Udgifter i anlægsbudget: Netto i alt Ændring i antal medarbejdere Eventuelle bemærkninger: Sag 12/12596 Dok.nr /13

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 10. februar 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder Referat Handicaprådet Ekstraordinært møde Dato 11. januar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02.

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02. Norddjurs Kommune Sammenlægningsudvalget DAGSORDEN Møde nr : 02 Sted : Rådhuset Grenaa Den : 25. januar 2006 Start kl. : 17.00 Slut kl. 18.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Niels Erik Iversen (A) x

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:30 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Jette Kirkeby

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger 27-11- 2008 TILSYNET Du har ved brev af 27. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus om opførelsen af Vejle Stadion. I forbindelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014 1. Holbæk i Fællesskab Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne. Budgettet for 2015-2018 er blevet til under

Læs mere