TEMA Bæredygtigt. Byggeri & Tegl. byg-i-tegl.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA Bæredygtigt. Byggeri & Tegl. byg-i-tegl.dk"

Transkript

1 TEMA Bæredygtigt Byggeri & Tegl byg-i-tegl.dk

2 TEMA Bæredygtigt Byggeri & Tegl 03 Bæredygtighed 04 Fra politisk hold 05 En ny dagsorden 06 EU Standarder med miljøaspekter 07 Grundlaget for bæredygtigt byggeri 08 Bæredygtigt byggeri på produktniveau 09 Råvarer og Produktion 10 Distribution og Byggeproces 11 Brugsperiode 12 Nedrivning og Bortskaffelse 13 Bæredygtighed på bygningsniveau 14 Bæredygtighed miljømæssige indikatorer 15 Bæredygtighed sociale indikatorer 16 Bæredygtighed økonomiske indikatorer 18 Konklusion: Bæredygtighed og Tegl 02 Bæredygtigt Byggeri & Tegl

3 Bæredygtighed Alle producenter af byggematerialer ja, hele byggesektoren må indstille sig på, at der bliver stillet stadig større krav til bæredygtighed. Bæredygtighed vil inden for ganske få år være i fokus i forhold til alt, der har med byggeri og bygninger at gøre, uanset om det handler om fremskaffelse og bearbejdning af byggematerialer, indeklima, drift og vedligeholdelse af bygninger eller den afsluttende nedrivning og bortskaffelse. Der tegner sig en helt ny dagsorden og et helt nyt marked for byggesektoren. Det nye marked er dels kendetegnet ved forbrugere, som er meget beviste om bæredygtighed, dels af politikere, som på en lang række punkter vil gribe ind i den nuværende måde at fremstille materialer på. Inden for ganske få år kan vi forvente, at der i enhver byggesag vil blive stillet krav om dokumentation af bæredygtighed. De virksomheder, som er fremadskuende og parate til at udvikle deres materialer og produktionsformer i en bæredygtig retning, vil uden tvivl vinde markedsandele. Og virksomheder, der lader stå til, vil tabe til forbrugerne og til nye regler og love. Bebyggelsen Bispebjerg bakke er blevet til ved at integrere kunst, håndværk, arkitektur og teknik. Det er sket i et tæt samarbejde med billedhugger og keramiker Bjørn Nørgaard. Idéen er også at vise, at håndværksmæssigt kvalitetsarbejde i naturmaterialer bedre kan betale sig i det lange løb end præfabrikerede huse i billige materialer. Byggeriet skulle ligeledes opføres i materialer, der er langtidsholdbare et krav som tegl opfylder. Bæredygtigt Byggeri & Tegl 03

4 Fra politisk hold Fra politisk hold såvel nationalt som i EU har der hidtil været fokus på at nedbringe energiforbruget og miljøpåvirkningen for at sikre, at materialerne ikke skader helbred og miljø. Det er stadig vigtigt, at vi kan bo i sunde huse, og at vi nedsætter energiforbruget i bygninger, som i dag tegner sig for 40 pct. af Danmarks (og Europas) samlede energiforbrug. Bæredygtigt byggeri er mere end energi og CO2, og et flertal i det danske folketing samt i EU ønsker, at man ser meget bredere på bæredygtighed. Vi vil behandle den helhedsmodel for 100% bæredygtighed, man arbejder med i EU, og som er grundlaget for fremtidige krav til bæredygtigt byggeri. Ved hjælp af modellen vil vi også beskrive bæredygtighed for tegl og teglproduktion. Indledningsvis vil vi aflive et par myter: Et CO2-neutralt hus er et bæredygtigt byggeri De nævnte myter holder ikke, fordi energiforbruget til opvarmning og CO2-emissionen fra en bolig kun udgør omkring 20% i det samlede regnskab for bæredygtighed. De sidste 80% skal også medregnes. Samtidigt kan man ikke fordi man selv producerer elektricitet bruge lige så meget el, som man ønsker. Dette gælder også for el til køling om sommeren. Kort sagt skal alle aspekter og indikatorer tælles med. For at opnå 100% bæredygtighed kræver det, at en række væsentlige aspekter ud over energi indgår i beregningen. Det drejer sig bl.a. om økonomi, levetiden af boligen, vedligehold samt sociale forhold såsom indeklima, sundhed og velvære. I gennemgangen af bæredygtigt byggeri indgår der flere engelske betegnelser, som indtil videre ikke har fået en entydig dansk oversættelse. Hvis man bor i et lavenergihus og producerer al sin energi selv ved hjælp af solceller, så er der tale om bæredygtigt byggeri 04 Bæredygtigt Byggeri & Tegl

5 En ny dagsorden EU har i 2008 udvalgt byggesektoren som et af 6 markedsområder til Lead Market. Meningen er at fremme en bedre og hurtigere udvikling hen imod en bæredygtig status i bygge- og boligsektoren. boliger og øvrige bygninger står for ca. 40% af energiforbruget i Europa 30% af affaldsmængderne i EU skyldes bygge- og boligsektoren EU har endvidere besluttet, at alle miljøfarlige stoffer (RDS - Regulated Dangerous Sustances) skal deklareres. Det vil ske i forbindelse med den kommende revision af alle produktstandarder for byggeprodukter. EU har taget udgangspunkt i, at jordens 6 milliarder mennesker skal kunne huses bæredygtigt for væsentligt at kunne udvikle bæredygtige samfund i verden. Inden 2050 vil vi være 9-10 milliarder mennesker på jorden: mellem 10% og 15% af befolkningen i EU er direkte eller indirekte beskæftiget i eller er afhængig af byggesektoren ca. 20% (i tons) af Europas industriproduktion er byggematerialer 20% af vandforbruget i EU vedrører bolig- og byggesektoren Til projektering af en bygning må der i Danmark kun anvendes de europæiske projekteringsnormer, kaldet Eurocodes. EU vedtager, at der i forbindelse med den kommende revision af Byggevareforordningen og dermed også for Eurocodes, skal indarbejdes de allerede kendte retningslinjer for, hvorledes man opfører et bæredygtigt hus. Denne forordning vil blive fælleslovgivning for alle lande i EU. EU har udarbejdet en database over disse stoffer samt en procedure for, hvordan man deklarerer og markedsfører sit byggeprodukt. Det forventes, at næste skridt i miljømærkningen går endnu videre. Det såkaldte EPD- miljøvaredeklaration fra EU beskriver igen de enkelte produkters miljøpåvirkning men denne gang i et livscyklusperspektiv. Miljø og bæredygtighed vil spille en stor rolle i kommende udgaver af de harmoniserede europæiske produktstandarder inden for byggeri. Bæredygtigt Byggeri & Tegl 05

6 EU standarder med miljøaspekter I den europæiske standardiseringsorganisation CEN arbejder to komiteer for standarder vedr. farlige stoffer i byggeriet og for livscyklus af bygninger og huse. CEN/TC 350 Sustainability of construction works CEN/TC 350, Sustainability of construction works, skal udarbejde frivillige, horisontale standarder for fastlæggelse af bæredygtighedsaspekter ved større renoveringer af eksisterende bygninger samt nybyggerier. Set i et lidt længere tidsperspektiv vil standarderne fra CEN/TC 350 blive et vigtigt grundlag for udviklingen af de efterfølgende produktstandarder, hvor der også skal foretages en livscyklusvurdering af byggevaren. Hertil kommer, at det nye forslag til Byggevareforordning, som er afløseren for Byggevaredirektivet, nu vil indeholde krav om bæredygtighed. CEN/TC 351 Construction products Assessment of release of dangerous substances. De nuværende standarder for byggevarer, som enten allerede er implementeret herhjemme som danske standarder eller er undervejs fra CEN, tilhører alle første generation af harmoniserede produktstandarder. Her er farlige stoffer kun behandlet med en kort note i det harmoniserede Annex ZA.1 med en henvisning til Kommissionens hjemmeside. I EU vil man have mere styr på de farlige stoffer, og har derfor nedsat en komite CEN/TC 351. De nye standarder fra CEN/TC 351 skal danne grundlag for den kommende næste generations produktstandarder med krav om CE-mærkning og specifik stillingtagen vedr. krav til afgivelsen af farlige stoffer fra produktet. 06 Bæredygtigt Byggeri & Tegl

7 Grundlaget for bæredygtigt byggeri Den helhedsbetragtning som EU anvender, deler bæredygtighed op i to niveauer: produktniveau bygningsniveau Både på produktniveau og på bygningsniveau er det vigtigt, at man medregner hele livscyklusforløbet for et produkt eller for en bygning. Man skal derfor benytte veldefinerede livscyklusanalyser kaldet LCA (Life Cycle Assessment). På produktniveau tager man først og fremmest udgangspunkt i miljøvaredeklarationer kaldet EPD (Environmental Product Declarations). På bygningsniveau tager man udgangspunkt i 3 aspekter: miljømæssige aspekter sociale aspekter økonomiske aspekter Alle indikatorer i hvert aspekt indregnes og tælles med, og det må ikke give et kraftigt negativt bidrag for, at man kan anvende betegnelsen Bæredygtigt Byggeri. Man kan opfatte de 3 aspekter som søjler i et græsk tempel. For at taget på templet ikke falder ned, er det nødvendigt, at alle understøttende tempelsøjler er intakte. Bæredygtigt Byggeri & Tegl 07

8 Bæredygtigt byggeri på produktniveau Bæredygtigt byggeri på produktniveau tager først og fremmest udgangspunkt i miljøvaredeklarationer kaldet EPD (Environmental Product Declarations). Som beskrevet i standarden ISO er det vigtigt for at kunne udføre en korrekt EPD, at man medregner hele livscyklusforløbet for et produkt. En EPD skal give en kvantificeret og korrekt sammenstilling af de påvirkninger, et givent produkt har i hele produktets levetid. Det er vigtigt, at en EPD giver informationer, der kan verificeres, er præcise og ikke giver anledning til misforståelse eller fejlinformation for et produkt og dets anvendelse. Livscyklusfaser for en EPD: råvarefremstilling og produktfremstilling frem til en fabriks port distribution, transport og påvirk - ninger i projekterings- og byggeprocessen alle påvirkninger i brugsfasen i hele bygningens levetid inklusiv alle forbrug og vedligehold genanvendelse og bortskaffelse ved en bygnings nedrivning 08 Bæredygtigt Byggeri & Tegl

9 Råvarer og Produktion I råvare- og produktionsfasen af en livscyklus for et byggeprodukt indgår i en miljøvaredeklaration (EPD) følgende indikatorer (vedr. forbrug af energi og forbrugsmaterialer samt resulterende affaldsmængder): bortskaffes på anden måde. Al den ler, der transporteres til teglværket bliver anvendt og i tilfælde af fejlproduktion recirkuleres disse lerprodukter tilbage til processen på teglværket. indvinding og fremstilling af råvarer forarbejdning og fremstilling af et byggeprodukt efterbehandling og pakning af et byggeprodukt opbevaring og transport internt på fabriksområdet Ved udvinding af ler til produktion af tegl fjernes muldlaget samt overjorden forsigtigt og lægges til side. Efter færdigudgravning af den ønskede ler, reetableres der ved at udlægge overjorden igen samt lægge mulden øverst, så området igen kan anvendes til landbrug eller andet formål. I mange tilfælde kan man ikke se, at en lerindvinding har fundet sted ud over, at marken er blevet 1 2 m lavere. En lergravning påvirker således ikke hverken jorden eller grundvandet negativt, og der indgår i forbindelse med indvindingen alene energi til gravning samt til transport af leret til fabrikken. Lermaterialet indvindes i nærheden af teglværket, så transportafstanden til fabrik er minimal. Fra et teglværk genereres ikke leraffald, der skal deponeres eller Eneste væsentlige miljøindikator for tegl i råvare- og produktionsfasen er energiforbruget til brænding af teglproduktet. Det er nødvendigt i langt de fleste tilfælde at brænde ved en temperatur over 1000 grader celsius for at sikre frostbestandigheden samt den meget lange levetid af det færdigbrændte tegl. Teglværkerne i Danmark udnytter energien effektivt og anvender kun omkring kj pr. kg tegl til brændingen. Heraf er ca. 10% elektricitet. Brændslet er for over 95% vedkommende naturgas, der giver den laveste CO2 emission pr. energienhed af de fossile brændsler. Lette tegl Teglbranchen har udviklet og fremstiller en savsmuldsmursten, hvor der til leret er tilsat savsmuld, der under brændingen i teglovnen resulterer i små mikroporer i murstenen. På det danske marked udgør savsmuldsmurstenen mere end halvdelen af alle mursten, der anvendes i indermuren eller i skillerum inde i boligen. Afgravning af ler er en både en miljøvenlig og naturbevarende udvinding. Det øverste jord og lerlag fjeres og efter afgravningen påfyldes med muld, og marken kan igen anvendes til sit oprindelige formål. Billederne viser afgravning. Der er tale om en vægtreduktion på 30-40% samt en tilsvarende energireduktion i forhold til en traditionel mursten. Teglværkerne har endvidere etableret recirkulering af procesvand, så naturen og nærliggende vandløb ikke påvirkes i form af procesvand indeholdende lerpartikler. Som angivet er summen af indikatorer for teglprodukter i råvare- og produktionsfasen generelt lav. Bæredygtigt Byggeri & Tegl 09

10 Distribution og Byggeproces I distributions- og byggefasen af en livscyklus for et byggeprodukt indgår der i en miljøvaredeklaration (EPD) følgende indikatorer (vedr. forbrug af energi og forbrugsmaterialer samt resulterende affaldsmængder): transport af et byggeprodukt til et mellemlager og til en mellem - handler/byggemarked transport til byggepladsen samt oplagring af et byggeprodukt opførelse af en bygning herunder indbygning af et byggeprodukt efterbehandling af et byggeprodukt på byggepladsen såsom efterbehandling af større byggedele eller hele væg- eller tagfelter opgørelse og bortskaffelse af affald på byggepladsen I de fleste tilfælde transporteres teglprodukterne direkte fra teglværket til byggepladsen, så mellemlagring og ekstratransport undgås. Det er ikke energikrævende at opbevare teglprodukter på en byggeplads. Da opmuring af murværk samt oplægning af et tegltag er et traditionelt gammelt håndværk, anvendes der heller ikke energikrævende processer hertil, ligesom der heller ikke på byggepladsen skal efterbehandles med maling eller andre overfladebehandlinger. Ved en opmuring eller ved oplægning af tegltage opnår man kun små affaldsmængder, og affaldet af f.eks. mørtel eller tegl er ikke farligt. Det kan uden problemer recirkuleres eller deponeres. 10 Bæredygtigt Byggeri & Tegl

11 Brugsperiode I brugsfasen af et byggeprodukt (dvs. den tid en bolig eller en bygning bebos) indgår der i en miljøvaredeklaration (EPD) følgende indikatorer (vedr. forbrug af energi og forbrugsmaterialer samt resulterende affaldsmængder): efterbehandling, overfladebehandling og vedligehold af et byggeprodukt udskiftning og bortskaffelse af et byggeprodukt i løbet af levetiden af en bolig Det siger sig selv, at levetiden af et byggevareprodukt er altafgørende for miljøpåvirkningen i dette byggeprodukts levetid. Jo længere et produkt holder i brugsfasen, jo mindre påvirker den miljøet og giver en positiv påvirkning på EPD. Tegl er et byggeprodukt, der holder i flere hundrede af år uden vedligeholdelse. Der er mursten i verden, der er over år. Mere end 2/3 af vore teglkirker er år gamle og står stadig rigtigt flot. Tegl kræver ingen vedligeholdelse og skal derfor ikke behandles med maling eller kemikalier, der kan skade miljøet. Bæredygtigt Byggeri & Tegl 11

12 Nedrivning og Bortskaffelse I nedrivnings- og bortskaffelsesfasen af en livscyklus for et byggeprodukt indgår der i en miljøvaredeklaration (EPD) følgende indikatorer (vedr. forbrug af energi og forbrugsmaterialer samt resulterende affaldsmængder): nedrivning af en bolig affaldshåndtering og affaldssortering oparbejdning og recirkulering af dele af affaldsmængden deponi af resten af affaldsmængden transport og mellemtransport af affaldsmængderne Der lægges især vægt på de affaldsmængder, der ikke kan genanvendes og derfor skal deponeres. Er der tale om farligt, giftigt eller radioaktivt affald, tæller dette meget negativt i den totale vurdering af bæredygtighed i en EPD. Tegl giver ikke miljømæssige problemer ved nedrivning eller bortskaffelse. I Danmark genanvendes op til ca. 95 % af alt murværk, idet det nedknuses til genanvendelse og recirkulering, hvorved det erstatter nye råvarer. Den lille del, der deponeres, giver ikke miljømæssige problemer, idet tegl ikke påvirker jord eller grundvand. Man kan således uden problemer anvende mursten og andre teglprodukter i haven som f.eks. havefliser. 12 Bæredygtigt Byggeri & Tegl

13 Bæredygtighed på bygningsniveau I det totale regnskab for bæredygtighed tæller de 3 aspekter: miljømæssige aspekter sociale aspekter økonomiske aspekter hver med 1/3 (33 %). Det er vigtigt, at alle 3 søjler er fuldstændige, og at man ikke udelader væsentlige indikatorer inden for hvert af de 3 aspekter. Bæredygtigt byggeri er nøje beskrevet i både ISO- og CENstandarder for de miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter. Eksempel på indikatorer MILJØ Sociale Økonomisk klimaforandringer forsuring næringssalte til naturen ozonlaget ikke fornybare ressourcer brug fornybare ressource drikkevand affald og farligt affald varme, kulde, træk og fugt Indeluftskvalitet Ventilation og luftskifte Akustik, vibrationer og støj Lysforhold vandkvalitet sociale og kulturelle forhold nutidsværdi finansielle omkostninger anskaffelsesomkostninger vedligeholdelsesomkostninger driftsomkostninger omkostninger til nedrivning, bortskaffelse m.m. totale omkostninger Bæredygtigt Byggeri & Tegl 13

14 Bæredygtighed miljømæssige indikatorer De miljømæssige indikatorer for bæredygtigt byggeri vedrører først og fremmest de påvirkninger, som en bygning giver i hele bygningens livscyklus på global opvarmning, ozonlagets nedbrydelse, forsuring og andre miljøpåvirkninger af jord, vand og luft: Climate change (klimaforandringer) Acidification (forsuring) Eutrophication (næringssalte til naturen) Ozone formation (ozonlaget) Depletion of non-renewable (ikke fornybare ressourcer) Use of renewable (brug fornybare ressource) Use of freshwater (drikkevand) Waste & hazardous waste to disposal (affald og farligt affald) Det murede byggeri består af materialer, der er produceret af naturens egne materialer, såsom ler, kalksten, sand, sten og grus. Miljøindikatorerne viser, at murstenshuse scorer højt, fordi tegl har meget lang levetid, lavt vedligehold og god evne til at holde på varmen. Fordi mursten og tagsten kan stå i rå form uden overfladebehandling, belaster man heller ikke miljøet med kemikalier i form af maling, træbeskyttelse eller lignende. Murværk, der er tungt byggeri, holder på varmen om vinteren og kræver ikke køling om sommeren på samme måde som let byggeri i f.eks. træ. I tilfælde af at et murstenshus skal rives ned, recirkuleres op til 95 % af murværket. 14 Bæredygtigt Byggeri & Tegl

15 Bæredygtighed sociale indikatorer De sociale indikatorer for bæredygtigt byggeri vedrører først og fremmest de påvirkninger, som man får i hele bygningens livscyklus fra f.eks. indeklima, vandkvalitet samt sociale og kulturelle kvaliteter for: Hygro-thermal comfort (varme, kulde, træk og fugt) Indoor air quality (indeluftskvalitet) Ventilation (ventilation og luftskifte) Acoustic comfort (akustik, vibrationer og støj) Lighting comfort (lysforhold) Quality of drinking water (vandkvalitet) Outdoor conditions (sociale og kulturelle forhold) Man får en høj score for de sociale aspekter, hvis man har det perfekte indeklima, sundhed og sikkerhed, har en god drikkevandkvalitet samt har gode sociale og kulturelle muligheder i området, hvor man bor. Indeklima Et klart flertal af danskerne mener, at indeklimaet er den næst vigtigste parameter for boligen (efter beliggenhed og pris). Det murede hus får topkarakterer i alle sammenligninger for indeklima. (se skema til højre) Vedr. sundhed og sikkerhed må man ikke glemme brand. Tegl kan ikke brænde, og murstensmure begynder først at miste en væsentlig del af styrken ved en temperatur på over 400 grader celsius. Ved store tagbrande ser man ofte, at teglmurene står tilbage og kan genanvendes igen, uden at dette kræver nedrivning af bygningen. I tilfælde af brand er det en væsentlig del af sikkerheden, at man har tid til at komme ud af boligen, inden den falder sammen. INDEKLIMA TEGL tegl afgiver ingen gasser ingen luftgener ingen elektriske og elektrostatiske forhold Ingen Ioniseret og radioaktiv stråling god lyddæmpning dæmper vibrationer Varmekapacitet og -regulerende Hurtig vandabsorption og afvigelse vanddiffusion ud gennem væggen tegl reducerer luftfugtighed bedre tørring efter vandskader giver ikke næring til skimmelsvamp Bæredygtigt Byggeri & Tegl 15

16 Bæredygtighed økonomiske indikatorer De økonomiske indikatorer for bæredygtigt byggeri vedrører først og fremmest de økonomiske påvirkninger, som en bolig eller en bygning giver i hele bygningens livscyklus for f.eks.: Life time (levetiden af en bolig) NPV of costs (nutidsværdi) Annualized costs (finansielle omkostninger) Acquisition costs (anskaffelsesomkostninger) Maintenance costs (vedligeholdelsesomkostninger) Operation costs (driftsomkostninger) End-of-life costs (omkostninger til nedrivning, bortskaffelse m.m.) Total costs (totale omkostninger) Levetiden af en bolig eller en bygning er her meget afgørende. Når man projekterer en bolig eller en bygning, taler man om den forventede levetid. Denne bør sættes højest muligt og på mindst 100 år for at de økonomiske aspekter giver mening i vurderingen af bæredygtighed. Andre byggeformer såsom træhuse har en forventet levetid på ca. 40 år, og træfacaden skal således i løbet af 100 år som minimum genopføres 2 gange. I hele bygningens levetid gælder det tillige om at have lav vedligeholdelse, lave driftsomkostninger samt at kunne holde prisen hele boligens levetid. Kan man fortsat anvende boligen efter de planlagte 100 år, som det er tilfældet med f.eks. de mange smukke lejligheder i byernes centrum, hvor levetiden nu er nået op på over 100 år eller mere, er dette en yderligere bæredygtig bonus. Nutidsværdien efter mere end hundrede år er for disse lejligheder eller huse således ikke nul, men som vi ofte ser det, er det eftertragtet at bo i disse ældre lejligheder i vore bymidter, ligesom købsprisen er høj. Teglhuse har en forventet levetid på væsentligt over 100 år og får normalt en rigtigt høj score i alle de økonomiske indikatorer. Murværk er billigst at vedligeholde og kræver ingen overfladebehandling eller maling. Murstenshuse, der er et tungt byggeri, holder på varmen og bidrager derfor også her positivt til lave driftsomkostninger i en boligs levetid. Der er normalt heller ikke i Danmark omkostninger til elektricitet til køling i varme somre. Nedrivning og bortskaffelse af et murstenshus udgør meget lave omkostninger, og tegl kan desuden genanvendes. I Danmark genanvendes op til ca. 95 % af alt murværk, idet det nedknuses til genanvendelse og recirkulering. En samlet vurdering af de økonomiske indikatorer viser, at teglhuse er en god økonomisk investering. 16 Bæredygtigt Byggeri & Tegl

17 Nutidsværdiomkostning SEK Nutidsværdi af kasseflow År Tegl - isolering - tegl Trækonstruktion m. udv. træbeklædning White arkitekter har i efteråret 2008 for Tegelinformation i Sverige ud arbejdet en rapport, der viser levetidsomkostninger for en række forskellige vægkonstruktioner. Omkostninger i grafen vises derfor i svenske kroner. Danske forhold vil vise samme fordeling og resultater af levetidsomkostninger. Et resume af rapporten samt hele rapporten kan downloades på under kontakt/ links. Materialer Levetid (år) Fabriksbeton porebeton Gipsplader Tegl murværk stålprofiler TRÆ Bæredygtigt Byggeri & Tegl 17

18 Konklusion: Bæredygtighed og Tegl Når man indregner alle indikatorer for et traditionelt teglprodukt som en mursten eller en tegltagsten, vil man komme frem til, at tegl har et væsentligt og positivt bidrag til en bæredygtig udvikling og til et bæredygtigt byggeri. Murstenshuse med tegltage er både på kort og på langt sigt en miljørigtig, social og økonomisk god investering. Det skyldes de gode egenskaber ved tegl kombineret med det lave vedligeholdelsesniveau og tegls meget lange levetid. Husene kan stå i flere hundrede år. Konklusion stærke faktorer Levetid Lav vedligehold Klimabestandigt Varmeregulerende Høj whole life value Lav total miljøbelastning Godt indeklima Fordi mursten kan stå i rå form uden overfladebehandling, belaster man hverken miljøet eller økonomien med kemikalier i form af maling, træbeskyttelse eller lignende. Tegl holder på varmen, og indeklimaet i et murstenshus er ypperligt. Ler til tegl er et naturligt forekommende materiale. Det er let tilgængeligt, og der er gode traditioner for en hensigtsmæssig udvinding af ler blandt andet sikrer man, at landskabet efter endt udvinding reetableres til f.eks. landbrug, skovbrug eller rekreative formål. Ca. 95 % af det murede byggeri recirkuleres og genanvendes ved nedrivning til andre byggeformål. Det kan bruges til ny produktion af byggematerialer, anvendes som tilslagsmateriale eller som jordopfyld ved større anlægsarbejder. Tegl kan deponeres helt uden problemer, da der ikke er miljøbelastende kemikalier involveret i produktionen. De danske kalk- og teglværker anvender en meget moderne fremstillingsteknologi og har i de seneste 30 år gjort en meget stor indsats for at mindske energiforbruget i forbindelse med produktionen. Branchen har gennem denne indsats halveret energiforbruget over de seneste 25 år. Derudover har branchen arbejdet på at reducere CO2-udslippet gennem bl.a. overgang til gasfyring. Den totale CO2-emission i Danmark fra teglproduktion pr. kg tegl er i dag mindre end 25 % af emissionen for ca. 25 år siden. I teglproduktionen recirkuleres også al fejlproduktion tilbage til processen, og der genereres således ikke leraffald. En væsentlig grund til, at man begyndte at erstatte træ- og bindingsværkshuset med murstenshuset i Danmark var, at murværk og tegltagsten ikke kan brænde. De er allerede i produktionen brændt ved graders varme. På grund af vægten og den store varmeakkumulering af en muret væg trænger varmen fra en brand ikke særlig hurtigt ind i muren, og murværk betragtes derfor som noget af det bedste med hensyn til at modstå brand. 18 Bæredygtigt Byggeri & Tegl

19 Bæredygtigt Byggeri & Tegl 19

20 byg-i-tegl.dk Kalk- og teglværksforeningen Nørre Voldgade København K Telefon: Fax:

TEMA Bæredygtigt. Byggeri & Tegl BYGITEGL.DK

TEMA Bæredygtigt. Byggeri & Tegl BYGITEGL.DK TEMA Bæredygtigt Byggeri & Tegl BYGITEGL.DK TEMA Bæredygtigt Byggeri & Tegl 03 Bæredygtighed 04 Fra politisk hold 05 En ny dagsorden 06 EU-standarder med miljøaspekter 07 Grundlaget for bæredygtigt byggeri

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Nationale og internationale standarder og trends Dokumentation af bæredygtighed TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER BYGGECENTRUM, D. 11/11-2013

Læs mere

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav. CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav. CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed Ny byggevareforordning Den nye Byggevareforordning (CPR) har erstattet det gamle byggevaredirektiv

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Bæredygtighed i energirenovering

Bæredygtighed i energirenovering Bæredygtighed i energirenovering 7. November 0 Præsenteret af: Henrik Poulin Teknologisk Institut Center for bæredygtigt byggeri sektioner Bæredygtighedsgruppen Certificering og kontrol Byggelaboratoriet

Læs mere

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen Kalk- og Teglværksforeningen White arkitekter har i efteråret 2008 for Tegel Information i Sverige udarbejdet en rapport, der viser levetidsomkostninger for en række forskellige vægkonstruktioner. Rapporten

Læs mere

Miljøindikatorer - for bygninger

Miljøindikatorer - for bygninger Miljøindikatorer - for bygninger Klaus Hansen Energi og Miljø SBi Fokus Aktuel situation i DK og EU Energi- og materialeforbrug CEN om miljøvurdering af bygninger og byggevarer LCA og miljøindikatorer

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Råmaterialer

Læs mere

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Fabriksbetongruppen? Brancheforening for fabriksbetonproducenter i Dansk Beton Dansk Beton er en sektion

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019 Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER

INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER HARPA BIRGISDOTTIR, SENIORFORSKER, SBI Byggepolitisk strategi initiativ 31 Bæredygtighedspakke med en række vejledninger til opførelse

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: PRIMEWOOL Holding Nr.: MD-15010-DA Udstedt: 16-11-2015 Gyldig til: 16-11-2020

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: PRIMEWOOL Holding Nr.: MD-15010-DA Udstedt: 16-11-2015 Gyldig til: 16-11-2020 Ejer: PRIMEWOOL Holding Nr.: MD-15010-DA Udstedt: 16-11-2015 Gyldig til: 16-11-2020 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Ejer: Nr.: Udstedt: Gyldig til: [Firmanavn] MD-XXXXX-DA xx-xx-xxxx xx-xx-xxxx 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed

Dokumentation af bæredygtighed Dokumentation af bæredygtighed -Krav til miljødokumentation for byggematerialer Netværksmøde Dome of Visions i Århus d. 6. december 2016 Anja S. Brogaard, Dancert Lead Auditor og faglig leder ved Center

Læs mere

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Arbejdsgruppen vedr. miljø: Klaus Hansen, By og Byg Morten Elle, BYG?DTU Sergio Fox, Energistyrelsen Tove Lading, Lading arkitekter + konsulenter A/S DE FIRE HOVED- PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Bæredygtige byggematerialer og cirkulær økonomi. Leonora Charlotte Malabi Eberhardt ErhversPhD studerende

Bæredygtige byggematerialer og cirkulær økonomi. Leonora Charlotte Malabi Eberhardt ErhversPhD studerende Bæredygtige byggematerialer og cirkulær økonomi Leonora Charlotte Malabi Eberhardt ErhversPhD studerende 2 Agenda 1. Den teknologiske udvikling og materialernes betydning 2. Et eksempel på et cirkulært

Læs mere

InnoBYG forårskonference Totaløkonomisk bæredygtighed som beslutningsgrundlag

InnoBYG forårskonference Totaløkonomisk bæredygtighed som beslutningsgrundlag Copyright Copyright, 2012 Grontmij A/S 2011 OLT 1 InnoBYG forårskonference 2014 - Totaløkonomisk bæredygtighed som beslutningsgrundlag 15-04-2014 Jacob Ilsøe Rigshospitalet, København Copyright, Grontmij

Læs mere

Miljøvaredeklaration

Miljøvaredeklaration Miljøvaredeklaration Trævindue (3-lags glas) Baseret på livscyklusvurdering i henhold til EN 15804:2012+A1:2013 og ISO 14025 (2010) Projektet er støttet af: Deklarationens ejer: VinduesIndustrien Inge

Læs mere

NYHED! Gyptone Quattro 70

NYHED! Gyptone Quattro 70 NYHED! Akustiske lofter og vægge med fine perforeringer NYHED! Rene, lyse overflader med behagelig lyd Skab æstetiske omgivelser med et behageligt lydmiljø. Den nye serie gør det muligt at designe rum

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Ansvarlig bæredygtighed

Ansvarlig bæredygtighed Ansvarlig bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Bæredygtighed starter

Læs mere

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri SBi 2013:09 Kortlægning af bæredygtigt byggeri Kortlægning af bæredygtigt byggeri Harpa Birgisdottir Lone H. Mortensen Klaus Hansen Søren Aggerholm SBi 2013:09 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S. Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark

Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S. Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark Opsummering Certificerede bygninger opnår højere leje Certificerede bygninger har højere udlejningsgrad

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013. Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S

Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013. Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013 Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Byggevaredirektivet Hvordan bliver direktivet implementeret i Danmark By- og Boligministeriet har offentliggjort

Læs mere

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre Checkliste til brug for stillingtagen til miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag Checklisten har til formål at foretage en hurtig vurdering af, hvorvidt et forslag har væsentlige

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Oversigt Agenda Beton Grøn beton Bæredygtighed Bæredygtig beton Oversigt Beton Danmark 8,0 mio. tons - eller 3,5 mio. m 3

Læs mere

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 8721 Daugaard Tlf.: +45. 75 89 50 66 Fax: +45. 75 89 60 30 www.xella.dk 2 3 Stenen som har ændret byggeverdenen

Læs mere

EPD. Ejer: Gamle Mursten ApS Nr.: MD DA Udstedt: Gyldig til:

EPD. Ejer: Gamle Mursten ApS Nr.: MD DA Udstedt: Gyldig til: Ejer: Gamle Mursten ApS Nr.: MD-16007-DA Udstedt: 27-03-2017 Gyldig til: 27-03-2022 3. PARTS VERIFICERET EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens ejer Gamle

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Troldtekt A/S. Bæredygtigt byggeri og DGNB, Aalborg 08.12.2014

Troldtekt A/S. Bæredygtigt byggeri og DGNB, Aalborg 08.12.2014 Troldtekt A/S Bæredygtigt byggeri og DGNB, Aalborg 08.12.2014 Fra bøvl til forretningsmulighed v. marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen Troldtekt A/S Stiftet som handelsselskab i Århus

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

Bæredygtige byggevarer. Chefkonsulent Anette Berrig

Bæredygtige byggevarer. Chefkonsulent Anette Berrig Bæredygtige byggevarer Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Dansk Beton? Brancheforening for den samlede betonindustri Sektion i Dansk Byggeri (arbejdsgiverorganisation) Blevet stiftet

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Folie, ÅT-remsa Ny Deklaration Ændret deklaration Oprettet/ændret den: 17-04-2015 Varenummer: 101058, 101072, 101089, 101102, 101065,

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Flydemiddel Varenummer: 702026, 702019 Dokument-ID Varegruppe: Fugemasse Ny Deklaration Ved ændret deklaration Ændret deklaration Er

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: fischer a/s Nr.: MD-15006-DA Udstedt: 22-01-2015 Gyldig til: 30-11-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: fischer a/s Nr.: MD-15006-DA Udstedt: 22-01-2015 Gyldig til: 30-11-2019 Ejer: fischer a/s Nr.: MD-15006-DA Udstedt: 22-01-2015 Gyldig til: 30-11-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Randers Tegl A/S Nr.: MD DA Udstedt: Gyldig til:

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Randers Tegl A/S Nr.: MD DA Udstedt: Gyldig til: Ejer: Randers Tegl A/S Nr.: MD-14003-DA Udstedt: 23-07-2014 Gyldig til: 23-07-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

DGNB. Agenda 1/27/2017. Bæredygtigheds-certificering. 6. December Bæredygtighed i byggeriet. Green Building Council Denmark (DK-GBC)

DGNB. Agenda 1/27/2017. Bæredygtigheds-certificering. 6. December Bæredygtighed i byggeriet. Green Building Council Denmark (DK-GBC) ½ DGNB Bæredygtigheds-certificering Thomas Fænø Mondrup Teknisk rådgiver, DK-GBC 6. December 2016 Agenda Bæredygtighed i byggeriet Green Building Council Denmark (DK-GBC) DGNB-bæredygtighedscertificering

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Siliconehartspuds Varenummer: Dokument-ID Varegruppe: Pudsning af facader Ny Deklaration Ved ændret deklaration Ændret deklaration

Læs mere

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Hverken byggelovens eller kommunernes egne krav til bæredygtighed i byggeriet følges. Gjorde de det, ville det ikke blot revolutionere byggebranchen,

Læs mere

RENOVERING AF RÆKKEHUS. Amdi Worm Teknologisk Institut ACTIVE HOUSE EVALUERING

RENOVERING AF RÆKKEHUS. Amdi Worm Teknologisk Institut ACTIVE HOUSE EVALUERING RENOVERING AF RÆKKEHUS ACTIVE HOUSE Amdi Worm Teknologisk Institut EVALUERING 0 Indholdsfortegnelse Active House radar, evaluering... 2 Introduktion... 2 Radar resultater... 2 Beskrivelse af rækkehuset

Læs mere

Gyptone lofter 6.0 Miljø

Gyptone lofter 6.0 Miljø Gyptone lofter 6.0 Miljø Reflecting everyday life Miljø Kvalitet og miljø Gyprocs produkter er ressourcebesparende, gennemprøvede og rene produkter i miljømæssig henseende. Produkterne fremstilles af gips

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP 205 Lyncement Varenummer: 100341 Dokument-ID Varegruppe: Montagecement Ny Deklaration Ved ændret deklaration Ændret deklaration Er

Læs mere

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Indhold 1. Indledning 2. Miljøministeriets rammer og sigtelinjer 3. Regulering og andet nært forestående

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP 22 Harpiks Varenummer: 80063, 80056 Dokument-ID Varegruppe: Klæbemiddel, Fugemasse Ny Deklaration Ved ændret deklaration Ændret deklaration

Læs mere

Mere end 80 forskellige

Mere end 80 forskellige FREMTIDENS PARCELHUS Mere end 80 forskellige svanemærkede, sunde, lavenergihuse er på vej til danskerne. Fremtidens Parcelhuse er en udstilling af 86 parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Husene skal vise,

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

De første erfaringer med den nye danske standard DGNB

De første erfaringer med den nye danske standard DGNB De første erfaringer med den nye danske standard DGNB En offentlig bygherre investerer i fremtiden Lars Lundsgaard 2 Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion Drift af bygninger

Læs mere

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan DNV Gødstrup Bilag 10.11 Miljøplan Dokumentnummer: DNV C BP 08 Bilag 10_11 til Byggeprogram Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt 29.06.2012 Byggeprogram etape 1 HLH PWA

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Betonworkshop 27. oktober 2017 Oversigt Agenda Beton og miljøpåvirkninger Grøn beton Bæredygtighed

Læs mere

Fra CPD til CPR. Hvis I vil vide mere. Bliv klar til byggevareforordningen

Fra CPD til CPR. Hvis I vil vide mere. Bliv klar til byggevareforordningen Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Bliv klar til byggevareforordningen I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for byggevarer, hvis I har brug for hjælp til at komme i gang med

Læs mere

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark.

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark. 3.7 Letklinker Af Erik Busch, Saint-Gobain Weber A/S Letklinker er brændt ler ligesom teglmursten og tegltagsten. Under brændingen deler lermassen sig i mange små kugleformede stykker i forskellige størrelser

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG

BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG Gyptone BIG Choices Design og akustik Nu lancerer vi de nye Gyptone BIG Quattro 40 og 44, to ekstra designmuligheder, som udover at tilbyde nye, spændende

Læs mere

ETA Danmark / Teknologisk Institut

ETA Danmark / Teknologisk Institut ETA Danmark / Teknologisk Institut VHGB Workshop 6. april 2017 Byggelovgivningen: Muligheder, når vi genanvender og genbruger? Peder Fynholm Sektionsleder M: 72202333 pfy@teknologisk.dk Thomas Bruun Adm.

Læs mere

Byggeriets ressourceforbrug i globalt perspektiv

Byggeriets ressourceforbrug i globalt perspektiv Arkitektur og bæredygtighed i dansk boligbyggeri Konference i Dansk Arkitektur Center den 8. januar 2004 Byggeriets ressourceforbrug i globalt perspektiv Claus Pilvang, NIRAS 1 Claus Pilvang Regeringens

Læs mere

Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet

Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Cisbo netværksmøde 25. august 2015 Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Fremtidens huse bygges på fortidens erfaringer.

Læs mere

Introduktion til LCA på bygninger

Introduktion til LCA på bygninger Introduktion til LCA på bygninger 2015 Introduktion til LCA på bygninger 2 Indhold Introduktion... 3 Bygningens livscyklus... 4 Hvordan ser bygningens livscyklus ud?... 5 Typiske miljøpåvirkninger som

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum Fra sund fornuft til god forretning Realdania ErhvervsForum Den 9. november 2011 Aktivt ejerskab ATP Koncernen arbejder med samfundsansvar på flere niveauer Kunder og samfund Medarbejdere Miljø og klima

Læs mere

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl - de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl Gule håndbankede med flammer Håndbankede GulvTegl fra Vindø Teglværk ved Mariager Fjord er en direkte fortsættelse af flere århundreders tradition for

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

Intelligente indkøb. gevinster og omkostninger ved grønne produkter

Intelligente indkøb. gevinster og omkostninger ved grønne produkter Intelligente indkøb gevinster og omkostninger ved grønne produkter En ny metode er kommet til Myndigheder, erhvervslivet og forbrugere har en fælles interesse i at skabe et grønt marked. Men hvad er de

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP 235 Hurtig Cement Varenummer: 4411864 Dokument-ID Varegruppe: Spartelmasse Ny Deklaration Ved ændret deklaration Ændret deklaration

Læs mere

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER 2 HVAD ER ET FULDMURET HUS? I et fuldmuret hus er både facade og indervægge muret op i mursten. Det kaldes også en tung væg i modsætning til lettere alternativer som eksempelvis

Læs mere

Betonelement-Foreningen

Betonelement-Foreningen Miljøvaredeklaration Betonelement-Foreningen Dette er en miljøvaredeklaration (MVD) i overensstemmelse med standarderne ISO 14025 og DS/EN 15804 for produktkategorien Byggevarer. Miljøvaredeklarationen

Læs mere

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning.

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. God isolering En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. Totalrenovering uden kompromisser Henrik Lindes sommerhus har den mest fantastiske beliggenhed i forreste række til vandet ved Gilleleje.

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP VS20 Primer Varenummer: 80216, 80223 Dokument-ID: Varegruppe: Dampspærre Ny Deklaration Ændret deklaration Oprettet/ændret den: 13-11-2015

Læs mere

MURSTEN GØR DANMARK DEJLIGERE

MURSTEN GØR DANMARK DEJLIGERE Vi præsenterer her et uddrag af avisen der blev udgivet i forbindelse med Murerfagets kampagne 2000-2002 DANMARK DEJLIGERE Gennem de sidste mange år er jeg ofte blevet mødt med ønsket om, at murerfaget

Læs mere

Dokumentation skal på dagsorden Lovgivningens funktionskrav vs. ydeevnedeklarationer for byggeprodukter

Dokumentation skal på dagsorden Lovgivningens funktionskrav vs. ydeevnedeklarationer for byggeprodukter Dokumentation skal på dagsorden Lovgivningens funktionskrav vs. ydeevnedeklarationer for byggeprodukter Peder Fynholm, Sektionsleder, pfy@teknologisk.dk, +45 7220 2333 Hvorfor er dokumentation af byggevarer

Læs mere

By og Byg Dokumentation 007 Miljødata for bygningsdele. Beregnet med pc-værktøjet BEAT 2000

By og Byg Dokumentation 007 Miljødata for bygningsdele. Beregnet med pc-værktøjet BEAT 2000 By og Byg Dokumentation 007 Miljødata for bygningsdele Beregnet med pcværktøjet BEAT 2000 Miljødata for bygningsdele Beregnet med pcværktøjet BEAT 2000 Ebbe Holleris Petersen Jørn Dinesen Hanne Krogh By

Læs mere

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED HOVEDFORUDSÆTNINGER Basis AffaldPlus Næstved drift som i dag ingen import Scenarie A - Import af 9.000 ton importeret affald pr. år Scenarie

Læs mere

Fremtidens Parcelhuse - er svanemærkede

Fremtidens Parcelhuse - er svanemærkede Fremtidens Parcelhuse - er svanemærkede Ole Alm ole@detgroennehus.dk www.detgroennehus.dk www.fremtidensparcelhuse.dk www.energitjenesten.dk Fremtidens Parcelhuse Initiativ: Agenda 21 Udvalget i Køge Kommune

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Klinkeolie K3 Varenummer: 2797264 Dokument-ID Varegruppe: Rengøringsmiddel Ny Deklaration Ændret deklaration Oprettet/ændret den: 04-12-2014

Læs mere

Beton er miljøvenligt på mange måder

Beton er miljøvenligt på mange måder Beton er miljøvenligt på mange måder Beton i DK Færdigblandet Betonelementer Huldæk Letbetonelement er Betonvarer Murermester ca. 2 tons beton per indbygger per år 2,5-5% af al CO 2 -emission kommer fra

Læs mere

- BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING

- BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING ROADMAP - BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING OM PUBLIKATIONEN Publikationen er en PIXI-udgave af en rapport udarbejdet i projektet Roadmap 2030: Bygningers rolle i den grønne omstilling, støttet

Læs mere

indgå i et byggeri. På den måde sparer man 1 ton CO 2 genanvender 2.000 mursten

indgå i et byggeri. På den måde sparer man 1 ton CO 2 genanvender 2.000 mursten BUSINESS 4 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB DE OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB GIVER VISUELLE SHOWCASES I DET OFFENTLIGE RUM Børnehuset Brobækken er bygget af mursten, der stammer fra Odenses borgeres byggeaffald.

Læs mere

Troldtekt A/S. Virksomhedspræsentation

Troldtekt A/S. Virksomhedspræsentation Troldtekt A/S Virksomhedspræsentation Erfaringer, udfordringer og forretningsmuligheder v. adm. direktør Peer Leth og marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen Troldtekt A/S Troldtekt A/S

Læs mere

Præsentation: Produktinformation Anvendelse + Maskiner Tekniske egenskaber Spørgsmål. Byder velkommen

Præsentation: Produktinformation Anvendelse + Maskiner Tekniske egenskaber Spørgsmål. Byder velkommen & Præsentation: Produktinformation Anvendelse + Maskiner Tekniske egenskaber Spørgsmål Byder velkommen Hvad er Cellulose Baseret Isolering Dagens aviser.. Morgendagens isolering Aviser Sortering Hammermølle

Læs mere

Genanvendelsesordning. - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter

Genanvendelsesordning. - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter Genanvendelsesordning - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter Spar ressourcer med ROCKWOOL og ROCKFONs genanvendelsesordning Affald fra bygge-og anlægssektoren udgør

Læs mere

MT Højgaard. GUDP Konference København, oktober 2011. IntelliFarm. Copyright 2008 MT Højgaard a/s

MT Højgaard. GUDP Konference København, oktober 2011. IntelliFarm. Copyright 2008 MT Højgaard a/s MT Højgaard GUDP Konference København, oktober 2011 IntelliFarm 1 MT Højgaard a/s Lokal og landsdækkende Med 22 lokalkontorer og et hovedkontor dækker MT Højgaard hele landet. Landbrugsbyggeri Danmarks

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

PensionDanmark Ejendomme

PensionDanmark Ejendomme PensionDanmark Ejendomme Investor som driver på bæredygtigt byggeri 6. september 2016 Oversigt Samlet porteføljeværdi på ca. 14 mia. OVERSIGT 1 2 3 4 Erhverv Retail Boliger OPP Retail 16,6% SEGMENTER Hoteller

Læs mere

Træinformation. Mikael Koch. Træ og Bæredygtighed

Træinformation. Mikael Koch. Træ og Bæredygtighed Mikael Koch Træ og Bæredygtighed 1 Ny dagsorden Træinformation De næste generationer skal have de samme muligheder som de foregående 3 De 3 søjler Social Bæredygtighed Miljømæssig Bæredygtighed Økonomisk

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere