TEMA Bæredygtigt. Byggeri & Tegl. byg-i-tegl.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA Bæredygtigt. Byggeri & Tegl. byg-i-tegl.dk"

Transkript

1 TEMA Bæredygtigt Byggeri & Tegl byg-i-tegl.dk

2 TEMA Bæredygtigt Byggeri & Tegl 03 Bæredygtighed 04 Fra politisk hold 05 En ny dagsorden 06 EU Standarder med miljøaspekter 07 Grundlaget for bæredygtigt byggeri 08 Bæredygtigt byggeri på produktniveau 09 Råvarer og Produktion 10 Distribution og Byggeproces 11 Brugsperiode 12 Nedrivning og Bortskaffelse 13 Bæredygtighed på bygningsniveau 14 Bæredygtighed miljømæssige indikatorer 15 Bæredygtighed sociale indikatorer 16 Bæredygtighed økonomiske indikatorer 18 Konklusion: Bæredygtighed og Tegl 02 Bæredygtigt Byggeri & Tegl

3 Bæredygtighed Alle producenter af byggematerialer ja, hele byggesektoren må indstille sig på, at der bliver stillet stadig større krav til bæredygtighed. Bæredygtighed vil inden for ganske få år være i fokus i forhold til alt, der har med byggeri og bygninger at gøre, uanset om det handler om fremskaffelse og bearbejdning af byggematerialer, indeklima, drift og vedligeholdelse af bygninger eller den afsluttende nedrivning og bortskaffelse. Der tegner sig en helt ny dagsorden og et helt nyt marked for byggesektoren. Det nye marked er dels kendetegnet ved forbrugere, som er meget beviste om bæredygtighed, dels af politikere, som på en lang række punkter vil gribe ind i den nuværende måde at fremstille materialer på. Inden for ganske få år kan vi forvente, at der i enhver byggesag vil blive stillet krav om dokumentation af bæredygtighed. De virksomheder, som er fremadskuende og parate til at udvikle deres materialer og produktionsformer i en bæredygtig retning, vil uden tvivl vinde markedsandele. Og virksomheder, der lader stå til, vil tabe til forbrugerne og til nye regler og love. Bebyggelsen Bispebjerg bakke er blevet til ved at integrere kunst, håndværk, arkitektur og teknik. Det er sket i et tæt samarbejde med billedhugger og keramiker Bjørn Nørgaard. Idéen er også at vise, at håndværksmæssigt kvalitetsarbejde i naturmaterialer bedre kan betale sig i det lange løb end præfabrikerede huse i billige materialer. Byggeriet skulle ligeledes opføres i materialer, der er langtidsholdbare et krav som tegl opfylder. Bæredygtigt Byggeri & Tegl 03

4 Fra politisk hold Fra politisk hold såvel nationalt som i EU har der hidtil været fokus på at nedbringe energiforbruget og miljøpåvirkningen for at sikre, at materialerne ikke skader helbred og miljø. Det er stadig vigtigt, at vi kan bo i sunde huse, og at vi nedsætter energiforbruget i bygninger, som i dag tegner sig for 40 pct. af Danmarks (og Europas) samlede energiforbrug. Bæredygtigt byggeri er mere end energi og CO2, og et flertal i det danske folketing samt i EU ønsker, at man ser meget bredere på bæredygtighed. Vi vil behandle den helhedsmodel for 100% bæredygtighed, man arbejder med i EU, og som er grundlaget for fremtidige krav til bæredygtigt byggeri. Ved hjælp af modellen vil vi også beskrive bæredygtighed for tegl og teglproduktion. Indledningsvis vil vi aflive et par myter: Et CO2-neutralt hus er et bæredygtigt byggeri De nævnte myter holder ikke, fordi energiforbruget til opvarmning og CO2-emissionen fra en bolig kun udgør omkring 20% i det samlede regnskab for bæredygtighed. De sidste 80% skal også medregnes. Samtidigt kan man ikke fordi man selv producerer elektricitet bruge lige så meget el, som man ønsker. Dette gælder også for el til køling om sommeren. Kort sagt skal alle aspekter og indikatorer tælles med. For at opnå 100% bæredygtighed kræver det, at en række væsentlige aspekter ud over energi indgår i beregningen. Det drejer sig bl.a. om økonomi, levetiden af boligen, vedligehold samt sociale forhold såsom indeklima, sundhed og velvære. I gennemgangen af bæredygtigt byggeri indgår der flere engelske betegnelser, som indtil videre ikke har fået en entydig dansk oversættelse. Hvis man bor i et lavenergihus og producerer al sin energi selv ved hjælp af solceller, så er der tale om bæredygtigt byggeri 04 Bæredygtigt Byggeri & Tegl

5 En ny dagsorden EU har i 2008 udvalgt byggesektoren som et af 6 markedsområder til Lead Market. Meningen er at fremme en bedre og hurtigere udvikling hen imod en bæredygtig status i bygge- og boligsektoren. boliger og øvrige bygninger står for ca. 40% af energiforbruget i Europa 30% af affaldsmængderne i EU skyldes bygge- og boligsektoren EU har endvidere besluttet, at alle miljøfarlige stoffer (RDS - Regulated Dangerous Sustances) skal deklareres. Det vil ske i forbindelse med den kommende revision af alle produktstandarder for byggeprodukter. EU har taget udgangspunkt i, at jordens 6 milliarder mennesker skal kunne huses bæredygtigt for væsentligt at kunne udvikle bæredygtige samfund i verden. Inden 2050 vil vi være 9-10 milliarder mennesker på jorden: mellem 10% og 15% af befolkningen i EU er direkte eller indirekte beskæftiget i eller er afhængig af byggesektoren ca. 20% (i tons) af Europas industriproduktion er byggematerialer 20% af vandforbruget i EU vedrører bolig- og byggesektoren Til projektering af en bygning må der i Danmark kun anvendes de europæiske projekteringsnormer, kaldet Eurocodes. EU vedtager, at der i forbindelse med den kommende revision af Byggevareforordningen og dermed også for Eurocodes, skal indarbejdes de allerede kendte retningslinjer for, hvorledes man opfører et bæredygtigt hus. Denne forordning vil blive fælleslovgivning for alle lande i EU. EU har udarbejdet en database over disse stoffer samt en procedure for, hvordan man deklarerer og markedsfører sit byggeprodukt. Det forventes, at næste skridt i miljømærkningen går endnu videre. Det såkaldte EPD- miljøvaredeklaration fra EU beskriver igen de enkelte produkters miljøpåvirkning men denne gang i et livscyklusperspektiv. Miljø og bæredygtighed vil spille en stor rolle i kommende udgaver af de harmoniserede europæiske produktstandarder inden for byggeri. Bæredygtigt Byggeri & Tegl 05

6 EU standarder med miljøaspekter I den europæiske standardiseringsorganisation CEN arbejder to komiteer for standarder vedr. farlige stoffer i byggeriet og for livscyklus af bygninger og huse. CEN/TC 350 Sustainability of construction works CEN/TC 350, Sustainability of construction works, skal udarbejde frivillige, horisontale standarder for fastlæggelse af bæredygtighedsaspekter ved større renoveringer af eksisterende bygninger samt nybyggerier. Set i et lidt længere tidsperspektiv vil standarderne fra CEN/TC 350 blive et vigtigt grundlag for udviklingen af de efterfølgende produktstandarder, hvor der også skal foretages en livscyklusvurdering af byggevaren. Hertil kommer, at det nye forslag til Byggevareforordning, som er afløseren for Byggevaredirektivet, nu vil indeholde krav om bæredygtighed. CEN/TC 351 Construction products Assessment of release of dangerous substances. De nuværende standarder for byggevarer, som enten allerede er implementeret herhjemme som danske standarder eller er undervejs fra CEN, tilhører alle første generation af harmoniserede produktstandarder. Her er farlige stoffer kun behandlet med en kort note i det harmoniserede Annex ZA.1 med en henvisning til Kommissionens hjemmeside. I EU vil man have mere styr på de farlige stoffer, og har derfor nedsat en komite CEN/TC 351. De nye standarder fra CEN/TC 351 skal danne grundlag for den kommende næste generations produktstandarder med krav om CE-mærkning og specifik stillingtagen vedr. krav til afgivelsen af farlige stoffer fra produktet. 06 Bæredygtigt Byggeri & Tegl

7 Grundlaget for bæredygtigt byggeri Den helhedsbetragtning som EU anvender, deler bæredygtighed op i to niveauer: produktniveau bygningsniveau Både på produktniveau og på bygningsniveau er det vigtigt, at man medregner hele livscyklusforløbet for et produkt eller for en bygning. Man skal derfor benytte veldefinerede livscyklusanalyser kaldet LCA (Life Cycle Assessment). På produktniveau tager man først og fremmest udgangspunkt i miljøvaredeklarationer kaldet EPD (Environmental Product Declarations). På bygningsniveau tager man udgangspunkt i 3 aspekter: miljømæssige aspekter sociale aspekter økonomiske aspekter Alle indikatorer i hvert aspekt indregnes og tælles med, og det må ikke give et kraftigt negativt bidrag for, at man kan anvende betegnelsen Bæredygtigt Byggeri. Man kan opfatte de 3 aspekter som søjler i et græsk tempel. For at taget på templet ikke falder ned, er det nødvendigt, at alle understøttende tempelsøjler er intakte. Bæredygtigt Byggeri & Tegl 07

8 Bæredygtigt byggeri på produktniveau Bæredygtigt byggeri på produktniveau tager først og fremmest udgangspunkt i miljøvaredeklarationer kaldet EPD (Environmental Product Declarations). Som beskrevet i standarden ISO er det vigtigt for at kunne udføre en korrekt EPD, at man medregner hele livscyklusforløbet for et produkt. En EPD skal give en kvantificeret og korrekt sammenstilling af de påvirkninger, et givent produkt har i hele produktets levetid. Det er vigtigt, at en EPD giver informationer, der kan verificeres, er præcise og ikke giver anledning til misforståelse eller fejlinformation for et produkt og dets anvendelse. Livscyklusfaser for en EPD: råvarefremstilling og produktfremstilling frem til en fabriks port distribution, transport og påvirk - ninger i projekterings- og byggeprocessen alle påvirkninger i brugsfasen i hele bygningens levetid inklusiv alle forbrug og vedligehold genanvendelse og bortskaffelse ved en bygnings nedrivning 08 Bæredygtigt Byggeri & Tegl

9 Råvarer og Produktion I råvare- og produktionsfasen af en livscyklus for et byggeprodukt indgår i en miljøvaredeklaration (EPD) følgende indikatorer (vedr. forbrug af energi og forbrugsmaterialer samt resulterende affaldsmængder): bortskaffes på anden måde. Al den ler, der transporteres til teglværket bliver anvendt og i tilfælde af fejlproduktion recirkuleres disse lerprodukter tilbage til processen på teglværket. indvinding og fremstilling af råvarer forarbejdning og fremstilling af et byggeprodukt efterbehandling og pakning af et byggeprodukt opbevaring og transport internt på fabriksområdet Ved udvinding af ler til produktion af tegl fjernes muldlaget samt overjorden forsigtigt og lægges til side. Efter færdigudgravning af den ønskede ler, reetableres der ved at udlægge overjorden igen samt lægge mulden øverst, så området igen kan anvendes til landbrug eller andet formål. I mange tilfælde kan man ikke se, at en lerindvinding har fundet sted ud over, at marken er blevet 1 2 m lavere. En lergravning påvirker således ikke hverken jorden eller grundvandet negativt, og der indgår i forbindelse med indvindingen alene energi til gravning samt til transport af leret til fabrikken. Lermaterialet indvindes i nærheden af teglværket, så transportafstanden til fabrik er minimal. Fra et teglværk genereres ikke leraffald, der skal deponeres eller Eneste væsentlige miljøindikator for tegl i råvare- og produktionsfasen er energiforbruget til brænding af teglproduktet. Det er nødvendigt i langt de fleste tilfælde at brænde ved en temperatur over 1000 grader celsius for at sikre frostbestandigheden samt den meget lange levetid af det færdigbrændte tegl. Teglværkerne i Danmark udnytter energien effektivt og anvender kun omkring kj pr. kg tegl til brændingen. Heraf er ca. 10% elektricitet. Brændslet er for over 95% vedkommende naturgas, der giver den laveste CO2 emission pr. energienhed af de fossile brændsler. Lette tegl Teglbranchen har udviklet og fremstiller en savsmuldsmursten, hvor der til leret er tilsat savsmuld, der under brændingen i teglovnen resulterer i små mikroporer i murstenen. På det danske marked udgør savsmuldsmurstenen mere end halvdelen af alle mursten, der anvendes i indermuren eller i skillerum inde i boligen. Afgravning af ler er en både en miljøvenlig og naturbevarende udvinding. Det øverste jord og lerlag fjeres og efter afgravningen påfyldes med muld, og marken kan igen anvendes til sit oprindelige formål. Billederne viser afgravning. Der er tale om en vægtreduktion på 30-40% samt en tilsvarende energireduktion i forhold til en traditionel mursten. Teglværkerne har endvidere etableret recirkulering af procesvand, så naturen og nærliggende vandløb ikke påvirkes i form af procesvand indeholdende lerpartikler. Som angivet er summen af indikatorer for teglprodukter i råvare- og produktionsfasen generelt lav. Bæredygtigt Byggeri & Tegl 09

10 Distribution og Byggeproces I distributions- og byggefasen af en livscyklus for et byggeprodukt indgår der i en miljøvaredeklaration (EPD) følgende indikatorer (vedr. forbrug af energi og forbrugsmaterialer samt resulterende affaldsmængder): transport af et byggeprodukt til et mellemlager og til en mellem - handler/byggemarked transport til byggepladsen samt oplagring af et byggeprodukt opførelse af en bygning herunder indbygning af et byggeprodukt efterbehandling af et byggeprodukt på byggepladsen såsom efterbehandling af større byggedele eller hele væg- eller tagfelter opgørelse og bortskaffelse af affald på byggepladsen I de fleste tilfælde transporteres teglprodukterne direkte fra teglværket til byggepladsen, så mellemlagring og ekstratransport undgås. Det er ikke energikrævende at opbevare teglprodukter på en byggeplads. Da opmuring af murværk samt oplægning af et tegltag er et traditionelt gammelt håndværk, anvendes der heller ikke energikrævende processer hertil, ligesom der heller ikke på byggepladsen skal efterbehandles med maling eller andre overfladebehandlinger. Ved en opmuring eller ved oplægning af tegltage opnår man kun små affaldsmængder, og affaldet af f.eks. mørtel eller tegl er ikke farligt. Det kan uden problemer recirkuleres eller deponeres. 10 Bæredygtigt Byggeri & Tegl

11 Brugsperiode I brugsfasen af et byggeprodukt (dvs. den tid en bolig eller en bygning bebos) indgår der i en miljøvaredeklaration (EPD) følgende indikatorer (vedr. forbrug af energi og forbrugsmaterialer samt resulterende affaldsmængder): efterbehandling, overfladebehandling og vedligehold af et byggeprodukt udskiftning og bortskaffelse af et byggeprodukt i løbet af levetiden af en bolig Det siger sig selv, at levetiden af et byggevareprodukt er altafgørende for miljøpåvirkningen i dette byggeprodukts levetid. Jo længere et produkt holder i brugsfasen, jo mindre påvirker den miljøet og giver en positiv påvirkning på EPD. Tegl er et byggeprodukt, der holder i flere hundrede af år uden vedligeholdelse. Der er mursten i verden, der er over år. Mere end 2/3 af vore teglkirker er år gamle og står stadig rigtigt flot. Tegl kræver ingen vedligeholdelse og skal derfor ikke behandles med maling eller kemikalier, der kan skade miljøet. Bæredygtigt Byggeri & Tegl 11

12 Nedrivning og Bortskaffelse I nedrivnings- og bortskaffelsesfasen af en livscyklus for et byggeprodukt indgår der i en miljøvaredeklaration (EPD) følgende indikatorer (vedr. forbrug af energi og forbrugsmaterialer samt resulterende affaldsmængder): nedrivning af en bolig affaldshåndtering og affaldssortering oparbejdning og recirkulering af dele af affaldsmængden deponi af resten af affaldsmængden transport og mellemtransport af affaldsmængderne Der lægges især vægt på de affaldsmængder, der ikke kan genanvendes og derfor skal deponeres. Er der tale om farligt, giftigt eller radioaktivt affald, tæller dette meget negativt i den totale vurdering af bæredygtighed i en EPD. Tegl giver ikke miljømæssige problemer ved nedrivning eller bortskaffelse. I Danmark genanvendes op til ca. 95 % af alt murværk, idet det nedknuses til genanvendelse og recirkulering, hvorved det erstatter nye råvarer. Den lille del, der deponeres, giver ikke miljømæssige problemer, idet tegl ikke påvirker jord eller grundvand. Man kan således uden problemer anvende mursten og andre teglprodukter i haven som f.eks. havefliser. 12 Bæredygtigt Byggeri & Tegl

13 Bæredygtighed på bygningsniveau I det totale regnskab for bæredygtighed tæller de 3 aspekter: miljømæssige aspekter sociale aspekter økonomiske aspekter hver med 1/3 (33 %). Det er vigtigt, at alle 3 søjler er fuldstændige, og at man ikke udelader væsentlige indikatorer inden for hvert af de 3 aspekter. Bæredygtigt byggeri er nøje beskrevet i både ISO- og CENstandarder for de miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter. Eksempel på indikatorer MILJØ Sociale Økonomisk klimaforandringer forsuring næringssalte til naturen ozonlaget ikke fornybare ressourcer brug fornybare ressource drikkevand affald og farligt affald varme, kulde, træk og fugt Indeluftskvalitet Ventilation og luftskifte Akustik, vibrationer og støj Lysforhold vandkvalitet sociale og kulturelle forhold nutidsværdi finansielle omkostninger anskaffelsesomkostninger vedligeholdelsesomkostninger driftsomkostninger omkostninger til nedrivning, bortskaffelse m.m. totale omkostninger Bæredygtigt Byggeri & Tegl 13

14 Bæredygtighed miljømæssige indikatorer De miljømæssige indikatorer for bæredygtigt byggeri vedrører først og fremmest de påvirkninger, som en bygning giver i hele bygningens livscyklus på global opvarmning, ozonlagets nedbrydelse, forsuring og andre miljøpåvirkninger af jord, vand og luft: Climate change (klimaforandringer) Acidification (forsuring) Eutrophication (næringssalte til naturen) Ozone formation (ozonlaget) Depletion of non-renewable (ikke fornybare ressourcer) Use of renewable (brug fornybare ressource) Use of freshwater (drikkevand) Waste & hazardous waste to disposal (affald og farligt affald) Det murede byggeri består af materialer, der er produceret af naturens egne materialer, såsom ler, kalksten, sand, sten og grus. Miljøindikatorerne viser, at murstenshuse scorer højt, fordi tegl har meget lang levetid, lavt vedligehold og god evne til at holde på varmen. Fordi mursten og tagsten kan stå i rå form uden overfladebehandling, belaster man heller ikke miljøet med kemikalier i form af maling, træbeskyttelse eller lignende. Murværk, der er tungt byggeri, holder på varmen om vinteren og kræver ikke køling om sommeren på samme måde som let byggeri i f.eks. træ. I tilfælde af at et murstenshus skal rives ned, recirkuleres op til 95 % af murværket. 14 Bæredygtigt Byggeri & Tegl

15 Bæredygtighed sociale indikatorer De sociale indikatorer for bæredygtigt byggeri vedrører først og fremmest de påvirkninger, som man får i hele bygningens livscyklus fra f.eks. indeklima, vandkvalitet samt sociale og kulturelle kvaliteter for: Hygro-thermal comfort (varme, kulde, træk og fugt) Indoor air quality (indeluftskvalitet) Ventilation (ventilation og luftskifte) Acoustic comfort (akustik, vibrationer og støj) Lighting comfort (lysforhold) Quality of drinking water (vandkvalitet) Outdoor conditions (sociale og kulturelle forhold) Man får en høj score for de sociale aspekter, hvis man har det perfekte indeklima, sundhed og sikkerhed, har en god drikkevandkvalitet samt har gode sociale og kulturelle muligheder i området, hvor man bor. Indeklima Et klart flertal af danskerne mener, at indeklimaet er den næst vigtigste parameter for boligen (efter beliggenhed og pris). Det murede hus får topkarakterer i alle sammenligninger for indeklima. (se skema til højre) Vedr. sundhed og sikkerhed må man ikke glemme brand. Tegl kan ikke brænde, og murstensmure begynder først at miste en væsentlig del af styrken ved en temperatur på over 400 grader celsius. Ved store tagbrande ser man ofte, at teglmurene står tilbage og kan genanvendes igen, uden at dette kræver nedrivning af bygningen. I tilfælde af brand er det en væsentlig del af sikkerheden, at man har tid til at komme ud af boligen, inden den falder sammen. INDEKLIMA TEGL tegl afgiver ingen gasser ingen luftgener ingen elektriske og elektrostatiske forhold Ingen Ioniseret og radioaktiv stråling god lyddæmpning dæmper vibrationer Varmekapacitet og -regulerende Hurtig vandabsorption og afvigelse vanddiffusion ud gennem væggen tegl reducerer luftfugtighed bedre tørring efter vandskader giver ikke næring til skimmelsvamp Bæredygtigt Byggeri & Tegl 15

16 Bæredygtighed økonomiske indikatorer De økonomiske indikatorer for bæredygtigt byggeri vedrører først og fremmest de økonomiske påvirkninger, som en bolig eller en bygning giver i hele bygningens livscyklus for f.eks.: Life time (levetiden af en bolig) NPV of costs (nutidsværdi) Annualized costs (finansielle omkostninger) Acquisition costs (anskaffelsesomkostninger) Maintenance costs (vedligeholdelsesomkostninger) Operation costs (driftsomkostninger) End-of-life costs (omkostninger til nedrivning, bortskaffelse m.m.) Total costs (totale omkostninger) Levetiden af en bolig eller en bygning er her meget afgørende. Når man projekterer en bolig eller en bygning, taler man om den forventede levetid. Denne bør sættes højest muligt og på mindst 100 år for at de økonomiske aspekter giver mening i vurderingen af bæredygtighed. Andre byggeformer såsom træhuse har en forventet levetid på ca. 40 år, og træfacaden skal således i løbet af 100 år som minimum genopføres 2 gange. I hele bygningens levetid gælder det tillige om at have lav vedligeholdelse, lave driftsomkostninger samt at kunne holde prisen hele boligens levetid. Kan man fortsat anvende boligen efter de planlagte 100 år, som det er tilfældet med f.eks. de mange smukke lejligheder i byernes centrum, hvor levetiden nu er nået op på over 100 år eller mere, er dette en yderligere bæredygtig bonus. Nutidsværdien efter mere end hundrede år er for disse lejligheder eller huse således ikke nul, men som vi ofte ser det, er det eftertragtet at bo i disse ældre lejligheder i vore bymidter, ligesom købsprisen er høj. Teglhuse har en forventet levetid på væsentligt over 100 år og får normalt en rigtigt høj score i alle de økonomiske indikatorer. Murværk er billigst at vedligeholde og kræver ingen overfladebehandling eller maling. Murstenshuse, der er et tungt byggeri, holder på varmen og bidrager derfor også her positivt til lave driftsomkostninger i en boligs levetid. Der er normalt heller ikke i Danmark omkostninger til elektricitet til køling i varme somre. Nedrivning og bortskaffelse af et murstenshus udgør meget lave omkostninger, og tegl kan desuden genanvendes. I Danmark genanvendes op til ca. 95 % af alt murværk, idet det nedknuses til genanvendelse og recirkulering. En samlet vurdering af de økonomiske indikatorer viser, at teglhuse er en god økonomisk investering. 16 Bæredygtigt Byggeri & Tegl

17 Nutidsværdiomkostning SEK Nutidsværdi af kasseflow År Tegl - isolering - tegl Trækonstruktion m. udv. træbeklædning White arkitekter har i efteråret 2008 for Tegelinformation i Sverige ud arbejdet en rapport, der viser levetidsomkostninger for en række forskellige vægkonstruktioner. Omkostninger i grafen vises derfor i svenske kroner. Danske forhold vil vise samme fordeling og resultater af levetidsomkostninger. Et resume af rapporten samt hele rapporten kan downloades på under kontakt/ links. Materialer Levetid (år) Fabriksbeton porebeton Gipsplader Tegl murværk stålprofiler TRÆ Bæredygtigt Byggeri & Tegl 17

18 Konklusion: Bæredygtighed og Tegl Når man indregner alle indikatorer for et traditionelt teglprodukt som en mursten eller en tegltagsten, vil man komme frem til, at tegl har et væsentligt og positivt bidrag til en bæredygtig udvikling og til et bæredygtigt byggeri. Murstenshuse med tegltage er både på kort og på langt sigt en miljørigtig, social og økonomisk god investering. Det skyldes de gode egenskaber ved tegl kombineret med det lave vedligeholdelsesniveau og tegls meget lange levetid. Husene kan stå i flere hundrede år. Konklusion stærke faktorer Levetid Lav vedligehold Klimabestandigt Varmeregulerende Høj whole life value Lav total miljøbelastning Godt indeklima Fordi mursten kan stå i rå form uden overfladebehandling, belaster man hverken miljøet eller økonomien med kemikalier i form af maling, træbeskyttelse eller lignende. Tegl holder på varmen, og indeklimaet i et murstenshus er ypperligt. Ler til tegl er et naturligt forekommende materiale. Det er let tilgængeligt, og der er gode traditioner for en hensigtsmæssig udvinding af ler blandt andet sikrer man, at landskabet efter endt udvinding reetableres til f.eks. landbrug, skovbrug eller rekreative formål. Ca. 95 % af det murede byggeri recirkuleres og genanvendes ved nedrivning til andre byggeformål. Det kan bruges til ny produktion af byggematerialer, anvendes som tilslagsmateriale eller som jordopfyld ved større anlægsarbejder. Tegl kan deponeres helt uden problemer, da der ikke er miljøbelastende kemikalier involveret i produktionen. De danske kalk- og teglværker anvender en meget moderne fremstillingsteknologi og har i de seneste 30 år gjort en meget stor indsats for at mindske energiforbruget i forbindelse med produktionen. Branchen har gennem denne indsats halveret energiforbruget over de seneste 25 år. Derudover har branchen arbejdet på at reducere CO2-udslippet gennem bl.a. overgang til gasfyring. Den totale CO2-emission i Danmark fra teglproduktion pr. kg tegl er i dag mindre end 25 % af emissionen for ca. 25 år siden. I teglproduktionen recirkuleres også al fejlproduktion tilbage til processen, og der genereres således ikke leraffald. En væsentlig grund til, at man begyndte at erstatte træ- og bindingsværkshuset med murstenshuset i Danmark var, at murværk og tegltagsten ikke kan brænde. De er allerede i produktionen brændt ved graders varme. På grund af vægten og den store varmeakkumulering af en muret væg trænger varmen fra en brand ikke særlig hurtigt ind i muren, og murværk betragtes derfor som noget af det bedste med hensyn til at modstå brand. 18 Bæredygtigt Byggeri & Tegl

19 Bæredygtigt Byggeri & Tegl 19

20 byg-i-tegl.dk Kalk- og teglværksforeningen Nørre Voldgade København K Telefon: Fax:

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Råmaterialer

Læs mere

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen Kalk- og Teglværksforeningen White arkitekter har i efteråret 2008 for Tegel Information i Sverige udarbejdet en rapport, der viser levetidsomkostninger for en række forskellige vægkonstruktioner. Rapporten

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019 Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Ejer: Nr.: Udstedt: Gyldig til: [Firmanavn] MD-XXXXX-DA xx-xx-xxxx xx-xx-xxxx 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

Ansvarlig bæredygtighed

Ansvarlig bæredygtighed Ansvarlig bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Bæredygtighed starter

Læs mere

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri SBi 2013:09 Kortlægning af bæredygtigt byggeri Kortlægning af bæredygtigt byggeri Harpa Birgisdottir Lone H. Mortensen Klaus Hansen Søren Aggerholm SBi 2013:09 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

Fra CPD til CPR. Hvis I vil vide mere. Bliv klar til byggevareforordningen

Fra CPD til CPR. Hvis I vil vide mere. Bliv klar til byggevareforordningen Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Bliv klar til byggevareforordningen I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for byggevarer, hvis I har brug for hjælp til at komme i gang med

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER 2 HVAD ER ET FULDMURET HUS? I et fuldmuret hus er både facade og indervægge muret op i mursten. Det kaldes også en tung væg i modsætning til lettere alternativer som eksempelvis

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Folie, ÅT-remsa Ny Deklaration Ændret deklaration Oprettet/ændret den: 17-04-2015 Varenummer: 101058, 101072, 101089, 101102, 101065,

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Introduktion til LCA på bygninger

Introduktion til LCA på bygninger Introduktion til LCA på bygninger 2015 Introduktion til LCA på bygninger 2 Indhold Introduktion... 3 Bygningens livscyklus... 4 Hvordan ser bygningens livscyklus ud?... 5 Typiske miljøpåvirkninger som

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE

ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE monier præsenterer ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE DANTEGL FRA VOLSTRUP TEGLVÆRK ANNO 1882 Sni Sni O Uden nakke Uden nakke Uden nakke Uden nakke et naturligt produkt, der blot bliver smukkere med årene

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Gamle Mursten. med sjæl og historie

Gamle Mursten. med sjæl og historie Gamle Mursten med sjæl og historie Gamle Mursten har som de eneste løst udfordringen med rensning af gamle mursten på forsvarlig vis. Med en patenteret teknologi kan Gamle Mursten rense 5-6000 mursten

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems - vores bidrag til HQE s certificeringssystem - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger står for op til 40 %

Læs mere

Mere end 80 forskellige

Mere end 80 forskellige FREMTIDENS PARCELHUS Mere end 80 forskellige svanemærkede, sunde, lavenergihuse er på vej til danskerne. Fremtidens Parcelhuse er en udstilling af 86 parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Husene skal vise,

Læs mere

Carbon footprint analyse af udvalgte byggematerialer.

Carbon footprint analyse af udvalgte byggematerialer. Carbon footprint analyse af udvalgte byggematerialer. Handicapbyggeri Seden Syd, Odense Kommune 15. oktober 2009 Rapport Allerød 4810 4200 Århus 8732 3232 Aalborg 9630 6400 Odense 6312 1581 www.niras.dk

Læs mere

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl - de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl Gule håndbankede med flammer Håndbankede GulvTegl fra Vindø Teglværk ved Mariager Fjord er en direkte fortsættelse af flere århundreders tradition for

Læs mere

Bæredygtigt letbyggeri. Fordi vi har et ansvar for fremtidige generationer

Bæredygtigt letbyggeri. Fordi vi har et ansvar for fremtidige generationer Bæredygtigt letbyggeri Fordi vi har et ansvar for fremtidige generationer 21 En bæredygtig udvikling er en del af grundlaget for vores adfærd Hos Gyproc A/S har vi gennem flere år arbejdet intensivt med

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE. Byg dit drømmehus med elementer i letbeton. Rammerne om dit hjem

TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE. Byg dit drømmehus med elementer i letbeton. Rammerne om dit hjem Rammerne om dit hjem TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE - En sund hverdag - En sikker hverdag - En behagelig hverdag Byg dit drømmehus med elementer i letbeton Træf det rigtige valg DER ER TO

Læs mere

Betonafløbssystemer har gode miljødata

Betonafløbssystemer har gode miljødata 16 16 Betonafløbssystemer har gode miljødata Temablad 16. Afløbsfraktionen, Dansk Beton Industriforening www.betonrør.com Miljøvurderinger af afløbsrør I dette temablad gives information om miljødata for

Læs mere

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Udfordringer i byggeriet Forandring i projektering og byggefasen har påvirket vores byggeri på flere måder. Byggeriet er blevet mere komplekst, og har skabt kortere

Læs mere

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre)

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Manden på podiet Birger T. Christiansen VVS-konsulent Bygningsingeniør, speciale vvs Medlem af diverse udvalg og netværk, herunder hos Dansk Standard,

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Miljødeklarering og -klassificering af bygninger - danske erfaringer

Miljødeklarering og -klassificering af bygninger - danske erfaringer Grønn Byggallianse Morgendagens eiendomsmarked Oslo 19. oktober 2004 Innlegg ved Arne Hansen RH ARKITEKTER AS Miljødeklarering og -klassificering af bygninger - danske erfaringer Miljødeklarering og -klassificering

Læs mere

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling Stålsanering J. Jensen har som de eneste mange års erfaring med sanering i sikre, lukkede kredsløb. Nu har vi udviklet Stål Jet, som er markedets mest effektive, miljørigtige saneringsanlæg. 2 J. Jensen

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems - vores bidrag til DGNB s certificeringssystem - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger står for op til 40

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Dansk Brodag, 2015 Kost-effektiv sammenligning af præfab og in situ støbte broer. Poul Linneberg, COWI 24 MARTS 2015 DANSK BRODAG, 2015

Dansk Brodag, 2015 Kost-effektiv sammenligning af præfab og in situ støbte broer. Poul Linneberg, COWI 24 MARTS 2015 DANSK BRODAG, 2015 Dansk Brodag, 2015 Kost-effektiv sammenligning af præfab og in situ støbte broer Poul Linneberg, COWI 1 Agenda 1. Præfab vs. in situ støbte broer 2. Værktøjer til levetidsomkostninger (LCC) og livscyklusanalyser

Læs mere

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil 2 electrolux varmepumper electrolux varmepumper 3 Nyhed! Oxy 3 heatpump med vedligeholdelsesvarme Den nye Oxy 3 heatpump har

Læs mere

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg til renoveringsopgaver Dansk Miljøentreprise har udviklet en klimavæg med ilagte varmeslanger, som i renoveringsregi kan bruges til efterisolering

Læs mere

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning.

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. God isolering En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. Totalrenovering uden kompromisser Henrik Lindes sommerhus har den mest fantastiske beliggenhed i forreste række til vandet ved Gilleleje.

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI Frem mod 2020 er der markante samfundsøkonomiske gevinster ved at udnytte disponibel kapacitet i de danske affaldsenergianlæg. Øget import af affald

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Stenløse Kommune Stenløse Syd Billigste køb? 1 kvm beklædningsbrædder lærk, ubehandlet 1 kvm beklædningsbrædder fyr, trykimprægneret.

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

VEDTAGET. 28. november 2012. Politik for fremtidens kommunale byggeri i Skanderborg Kommune

VEDTAGET. 28. november 2012. Politik for fremtidens kommunale byggeri i Skanderborg Kommune VEDTAGET 28. november 2012 Politik for fremtidens kommunale byggeri i Skanderborg Kommune Indledning Der er en stigende bevidsthed om behovet for en bæredygtig udvikling med en fornuftig udnyttelse af

Læs mere

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007 Bæredygtig udvikling i Novozymes Marts 2007 Novozymes vision Vi arbejder for en fremtid, hvor vores biologiske løsninger skaber den nødvendige balance mellem forretningsmæssig vækst, et renere miljø og

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Carbon footprint analyse af udvalgte byggematerialer.

Carbon footprint analyse af udvalgte byggematerialer. Carbon footprint analyse af udvalgte byggematerialer. Handicapbyggeri Seden Syd, Odense Kommune 5. november 2009 Rapport Allerød Århus Aalborg Odense 4810 4200 8732 3232 9630 6400 6312 1581 www.niras.dk

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Rambøll Management Consulting Miljøstyrelsen August 2011

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug.. Et oplæg til holdningsbearbejdning og affaldshåndtering For ca. 85 grundforløbselever på RTS Hans Bjerre.. Velkommen.. Præsentation, sådan blev uge 9 brugt. Første

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

MILJØVENLIGT BYGGERI

MILJØVENLIGT BYGGERI LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN En introduktion til hvordan nybygninger, tilbygninger og ombygninger kan gøres mere miljøvenlige MILJØVENLIGT BYGGERI sund fornuft, men hvordan? 1 MILJØ ER SUND FORNUFT HVORDAN

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

T A G M E D O M T A N K E

T A G M E D O M T A N K E TAG MED OMTANKE VÆLG ÆGTE TEGL TIL TAGET Ægte tegl - det bæredygtige valg. Tegl er et rent naturmateriale. Ren ler og naturlige mineraler, der er forarbejdet og brændt ved høj temperatur for at opnå uovertruffen

Læs mere

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk Teknologisk Institut, Murværk medvirker ofte ved opklaring af frostskader på murværk. Fælles for frostskaderne er, at mørtlen har

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Region Hovedstaden som bæredygtig indkøber Muligheder og udfordringer

Region Hovedstaden som bæredygtig indkøber Muligheder og udfordringer Region Hovedstaden som bæredygtig indkøber Muligheder og udfordringer v/kirsten Jensen, Indkøbschef, Region Hovedstaden Seminar i Selskab for grøn teknologi den 7. december 2011 Region Hovedstaden som

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER

MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER Mangel på byggematerialer er for mange håndværkere et problem i dagligdagen. Det viser en undersøgelse blandt 271 medlemmer af Håndværksrådet indenfor

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer?

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Agenda Totaløkonomi i energineutralt byggeri Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Totaløkonomi i energineutralt byggeri Energiberegner Brugervenlig

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623

Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 SITAC Box 553 SE 371 23 Karlskrona SVERIGE MEDLEM AF EOTA Tlf.: +46-(0)10-516 63 00 Fax: +46-(0)455-206 88 E-mail: info@sitac.se Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 Dansk oversættelse udarbejdet

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere