EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD DA Udstedt: Gyldig til:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019"

Transkript

1 Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD DA Udstedt: Gyldig til: P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO OG EN 15804

2 Råmaterialer Transport Fremstilling Transport Indbygning Brug Vedligehold Reparation Udskiftning Renovering Energiforbrug Vandforbrug Nedrivning Transport Affaldshåndtering Bortskaffelse Genbrug og genanvendelse Deklarationens ejer Papiruld Danmark A/S CVR: Programoperatør Teknologisk Institut Udgivet af EPD Danmark Deklareret produkt Papiruld/Envinsu Udstedt Gyldig til: Beregningsgrundlag Denne miljøvaredeklaration er udviklet iht. til kravene i EN Sammenlignelighed Miljøvaredeklarationer for byggevarer er muligvis ikke sammenlignelige hvis ikke de overholder kravene i EN EPD data er ikke sammenlignelig med mindre alle anvendte datasæt er udviklet i henhold til EN og baggrundssystemerne baseres på samme database. Gyldighed Denne miljøvaredeklaration er verificeret i henhold til kravene i ISO og er gyldig i 5 år fra udstedelsesdatoen EPD type Vugge-til-port Vugge-til-port med tilvalg Vugge-til-grav Produktionssted Brødeskovvej 40 Hammersholt 3400 Hillerød Produktets anvendelse Papiruld i granulat anvendes til isolering af både nybyggeri, efterisolering i eksisterende bygninger samt ved renoveringer. Papiruld blæses ind på lofter, i gulve, ydervægge, indervægge, tage og etageadskillelser. CEN standard EN udgør den grundlæggende PCR Uafhængig verificering af deklarationen og data, i henhold til EN ISO intern ekstern 3. parts verifikator: Ninkie Bendtsen Deklareret enhed 1 kg Peter Ishøy Direktør - EPD Danmark Systemgrænser (MND = module not declared) Produkt Byggeproces Brug Endt levetid Udenfor systemgrænse A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D X X X MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MD DA Papiruld Danmark A/S Side 2 af 7

3 Produktinformation Produktbeskrivelse Produktets hovedmaterialer er angivet i tabellen nedenfor. Disse udgør 100 vægt % af det deklarerede produkt. Materiale Vægt % af deklareret produkt Overskudsaviser/cellulosefibre 85 % Boraks 1 % Borsyre 5 % Aluminiumhydroxid 7 % Vand 2 % (Note: Resultaterne angivet i denne EPD er beregnet på baggrund af ovenstående procentvise indhold af boraks, borsyre og aluminiumhydroxid. Disse mængder kan reelt forekomme lavere) Repræsentativitet Nærværende deklaration, herunder dataindsamlingen og det modellerede forgrundssystem inkl. resultater, er repræsentativ for fremstillingen af 1 kg isoleringsgranulat af papiruld på produktionsstedet i Hillerød. Producentspecifikke data er baseret på årsgennemsnit fra Baggrundsdata er baseret på GaBi databaser 2013 samt Ecoinvent version 3 og er < 10 år gammelt. Indhold af farlige stoffer Papiruld indeholder følgende stoffer fra REACH Kandidatlisten, Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation, hvis indhold overskrider 0,1 vægt % (http://echa.europa.eu/candidatelist-table). Materiale Vægt % af deklareret produkt Boraks 1 % Borsyre 5 % Der henvises til sikkerhedsdatablad, som kan rekvireres hos Papiruld Danmark A/S. Væsentlige egenskaber (CE) Papiruld er omfattet af en Europæisk teknisk godkendelse ETA 13/0623, udstedt af SITAC TAB. Ydeevnedeklaration er udarbejdet iht. Forordning Nr. (EU) 305/2011. Levetid (RSL) RSL er ikke deklareret, da denne miljøvaredeklaration er baseret på en vugge-til-port livscyklusvurdering, hvorfor levetiden (reference service life) ikke er relevant. MD DA Papiruld Danmark A/S Side 3 af 7

4 LCA baggrund Deklareret enhed Resultaterne i denne miljøvaredeklaration relaterer sig til 1 kg papiruldsgranulat. Navn Værdi Enhed Deklareret enhed 1 kg Massefylde > 40 kg/m 3 Omregningsfaktor til 1 kg. 1 - PCR Denne miljøvaredeklaration er baseret på kravene i EN Flowdiagram Systemgrænser EPD en er baseret på en vugge-til-port LCA, hvori der er redegjort for 100 vægt %. De generelle regler for udeladelse af inputs og outputs i LCA en følger bestemmelserne i EN 15804, 6.3.5, hvor den totale udeladelse af input flow pr. modul højst må være 5 % af energiforbrug og masse. Produktfasen (A1-A3) inkluderer: A1 Udvinding og bearbejdning af råmaterialer A2 Transport til produktionssted A3 Fremstillingsprocessen Produktfasen omfatter tilvejebringelsen af alle råmaterialer, produkter og energi, transport til produktionen, emballering samt affaldsbehandling frem til end-of-waste eller endelig bortskaffelse. LCA-resultaterne er angivet i aggregeret form for produktfasen, hvilket betyder, at modulerne A1, A2 og A3 betragtes som et samlet modul A1-A3. MD DA Papiruld Danmark A/S Side 4 af 7

5 LCA resultater Potentielle miljøpåvirkninger Parameter Enhed A1 A3 Global opvarmning (GWP) [kg CO 2 ækv.] 9,89E-02 Nedbrydning af ozonlaget (ODP) [kg CFC11 ækv.] 3,84E-10 Forsuring af jord og vand (AP) [kg SO 2 ækv.] 1,42E-03 Eutrofiering (EP) [kg (PO 4) 3- ækv.] 1,58E-04 Troposfærisk ozondannelse (POCP) [kg Ethen ækv.] 7,93E-05 Udtynding af abiotiske ikke-fossile ressourcer (ADPe) [kg Sb ækv.] 9,93E-05 Udtynding af abiotiske fossile ressourcer (ADPf) [MJ] 1,60E+00 Ressourceforbrug Parameter Enhed A1 A3 Forbrug af vedvarende primær energi [MJ] 1,76E+00 Forbrug af vedvarende primære energiressourcer anvendt som råmaterialer [MJ] - Samlet forbrug af vedvarende primære energiressourcer [MJ] 1,76E+00 Forbrug af ikke-vedvarende primær energi [MJ] 1,48E+00 Forbrug af ikke-vedvarende primære energiressourcer anvendt som råmaterialer [MJ] 3,42E-01 Samlet forbrug af ikke-vedvarende primære energiressourcer [MJ] 1,82E+00 Forbrug af sekundært materiale [kg] 8,52E-01 Forbrug af vedvarende sekundært brændsel [MJ] - Forbrug af ikke-vedvarende sekundært brændsel [MJ] - Nettoforbrug af ferskvand [m 3 ] 3,15E-04 Affaldskategorier og outputflows Parameter Enhed A1 A3 Bortskaffet farligt affald [kg] 2,54E-06 Bortskaffet ikke-farligt affald [kg] 9,43E-03 Bortskaffet radioaktivt affald [kg] 1,09E-05 Komponenter til genbrug [kg] - Materialer til genanvendelse [kg] - Materialer til energiudnyttelse [kg] - Eksporteret energi [MJ] - MD DA Papiruld Danmark A/S Side 5 af 7

6 Supplerende information om farlige stoffer Indeluft Produktet er ikke i kontakt med indeluften efter installation. EPD en angiver ikke noget omkring afgivelse af farlige stoffer til indeluften, da de horisontale standarder for måling af afgivelse af regulerede farlige stoffer fra byggevarer ved brug af harmoniserede test metoder i henhold til bestemmelserne fra de respektive tekniske komitéer for Europæiske produktstandarder ikke er tilgængelige. Jord og vand EPD en angiver ikke noget omkring afgivelse af farlige stoffer til jord og vand, da de horisontale standarder for måling af afgivelse af regulerede farlige stoffer fra byggevarer ved brug af harmoniserede test metoder i henhold til bestemmelserne fra de respektive tekniske komitéer for Europæiske produktstandarder ikke er tilgængelige. MD DA Papiruld Danmark A/S Side 6 af 7

7 Referencer Udgiver Programoperatør Teknologisk Institut Center for Bæredygtigt Byggeri Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C LCA udvikler Mathias Høeg / Maria Rosenberger Rasch Teknologisk Institut Center for Bæredygtigt Byggeri Byggeri og Anlæg LCA software /baggrundsdata GaBi 6.3 inkl. databaser EcoInvent v3 3. parts verifikator Ninkie Bendtsen ALECTIA A/S Generelle programinstruktioner Version 1.6 EN DS/EN A1: Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg - Miljøvaredeklarationer - Grundlæggende regler for produktkategorien byggevarer EN DS/EN 15942:2011 Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg - Miljøvaredeklarationer (EPD) - Kommunikationsformat: business-to-business (B2B) ISO DS/EN ISO 14025:2010 Miljømærker og -deklarationer - Type III-miljøvaredeklarationer - Principper og procedurer ISO DS/EN ISO 14040:2008 Miljøledelse Livscyklusvurdering Principper og struktur ISO DS/EN ISO 14044:2008 Miljøledelse Livscyklusvurdering Krav og vejledning MD DA Papiruld Danmark A/S Side 7 af 7

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark DK-GBC Juli 2013 3 Introduktion Green Building Council Denmark (DK-GBC) er en nonprofit organisation, der arbejder for at udbrede

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Miljøvurdering af mobiltelefon

Miljøvurdering af mobiltelefon Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 28 2003 Miljøvurdering af mobiltelefon Miljørigtig udvikling af produktfamilier Hanne Erichsen og Ole Willum Institut for Produktudvikling Miljøstyrelsen vil, når

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for vandbårne varmeforsyningsanlæg

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for vandbårne varmeforsyningsanlæg EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for vandbårne varmeforsyningsanlæg EU's kriterier for grønne offentlige indkøb har til formål at lette offentlige myndigheders indkøb af produkter, tjenester

Læs mere

Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg 2013

Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg 2013 Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg 2013 vfl.dk Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg Udgivet: 2013 Rapporten er udarbejdet af: Tina Clausen, Videncentret

Læs mere

Social- og miljømæssig erklæring for koncernen

Social- og miljømæssig erklæring for koncernen Social- og miljømæssig erklæring for koncernen 13 Grundlag for udarbejdelse af erklæringen 13 Social indsats 13 Miljøindsats 16 Den uafhængige revisors erklæring om sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal

Læs mere

Mere end bæredygtighed. The Floor is Yours

Mere end bæredygtighed. The Floor is Yours Mere end bæredygtighed The Floor is Yours Indholdsfortegnelse 1 MERE END BÆREDYGTIGHED s. 3 Meddelelse om bæredygtighed fra Dessos direktør s. 4 Ændring af vores virksomhedsdrift s. 7 De tre Cradle to

Læs mere

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats.

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats. 25.7.2014 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - ENERGISPAREORDNINGEN ENERGISPAREAFTALEN AF 13. NOVEMBER 2012 Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes

Læs mere

Miljøpåvirkninger af importerede økologiske fødevarer Saxe, Henrik; Adler-Nissen, Jens

Miljøpåvirkninger af importerede økologiske fødevarer Saxe, Henrik; Adler-Nissen, Jens university of copenhagen Miljøpåvirkninger af importerede økologiske fødevarer Saxe, Henrik; Adler-Nissen, Jens Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER

CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER Udarbejdet med støtte fra Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering af Cemsystems I/S, Præstegaardsvænget 30

Læs mere

REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie

REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie Som formulator Indhold Indledning... 2 1. Hvilke krav er der til formulatoren?... 3 2. Eksponeringsscenariet... 4 2.1 Sammenhæng mellem sikkerhedsdatablad

Læs mere

6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår 2009. Efterisolering og energibesparelse. VIA University College

6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår 2009. Efterisolering og energibesparelse. VIA University College 6. Sem. Maskiningeniørstuderende Forår 2009 Efterisolering og energibesparelse VIA University College Udarbejdet af Marianne Gudnor & Vejleder: Åge Bredahl Eriksen Faraidon K. ahab Faraidon ahab Indholdsfortegnelse

Læs mere

POLYURETHAN ISOLERING

POLYURETHAN ISOLERING POLYURETHAN ISOLERING I BYGGERIET EKSEMPELSAMLING Nutidens løsning på fremtidens behov Polyurethan isolering 4 PUR og PIR 4 PUR isoleringsprodukter 5 Eksempelsamling for polyurethanisolering i byggeriet

Læs mere

2-komponent topcoat baseret på reaktiv acryl resin

2-komponent topcoat baseret på reaktiv acryl resin Produkt datablad Udgave 10/10/2013 Sikafloor -16 Pronto 2-komponent topcoat baseret på reaktiv acryl resin Construction Produkt beskrivelse Anvendelse Karateristika / fordele Test Afprøvninger / Standarder

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Indhold Indledning 2 ForskEL-programmets mål og udmøntningen af ForskEL 13 3 Vurdering af projekternes direkte miljøpåvirkninger 4 Vurdering af projekternes bidrag

Læs mere

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable. Bilag 6 Indledning Bilag 6 indeholder: 1. En oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre 2. Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov 3. Forskellige

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1)

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1) Bekendtgørelse om visse krav til emballager BEK nr. 477 af 28/05/2006 (Gældende) LBK Nr. 21 af 16/01/1996 LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Lovgivning som

Læs mere

Introduktion til EcoDesign Strategier Hvorfor, hvad, hvordan?

Introduktion til EcoDesign Strategier Hvorfor, hvad, hvordan? Introduktion til EcoDesign Strategier Hvorfor, hvad, hvordan? Karsten Schischke, Marcel Hagelüken, Gregor Steffenhagen Fraunhofer IZM, Berlin, Germany Phone: +49 30 464 03 130; E-Mail: ecodesignarc@izm.fraunhofer.de

Læs mere

Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer

Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer Vejledning nr. 54, 2. udgave Juli 2006 PRODUKTER PROJEKTERING INSTALLATION LEDNINGSDRIFT Vejledning nr. 54, 2. udgave Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Afd 10 - Elsdyrvej 6A,B Elsdyrvej 6A 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. september 2013 Til den 16.

Læs mere