01 Arbejdets omfang. 02 Arbejdstiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01 Arbejdets omfang. 02 Arbejdstiden"

Transkript

1 01 Arbejdets omfang 1. De til Raffinaderiets drift antagne medarbejdere (raffinaderiteknikere) skal, uanset deres tidligere uddannelse være pligtige til, såvel i oplæringsperioden som efter denne, at lade sig uddanne til at påtage sig et hvilket som helst arbejde, som raffinaderiets drift kræver, såvel inden for raffinaderiet som på havneterminalen. Ovennævnte gælder også for arbejde på og ved DORAS terminalen og for FDOområdet i det omfang disse opereres af A/S Dansk Shell. 2. Dette vil bla. omfatte operatørarbejde og andet driftsarbejde, reparation og vedligeholdelse, arbejde i tankfarme, pasning og tilsyn med fyrings- og dampanlæg, modtagelse af skibe, oprydning og rengøring, brand- og sikkerhedstjeneste, pasning af automatisk portvagt mm., altså alt forefaldende arbejde, som af virksomhedens ledelse måtte blive forlangt af dem. 3. Raffinaderiteknikerne forpligter sig til at overholde såvel det udleverede sikkerhedsreglement som de givne sikkerheds- og driftsinstruktioner. 02 Arbejdstiden 1. Normal arbejdstid Den normale effektive arbejdstid er 37 timer pr. uge. 2. Kontinuerlig drift For arbejde i kontinuerlig drift fastlægges arbejdstiden i overensstemmelse med Fællesordning for Arbejde i Holddrift. 3. Feriefridage Medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, er berettigede til 5 feriefridage. Der etableres en frit-valgs-ordning for de ansatte. Fra kontoen kan raffinaderiteknikerne frit vælge, om de eksempelvis vil holde deres 5 eksisterende feriefridage med løn, om pengene skal bruges til en ekstra indbetaling på pensionen, eller om pengene skal udbetales i stedet. (- se Lokalaftaler afsnit vedr. betaling ) Feriefridagene betales ved sygdom. Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie, jf. Ferielovens bestemmelser. Det gælder dog ikke for feriefridage i en opsigelsesperiode efter virksomhedens SHELL RAFFINADERIET Side 1 af 26

2 opsigelse af medarbejderen. Der kan uanset jobskifte ikke afholdes mere end 5 feriefridage i hvert kalenderår. 1. Lønforhold Basisløn Raffinaderiteknikerne aflønnes med: 03 Lønforhold Basisløn DKK pr. måned 1-4 år 4 år DKK ,06 DKK , DKK ,67 DKK ,71 Raffinaderiteknikerne, der udover deres faglige uddannelse ved ansættelsen af selskabet, bliver uddannet yderligere med henblik på forfremmelse til en ny grad, oppebærer et tillæg til basislønnen fra den 1. i den efterfølgende måned, efter uddannelsen til en ny kvalifikationsgrad er afsluttet med en bestået prøve. DORAS tillæg DORAS tillægget udgør: Pr : DKK 1.732,46 pr. måned Gradstillæg Gradstillægget udgør: DKK pr. måned Grad III 3.877, ,46 Grad II 5.269, ,59 Grad I 6.597, ,14 Grad I , ,01 2. Holddrift Den mellem partner indgåede holddriftsaftale er gældende. Til de i den kontinuerlige drift deltagende raffinaderiteknikere betales et holddriftstillæg. Pr : DKK 6.384,42 pr. måned Pr : DKK 6.473,80 pr. måned SHELL RAFFINADERIET Side 2 af 26

3 Holddriftstillægget dækker alle tillæg for arbejde i kontinuerlig drift i overensstemmelse med Fællesordning for Arbejde i Holddrift. Såfremt der foretages ændringer i holddriftsarbejdet, skal spørgsmålet om holddriftstillæggets størrelse optages til forhandling. Kontinuerlig 6- eller 7-holdsdrift kan indføres ved lokal enighed om betaling og betingelser. Såfremt der ikke opnåes enighed, fortsættes efter gældende overenskomst. 3. Manglende tid ved holdskifte Eventuelt manglende tid ved holdskifte kompenseres fuldt ud af selskabet. 4. Søgnehelligdage For arbejde på søgnehelligdage gives tilsvarende erstatningsfrihed. Lader det sig ikke gøre inden for turnusperioden, aflønnes det som overarbejde. Som søgnehelligdage regnes: Nytårsdag Skærtorsdag Langfredag 2. Påskedag St. Bededag Kr. Himmelfartsdag 2. Pinsedag Grundlovsdag 1. & 2. Juledag For teknikere, der er på arbejde den 24. december kl og den 31. december kl , afregnes disse vagter med samme betaling som for søgnehelligdage. For teknikere på fast dagtid regnes og som fridage. 5. Beregning af søn- og helligdage I hvert kalenderår bør mindst 33 fridage falde på søn- og helligdage ved 5-holdsdrift. Opnår en raffinaderitekniker ikke denne søn- og helligdagsfrihed, ydes der for hver manglende dag et beløb svarende til 8 overarbejdstimer. Beregningen af manglende søn- og helligdage beregnes på følgende måde: 33 søn- og helligdage minus fri søn- og helligdage iht. skifteholdsplanen minus 5 søn- og helligdage i forbindelse med afholdelse af ferie. I tilfælde af sygdom på en fri søn- og helligdag vil denne fridag ikke blive medregnet i de 33 søn- og helligdage. Undtaget er dog længerevarende sygdom (fra 2 uger til max. 3 måneder). SHELL RAFFINADERIET Side 3 af 26

4 Ved ansættelse i årets løb beregnes i forhold til beskæftigelsens varighed. Afregningen finder sted umiddelbart før jul. 6. Arbejdstid En måned regnes til 160,33 timer pr. måned for dagarbejde. 04 Overtidssatser 1. Overarbejde på hverdage aflønnes med hverdagsovertimesatsen. Overarbejde på søn- og helligdage aflønnes med søn- og helligdagsovertimesatsen. Overarbejde på fredage efter kl til mandag morgen kl afregnes til søn- og helligdagssats. Årsarbejdstid Den gennemsnitlige årlige arbejdstid udregnes på følgende måde: 365,25 / 7 * 105 / 3 = 1.826,25 timer/år. (Dage i et kalenderår (inkl. skudår med 0,25) / antal dage i en uge) x (timetallet for 1., 2. og 3 skifte / 3 ugers perioder) = Årsarbejdstiden. Den gennemsnitlige månedlige arbejdstid bliver 1.826,25 / 12 = 152,19 timer. Overtidsgivende løn Overtidsgivende løn er: Basisløn + DORAS tillæg + Gradstillæg + Skifteholdstillæg. Normaltime sats Satsen for en normaltime findes ved at dividere den overtidsgivende løn med den gennemsnitlige månedlige arbejdstid. Hverdagsovertime sats Beløbet findes ved at multiplicere normaltimesatsen med 1,5 (= 50%). Søn- og helligdagsovertime sats Beløbet findes ved at multiplicere normaltimesatsen med 2,0 (= 100%). I stedet for ovenstående betaling kan overarbejde efter virksomhedens valg afspadseres efter følgende regler: Overarbejde på hverdage Der ydes ingen betaling men hver overarbejdstime giver ret til 1 ¾ times frihed. Overarbejde på søn- og helligdage Der ydes ingen betaling, men hver overarbejdstime giver ret til 2 timers frihed. SHELL RAFFINADERIET Side 4 af 26

5 05 Retsforhold 1. Parterne er enige om, at lovbekendtgørelse nr. 68 af 21. januar 2005 med senere ændringer om retsforholdet mellem arbejdsgiver og funktionærer er gældende mellem Raffinaderiteknikerne og Raffinaderiet. Gældende indtil 1. juli 2012: 06 Pensionsforhold 1. Pension ydes i henhold til vedtægter for Pensionskassen for Shell-Funktionærer i Danmark, og Raffinaderiteknikerne er pligtige til at indtræde i denne. 2. Den pensionsgivende løn er de i 3, stk. 1, nævnte lønninger. 3. Der udredes et pensionsbidrag på 7,5% af skifteholdstillægget. Bidraget anvendes til oprettelse af pensionsaftaler, fortrinsvis som kapitalpension i PFA. Anmærkning: Bestemmelsen forbliver uændret indtil eventuelle ændringer i pensionskassevedtægterne måtte gøre bestemmelsen overflødig. Bestemmelsen er således ikke til hinder for ændringer i pensionskassevedtægterne. Pr. 1. juli 2012 ændres ovenstående til: Overenskomstansatte medarbejdere på Shell Raffinaderiet, Fredericia, er omfattet af den aftalte firmapensionsordning hos AP Pension, der udbydes af A/S Dansk Shell. Der kan foretages skift af pensionsleverandør for de overenskomstansatte raffinaderiteknikere på Shell Raffinaderiet ved lokal enighed. For aktive medarbejdere ansat før 28. november 2012, og som er medlem af Shells Pensionskasse, betales til den eksterne firmapensionsordning et samlet pensionsbidrag på 15% med tilbagevirkende kraft fra den 1. juli Arbejdsgiverbidraget er 12% og medarbejderbidraget 3%. I forbindelse med overgangen til den nye pensionsordning er der desuden for medarbejdere ansat før 28. november 2012 aftalt et ekstraordinært arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag på 5% af den pensionsgivende løn. Dette gælder i perioden 1. juli 2012 til og med 30. juni 2015, hvorefter det ophører. For medarbejdere ansat efter 28. november 2012 betales et samlet pensionsbidrag på 15%. Arbejdsgiverbidraget er 11% og medarbejderbidraget er 4%. SHELL RAFFINADERIET Side 5 af 26

6 Den pensionsgivende løn er de i overenskomsternes 3, stk. 1, nævnte lønninger. Ligeledes betales pension af henholdsvis skifteholdstillægget og af effektivitetstillægget (for teknikere i henhold til 3, stk. 2, henholdsvis lokalaftale, afsnit 1, pkt. 4 ). 07 Udleverede effekter 1. Efter behov og efter selskabets bestemmelser udleveres der den ansatte arbejdstøj, regntøj, fodtøj, arbejdshandsker, værktøj samt hjelm. Det udleverede arbejdstøj renholdes af selskabet. 2. Ved fratrædelse skal alle udleverede effekter tilbageleveres, før endelig afregning af tilgodehavende løn. Eventuelle bortkomne effekter skal erstattes i henhold til selskabets regler herfor. 08 Sociale forhold 1. Lovbekendtgørelsen nr. 407 af 28. maj 2004 med evt. senere ændringer vedrørende ferie og lovbekendtgørelse nr af 28. oktober 2004 med senere ændringer vedrørende dagpenge ved sygdom mm. er gældende. 2. Fra og med starten af det kvartal hvori en skifteholdstekniker opnår 20 års anciennitet på skift eller senest fra og med det fyldte 55. år, tilskrives en fridag pr. kvartal. Fra og med starten af det kvartal, hvori en dagholdstekniker opnår samlet (skift + daghold) anciennitet efter nedenstående skema, eller senest fra det fyldte 55. år, tilskrives ½ fridag pr. kvartal. Anc. på skift Anc. på daghold Samlet anc Barsel Arbejdsgiveren udbetaler medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders uafbrudt beskæftigelse i virksomheden, fuld løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Til adoptanter udbetales fuld løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse. SHELL RAFFINADERIET Side 6 af 26

7 Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Under samme betingelser betales der i 2 uger fuld løn under fædreorlov. Gældende indtil 1. juli 2012: I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren fuld løn, dog max. DKK 135,00 pr. time under fravær i indtil 6 uger. Med virkning fra 1. marts 2011 yder arbejdsgiveren fuld løn, dog max. DKK 135,00 pr. time under fravær i indtil 8 uger. Fravær og betaling til medarbejderen forudsætter, at den anden af forældrene ikke samtidig er på orlov. Fravær og betaling kan deles mellem forældrene. Virksomheden betaler alene for egne ansattes fravær Virksomheden kan kræve dokumentation f.eks. i form af tro- og loveerklæring. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Hvis arbejdsgiveren ikke vil kunne oppebære refusion, bortfalder betalingen til medarbejderen. Pr. 1. juli 2012 ændres ovenstående til: Arbejdsgiveren yder endvidere betaling under forældreorlov i indtil 11 uger. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til at holde 4 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen eller moderen. Fravær og betaling for disse 3 uger kan deles mellem forældrene og forudsætter, at forældrene ikke samtidig er på orlov. Betalingen i disse 11 uger svarer til fuld løn, dog maksimalt kr. 140,00 pr. time. De 11 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal de 11 uger varsles med 3 uger. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende. Alle eventuelt eksisterende ordninger med arbejdsgiverbetaling ved barsel kan opsiges til bortfald. Barsel/Pension Parterne er enige om, at det ekstra pensionsbidrag, som betales under de 14 ugers barselsorlov, pr. 1. juli 2012 udgør følgende: SHELL RAFFINADERIET Side 7 af 26

8 Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned: 7,00/1.120,00 Arbejdstagerbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned: 3,50/560,00 Samlet bidrag kr. pr. time/kr. pr. måned: 10,50/1.680,00 4. Børns hospitalsindlæggelse Til medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet indrømmes der frihed med fuld løn, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med vedkommendes syge barn under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed med fuld løn i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Eventuel refusion fra kommunen tilfalder virksomheden. 5. Kursus til opsagte medarbejdere Medarbejdere, der har været ubrudt ansat i virksomheden i mindst 3 år og som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer virksomhedslukning eller andre grunde på virksomhedens beroende forhold, er berettiget til at deltage i et relevant kursus. Kursets varighed kan højst andrage 2 uger, og udgifterne ved kursusdeltagelse og eventuelt løntab i kursusperioden dækkes af arbejdsgiveren i den omfang, udgifterne ikke dækkes af det offentlige eller fra anden side. Såfremt kursusdeltagelsen ikke kan finde sted i opsigelsesperioden, er den pågældende på tilsvarende vilkår berettiget til kursusdeltagelse inden for 56 dage efter fratrædelse, hvis den pågældende fortsat er arbejdssøgende. Disse regler finder dog ikke anvendelse over for medarbejdere, der ved tidligere fratræden fra samme virksomhed har været omfattet af denne bestemmelse, er berettiget til efterløn eller pension fra arbejdsgiveren eller det offentlige. Arbejdsgiveren dækker udgifter ved deltagerbetaling på op til max. DKK 1.500, Seniorordning Medarbejdere kan vælge at indgå i en seniorordning fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder. I en seniorordning konverteres hele eller en del af pensionsbidraget. Der kan maksimalt konverteres så stor en andel af pensionsbidraget, at forsikringsordningen, bidrag til sundhedsordning og administrationsomkostningerne fortsat dækkes. SHELL RAFFINADERIET Side 8 af 26

9 Det konverterede pensionsbidrag indsættes for timelønnede medarbejdere på medarbejderens særlig konto. Er medarbejderen fuldlønnet og ønsker at indgå i en seniorordning oprettes en seniorfrihedskonto, med mindre andet aftales lokalt. Seniorfrihedskontoen administreres efter samme regler som frit-valgs-ordningen for virksomhedens timelønnede medarbejdere. Konverteringen i en seniorordning ændrer ikke på bestående overenskomstmæssige beregningsgrundlag og er således omkostningsneutral for virksomheden. Medarbejderen skal senest den 1. november give virksomheden skriftlig meddelelse om, hvorvidt medarbejderen ønsker at indgå i en seniorordning i det kommende kalenderår og i så fald, hvor stor en andel af pensionsbidraget vedkommende ønsker at konvertere. Dette valg er bindende for medarbejderen og vil fortsætte i de følgende kalenderår. Medarbejderen kan dog hvert år inden 1. november meddele virksomheden om der ønskes ændringer for det kommende kalenderår. Ved seniorordningens første år sker konverteringen fra og med den lønningsperiode, hvori medarbejderen er 5 år fra den til enhver tid gældende folkepensionsalder. Placeringen af seniorfridage sker under hensyntagen til virksomhedens drift og efter de samme regler, som er gældende for placeringen af feriefridage. For timelønnede følger reglerne for seniorfridage reglerne for feriefridage. Ved afholdelse af seniorfridage afkortes fuldlønnede medarbejdere i uge- eller månedslønnen og betales i stedet et beløb fra seniorfrihedskontoen. For fuldtidsbeskæftigede på 5-dages uge med 37 timer udgør en seniorfridag betaling svarende til 7,4 timer pr. dag. For andre foretages en forholdsmæssig beregning. Ved kalenderårets udløb og ved fratræden opgøres saldoen på seniorfrihedskontoen og restbeløbet udbetales. Etableringen af en seniorordning ændrer ikke på reglerne for frihed/feriefridage i øvrigt. 10 Tillidsmandsregler 1. Den mellem parterne indgåede aftale (Bilag I). 11 Normen 1. Som regler for behandling af faglig strid gælder den mellem hovedorganisationerne senest vedtagne norm. SHELL RAFFINADERIET Side 9 af 26

10 12 Hovedaftalen 1. Den mellem hovedorganisationerne indgåede Hovedaftale af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. marts 1993 er gældende. 2. Ved iværksættelse af en kollektiv arbejdsstandsning strejke eller lockout er der enighed om, at produktionsanlægget skal køres tomt efter varslets udløb, eller hvis forhandlingerne strækker sig udover dette tidspunkt, efter forhandlingernes endelige afbrydelse. Hertil gives en frist på højst 8 dage. 3. Overenskomsten kan tidligst opsiges til ophør pr. 1. april Opsigelsesfristen er 3 måneder, med mindre andet er aftalt mellem Hovedorganisationerne. 13 Opsigelse af lokalaftaler 1. Lokalaftaler, kutymer eller reglementer samt aftaler om tillæg til løn, kan opsiges til genforhandling af begge parter med 3 måneders varsel til den 1. i en måned, medmindre aftale om længere varsel er truffet. Såfremt en sådan udfylder overenskomsten sker opsigelsen til overenskomstens udløb. 2. I tilfælde af opsigelse i henhold til stk. 1, er det den opsigende parts pligt at foranledige lokale forhandlinger afholdt, og for så vidt enighed ikke opnås, da at lade sagen behandle ved et mæglingsmøde. Såfremt enighed ikke opnås, kan spørgsmålet videreføres til fagretlig behandling iht. overenskomstens bestemmelser herom. 3. Uanset udløbsdatoen måtte være passeret, er parterne ikke løst fra en opsagt lokalaftale før proceduren i stk. 2 er iagttaget. Forsøgsordning Under forudsætning af lokal enighed er overenskomstparterne enige om, at der kan gennemføres forsøg, som fraviger overenskomstens bestemmelser. Forsøgsordningen forudsætter overenskomstparternes godkendelse. SHELL RAFFINADERIET Side 10 af 26

11 Overenskomsten er fornyet under forudsætning af BOA s kompetente forsamlings og DA s godkendelse. København, 21. august 2012 Serviceforbundet Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening Kim Vormsby Sign. Vagn Marquardt Sign. SHELL RAFFINADERIET Side 11 af 26

12 PROTOKOL BEMÆRKNINGER 1. Der er mellem parterne enighed om, at opnåede kvalifikationstillæg i henhold til 3, stk. 1, efter aftale kan bortfalde, hvis raffinaderiteknikeren, på grund af sygdom, efter eget ønske, eller af andre grunde overføres til konstant arbejde, der ikke kræver de opnåede kvalifikationer. En sådan aftale skal træffes med tillidsmandens medvirken. 2. Parterne er enige om, at det i 3 nævnte DORAS-tillæg samt bemandingen af selve DORAS-terminalen/FDO-området kan optages til drøftelse, såfremt der på DORASterminalen samt FDO-området fremover sker væsentlige udvidelser. 3. Der indføres mulighed for deltidsbeskæftigelse og deltidspension. 4. Parterne er enige om at implementere EU-arbejdstidsdirektiv 93/1104/EF af 23. september 1993 samt eventuelle senere ændringer. København, den Dansk Funktionærforbund Danske Olieraffinaderiers Arbejdsgiverforening Tommy Hansen Vagn Marquardt SHELL RAFFINADERIET Side 12 af 26

13 Bilag I OVERENSKOMST Tillidsrepræsentantregler mellem Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet 1 Valg af tillidsrepræsentant Stk. 1 I enhver virksomhed eller for større virksomheders vedkommende enhver afdeling af denne, udvælger de der beskæftigede medarbejdere af deres midte en medarbejder til at være tillidsrepræsentant over for ledelsen eller dennes repræsentant. Valget af tillidsrepræsentant skal finde sted på en sådan måde, at alle medarbejdere, som er beskæftiget i virksomheden eller afdelingen på valgtidspunktet, sikres mulighed for at kunne deltage i valget, der i øvrigt kun er gyldigt, når flere end en tredjedel af de der beskæftigede medarbejdere har stemt for vedkommende. Stk. 2 Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendt dygtige medarbejdere, der har arbejdet mindst 9 måneder på det pågældende arbejdssted; hvor sådanne ikke findes i et antal af mindst 5, suppleres dette tal blandt de medarbejdere, der har arbejdet der længst. I virksomheder eller afdelinger med 5 medarbejdere eller derunder vælges ingen tillidsrepræsentant, med mindre begge parter ønsker det. Stk. 3 Valget er ikke gyldigt, før det er godkendt af forbundet, og at dette er meddelt Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening (BOA) dog indtræder tillidsrepræsentant beskyttelsen, når valget har fundet sted under forudsætning af, at virksomheden senest dagen efter valget modtager skriftlig meddelelse om, hvem der er valgt; hvis den skriftlige meddelelse modtages senere, indtræder beskyttelsen først ved modtagelsen af den skriftlige meddelelse. Stk. 4 Hvis BOA måtte anse et tillidsrepræsentants valg for at være foretaget i strid med overenskomsten, har BOA ret til at påtale valget overfor forbundet. Såfremt BOA inden for 3 uger efter at have modtaget meddelelse fra forbundet om valget over for dette benytter sin nævnte ret til påtale, betragtes sagen først som afgjort, når spørgsmålet har været afsluttende fagretligt behandlet. Fagretlig behandling af sådanne spørgsmål skal i

14 Bilag I OVERENSKOMST alle tilfælde ske inden for de Regler for behandling af faglig strid ( Normen ) fastsatte tidsfrister. Stk. 5 Hvor en tillidsrepræsentant er fraværende på grund af sygdom, ferie, deltagelse i kursus eller lignende, kan der efter aftale med arbejdsgiveren udpeges en stedfortræder i stedet for tillidsrepræsentanten. En således udpeget stedfortræder har i den periode, hvor vedkommende fungerer, den samme beskyttelse, som den valgte tillidsrepræsentant, såfremt betingelserne for at blive valgt til tillidsrepræsentant iht. stk. 2 er opfyldt. Stk. 6 På virksomheder med holddriftsarbejde kan tillidsrepræsentanten på de skift, hvor vedkommende ikke arbejder, og som omfatter mindst 5 arbejdere, udpege en talsmand til på sine vegne at søge eventuelle uoverensstemmelser oplyst og ordnet, eller såfremt omstændighederne stiller sig hindrende for en ordning, bringe sagen videre til tillidsrepræsentanten. 2 Tillidsrepræsentantens pligter og rettigheder Stk. 1 Det er tillidsrepræsentantens pligt såvel over for sin organisation som overfor ledelsen at gøre sit bedste for at vedligeholde og fremme et godt samarbejde på arbejdsstedet. Stk. 2 Når en eller flere af tillidsrepræsentantens kolleger ønsker det, kan han forebringe deres forslag, klager eller henstillinger for ledelsen, dog kun såfremt sagen ikke bliver ordnet tilfredsstillende ved dennes repræsentant på arbejdsstedet. Føler han sig heller ikke tilfredsstillet ved ledelsens afgørelse, står det ham frit for at anmode sin organisation om at tage sig af sagen; men det er hans og hans arbejdskollegers pligt at fortsætte arbejdet uforstyrret, inden anden bestemmelse træffes af forbundet. Stk. 3 Tillidsrepræsentanten skal bedst muligt holdes orienteret om forestående antagelser og afskedigelser og har i øvrigt påtaleret iht. de fagretlige regler ved evt. forekommende urimeligheder. Stk. 4 Hvis medarbejderne på en virksomhed, henholdsvis en afdeling heraf, slutter sig sammen i en faglig klub eller lignende, skal tillidsrepræsentanten være formand. SHELL RAFFINADERIET Side 14 af 26

15 Bilag I OVERENSKOMST Stk. 5 Tillidsrepræsentantens udførelse af de ham påhvilende hverv skal ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for hans produktive arbejde. Når tillidsrepræsentanten for at udføre sit hverv må forlade arbejdspladsen, skal det ske med forudgående underretning til ledelsen eller dennes repræsentant. Hvis der på ledelsens foranledning inden for tillidsrepræsentantens normale arbejdstid lægges beslag på tillidsrepræsentanten i spørgsmål, der angår virksomheden og medarbejderne, må det ikke medføre indtægtstab for tillidsrepræsentanten. Ved sådanne møder uden for tillidsrepræsentantens normale arbejdstid betales der løn iht. overenskomstens 4, stk. 1. Stk. 6 Der kan lokalt træffes aftale om hel eller delvis aflønning af tillidsrepræsentant eller fællestillidsrepræsentant bla. under hensyntagen til det antal medarbejdere, som tillidsrepræsentanten hhv. fællestillidsrepræsentanten er valgt for. Evt. uoverensstemmelser herom kan drøftes mellem overenskomstparterne. Hvor en tillidsrepræsentant/fællestillidsrepræsentant, med hvem det måtte være truffet aftale om hel eller delvis aflønning, afgår, overføres aftalen på efterfølgeren, medmindre ny aftale træffes. Lokale aftaler herom kan opsiges iht. overenskomstens 12, stk. 1. Stk. 7 Virksomheden skal stille kontorfaciliteter til rådighed for den enhver tid valgte tillidsrepræsentant. Kontoret skal være forsynet med godkendt lås. Til opbevaring af fortrolige/personlige papirer skal der tillige være opstillet et egnet kontormøbel. Tillidsrepræsentanten skal have rådighed over mobilt pc-udstyr, Internet adgang samt en virksomheds betalt mobiltelefon. Stk. 8 Tillidsrepræsentanten vil modtage et årligt vederlag, som udbetales med en ¼ pr. kvartal. Vederlaget udbetales som kompensation for tillidsrepræsentantens varetagelse af sit hverv. Vederlaget er ikke pensionsgivende eller feriepengeberettiget. Tillidsrepræsentantens valggrundlag opgøres , herefter opgøres valggrundlaget ved nyvalg af tillidsrepræsentanten og efterfølgende en gang årligt. Ved bortfald af tillidsrepræsentanthvervet bortfalder vederlaget. Vederlaget udgør pr : Tillidsrepræsentant med et valggrundlag op til og med 49 personer vil årligt modtage et vederlag på DKK 8.000,00. SHELL RAFFINADERIET Side 15 af 26

16 Bilag I OVERENSKOMST Tillidsrepræsentant med et valggrundlag mellem 50 og 99 personer vil årligt modtage et vederlag på DKK ,00. Tillidsrepræsentant med et valggrundlag på 100 personer eller derover vil årligt modtage et vederlag på DKK ,00. 3 Afskedigelse af tillidsrepræsentant Stk. 1 En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager, og ledelsen har pligt til at give vedkommende et opsigelsesvarsel iht. Funktionærloven, dog mindst på 4 måneder. Såfremt tillidsrepræsentanten har fungeret som sådan i en sammenhængende periode på mindt 5 år, har han krav på 6 måneders varsel. Stk. 2 I det første år efter tillidsrepræsentanten er fratrådt som tillidsrepræsentant er vedkommende fortsat omfattet af førnævnte opsigelsesvarsler. Denne regel gælder kun fratrådte tillidsrepræsentanter. Stk. 3 Når en tillidsrepræsentant er valgt, kan hans forhold i varsels perioden normalt ikke afbrydes, før hans organisation har haft lejlighed til at prøve afskedigelsens berettigelse ved fagretlig behandling. Stk. 4 Organisationerne er enige om, at fagretlig behandling af afskedigelse af tillidsrepræsentanter i tilfælde af arbejdsmangel fremskyndes mest muligt, således at den fagretlige behandling så vidt muligt afsluttes inden varsels periodens udløb. Stk. 5 Hvis en arbejdsgiver finder, at der foreligger tvingende årsager til at opsige en tillidsrepræsentant, skal han rette henvendelse til BOA, der derefter kan rejse spørgsmålet i henhold til reglerne for behandling af faglig strid. Mæglingsmødet skal i så fald afholdes senest 7 kalenderdage efter mæglingsbegæringens fremkomst, og den fagretlige behandling skal i øvrigt fremmes mest muligt. Stk. 6 Fastslås det ved den fagretlige behandling, at der foreligger tvingende årsager til afskedigelse af tillidsrepræsentanten, betragtes opsigelsesvarslet som afgivet ved mæglingsbegæringens fremkomst. Stk. 7 SHELL RAFFINADERIET Side 16 af 26

17 Bilag I OVERENSKOMST Fastholder en ledelse sin afskedigelse, efter at afskedigelsen er kendt uberettiget ved den fagretslige behandling, er den udover løn for varsels perioden pligtig til at betale en godtgørelse på indtil 12 måneders løn. Denne godtgørelse er endelig, således at der ikke kan kræves godtgørelse efter regler om urimelig afskedigelse. 4 Fællestillidsrepræsentant Stk. 1 På virksomheder, hvor der er valgt flere tillidsrepræsentanter inden for overenskomsten, kan tillidsrepræsentanterne af deres midte vælge en fællestillidsrepræsentant, der i fællespørgsmål, f.eks. arbejdstid, ferie og fridage, velfærdsforhold og lignende kan være samtlige medarbejderes repræsentant over for ledelsen. Stk. 2 Ledelsen orienteres skriftligt om valg af fællestillidsrepræsentant. Fællestillidsrepræsentanten kan deltage i behandlingen af spørgsmål vedrørende de enkelte tillidsrepræsentanters normale funktioner inden for deres respektive afdelinger, såfremt ledelsen eller de berørte tillidsrepræsentanter ønsker det. Stk. 3 På virksomheder med flere afdelinger i samme by, og hvor der på disse er valgt en tillidsrepræsentant, kan der, såfremt de lokale parter er enige herom, vælges en fællestillidsrepræsentant til at repræsentere samtlige afdelinger. København, den For Serviceforbundet For Benzin- og Oliebranchens Arbejsgiverforening Kim Vormsby Vagn Marquardt SHELL RAFFINADERIET Side 17 af 26

18 P R O T O K O L L A T om Tillidsrepræsentanter Parterne er enige om følgende fælles forståelse af overenskomstens bilag 1: Tillidsrepræsentanten skal have den nødvendige tid til at varetage sit arbejde som tillidsrepræsentant. Der er mellem parterne enighed om, at tillidsrepræsentanten skal have frihed til deltagelse i møder, der er en følge af: - Reglerne for behandling af faglig strid - Hovedaftalen - Arbejdsretsloven Denne frihed medfører også aflønning forudsat, at sagen omhandler en af de medarbejdere, som den pågældende tillidsrepræsentant er valgt af eller i øvrigt repræsenterer. Der er enighed om, at de i bestemmelsen i øvrigt beskrevne rettigheder og pligter er uændrede i forhold til ovenstående fortolkningsbidrag. SHELL RAFFINADERIET Side 18 af 26

19 P R O T O K O L L A T om seniorpolitik BOA og Serviceforbundet er enige om vigtigheden af at sikre en høj grad af fleksibilitet på arbejdsmarkedet, således at så mange medarbejdere som muligt tilbydes beskæftigelse længst muligt på arbejdsmarkedet. Parterne har derfor drøftet mulige barrierer for at nå denne målsætning i overenskomsten, samt om der i lovgivningen er elementer, der stiller sig i vejen for en aktiv seniorpolitik. Der er enighed mellem parterne om, at der ikke i hverken overenskomsten eller i gældende lovgivning er elementer, der hindrer målsætningen om at fastholde ældre medarbejdere i virksomhederne, eller som indebærer at virksomhederne ikke kan indføre den ønskede seniorpolitik. Parterne anbefaler, at Samarbejdsaftalen anvendes, når parterne på virksomheden ønsker at drøfte principper for seniorpolitik Parterne anbefaler, at samarbejdsudvalget eller de lokale parter forud for indførelse af seniorpolitik søger inspiration på Beskæftigelsesministeriets site eller via rådgivning hos overenskomstparterne. Parterne er enige om fortsat at overvåge udviklingen på området med henblik på evt. igangsætning af initiativer, der kan være med til at udbrede kendskabet til ordninger, der er udtryk for en aktiv senior- eller livsfasepolitik. SHELL RAFFINADERIET Side 19 af 26

20 P R O T O K O L L A T om forslag til etablering af et ligelønsnævn inden for DA s og LO s fælles område Parterne er enige om at indstille til DA og LO, at hovedorganisationerne etablerer et ligelønsnævn, jf. aftale herom af 22. februar 2010 mellem DI Overenskomst I v/ DI og CO-industri. Såfremt det inden 1. oktober 2010 ikke har vist sig muligt at træffe beslutning om at etablere et ligelønsnævn i regi af DA og LO, er parterne enige om at lade sig omfatte af kompetencen af et andet Nævn oprettet af et DA medlem og et LO forbund. I fald optager parterne en fornyet drøftelse. SHELL RAFFINADERIET Side 20 af 26

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010 2012 2010-2012 Handicaphjælpere Overenskomst mellem

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Handicaphjælper (BPA)

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Handicaphjælper (BPA) 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Handicaphjælper (BPA) 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag Og Arbejde/ 3F Privat Service, Hotel og Restauration INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE...

Læs mere

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010 2012 2011-2012 Handicaphjælpere Overenskomst mellem

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for trosseførere Overenskomst mellem Bilfærgernes Rederiforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst for trosseførere mellem Bilfærgernes

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver inden for pleje- og omsorg for danske kommuner og regioner mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service

Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service Overenskomst mellem Danske Service og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Danske Service og

Læs mere

Chaufførernes Fagforening

Chaufførernes Fagforening DA Chaufførernes Fagforening 2014-2017 Standardoverenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Chaufførernes Fagforening for Københavnske Chauffører Denne overenskomst gælder for det geografiske område

Læs mere

Budoverenskomst. mellem. 3F Fagligt Fælles Forbund

Budoverenskomst. mellem. 3F Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område... 5 2. Arbejdstid... 5 3. Løn... 5 4. Lønudbetaling...

Læs mere

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen Fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2010 2012 mellem DI Overenskomst II (HTS) og 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen 2 A. Fællesoverenskomsten Almindelige bestemmelser gældende for

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Basisoverenskomst

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

overenskomst tilsynsfunktionærer verenskomst DI Overenskomst II (SBA) Landssammenslutningen Faglig Puls Serviceforbundet Indgået mellem under

overenskomst tilsynsfunktionærer verenskomst DI Overenskomst II (SBA) Landssammenslutningen Faglig Puls Serviceforbundet Indgået mellem under tilsynsfunktionærer overenskomst 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Landssammenslutningen Faglig Puls under Serviceforbundet DI nr. 794642 verenskomst TILSYNS- FUNKTIONÆRER- OVERENSKOMST

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Elever... 4 4 Pension... 6 5 Sociale ansættelser... 10 6 Beregning

Læs mere

mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I

mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I O V E R E N S K O M S T 2014 mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I og T E K N I S K L A N D S F O R B U N D 1. Overenskomstens område... 3 2. Organisationsforhold... 3 3. Arbejdstid... 4 4. Lønbestemmelse...

Læs mere

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE VERENSKOMST FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og HK Privat samt HK HANDEL HK nr. 4418010013 DI nr. 794534 2014 2017 FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 GASA Overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) - angående løn- og arbejdsforhold for beskæftigede på gartnernes salgsforeninger,

Læs mere

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst For social- og sundhedsvikarer mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og FOA Fag og Arbejde INDHOLD Kap. 1. Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst for metal

Overenskomst for metal 2013-2015 Overenskomst for metal mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Dansk Metal 1. marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Arbejdstid... 4 2

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 2 3 4 5 Valg af tillidsrepræsentant...4 Tillidsrepræsentantens virksomhed...6 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere