Forhandlingsprotokollat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forhandlingsprotokollat"

Transkript

1 MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske Mejeristers Fagforening og Fødevareforbundet NNF for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af forligsmanden. Fremsættes et samlet mæglingsforslag ikke, træder overenskstparterne sammen for at drøfte situationen. Medmindre andet da aftales, bortfalder nærværende fornyelsesaftale. Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Der er mellem nedennævnte parter i forbindelse med aftalen overenskstfornyelse udarbejdet og underskrevet protokollater i henhold til nedennævnte opstilling: 1. lønforhold og betalingssatser 2. redaktionel gennemgang af overensksten 3. betaling for transport og transporttid ved kursusdeltagelse 4. ansatte med flere arbejdssteder 5. seniorordning 6. udviklings- og samarbejdsfond 7. optjening af fritimer 8. lager- og logistikelever 9. forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov 10. frihed til vejledning ved afskedigelse 11. forældreorlov 12. helbredskontrol 13. telefon og telefontilskud 14. anciennitet og løn. I tilfælde af godkendelse af forhandlingsresultatet afholder parterne møde vedrørende teknisk tilretning af overensksten i uge 17 i Teknisk tilretning skal herefter være afsluttet d. 29. april Fødevareforbundet NNF: Fagligt Fælles bund - 3F: Serviceforbundet/Danske

2 Nr. 1 Lønforhold og betalingssatser Timeløn, 3, stk. 1 Personalegruppe 1. marts marts marts 2016 Mejeriarbejdere, 0-4 mdr. 147,17 149,42 151, mdr. 152,17 154,42 156,82 Efter 9 mdr. 163,52 165,77 168,17 Faglært industrioperatør 168,02 170,27 172,67 Mejerioperatører 170,02 172,27 174,67 Faglærte chauffører 174,02 176,27 178,67 Faglærte lagermedarbejdere 174,02 176,27 178,67 Mejerister 181,02 183,27 185,67 Mejeriteknikere/procesteknologer 184,52 186,77 189,17 Unge og afløsere år 80,68 82,57 84,58 Mejeriingeniør- og procesteknologstuderende 81,59 83,14 84,72 9, stk. 4. Modregning Modregningsbeløb 1,85 2,10 2,25 2,40 skudttidstillæg 1. marts marts marts 2016 Voksne Unge Voksne Unge Voksne Unge Mandag fredag og søndag Kl ,39 35,97 60,34 36,55 61,36 37,17 Kl ,92 63,19 69,01 64,20 70,19 65,30 Kl ,39 35,97 60,34 36,55 61,36 37,17 Lørdag Kl ,39 35,97 60,34 36,55 61,36 37,17 Kl ,92 63,19 69,01 64,20 70,19 65,30 Kl ,39 35,97 60,34 36,55 61,36 37,17 2

3 Overarbejde og køb af fridage, 5, stk marts marts marts 2016 Voksne Unge Voksne Unge Voksne Unge a), første dot 54,91 38,96 55,79 39,58 56,74 40,25 a), anden dot 101,63 78,07 103,26 79,31 105,02 80,66 a), tredje dot 54,91 38,96 55,79 39,58 56,74 40,25 a), fjerde dot 101,63 78,07 103,26 79,31 105,02 80,66 b) 101,63 78,07 103,26 79,31 105,02 80,66 Manglende varsel, 1, stk marts marts marts 2016 de første 3 timer 54,91 55,79 56,74 de efterfølgende timer 101,63 103,26 105,02 Arbejde på lørdage samt søn- og helligdage, 6, stk marts marts marts 2016 Voksne Unge Voksne Unge Voksne Unge a) arbejde på søn- og helligdage 98,80 78,07 100,39 79,31 102,09 80,66 b) arbejde på lørdage hele dagen 140,59 131,28 142,84 133,38 145,68 135,64 Holddrift 1. marts marts marts 2016 Holddriftstillæg, Bilag II, 3, stk. 1 50,12 50,92 51,79 3, stk. 2 99,58 101,17 102,89 7, stk. 1, overflytning 239,49 243,33 247,47 8, stk. 1 99,88 101,48 103,21 8, stk. 2 23,93 24,31 24,73 3

4 Løn og satser, elever 1. marts marts marts 2016 Mejerielever Timeløn 1. læreår 71,89 73,26 74,65 2. læreår 81,59 83,14 84,72 3. og 4. læreår 95,22 97,02 98,87 Overarbejde 1. dot 27,84 28,29 28,77 2. dot 55,47 56,35 57,32 3. dot 27,84 28,29 28,77 4. dot 55,47 56,35 57,32 skudttid ,30 27,74 28, ,51 45,22 45, ,30 27,74 28,21 Arbejde på søndage, pr. time 55,47 56,36 57,32 Arbejde på lørdage, hele dagen 71,53 72,67 73,91 Arbejde på SH-dage, pr. time 55,47 56,36 57,32 Lager- og logistikelever Timeløn 1. læreår 70,07 71,40 72,75 2. læreår 79,05 80,56 82,09 3. læreår 90,12 90,78 92,51 Overarbejde m.v. a), 1. dot 54,91 55,79 56,74 a), 2. dot 101,63 103,26 105,01 a), 3. dot 54,91 55,79 56,74 a), 4. dot 101,63 103,26 105,01 b) Køb af fridag ,26 105,01 c) Arbejde på SH-dag 98,80 100,38 102,09 d) Arbejde på lørdage, hele dagen 140,59 142,84 145,27 skudttid ,34 61, ,92 69,01 70, ,39 60,34 61,36 Fødevareforbundet NNF: Fagligt Fælles bund - 3F: Serviceforbundet/Danske 4

5 Nr. 2 Redaktionel gennemgang af overensksten Parterne er enige, at der i fællesskab foretages en redaktionel gennemgang af overensksten. Fødevareforbundet NNF: Fagligt Fælles bund - 3F: Serviceforbundet/Danske 5

6 Nr. 3 Betaling for transport og transporttid ved kursusdeltagelse Ved deltagelse i eksterne kurser på virkshedens foranledning betaler virksheden transportudgifter eller kørselsgodtgørelse efter gældende regler (statens takster). Eventuelt offentligt tilskud til befordringen tilfalder virksheden. Der ydes ingen betaling for den til transporten medgåede tid. Fødevareforbundet NNF: Fagligt Fælles bund - 3F: Serviceforbundet/Danske 6

7 Nr. 4 Ansatte med flere arbejdssteder Parterne er enige at indsætte følgende bestemmelse s 2, stk. 7 i overensksten: Medarbejdere kan ansættes til at udføre arbejde på flere arbejdssteder, dog maks. 4 arbejdssteder. Arbejdsstederne skal være nævnt i ansættelseskontrakten. Afstanden mellem de af arbejdsstederne, der ligger længst fra hinanden, må ikke overstige 65 km. Flytning fra ét af arbejdsstederne til et andet skal varsles med mindst 14 kalenderdage. Ved flytning forud for varslets udløb betales kr. 100 pr. dag indtil varslets udløb. Ved flytning fra et arbejdssted til et andet opgøres arbejdstiden på det arbejdssted, hvorfra medarbejderen flyttes. Efter varslingsperiodens udløb betales for evt. over-/undertid. Ved indgåelse af aftale flere arbejdssteder aftales det mellem medarbejderen og virksheden, hvilket arbejdssted medarbejderen primært tilknyttes. Medarbejderen vil på dette arbejdssted have en arbejdsleder, s vil have det overordnede ansvar for medarbejderen. Det primære arbejdssted er afgørende for medarbejderens ret til deltagelse i valg af tillidsrepræsentant. Der ydes et særligt tillæg på kr. 5,50 pr. time. Beløbet reguleres med 1,6 pct. 1. marts 2015 og 1,7 pct. 1. marts På virksheder med 15 medarbejdere eller derunder kan der maks. beskæftiges 1 medarbejder med flere arbejdssteder. På virksheder med over 15 medarbejdere kan der maks. beskæftiges 1 medarbejder med flere arbejdssteder pr. påbegyndt 20 ansatte. Fødevareforbundet NNF: Fagligt Fælles bund - 3F: Serviceforbundet/Danske 7

8 Nr. 5 Seniorordning Seniorordningen jf. 29 og protokollat K gennemføres efter nedenstående retningslinjer, idet disse indskrives i 29: 1. Arbejdsgiver og medarbejder indgår jf. overensksten aftale nedsat indbetaling til pension med henblik på tilsvarende nedsættelse af arbejdstiden. 2. Aftalen indgås inden 1. november med virkning for det efterfølgende kalenderår (skatteår). Aftalen kan ændres eller opsiges hvert år inden 1. november med virkning for det efterfølgende kalenderår. 3. Beløbet fra den nedsatte pensionsindbetaling henstår hos arbejdsgiveren på en seniorfrihedskonto. Saldoen på den enkelte medarbejders seniorfrihedskonto fremgår af medarbejderens lønsedler eller oplyses på anden måde for medarbejderen. 4. Når medarbejderen afholder den aftalte frihed, udbetales alene normal timeløn til medarbejderen for det antal timer/dage, friheden fatter. Der kan ikke forekme tidseller genetillæg i den forbindelse, og udbetalingen indgår ikke i beregningen af feriepenge, SH-opsparing, ATP-bidrag eller arbejdsmarkedspensionsbidrag, liges der ikke optjenes fritvalgstimer. Afholdte fritimer indgår ej heller i opgørelsen af timetal med henblik på indbetaling til DA/LO-udviklingsfonden, overenskstfonden eller Mejeribrugets Uddannelsesfond. 5. Virkshedens udgifter til løn jf. punkt 4 fratrækkes saldoen på seniorkontoen. 6. Saldoen på medarbejderens seniorkonto kan ikke være negativ. Dette protokollat indarbejdes redaktionelt i protokollat K. Fødevareforbundet NNF: Fagligt Fælles bund - 3F: Serviceforbundet/Danske Mejeristers Fagforening 8

9 Nr. 6 Udviklings- og samarbejdsfonden Parterne er enige at etablere en udviklings- og samarbejdsfond. Udmøntningen af denne aftale drøftes mellem parterne. Fondens midler anvendes til projekter og aktiviteter vedrørende uddannelse, udvikling og samarbejde på råder af fælles interesse for parterne. Bidraget til fonden udgør kr. 0,05/time pr. 1. juli 2014, kr. 0,10/time pr. 1. juli 2015, kr. 0,15/time pr. 1. juli Bidraget opkræves af PensionDanmark og henstår hos Pension- Danmark, indtil beslutning beløbets anvendelse er besluttet af fondens bestyrelse. Ved regnskabsårets afslutning tilbageføres de uforbrugte bidrag i henhold til dette protokollat til overenskstparterne, medmindre de træffer afgørelse en anden anvendelse af midlerne. Fødevareforbundet NNF: Fagligt Fælles bund - 3F: Serviceforbundet/Danske 9

10 Nr. 7 Om optjening af fritimer I overenskstens 13, ændres stk. 1, således: Pr. 1 marts 2014 optjenes der 8 fritimer pr. 7 ugers ansættelse svarende til 8 fridage à 7,4 timer pr. år. Af det samlede antal optjente fritvalgstimer skal årligt værdien af mindst 7,4 timer overføres til medarbejderens pensionskonto, med mindre medarbejderen senest 1. december anmoder udbetaling. Medarbejderens valg gælder, indtil medarbejderen senest en 1. december foretager et andet valg. Pr. 1 marts 2015 optjenes der 9 fritimer pr. 7 ugers ansættelse svarende til 9 fridage à 7,4 timer pr. år. Af det samlede antal optjente fritvalgstimer skal årligt værdien af mindst 14,8 timer overføres til medarbejderens pensionskonto, med mindre medarbejderen senest 1. december anmoder udbetaling. Medarbejderens valg gælder, indtil medarbejderen senest en 1. december foretager et andet valg. Fødevareforbundet NNF: Fagligt Fælles bund - 3F: Serviceforbundet/Danske 10

11 Nr. 8 lager- og logistikelever 3F/Transportgruppe er i indeværende overenskstperiode indforstået med, at bestemmelser og satser i overensksten for mejeripersonale og chauffører finder anvendelse for lager- og logistikelever. I tilfælde af en betalingstvist er parterne enige, at den samlede betaling opgjort over en 3- måneders referenceperiode altid s minimum skal udgøre den samlede betaling, s hvis den var opgjort efter 3F/Transportgruppens lærlingeoverenskst med DI (Fællesoverensksten). Det er endvidere altid de uddannelsesansvarlige organisationer og deres repræsentanter, der afgør eventuelle tvister forelagt det faglige udvalg under TUR. Dette protokollat fornyes sideløbende ved fremtidige fornyelser af overensksten for mejeripersonale og chauffører mellem DI-OII og 3F/Fødevareforbundet NNF/DMF. Aftalen opsiges således sammen med overensksten. Fødevareforbundet NNF: Fagligt Fælles bund - 3F: Serviceforbundet/Danske 11

12 Nr. 9 forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov Parterne er enige, at det ekstra pensionsbidrag, s betales under de 14 ugers barselsorlov jf. overenskstens 20, stk. 3 pr. 1. juli 2014 udgør følgende beløb: Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned: 8,50/1.360,00 Arbejdstagerbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned: 4,25/680,00 Samlet bidrag kr. pr. time/kr. pr. måned: 12,75/2.040,00 Fødevareforbundet NNF: Fagligt Fælles bund - 3F: Serviceforbundet/Danske 12

13 Nr. 10 frihed til vejledning ved afskedigelse S nyt stk. 9. i 24 indsættes Medarbejdere, s afskediges med opsigelsesvarsel efter stk. 1, a) på grund af struktureringer, nedskæringer, virkshedslukning eller andre på virksheden beroende forhold, har ret til frihed med løn i op til to timer placeret hurtigst muligt efter afskedigelsen og under fornødent hensyn til virkshedens produktionsforhold - til at søge vejledning i a- kassen/fagforeningen. Bestemmelsen træder i kraft 1. maj Fødevareforbundet NNF: Fagligt Fælles bund - 3F: Serviceforbundet/Danske 13

14 Nr. 11 forældreorlov 17 ændres således: I forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren betaling under forældreorlov i indtil 13 uger. Betalingen udgør normal timeløn ekskl. tillæg, dog maks. kr. 145,- pr. time. Hertil lægges feriegodtgørelse, SH-opsparing og pension. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til at holde 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. De resterende 3 ugers orlov kan deles mellem forældrene Bestemmelsen træder i kraft for børn for hvilke der påbegyndes forældreorlov d. 1. juli 2014 eller senere. I 17, stk. 4 ændres 145 kr. til 150 kr. Fødevareforbundet NNF: Fagligt Fælles bund - 3F: Serviceforbundet/Danske 14

15 Nr. 12 Om helbredskontrol Parterne er enige, at helbredskontrol, s tilbydes natarbejdere i henhold overenskstens 20 stk. 3, pr. 1. marts 2014 skal tilbydes alle medarbejdere i henhold til overensksten. Fødevareforbundet NNF: Fagligt Fælles bund - 3F: Serviceforbundet/Danske 15

16 Nr. 13 telefon og telefontilskud Overenskstens bilag V 3 stk. 1 ændres således: Der ydes tillidsrepræsentanten ret til efter eget ønske enten fri telefon (ikke til privat brug) eller et kontantbeløb s tilskud til egen telefon på kr Beløbet er skattepligtigt. København, den 9.marts 2014 Fødevareforbundet NNF: Fagligt Fælles bund - 3F: Serviceforbundet/Danske 16

17 Nr. 14 Anciennitet og løn I 3, stk. 1 foretages følgende ændringer: 3 måneder (480 præsterede arbejdstimer) ændres til 4 måneder (640 præsterede arbejdstimer) måned ( præsterede arbejdstimer) ændres til måned ( præsterede arbejdstimer) Efter 8 måneder (1.283 præsterede arbejdstimer) ændres til Efter 9 måneder (1.443 præsterede arbejdstimer) Fødevareforbundet NNF: Fagligt Fælles bund - 3F: Serviceforbundet/Danske 17

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST VERENSKOMST 2014 2017 MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører 2 n o i s r e V pril Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017 af 28. a 2015 Mellem for mejeripersonale og chauffører DI overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF, Fagligt

Læs mere

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport gældende for ambulancetjeneste

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN 21. marts 2014 Indholdsfortegnelse Overenskomster der fornys.... 3 A. Aftaler indgået i Forligsinstitutionens regi... 4 B. Aftaler indgået uden for Forligsinstitutionen...

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Elever... 4 4 Pension... 6 5 Sociale ansættelser... 10 6 Beregning

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Chaufførernes Fagforening

Chaufførernes Fagforening DA Chaufførernes Fagforening 2014-2017 Standardoverenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Chaufførernes Fagforening for Københavnske Chauffører Denne overenskomst gælder for det geografiske område

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen.

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen. OVERENSKOMST mellem Danbor A/S og Dansk Metal VEDRØRENDE ANSÆTTELSESFORHOLD PÅ OFFSHOREPLATFORME PÅ DANSK KONTINENTALSOKKELOMRÅDE (excl. Færøerne og Grønland) De i denne overenskomst anførte vilkår gælder

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for trosseførere Overenskomst mellem Bilfærgernes Rederiforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst for trosseførere mellem Bilfærgernes

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794652 VERENSKOMST 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 Valg af tillidsrepræsentant... 4 2 Tillidsrepræsentantens virksomhed... 6 3 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

Falck-reddere i København

Falck-reddere i København Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i København Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og Chaufførernes Fagforening i København OVERENSKOMST MELLEM CF OG DI OVERENSKOMST II

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver inden for pleje- og omsorg for danske kommuner og regioner mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 42 GRØNT MILJØ 7/2014 2014 2017 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2012 2014 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg C

Læs mere

2014-2017. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET

2014-2017. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET 2014-2017 Overenskomst for industrielle virksomheder og slagtehuse under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET Indholdsfortegnelse 1 Arbejdstid... 3 2 Weekendarbejde... 3 3 Deltidsarbejde...

Læs mere

TILLÆGSOVERENSKOMST FOR RUTEBILKØRSEL I HT-OMRÅDET

TILLÆGSOVERENSKOMST FOR RUTEBILKØRSEL I HT-OMRÅDET TILLÆGSOVERENSKOMST FOR RUTEBILKØRSEL I HT-OMRÅDET 2014 2017 Vedrørende de tidligere København, Frederiksborg og Roskilde amter, samt Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune For rutebilchauffører og

Læs mere