Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked."

Transkript

1 Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Overenskomsten er således ikke endeligt vedtaget endnu, hvorfor virksomheden skal følge den gældende butiksoverenskomst for , frem til mæglingsforslaget er vedtaget. Regulering af løn, tillæg mv. skal ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2014, når overenskomsten er endeligt vedtaget. Nedenfor følger en kort gennemgang af de mest fremtrædende punkter ved aftalens fornyelse. Dansk Erhverv Arbejdsgiver vil informere nærmere, når overenskomsten er endeligt vedtaget. Aftalens indhold Overenskomstens løbetid Der er indgået aftale om en 3årig overenskomstperiode. Overenskomsten løber derfor fra 1. marts februar Minimallønssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser på butiksoverenskomsten. Medarbejdere over 18 år Minimallønssatserne for fuldtidsansatte medarbejdere over 18 år forhøjes pr. 1. marts 2014 med 240,00 kr. pr. måned, pr. 1. marts 2015 med 265,00 kr. pr. måned og pr. 1. marts 2016 med 289,00 kr. pr. måned. Der er fuld modregningsadgang i minimallønsstigninger. MSM/CVE Side 1/7

2 Unge under 18 år Minimallønssatserne for fuldtidsansatte medarbejdere under 18 år ændres således: Unge under 18 år 1. marts 2014 kr. pr. md 1. marts 2015 kr. pr. md 1. marts 2016 kr. pr. md , , ,00 Der er fuld modregningsadgang i minimallønsstigninger. Anciennitetstillæg Der sker ingen ændringer i anciennitetstillægget. Elever Løn til elever forhøjes pr. 1. marts 2014 med 1,5 pct., pr. 1. marts 2015 med 1,5 pct. og pr. 1. marts 2016 med 1,5 pct. Parterne har hermed aftalt en lavere stigning end den, der er aftalt på industriens område, hvor den udgør 1,9 pct. pr. år. Regulering af satser for forskudttid Tillæg for arbejde på forskudt arbejdstid forhøjes pr. 1. marts 2014 med 1,5 pct. Tillæg for arbejde på forskudt arbejdstid forhøjes pr. 1. marts 2015 med 1,6 pct. Tillæg for arbejde på forskudt arbejdstid forhøjes pr. 1. marts 2016 med 1,7 pct. Det er i overenskomsten præciseret, at der betales fuldt forskudttidstillæg til voksenelever. Pension Satserne for pensionsbidraget reguleres ikke i overenskomstperioden. Bidragene udgør således fortsat i hele overenskomstperioden: Virksomhedens Bidrag Lønmodtagerens bidrag Pensionsbidrag i alt 7,7 3,8 11,5 Pensionsbidraget opkræves af den Askattepligtige indkomst. Den samlede liste over elementer, der indgår i grundlaget for beregning af pension, optrykkes i overenskomsten. Pension af ferietillæg pr. 1. maj 2014 Pr. 1. maj 2014 indgår ferietillæg til funktionærer og funktionærlignende medarbejdere også i beregningsgrundlaget for pension. Side 2/7

3 Betaling under forældreorlov Pr. 1. juli 2014 forhøjes maksimumbetalingen under forældreorlov med 5,00 kr. til 140,00 kr. pr. time. Forældreorlovsperioden udvides pr. 1. juli 2014 med 2 uger, således at denne udgør i alt 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til at holde 5 uger. De resterende 3 ugers orlov ydes til enten den ene eller den anden forælder. Forældre af samme køn har lige adgang til forældreorlov. Hver af forældrenes orlov med løn kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Det er fortsat en forudsætning for betalingen, at virksomheden er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Ændringerne har virkning for medarbejdere med børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2014 eller senere. Pr. 1.juli 2014 er betalingen under barsel følgende: Orlovsperioder: Graviditetsorlov Barselsorlov Fædreorlov Forældreorlov inden 52 uger efter fødslen Lønforpligtelse: 4 uger med fuld løn (gælder allerede i dag) 14 uger med fuld løn (gælder allerede i dag) 2 uger med fuld løn (gælder allerede i dag) 13 uger med fuld løn, dog maks. 140,00 kr. pr. time. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten den ene eller den anden forælder. Pr. 1. juli 2014 forhøjes pensionsbidraget til kvinder på barsel med i alt 360,00 kr. pr. måned, således at der til kvinder, som har 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt, under de 14 ugers barselsorlov betales et ekstra pensionsbidrag: Arbejdsgiverbidrag kr. pr. måned: 1.360,00 Arbejdstagerbidrag kr. pr. måned: 680,00 Samlet bidrag kr. pr. måned: 2.040,00 Ovenstående træder i kraft pr. 1. juli 2014 Dansk Erhverv Arbejdsgiver vil arbejde for, at refusionsmulighederne i DA Barselsfond udvides i overensstemmelse med ovenstående. Side 3/7

4 Fritvalgslønkonto Pr. 1. marts 2014 forhøjes indbetalingen til fritvalgslønkontoen med 0,3 pct.point, således at bidraget udgør i alt 1,3 pct. af den ferieberettigede løn. Pr. 1. marts 2015 forhøjes indbetalingen til fritvalgslønkontoen med 0,4 pct.point, således at bidraget udgør i alt 1,7 pct. af den ferieberettigede løn. Pr. 1. marts 2016 forhøjes indbetalingen til fritvalgslønkontoen med 0,3 pct.point, således at bidraget udgør i alt 2,0 pct. af den ferieberettigede løn. Som en administrativ lettelse, nedsættes medarbejderens mulighed for at få beløb udbetalt fra sin Fritvalgs Lønkonto i forbindelse med fx ferie, feriefridage eller overenskomstmæssige fridage fra maksimalt 3 gange til 2 gange om året. Bidrag til uddannelsesfond Bidraget til Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL s Uddannelses og Samarbejdsfond forhøjes årligt med 82,50 kr. til i alt 473,50 kr. pr. år pr. fuldtidsansat pr. 1. marts 2014, til 556,00 kr. pr. år pr. fuldtidsansat pr. 1. marts 2015 og til 638,50 kr. pr. år pr. fuldtidsansat pr. 1. marts Arbejdstid I forbindelse med forhandlingerne er man blevet enige om at lave en sammenskrivning af reglerne om fuldtids og deltidsansatte, for dermed at forenkle afsnittet omkring arbejdstidsregler, og dermed lette forståelsen og anvendelsen af reglerne om arbejdstid. Overenskomsten vil fremover indeholde et afsnit om timetal for fuldtidsansatte og et afsnit om timetal for deltidsansatte. Herudover vil der være fælles afsnit om arbejdstidsplaner, arbejdets placering, særregler om arbejdstid, pauser, ændringer i arbejdstidsplanen, søgnehelligdage og sygdom og ferie. Ændring af pauseregler Pr. 1. marts 2014 kan der placeres op til 1 ½ times pause pr. dag, når den daglige arbejdstid overstiger 7,5 timer eksklusiv pauser. Denne ændring træder således i stedet for den nugældende regel, hvor det først er muligt at placere 1 ½ times pause, når arbejdstiden slutter senere end kl Aftale om øget beskæftigelse for deltidsansatte HK har under forhandlingerne haft et stort ønske om, at der blev lavet tiltag omkring deltidsarbejde. Overenskomstparterne har på den baggrund indgået aftale om følgende: Med henblik på et gensidigt ønske om at øge beskæftigelsen og fleksibiliteten samt styrke den enkelte lønmodtagers tilknytning til arbejdsmarkedet, er overenskomstparterne enige om, at dette kan ske ved en øget opmærksomhed omkring information om ledige deltids og fuldtidsstillinger i Side 4/7

5 den enkelte virksomhed, lønmodtagernes individuelle ønsker om ned eller opnormering samt udbud af ledige timer, under hensyn til virksomhedens drift og en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden. Uddannelse og vejledning i opsigelsesperioden Fra 1. maj 2014 har medarbejdere, som opsiges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, og som har mindst 6 måneders anciennitet i virksomheden, ret til yderligere en uges frihed i opsigelsesperioden til selvvalgt uddannelse efter reglerne om kompetenceudvikling i overenskomsten. Der ydes støtte hertil i overensstemmelse med reglerne om selvvalgt uddannelse. Under de samme betingelser har medarbejdere også ret til at benytte ikke forbrugt frihed med støtte fra Handlens Kompetenceudviklingsfond i op til to uger. Med virkning fra 1. maj 2014 har medarbejdere, som opsiges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, ret til frihed med løn i op til to timer, placeret hurtigst muligt efter opsigelsen, under fornødent hensyn til virksomhedens drift, til at søge vejledning i akassen/fagforeningen. Selvadministration af kompetencefondsmidler Virksomheder, der selvadministrerer egne kompetencefondsmidler, kan fremadrettet, en gang om året, udtage et administrationsbidrag til virksomheden. Bidraget, der kan udtages, svarer til den opgjorte administrationsprocent i Handlens Kompetenceudviklingsfond i det foregående regnskabsår. Udtagning kan ske, når der foreligger et godkendt regnskab for Handlens Kompetenceudviklingsfond. Regnskabet fra Handlens Kompetenceudviklingsfond foreligger typisk i juni måned. Endvidere nedsættes kravet om antallet af medarbejdere fra 90 til 80, således at virksomheder med 80 ansatte, der er omfattet af butiksoverenskomsten, selv kan administrere og udbetale midler i henhold til overenskomsten. Det kræver, at der på virksomheden er oprettet et uddannelsesudvalg. Uddannelse Elever og lærlinge med 6 måneders anciennitet i samme virksomhed får adgang til støtte til fritidsuddannelse fra Handlens Kompetenceudviklingsfond. Støtten ydes i samme omfang og på samme vilkår som øvrige medarbejdere under overenskomsten. Anciennitetskravet ved selvvalgt uddannelse, der er relevant for beskæftigelse under dækningsområdet, og hvor der ydes tilskud fra Handlens Kompetenceudviklingsfond, nedsættes permanent til 6 måneder pr. 1. maj Der er dog igen enighed om at fravige anciennitetskravet, således at der i overenskomstperioden ikke gælder noget anciennitetskrav i forhold til selvvalgt uddannelse. Denne fravigelse af anciennitetskravet gælder ikke den ekstra uges frihed til uddannelse i opsigelsesperioden, jf. Side 5/7

6 ovenfor, ligesom det ikke gælder i forhold til støtte til fritidsundervisning, jf. ovenfor. Desuden er der igen aftalt 100 pct. løndækning i overenskomstperioden. Vikarer Der er mellem overenskomstparterne indgået en aftale om, at i tilfælde hvor der er indledt en fagretlig sag mod et vikarbureau, som ikke har tiltrådt en overenskomst (og derfor er omfattet af vikarloven), skal den brugervirksomhed, som vikaren har været udsendt til, på anmodning fra en af overenskomstparterne informere om, hvilke lokalaftaler og kutymer virksomheden har meddelt, at vikarbureauet skal overholde for de arbejdsfunktioner vikarerne udfører på virksomheden. Bestemmelsen ændrer ikke på, at alene vikarbureauer, der har tiltrådt overenskomsten, er ansvarlig for, at overenskomsten mv. er overholdt for vikarerne. Brugervirksomheden hæfter ikke for vikarbureauets eventuelle overtrædelser, men alene for overholdelse af oplysningspligten. Aftalen træder i kraft den 1. marts Erfa møder for medlemmer af uddannelsesudvalg For medarbejdervalgte medlemmer af et uddannelsesudvalg i virksomheder, der selvadministrerer egne kompetencefondsmidler, er der ret til frihed uden løn en dag om året til deltagelse i et erfamøde, der afholdes af HK HANDEL. Medarbejderen modtager fuld dækning for løntab og passende udgifter til transport fra virksomhedens kompetenceudviklingsfond. Regler om søgnehelligdage for flexjobbere Overenskomstparterne har indgået aftale om håndtering af søgnehelligdagsreglerne i forhold til flexjobbere. Aftalen er gældende fra 1. marts 2014 og optrykkes i overenskomsten. Søgnehelligdagsreglerne for flexjobbere håndteres på følgende måde: 1. Fleksjob etableret i henhold til reglerne før 1. januar 2013 Reduktionen sker i forhold til medarbejderens faktiske arbejdstid, sat i forhold til en 37 timers fuldtidsstilling. Der vil hermed ske en forholdsmæssig reduktion af helligdagsreduktionen for fuldtidsansatte på 7,50 time pr. søgnehelligdag. Eks. fleksjobber ansat til at arbejde 15 timer om ugen: 15/37 * 7,5 = 3,04 time pr. helligdag Side 6/7

7 2. Fleksjob etableret i henhold til reglerne efter 1. januar 2013 Reduktionen ydes i henhold til den mellem virksomheden og den enkelte medarbejder aftalte faktiske arbejdstid, hvorfor der ikke skal ske reduktion for nedsat intensitet. Reduktionen ydes i henhold til gældende skema for deltidsansatte jf., 1, stk. 2. Arbejdsmiljørepræsentanters adgang til it og internet På samme måde som tillidsrepræsentanten skal arbejdsmiljørepræsentanten have den nødvendige adgang til it og internet til udførelse af sit hverv, såfremt der er it og internetadgang på arbejdsmiljørepræsentantens arbejdsplads. Side 7/7

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver inden for pleje- og omsorg for danske kommuner og regioner mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017 mellem Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse...

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen.

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen. OVERENSKOMST mellem Danbor A/S og Dansk Metal VEDRØRENDE ANSÆTTELSESFORHOLD PÅ OFFSHOREPLATFORME PÅ DANSK KONTINENTALSOKKELOMRÅDE (excl. Færøerne og Grønland) De i denne overenskomst anførte vilkår gælder

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

Overenskomst og aftaler

Overenskomst og aftaler 2014-2017 Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og Danske Slagtermestre Arbejds- og lønoverenskomst for detailslagtere med specialerne butik, pølsemageri, delikatesse og fisk og vildt BUTIKSOMRÅDET

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Elever... 4 4 Pension... 6 5 Sociale ansættelser... 10 6 Beregning

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service

Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service Overenskomst mellem Danske Service og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Danske Service og

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN 21. marts 2014 Indholdsfortegnelse Overenskomster der fornys.... 3 A. Aftaler indgået i Forligsinstitutionens regi... 4 B. Aftaler indgået uden for Forligsinstitutionen...

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 Valg af tillidsrepræsentant... 4 2 Tillidsrepræsentantens virksomhed... 6 3 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

O V E R E N S K O M S T mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK

O V E R E N S K O M S T mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK O V E R E N S K O M S T mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Dækningsområde 1. Overenskomstens

Læs mere