Velkommen til. Husorden. Opdateret 11. maj 2015 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til. Husorden. Opdateret 11. maj 2015 Side 1"

Transkript

1 Velkommen til Husorden Opdateret 11. maj 2015 Side 1

2 Adfærd Lejer skal i alle forhold vise hensynsfuldhed over for andre lejere og for bebyggelsen som helhed. Samtidig skal man afholde sig fra handlinger, der kan være til skade eller ulempe for andre. Det er udlejer eller repræsentanter herfor der vil påtale, hvis du, dine børn eller gæster overtræder reglerne eller på anden måde tilsidesætter pligten til at iagttage god skik og orden i området. Du er selvfølgelig forpligtet til at rette dig efter sådan en påtale. Klager over brud på husordenen skal skriftligt indgives til udlejer. Affald Affaldsposer skal være forsvarligt lukket. Storskrald (papkasser, emballage, træ, byggeaffald, møbler, hårde hvidevarer og lign.) skal lejer selv bringe til genbrugspladsen i sin kommune. Akutte skader Akutte skader såsom sprungne vandrør, manglende varme etc. skal straks meddeles til HD Ejendommes Serviceafdeling på tlf Uden for åbningstid bedes man ringe på HD Ejendommes hovednummer , hvor et akut-telefonnummer vil blive oplyst. Arbejdsstøj / Støj og musik Hammeren og anden arbejdsstøj er kun tilladt: Hverdage kl Lørdage kl Søn- og helligdage kl Unødig støj fra biler, motorcykler og knallerter er strengt forbudt. Boremaskiner og hammer m.v. må benyttes ved ophængning af billeder, gardiner m.v. i tiden fra kl til på ugens 5 første dage samt lørdag indtil kl På søn- og helligdage må der ikke bores eller hamres i lejligheder i etageejendomme. I øvrige bebyggelser skal der på søn- og helligdage udvises særligt hensyn. Der må ikke spilles høj musik eller på anden måde være en støjende adfærd, som er til gene for de øvrige lejere. Efter kl må musik ikke afspilles, så det kan høres udenfor lejemålet, med mindre de øvrige lejere har givet deres samtykke. Det er vigtigt, at orientere de øvrige lejere/naboer, inden der fx afholder fest. Under normale omstændigheder, skal der være ro i tidsrummet til Fællesarealer Der må ikke henstilles/efterlades cykler, barnevogne og andre effekter på bebyggelsens fællesarealer. Opdateret 11. maj 2015 Side 2

3 Cykler/knallerter og andre effekter, der i længere tid har været forladt på fællesarealer, vil blive fjernet og afleveret til politiet. Efterladenskaber fra husdyr skal samles op. Der må heller ikke henkastes cigaretskodder, flasker og andet affald på ejendommens fællesarealer, og alle opfordres til, at rydde op efter sig selv. Der må ikke skæres i træer og buske. Der må under ingen omstændigheder tændes bål andre steder end på evt. godkendte bålpladser! Lejer må ikke opsætte trampoliner, gyngestativer og lignende legeredskaber på fællesarealerne. Have og hegn Hvor der hører have til lejemålet, har lejer pligt til at passe den, så den til enhver tid fremstår velplejet. Lejer skal derfor sørge for græsslåning, klipning af hæk (max. 1,80 m høj), lugning af bede mm. Der må opsættes 6 hegnsfag omkring den flisebelagte terrasse (gælder for boliger med egen have, dog undtaget stuelejligheder). Størrelsen på hegnsfagene må være, som følger: Max. højde 1,50 m. Max. bredde 1,80 m. Fagene skal opsættes på firkantede stolper 90x90 mm. Hegn og stolper skal være sortmalet. Det anbefales at anvende Bergen Plus Hegn eller Polyrattan hegn, farve gråsort, da HD Ejendomme løbende udskifter til denne hegnstype. Der må ikke opsættes hegnsfag omkring haven. Dog tillades grønt trådhegn, opsat på jernpinde beregnet til trådhegn eller rundstolper Ø60, til at holde børn og hunde indvendig på hækken. Max højde herpå 100 cm, maske størrelse 5x10 cm, trådtykkelse 1,7/2,3 mm. Der kan søges skriftligt om andre hegn og anden placering i haven. Dette vil blive vurderet individuelt pr. lejemål af gartnerafdelingen. Hvis der gives tilladelse til ekstra hegn, skal der være en afstand på min. 30 cm. fra hæk/skel. Dette gælder ikke trådhegn. Der gives ikke tilladelse til at have hønsegård, hundegård, kattegård, kaninbur, havebassin eller fuglevolliere i haven. Ved specielle ønsker (japansk have, pryd bede, drivhus etc.) kontaktes HD Ejendomme for evt. tilladelse. Dog skal haven reetableres ved evt. fraflytning. Såfremt der er lavet ændringer i haven, kan man blive bedt om at reetablere ved fraflytning. Hjemmeside HD Ejendommes hjemmesideadresse er Her findes mange nyttige Opdateret 11. maj 2015 Side 3

4 informationer. Under punktet Kontakt på hjemmesiden kan du finde kontakt info til relevante afdelinger i HD Ejendomme. Husdyrhold Hvor det er tilladt at holde husdyr, gælder følgende regler: 1. Der må højst holdes 1 eller 2 husdyr pr. lejemål. Det fremgår af lejekontrakt og husdyrkontrakt for den specifikke bolig, hvor mange husdyr det er tilladt at holde. 2. Husdyrene skal være små, dvs. under 20 kg. 3. Der må ikke holdes farlige eller giftige dyr, eller dyr der af offentligheden kan opfattes som farlige, skadelige eller giftige. Det gælder fx slanger, skorpioner, rotter, krybdyr og visse hunderacer (kamp-, muskel- eller brugshunde m.v.). Se i øvrigt listen på 4. Husdyrene må ikke være generende for omgivelserne. Hverken via deres opførsel, lugt eller støj (herunder gøen). HD Ejendomme foretager alene denne vurdering. 5. Hunde må ikke løbe frit. De skal holdes i snor, deres efterladenskaber skal samles op, og de må ikke være generende ved deres gøen. 6. HD ejendomme kan give dispensation til at holde husdyr, der ikke opfylder punkt 2. Dispensationen skal søges skriftligt, og den gives under forudsætning af, at husdyret ikke er til gene for omgivelserne ved fx truende opførsel, lugt eller støj. Det er udelukkende HD ejendomme, der vurderer, hvorvidt dyret er til gene. Hvis det vurderes, det er det, kan HD Ejendomme tilbagekalde dispensationen, og kræve husdyret bortskaffet. 7. HD Ejendomme kan ophæve og/eller opsige lejeforholdet i tilfælde af, at lejeren, trods påmindelse, holder husdyr i strid med ovennævnte regler. 8. Det er ikke tilladt at have hundegård, kattegård, kaninbur, havebassin og fuglevoliere i haven. 9. For dispensation til hund, skal der afleveres billede + erklæring på race fra dyrlæge. Der skal foreligge dokumentation for, at der er tegnet lovpligtig hundeansvarsforsikring på hunden. Leg Det er lejers pligt at sørge for, at egne såvel som besøgende børns støjende adfærd ikke er til gene for de øvrige beboere. Leg med farligt legetøj såsom bue og pil, luft- eller salonrifler eller andre former for kasteeller skydevåben er ikke tilladt på bebyggelses område. Leg med ild, fyrværkeri m.m. er STRENGT FORBUDT overalt i bebyggelsen og områder tilhørende bebyggelsen. Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ- og murværk, eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens fællesarealer. Hvis det alligevel sker, vil det blive betragtet som hærværk, og reetablering vil ske for skadevolders regning. Opdateret 11. maj 2015 Side 4

5 Veje og fællesarealer skal altid holdes ryddelige, så bebyggelsen giver et godt indtryk af orden. Børns legetøj m.v. må efter endt brug ikke blive stående på veje og fællesarealer. Det forventes, at man holder et vist opsyn med børnene, så klager over deres færden undgås. Trampoliner i lejers egen have skal fastgøres forsvarligt, så skader i forbindelse med stærk blæst/storm undgås. HD Ejendomme har desværre oplevet skader, hvor trampoliner er blæst om i hård vind, til fare for mennesker og bygninger. Er der ikke net på siderne af trampolinen, er det nemmest at sikre den ved at vende den på hovedet, når den ikke er i brug. Er der net på siderne af trampolinen, skal den sikres med store pløkker i jorden. HD Ejendomme gør opmærksom på, at evt. glasskader skal dækkes af lejers glas- og kummeforsikring. Parabolantenne HD Ejendomme giver, efter modtagelse af skriftlig ansøgning, tilladelse til opsætning af ét stk. parabolantenne, under følgende vilkår og betingelser: Du er som lejer selv ansvarlig for at overholde gældende lokalplan, lovkrav og offentlige forskrifter. Du er derfor forpligtet til, forinden opsætning af parabolen, at indhente tilladelse fra kommunen til opsætning af din parabol. Ved opsætning af parabol hæfter du for samtlige udgifter forbundet hermed, herunder blandt andet udgifter til køb, opsætning installation, vedligeholdelse, nedtagning ved fraflytning samt eventuel reetablering. Herudover er du erstatningsansvarlig for eventuelle skader på bygningen/grunden, som parabolen måtte forvolde, jf. lejelovens 29. Parabolen må ikke opsættes på mur- og træværk, men derimod på en lav træpæl i haven - tæt op af husmuren, og der skal reetableres ved fraflytning. Parabolen må maksimalt have en diameter på 1 meter. Der må maksimalt være 1,5 meter fra terræn til parabolens overkant. Parabolen må ikke skæmme i forhold til omgivelserne. Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Serviceafdelingen på telefon Parkering/kørsel Parkering af personbiler og motorcykler må ikke finde sted i boligområdet, uden for de etablerede parkeringsområder og afmærkede båse. Der må ikke henstilles campingvogne, telte, trailere, ikke-indregistrerede motorkøretøjer, bilvrag, køretøjer over 3500 kg. og lignende på bebyggelsens P-areal eller på området generelt. Dette gælder også for lejemålets have og parkeringsplads. Der må ikke parkeres på brandveje. Opdateret 11. maj 2015 Side 5

6 Kør altid forsigtigt i området, og tag hensyn til legende børn. Af hensyn til børnenes sikkerhed, anmoder HD Ejendomme om, at man kører i området med forsigtighed, med en max hastighed på 20 km/t. Kørsel med biler, motorcykler, scootere og knallerter må ikke finde sted på de grønne arealer og eventuelle stisystemer. Kørsel og parkering med flyttebiler på flisestier og på ejendommens fællesarealer er ikke tilladt. Cykling i området skal ske på de gåendes betingelser, og må ikke foregå på stier og mellem bilerne på P-pladsen. Postkasser Lejer har ansvaret for at sikre postkassen ved nytår. Såfremt dette ikke sker betaler lejer for genoprettelsen i tilfælde af hærværk. Lejer må ikke hensætte affald, materialer el.lign. på det lejede eller de tilstødende arealer. Lejer skal på egen bekostning sørge for vedligeholdelse og fornøden fornyelse af lejemålets postkasse. Ved eventuel fornyelse skal der opsættes en hvid, standard postkasse i målene 31 x 38 x 14 (H x B x D), f.eks. modellen MEFA Classic 100 White. Placeringen af postkassen skal endvidere ske i overensstemmelse med gældende lovgivning, pt. bkg. nr af om postvirksomhed og befordring. Terrasse Ønskes der udvidelse af terrassen mere end 3x3 m, skal der inden etablering fremsendes skriftlig ansøgning til HD Ejendomme. Udveksling af digitale dokumenter For de lejere som har indgået aftale om udveksling af digitale dokumenter gælder følgende retningslinjer: Fremsendelse af digitale dokumenter skal ske til Såfremt lejer ønsker at ændre den registrerede adresse, skal oplysning herom sendes fra den allerede registrerede adresse, eller ved fremsendelse af et dokument påført lejers underskrift. Opsigelse af lejemål, samt underskrevet lejekontrakt kan ikke fremsendes som digital post til HD Ejendomme A/S, uden en gyldig underskrift. Dette vil sige at der ved fremsendelse på , skal være tale om en indscannet kopi, med alle juridiske lejeres underskrifter. Opdateret 11. maj 2015 Side 6

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden for beboere i Bryggergården

Husorden for beboere i Bryggergården Husorden for beboere i Bryggergården Kære beboere Det er et overordnet formål, at boligområdet bibeholder de værdier, der har været afgørende for at vi har bosat os her. Det gælder både ejendommenes pris

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab Ordensreglement Vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2000 Vedtaget på afdelingsmødet den 17. maj 2006 Vedtaget på afdelingsmødet den 14. maj 2014 1 Carlsro en

Læs mere

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT Ejerforeningen Fyrholm er til for at varetage vedtægterne og den daglige drift af Fyrholm. Det gælder for såvel ejere som lejere. Fyrholm skal være det bedste sted at bo. Og

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 414 Kastanie Alle Godkendt på afdelingsmødet den 04.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik...

Læs mere