Strategirapport. Vision. Landbruget Bakkegården Strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategirapport. Vision. Landbruget Bakkegården Strategi 2008-2012-2020"

Transkript

1 Landbruget Bakkegården Strategi Vision Bakkegården skal opnå stadige bedre produktionsresultater. Målet er at ligge i den bedste fjerdedel mål på kg ekm pr. årsko samt ligge i den laveste fjerdedel målt på nulpunkt pr. kg ekm leveret. Målet skal opnås ved at tilbyde et lærerigt miljø og herved tiltrække og udvikle den bedste arbejdskraft. Bakkegården er et bæredygtigt økologisk landbrug, hvor balance mellem dyrevelfærd og miljøhensyn går i spænd med en effektiv og økonomisk rentabel drift. Konsulent Konsulentens navn Landbrugcentret TLF: xx xx Landbrugsejer Lars og Helle Landmand Bakkegårdsvej Strategiby TLF:

2 Indhold Formål og afgrænsning... 3 Baggrund... 3 Grundlaget... 4 Mission... 4 Værdigrundlag... 4 Vision... 4 Analyse... 5 Omverdensanalyse... 5 Bedriften... 6 Indtjening... 6 Produktion... 6 Likviditet... 6 Finansiering... 6 Skat... 6 Arbejdssituation... 6 Humane ressourcer... 6 SWOT-analyse... 8 Overordnet strategis sammenspil med delstrategierne HR-strategi Miljø-strategi Finans-strategi Råvare-strategi Skatte-strategi Samarbejdspartnere Lars Landmands CV Bilag (Udeles ikke til eksterne samarbejdsparter) Bilag Bilag

3 Resumé Lars og Helle ønsker at udvide besætningen til 300 køer med opdræt. Hertil skal der opføres en ny kostald. På sigt overvejes at udlicitere pasning og opstaldning af opdræt, hvormed der vil være harmoni til 400 køer. Jordarealet forventes udvidet med ha i løbet af en fire års periode, for ikke at blive låst på bedriften med hensyn til harmoni. En delstrategi inden for miljø igangsættes. Hermed vil et detaljeret overblik over miljøaspekterne i udvidelsesperioden kunne sikres. Herudover udarbejdes der en HR delstrategi for at vedholde fokus på medarbejderne, som en meget vigtig del af resultaterne. Investeringerne i Rumænien forventes at kunne udvides løbende, således der er en velovervejet balance mellem aktiver i Danmark og udlandet. Konjunkturstigningerne forventes at være større procentvis i Rumænien, hvorfor jordinvesteringer dernede findes meget interessent. Formål og afgrænsning Formålet med denne strategirapport er at skabe overblik over bedriftens fremtidige udvikling for både landmanden, hans familie, medarbejderne og eksterne samarbejdspartnere. Overblikket skal skabe klarhed over, hvilke muligheder der er for udvidelse af bedriften inden for de rammer, der er både økonomisk og visionsmæssigt. Afgrænsning Landmandsfamilien og nøglemedarbejdere har været igennem en strategiproces, hvor de er nået frem til at de vil forsætte med at have økologiske malkekøer, og de ønsker at udvide bedriften. I og med det er en slægtsgård betyder det meget for familien, at produktionen placeres på den eksisterende bedrift. Baggrund Landbruget Bakkegården består primo 2008 af 240 ha ejet jord (200 ha ager, heraf 14 ha vedvarende græs, 26 ha skov) hertil er der ca. 70 ha i pasningsaftaler. Samlet drives 270 ha. ager. Der er en mælkekvote på kg mælk med 4,26 % i fedtprocent. Til ejendommen hører 3 lejemål fordelt på 3 selvstændige huse. Der er 2½ ansatte foruden ejer. Bakkegården blev omlagt til økologi i 2000 og ejes personligt af Lars Landmand (43 år). Lars bor sammen med Helle Landmand, der arbejder som lærer i den lokale skole. Helle har været med i store dele af strategiarbejdet. Udviklingen siden 2002 I januar 2001 blev Lars Landmand ansat som driftsleder. Juni 2002 købte Lars Landmand halvdelen af Bakkegården og i marts 2004 den sidste halvdel. I 2004 blev der udarbejdet en foreløbig visionsplan i skitseform. Diverse bygninger er nedrevet eller istandsat. Kvoten er udvidet med ca. 240 tons. Arbejdsstyrken er reduceret med en mand. 3

4 I december 2006 fortsatte arbejdet med henblik på en afklaring af fremtiden for Bakkegården. Her blev forskellige muligheder overvejet. Primært en afvikling eller en udvidelse af mælkeproduktionen. På baggrund af SWOT-analyse, personlige interesser, styrker og ønske om ledelse blev konklusionen, at det var køerne, der burde satses på, samt at det var nødvendigt med en stor investering for at opnå økonomi og opfyldelse af mål omkring arbejdskraft. Udover Bakkegården ejer Lars Landmand 200 ha landbrugsjord i Rumænien. Grundlaget Mission For Lars og Helle er et helt liv med balance i familien tæt på naturen af stor betydning. Anseelse i lokalsamfund vægtes højt, hvorfor der bevist arbejdes med et godt image. Bakkegården er en slægtsgård, og det er af stor betydning at fremtidssikre gården til næste generation. Værdigrundlag Lars og Helles grundholdning er, at måden vi behandler naturen på, bestemmer hvad naturen kan give os tilbage i form af fødevarer, miljø og drikkevand. Forvaltning af naturen skal gå videre fra generation til generation gennem de fysiske rammer slægtsgården stiller. Økologi skal være udgangspunktet for, hvorledes de tænker kvalitet, dyrevelfærd og ansvarlighed over for miljø. Ansvar over for sine medmennesker udmønstres gennem anseelse i nærsamfundet og fokus på medarbejdernes trivsel. Lars og Helle vil udvikle deres medarbejdere fagligt såvel som menneskeligt. Når de skal videre i deres karrierer, skal de have flere kompetencer, end da de kom. Der ønskers gode økonomiske resultater. Disse resultater må dog ikke medføre udnyttelse af miljøet og dyrenes ve og vel. Attraktiv arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder gennem dialog. Godt landmandskab, hvor dyr og miljø er i fokus gennem økologiske værdier. Familie, et helt liv og anseelse i lokalsamfund vægtes højt. Bedriften skal være økonomisk bæredygtig. Vision Bakkegården skal opnå stadige bedre produktionsresultater. Målet er at ligge i den bedste fjerdedel målt på kg ekm pr. årsko samt at ligge i den laveste fjerdedel målt på nulpunkt pr. kg ekm leveret. Målet skal opnås ved at tilbyde et lærerigt miljø, og herved tiltrække og udvikle den bedste arbejdskraft. Bakkegården er et bæredygtigt økologisk landbrug, hvor balance mellem dyrevelfærd og miljøhensyn går i spænd med en effektiv og økonomisk rentabel drift. 4

5 Analyse Omverdensanalyse PEST-analyse Politiske Faktorer Økonomiske Faktorer Mælkekvoter udfases Landbrugsstøtte bliver til en adfærdsregulerende støtte Miljø, natur, dyrevelfærd nye regler konstant Nye regler for kalvestalden Konventionel husdyrgødning udfases Øget politisk fokus på husdyrproduktion (afstandskrav, fordampning og udnyttelseskrav) Stigende priser på landbrugsprodukter Stigende konkurrence fra Østeuropa Høje jordpriser i DK på kort sigt Hvad på lang sigt? Kapitalafkast i landbrugsinvestering investeringsmuligheder uden for landbruget Sociokulturelle Faktorer Teknologiske Faktorer Medarbejdere stiller nye krav til en god arbejdsplads Samfundet efterspørger mere økologi Image og værdier er vigtige for at kommunikere med omgivelserne Det multifunktionelle landbrug Mangfoldighedsledelse, arbejdskraft med en anderledes kultur Bevidst valg mellem automatisering og arbejdskraft Teknologien arbejder for at fjerne nogle at de trusler, der er for branchen. Hvilke nye teknologier er på vej? Malkerobotter - overvågning GPS - markbrug Miljøteknologi, gylleseparering, afbrænding fiber Biogas af f.eks. kløvergræs kan give ekstra gødning af høj kvalitet. Kan være en erstatning, når konventionel husdyrgødning udfases. Kommentar på omgivelserne Af ovenfor placeret PEST-analyse er det specielt mangel på den gode arbejdskraft, der skal fremhæves. Bakkegården agerer proaktivt ved at have til mål at være en attraktiv arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejders trivsel og udvikling er i fokus. Herudover må emnet stigende konkurrence fra Østeuropa løbende overvåges for at kunne tilpasse bedriftens handlinger, således at disse ændringer i det lange løb bliver til en fordel, i stedet for en trussel. Overvejelser går på at investere i mere jord i Rumænien, 5

6 for derved at være klar til at udnytte den first mover fordel som dansk know how kan give. Indtil der er et større areal, lejes jorden ud. Generelt må det betragtes, at omgivelserne er mere dynamiske end førhen, hvorfor et vågent øje må følge med i de ændringer, der sker i landbrugets omgivelser. Se bilag for uddybende kommentar. Bedriften Produktion I bilaget er der foretaget en sammenligning af Bakkegåedens produktionstal med en udvalgt benchmarkingsgruppe. Gruppen er udvalgt ud fra følgende kriterier. Økologiske producenter, størrelse mellem køer samt de bedste 25 %, målt på resultat af primær drift. Bakkegårdens driftsmæssige tal ser overordnet godt ud. Specielt skal mælkeydelsen på kg EKM pr. ko fremhæves og foderudnyttelsen, der ligger på knap 89 %. Som fokuspunkt skal foderomkostningerne på grovfoder nedbringes. Her ligger Bakkegården på 2,05 kr. pr. FE, hvilket er i den høje ende. Indtjening Bakkegårdens indtjening, set over en fem års periode, hører til i den gode ende. Konsolideringen har været konstant på et meget fornuftigt niveau. Lars og Helles krav til det økonomiske resultat er en positiv konsolidering samt kr. i økonomisk resultat. Detaljer kan ses i bilagene under regnskabsanalysen. Likviditet Der er opnået en god friværdi gennem værdistigninger på det til gården forholdsvise store areal. Finansiering Finansieringen sker med 33 % CHF-lån med fast rente, 33 % i et variabelt lån i danske kroner og 33 % i fastforrentet lån i danske kroner. Ud over disse lån er der en mindre kassekredit. Skat Der foreligger en 5 år gammel skattestrategi, som bør revurderes med en skattedelstrategi på sigt. Arbejdssituation På sigt ønskes der flere ansatte. Arbejdet med folkehold findes interessent, og Lars er god til at fastholde medarbejderne. Udvikling af medarbejderne vægtes højt. Der arbejdes med tankerne om at udarbejde en HR-delstrategi. Humane ressourcer Under overskriften humane ressourcer er samlet et fokus på, hvilke ønsker, krav og kompetencer, som udspænder sig på bedriften. Af centrale kompetencer er at Lars god til 6

7 at have medarbejdere, og at han er vidensbegærlig og kompetencesøgende. I bilaget er der en DiSC-profil af Lars, og der overvejes at udarbejde en på den faste medhjælper. Af krav til fremtiden er der tilkendegivet et ønske om at Lars på sigt kan arbejde færre antal timer, end det nu er tilfældet. Herudover skal ferie prioriteres, med en uge i sommeren og en uge i vinterferien. Gården er en slægtsgård, og udvidelse af bedriften andre steder end her er udelukket. Konen er udearbejdende og har været meget med i strategiprocessen. 7

8 SWOT-analyse Styrker: Svagheder: Mulighed for konjunkturstigninger i både ind- og udland Vil kun udvide deres nuværende gård, idet det er en slægtsgård God til at fastholde medarbejdere og har interesse for at arbejde med folkeholdet Høje grovfoderomkostninger Megen bygningsvedligehold Lyst til landbrug Økologisk landbrugsdrift, som de ønsker at bibeholde på trods af udvidelse Begrænsede muligheder i nuværende produktionsapparat Godt økonomisk udgangspunkt Videnbegærlig Ønsker mindre arbejdsbyrde Ægtefællen har været meget med i strategiprocessen Stort jordareal så der er mulighed for at udvide unde jordkøb Muligheder: Trusler: Samfundet ønsker flere økologiske varer i fremtiden Opkøb af mere jord i Rumænien for at have balance mellem aktiver i Danmark og Rumænien Udlændinge vil gerne til Danmark og arbejde Udvikling i jordpriser i Danmark Sværere at få kvalificeret arbejdskraft Produktionen flytter derhen, hvor den er billigst at producerer. På længere sigt forventes oksekød og kornafgrøder at få hård konkurrence. Biogas af f.eks. kløvergræs Konventionel husdyrgødning udfases 8

9 Kursiv er rådgivers forslag Strategiske mål: De hovedmål, der er på bedriften, er: 1. HR delstrategi udarbejdes således en ledelsesmæssig udvikling forsat sikres 2. Udvidelse af bedriften op til 300 køer med opdræt 3. Købe ekstra jord. Forventes mellem ha Handlingsorienterede mål: Delmålene på bedrifter er: Arbejdstiden skal nedbringes, således at der opnås et nogenlunde normalt arbejdsliv: Arbejde hver 3 weekend og ca timer om året. Stadig fokus på produktionens effektivitet. Målet er at være blandt de 25 % mest effektive mælkeproducenter i Danmark. Det økonomiske resultat fra landbrug skal være på mindst kr. samt en positiv konsolidering. Der vil således være en stærk fokus på likviditet. Fastholdelse af mindst 3 medarbejdere, heraf en dygtig kvægbrugsleder. Løbende vil der blive fulgt med i udviklingen i Rumænien. På længere sigt forventes det at udbygge aktiviteterne i Rumænien. Der er ikke udarbejdet beslutningsgrundlag og deciderede handlingsplaner på udvidelsesprocessen, da landmanden har fravalgt dette indtil miljøstrategien er udarbejdet. 9

10 Overordnet strategis sammenspil med delstrategierne Følgende 5 delstrategier blev drøftet, hvoraf miljø- og HR-strategien blev udvalgt som de første fokuspunkter. HR-strategi For at blive endnu bedre kørende ledelsesmæssigt, ønskes der at fokusere på situationsbestemt ledelse gennem medarbejderprofilen udarbejdet af Discover. På sigt ønskes der at indgå i et kursus omkring coating inden for landbruget. HR-visionen er: - Jeg ønsker at være i konstant udvikling inden for personaleledelse, da jeg specielt i fremtiden skal nå mine resultater gennem andres arbejde. Konsulenten får centrets HR medarbejder til at tage kontakt med henblik på nærmere aftale. Miljø-strategi Et miljøstrategiforløb igangsættes som et forarbejde til udvidelsesprocessen. Finans-strategi Der påtænkes at udarbejde en egentlig finansstrategi på sigt. Konsulenten fremsender materiale, og en uge efter kontakter konsulenten landmanden for at høre nærmere. Råvare-strategi Findes ikke aktuel på nuværende tidspunkt. 10

11 Skatte-strategi Der foreligger en 5 år gammel skattestrategi, som bør revurderes med en skattedelstrategi på sigt. Generationsskifte ligger langt ude i fremtiden, så det haster ikke. Samarbejdspartnere Bank: Jyske Bank Kreditforening: Nykredit Foderstof: KOF Regnskab XXX center Økonomirådgivning XXX center Kvægrådgivning YYY center Planterådgivning YYY center Byggerådgivning Landbrugets byggerådgivning Lars Landmands CV Grønt bevis Landbrugspraktikant Australien Arbejde som driftsleder på 4 forskellige ejendomme 11

12 Bilag (Udeles ikke til eksterne samarbejdsparter) Bilag 1 Bilag 2 Osv. 12

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Fremtiden på landet. Erhvervspolitisk program. Frie Bønder - Levende Land

Fremtiden på landet. Erhvervspolitisk program. Frie Bønder - Levende Land Fremtiden på landet Erhvervspolitisk program Frie Bønder - Levende Land 2009 Mål og baggrund...4 Overordnede krav og behov...5 Landbruget skal gøres rentabelt...5 Miljøet i landbruget skal gøres bæredygtigt

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2006 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier TRYK: Special-Trykkeriet

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

RAPPORT. Demonstrationsprojekt rådgivning til deltidslandmænd med skattemæssige udfordringer.

RAPPORT. Demonstrationsprojekt rådgivning til deltidslandmænd med skattemæssige udfordringer. RAPPORT Demonstrationsprojekt rådgivning til deltidslandmænd med skattemæssige udfordringer. Indhold Projektet... 2 Forløbet... 2 Anbefalinger... 3 Konklusion og perspektiver... 4 Bilag 1 Projektplan...

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

2016 TH. LANGS HF & VUC

2016 TH. LANGS HF & VUC Destination 2016 TH. LANGS HF & VUC 2012-2016 Indhold TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution... 3 Skolens værdigrundlag... 5 Visionen for THL... 5 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi...

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Fusion af Nordjyske Bank og Nørresundby Bank i en tænkt situation

Fusion af Nordjyske Bank og Nørresundby Bank i en tænkt situation Indholdsfortegnelse Fusion af Nordjyske Bank og Nørresundby Bank i en tænkt situation 1. English summary 4 2. Indledning 5 3. Problemformulering 6 3.1. Metode 6 3.2. Afgrænsning 7 4. Introduktion af et

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 Har du en personalehåndbog? Miljøgodkendelse - udnyttelses frist Regionsmøde om vandplaner Effektivitet må ikke erstatte udvikling INDHOLD Bak op om Det Fynske Dyrskue

Læs mere

Strategirapport 2009

Strategirapport 2009 Strategirapport 2009 15. juni 2009 Strategirapport for Frederiksberg Boligfond Indholdsfortegnelse Indledning 2 Strategiarbejdet 2 Introduktion til Frederiksberg Boligfond 3 Om Frederiksberg Kommune Frederiksberg

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ NR. 1 - MAJ 2015 RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ 7 MINUTTER PÅ FLASKE NYE CERTIFICERINGER TIL HAVNEN LOGISTIK SKAL DER TIL NYT WEBSITE BEDSTE REGNSKAB TIL

Læs mere

STRATEGISK ANALYSE OG BRFKREDIT A/S VÆRDIANSÆTTELSE AF. Muligt opkøbsemne

STRATEGISK ANALYSE OG BRFKREDIT A/S VÆRDIANSÆTTELSE AF. Muligt opkøbsemne STRATEGISK ANALYSE OG VÆRDIANSÆTTELSE AF BRFKREDIT A/S Muligt opkøbsemne Af: Steffen Aagaard 04-05-2009 Vejleder: Palle Nierhoff Copenhagen Business School Institut for Finansiering Opgave nr.: 1 INDLEDNING...

Læs mere

UDARBEJDET AF LOTTE ROED JACOBSEN. VEJLEDER UFFE NØRGAARD. HD I FINANSIEL RÅDGIVNING - LEDELSE OG PROJEKTLEDELSE. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS.

UDARBEJDET AF LOTTE ROED JACOBSEN. VEJLEDER UFFE NØRGAARD. HD I FINANSIEL RÅDGIVNING - LEDELSE OG PROJEKTLEDELSE. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS. UDARBEJDET AF LOTTE ROED JACOBSEN. VEJLEDER UFFE NØRGAARD. HD I FINANSIEL RÅDGIVNING - LEDELSE OG PROJEKTLEDELSE. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS. 1. Problemstilling... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Problemformulering...

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Guide til forretningsplan for velfærdsservice

Guide til forretningsplan for velfærdsservice Guide til forretningsplan for velfærdsservice Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Bestyrelsens beretning ved Sønderjysk Landboforening generalforsamling 10. marts 2009.

Bestyrelsens beretning ved Sønderjysk Landboforening generalforsamling 10. marts 2009. Bestyrelsens beretning ved Sønderjysk Landboforening generalforsamling 10. marts 2009. Vojens, den 9. marts 2009 Indledning Ser man tilbage på året der er gået, kan man i lighed med alle de år, jeg har

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere