Regulativ for erhvervsaffald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for erhvervsaffald"

Transkript

1 Regulativ for erhvervsaffald Struer Kommune Januar 2006

2 Regulativ for erhvervsaffald 1. Formål Lovgrundlag Regulativets område Definitioner Affaldsproducenternes pligter Transportørens pligter Affaldsimportørers og affaldseksportørers anmeldelsespligt Særlige bestemmelser for indsamlingsordninger Særlige bestemmelser for anvisningsordninger Særlige bestemmelser for modtage- og behandlingsanlæg Tilsyn Dispensation Gebyrer og takster Klage Straf lkrafttrædelse Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Bilag 15 Bilag 16 Bilag 17 Bilag 18 Bilag 19 Bilag 20 Bilag 21 Bilag 22 Bilag 23 Madaffald fra storkøkkener Farligt affald Klinisk risikoaffald Dagrenovationslignende affald Elektriske og elektroniske produkter Papir og pap Bygge- og anlægsaffald Genanvendeligt emballageaffald af plast Genanvendeligt emballageaffald af metal Forbrændingsegnet affald Glas og flasker Have- og parkaffald Genanvendeligt emballageaffald af træ Jern og metal Dæk Flydende affald Akkumulatorer Genanvendeligt og ikke genanvendeligt PVC Imprægneret træ Biler og affald fra biler Forurenet jord Affald til deponering Sorteringspligt Side 1

3 Regulativ for erhvervsaffald 1. Formål Regulativet er udarbejdet for de fem kommuner - Holstebro, Struer, Thyholm, Trehøje og Vinderup - som er interessenter i det fælleskommunale affaldsselskab, Interessentskabet Nordvestjysk Miljøfællesskab, i det efterfølgende benævnt nomi i/s Det er regulativets formål at sikre, at bortskaffelse af alt affald fra erhvervsvirksomheder samt offentlige og private institutioner i kommunerne i nomi i/s sker under en høj miljømæssig og hygiejnisk standard og med størst mulig ressourceudnyttelse til følge. 2. Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet med lovhjemmel i: Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000, Bekendtgørelse om affald, i det efterfølgende benævnt affaldsbekendtgørelsen. Miljø- og Energiministeriets cirkulære nr. 132 af 13. juni 1996 om kommunale regulativer om bortskaffelse af CFC-holdige kølemøbler. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr af 22. december 1998, Bekendtgørelse om håndtering af elektriske og elektroniske produkter. Miljø- og Energiministeriets ændringsbekendtgørelse nr. 790 af 14. august 2005, Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005, Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. I bilagene til dette regulativ er der henvist til bekendtgørelser og cirkulærer der er gældende som lovgrundlag for de affaldsfraktioner det pågældende bilag omfatter. Definitioner og begreber der er anvendt i affaldsbekendtgørelsen bliver anvendt i dette regulativ. Side 2

4 Regulativ for erhvervsaffald 3. Regulativets område Regulativet gælder for virksomheder samt offentlige og private institutioner i kommunerne i nomi i/s, og omfatter håndtering og bortskaffelse af fast og flydende affald af enhver art, bortset fra affald der specifikt er undtaget. Flydende stoffer, som lovligt kan udledes via kloaksystemet, er ikke omfattet af dette regulativ. Med regulativet fastsættes pligter og rettigheder for affaldsproducenter, grundejere, affaldstransportører, affaldsimportører og affaldseksportører, modtageanlæg for affald samt for kommunerne og nomi i/s Kommunen afgør i tvivlstilfælde om affaldet er omfattet af affaldsbekendtgørelsen og dette regulativ Regulativet omfatter ikke følgende kategorier af affald, samt bortskaffelse af affald der er reguleret af andre lovbestemmelser: Restprodukter fra røggasrensning på kraftværker baseret på fossile brændsler. Havnesediment, der opfylder kravene til klapning i havet. Eksplosivt affald. Radioaktivt affald. Slam og andre affaldsprodukter, der opfylder kravene til anvendelse til jordbrugsformål. Gødning fra dyrehold og døde dyr Enhver virksomhed og institution der er beliggende i kommunerne i nomi i/s, og som ved sit virke frembringer affald der er omfattet af dette regulativ, har pligt til at følge regulativets bestemmelser Affald der på grund af materialesammensætning mv. ikke er egnet til at blive håndteret i overensstemmelse med en generel anvisning i dette regulativ, håndteres efter en konkret anvisning, der meddeles ved henvendelse til kommunen. Virksomheden skal selv varetage håndteringen af affaldet. 4. Definitioner Affald er ethvert stof og enhver genstand, som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med, jf. affaldsbekendtgørelsen Farligt affald er de arter af affald, der er opført på listen i affaldsbekendtgørelses bilag 2 og markeret som farligt affald, og som opfylder kriterierne i affaldsbekendtgørelsens bilag 3 om affaldets egenskaber og bilag 4 om procentgrænser. Hertil kommer øvrigt affald, der opfylder kriterierne i bilag 3 og 4 i affaldsbekendtgørelsen. Side 3

5 Regulativ for erhvervsaffald 4.3. Dagrenovationslignende affald er affald fra virksomheder og offentlige eller private institutioner indeholdende forrådnelige og uhygiejniske affaldsstoffer, svarende til affald, der fremkommer fra husholdninger Homogene biprodukter jf. afsnit Affaldskatalogkode henviser til listen over affald i bilag 2 til affaldsbekendtgørelsen Affaldsproducent er i dette regulativ enhver grundejer og virksomhed, herunder offentlige eller private institutioner, forretninger m.v., som ved sit virke frembringer affald Affaldshåndtering er indsamling og transport af affald samt nyttiggørelse og bortskaffelse af affald Indsamling er emballering, mærkning, opbevaring herunder oplagring, afhentning, sortering og eller sammenblanding af affald med henblik på transport Opsamlingsmateriel er affaldsbeholdere af enhver art, f.eks. den sæk, spand, container, og lignende, som affaldsproducenten bruger til at opsamle affaldet og de genanvendelige materialer i Transportører er virksomheder, der erhvervsmæssigt indsamler eller transporterer affald herunder også virksomheder, der afhenter genanvendelige materialer Indsamlingsmateriel er enhver type renovationsbil, der anvendes til indsamling og transport af affald Affaldsbortskaffelse er genanvendelse, kompostering, forbrænding, deponering eller specialbehandling af affaldet Modtage- og behandlingsanlæg er godkendte anlæg, der modtager og/eller behandler affald ved genanvendelse, kompostering, forbrænding, deponering eller specialbehandling Deklaration er en erklæring, hvor den der underskriver, står inde for, at oplysninger om affaldstyper og mængder er korrekte Indsamlingsordning er en ordning for håndtering af affald, hvor kommunen eller nomi i/s har påtaget sig ansvaret for ordningens funktionsduelighed. Ansvaret for indsamlingsordninger etableret af Modtagestation Vestjylland I/S påhviler dog Modtagestationen. Affaldsproducenten har pligt til at anvende indsamlingsordningen medmindre kommunen har givet affaldsproducenten dispensation fra eller fritagelse for brugen af ordningen. Indsamlingsordninger kan være organiseret som en tilkaldeordning, en bringeordning eller en henteordning Anvisningsordning er en ordning, hvor affaldsproducenten er ansvarlig for, at affaldet håndteres og behandles miljømæssigt forsvarligt Anvisningspligt er kommunens pligt til at anvise en bortskaffelsesmulighed, se dog 5.3. Side 4

6 Regulativ for erhvervsaffald Benyttelsespligt er affaldsproducentens pligt til at anvende de bortskaffelsesmuligheder, som kommunen har anvist, medmindre affaldsproducenten har opnået dispensation eller fritagelse Gebyrer er det affaldsproducenten betaler for håndtering og bortskaffelse af affaldet. Gebyret omfatter betaling for håndtering og bortskaffelse af affaldet. 5. Affaldsproducenternes pligter 5.1. Anmeldelsespligt. Affaldsproducenten skal anmelde alt farligt affald til kommunen, jf. bilag 2. Ved væsentlige ændringer i affaldets sammensætning og/eller mængde, skal der fremsendes en ny anmeldelse. Der skal foretages anmeldelse af affald fra bygge- og anlægsaktiviteter til kommunen, når der samlet fremkommer mere end 5 tons affald. Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før igangsættelsen og foretages på et særligt skema, som rekvireres hos kommunen, jf. bilag 7. Der skal ligeledes foretages anmeldelse af flytning af forurenet jord og jord fra forureningskortlagte arealer og offentligt vejareal, jf. bilag Oplysningspligt. Affaldsproducenter er efter anmodning fra kommunen eller nomi i/s, forpligtet til at afgive alle oplysninger om affald der er fremkommet hos producenten, samt benyttet transportør, modtageanlæg m.v., herunder oplysninger om væsentlige ændringer i affaldstyper og årlige mængder. Affaldsproducenter er efter anmodning fra kommunen forpligtet til for egen regning at afgive prøver af materialer, affald m.v., samt at lade udføre alle nødvendige analyser af affaldet med henblik på en miljømæssig forsvarlig anvisning Benyttelsespligt Enhver virksomhed, der ved sit virke frembringer affald, som er omfattet af dette regulativ, har pligt til at benytte den i regulativet fastsatte ordning, medmindre virksomheden har dispensation fra eller er fritaget for at benytte de ordninger, der er angivet i regulativet. For en række affaldsfraktioner har kommunen, nomi i/s eller Modtagestation Vestjylland I/S etableret indsamlingsordninger. Affald, der er omfattet af indsamlingsordninger, reguleres efter reglerne i afsnit 8. Andet affald er omfattet af en anvisningsordning, som reguleres efter reglerne i afsnit 9. Kommunen kan i særlige tilfælde, hvor en affaldsproducents affald i mængde og karakter ikke er egnet til behandling på sædvanlige modtageanlæg, anmode virksomheden om ved egen foranstaltning at afhjælpe forholdene på tilfredsstillende vis eller at behandle affaldet efter særlige retningslinier Sorteringspligt Affaldsproducenten har pligt til at sortere affald i affaldstyper og affaldsfraktioner ved kilden, således at affaldet opfylder modtageanlæggenes modtageregler. Side 5

7 Regulativ for erhvervsaffald Affaldsproducenten er forpligtet til at frasortere genanvendelige materialer, som angivet i bilagene til dette regulativ Mærkning og deklaration af farligt affald Ved aflevering af farligt affald skal producenten sørge for korrekt udfyldt deklaration og mærkning af emballagen, som nævnt i deklarationen. Underskriver af deklarationen er ansvarlig for, at alle oplysninger er rigtige. Producenten skal, som dokumentation for aflevering, opbevare den kvitterede kopi af deklarationen i 5 år Opsamling og opbevaring Affaldsproducenten skal sikre, at der er faciliteter til opsamling af alle de affaldstyper, der fremkommer på virksomheden. Virksomhederne er ansvarlige for, at alt affald, herunder farligt affald, er forsvarligt emballeret efter affaldets art. Opbevaring af affald må ikke give anledning til forurening eller uhygiejniske forhold på ejendommen og dens omgivelser eller tiltrække skadedyr. Særligt henledes opmærksomheden på reglerne vedrørende opbevaring af farligt affald, således som de er beskrevet i bilag 2. Kommunen kan efter bestemmelserne i Miljøbeskyttelsesloven påbyde, at oplagret affald, herunder materialer der er frasorteret til genanvendelse, skal bortskaffes. Affaldsproducenten skal sikre, at der ikke sker sammenblanding og kvalitetsforringelse af affaldet under opbevaring Afbrænding Afbrænding af affald er kun tilladt på dertil godkendte anlæg. Afbrænding af tørt haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald er tilladt i begrænset omfang. Afbrændingen må ikke være til gene for omgivelserne, og lovgivningen - herunder miljø- og brandbestemmelserne - skal nøje overholdes. Afbrænding af træstød og hugstaffald er tilladt i skovbruget. Rent tørt træ, der ikke er behandlet med lak, maling, imprægneringsmateriale, lim eller lignende kan lovligt anvendes som brænde Homogene biprodukter Affaldsproducenter, der ønsker at afsætte homogene biprodukter til anvendelse i en anden produktion kan gøre dette. Følgende forhold skal dog være opfyldt(er ikke gældende for farligt affald): 1. Mængden af det pågældende erhvervsaffald skal være større end tons årligt. 2. Erhvervsaffaldet skal være ensartet, og må ikke ændres i sammensætning i forhold til den sammensætning, der er oplyst over for kommunen i forbindelse med den afgørelse, der træffes om at undtage affaldet fra anvisningspligten. 3. Erhvervsaffaldet skal være en integreret del af en industriel produktion. Erhvervsaffald, der hidrører fra fejlproduktioner, maskindele, emballage, indsamlede genanvendelige materialer samt Side 6

8 Regulativ for erhvervsaffald reststoffer fra påbudte renseforanstaltninger, kan således ikke klassificeres som et homogent biprodukt. 4. Erhvervsaffaldet skal kunne anvendes direkte uden videre behandling og sortering. 5. Erhvervsaffaldet skal kunne erstatte andre råvarer på modtagervirksomheden eller danne basis for en produktion. Brændsel eller energi er i denne sammenhæng ikke at betragte som en råvare. Det er således ikke relevant i denne sammenhæng, om affaldet erstatter et indkøbt brændsel eller indkøbt energi. 6. Erhvervsaffaldet skal have en sådan karakter og beskaffenhed, at genanvendelsen af affaldet i produktionen ikke i sig selv kan give anledning til en væsentlig afledt affaldsstrøm. 7. Der skal være tale om reel genanvendelse. Dette indebærer, at en væsentlig andel af erhvervsaffaldet skal materialegenanvendes. Forbrænding af erhvervsaffald med energiudnyttelse betragtes ikke som genanvendelse, selvom der er tale om nyttiggørelse. Nyttiggørelse af affald ved forbrænding er således ikke tilstrækkeligt til, at affaldet kan betragtes som et homogent biprodukt i henhold til 33, da der ikke samtidig sker en væsentlig materialegenanvendelse. Det forhold, at asken fra forbrændingen indgår i et produkt direkte ved forbrændingen eller efterfølgende, vurderes ikke at være en væsentlig materialegenanvendelse. Hvis affaldsproducenten ønsker en forudgående vurdering af, om et givet affaldsprodukt kan karakteriseres som et homogent biprodukt, gives denne vurdering af kommunen på grundlag af de nævnte oplysninger. Affaldsproducenter, der afsætter homogene biprodukter til anvendelse i en anden produktion, skal én gang årligt og senest den 31. januar det følgende år oplyse kommunen om: Mængder afsat til modtagevirksomheden og benyttet transportør. Modtagevirksomhedens CVR-nummer, navn, adresse, postnummer, telefonnummer og navn på kontaktperson. 6. Transportørens pligter 6.1. Transportører, der erhvervsmæssigt indsamler affald, skal lade sig registrere hos nomi i/s. Dette gøres på et skema, der rekvireres hos nomi i/s Transportøren skal føre register over alt affald der transporteres, omfattende oplysninger om: transporterede affaldsmængder og -fraktioner, affaldets oprindelse og afleveringssted, affaldsproducentens navn, CVR-nummer, adresse og telefonnummer, oplysningerne og dokumentationen skal opbevares i 5 år Oplysningerne skal registreres efter ISAG-systemets standard og indberettes én gang årligt til nomi i/s Transportøren skal transportere affaldet til et behandlingsanlæg anvist af kommunen, hvis affaldet er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning. Side 7

9 Regulativ for erhvervsaffald 6.5. Åbne containere skal afdækkes med net eller presenning under transport for at undgå spild. Indsamles affaldet i komprimatorbiler, må der ikke ligge affald i skuffen under transporten Transportøren skal sikre, at der ikke sker sammenblanding af forskellige affaldsfraktioner under transporten Transportøren må ikke uden godkendelse foretage omlastning eller sortering af affaldet, inden det afleveres på godkendte modtageanlæg Affald der ikke er omfattet af et bilag til dette regulativ, kan afleveres på Affaldsterminal Måbjerg, jf. dog Affaldsimportørers og affaldseksportørers anmeldelsespligt 7.1. Import og eksport af affald skal ske i overensstemmelse med EUforordning nr. 259/93 af 1. februar 1993, om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab, samt bekendtgørelse nr. 971 af 19. november 1996 om import og eksport af affald som ændret ved bekendtgørelse nr. 264 af 3. april Kommunen skal inden overførsel af affald igangsættes informeres herom, og skal i denne forbindelse have oplysning om affaldets art, den forventede årlige mængde samt nyttiggørelsesformen. For visse typer affald skal overførslen anmeldes til Miljøstyrelsen. 8. Særlige bestemmelser for indsamlingsordninger 8.1. For indsamlingsordninger gælder, at kommunen, nomi i/s eller Modtagestation Vestjylland I/S har påtaget sig ansvaret for etablering af en indsamlingsordning, enten ved egen foranstaltning eller ved bemyndigelse, f.eks. gennem privatretslige aftaler med transportører Enhver virksomhed, der frembringer affald omfattet af en indsamlingsordning, er forpligtet til at foretage tilmelding og benytte ordningen, når ordningen er etableret Registrering af affald, der er omfattet af en indsamlingsordning, skal foregå efter de givne anvisninger Særlige bestemmelser for de enkelte indsamlingsordninger er nævnt i bilagene til dette regulativ En virksomhed kan fritages fra pligten til at benytte en indsamlingsordning såfremt: 1) virksomheden godtgør, at den senest samtidig med en indsamlingsordnings iværksættelse, har indgået aftale om, at affaldstyper, der er omfattet af indsamlingsordningen, afleveres til anden side, eller 2) virksomheden er etableret efter indsamlingsordningens iværksættelse og virksomheden ved etableringen godtgør, at den har indgået aftale om, at affaldstyper, der er omfattet af indsamlingsordningen, afleveres til anden side. Side 8

10 Regulativ for erhvervsaffald 9. Særlige bestemmelser for anvisningsordninger 9.1. Affaldsproducenternes pligter Alt affald, der ikke er omfattet af en indsamlingsordning, skal på affaldsproducentens foranledning afleveres til anviste modtageanlæg. Ansvaret for at affaldet bortskaffes i overensstemmelse med regulativets bestemmelser og kommunens anvisninger påhviler affaldsproducenten. Affaldsproducenten skal forud for bortskaffelse af visse affaldsfraktioner mærke, emballere, deklarere og/eller anmelde affaldet. Kravene hertil er angivet i bilagene til dette regulativ. En anmeldelse skal som minimum omfatte oplysninger om: affaldsproducentens navn, CVR-nummer, adresse, telefonnummer og navn på kontaktperson, angivelse af, hvilke affaldstyper der vil fremkomme og i hvilke perioder, angivelse af de forventede affaldsmængder Fælles opsamling og afhentning for flere affaldsproducenter Flere affaldsproducenter på tætliggende ejendomme, kan i fællesskab indgå aftale om fælles opsamling af affald på en af ejendommene og fælles afhentning herfra. Affaldsproducenterne skal oplyse kommunen om den indgåede aftale. Når der er indgået aftale mellem flere affaldsproducenter om fælles opsamling og afhentning, gælder minimumsmængderne der er angivet i bilagene for de deltagende affaldsproducenter samlet. Affald skal således sorteres, såfremt den samlede mængde omfattet af aftalen overstiger minimumskravene Kommunens pligter Kommunen er forpligtet til at give anvisning for bortskaffelse af alt affald, der er produceret i kommunen. Anvisninger af affald kan have karakter af konkrete anvisninger. Kommunen afgør i tvivlstilfælde, hvilke modtageanlæg der må benyttes. I tilfælde, hvor samtlige anviste anlæg for en given fraktion ikke kan modtage affald, f.eks. som følge af driftsuheld, renovering eller andet, giver kommunen en midlertidig anvisning til et andet behandlingsanlæg, alternativt midlertidig oplagring for den pågældende fraktion. Kommunen kan anvise bortskaffelsesmuligheder for affald der er tilført kommunen, men er frembragt uden for kommunen, når affaldet ikke er bortskaffet i overensstemmelse med den kompetente kommunalbestyrelses anvisninger jf. endvidere afsnit 5.3. Særlige bestemmelser for håndtering og anvisning af udvalgte affaldsfraktioner er angivet i bilagene til dette regulativ. Side 9

11 Regulativ for erhvervsaffald 10. Særlige bestemmelser for modtage- og behandlingsanlæg De virksomheder eller anlæg, som modtager affald til genanvendelse eller modtager farligt affald, skal føre registre over, hvilke affaldstyper og - mængder der er modtaget fra hver enkelt affaldsproducent. Oplysningerne skal sendes til nomi i/s samtidig med fremsendelse til ISAG. For anlæg der modtager affald med henblik på forbrænding og deponering, skal der føres registre over hvilke affaldstyper og -mængder der modtages. Oplysningerne skal efter anmodning gives til nomi i/s Oversigt over hvilke modtage- og behandlingsanlæg kommunen anviser til, bliver løbende opdateret. Det nyeste materiale rekvireres ved henvendelse til kommunen. 11. Tilsyn Kommunen fører tilsyn med, at affald registreres, håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med bestemmelserne i dette regulativ Konstateres forhold, som er i strid med dette regulativ eller lovgivningsbestemmelser, kan kommunen henstille, at forholdene bringes i overensstemmelse med reglerne inden en nærmere angivet frist Kommunen kan endvidere efter forvarsel give påbud om afhjælpende foranstaltninger, hvis der konstateres uhygiejniske forhold eller forhold, der giver eller kan give anledning til forurening. 12. Dispensation Ansøgning om dispensation fra regulativets bestemmelser skal indgives skriftligt til kommunen Det påhviler alle, der har dispensation fra bestemmelserne i dette regulativ, at underrette kommunen, hvis oplysninger afgivet i forbindelse med dispensationen bliver væsentligt ændret. 13. Gebyrer og takster Kommunen kan fastsætte og opkræve et samlet gebyr hos virksomheder og institutioner beliggende i kommunen, til dækning af udgifter til planlægning, etablering, drift, og administration af de affaldsordninger der er omfattet af nærværende regulativ, herunder udgifter til indsamling og registrering af oplysninger om affaldsmængder og affaldstyper fra affaldsproducenter og affaldstransportører nomi i/s fastsætter en gang årligt i et takstblad taksterne for affald, der afleveres til nomis behandlingsanlæg eller indsamles gennem en indsamlingsordning. Side 10

12 Regulativ for erhvervsaffald nomi i/s kan opkræve særgebyrer for særlige ydelser, f.eks. i forbindelse med specielle afhentninger eller oprydning i forbindelse med fejlsorteringer i tilførte læs Udgifter til visse indsamlings- og anvisningsordninger afregnes af affaldsproducenterne direkte med transportør og modtageanlæg som angivet i bilagene til dette regulativ. 14. Klage Afgørelser truffet af nomi i/s under afsnit 6 kan indbringes for kommunen Afgørelser truffet af kommunen i medfør af dette regulativ kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 15. Straf. Overtrædelse af reglerne i dette regulativ eller udeladelse af at efterkomme indskærpelser eller påbud, som kommunerne giver i henhold til regulativet, straffes efter Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 22. juni 2000, lkrafttrædelse. Regulativet træder i kraft den 1. april 2006 Således vedtaget Struer Byråd, den 24. januar 2006 N. V. Lynghøj Christensen / Keld Vagner Jensen Borgmester Kommunaldirektør Regulativets bilag 5, 8, 9, 13, 18, 19 og 23 er revideret i januar Side 11

13 Bilag til regulativ for erhvervsaffald Bilag nr. 1 Side: 1 af 2 MADAFFALD FRA STORKØKKENER Godkendt: December 2001 Anvisningsordning for madaffald fra storkøkkener 1. Lovgrundlag Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000, Bekendtgørelse om affald. 2. Formål Det er formålet med ordningen, at øge genanvendelsen og begrænse miljøbelastningen stammende fra organiske affaldsmængder fra storkøkkener. 3. Ordningens form og omfang Ordningen er en anvisningsordning, der omfatter madaffald fra samtlige storkøkkener, som har mindst 100 kg madaffald pr. uge, f.eks. hospitaler, plejehjem, andre institutioner, cafeterier, restauranter, kantiner, hotelkøkkener, cateringsfirmaer samt detailhandlere der efter kommunens skøn hører under ordningen. Kommunen kan helt eller delvis lade anvisningsordningen gennemføre af virksomheder eller organisationer der er autoriseret af Fødevaredirektoratet. Kommunen kan kræve, at kasserede levnedsmidler fra detailhandelen samt andre genanvendelige organiske produkter fra levnedsmiddelindustrien skal omfattes af ordningen. Endvidere kan kommunen efter nærmere vurdering kræve, at storkøkkener med mindre end 100 kg madaffald pr. uge tilsluttes ordningen. 4. Beskrivelse af ordningen Omfattet er alt madaffald og rester og levninger fra såvel tilberedning som servering af levnedsmidler. Indsamlingen af madaffald udføres af transportører der skal være autoriseret af Fødevaredirektoratet til at forestå indsamling og behandling af madaffald. Den enkelte affaldsproducent er ansvarlig for at madaffald holdes adskilt fra andet affald der forekommer i virksomheden. Emballage fra levnedsmidler må eksempelvis ikke henlægges i beholdere til madaffald. Madaffald opsamles og opbevares i særlige beholdere der stilles til rådighed af indsamleren. Beholderne skal opbevares hygiejnisk forsvarligt og opstillingspladsens indretning og vedligeholdelse er underkastet kommunens kontrol. Adgangsforholdene til beholderne skal opfylde arbejdstilsynets regler. Beholderne må ikke fyldes mere end låget kan lukkes tæt, og affaldsproducenten er ansvarlig for skader på beholdere der ikke kan henføres til almindelig slid og ælde. Bilag 1 madaffald fra storkøkkener.doc Bilag 1

14 Bilag til regulativ for erhvervsaffald Bilag nr. 1 Side: 2 af 2 MADAFFALD FRA STORKØKKENER Godkendt: December 2001 Afhentning foretages 1-3 gange ugentlig afhængig af mængder og særlige forhold. Ved afhentning udskiftes beholderne med et tilsvarende antal rengjorte og desinficerede tomme beholdere. 5. Særlige forhold Kommunen kan bestemme, at en virksomhed konstant eller periodevis ikke skal være omfattet af den anviste indsamlingsordning, hvis virksomhedens beliggenhed eller andre forhold gør indsamling uforholdsmæssig vanskelig eller bekostelig. Fritagelse kan ske for perioder, hvor virksomheden kun producerer mindre mængder madaffald. 6. Gebyrer Udgifter til indsamling, transport og genanvendelse afholdes af virksomheden og afregnes direkte med transportør og modtageanlæg. Ved aflevering af fejlsorteret eller usorteret affald vil affaldsproducenten kunne blive afkrævet et ekstragebyr. 7. Ikrafttræden Ordningen afløser det gældende regulativ for indsamling og behandling af madaffald fra storkøkkener. Ordningen træder i kraft den 1. januar Bilag 1 madaffald fra storkøkkener.doc Bilag 1

15 Bilag til regulativ for erhvervsaffald Bilag nr. 2 Side: 1 af 2 FARLIGT AFFALD Godkendt: December 2001 Indsamlingsordning for farligt affald 1. Lovgrundlag Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000, Bekendtgørelse om affald. 2. Formål Der er formålet med ordningen, at opnå en miljømæssig forsvarlig indsamling og bortskaffelse af farligt affald fra virksomheder og institutioner. 3. Ordningens form og omfang Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning der varetages af Modtagestation Vestjylland I/S, nomi i/s eller efter dispensation ved aflevering direkte til modtagestation eller behandlingsanlæg. Omfattet er alt farligt affald fra virksomheder og institutioner. Farligt affald er defineret i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000, bilag 2, 3 og 4, Det Europæiske Affaldskatalog, EAK. Eksplosivt affald er ikke omfattet af dette regulativ. Enhver virksomhed eller institution der frembringer farligt affald, skal anmelde affaldet til kommunen. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om affaldets art, EAK-kode, affaldets oprindelse, mængde, emballering, sammensætning og egenskaber. Ved væsentlige ændringer i forhold til anmeldelsen skal kommunen straks underrettes herom. Virksomheder og institutioner skal føre register over mængde og art af farligt affald og hvordan det er håndteret. Oplysningerne og dokumentationen herfor skal opbevares i 5 år. 4. Beskrivelse af ordningen Virksomheder og institutioner skal udsortere alt farligt affald efter affaldets art og anbringe det adskilt i beholdere efter modtagestationens eller behandlingsanlæggets anvisninger. Forskellige typer farligt affald må ikke sammenblandes uden godkendelse. Farligt affald skal til enhver tid holdes adskilt fra andet affald. Virksomheder og institutioner er ansvarlige for, at det farlige affald er forsvarligt emballeret efter affaldets art. Emballagen skal mærkes med affaldskatalogkoden efter EAK, affaldsproducentens navn og affaldsmængden. Beholdere med farligt affald skal opbevares på et af brand- og miljømyndigheden godkendt opbevaringssted, der skal indrettes således, at der i tilfælde af uheld er mulighed for opsamling af mindst en af de største beholdere der anvendes. Opbevaringsstedet skal være aflåst når det ikke benyttes. Adgangsforholdene til opbevaringsstedet skal opfylde arbejdstilsynets regler. Bilag 2 farligt affald.doc Bilag 2

16 Bilag til regulativ for erhvervsaffald Bilag nr. 2 Side: 2 af 2 FARLIGT AFFALD Godkendt: December 2001 Erhvervsmæssig transport af farligt affald må kun udføres af transportører, der er registreret hertil af kommunen. Modtagestation Vestjylland I/S forestår som udgangspunkt den kommunale afhentningsordning. Anmodning om afhentning foretages til selskabet på tlf Afhentning kan ligeledes fungere som en tilkaldeordning varetaget af nomi i/s. Anmodning om afhentning foretages til nomi, tlf Mindre mængder farligt affald kan afleveres på erhvervsgenbrugsstationen. 5. Særlige forhold Kommunen kan efter ansøgning meddele virksomheder fritagelse for benyttelsespligten, hvis virksomheden godtgør, at det farlige affald kan bortskaffes miljømæssigt forsvarligt ved virksomhedens egen foranstaltning. 6. Gebyrer Gebyr for afhentning af mindre mængder farligt affald under nomi i/s`s indsamlingsordning fastsættes i et takstblad en gang årligt som angivet i erhvervsaffaldsregulativet. For større mængder farligt affald afregnes direkte med Modtagestation Vestjylland I/S eller, ved dispensation, transportør og modtagestation. 7. Ikrafttræden Ordningen afløser det gældende regulativ for indsamling af olie- og kemikalieaffald. Ordningen træder i kraft den 1. januar Bilag 2 farligt affald.doc Bilag 2

17 Bilag til regulativ for erhvervsaffald Bilag nr. 3 Side: 1 af 2 KLINISK RISIKOAFFALD Godkendt: December 2001 Indsamlingsordning for klinisk risikoaffald 1. Lovgrundlag Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000, Bekendtgørelse om affald. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4, 1998, Håndtering af klinisk risikoaffald. 2. Formål Der er formålet med ordningen, at opnå en miljømæssig forsvarlig indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald fra sygehuse, plejehjem, klinikker, læger og tandlæger samt praktiserende dyrlæger. 3. Ordningens form og omfang Ordningen er en indsamlingsordning med indsamling ved registreret transportør. Enhver institution, virksomhed, klinik og lignende, som producerer affald, der kan klassificeres som klinisk risikoaffald (jf. EAK-koderne: ) har pligt til at tilmelde sig indsamlingsordningen. Ved anmeldelse af affaldet til kommunen fås information om indsamlingsordningen. 4. Beskrivelse af ordningen Klinisk risikoaffald skal på den enkelte producents ansvar og ved dennes foranstaltning holdes adskilt fra andet forekommende affald Kasserede kemikalier og medicin (jf. EAK-kode ) klassificeres som farligt affald og bortskaffes i henhold til bilag 2 i regulativ for erhvervsaffald. Klinisk risikoaffald opsamles i specielt mærkede affaldsbeholdere eller engangsemballager i henhold til de givne retningslinier. Affaldsbeholdere og engangsemballager skal være mærket med affaldsproducentens navn, telefonnummer samt kontaktperson. Smittebærende affald og vævsaffald skal opsamles på produktionsstedet i mindre poser og anbringes i specielt mærkede affaldsbeholdere eller engangsemballager. Vævsaffald skal drænes for kemikalier, som f.eks. formalin, inden anbringelse i beholdere eller engangsemballage. Spidse og skarpe genstande skal opsamles i kanylebeholdere, som lukkes forsvarligt. Beholderen skal være tør og må ikke indeholde f.eks. desinfektionsvæske. Kanylebeholderen anbringes i specielt mærkede affaldsbeholdere eller engangsemballager. Beskadigede emballager skal omemballeres af producenten inden transport. Bilag 3 klinisk risikoaffald.doc Bilag 3

18 Bilag til regulativ for erhvervsaffald Bilag nr. 3 Side: 2 af 2 KLINISK RISIKOAFFALD Godkendt: December 2001 Engangsemballager og affaldsbeholdere med affald, der er omfattet af dette bilag, skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende Adgang til samt indretning og vedligeholdelse af opstillingssted for affaldsbeholdere og engangsemballager er underkastet transportørens og/eller kommunens kontrol og godkendelse. Afhentningsfrekvenser: Fra storproducenter af klinisk risikoaffald, herunder sygehuse og plejehjem, skal affaldet indsamles mindst én gang pr. uge. Fra mindre producenter skal smittebærende affald ligeledes indsamles ugentligt. Øvrigt affald, der er omfattet af dette bilag, indsamles efter behov. Dog skal transportøren indsamle affaldet mindst én gang årligt. Til- og afmelding vedrørende indsamling af klinisk risikoaffald, herunder regulering i antallet af affaldsbeholdere og engangsemballager, sker ved henvendelse til transportøren med mindst én uges varsel. Umiddelbart efter tømning af affaldsbeholdere rengøres disse ved transportørens foranstaltning. 5. Særlige forhold For kontrolleret radioaktivt affald har den af Sundhedsstyrelsen autoriserede ansvarlige for strålebeskyttelsesforanstaltninger på den enkelte virksomhed pligt til at sørge for, at reglerne er opfyldt, før affaldet afhentes til destruktion. Kontrolleret radioaktivt affald opsamles og opbevares i specielt mærkede affaldsbeholdere eller engangsemballager. 6. Gebyrer Udgifter til indsamling, transport og behandling afholdes af virksomheden, og afregnes direkte med transportør og modtageanlæg. 7. Ikrafttræden Ordningen træder i kraft den 1. januar Bilag 3 klinisk risikoaffald.doc Bilag 3

19 Bilag til regulativ for erhvervsaffald Bilag nr. 4 Side: 1 af 2 DAGRENOVATIONSLIGNENDE AFFALD Godkendt: December 2001 Indsamlingsordning for dagrenovationslignende affald 1. Lovgrundlag Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000, Bekendtgørelse om affald. 2. Formål Det er formålet med ordningen, at få dagrenovationslignende affald sorteret fra andet brændbart affald. 3. Ordningens form og omfang Ordningen er en indsamlingsordning. Virksomheder og institutioner der frembringer dagrenovationslignende affald skal tilslutte sig den etablerede indsamlingsordning for dagrenovation fra private husstande, såfremt virksomheden eller institutionen er beliggende indenfor et indsamlingsområde. Virksomheder og institutioner der er beliggende uden for et indsamlingsområde, skal træffe aftale med en registreret transportør om bortskaffelse af dagrenovationslignende affald. Virksomheder og institutioner kan søge dispensation fra indsamlingsordningen for dagrenovation, hvis de har eller ønsker at træffe aftale med en registreret transportør om bortskaffelse af dagrenovationslignende affald. Dagrenovationslignende affald består blandt andet af: madaffald i små mængder affald fra kantiner og lignende uren emballage fra fødevarer affald fra rengøring på virksomheden og tilsvarende affald 4. Beskrivelse af ordningen Bestemmelserne i regulativ for husholdningsaffald om indsamlingsordningen for dagrenovation fra private husstande er gældende for de virksomheder og institutioner der er tilsluttet denne ordning. Dagrenovationslignende affald skal på den enkelte affaldsproducents ansvar holdes adskilt fra det øvrige affald. Dagrenovationslignende affald skal opbevares i lukket beholder eller tilsvarende egnet opbevaringsmateriel. Affaldsproducenten skal sørge for tilstrækkelig volumen på opbevaringsmateriellet, således at overfyldning undgås og låg kan lukkes tæt. Dagrenovationslignende affald skal bortskaffes til forbrænding minimum en gang hver 4. uge. Bilag 4 dagrenovationslignende affald.doc Bilag 4

20 Bilag til regulativ for erhvervsaffald Bilag nr. 4 Side: 2 af 2 DAGRENOVATIONSLIGNENDE AFFALD Godkendt: December Særlige forhold Såfremt der etableres en fælles ordning mellem flere virksomheder eller institutioner om bortskaffelse af dagrenovationslignende affald, skal den ansvarlige for ordningen registreres hos kommunen. 6. Gebyrer Ved tilslutning til indsamlingsordningen for dagrenovation betales i henhold til takstbladet. Udgifter til indsamling, transport og forbrænding afholdes af virksomheden, og afregnes direkte med transportør og modtageanlæg. 7. Ikrafttræden Ordningen træder i kraft den 1. januar Bilag 4 dagrenovationslignende affald.doc Bilag 4

21 Bilag til regulativ for erhvervsaffald Bilag nr. 5 Side: 1 af 2 ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER Godkendt: December 2001 Revideret: Januar 2006 Indsamlingsordning for elektriske og elektroniske produkter. 1. Lovgrundlag Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005, Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000, Bekendtgørelse om affald. 2. Formål Det er formålet med ordningen, at øge genanvendelsen og begrænse miljøbelastningen stammende fra elektriske og elektroniske produkter (WEEE-affald), og komponenter heraf. WEEE affald er elektrisk og elektronisk udstyr. Dette affald skal indsamles i WEEE-systemet der er en privat og selvejende non-profit organisation, der af miljøministeren har fået overdraget en række opgaver med at administrere elektronikbekendtgørelsen. Herunder også forsvarlig bortskaffelse og genanvendelse af CFC-holdige køle- og frysemøbler. 3. Ordningens form og omfang Ordningen er en indsamlingsordning. Alle virksomheder skal frasortere elektriske og elektroniske produkter. 4. Beskrivelse af ordningen Pr. 1. april 2006 indføres der producentansvar for elektriske og elektroniske produkter. Det betyder, at enhver der erhvervsmæssigt bringer et produkt på det Danske marked betragtes som enten producent eller importør. Producent og importør sidestilles i reglerne om producentansvar. Forhandlere og distributører skal kun modtage elskrot såfremt de frivilligt tilbyder det. Som udgangspunkt er alt udstyr der kan henregnes til en af nedennævnte grupper omfattet af reglerne for producentansvar. 1. Store husholdningsapparater og salgsautomater 2. Små husholdningsapparater, elektrisk og elektronisk værktøj undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala, legetøj og fritids- og sportsudstyr, medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter) samt overvågnings- og reguleringsinstrumenter. 3. It- og teleudstyr 4. Forbrugerudstyr 5. Belysningsudstyr Det er producenten der har ansvaret for, at bortskaffe WEEE affald, købt efter den Køle- og frysemøbler skal være tømte for madvarer og lignende inden afleveringen. Håndtering og aflevering af kølemøblerne skal ske på en sådan måde at CFC-holdige stoffer ikke undslipper. Affald af elektrisk- og elektronisk udstyr, der ikke er omfattet af producentansvaret, anvises til godkendt modtager. 5. Særlige forhold Bilag 5 elektriske og elektroniske produkter.doc Bilag 5

22 Bilag til regulativ for erhvervsaffald Bilag nr. 5 Side: 2 af 2 ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER Godkendt: December 2001 Revideret: Januar 2006 Slutbruger kan tilbagelevere historisk WEEE uden beregning til producenten eller importøren, hvis brugeren køber nyt udstyr der erstatter det udstyr der er købt før den Gebyrer Slutbrugeren kan for egen regning aflevere Historisk affald (købt før den ) på Erhvervsgenbrugspladsen i Holstebro. Forhandlere som ved dokumentation kan påvise, at produkterne stammer fra private husholdninger, kan vederlagsfrit aflevere disse på den kommunale genbrugsstation, Gørtlervej 7, 7600 Struer. 7. Ikrafttræden Ordningen træder i kraft d. 1. april Bilag 5 elektriske og elektroniske produkter.doc Bilag 5

23 Bilag til regulativ for erhvervsaffald Bilag nr. 6 Side: 1 af 2 PAPIR OG PAP Godkendt: December 2001 Anvisningsordning for papir og pap 1. Lovgrundlag Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000, Bekendtgørelse om affald. 2. Formål Det er formålet med ordningen, at øge genanvendelsen af papir og pap fra virksomheder. 3. Ordningens form og omfang Ordningen er en anvisningsordning, der omfatter papir og pap fra virksomheder. Alle virksomheder skal frasortere papir, pap, karton og papmaterialer til genanvendelse, hvis mængden heraf i gennemsnit er mere end 25 kg pr. måned. 4. Beskrivelse af ordningen Papir og pap skal være lufttørt og må ikke være tilsmudset med madrester, olie, jord m.m. Der må ikke forefindes fremmedlegemer såsom jern og metal, plast, snore og reb i pap og papir til genanvendelse. Følgende pap og papirkvaliteter er ikke egnede til genanvendelse: Voks/paraffin/bitumen/oliebehandlet pap og papir. Vådstærkt pap og papir. Pap og papir, der er lamineret eller coatet med plast. Pap og papir der har været i berøring med madvarer, eller på anden måde forurenet. Ovennævnte fraktioner anvises til forbrænding. Pap og papir skal leveres til anlæg, der har miljøgodkendelse til oparbejdning af disse affaldstyper, således at håndteringen er miljømæssig forsvarlig, og således at der opnås størst mulig genanvendelse. Modtageanlæggene kan have særlige regler om modtagelse af pap og papir. Papir og pap skal på virksomheden udsorteres og opbevares, således at kvaliteten ikke forringes, og således at genanvendelse er muligt. Krav til emballering, evt. ballering m.v. oplyses af modtageanlægget. Transport samt aftaler om levering til modtageanlæg foranstaltes af virksomheden. På anmodning fra kommunen skal virksomheden give dokumenterede oplysninger om leverede mængder, typer, benyttede transportører samt benyttede modtageanlæg. Disse oplysninger skal virksomheden derfor registrere og opbevare i 5 år. Papir og pap kan afleveres på erhvervsgenbrugsstationen. Bilag 6 papir og pap.doc Bilag 6

24 Bilag til regulativ for erhvervsaffald Bilag nr. 6 Side: 2 af 2 PAPIR OG PAP Godkendt: December Særlige forhold Fortroligt papir kan makuleres forud for aflevering til genanvendelse. 6. Gebyrer Udgifter til indsamling, transport og genanvendelse afholdes af virksomheden, og afregnes direkte med transportør og modtageanlæg. Ved aflevering af fejlsorteret eller usorteret affald vil affaldsproducenten kunne blive afkrævet et ekstragebyr. 7. Ikrafttræden Ordningen afløser det gældende regulativ for indsamling m.v. af fast erhvervsaffald. Ordningen træder i kraft den 1. januar Bilag 6 papir og pap.doc Bilag 6

25 Bilag til regulativ for erhvervsaffald Bilag nr. 7 Side: 1 af 3 BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Godkendt: December 2001 Anvisningsordning for bygge- og anlægsaffald 1. Lovgrundlag Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000, Bekendtgørelse om affald. Cirkulære nr. 94 af 21. juni 1995 om kommunale regulativer om sortering af bygge- og anlægsaffald med henblik på genanvendelse. 2. Formål Det er formålet med ordningen, at øge genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald på en miljømæssig forsvarlig måde, med henblik på at nedbringe mængden af affald, der skal deponeres eller forbrændes og på at reducere råstofforbruget. 3. Ordningens form og omfang Ordningen er en anvisningsordning der omfatter genanvendelige materialer og affald fra byggeog anlægsarbejder, herunder ombygninger og nedrivninger. Hvis den samlede affaldsmængde overstiger 1 ton, skal der foretages en kildesortering i de under punkt 4 nævnte fraktioner. Følgende er ikke omfattet af ordningen: farligt affald, herunder asbestaffald (f. eks. eternittagplader) forurenet jord CFC-holdige kølemøbler elektriske og elektroniske produkter Disse affaldstyper bortskaffes i henhold til andre bilag til dette regulativ. Det påhviler bygherren at indgive en skriftlig anmeldelse til den pågældende kommune vedrørende affaldet fra aktiviteten. Anmeldelse skal ske forud for gennemførelsen af såvel bygge- og anlægsarbejder som ombygninger og nedrivninger, hvor affaldsmængden vil overstige 5 ton. Anmeldelsen skal ske på en anmeldelsesblanket (bilag 7a), der udleveres på kommunen eller medsendes byggetilladelsen. 4. Beskrivelse af ordningen Bygge- og anlægsaffald skal sorteres i følgende fraktioner: 1. Affald til genanvendelse 1.1 Rene stenmaterialer, f.eks. granit og andre natursten 1.2 Rent uglaseret tegl (mur- og tagsten) 1.3 Rent beton 1.4 Asfalt Bilag 7 bygge- og anlægsaffald.doc Bilag 7

26 Bilag til regulativ for erhvervsaffald Bilag nr. 7 Side: 2 af 3 BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Godkendt: December Jern og metal 1.6 Papir og pap 1.7 Andet genanvendeligt 2. Affald til forbrænding 3. Affald til deponering Ved rene sten- og teglmaterialer og rent beton forstås sten, tegl og brokker, hvor alt andet end mørtel og evt. armeringsjern er fjernet og sorteret fra. De nævnte fraktioner må således ikke indeholde stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand. Bygge- og anlægsaffald til genanvendelse anvises til behandling på miljøgodkendt behandlingsanlæg. Bygge- og anlægsaffald til genanvendelse kan afleveres på erhvervsgenbrugsstationen. Ikke genanvendeligt bygge- og anlægsaffald anvises til Affaldsterminal Måbjerg for sortering og eventuel neddeling. Sorteringspligten og opdeling i affaldsfraktioner fremgår af nedenstående skema. Ved samlede affaldsmængder mindre end 5 ton for de fraktioner der er angivet ud for A henholdsvis B, kan kommunen meddele dispensation fra kravet om kildesortering i 3 henholdsvis 2 fraktioner. I stedet kan der udsorteres i blandinger af rene stenmaterialer, rent uglaseret tegl og rent beton blandinger af beton og asfalt fra veje, anlæg m.m. Ansøgning herom skal indsendes samtidig med anmeldelsen. Genanvendelse Godkendt forbrændingsanlæg Deponering Rene stenmaterialer Træaffald (ikke imprægneret) Gasbeton og letklinkebeton Rent uglaseret tegl A Træ med lim og malingsrester Mørtel Rent beton B Gulvbelægninger Imprægneret træ Asfalt Plast (ikke PVC) PVC (ikke genanvendeligt) Tagpap Ikke brændbart isoleringsmateriale Rent træ og tømmer Spånplader Gipsplader Jern og metal Masonit Glas, hærdet, lamineret og trådglas Papir og pap Andet brændbart Sanitetsporcelæn, kakler og fliser Større bygningselementer Eternitplader Installationsgenstande Andet PVC (genanvendeligt) Gipsplader Håndtering af PVC skal ske i henhold til bilag 18 i Regulativ for erhvervsaffald. Håndtering af imprægneret træ skal ske i henhold til bilag 19 i Regulativ for erhvervsaffald. 5. Særlige forhold Bilag 7 bygge- og anlægsaffald.doc Bilag 7

27 Bilag til regulativ for erhvervsaffald Bilag nr. 7 Side: 3 af 3 BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Godkendt: December 2001 Genanvendelige materialer kan af kommunen anvises til genanvendelse. Ansøgning herom skal fremsendes samtidig med anmeldelsen til kommunen vedrørende affaldet fra bygge- og anlægsaktiviteten, med angivelse af formål og mængder. Genanvendelse skal ske i overensstemmelse med kommunens retningslinjer herfor, se bilag 7b. 6. Gebyrer Udgifter til transport og behandling afholdes af virksomheden, og afregnes direkte med transportør og modtageanlæg. Ved aflevering af fejlsorteret eller usorteret bygge- og anlægsaffald vil affaldsproducenten kunne blive afkrævet et sorteringsgebyr. 7. Ikrafttræden Ordningen træder i kraft den 1. januar Bilag 7 bygge- og anlægsaffald.doc Bilag 7

28 Bilag 7a Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald Bygherre Navn Tlf. Adresse Evt. CVR - nr. Byggeledelsen Navn Tlf. Adresse Kontaktperson Byggepladsen Adresse Matr. nr. Arbejdet omfatter Nybyggeri Nedrivning Ombygning Beskrivelse af bygge- og anlægsaktiviteten Hvis mobilt knuseanlæg anvendes Ejers navn og adresse Forventede affaldsmængder Art Affaldsmængde i ton eller m 3 Rene stenmaterialer Forventet periode Transportørens navn og adresse Modtageanlæggets navn og adresse Rent uglaseret tegl Rent beton Asfalt Jern og metal Papir og pap Affald til forbrænding Affald til deponering Ansøgers underskrift Kommunens anvisning Dato... Underskrift... Dato... Underskrift..... Vilkår:......

29 Bilag 7b Retningslinjer for genanvendelse af bygge- og anlægsaffald Hvor og hvornår kan bygge- og anlægsmaterialer genanvendes? Følgende bygge- og anlægsmaterialer kan genanvendes til bygge- og anlægsprojekter (vejbygning o. l. ) som erstatning for primære råstoffer: rene stenmaterialer rent uglaseret tegl ren beton Ved genanvendelse forstås iht. cirkulære om genanvendelse (Cirkulære nr. 94 af 21. juni 1995 om kommunale regulativer om sortering af bygge- og anlægsaffald med henblik på genanvendelse) bl.a.: Anvendelse af affaldets materialeegenskaber, således at dette efter sortering og forarbejdning kan anvendes som erstatning for primære råstoffer. Sorterede, men ikke forarbejdede materialer kan i konkrete tilfælde genanvendes på denne måde, såfremt kommunalbestyrelsen vurderer, at udnyttelsen sker som erstatning for primære råstoffer. Denne form for genanvendelse af bygge- og anlægsaffald vil kun kunne finde sted, når der er tale om forsorterede, rene sten- og teglmaterialer samt forsorteret, rent beton. I modsat fald, skal der i henhold til lov om miljøbeskyttelse, enten gives tilladelse efter 19 eller godkendelse efter kapitel 5 og foretages registrering i henhold til lov om afgift af affald og råstoffer. Forarbejdningen af materialerne skal være i form af neddeling til en størrelse svarende til de primære råstoffer, som materialerne skal erstatte. Neddelingen kan foregår ved hjælp af et nedknusningsanlæg. Såfremt affaldsmængden fra bygge- og anlægsarbejdet vil overstige 5 tons skal der forud for aktiviteten ske anmeldelse til kommunen. Godkendt: August 2004

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Byggeaffald-Regelgrundlaget Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition Ved (forventet) frembringelse MBL om pligten til affaldsforebyggelse og pligt til at undgå forurening ABK

Læs mere

Kalundborg Kommune - Teknisk Forvaltning

Kalundborg Kommune - Teknisk Forvaltning Kalundborg Kommune - Teknisk Forvaltning Regulativ for Erhvervsaffald INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE SIDE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Formål Lovgrundlag Regulativets område Definitioner

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Håndtering af bygge- og anlægsaffald TEKNIK OG MILJØ Har du styr på sorteringen af byggeog anlægsaffaldet? Bygherrens ansvar Hvad enten du er selvbygger, arkitekt, håndværker, entreprenør, bygherre eller

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald Regulativ for erhvervsaffald Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Forsyning Affald FORORD Dette regulativ er udarbejdet

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Regulativ for Erhvervsaffald i Frederikshavn Kommune Generelle bestemmelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Regulativets formål 2. Lovgrundlag 3. Regulativets område 4. Definitioner 5. Affaldsproducentens pligter

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Det skal anmeldes til Frederikssund Kommune, hvis der genanvendes bygge- og anlægsaffald som erstatning for

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Gitte Schack. Ulla Merete Riel Sendt: 11. april 2007 14:48 Til: Fra: Liz T. Johannesen Emne: Bilag til Regulativ for erhvervsaffald. M.v.h.

Gitte Schack. Ulla Merete Riel Sendt: 11. april 2007 14:48 Til: Fra: Liz T. Johannesen Emne: Bilag til Regulativ for erhvervsaffald. M.v.h. Gitte Schack Fra: Ulla Merete Riel Sendt: 11. april 2007 14:48 Til: Liz T. Johannesen Emne: Bilag til. M.v.h. Ulla Vedhæftede filer: Regulativ erhvervsaffald - forslag.doc Regulativ_erhvervs affald for...

Læs mere

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har indgået et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning

Læs mere

Bekendtgørelse om affald 1)

Bekendtgørelse om affald 1) Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk. 2-4, 51,

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Ikrafttrådt 1. januar 2012 1 I Generel del...3 1 Formål m.v...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Registrering af udenlandske virksomheder...3 5 Gebyrer...4

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Regulativ for jord - Jordhåndtering - Områdeklassificering - Skema til anmeldelse af jordflytning Gældende fra den 5. april 2012 REGULATIV FOR JORD 1 Formål 1.1 Jordhåndtering Formålet med dette regulativ

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Forslag REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Dato xx.xx.xxxx

Forslag REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Dato xx.xx.xxxx Forslag REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Dato xx.xx.xxxx Sort tekst = uændret tekst i forhold til nuværende regulativ. Rød tekst = ændret standardtekst jf. affaldsbekendtgørelsen (kan kommunen

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag.2 3. Definitioner 2 4. Registrering af udenlandske virksomheder..2 5. Gebyrer...2

Læs mere

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret Nuværende regulativ for erhvervsaffald 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder, jf. 3, nr. 18, i Århus Kommune med henblik på at forebygge

Læs mere

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier 1 1. Forskriftens område 1.1 Forskriften er gældende for alle virksomheder og landbrug i Guldborgsund Kommune, der

Læs mere

Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere

Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere i Augustenborg, Broager, Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg Kommune 2004 Lidt om dette regulativ Regulativet

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE Nærværende regulativ er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993,

Læs mere

Aarhus Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aarhus Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aarhus Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald Til KL og Kommunerne Jord & Affald J.nr. MST-7543-00007 Ref. Lejni Den 5. juli 2011 Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald 1. Indledning Den 25. maj 2011 kom Regeringen med en

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald. i Haderslev Kommune

Regulativ for erhvervsaffald. i Haderslev Kommune Regulativ for erhvervsaffald i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Formål 3 3. Lovgrundlag 3 4. Regulativets gyldigheds- og anvendelsesområde 3 5. Definitioner 4 6. Affaldsproducenters

Læs mere

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Att: joaff@mst.dk KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer KL har modtaget ovennævnte bekendtgørelse

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup December 2013 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S

Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S For at optimere affaldshåndteringen på alle JAKON A/S s byggepladser er der udarbejdet en sorteringspjece, som kort redegør for, hvordan affaldet

Læs mere

Vedr. gebyr for erhvervsaffald

Vedr. gebyr for erhvervsaffald X 01-09- 2011 Vedr. gebyr for erhvervsaffald Ved breve af 23. september 2010 og 25. januar 2011 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af, at Gentofte Kommune den 21.

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik 8. marts 2016 Miljø & Teknik Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014 GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Generel del... 2 1 Formål... 2 1.1 Affaldshåndtering... 2 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 2 2 Lovgrundlag...

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald

Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald Forslag 23. september 2010 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bek. nr. 48 af 13. januar 2010 Generel del... 3 1 Formål m.v... 3 2 Lovgrundlag...

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse Bygge- og anlægsaffald -anvendelse og bortskaffelse Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars, Version 1, 2014, dok. nr. - JEAA 2 Bygge- og anlægsaffald. Der findes særlige regler for bygge-

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Høringsudkast Dato 25.06.2013 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Form ål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 15-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG Gældende udgave, revisionsnummer: 1 Dato: 23.03.2016 Indhold 1.0 Åbningstider... 2 1.1 Aktiviteter på pladsen... 2 1.2 Indvejning

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 29. april 2010 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 29. april 2010 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 29. april 2010 til en borger: 29-04- 2010 Du har ved brev af 3. august 2009 klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over, at Aabenraa Kommune har

Læs mere

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015 JORDREGULATIV Horsens Kommune Gældende fra 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse regulativ 1. Formål 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde 3. Definitioner 4. Affaldsproducentens pligter 5. Affaldstransportørens

Læs mere

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 03-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 19-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere