Regulativ for erhvervsaffald. i Haderslev Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for erhvervsaffald. i Haderslev Kommune"

Transkript

1 Regulativ for erhvervsaffald i Haderslev Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Formål 3 3. Lovgrundlag 3 4. Regulativets gyldigheds- og anvendelsesområde 3 5. Definitioner 4 6. Affaldsproducenters pligter Benyttelsespligt Sorteringspligt Opsamling og opbevaring m.v Emballering, mærkning, deklarering og anmeldelse Anmeldelsespligt Oplysningspligt Homogene biprodukter Afbrænding 9 7. Transportørers pligter Registrering Oplysningspligt m.v Affaldsimportørers og -eksportørers anmeldepligt Særlige bestemmelser for anvisningsordninger og affaldsproducentens pligter Særlige bestemmelser for modtageanlæg Gebyrer Dispensation Klage Tilsyn og håndhævelse Straf Bemyndigelse Ikrafttrædelse 13 Bilag - Indholdsfortegnelse Bilag 1: Anvisningsordning for dagrenovation 14 Bilag 2: Anvisningsordning for have-/parkaffald 16 Bilag 3: Anvisningsordning for farligt affald 17 Bilag 4: Anvisningsordning for klinisk risikoaffald 20 Bilag 5: Anvisningsordning for papir og pap 22 Bilag 6: Anvisningsordning for plastemballage 23 Bilag 7: Anvisningsordning for træemballageaffald 24 Bilag 8: Anvisningsordning for jern og metal, inkl. ståltromler 25 Bilag 9: Anvisningsordning for glas 27 Bilag 10: Anvisningsordning for elektrisk og elektronisk udstyr og Bilag 11: affald herfra (EE-affald) 28 Anvisningsordning for affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra 30 Bilag 12: Anvisningsordning for bygge- og anlægsaffald 32 Bilag 13: Anvisningsordning for imprægneret træ 35 Bilag 14: Anvisningsordning for PVC 36 Bilag 15: Anvisningsordning for forbrændingsegnet affald 37 Bilag 16: Anvisningsordning for affald til deponering 39 1

3 1. Indledning Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om affald, pålægger kommunerne at udarbejde regulativer. Haderslev Kommunes regulativ for erhvervsaffald omhandler bortskaffelse af alt fast og flydende affald fra erhverv, med undtagelse af flydende stoffer, som lovligt kan afledes via kloaksystemet, affald som Haderslev Kommune har fastsat særskilte regulativbestemmelser for og affald som er omfattet af andre særlige lovbestemmelser. Regulativet er udformet med det formål, at regulering af affald fra erhverv med få undtagelser samles i et regulativ. Regulativet indledes med nogle overordnede bestemmelser. Herefter er der bestemmelser for anvisningsordninger. Og til slut er der i regulativet fastsat administrative bestemmelser. I bilag til regulativet angives de nærmere bestemmelser og krav med hensyn til sortering, anvisningsordninger, transportører, behandlingsanlæg og påligning af gebyrer m.m. 2

4 2. Formål Formålet med regulativet er at: Sikre at affaldet fra alle virksomheder og institutioner i Haderslev Kommune bortskaffes forsvarligt, på et bæredygtigt grundlag og med en høj hygiejnisk standard. Sikre at affaldsproducenter af genanvendeligt affald gennemfører en frasortering heraf, med pligt til at bortskaffe det genanvendelige affald til godkendte modtageanlæg. Desuden sikre, at alle affaldsproducenter gennemfører en opdeling af det ikke genbrugelige affald i forbrændingsegnet affald og deponeringsegnet affald med pligt til at bortskaffe det forbrændingsegnede affald til godkendt forbrændingsanlæg og andet affald til godkendt deponeringsanlæg. Fastsættelse af de kommunale regler for anvisning og håndtering af affald fra virksomheder og institutioner i Haderslev kommune, herunder hvordan affaldet skal sorteres til genanvendelse, særlig behandling, forbrænding og deponering. De overordnede mål for affaldshåndteringen er: At fremme genanvendelsen At forbrænde ikke-genanvendeligt, forbrændingsegnet affald At mindst muligt affald deponeres 3. Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til: Lov om Miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om affald. (affaldsbekendtgørelsen) Herudover er der i regulativet inddraget følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af affald af elektroniske og elektriske produkter. Bekendtgørelse nr. 799 af 28. juni 2007 om overførsel af affald. Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om tilskud til indsamling og genanvendelse af blyakkumulatorer. Bekendtgørelse nr af 12. december 2005 om godtgørelse i forbindelse med indsamling og genanvendelse af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer. Regulativet administreres efter den til enhver tid gældende lovgivning. 4. Regulativets gyldigheds- og anvendelsesområde Regulativet gælder for affaldsproducenter i Haderslev Kommune og omfatter håndtering af fast og flydende affald af enhver art med undtagelse af flydende stoffer, som lovligt kan afledes via 3

5 kloaksystemet, affald som Haderslev Kommune har fastsat særskilte regulativbestemmelser for og affald som er omfattet af andre særlige lovbestemmelser. Med regulativet fastsættes pligter og rettigheder for affaldsproducenter, affaldstransportører, grundejere, affaldsimportører og eksportører, modtageanlæg for affald samt Haderslev kommune. Bilagene 1-16 til regulativet fastlægger Haderslev Kommunes anvisningsordninger for en række affaldstyper. Regulativet omfatter endvidere affaldsproducenter, som frembringer affald i Haderslev Kommune, men som har hjemadresse uden for Haderslev Kommune. Regulativet omfatter ikke følgende kategorier af affald, samt bortskaffelse af affald, der er reguleret efter andre særlige lovbestemmelser: Restprodukter og jord omfattet af Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder. Radioaktivt affald, bortset fra kontrolleret radioaktivt affald med lav strålingsintensitet uden risiko ved håndtering. Eksplosivt affald. Havnesediment omfattet af Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om dumpning af optaget havbundsmateriale. Slam og andre affaldsprodukter til udspredning omfattet af Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål. Biomasseaffald omfattet af Bekendtgørelse nr af 13. december 2006, om biomasseaffald. Organisk affald fra skovbrug, landbrug, gartnerier m.v. herunder kadavere og gødning o. lign. fremkommet i forbindelse med dyrehold. Restprodukter fra røggasrensning på kraftværker baserede på fossile brændsler. Affald fra tømning af septiktanke omfattet af Haderslev kommunens regulativ for tømning af septiktanke. Haderslev Kommune kan anvise bortskaffelsesmulighed for affald, der er produceret uden for kommunen, når affaldet er bragt til Haderslev Kommune, og ikke er bortskaffet i overensstemmelse med oprindelses kommunens anvisning. 5. Definitioner Affald: Affald af elektriske og elektroniske produkter: Affaldsfraktion: Affaldsproducent: Er ethvert fast eller flydende stof og enhver genstand, som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med, jf. affaldsbekendtgørelsens 3. Er udstyr, hvis funktion er afhængig af elektrisk strøm eller magnetiske felter eller udstyr til produktion, transmission eller måling af sådanne strømme eller felter. Er affald af samme materiale f.eks. er alt emballageglas og flasker en affaldsfraktion. Opdelingen sker af hensyn til den videre håndtering. Er i dette regulativ enhver virksomhed, herunder offentlige og private institutioner, forretninger m.v. omfattet af Danmarks Statistiks branchekoder (NACE), som ved sit virke frembringer affald. 4

6 Affaldskatalogkode: EAK-kode henviser til listen over affald i affaldsbekendtgørelsen bilag 2. Affaldstype: Er en overordnet opdeling af affaldet efter, hvordan og hvor affaldet er opstået. Affaldstyper kan f.eks. være dagrenovation, emballageaffald og storskrald. Anmeldelse af affald: Er en skriftlig anmeldelse, som mindst angiver affaldets art, mængde, emballering, sammensætning samt hvorfra affaldet stammer. Kommunens svar og anvisning på anmeldelsen skal foreligge, inden affaldet kan betragtes som anmeldt. Anvisningsordning: En ordning, hvor affaldsproducenten er ansvarlig for, at affaldet håndteres og behandles miljømæssigt forsvarligt efter kommunens retningslinier. Haderslev Kommune har anvisningspligt, dvs. pligt til at anvise en bortskaffelsesmulighed. Indsamlingsordning: En regulativfastsat ordning for håndtering og behandling af affald, hvor kommunen er ansvarlig for, at beholdere til det omfattede affald tømmes og affaldet transporteres og håndteres i overensstemmelse med regulativets bestemmelser. Affaldsproducenten har benyttelsespligt, dvs. pligt til at anvende indsamlingsordninger medmindre kommunen har givet affaldsproducenten dispensation fra eller fritagelse for brugen af ordningen. En indsamlingsordning kan være organiseret som: Henteordning, hvor affaldet afhentes af kommunen (eventuelt via underleverandør) hos affaldsproducenten. Tilkaldeordning, er en henteordning, hvor affaldet kun afhentes af kommunen (eventuelt via underleverandør) såfremt affaldsproducenten har kontaktet kommunen. Bringeordning, hvor affaldsproducenten selv søger for transport af affaldet til et givent modtageanlæg specifikt anvist af kommunen. Transportør: Modtageanlæg: En transportør er en virksomhed, der erhvervsmæssigt indsamler og transporterer affald produceret i kommunen, herunder også virksomheder, der afhenter genanvendelige materialer. Forstås et anlæg, der modtager og/eller behandler affald ved sortering, genanvendelse, kompostering, forbrænding, deponering eller specialbehandling. Opsamlingsmateriel: Forstås affaldsbeholderen, hvilket er den sæk, beholder, minicontainer, vippecontainer, pallecontainer, frontloadercontainer, maxicontainer, komprimator container m.v., som affaldsproducenten bruger på ejendommen til at opsamle affaldet og de genanvendelige materialer i. Konkret anvisning: Forbrændingsegnet affald: Forstås en anvisning, der ikke har generel gyldighed, men knytter sig til en specifik affaldstype og -mængde, som skal bortskaffes. Forstås affald med en positiv brændværdi, der ikke er omfattet af krav til frasortering til genanvendelse, specialbehandling eller deponi. Forbrændingsegnet affald omfatter ikke affald, som det efter 5

7 lovgivningen er forbudt at forbrænde, herunder imprægneret træaffald, olieforurenet jord, PVC-affald, tungmetalbelastet affald, samt øvrigt affald, der ved forbrænding kan give miljømæssige problemer. Farligt affald: Genanvendeligt affald: Homogene biprodukter: Håndtering: Let fordærveligt affald: Er de typer af affald, der er opført på listen i affaldsbekendtgørelsen bilag 2, og er markeret som farligt affald, og som opfylder kriterierne i bekendtgørelsens bilag 3 om affaldets egenskaber og bilag 4 om procentgrænser. Hertil kommer øvrigt affald, der opfylder kriterierne i bekendtgørelsens bilag 3 og 4. Forstås affald, som er med i dette regulativs bilag, eller andet affald, der teknisk set er egnet til genanvendelse (defineres af Haderslev Kommune). Forstås en større homogen affaldsmængde, som uden videre behandling eller sortering afsættes og transporteres direkte til anvendelse i anden produktion. Forstås indsamling og transport af affald samt nyttiggørelse og bortskaffelse af affald. Forstås eksempelvis: Dagrenovation: Emballage og lignende, tilsmudset med køkkenaffald, herunder madaffald fra forbrug i tilknytning til boliger, kantiner, institutioner, restauranter, handel og kontor samt industri Destruktionsaffald: Animalsk affald og kadavere i form af fiskerester, dyrekroppe og lign. Andet: Gødning, affald fra levnedsmiddelproduktion og andet let fordærveligt affald fra produktion og detailhandel 6. Affaldsproducenters pligter 6.1 Benyttelsespligt Enhver affaldsproducent, der med sit virke frembringer affald, som er omfattet af dette regulativ, har pligt til at følge dette regulativ herunder at sortere, opbevare og bortskaffe affald i henhold til regulativets anvisninger (inkl. anvisninger i bilag). Haderslev Kommune afgør i tvivlstilfælde, om affaldet er omfattet af affaldsbekendtgørelsen og dette regulativ. Enhver affaldsproducent, der er beliggende i Haderslev Kommune skal være tilsluttet en ordning for bortskaffelse af dagrenovation/restaffald. Anden løsning for bortskaffelse kan dog i specielle tilfælde godkendes af Haderslev Kommune. 6

8 Haderslev Kommune kan i særlige tilfælde, hvor en affaldsproducents affald i mængde og karakter ikke er egnet til behandling på sædvanlige modtageanlæg, påbyde virksomheden ved egen foranstaltning at afhjælpe forholdene på tilfredsstillende vis eller behandle affaldet efter særlige retningslinier. 6.2 Sorteringspligt Affaldsproducenten har pligt til at sortere affald i affaldstyper og -fraktioner ved kilden, og således at affaldet opfylder modtageanlæggenes modtageregler. Haderslev Kommune afgør i tvivlstilfælde hvilken affaldsfraktion, der er tale om. Affaldsfraktioner, som ikke klassificeres i henhold til bilag 2 i affaldsbekendtgørelsen, eller i henhold til anden lovgivning og regulering, skal med henblik på konkret anvisning anmeldes til Haderslev Kommune. Haderslev Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvilken affaldsfraktion, der er tale om. Ved bygge-, anlægs- og nedrivningsarbejder, skal der foretages kildesortering. Affald herfra til genanvendelse, skal som minimum sorteres i henhold til bilag 12. Anvisningsordning for bygge- og anlægsaffald. For jordarbejder gælder særlige regler, når jorden skal bortskaffes eller genanvendes. Der henvises til Regulativet for bortskaffelse af overskudsjord i Haderslev Kommune. Fortrolige papirer er ikke omfattet af krav om frasortering til genanvendelse. I det omfang fortrolige papirer ikke bortskaffes til genanvendelse - eventuelt efter makulering - skal fortrolige papirer bortskaffes som øvrigt brændbart affald. Haderslev Kommune kan i særlige tilfælde, hvor affaldet ikke kan behandles på forbrændingsanlæggets neddelingsanlæg, påbyde affaldsproducenter forbehandling af stort forbrændingsegnet affald. 6.3 Opsamling og opbevaring m.v. Affaldsproducenten skal sikre, at der er faciliteter til opsamling af alle de fraktioner, der bliver frembragt på virksomheden. Affaldsproducenten har pligt til at sørge for, at der til enhver tid er den nødvendige opsamlingskapacitet til det producerede affald. Beholdere m.v. skal opbevares på egen/privat grund. Der kan dog efter ansøgning til Haderslev Kommune indhentes dispensation til, at beholdere stilles frem til afhentning. Affaldsproducenter på tætliggende ejendomme kan indgå aftale om fælles opsamling og afhentning af affald (dog ikke farligt affald) på en af ejendommene. Aftalen mellem affaldsproducenterne skal være en skriftlig aftale, der dokumentere, hvem der er ansvarlig for ordningen i forhold til myndigheder og transportører. Kommunen skal orienteres om aftalen. Kommunen skal ligeledes orienteres om ændringer i indgåede aftaler om fælles opsamling og afhentning. Opbevaring og håndtering af affald må ikke give anledning til forurening eller uhygiejniske forhold på ejendommen eller naboejendomme, øge risikoen for brand eller forårsage tilhold af skadedyr. Spildt affald skal straks opsamles. 7

9 Haderslev Kommune kan efter bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven bestemme, at oplagret affald, herunder materialer, der er frasorteret til genanvendelse, skal bortskaffes. Affaldsproducenten skal sikre, at affaldsfraktionerne ikke blandes sammen, og at kvaliteten af affaldet ikke forringes under opbevaring. For opbevaring af affald gælder i øvrigt: Materialer, der kan fjernes med vinden, skal opbevares i lukkede beholdere eller indendørs Materialer, som kan ødelægges af vejrforhold (f.eks. pap og papir), skal opbevares tørt Farligt affald må ikke fortyndes eller blandes med ikke farligt affald uden Haderslev Kommunes godkendelse 6.4 Emballering, mærkning, deklarering og anmeldelse Affaldsproducenten skal forud for bortskaffelse af de i affaldsbekendgørelsens bilag 2 nævnte farlige affaldstyper, emballere, mærke, deklarere og/eller anmelde affaldet. 6.5 Anmeldelsespligt Affaldsproducenten skal anmelde de affaldstyper, hvor det i bilagene er angivet, at affaldet skal anmeldes (f.eks. bygge- og anlægsaffald). Anmeldelse skal ske til Haderslev Kommune. Affaldsproducenten skal efter anmodning anmelde øvrigt affald, der fremkommer på en virksomhed til Haderslev Kommune. Anmeldelsen foretages på skemaer, som kan rekvireres hos Haderslev Kommune. Ved væsentlige ændringer af art og mængde skal der ske fornyet anmeldelse. Producenter af affald, som er omfattet af anmeldepligt, skal straks foretage anmeldelse til kommunen med oplysninger om affaldstyper og årlige mængder. 6.6 Oplysningspligt Affaldsproducenten er pligtig til overfor transportøren at oplyse affaldsmængde, -fraktioner og type, affaldsproducent samt afleveringssted. Oplysninger om mængder kan angives efter skøn (undtaget ved farligt affald). Affaldsproducenten er, efter anmodning fra Haderslev Kommune forpligtet til at afgive alle oplysninger om affald, der er fremkommet hos producenten, benyttet transportør, anvendelse af tilbagetagningsordning m.v., herunder oplysninger om væsentlige ændringer i affaldstyper og årlige mængder. Affaldsproducenten har pligt til straks at underrette kommunen om væsentlige ændringer af betydning for affaldsbortskaffelsen, herunder om væsentlige ændringer i affaldstype og årlige mængder. Affaldsproducenter, som er omfattet af bilag 1 i Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven (nr. 463 af 21. maj 2007) eller Affaldsproducenter, som er omfattet af bilag 1 og 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (nr af 13. december 2006), skal føre register over deres affaldsproduktion. Registret skal føres efter forskrifterne i affaldsbekendgørelsen bilag 12 og definitionerne i bilag 14 over fraktion, art, mængde og sammensætning af det producerede 8

10 affald, herunder muligheder for yderligere sortering, samt indhold af visse miljøbelastende stoffer. Registrets oplysninger og dokumentation for disse oplysninger skal opbevares i 5 år., og på begæring indberettes til Haderslev Kommune, Miljøcenter Odense og Miljøstyrelsen. Affaldsproducenten er efter anmodning fra Haderslev Kommune forpligtet til for egen regning at afgive prøver af materialer, affald m.v., samt at lade udføre alle nødvendige analyser af affaldet med henblik på en miljømæssig forsvarlig anvisning. 6.7 Homogene biprodukter Affaldsproducenter, der ønsker at afsætte homogene biprodukter til anvendelse i anden produktion, kan umiddelbart gøre dette, men skal samtidig over for kommunen dokumentere, at: Der foreligger en skriftlig aftale mellem affaldsproducenten og modtagevirksomheden om direkte afsætning og leverance af det homogene biprodukt, der sikrer løbende afsætning til anvendelse i anden produktion Produktet ikke kræver yderligere behandling eller sortering før anvendelse Produktet opstår som en integreret del af den industrielle fremstillingsproces Der er tale om en reel anvendelse ved, at biproduktet erstatter andre råvarer i modtagevirksomheden, eller i sig selv danner basis for en produktion Anvendelsen ikke medfører væsentlig afledt affaldsproduktion Transporten sker direkte mellem affaldsproducenten og virksomheden, der anvender materialet Såfremt en affaldsproducent ønsker en forudgående vurdering af, om et givet affaldsprodukt kan karakteriseres som et homogent biprodukt, gives denne vurdering af Haderslev Kommune på grundlag af de ovennævnte oplysninger. Affaldsproducenter, der afsætter homogene biprodukter til anvendelse i anden produktion, skal hvert år senest den 31. januar i det efterfølgende år oplyse Haderslev Kommune om: Mængder afsat til modtagevirksomheden Benyttet transportør Modtagevirksomhedens CVR-nummer, navn, adresse, postnummer, telefonnummer og navn på kontaktperson Denne forpligtigelse anses for opfyldt, hvis der benyttes modtageanlæg anvist af Haderslev Kommune, og når indsamlingen og transporten alene sker med registrerede transportører, som har pligt til at indberette disse oplysninger til Haderslev Kommune. Ved væsentlige ændringer i affaldsmængder og sammensætning skal Haderslev Kommune straks underrettes. De registrerede oplysninger skal opbevares i 5 år, i henhold til pkt. 6.6, og på anmodning oplyses til Haderslev Kommune, der også kan kræve oplyst eventuelle modtagere. 6.8 Afbrænding Afbrænding af affald er kun tilladt på dertil godkendte anlæg. Afbrænding af tørt haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald fra gartnerier, planteskoler og naturplejeprojekter er tilladt i begrænset omfang udenfor bymæssig bebyggelse. Afbrændingen må ikke være til gene for omgivelserne og skal ske i overensstemmelse med brandmyndighedernes retningslinier. 9

11 Afbrænding af træstød og hugstaffald er tilladt i skovbruget og sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde. Rent tørt træ, der ikke er behandlet med lak, maling, imprægneringsmateriale, lim eller lignende, folie, laminat, søm, skruer, beslag etc. kan lovligt anvendes som brænde i brændeovne eller i kraft- og/eller varmeproducerende anlæg, der er indrettet til fyring med fast brændsel, eller afsættes til forbrænding i sådanne anlæg. 7. Transportørers pligter 7.1 Registrering En virksomhed, der erhvervsmæssigt transporterer eller indsamler affald, skal lade sig registrere hos Haderslev Kommune. Skema kan rekvireres hos Haderslev Kommune. For ikke farligt affald skal transportøren føre register over: Transporterede mængder, fraktioner og typer Affaldets producent Afleveringssted Registerets oplysninger og dokumentation for disse oplysninger skal opbevares i 5 år. Transportører af farligt affald skal føre register over: Transporterede mængder og art af farligt affald (affaldskatalogkoden) Det farlige affalds producent Afleveringssted Affaldsproducenter der frembringer farligt affald og som benytter de registrerede transportører, er forpligtiget til at afgive de ovenfor nævnte oplysninger til transportøren Oplysningspligt m.v. Transportører skal senest den 31. januar afgive oplysning om transporterede affaldsmængder, affaldsfraktioner, affaldets afleveringssted samt affaldsproducentens navn, CVR-nummer, adresse og telefonnummer for hver enkelt affaldsproducent, som har fået afhentet affald det foregående år. Haderslev Kommune kan, af hensyn til databehandlingen, forlange at få oplysningerne indsendt elektronisk i et læsbart format eller efter Haderslev Kommunes anvisninger om format. Transportører må kun afhente affald, der er korrekt sorteret, emballeret, mærket og deklareret ifølge regulativets bestemmelser herom. Affaldet skal kontrolleres visuelt inden afhentningen. Transportøren skal sikre, at affaldsfraktionerne ikke blandes, og at kvaliteten af affaldet ikke forringes. Transportøren skal sikre, at der ikke forekommer eller er risiko for materialeflugt fra afhentet affald. Indsamles affald i komprimatorbiler, må der ikke ligge affald i skuffen under transporten. Afviser en transportør at afhente affaldet, skal kommunen straks informeres. 10

12 Transportøren skal benytte materiel, der opfylder gældende lovgivning, forskrifter, normer etc. af betydning. Affald, der er omfattet af en anvisningsordning, skal transporteres til et af Haderslev Kommune anvist modtageanlæg, eller et tilsvarende modtageanlæg, som er godkendt til behandling af den pågældende affaldstype. Sidstnævnte skal ske efter skriftlig instruks fra affaldsproducenten til affaldstransportøren. 8. Affaldsimportørers og -eksportørers anmeldepligt Affaldsimportører og -eksportører skal anmelde import og eksport af affald til Haderslev Kommune samtidig med, at importen/eksporten finder sted. Anmeldelsen skal ske senest 14 dage inden første transport, derefter 1 gang årligt og senest den 31. januar det efterfølgende år. I anmeldelsen skal angives: Affaldsmængde, fraktion og tidspunkt for importen/eksporten Hvordan affaldet bortskaffes (nyttiggørelsesformen) På hvilket anlæg (CVR-nr. og P-nr., eller lignende) Tidspunkt for bortskaffelsen Import og eksport af affald skal i øvrigt ske i overensstemmelse med transportforordningen i EU om overvågning af og kontrol med overførsel af affald indenfor, til og fra Det Europæiske Fællesskab, samt gældende lov om import og eksport af affald. 9. Særlige bestemmelser for anvisningsordninger og affaldsproducentens pligter Alt affald, skal på affaldsproducentens foranledning føres til anvist modtageanlæg. Haderslev Kommunes anvisninger af affaldstyper til modtageanlæg, fremgår af bilagene til dette regulativ. Haderslev Kommune er forpligtet til at give anvisning for bortskaffelse af alt affald, der er dannet i kommunen. Affald, der på grund af materialesammensætning med videre ikke er egnet til at blive bortskaffet i overensstemmelse med generel anvisning, skal bortskaffes efter konkret anvisning. Haderslev Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvilke modtageanlæg, der må benyttes. I tilfælde hvor samtlige anviste anlæg for en given fraktion ikke kan modtage affald, f.eks. som følge af driftsuheld, renoveringer eller andet, giver Haderslev Kommune en midlertidig anvisning til et andet behandlingsanlæg for den pågældende fraktion. Ansvaret for, at affaldet bortskaffes i overensstemmelse med Haderslev Kommunes anvisninger, påhviler affaldsproducenten. Affaldsproducenten kan bortskaffe genanvendelige materialer, der ikke er omfattet af en anvisningsordning til andre anlæg, såfremt bortskaffelse sker direkte til et miljøgodkendt anlæg. Affaldsproducenter, der bortskaffer genanvendelige materialer til andre anlæg end de anviste, skal anmelde dette til Haderslev Kommune senest 14 dage efter, at de har skilt sig af 11

13 med affaldet. I anmeldelsen skal det dokumenteres, at materialerne faktisk genanvendes. I anmeldelsen, skal desuden angives benyttet transportør samt modtagevirksomhedens CVRnummer, navn, adresse, postnummer, telefonnummer og navn på kontaktperson. Affaldsproducenter, der benytter andre anlæg end de anviste, skal en gang årligt og senest den 31. januar det efterfølgende år oplyse Haderslev Kommune om mængder fordelt på affaldsfraktioner afsat til anlægget. Affaldsproducenten skal forud for bortskaffelse af de i affaldsbekendtgørelsens bilag 2 nævnte miljøfarlige stoffer, mærke, emballere, deklarere og/eller anmelde affaldet. En anmeldelse skal som minimum omfatte de oplysninger, som kræves i henhold til bilag 3. Affaldsproducenten skal benytte opsamlingsmateriel, der opfylder gældende lovgivning, forskrifter, normer etc. 10. Særlige bestemmelser for modtageanlæg De virksomheder eller anlæg, som modtager affald til genanvendelse eller som modtager farligt affald, skal føre register over, hvilke affaldstyper og -mængder, der er modtaget fra hver enkelt affaldsproducent. Oplysningerne skal fremsendes til Haderslev Kommune én gang årligt. For anlæg der modtager affald med henblik på forbrænding og deponering, skal der føres register over, hvilke affaldstyper og -mængder der modtages. Oplysningerne skal efter anmodning fremsendes til Haderslev Kommune. 11. Gebyrer Haderslev Kommune kan, ud over de i takstbladet angivne gebyrer, opkræve særgebyrer for særlige ydelser. 12. Dispensation Kommunen kan inden for rammerne af lovgivningen dispensere fra bestemmelserne i dette regulativ. Ansøgning om dispensation sendes til Haderslev Kommune. Når en virksomhed har fået dispensation fra en ordning, påhviler det affaldsproducenten at bortskaffe affaldet, som beskrevet i forbindelse med dispensationen. Det påhviler alle, der har fået dispensation fra bestemmelser i dette regulativ, at underrette kommunen, såfremt oplysninger, afgivet i forbindelse med dispensationen, er væsentligt ændret. 13. Klage Kommunens afgørelser i henhold til regulativet kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 12

14 14. Tilsyn og håndhævelse Haderslev Kommune fører tilsyn med, at affaldet opbevares, indsamles, transporteres og behandles i overensstemmelse med lovgivningen og bestemmelserne i dette regulativ. Konstateres forhold, som er i modstrid med dette regulativs bestemmelser, kan Haderslev Kommune indskærpe at bringe forholdene i overensstemmelse med reglerne inden en nærmere angivet frist. Haderslev Kommune kan endvidere efter forvarsel give påbud om overholdelse af lovgivningen og bestemmelserne i dette regulativ. 15. Straf Overtrædelse af reglerne i dette regulativ eller undladelse af at efterkomme påbud eller forbud, som Haderslev Kommune giver i henhold til dette regulativ, straffes efter bestemmelserne i affaldsbekendgørelsen, eller efter anden lovgivning, som angivet i Miljøbeskyttelseslovens Bemyndigelse Byrådet har bemyndiget Udvalget for Teknik og Miljø til at godkende regulativer for affald samt ændre bilag. Byrådet har endvidere bemyndiget Teknik og Miljø til at træffe afgørelser efter dette regulativ. Udvalget for Teknik og Miljø har bemyndiget Teknik og Miljøservice til at udarbejde nye bilag og vejledninger som tillæg til regulativet, samt eventuelt ændre i de bestående bilag og vejledninger. 17. Ikrafttrædelse Samtidig med vedtagelsen af dette regulativ ophæves følgende regulativer: Haderslev Kommune - Regulativ for erhvervsaffald, 1. marts 2003 Vojens Kommune - Regulativ for erhvervsaffald, 1. oktober 2002 Gram Kommune - Regulativ for erhvervsaffald, 1. maj 2002 Christiansfeld kommune - Regulativ for erhvervsaffald, 15. marts 2004 Nørre-Rangstrup Kommune - Regulativ for erhvervsaffald, 1. februar 2004 Regulativet træder i kraft 1. november Bilag 13

15 Bilag 1 Anvisningsordning for dagrenovation 1. Ordningen er en anvisningsordning, der omfatter dagrenovation. Virksomheder samt offentlige og private institutioner beliggende i Haderslev Kommune er omfattet af ordningen, og har pligt til at frasortere dagrenovation til forbrænding. 2. Dagrenovation fra erhverv består af brændbart eller genanvendeligt uhygiejnisk affald, bl.a.: madaffald fra storkøkkener f.eks. institutions- og hospitalskøkkener, restauranter, kantiner, færger, cateringsfirmaer samt eventuelt detailhandlere. Madaffald i øvrigt i mindre mængder Brugte emballager fra madlavning Affald fra oprydning og rengøring på virksomheder, institutioner og tilsvarende 3. Dagrenovation fra erhverv bør på den enkelte producents ansvar og ved dennes foranstaltning, holdes adskilt fra virksomhedens øvrige affald. 4. Dagrenovation fra erhverv skal bortskaffes til forbrænding minimum en gang hver 14. dag. 5. Affaldsproducenten har pligt til at træffe aftale med en registreret transportør, der råder over egnet indsamlingsmateriel, om regelmæssig bortskaffelse af dagrenovation. Affaldsproducenten skal på anmodning fra tilsynsmyndigheden fremsende dokumentation for aftalen. 6. Affaldsproducenten skal sørge for tilstrækkelig beholder-/containervolumen, så overfyldning af materiellet undgås og således, at låg kan lukkes tæt. Indholdet må ikke fastpresses, så tømning vanskeliggøres. 7. Ved gentagne overskridelser af opsamlingsmateriellets kapacitet, eller hvis der konstateres oplagring af dagrenovation på virksomheden, kan Haderslev Kommune bestemme, at der skal ske hyppigere tømning eller anvendes indsamlingsmateriel med større kapacitet. 8. Dagrenovation fra erhverv anvises til forbrænding. Madaffald 9. Erhvervsvirksomheder med have kan kompostere eget vegetabilsk madaffald i mindre mængder. 10. Madaffald i større mængde, der på den enkelte producents foranledning holdes adskilt fra virksomhedens øvrige dagrenovation er undtaget i bestemmelserne pkt. 4., og anvises til genanvendelse i form af bioforgasning eller lignende. Generelt 11. Affaldsproducenten skal kunne fremvise dokumentation for afleveringen til godkendt behandlingsanlæg. 12. Afregning for affaldshåndtering og bortskaffelse af dagrenovationslignende affald uden om den kommunale indsamlingsordning sker direkte mellem affaldsproducent, transportør og modtageanlæg. 14

16 13. Erhvervsvirksomheder som ønsker at deltage i den kommunale indsamlingsordning kan tilmelde sig ved henvendelse til Haderslev Kommune. 15

17 Bilag 2 Anvisningsordning for have-/parkaffald 1. Ordningen er en anvisningsordning, der omfatter have-/parkaffald. Virksomheder samt offentlige og private institutioner beliggende i Haderslev Kommune er omfattet af ordningen, og har pligt til at frasortere have-/parkaffald til genanvendelse/kompostering. 2. Have-/park affald omfatter grene, blade, græs, afskæring fra buske og hække o. lign. i forbindelse med drift af grønne områder ved institutioner og erhverv. 3. Virksomheder samt offentlige og private institutioner med have kan kompostere eget have-/parkaffald på ejendommen. 4. Fælleskompostering af affald fra flere virksomheder, offentlige og private institutioner, må ikke finde sted uden Haderslev Kommunes tilladelse. 5. Have-/parkaffald anvises til godkendt modtageanlæg. Generelt 6. Afregning for affaldets håndtering og bortskaffelse sker direkte mellem affaldsproducent, transportør og modtageanlæg. 16

18 Bilag 3 Anvisningsordning for farligt affald 1. Ordningen er en anvisningsordning, der omfatter håndtering af farligt affald. Virksomheder samt offentlige og private institutioner beliggende i Haderslev Kommune er omfattet af ordningen, og har pligt til at frasortere farligt affald til oparbejdning eller særlig behandling. 2. Ved farligt affald forstås affald, der er opført i affaldsbekendtgørelsen på listen over affald i bilag 2, markeret som farligt affald og som opfylder kriterierne i bekendtgørelsens bilag 3 og bilag 4, eller affald, der alene opfylder kriterierne i affaldsbekendtgørelsens bilag 3 og Eksplosivt affald er ikke omfattet af dette regulativ. Radioaktivt affald skal håndteres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, 1998 om klinisk risikoaffald, afsnit Affald fra genteknologiske processer kan ofte henføres under affaldsbekendtgørelsens bilag 3 og 4 og er dermed farligt affald. For denne type affald anviser Haderslev Kommune håndteringen og behandlingen i de enkelte tilfælde. Anmeldelse 5. Virksomheder, offentlige eller private institutioner i Haderslev Kommune, der frembringer farligt affald, bortset fra eksplosivt affald, skal anmelde affaldet til Haderslev Kommune. Anmeldelsen skal ske på skema, som rekvireres ved henvendelse til Haderslev Kommune. 6. Affaldsproducenter skal, efter anmodning fra Haderslev Kommune, tilvejebringe skriftlig dokumentation for, at affaldet er korrekt klassificeret i overensstemmelse med bilag 3 og 4 i affaldsbekendtgørelsen. 7. Virksomheder, offentlige eller private institutioner i Haderslev Kommune, der frembringer farligt affald, bortset fra eksplosivt affald, skal føre register over mængder og art af farligt affald (affaldskatalogkoden) og dets håndtering. Registerets oplysninger og dokumentation for oplysningerne skal opbevares i 5 år og skal på anmodning oplyses til Haderslev Kommune. Håndtering og opbevaring 8. Virksomheder, offentlige eller private institutioner, der frembringer eller håndterer farligt affald, skal sikre, at kategorier af farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andre kategorier af farligt affald, eller blandes med ikke-farligt affald. 9. Farligt affald må ikke på nogen måde sammenblandes uden forudgående tilladelse fra Haderslev Kommune. 10. Virksomheder, offentlige eller private institutioner, der frembringer farligt affald, skal sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret. 11. Farligt affald skal opbevares, så der ikke opstår risiko for forurening. Haderslev Kommune kan f.eks. påbyde, at der etableres fast og tæt underlag med opkant og overdækning. 17

19 12. Haderslev Kommune kan give påbud om regelmæssig aflevering af farligt affald for at undgå eventuel ophobning af affald. Påbuddet kan gives for at forebygge forurening. 13. Det er forbudt at udlede farligt affald i spildevand. 14. Eksplosivt, selvantændeligt affald. Der henvises til politimyndigheden for nærmere foranstaltning. 15. Afbrænding af olieaffald i anlæg med en termisk effekt under 1 MW er forbudt. 16. Afbrænding af olieaffald i anlæg med en termisk effekt over 1 MW skal overholde de krav, der er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag 11. Bortskaffelse 17. Farligt affald anvises til godkendte modtage- og behandlingsanlæg af farligt affald. 18. Bortskaffelse af fast, uemballeret affald, der fremkommer i så store mængder, at emballering er uhensigtsmæssig anvises direkte til godkendt behandlingsanlæg. 19. Olieaffald i form af industriolie eller smøreolie af mineralsk oprindelse, navnlig fra forbrændingsmotorer og transmissionssystemer samt mineralolie til maskiner, turbiner og hydrauliske anordninger, anvises til regenerering (til baseolie). 20. Bortskaffelse af visse typer farligt affald, sker efter Haderslev Kommunes konkrete anvisning til et godkendt modtageanlæg f.eks.: Støvende asbest (jf. Bekendtgørelse om asbest nr af 21. december 2004) Mineraluld Ni-Cd batterier og nikkel-cadmium akkumulatorer (jf. bekendtgørelse nr af 12. december 2005) Blyakkumulatorer (jf. bekendtgørelse nr af 13. december 2006) Mærkning og deklarering 21. Ved aflevering af farligt affald, eksklusiv klinisk risikoaffald, skal producenten sørge for korrekt udfyldt deklaration og mærkning af emballagen, som nævnt i deklarationen. Underskriver af deklarationen er ansvarlig for, at alle oplysninger er rigtige. Producenten skal, som dokumentation for aflevering, opbevare den kvitterede kopi af deklarationen i 5 år. 22. Ved aflevering af farligt affald på Haderslev kommunes genbrugspladser kan der på affaldsproducentens foranledning, til erstatning for deklareringen, udstedes kvittering for korrekt bortskaffelse af affaldet. Kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere 23. Det er grundejerens/brugerens pligt at få foretaget bundtømning af udskillere mindst én gang årligt. 24. Olie- og benzinudskillere skal tømmes når olie-/benzinmængden udgør maksimalt 70 % af udskillerens opsamlingskapacitet, jf. Miljøministeriets vejledning nr. 2, Det er grundejerens/brugerens pligt og ansvar at kontrollere dette, eventuelt ved hjælp af måleren på udskilleren. 25. Efter tømning er det grundejerens/brugerens pligt at sikre at udskilleren er efterfyldt med vand. 18

20 Generelt 26. Afregning for affaldets håndtering og bortskaffelse sker direkte mellem affaldsproducent, transportør og modtageanlæg. 19

21 Bilag 4 Anvisningsordning for klinisk risikoaffald 1. Ordningen er en anvisningsordning, der omfatter håndtering af klinisk risikoaffald. Virksomheder samt offentlige og private institutioner beliggende i Haderslev Kommune er omfattet af ordningen, og har pligt til at frasortere klinisk risikoaffald til særlig behandling. Håndtering og opbevaring 2. Håndtering af klinisk risikoaffald skal foregå i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, Klinisk risikoaffald skal på den enkelte producents ansvar og ved dennes foranstaltning holdes adskilt fra øvrigt forekommende affald. 4. Klinisk risikoaffald skal opsamles i specielt mærkede engangsemballager i henhold til de i punkt 5-9. givne retningslinier i dette bilag. 5. Engangsemballager skal være mærket med affaldsproducentens navn, telefonnummer samt kontaktperson. 6. Smittebærende affald (jf. affaldskatalogkoden: og ) og vævsaffald (jf. affaldskatalogkoden: ) skal opsamles på produktionsstedet i mindre poser og anbringes i specielt mærkede engangsemballager. Vævsaffald skal drænes for kemikalier, som f.eks. formalin, inden anbringelse i engangsemballager. 7. Spidse og skarpe genstande (jf. affaldskatalogkoden: og ) skal opsamles i kanylebeholdere, som lukkes forsvarligt. Beholderen skal være tør og må ikke indeholde f.eks. desinfektionsvæske. 8. Engangsemballager med affald, der er omfattet af dette bilag, skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Beskadigede emballager skal omemballeres af producenten inden transport. 9. Adgang til samt indretning og vedligeholdelse af opstillingssted for engangsemballager er underkastet transportørens/haderslev Kommunes kontrol og godkendelse. Bortskaffelse 10. Klinisk risikoaffald anvises til godkendte modtage- og behandlingsanlæg af klinisk risikoaffald. 11. Afleveringsfrekvenser: Fra storproducenter af klinisk risikoaffald, herunder sygehuse og plejehjem, skal affaldet afleveres mindst én gang pr. uge Fra mindre producenter skal smittebærende affald ligeledes fjernes ugentligt Øvrigt klinisk risikoaffald, der er omfattet af dette bilag, afleveres efter behov, dog mindst én gang årligt 12. Kasserede kemikalier og medicin (jf. affaldskatalogkoden: til og til ), hører under farligt affald. 20

22 13. For kontrolleret radioaktivt affald har den/de af Sundhedsstyrelsen autoriserede ansvarlige for strålebeskyttelsesforanstaltninger på den enkelte virksomhed pligt til at sørge for, at begge nedenstående punkter er opfyldt, før affaldet afhentes til destruktion: Aktivitetsmængden i hver emballage må ikke overstige følgende grænser: Radionukleider Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Aktivitetsmængde 5 MBq 50 MBq 500 MBq For uddybning henvises til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier mv. (nr. 954 af 10. oktober 2000). Generelt 15. Afregning for affaldets håndtering og bortskaffelse sker direkte mellem affaldsproducent, transportør og modtageanlæg. 21

23 Bilag 5 Anvisningsordning for papir og pap 1. Ordningen er en anvisningsordning, der omfatter papir og pap. Virksomheder samt offentlige og private institutioner beliggende i Haderslev Kommune er omfattet af ordningen, og har pligt til at frasortere papir, karton- og papmaterialer og produkter heraf til genanvendelse. Fortrolige papirer der ikke makuleres anvises til forbrænding. 2. Papir og pap skal være lufttør, og må ikke være tilsmudset med madrester, olie, jord m.m. Der må ikke forefindes fremmedlegemer såsom jern og metal, plast, snore og reb i pap og papir til genanvendelse. 3. Følgende pap og papirkvaliteter er ikke egnede til genanvendelse og anvises til forbrænding: Voks/paraffin/bitumen/oliebehandlet pap og papir Vådstærkt pap og papir Pap og papir, der er lamineret eller coatet med plast Pap og papir der har været i berøring med madvarer, eller på anden måde forurenet Opbevaring 4. Papir og pap skal på virksomheden udsorteres og opbevares, således at kvaliteten ikke forringes, og således at genanvendelse er mulig. Krav til emballering, eventuelt emballering m.v. oplyses af modtageanlægget. Pap og papir til genanvendelse skal anbringes i materiel som er godkendt af transportøren. Opsamlingsmateriellet skal være anbragt umiddelbart ved adgang til kørefast vej. 5. Pap og papir skal leveres til godkendt modtageanlæg. Modtageanlæggene kan have særlige regler om modtagelse af pap og papir. Generelt 6. Transport samt aftaler om levering til godkendt modtageanlæg foranstaltes af virksomheden. 7. Afregning for affaldets håndtering og bortskaffelse sker direkte mellem affaldsproducent, transportør og modtageanlæg. 22

24 Bilag 6 Anvisningsordning for plastemballage 1. Ordningen er en anvisningsordning, der omfatter plastemballage, undtaget herfra er pantbelagt plastemballage. Virksomheder samt offentlige og private institutioner beliggende i Haderslev Kommune er omfattet af ordningen, og har pligt til at frasortere genanvendeligt rent/rengjort plastemballageaffald til genanvendelse. Plastemballager af genanvendeligt plast kan være i form af f.eks.: Krympefolier/folier Plasttromler Transportsække Plastdunke/-flasker Plastkasser Plastspande 2. Plastemballage skal på virksomheden udsorteres og opbevares, således at kvaliteten ikke forringes, og således at genanvendelse er mulig. Krav til emballering, eventuelt emballering m.v. oplyses af modtageanlægget. 3. Plastemballage skal leveres til godkendt modtageanlæg. Modtageanlæggene kan have særlige regler for modtagelse. 4. Der gives fritagelse fra den kommunale anvisning, hvis affaldsproducenten deltager i en af Miljøstyrelsen godkendt landsdækkende indsamlingsordning oprettet af producentens brancheorganisation eller kædeforretninger. Fritagelse for benyttelsespligten skal søges hos Miljøstyrelsen. 5. Transport samt aftaler om levering til godkendt modtageanlæg foranstaltes af virksomheden. Generelt 6. Afregning for affaldets håndtering og bortskaffelse sker direkte mellem affaldsproducent, transportør og modtageanlæg. 23

25 Bilag 7 Anvisningsordning for træemballageaffald 1. Ordningen er en anvisningsordning, der omfatter træemballage. Virksomheder samt offentlige og private institutioner beliggende i Haderslev Kommune er omfattet af ordningen, og har pligt til at frasortere træemballage til genanvendelse. 2. Formålet er at sikre en miljømæssig forsvarlig håndtering af træemballage med reparation eller genanvendelse til nye produkter (f.eks. spånplader) for øje. 3. Træemballage kan være i form af f.eks.: Paller Kasser Trærammer mv. 4. Affaldsproducenten har pligt til frasortere al træemballageaffald til genanvendelse. 5. Affaldsproducenter skal aflevere træemballageaffald til godkendt genvindingsvirksomhed eller kommunens genbrugspladser i mindre mængder. Generelt 6. Afregning for affaldets håndtering og bortskaffelse sker direkte mellem affaldsproducent, transportør og modtage anlæg. 24

26 Bilag 8 Anvisningsordning for jern og metal, inklusiv ståltromler 1. Ordningen er en anvisningsordning, der omfatter affald af jern og metal, inkl. ståltromler. Virksomheder samt offentlige og private institutioner beliggende i Haderslev Kommune er omfattet af ordningen, og har pligt til at frasortere affald af jern og metal til genanvendelse. 2. Ved jern og metal forstås såvel blandede som forsorterede fraktioner af jern og metal f.eks. radiatorer, rør, kedler, cykler, møbler, vaskemaskiner, komfurer, metalspåner, rustfrit stål, støbejern, messing, kobber, aluminium, kabler. 3. Affald, hvor jern/metaldelen udgør en større del af den samlede vægt (f.eks. cykler og stålmøbler), skal frasorteres til genanvendelse. 4. Følgende affaldstyper, der indeholder jern og metal, skal bortskaffes efter særlige regler: Emballageaffald af metal (se pkt ) Ståltromler (se pkt ) Elektrisk og elektronisk udstyr, herunder køle-/frysemøbler (EE-affald, se bilag 10) Akkumulatorer, batterier (se bilag 3, pkt. 20.) Biler (se bilag 11) Emballageaffald af metal 5. Alle affaldsproducenter er omfattet af en anvisningsordning for metalemballage og har pligt til at frasortere al metalemballage, der fremkommer på virksomheden. 6. Metalemballage er emballager, der benyttes til transportemballage af olier, kemiske stoffer, fødevarer m.v. Metalemballage skal bortskaffes med henblik på direkte genbrug eller renovering. Metalemballage som ikke er egnet til genbrug skal bortskaffes som stålskrot (jf. pkt. 7.). 7. Metalemballage med restindhold af olie- eller kemikalieaffald skal bortskaffes som farligt affald i henhold til regulativets anvisningsordning om farligt affald (jf. bilag 3). 8. Affaldsproducenter skal aflevere emballageaffald af metal til godkendt genvindingsvirksomhed eller kommunens genbrugspladser i mindre mængder. Ståltromler 9. Affaldsproducenter har pligt til at frasortere alle ståltromler, der fremkommer på virksomheden. 10. Ved ståltromler forstås tromler og spændelågsfade med et rumindhold på mindst 50 l, der benyttes til transportemballage af olier, kemiske stoffer, fødevarer m.v. Ståltromler skal bortskaffes med henblik på direkte genbrug eller renovering. Tromler som ikke er egnet til genbrug skal bortskaffes som stålskrot (jf. dog pkt. 4.). 11. Ståltromler med restindhold af olie- eller kemikalieaffald skal bortskaffes som farligt affald i henhold til regulativets bestemmelser om farligt affald (jf. bilag 3). 12. Ståltromler skal leveres til anlæg, der er miljøgodkendt til håndtering og/eller oparbejdning af jern og metal. 25

27 13. Affaldsproducenter skal kunne fremvise dokumentation for aflevering til godkendt genvindingsvirksomhed. Generelt 14. Afregning for affaldets håndtering og bortskaffelse sker direkte mellem affaldsproducent, transportør og modtageanlæg. 26

28 Bilag 9 Anvisningsordning for glas 1. Ordningen er en anvisningsordning, der omfatter glas og emballage heraf. Virksomheder samt offentlige og private institutioner beliggende i Haderslev Kommune er omfattet af ordningen, og har pligt til at frasortere glas til genanvendelse og deponi. 2. Eksempler på genanvendeligt glas Hele og knuste vinduer fra vinduer, døre og drivhus og planglas uden: Nogen form for rammer (rent) Ruder i rammer af plast, træ eller aluminium Ruder fra biler Alle typer tomme flasker og husholdningsglas samt skår heraf 3. Følgende glas er ikke egnede til genanvendelse: Forurenet glas Ikke rent knust glas 4. Glas der ikke kan genanvendes anvises til deponering. 5. Glas anvises til godkendt modtageanlæg. 6. Modtageanlæggene kan have særlige regler om modtagelse af glas. Generelt 7. Afregning for affaldets håndtering og bortskaffelse sker direkte mellem affaldsproducent, transportør og modtage anlæg. 27

29 Bilag 10 Anvisningsordning for elektrisk og elektronisk udstyr og affald herfra (EE-affald) 1. Ordningen er en anvisningsordning, der omfatter affald af elektrisk og elektronisk udstyr og affald herfra jf. Bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elskrotbekendtgørelsen). Virksomheder samt offentlige og private institutioner beliggende i Haderslev Kommune er omfattet af ordningen, og har pligt til at frasortere affald af elektrisk og elektronisk udstyr og affald herfra til særskilt behandling. 2. Anvisningen omfatter ikke følgende elektrisk og elektronisk udstyr og affald herfra i form af: Udstyr der har tilknytning til beskyttelse af væsentlige sikkerhedsinteresser, våben, ammunition og sikkerhedsmateriel Motordrevne køretøjer (se bilskrotbekendtgørelsen nr af 20. december 2006) Batterier og akkumulatorer Udstyr med radioaktive kilder 3. Anvisningen omfatter endvidere ikke elektrisk og elektronisk udstyr og affald heraf som er omfattet af tilbagetagningsordningen (jf. elskrotbekendtgørelsen). Tilbagetagningsordningen omfatter bl.a. nedennævnte udstyr med spændingsgrænser på mindre end 1000 volt for vekselstrøms vedkommende og mindre end 1500 volt for jævnstrøms vedkommende: Store husholdningsapparater Små husholdningsapparater It- og teleudstyr Forbrugerudstyr Belysningsudstyr (undtagen glødepærer og lysarmaturer til brug for husholdninger) Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala) Legetøj og fritids- og sportsudstyr Medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter) Overvågnings- og reguleringsinstrumenter Salgsautomater 4. Affaldsproducenter af ovennævnte 10 fraktioner, som i art og mængde svarer til en almindelig husholdning skal benytte tilbagetagningsordningen (jf. elskrotbekendtgørelsen) som udgøres af: Godkendt behandlervirksomhed Forhandler med tilbagetagningsordning Importør De kommunale genbrugspladser Anvisning 5. Anvisningen omfatter andet elektrisk og elektronisk udstyr og affald herfra, i form af: Udstyr med spændingsgrænser på mere end Volt for vekselstrøms vedkommende og mere end Volt for jævnstrøms vedkommende. 28

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Regulativ for Erhvervsaffald i Frederikshavn Kommune Generelle bestemmelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Regulativets formål 2. Lovgrundlag 3. Regulativets område 4. Definitioner 5. Affaldsproducentens pligter

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald Regulativ for erhvervsaffald Struer Kommune Januar 2006 Regulativ for erhvervsaffald 1. Formål... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Regulativets område.... 3 4. Definitioner... 3 5. Affaldsproducenternes pligter...

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

REG U LATIV FO R ERH VERVSAFFALD Århus Kommune 2007 1 Indhold: 1. Formål 2. Lovgrundlag og administration 3. Regulativets område 4. D efinitioner 5. Affaldsproducenters pligter 6. Transportørens pligter

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Høringsudkast Dato 25.06.2013 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Form ål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder

Læs mere

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 03-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 19-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Dato 23.08.2012. 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Formål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder 5 Gebyrer

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE Nærværende regulativ er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993,

Læs mere

Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder i Hvidovre Kommune

Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder i Hvidovre Kommune TMU.møde den 10. januar 2007 Bilag til pkt. 3 U D K A S T Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder i Hvidovre Kommune December 2006 Udgivelsesdato : 13. december 2006 Regulativ Hvidovre 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Regulativ for Erhvervsaffald

Regulativ for Erhvervsaffald Regulativ for Erhvervsaffald Orientering Fredericia Kommunes Affaldssystem tager udgangspunkt i kildesortering og genanvendelse, d.v.s. at erhvervsvirksomhederne selv sorterer deres affald i følgende dele:

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Regulativ. for. Erhvervsaffald

Regulativ. for. Erhvervsaffald Regulativ for Erhvervsaffald Høje-Taastrup Kommune Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Opbygning...3 3 Lovgrundlag...3 4 Regulativets område...3 5 Definitioner...4 6 Affaldsproducentens pligter

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Regulativ om jord, som er affald

Regulativ om jord, som er affald Regulativ om jord, som er affald 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015 JORDREGULATIV Horsens Kommune Gældende fra 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse regulativ 1. Formål 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde 3. Definitioner 4. Affaldsproducentens pligter 5. Affaldstransportørens

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord Regulativ for jord Gældende pr. 1. januar 2011 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Læs mere

Den 27. april 2006 Århus Kommune

Den 27. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Revision af Århus Kommunes regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13 REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune December 2011 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald Regulativ for erhvervsaffald Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Forsyning Affald FORORD Dette regulativ er udarbejdet

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Regulativ. for. Erhvervsaffald

Regulativ. for. Erhvervsaffald Nordfyns Kommune Regulativ for Erhvervsaffald Januar 2007 Indhold 1. Formål 2. Lovgrundlag og administration 3. Regulativs område 4. Definitioner 5. Affaldsproducenters pligter 6. Transportørens pligter

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1)

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) BEK nr 1306 af 17/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7779-00224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Kalundborg Kommune - Teknisk Forvaltning

Kalundborg Kommune - Teknisk Forvaltning Kalundborg Kommune - Teknisk Forvaltning Regulativ for Erhvervsaffald INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE SIDE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Formål Lovgrundlag Regulativets område Definitioner

Læs mere

Gitte Schack. Ulla Merete Riel Sendt: 11. april 2007 14:48 Til: Fra: Liz T. Johannesen Emne: Bilag til Regulativ for erhvervsaffald. M.v.h.

Gitte Schack. Ulla Merete Riel Sendt: 11. april 2007 14:48 Til: Fra: Liz T. Johannesen Emne: Bilag til Regulativ for erhvervsaffald. M.v.h. Gitte Schack Fra: Ulla Merete Riel Sendt: 11. april 2007 14:48 Til: Liz T. Johannesen Emne: Bilag til. M.v.h. Ulla Vedhæftede filer: Regulativ erhvervsaffald - forslag.doc Regulativ_erhvervs affald for...

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Jordregulativ for Hillerød Kommune

Jordregulativ for Hillerød Kommune Jordregulativ for Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål 1.2 Lovgrundlag 1.3 Definitioner 1.4 Gyldigheds- og anvendelsesområde Kapitel 2 - affaldshåndtering

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Bekendtgørelse om affald 1)

Bekendtgørelse om affald 1) Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk. 2-4, 51,

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2015 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed?

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Morten Therkildsen Peter L. Madsen Reno Djurs I/S Disposition Baggrund for de nye regler Ny ansvarsfordeling i forhold til genanvendeligt

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals kommune Indledning Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til Hals Kommunes 5 genbrugspladser.

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

224 af 07/03 2011 Status: Gældende

224 af 07/03 2011 Status: Gældende Bek. om affald 224 af / 21 Status: Gældende Nr. 224 af 7. marts 21 Miljøministeriet Bekendtgørelse om affald Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. marts 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 7. marts 2011. Nr. 224.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. marts 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 7. marts 2011. Nr. 224. Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. marts 2011 7. marts 2011. Nr. 224. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Generel del... 2 1 Formål... 2 1.1 Affaldshåndtering... 2 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 2 2 Lovgrundlag...

Læs mere

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret Nuværende regulativ for erhvervsaffald 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder, jf. 3, nr. 18, i Århus Kommune med henblik på at forebygge

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald Regulativ for erhvervsaffald Hjørring Kommune Miljø- og Naturkontoret Regulativ for erhvervsaffald Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: side 1 Formål..........................................................................

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 21. december 2010. Nr. 1632. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Regulativ-tillæg for kasserede elektriske og elektroniske produkter 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6 Affaldsproducenters

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

BEK nr 1309 af 18/12/2012 Gældende (Affaldsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2012 Miljøministeriet

BEK nr 1309 af 18/12/2012 Gældende (Affaldsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2012 Miljøministeriet BEK nr 1309 af 18/12/2012 Gældende (Affaldsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2012 Miljøministeriet Ændrer i følgende forskrifter BEK nr 1415 af 12/12/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere