AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AFVISNING af klage i sag om godkendelse af vedtægter for Næsby Strand Digelag i Slagelse Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AFVISNING af klage i sag om godkendelse af vedtægter for Næsby Strand Digelag i Slagelse Kommune"

Transkript

1 29. marts 2019 Sagsnr. 18/08058 Klagenummer: EBRAU AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET AFVISNING af klage i sag om godkendelse af vedtægter for Næsby Strand Digelag i Slagelse Kommune Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter kystbeskyttelseslovens 1 7, jf. 18, stk. 1. MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET Toldboden Viborg Tlf CVR-nr EAN-nr naevneneshus.dk Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser at realitetsbehandle klage i sag om Slagelse Kommunes afgørelse af 14. september 2018 om godkendelse af vedtægt for Næsby Strand Digelag. Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet 2 og gebyrbekendtgørelsens 2. 3 Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. kystbeskyttelseslovens 18 b. Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 1 Lovbekendtgørelse nr. 78 af 19. januar 2017 om kystbeskyttelse med senere ændringer, herunder lov nr. 720 af 8. juni 2018 om ændring af lov om kystbeskyttelse, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lov om naturbeskyttelse, lov om jagt- og vildtforvaltning og forskellige andre love (Ny kompetencefordeling og forenkling af sagsbehandling i forbindelse med kystbeskyttelse m.v.). 2 Lov nr af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 3 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fødevareklagenævnet mv.

2 1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet Afgørelsen er den 27. september 2018 påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af et medlem af digelaget. Klager har navnlig anført, at - klager ikke har accepteret, at diget placeres på klagers grund, - klager ønsker erstatning for dette, - det ikke er hensigtsmæssigt, at projektet skal gennemføres af digelaget, da medlemmerne ikke har de nødvendige kompetencer, og - klager ikke ønsker at være medlem af digelaget på de besluttede vilkår. Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit Sagens oplysninger 2.1 Den påklagede afgørelse Slagelse Kommune har den 14. september 2018 meddelt kommunens beslutning af 3. september 2018 om godkendelse af vedtægt for Næsby Strand Digelag. Det fremgår af afgørelsen, at digeprojektet for Næsby Strand er gennemført i henhold til kap. 1 a i kystbeskyttelsesloven. Slagelse Kommune har den 10. marts 2016 og 11. januar 2018 truffet afgørelse om digeprojektet, herunder digets linjeføring og principperne for bidragsfordelingen. Kystdirektoratet har den 12. januar 2018 givet tilladelse til digeprojektet. Af tilladelsen fremgår det, at Slagelse Kommune skal overdrage tilladelsen til digelaget, når det stiftes. Det fremgår af afgørelsen, at næste skridt derfor er, at der skal oprettes et digelag. Når digelaget er oprettet, kan projektet overdrages til digelaget, der herefter kan indhente den fornødne finansiering ved optagelse af lån til projektets realisering. Det fremgår videre, at Slagelse Kommune har udarbejdet et forslag til Vedtægt for Digelaget Næsby Strand. Forslaget har været i 6 ugers høring blandt lagets fremtidige medlemmer fra 26. juni 7. august Klagens indhold Klager har navnlig anført, at Næsby Strand diget skal placeres på klagers ejendom, hvilket han aldrig har accepteret, og at klager ønsker fuld erstatning for indskrænkningen af klagers ejendom. 2

3 Klager har anført, at klagen omfatter forhold og manglende handleplaner, som ikke er overholdt af Slagelse Kommune. Klager har endvidere stillet en række spørgsmål i forhold til processen omkring oprettelse og drift af digelaget, herunder hvorfor der allerede afholdes generalforsamling nu, hvem der hæfter for manglende betaling af bidrag, hvorfor digelagets bestyrelse selv skal fastsætte sin diæt- og befordringsgodtgørelse, og hvem der er ansvarlig for evt. ulovlig færdsel på diget og hvilke sanktionsmuligheder der er. Klager har anført, at Slagelse kommunes projektleder ikke har overholdt aftaler om åsted-møde eller møde med de 7 berørte grundejere for evt. at indgå et forlig, inden beslutningerne blev truffet. Det er klagers opfattelse, at kommunen og digegruppen forsøger at tromle sagen igennem hen over hovedet på klager. Klager har desuden anført, at Slagelse Kommune vil overdrage tilladelsen til optagelsen af lån og finansiering til diget på ca. 8 mio. kr. Dette er ifølge klager uacceptabelt, da der er tale om grundejere uden faglige kompetence og forudsætninger for at håndtere så store beløb, og det burde være Slagelse Kommunes opgave, da kommunen har de faglige kvalifikationer. Det er ligeledes anført af klager, at kommunen kræver et borgerligt ombud, men dette er ifølge klager helt uacceptabelt, da det kan give store problemer med rekruttering af medlemmer til digelagets bestyrelse. Det fremgår ifølge klager af tingbogen, at en stor del af digelagets medlemmer har så store hæftelser på deres ejendomme, at nogle måske vil få vanskeligt ved at betale. Under disse mange uklare problemer og udfordringer ønsker klager ikke at være medlem af digelaget 2.3 Slagelse Kommunes bemærkninger til klagen Slagelse Kommune har i bemærkninger til klagen af 11. oktober 2018 kort beskrevet forløbet forud for afgørelsen. Kommunen har bemærket, at placeringen/linjeføringen af diget er fastlagt med kommunens afgørelse af 10. marts 2016 og stadfæstet af Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse af d. 6. juni Kommunen har ligeledes bemærket, at der flere gange i projektets forløb er lavet beskrivelser af den videre proces. Der er mange interessenter og klagemuligheder i digeprojektet, det har derfor været nødvendigt at ændre processen og tidsplanen flere gange. På kommunens hjemmeside for Di- 4 NMK

4 ge Næsby Strand er der senest fremlagt procesoversigt i marts og juni Der vil endvidere blive afholdt orienteringsmøde med berørte grundejere forud for ekspropriationen. Formålet med et orienteringsmøde med berørte grundejere er bl.a. at give grundejere mulighed for at møde de andre berørte grundejere, at hilse på landinspektøren og evt. den politiske repræsentant, at oplyse grundejere om processen omkring ekspropriationen, og at gennemgå aktuelle afgørelser inden for området. I januar 2018 var det planlagt at afholde orienteringsmøde om ekspropriationen for berørte grundejere inden den stiftende generalforsamling. Slagelse Kommunes afgørelse om bidragsfordeling med SK Vand A/S og SK Spildevand A/S blev imidlertid påklaget i februar Klagen havde opsættende virkning i forhold til den videre proces, jf. kystbeskyttelseslovens 18 a, stk. 9. Klagen havde derfor også opsættende virkning i forhold til den stiftende generalforsamling. Kommunen har bemærket, at der for at kunne igangsætte en ekspropriation bl.a. skal være en bygherre. I dette digeprojekt er det digelaget, der er bygherre. Ekspropriationen kan derfor først gennemføres, når der har været afholdt en stiftende generalforsamling og er valgt en bestyrelse. Slagelse Kommune har bemærket, at kommunens opgave i digeprojektet udelukkende er at være procesmyndighed. Hvis medlemmer af et digelag, herunder medlemmer i en bestyrelse, mangler kompetencer til at gennemføre digeprojektet, er der mulighed for at tilkøbe kompetence fra f.eks. et rådgivende ingeniørfirma. Kommunen har endvidere bemærket, at det fremgår af 12 i Vedtægten for Næsby Strand Digelag, at alle digelagets medlemmer er valgbare og pligtige at modtage valg, medmindre sygdom, bortrejse eller anden rimelig grund forhindrer varetagelse af hvervet. Vedtægtens 12 har til formål at sikre en bestyrelse, hvis der af en eller anden grund ikke er frivillige, der vil stille op. For så vidt angår hæftelse for manglende betaling har kommunen bemærket, at som udgangspunkt hæfter digelagets partsejere solidarisk. Dog er risikoen yderst minimal, idet ydelserne bliver opkrævet via ejendomsskattebilletten, og der er fortrinsret for kravet. Det vil sige, at såfremt ejendomsskatten (herunder ydelsen til digelaget) ikke bliver betalt, begærer kommunen ejendommen på tvangsauktion, og beløbet bliver dækket før de tinglyste prioriteter på ejendommen. 5 NMK

5 I forhold til spørgsmålet om fastsættelse af diæter og befordringsgodtgørelse til digelagets bestyrelse, har kommunen bemærket, at det ikke er kommunens opgave at fastsætte dette for digelagets bestyrelse. Det er medlemmer af digelaget, der vælger hvilke medlemmer, der skal repræsentere dem i en bestyrelse. Det er bestyrelsen, der har ansvaret for økonomien, hvorfor det kan give god mening, at det også er bestyrelsen, som fastsætter diæter og befordringsgodtgørelse. Hvis et medlem synes, at det giver bedre mening, at det er medlemmerne, der fastsætter bestyrelsens diæter og befordringsgodtgørelse, kan et ændringsforslag til vedtægten fremlægges ved en generalforsamling. I henhold til 16 i vedtægten er digelaget desuden undergivet kommunalbestyrelsens økonomiske og tekniske tilsyn, jf. kystbeskyttelseslovens 7, stk. 2. I den sammenhæng vil der også blive ført tilsyn med diæter og befordringsgodtgørelse. Kommunen har desuden bemærket, at ulovlig færdsel på diget kan anmeldes til politiet, og der vil være mulighed for bødesanktion. Med hensyn til eventuel erstatning i forhold til klagers ejendom har kommunen bemærket, at det spørgsmål vil blive afgjort i forbindelse med ekspropriationen, som kommunen vil sætte i gang, når der er stiftet et digelag for området. Afgørelser i forbindelse med erstatning og ekspropriation kan påklages i den sammenhæng. 3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger Det følger af kystbeskyttelseslovens 18, stk. 1, at afgørelser efter loven, der er truffet af kommunalbestyrelsen, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Det er et retligt spørgsmål, om kommunen har fulgt de lovmæssigt fastsatte procedurer og regler om, hvad en vedtægt skal indeholde. Det er desuden et retligt spørgsmål, om de forvaltningsretlige regler om bl.a. lighedsgrundsætningen er overholdt. Det følger af kystbeskyttelseslovens 7, stk. 1, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at der under kommunalbestyrelsens tilsyn oprettes et digelag, som de bidragsydende ejere skal være medlem af. Det følger af samme bestemmelses stk. 2, at kommunalbestyrelsen udfærdiger en vedtægt for laget, der skal indeholde regler for lagets styrelse og udførelsen af lagets opgaver, herunder vedligeholdelse af udførte anlæg og udførelse af løbende foranstaltninger. Efter 7, stk. 3, skal forslag til vedtægt sendes til lagets medlemmer, og afgørelse om vedtægtens endelige indhold kan tidligst træffes 4 uger efter, at forslaget er afsendt. Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at nævnet ikke har kompetence til at behandle de anførte klagepunkter. 5

6 Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker hertil, at en række af de anførte klagepunkter ikke vedrører den konkrete afgørelse. Nævnet har herved lagt vægt på, at de anførte klagepunkter vedrørende digets placering og beslutning om oprettelse af et digelag og tidspunktet for dette, herunder beslutning om bidragspligt og deraf følgende medlemskab af digelaget, er afgørelser, der er truffet forud for den konkrete afgørelse, der er klaget over. Desuden er de anførte klagepunkter vedrørende erstatning og afholdelse af åstedsmøder spørgsmål, der henhører under en evt. kommende ekspropriationssag. Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker endvidere, at en række af de anførte klagepunkter vedrører indholdsmæssige og ikke retlige forhold. Dette gælder punkterne om vedtægternes krav om, at alle kan vælges til bestyrelsen (borgerligt ombud), og om fastsættelse af diæt- og befordringsgodtgørelse. Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker endeligt, at de resterende spørgsmål om hæftelse for bidrag og forhold omkring ulovlig færdsel på diget, er spørgsmål, der ikke er behandlet i den konkrete afgørelse, der alene vedrører godkendelsen af vedtægter for digelaget. 3.2 Gebyr Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr, jf. gebyrbekendtgørelsens 2, stk. 2, nr Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser at realitetsbehandle klage i sag om Slagelse Kommunes afgørelse af 14. september 2018 om godkendelse af vedtægt for Næsby Strand Digelag. Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. Denne afgørelse gøres tilgængelig for førsteinstansen samt for klager via Klageportalen. Afgørelsen sendes desuden til eventuelle andre parter i klagesagen. Afgørelsen vil blive offentliggjort på Personoplysninger vil blive anonymiseret. Lasse K. Svensson Stedfortrædende formandformand 6

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AFVISNING af klage i sag om partsfordeling af bidrag i digeprojekt i Slagelse Kommune

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AFVISNING af klage i sag om partsfordeling af bidrag i digeprojekt i Slagelse Kommune 20. juni 2018 Sagsnr.: NMK-451-00020 KlageID: 245706 EBRAU-NMKN AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET AFVISNING af klage i sag om partsfordeling af bidrag i digeprojekt i Slagelse Kommune Miljø-

Læs mere

Mødenotat orienteringsmøde om digeprojektet ved Næsby Strand

Mødenotat orienteringsmøde om digeprojektet ved Næsby Strand Mødenotat orienteringsmøde om digeprojektet ved Næsby Strand Dato: 30-10-2018 Afd.: Center for Miljø, Plan og Teknik Sagsnr.: 330-2010-47557 Sagsbehandler: Karen Vestergaard Sag: Næsby Strand 4200 - sommerhusområdet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Kystdirektoratets afslag på ansøgning om lukning af hul mellem sandfanger og strand i Snekkersten Havn

AFGØRELSE i sag om Kystdirektoratets afslag på ansøgning om lukning af hul mellem sandfanger og strand i Snekkersten Havn 11. maj 2017 Sagsnr. NMK-450-00030 Tidl. sagsnr. 2014-5654 EBRAU-NMKN AFGØRELSE i sag om Kystdirektoratets afslag på ansøgning om lukning af hul mellem sandfanger og strand i Snekkersten Havn Miljø- og

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Herning Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til 6 bygninger på Skjernvej ved Vind

AFGØRELSE i klagesag om Herning Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til 6 bygninger på Skjernvej ved Vind 7. december 2018 18/05931 (NMK-31-02398) MAS AFGØRELSE i klagesag om Herning Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til 6 bygninger på Skjernvej ved Vind Herning Kommune har den 11. januar

Læs mere

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET Den 4. december 2018 Sagsnr.: 18/05227 Klagenr.:1000658 MBT-NH AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET OPHÆVELSE OG HJEMVISNING af afslag på dispensation i sag om opførelse af staldbyggeri indenfor

Læs mere

Planklagenævnet afviser at behandle klagen, da klagefristen er overskredet.

Planklagenævnet afviser at behandle klagen, da klagefristen er overskredet. 19. juni 2018 Sagsnr. NMK-33-04642 og NMK-41-00577 KlageID: 274387 ANNFY-NMKN og PIALYN AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan nr. 3-392, Erhvervsområde

Læs mere

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om fjernelse af dige i Horsens Kommune

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om fjernelse af dige i Horsens Kommune 17. december 2018 Sagsnr. 18/05277, NMK-600-00192 JMJ-NH AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om fjernelse af dige i Horsens Kommune Miljø-

Læs mere

Spørgsmål og svar fra orienteringsmødet og interessetilkendegivelsen

Spørgsmål og svar fra orienteringsmødet og interessetilkendegivelsen Center for Teknik og Miljø Karen Vestergaard teknik@slagelse.dk 8. marts 2018 Spørgsmål og svar fra orienteringsmødet og interessetilkendegivelsen januar 2018 Hvad skal arbejdsgruppen / Slagelse Kommune

Læs mere

PROCESBESKRIVELSE AF KAPITEL 1A SAGER 2 ANMODNING OM KYSTBESKYTTELSE. Kommunalbestyrelsen kan beslutte af starte et kystbeskyttelsesprojekt.

PROCESBESKRIVELSE AF KAPITEL 1A SAGER 2 ANMODNING OM KYSTBESKYTTELSE. Kommunalbestyrelsen kan beslutte af starte et kystbeskyttelsesprojekt. Notat Køge Kommune GENNEMGANG AF FORLØBET AF EN KYSTBESSKYTTELSESSAG PROCESBESKRIVELSE AF KAPITEL 1A SAGER 15. April 2016 Projekt nr. 224495 Dokument nr. 1218928375 Version 2 Udarbejdet af MML Kontrolleret

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Roskilde Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan. nr. 668, Jyllinge Nordmark.

AFGØRELSE i klagesag om Roskilde Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan. nr. 668, Jyllinge Nordmark. 06. april 2018 Sagsnr. NMK-33-04500 KlageID: 239890, 240041 JLA-NH AFGØRELSE i klagesag om Roskilde Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan nr. 668, Jyllinge Nordmark Roskilde Kommune har den 29. november

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 29. september 2017 Sagsnr. NMK-512-00152 KlageID: 110542 LINMA-NMKN AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes afslag på nedlæggelse af vej igennem skov Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter

Læs mere

KYSTBESKYTTELSE VED DYBESØ Sognegården 24. oktober 2016

KYSTBESKYTTELSE VED DYBESØ Sognegården 24. oktober 2016 Natur, Miljø og Trafik KYSTBESKYTTELSE VED DYBESØ Sognegården 24. oktober 2016 TID Emne Person Organisation Morten Egeskov 18:30 18:35 Velkommen formand for Miljø- og Klimaudvalget Byrådet 18:35 19:10

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Solrød Kommunes afslag på ansøgning om tilladelse til opsætning af digital skærmpylon på Cordozasvinget 4, Solrød Strand.

AFGØRELSE i klagesag om Solrød Kommunes afslag på ansøgning om tilladelse til opsætning af digital skærmpylon på Cordozasvinget 4, Solrød Strand. 12. juni 2018 Sagsnr. NMK-33-04029 KlageID: 158601 INROE-NMKN AFGØRELSE i klagesag om Solrød Kommunes afslag på ansøgning om tilladelse til opsætning af digital skærmpylon på Cordozasvinget 4, Solrød PLANKLAGENÆVNET

Læs mere

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om gennembrud af dige i Horsens Kommune

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om gennembrud af dige i Horsens Kommune 18. december 2018 Sagsnr.: NMK-600-00166/18/05595 KlageID: 187779/1001553 EBRAU AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om gennembrud af dige

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Horsens Kommunes påbud om lovliggørelse af forhold på Borgmestervej, Horsens

AFGØRELSE i klagesag om Horsens Kommunes påbud om lovliggørelse af forhold på Borgmestervej, Horsens 14. juni 2018 Sagsnr. NMK-33-03888 KlageID: 123540 ULJ-NH AFGØRELSE i klagesag om Horsens Kommunes påbud om lovliggørelse af forhold på Borgmestervej, Horsens Horsens Kommune har den 17. oktober 2016 givet

Læs mere

Kystsikring ved Grønninghoved og Binderup

Kystsikring ved Grønninghoved og Binderup 6. juli 2018 - Sagsnr. 14/19442 - Løbenr. 74400/18 Kystsikring ved Grønninghoved og Binderup Vi skriver til jer for at fortælle sidste nyt i processen omkring den mulige kystsikring i sommerhusområderne

Læs mere

Ansøgningen Din ansøgning omfatter opførelsen af en 80 m² muret garage med tagmateriale af metalplader.

Ansøgningen Din ansøgning omfatter opførelsen af en 80 m² muret garage med tagmateriale af metalplader. Plan og Kultur Karsten Brian Jensen Bakkevej 58 5492 Vissenbjerg 15-08-2017 Sags id: 2017-0274 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af 80 m² garage på ejendommen matr.

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår af ansøgningen, at ejendommens eksisterende garage og en del af beboelsen er brandskadet og ønskes genopført som bestående.

Ansøgningen Det fremgår af ansøgningen, at ejendommens eksisterende garage og en del af beboelsen er brandskadet og ønskes genopført som bestående. Plan og Kultur Ivan Nielsen s Tegnestue Krogsbøllevej 6 5450 Otterup 02-02-2017 Sags id: 2016-1180 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til genopførelse af garage og del af beboelse

Læs mere

Orienteringsmøde. Højvandssikring af Næsby Strand. Velkommen. Korsør Kulturhus 25. oktober 2018 kl

Orienteringsmøde. Højvandssikring af Næsby Strand. Velkommen. Korsør Kulturhus 25. oktober 2018 kl Orienteringsmøde Højvandssikring af Næsby Strand Velkommen Korsør Kulturhus 25. oktober 2018 kl. 19-21 Skæbnefællesskab Status og den videre proces Den videre proces i grove træk med forbehold for ændringer

Læs mere

Ansøgningen Din ansøgning omfatter en opdeling af ejendommens stuehus i 2 boligenheder som vist på det vedlagte tegningsmateriale.

Ansøgningen Din ansøgning omfatter en opdeling af ejendommens stuehus i 2 boligenheder som vist på det vedlagte tegningsmateriale. Plan og Kultur Jane Johanne Bendtsen Kastebovej 1 Sarup 5683 Haarby 24-08-2017 Sags id: 2017-0429 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opdeling af eksisterende stuehus i 2 boligenheder

Læs mere

Udkast til vedtægt for Lendrup Strand digelag.

Udkast til vedtægt for Lendrup Strand digelag. Udkast til vedtægt for Lendrup Strand digelag. Vedtægt for Lendrup Strand Digelag. Lagets oprettelse. 1. Lagets navn er Lendrup strand Digelag. Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til lovbek. nr.267 af

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 13. november 2008 afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse til Energitilsynet

[...] over Energitilsynet af 13. november 2008 afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse til Energitilsynet (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 13. november 2008 afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse til Energitilsynet Nævnsformand,

Læs mere

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AKTINDSIGT i sag om Lemvig Kommunes afslag på aktindsigt i byggeri på havn

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AKTINDSIGT i sag om Lemvig Kommunes afslag på aktindsigt i byggeri på havn 23. august 2018 Sagsnr.: NMK-810-00247 LINMA-NMKN AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET AKTINDSIGT i sag om Lemvig Kommunes afslag på aktindsigt i byggeri på havn Miljø- og Fødevareklagenævnet har

Læs mere

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser.

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser. Plan og Kultur Torben Stig Jull Pedersen Holtevej 67 Holte 5620 Glamsbjerg 17-08-2017 Sags id: 2017-0377 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af pavillon som ansøgt

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 6. juli 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist.

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 6. juli 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist. Plan og Kultur Hans Hoppe Helnæs Byvej 9 5631 Ebberup 05-07-2017 Sags id: 2017-0136 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af 34 m² redskabsskur som ansøgt på ejendommen

Læs mere

Tag udføres med valm og beklædes med sorte betontagsten. Ydervægge opføres i teglsten.

Tag udføres med valm og beklædes med sorte betontagsten. Ydervægge opføres i teglsten. Plan og Kultur Milton Huse A/S Plutovej 1 8700 Horsens 16-02-2017 Sags id: 2016-1176 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til genopførelse af enfamiliehus efter brand på ejendommen

Læs mere

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Assens Kommune har vedtaget kommuneplantillæg nr.17.

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Assens Kommune har vedtaget kommuneplantillæg nr.17. 27. marts 2017 Sagsnr. NMK-33-03798 KlageID: 105554 INROE-NMKN AFGØRELSE i sag om klage over Assens Kommunes endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 17 - Revision af temaet Landskab Planklagenævnet

Læs mere

Redegørelse Solcelleanlægget er placeret ca. 13 m nord-vest for ejendommens øvrige bygninger og måler 20 m i længden, 2 m i bredden og 1 m i højden.

Redegørelse Solcelleanlægget er placeret ca. 13 m nord-vest for ejendommens øvrige bygninger og måler 20 m i længden, 2 m i bredden og 1 m i højden. Else Kristine Bak Sørensen Charlottesvej 42 9670 Løgstør Tilladelse til fritstående solcelleanlæg Landzonetilladelse på ejendommen, Ålevej 32, 9681 Ranum Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed lovliggørende

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 23. november 2016 på Assens Kommunes hjemmeside assens.dk

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 23. november 2016 på Assens Kommunes hjemmeside assens.dk Assens Rådhus Karsten Østergaard Jensen Grønnemosevej 26 Bregnemose 5690 Tommerup 18. november 2016 Sags id: 16/25584 Lovliggørelse af eksisterende brændeskur Assens Kommune giver landzonetilladelse til

Læs mere

Planklagenævnet har modtaget en klage over afgørelsen. Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen. Det betyder, at kommunens afgørelse gælder.

Planklagenævnet har modtaget en klage over afgørelsen. Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen. Det betyder, at kommunens afgørelse gælder. 7. september 2018 Sagsnr. NMK-33-04410 KlageID: 222977 AML-NH AFGØRELSE i klagesag om Høje-Taastrup Kommunes afslag på dispensation fra lokalplan til etablering af kontorvirksomhed på Bredebjergvej, Høje-

Læs mere

Kystsikring ved Grønninghoved, Binderup og Bjert

Kystsikring ved Grønninghoved, Binderup og Bjert «Navn» «CO» «Adresse» «Udvidet_adresse» «Postnr by» By- og Udviklingsforvaltningen Service og Udvikling Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 EAN 5798005310105 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Højvandssikring af Halsskov. Område 2. Velkommen. Korsør Kulturhus den 27. august 2018 kl

Højvandssikring af Halsskov. Område 2. Velkommen. Korsør Kulturhus den 27. august 2018 kl Højvandssikring af Halsskov Område 2 Velkommen Korsør Kulturhus den 27. august 2018 kl. 19-21 Område 1 6 i Korsør Så langt er vi i processen Projektet er nu et mere detaljeret og konkret projekt Bidragsfordelingen

Læs mere

Screening af genanvendelse af ton rent og lettere forurenet jord i jordvold på Ugiltvej 20, Sindal

Screening af genanvendelse af ton rent og lettere forurenet jord i jordvold på Ugiltvej 20, Sindal Hjørring Kommune Sindal Bioenergi Ugiltvej 20 9870 Sindal Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 28-08-2017

Læs mere

Planlovens landzonebestemmelser Sommerhuset, som ligger i landzone, er omfattet af Planlovens landzonebestemmelser.

Planlovens landzonebestemmelser Sommerhuset, som ligger i landzone, er omfattet af Planlovens landzonebestemmelser. Plan og Kultur Christen Seerup Ny Adelgade 61 5610 Assens 20-03-2017 Sags id: 2016-1206 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver lovliggørende landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus til erstatning

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Fanø Kommunes afslag på dispensation til opsætning af solceller på terræn på Kåvervej 19, 6720 Fanø

AFGØRELSE i klagesag om Fanø Kommunes afslag på dispensation til opsætning af solceller på terræn på Kåvervej 19, 6720 Fanø 20. december 2017 Sagsnr. NMK-33-04176 KlageID: 189245 SAL AFGØRELSE i klagesag om Fanø Kommunes afslag på dispensation til opsætning af solceller på terræn på Kåvervej 19, 6720 Fanø Fanø Kommune har den

Læs mere

Klagevejledning: Afgørelse om ikke VVM-pligt. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Klagevejledning: Afgørelse om ikke VVM-pligt. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima By- og Kulturforvaltningen Afgørelse om ikke VVM-pligt Fjernvarme Fyn har i henhold til Varmeforsyningsloven indgivet en ansøgning om fjernvarmeforsyning af Erhvervsområde ved motorvejsafkørsel 50. Projektet

Læs mere

STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om fjernelse af diger i Assens Kommune

STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om fjernelse af diger i Assens Kommune 4. oktober 2018 Sagsnr. NMK-600-00162 KlageID: 180425 EBRAU-NMKN AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 2. juni 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist.

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 2. juni 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist. Plan og Kultur LIFA A/S LANDINSPEKTØRER Damsbovej 11 5492 Vissenbjerg 01-06-2017 Sags id: 2016-1193 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til udstykning som ansøgt af ejendommen matr.

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Tranevej 9, 9670 Løgstør,

Landzonetilladelse på ejendommen Tranevej 9, 9670 Løgstør, Anton Marinus Christoffersen Havnevej 8 9670 Løgstør Dato: 02. januar 2018 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-44635 Dokumentnr.: 820-2017-326441 Sagsbehandler: Kim

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

Den aktuelle ansøgning omfatter etablering af ét af de fire regnvandsbassiner, Regnvandsbassin 2.

Den aktuelle ansøgning omfatter etablering af ét af de fire regnvandsbassiner, Regnvandsbassin 2. Plan og Kultur Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Att. Trafik og Byg 08-12-2016 Sags id: 2016-1002 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin 2

Læs mere

Bilag 1 til politisk behandling kystbeskyttelse i Inderfjorden Øst Brev sendt til grundejere ifm. interessetilkendegivelse

Bilag 1 til politisk behandling kystbeskyttelse i Inderfjorden Øst Brev sendt til grundejere ifm. interessetilkendegivelse Bilag 1 til politisk behandling kystbeskyttelse i Inderfjorden Øst Brev sendt til grundejere ifm. interessetilkendegivelse By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 217972 Brevid. 2533603 Ref. JNAL / 8LC 21. marts

Læs mere

Digesagen ved Næsby Strand

Digesagen ved Næsby Strand Til Digelag under Stiftelse (DuS) Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Digesagen ved Næsby Strand Orientering om interessetilkendegivelsen og den videre proces Slagelse

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning af ny kildeplads på Ebberup 105a, 5631 Ebberup

Landzonetilladelse til udstykning af ny kildeplads på Ebberup 105a, 5631 Ebberup Assens Rådhus LIFA A/S LANDINSPEKTØRER Østergade 61 5000 Odense C Att. Hanne Helbech 8. december 2016 Sags id: 16/26791 Landzonetilladelse til udstykning af ny kildeplads på Ebberup 105a, 5631 Ebberup

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt for fjernvarmeforsyning af boligområde ved COOP-grunden

Afgørelse om ikke VVM-pligt for fjernvarmeforsyning af boligområde ved COOP-grunden By- og Kulturforvaltningen Afgørelse om ikke VVM-pligt for fjernvarmeforsyning af boligområde ved COOP-grunden Fjernvarme Fyn har i henhold til Varmeforsyningsloven indgivet en ansøgning om et projekt

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen, Boldrupvej 89, 9620 Aalestrup

Landzonetilladelse på ejendommen, Boldrupvej 89, 9620 Aalestrup Nick Heimburger Rimmer Welling Iversen Boldrupvej 89 9620 Simested. Dato: 7. december 2018 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.00-P19-30-18 Erland Laugesen Telefon:

Læs mere

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Dato 15. oktober 2014 Dokument 14/06100 Side Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 25. april 2014 over, at Kommunen har ændret på stien mellem P vej 19

Læs mere

Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til lov om kystbeskyttelse og Kerteminde Byråds beslutning om at fremme kyssikring 21. september 2016.

Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til lov om kystbeskyttelse og Kerteminde Byråds beslutning om at fremme kyssikring 21. september 2016. Politik og Strategi Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 kommune@kerteminde.dk Vedtægter for Kystbeskyttelseslaget Kerteminde, Kølstrup og Munkebo Sluse- og Digelag Lagets oprettelse 1. Lagets

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 1. september 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 1. september 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Plan og Kultur Vivi Ann Ryssel-Olsen Andebøllemosevej 48 Andeb Mose 5492 Vissenbjerg Dato:31-08-2017 Sags id: 2017-0378 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til den ansøgte tilbygning

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på grundlag af oplysninger, der er givet i ansøgningen og på de betingelser, som fremgår af de følgende afsnit.

Tilladelsen er meddelt på grundlag af oplysninger, der er givet i ansøgningen og på de betingelser, som fremgår af de følgende afsnit. Kristrup Afvandingspumpelag / Randers Havn e-mail:jm@randershavn.dk Henrik Jensen, Paderupvej 11, 8960 Randers SØ Randers Kommune Marianne Sølgaard, msg@randers.dk Randers Kommune påtænker at træffe følgende

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelse om ikke VVM-pligt By- og Kulturforvaltningen Afgørelse om ikke VVM-pligt Fjernvarme Fyn har i henhold til Varmeforsyningsloven indgivet en ansøgning om fjernvarmeforsyning af boligområde ved Åsum. Projektet vurderes at

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Blærevej 106, Blære, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Blærevej 106, Blære, 9600 Aars Nadja Vegeberg Thorsen og Ralf Bager Blærevej 106 Blære 9600 Aars Sendt til: enggaarden@hotmail.com Dato: 18. maj 2018 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2018-14375 Dokumentnr.:

Læs mere

Afgørelse af klage over afvisning af at fordele anlægsudgifter til privat fællesvej - kommunens sagsnr G

Afgørelse af klage over afvisning af at fordele anlægsudgifter til privat fællesvej - kommunens sagsnr G Dato 9. december 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/14281-11 Side 1/7 Afgørelse af klage over afvisning af at fordele anlægsudgifter til privat fællesvej

Læs mere

25. marts 2015. Bekendtgørelse

25. marts 2015. Bekendtgørelse Byplan Øverødvej 2 2840 Holte Bekendtgørelse 25. marts 2015 Kommunalbestyrelsen har den 25. marts 2015 vedtaget Forslag til Lokalplan 244 for parkeringsanlæg ved Birkerød Station og Tillæg 5 til Kommuneplan

Læs mere

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser.

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser. Plan og Kultur Tomas Axel Frydahl Ørsbjergvej 54 B Ørsbjerg 5560 Aarup 19. oktober 2016 Sags id: 2016-0526 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til lovliggørelse af 70 m² udhus på

Læs mere

Fredningsnævnet for Vestsjælland Vestensborg Allé Nykøbing F.

Fredningsnævnet for Vestsjælland Vestensborg Allé Nykøbing F. Slagelse Kommune Center for Miljø Plan og Teknik Dahlsvej 3 4220 Korsør Att. Karen Vestergaard kaves@slagelse.dk Fredningsnævnet for Vestsjælland Vestensborg Allé 8 4800 Nykøbing F. Tlf. 20 60 23 94 vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over Gribskov Kommunes afgørelse af 9. november 2017

Afgørelse vedr. klage over Gribskov Kommunes afgørelse af 9. november 2017 Dato 14. marts 2018 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 17/17593-11 Side 1/8 Afgørelse vedr. klage over Gribskov Kommunes afgørelse af 9. november 2017 Jeres

Læs mere

VEDTÆGT FOR RØRVIG DIGELAG

VEDTÆGT FOR RØRVIG DIGELAG VEDTÆGT FOR RØRVIG DIGELAG ODSHERRED KOMMUNE OKTOBER 2015 VERSION 2 2 Vedtægt for Rørvig Digelag INDHOLD Lagets oprettelse... 3 Lagets anlæg... 3 Lagets medlemmer... 3 Lagets opgave... 4 Anlæggets brug...

Læs mere

Sagsnr P-4-15

Sagsnr P-4-15 Jyllinge og Tangbjerg Digelag Dato xx. november 2016 Sagsnr. 01.16.00-P-4-15 TEKNIK, MILJØ OG ERHVERV VVM-tilladelse til etablering af anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

Planklagenævnet ophæver afgørelsen og hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder.

Planklagenævnet ophæver afgørelsen og hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder. 23. januar 2018 Sagsnr. NMK-33-04408 KlageID: 211183 AML-NH AFGØRELSE i klagesag om Frederiksberg Kommunes afslag på dispensation fra lokalplanens krav om etablering af 1 parkeringsplads pr. bolig ved

Læs mere

#split# Søren Christian Frandsen Hellevadvej 45 Klokkerholm 9320 Hjallerup. Afgørelse om ikke-vvm pligt vedrørende skovrejsning

#split# Søren Christian Frandsen Hellevadvej 45 Klokkerholm 9320 Hjallerup. Afgørelse om ikke-vvm pligt vedrørende skovrejsning #split# Søren Christian Frandsen Hellevadvej 45 Klokkerholm 9320 Hjallerup Plan og Miljø Dato: 05-01-2018 Sags. nr.: 01.13.23-K04-1-17 Sagsbeh.: Keld Koustrup Sørensen Lokaltlf.: +4599455145 Ny Rådhusplads

Læs mere

Landzonetilladelse ved ejendommen Løgstørvej 84, Pisselhøj, 9600 Aars

Landzonetilladelse ved ejendommen Løgstørvej 84, Pisselhøj, 9600 Aars Pia og Bob Buus Pinstrup mail: Bob-Pinstrup@hotmail.com Dato: 13. maj 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.03-P19-872-19 Kim Stadsvold Telefon: 99 66 71 29

Læs mere

Assens Kommune giver landzonetilladelse til terrænregulering på ejendommen matr. nr. 8 n, Etterup By, Rørup, beliggende Gl.Hovedvej 70A, 5560 Aarup.

Assens Kommune giver landzonetilladelse til terrænregulering på ejendommen matr. nr. 8 n, Etterup By, Rørup, beliggende Gl.Hovedvej 70A, 5560 Aarup. Plan og Kultur Niras Esbjerg Brygge 30 6700 Esbjerg Att. Tommy Andersen 08-12-2016 Sags id: 2016-0826 Landzonetilladelse til terrænregulering. Assens Kommune giver landzonetilladelse til terrænregulering

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 69, Myrhøj, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 69, Myrhøj, 9640 Farsø Niels Kristian Veggerby Nakkevej 23 Risgårde 9640 Farsø Sendt til: info@myrhojcamping.dk Dato: 11. juli 2018 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2018-22329 Dokumentnr.:

Læs mere

Landzonetilladelse. Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup

Landzonetilladelse. Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup By, Land og Kultur Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup Landzonetilladelse Assens Kommune giver landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende garage til i alt 86 m² som

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen beliggende Haugårdsvej 41A, Næsborg, 9670 Løgstør

Landzonetilladelse på ejendommen beliggende Haugårdsvej 41A, Næsborg, 9670 Løgstør Erik Steen Tvergaard Haugårdsvej 41 A Næsborg 9670 Løgstør Sendt til: mkj@kjaer-advokat.dk Dato: 11. april 2018 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-36963 Dokumentnr.:

Læs mere

Ansøgningen Ansøgningen omfatter nedrivning af eksisterende sommerhus og opførelse af tidssvarende nyt sommerhus.

Ansøgningen Ansøgningen omfatter nedrivning af eksisterende sommerhus og opførelse af tidssvarende nyt sommerhus. Plan og Kultur Anni Buhl Værge Helnæsvej 4 A Brydegaard 5683 Haarby 04-09-2017 Sags id: 2016-1076 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus på ejendommen

Læs mere

Oversendelse af klager til Transportministeriet

Oversendelse af klager til Transportministeriet Til Transportministeren Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København H trm@trm.dk lb@trm.dk Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Oversendelse af klager

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Søttrupvej 14A, 9600 Aars.

Landzonetilladelse på ejendommen Søttrupvej 14A, 9600 Aars. Hornum-Ulstrup rideklub Søttrupvej 14A 9600 Aars Sendt til: bom@bk-nord.dk Dato: 27. september 2018 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2018-26763 Dokumentnr.: 820-2018-145053

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Blærevej 19, Tolstrup, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Blærevej 19, Tolstrup, 9600 Aars Niels-Peter Nielsen Blærevej 19 Tolstrup 9600 Aars Sendt til: lolholm@aars.dk Dato: 14. september 2018 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2018-25991 Dokumentnr.: 820-2018-188577

Læs mere

Kystbeskyttelsesloven- Forventede justeringer og deres betydning for kommunerne

Kystbeskyttelsesloven- Forventede justeringer og deres betydning for kommunerne Kystbeskyttelsesloven- Forventede justeringer og deres betydning for kommunerne Kommunemøde november 2016 Disposition - Baggrund for ændring af kystbeskyttelsesloven - Generelt om kapitel 1a - processen

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand.

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand. Plan og Kultur Tina Kofoed Steffensen Engvej 33 B,st 5230 Odense M 16-03-2017 Sags id: 2017-0061 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus på ejendommen

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Hillerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til redskabsskur på Ravnsbjergvej, Alsønderup

AFGØRELSE i klagesag om Hillerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til redskabsskur på Ravnsbjergvej, Alsønderup 7. juni 2018 Sagsnr. NMK-31-02245 KlageID: 183863 MAS-NH AFGØRELSE i klagesag om Hillerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til redskabsskur på Ravnsbjergvej, Alsønderup Hillerød Kommune har den 18.

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til opførelse af sommerhus på Lerbjergstien, Birkerød

AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til opførelse af sommerhus på Lerbjergstien, Birkerød 10. november 2017 Sagsnr. NMK-31-01963 KlageID:100430 MAS-NH AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til opførelse af sommerhus på Lerbjergstien, Birkerød Allerød Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Ettrupvej 54, Ettrup, 9620 Aalestrup

Landzonetilladelse på ejendommen Ettrupvej 54, Ettrup, 9620 Aalestrup Lasse Sloth Ettrupvej 54 Ettrup 9620 Aalestrup Sendt til: l.sloth@c.dk Dato: 8. maj 2018 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2018-2790 Dokumentnr.: 820-2018-55772 Sagsbehandler:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

3. Højvandvandsmuren skal have de samme mål, som den eksisterende højvandsmur som den erstatter. Dog med en kote på 1,9 langs hele muren.

3. Højvandvandsmuren skal have de samme mål, som den eksisterende højvandsmur som den erstatter. Dog med en kote på 1,9 langs hele muren. Tilladelse til genetablering af højvandsbeskyttelse på matr. 31g, Sigridsvej 25, Gentofte Kommune Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til, at opføre en ny højvandsmur til erstatning af den ældre højvandsmur

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Syddjurs Kommunes afgørelse efter lokalplan om et allerede opført sommerhus og udhus på Strandvejen, Følle Strand, Rønde.

AFGØRELSE i klagesag om Syddjurs Kommunes afgørelse efter lokalplan om et allerede opført sommerhus og udhus på Strandvejen, Følle Strand, Rønde. 9. januar 2018 Sagsnr. NMK-33-03859 KlageID: 117719 JLA-NH AFGØRELSE i klagesag om Syddjurs Kommunes afgørelse efter lokalplan om et allerede opført sommerhus og udhus på Strandvejen, Følle Strand, Rønde.

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Halsnæs Kommunes afgørelse af 2. marts 2018 om istandsættelse

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Halsnæs Kommunes afgørelse af 2. marts 2018 om istandsættelse Dato 12. oktober 2018 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 18/04177-16 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Halsnæs Kommunes afgørelse af 2. marts 2018

Læs mere

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv.

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv. Dato 24. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12186-16 Side 1/5 Afgørelse af klage over Gribskov Kommunes afgørelse om udgiftsfordeling ved istandsættelse

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Skov Sørens Vej 79, 9681 Ranum,

Landzonetilladelse på ejendommen Skov Sørens Vej 79, 9681 Ranum, Henning Oxholm Moestrup Tostrupvej 57 B 8800 Viborg Sendt til: henning.moestrup@envisionerergy.dk Dato: 6. juni 2018 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2018-12503 Dokumentnr.:

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Dammergårdsvej 66, Foulum, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Dammergårdsvej 66, Foulum, 9640 Farsø Søren Peter Sørensen Dammergårdsvej 66 Foulum 9640 Farsø Sendt til: jantjensen@hotmail.com Dato: 11. januar 2017 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2016-66293 Dokumentnr.:

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Munksjørupvej 4, Overlade, 9670 Løgstør

Landzonetilladelse på ejendommen Munksjørupvej 4, Overlade, 9670 Løgstør Dan Stougård Lynge Bjørnsholmvej 161 Overlade 9670 Løgstør Sendt til: anby@orbicon.dk Dato: 3. januar 2018 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-44602 Dokumentnr.: 820-2018-1399

Læs mere

Højvandssikring af området ved Næsby Strand. 5. oktober 2015. Merete Hvid Dalnæs

Højvandssikring af området ved Næsby Strand. 5. oktober 2015. Merete Hvid Dalnæs Højvandssikring af området ved Næsby Strand 5. oktober 2015 Merete Hvid Dalnæs Velkommen Præsentation af deltagere Børge Carlsen, formand for digegruppen Digegruppen Jesper Hansen, Ingeniør fra Rambøll

Læs mere

Sammenskrivning af. Lov om kolonihaver

Sammenskrivning af. Lov om kolonihaver Sammenskrivning af Lov om kolonihaver Dette er en sammenskrivning af Lovbekendtgørelse nr. 790 af 21. juni 2007 med følgende ændringslove indarbejdet i teksten: Lov nr. 1571 af 20. december 2006 Lov nr.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Kystsikringslaget - Ålsgårde Boderne Ellekilde (Vedtaget 14-08-2000, godkendt 14.08.2001). 1. Kystsikringslagets dannelse Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12.

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 109, Jelstrup, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 109, Jelstrup, 9600 Aars Bjarne Strøm Løgstørvej 109 Jelstrup 9600 Aars Sendt til: bs@nokgodtnok.dk Dato: 3. december 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-54356 Dokumentnr.: 820-2015-292510

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Bekendtgørelse af lov om forbrugerklager (forbrugerklageloven) LBK nr 1095 af 08/09/2010 Udskriftsdato: 7. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr.08/07485 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om etablering af en adgang til den private fællesvej S-vej fra matr. nr. a.

Klage over afslag på ansøgning om etablering af en adgang til den private fællesvej S-vej fra matr. nr. a. Dato 14. december 2017 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 17/11068-12 Side 1/6 Klage over afslag på ansøgning om etablering af en adgang til den private fællesvej

Læs mere

Toldboden Viborg. Tlf

Toldboden Viborg. Tlf Til: Aftagerforeningen Østerlund Varme A/S Dansk Gas Distribution A/S Sønderborg Forsyning A/S Sønderborg Kommune Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail

Læs mere

Vejledning til Vejloven

Vejledning til Vejloven Vejledning til Vejloven Klage til Vejdirektoratet December 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Klage

Læs mere

Afvandingslag Nees Hede Stiftet april 2015

Afvandingslag Nees Hede Stiftet april 2015 Afvandingslag Nees Hede Stiftet april 2015 1 VEDTÆGT FOR Afvandingslag Nees Hede.... 3 Laget.... 3 Anlægget... 3 Bidragspligtige arealer.... 3 Bidragsfordeling... 3 Drift og vedligehold.... 3 Generalforsamlingen....

Læs mere

FORSLAG til. vedtægter for kystbeskyttelseslag. Revision b, 10. november 1997

FORSLAG til. vedtægter for kystbeskyttelseslag. Revision b, 10. november 1997 Side 1 af 5 FORSLAG til vedtægter for kystbeskyttelseslag Revision b, 10. november 1997 Lagets oprettelse 1. Lagets navn er Liseleje Kystbeskyttelseslag. Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til lov nr.

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Nyrupvej 14, Nyrup, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Nyrupvej 14, Nyrup, 9600 Aars Kirsten & Frits Jensen Nyrupvej 14 9600 Aars nyruphuset@live.dk Dato: 21. juli 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-31442 Dokumentnr.: 820-2015-173426 Sagsbehandler:

Læs mere

1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG. Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til Lemvig Kommunalbestyrelses beslutning

Læs mere

Afgørelse om, at etablering af skovrejsning på Matr. nr. 11b, Brændekilde By, Brændekilde ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Afgørelse om, at etablering af skovrejsning på Matr. nr. 11b, Brændekilde By, Brændekilde ikke er omfattet af krav om miljøvurdering Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C DET DANSKE HEDESELSKAB Klostermarken 12 8800 Viborg By- og Kulturforvaltningen Vand og Natur Landbrug og Natur Nørregade 36 5000 Odense C www.odense.dk Tlf.

Læs mere