Bestyrelsens beretning for foreningsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2008-2009"

Transkript

1 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2008/2009

2 ved Mortenstrupvej Side 2 af 9 Bestyrelsens beretning for foreningsåret Generelt I det forløbne år har bestyrelsen hovedsageligt arbejdet med spørgsmål og problemer omkring varmeforsyningen i bebyggelsen. Vi må erkende, at uforudsete problemer har taget meget tid, hvorfor en del af de planlagte aktiviteter om bl.a. vedligeholdelsesmanualer har måttet udskydes til senere. Dette er selvfølgelig beklageligt da vedligeholdelse netop er højt på prioriteringslisten for mange beboer og nævnt ved tidligere lejligheder. Vores varmesystem lider af forskellige svagheder, hvoraf vi har konstateret en del i det forløbne år. Senest har en lækage i et varmerør i hovedledningen langs Mortenstrupvej givet anledning til megen hovedbrud. Dels i forbindelse med fejlfinding og reparation og dels efter anlæggets drift blev genoptaget. Heldigvis skete dette på et tidspunkt, hvor der ikke var behov for store varmemængder til bebyggelsen, hvorfor de fleste ikke har mærket følgerne heraf. I december og januar led en del ejendomme i de fire vestligste rækker under svigtende varmeforsyning. Årsagen hertil var, at systemet med gulvvarme er sårbart, når der udskiftes pumper i de enkelte huse. I en hel del tilfælde er der skiftet til større pumper end i det oprindelige anlæg. Dette betyder (populært sagt) at enkelte huse stjæler varme fra andre, fordi de henter en større del af den til rådighedsværende vandmængde i varmesystemet end nødvendigt for at opvarme huset. Taberne bliver således de ejendomme, der ligger længst væk fra Mortenstrupvej. Instruktioner om disse forhold er givet til de enkelte ejendomme, og en udførlig beskrivelse vil blive medtaget i den kommende vedligeholdelsesmanual for at undgå lignende installeringer og dermed utilsigtede konsekvenser i fremtiden. Bestyrelsen overvejer i øjeblikket om tiden er inde til, at der skal tilknyttes permanent professionel hjælp til at varetage driften af vort varmeanlæg. Synspunkter herom modtages gerne fra bebyggelsen. Bestyrelsen På foreningens ordinære generalforsamling den 22. oktober 2008 blev Niels Bayer, F 8, Erik Dohn F 13 og Hans Jørgen Rasmusen, K 10 genvalgt. Ole Lund Knudsen, F 1 og Charlotte Boserup, F 6 blev nyvalgt som suppleanter. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således: Formand: Jens Kirkegaard, K Sekretær: Stig Pålsson, F Kasserer: Niels Bayer, F Varme- og vandforsyning: Erik Dohn, F Fællesarealer: Hans Jørgen Rasmusen, K Forsikringsforeningen: Ole Lund Knudsen, F 1 - suppleant Charlotte Boserup, F 6 - suppleant Opgaver vedrørende kabel-tv er varetaget af Ole Steen Seiersen - Ge 2, der tidligere har været medlem af bestyrelsen med dette ansvarsområde. I beretningsåret har bestyrelsen afhold 6 bestyrelsesmøder, 3. december 2008 og 18. februar, 7. maj, 3. juni, 19. august og 30. september 2009.

3 ved Mortenstrupvej Side 3 af 9 Bestyrelsesarbejdet har i det forløbne år budt på opgaver inden for de sædvanlige områder, som beskrevet i de følgende afsnit: Varme- og vandforsyning Forbruget Energiforbruget i perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009 til varme og varmt vand er baseret på en aktuel energiregistrering ved hjælp af måler. Forbruget blev 1649,0 MWh mod budgetteret MWh. Antallet af graddage var mod normalårets (83,1 %), hvilket medfører et energiforbrug på 0,68 MWh/graddag mod 0,67 MWh/graddag i 2007/2008. Energiforbruget fordeler sig med 1.230,2 MWh (74,6 %) til varme og 418,8 MWh (25,4 %) til opvarmning af brugsvand. Af de 1.649,0 MWh udgør ca. 30% varmetab fra beholdere og fordelingsrør. Forbruget af brugsvand udgjorde m 3 - gennemsnitligt 120,2 m 3 pr. hus eller ca. 158 l/døgn pr. beboer - fordelt med m 3 til koldt brugsvand og m 3 til varmt brugsvand. Det gennemsnitlige vandforbrug i samfundet ligger på m 3 /år pr. husstand. I forhold til sidste år er vandforbruget faldet med ca. 2,8%. Kubikmeterprisen for vand er pr hævet til ca. 63 kr. Fjernvarmeprisen er pr hævet med ca. 7%, og der er varslet en yderligere stigning på 7% pr Gennemsnitligt udgør regnskabets udgifter til drift af varmecentral mv. ca kr./hus, heraf kr./hus til indkøb af fjernvarme og kr./hus til indkøb af vand. Sidstnævnte to beløb kan anvendes til sammenligning med typisk oplyste forbrug i andre bebyggelser. Drift af anlægget: Der har i årets løb ikke været nogen driftsmæssige problemer med varmeforsyningen fra Hørsholm Fjernvarme. Derimod har der i en periode omkring årsskiftet været problemer med fordelingen af varme til nogle af ejendommene på Krokusvej og Gardeniavej. For at forbedre cirkulationen af centralvarmevandet blev der sidste år installeret yderligere en variabel pumpe, som erstatning for en af de gamle fasttrykspumper. I år er der blevet monteret en programmerbar styreenhed (PMU) til disse to variable pumper. De resterende to fasttrykpumper er nu alene tænkt som reserver. Efter instruktion i, hvordan denne styring skulle bruges, fik vi i januar forbedret varmefremløbet til alle huse i bebyggelsen. September 08: Udskiftning af plader i begge varmevekslere. (arbejdet er udført af Pasilac, Horsens) September 08: Hørsholm Fjernvarme udskiftede målearmaturet Oktober 08: Varmvandsbeholderen blevet renset for kalkaflejringer, og en anode og katode blev udskiftet (arbejdet er udført af Guldager A/S) Marts 09: Hørsholm Vandforsyning udskiftede begge vandmålere

4 ved Mortenstrupvej Side 4 af 9 I forbindelse med en reparation/udskiftning i et af husene fik en VVS installatør (uden bestyrelsens viden) adgang til varmecentralen, hvor han aftappede vand fra anlægget og afbrød for strøm/vand. Dette gav anledning til svigtende varmeforsyning i nogle dage. En fejl, der først blev rettet efter et besøg af en montør fra Grundfos. Det indskærpes derfor, at fremmede håndværkere i fremtiden kun gives adgang til varmecentralen med bestyrelsens viden. Kontakt derfor varmeformand, kasserer eller formand, såfremt der bliver behov for adgang til varmecentralen. Rørsystemet for vand og varme Indtil sidst på sommeren har vore fælles forsyningsrør for varme og vand været tætte og funktionsduelige. Vi mister dog af og til lidt vand fra varmerørene i forbindelse med reparationer i enkelte ejendomme, hvilket ikke kan undgås. I august måned opdagede vi, at der konstant måtte efterfyldes ca. 200 l vand på systemet i døgnet. Vi frygtede i første omgang at en lækage skulle findes i et af husene, hvilket ville være vanskeligt at efterspore, da mange stadig var bortrejst på ferie. Vores søgning efter lækagen endte imidlertid i en af ekspansionssløjferne ved den sydlige ende af Fresiavej, hvor røret for returvarme var alvorligt tæret udefra (forsidebilledet). Vores leveringsaftale med Hørsholm Fjernvarme indebærer, at Hørsholm Fjernvarme skal forestå vedligeholdelse og reparation af hovedledningerne langs Mortenstrupvej, og reparationen blev også udført efter denne aftale. Efterfølgende har vi haft et par uger problemer med manglende cirkulation i to husrækker på grund af luftlommer i fordelingsrørene, men disse problemer synes nu overstået. Bestyrelsen har ikke mistanke om, at lignende lækager, som følge af ekstern korrosion, umiddelbart skulle forekomme i andre dele af rørsystemet. Vi vil dog iværksætte en inspektion for at verificere dette, så godt som det lader sig gøre. Fællesarealer: Veje, pladser og stier Vejbelægningerne Der har ikke været påtrængende behov for at foretage reparationer i det forløbne år. Vejtræerne Der er ikke udskiftet vejtræer i det forgangne år. Bagstierne Spørgsmålet om vedligehold af stierne mellem bebyggelserne blev behandlet på Generalforsamlingen den 22. oktober På denne baggrund blev der i forbindelse med Store Havedag den 26. april 2009 udlagt 8 m 3 perlesten på stien mellem Gardeniavej og Fresiavej. Bestyrelsen ønsker at stierne holdes i en god stand. Specielt henledes opmærksomheden på, at det er beboerne pligt at sikre, at stierne ikke benyttes til oplag af haveaffald og lignende, samt at hække og træer beskæres, så der er fri passage. Snerydning Der har ikke været behov for assistance til snerydning i den forgangne milde vinter. Snerydningsaftalen med gartneren indeholder følgende: Fortovet langs Mortenstrupvej fejes ved alle snefald større end ca. 3-5 cm De 4 veje ryddes i et bredt spor ved snefald større end ca. 10 cm Fortovene og parkeringsarealerne på de 4 veje ryddes af respektive grundejere Saltning kun i specielle situationer og efter særlig aftale

5 ved Mortenstrupvej Side 5 af 9 Fællesarealer: Grønne friområder Gartnerarbejdet Vedligeholdelsesaftalen med ISS Ejendomsservice om gartnerarbejde er endnu engang fornyet. Aftalen omfatter blandt andet, at der i perioden maj til og med september slås græs 16 gange. Endvidere sker der en årlig beskæring hhv. klipning af bevoksningen langs Mortenstrupvej. Træerne på Georginevej og Fresiavej beskæres en gang årligt. Herudover udføres kantklipning f.x. langs bevoksningen mod nord mv. Endeligt aftaler bestyrelsen efter behov løsning af opgaver. Oprydningsdag 2009 I året oprydningsdag søndag d. 26. april 2009 deltog kun ca. 30 personer repræsenterende ca. 1/3 af husstandene. Bestyrelsen finder den beskedne deltagelse utilfredsstillende og helt urimelig overfor de beboere, der møder op, når der indkaldes til vedligeholdelsesarbejde. Opmærksomheden henledes på, at det vil være ganske bekosteligt at skulle have entreprenør- og gartnerhjælp til at udføre opgaver som almindelig oprydning, træfældning og lignende på fællesarealerne. I år fortsatte indsatsen med udtynding og træfældning i det vestvendte hegn, med efterfølgende opbygning af St. Hans-bålet. Der blev også lagt mange kræfter i udlægning af perlesten på stien mellem Gardeniavej og Fresiavej. Men desværre var der ikke ressourcer til løsning af alle opgaver. Beskæringsdag 2009 Bestyrelsen minder om, at årets beskæringsdag er fastsat til søndag den 8 november Der vil senere blive fremlagt udkast til en arbejdsplan. Bestyrelsen kan dog allerede nu oplyse, at renovation af gyngestativet ved Georginevej samt afretning af flisekanter langs Mortenstrupvej vil være på programmet. Yderligere forslag kan endvidere fremlægges i forbindelse med den ordinære generalforsamling. Oprydningsdag 2010 Næste års Store Havedag er fastsat til søndag den 25. april 2010, hvor 1 container vil være opstillet til haveaffald. Containerdage i det kommende år (2009/2010): Anden weekend i november d Placering: Georginevej + Krokusvej Sidste weekend i marts d Placering: Fresiavej + Gardeniavej Store havedag d Placering: Fresiavej Programforsyningen Signalet og vores modtagere Grundejerforeningen er tilsluttet YouSee's hybridnet og abonnerer på "Fuldpakken", som giver os programmer i både analog og digital form. Der sker derfor INGEN ændring af vores analoge signaler, når de analoge sendemaster lukkes ned 31.oktober YouSee fortsætter med at forsyne os med analoge signaler i endnu en årrække. Vi får derfor ingen sorte skærme efter 31.oktober! For de beboere, som ønsker at se digitalt TV, skal der bruges en digital TV-tuner, idet vi allerede har digitale signaler i vores antennestik. De digitale TV-tunere findes i flere former. De kan være indbyggede i nye TV-apparater, eller de kan anskaffes som bokse fra YouSee. YouSee har pr fjernet krypteringen på det digitale signal. Det betyder, at en fladskærm med indbygget DVB-C tuner kan modtage alle fuldpakkens digitale kanaler, uden at et programkort kræves.

6 ved Mortenstrupvej Side 6 af 9 Står man foran anskaffelse af en ny fladskærm med indbygget digital tuner, skal tuneren være mærket: DVB-C (Digital Video Broadcast - Cable). Man skal yderligere være opmærksom på, hvilke kodeformer tuneren kan behandle. De fleste kanaler sendes i dag i SD (Standard Definition) opløsning, og er kodede i MPEG2 (Motion Picture Expert Group)- i øvrigt samme kodning, som anvendes i DVD-afspillere. De nye HD (High Definition) kanaler anvender MPEG4, som er en nyere og mere effektiv kodningsform. Ønsker man at anskaffe en ny fladskærm med indbygget tuner, hvor de nye HD-kanaler kan ses, skal tuneren være mærket: DVB-C med MPEG4. Ønskes HD-kanaler og/eller film- og sprogpakker kræver det en kortlæser - et såkaldt CA-modul, samt et YouSee programkort. CA-modulet skal være af Viaccess-typen. Det ved forhandleren, når blot I oplyser, at I har YouSee kabel-tv. YouSee har reduceret gebyret for programkortet en smule fra kr.199,- halvårligt til kr. 30/mrd. YouSee's bokse benytter samme programkort, og findes i 3 varianter, nemlig en "Standard Boks" (SD-kvalitet) samt 2 modeller af HD-bokse, én med Hard-Disk optager og én uden. Boksene kan købes eller lejes. Priser og kampagnetilbud ændres løbende, så her henvises til for seneste opdateringer. Boksene kan, ligesom de indbyggede tunere, modtage alle digitale kanaler i fuldpakken, uden at der kræves programkort. Boksene har dog forskellige funktioner som: "start forfra", "pause" og "cinema" (leje af film). For at kunne udnytte disse funktioner kræves programkort. Er man allerede i besiddelse af en DVD-optager med Hard-Disk, så vær opmærksom på, at man ikke kan optage fra HD-kanalerne, da disse er MPEG4 kodede. DVD-optageren anvender MPEG2. YouSee boksen kan optage fra HD-kanalerne, men man kan kun se optagelsen på sit TV. Man kan ikke brænde den på en DVD-skive. Vores forstærkere Når YouSee skruer op og ned for hovedsignalet, kan det af og til påvirke vores forstærkere. Specielt vores forstærkere, som var af ældre dato. I foråret sendte YouSee et alt for kraftigt signal ud, som overstyrede 3 af vores forstærkere. Vi ringede og forsøgte forgæves at trænge igennem deres system, for at få fejlen rettet. Vi skulle derfor skrive den nødvendige fejlmeddelelse, for at rekvirere en tekniker. Denne rekvirering kan kun ske, såfremt man har en serviceaftale. Det havde vi, men ikke med YouSee. Vi brugte FasCom, der i en årrække har kontrolleret, justeret og udskiftet materiel på vores omkring 20 år gamle forstærkere. Da denne virksomhed ikke er ansvarlig for overstyringen henviste de igen til YouSee. Først da vi garanterede, at regningen ville blive betalt af os, hvis fejlen lå i vores anlæg, løste de problemet. Det var ikke første gang, hvor vi følte os som en lus mellem to negle. Derfor var det en behagelig oplysning, da YouSee i foråret opkøbte FasCom fra A+ koncernen. Nu kunne vi få både signalet og vedligeholdelsen af forstærkerne hos samme virksomhed. Vi fik fremsendt et kontraktudkast: Aftale om digital programforsyning med analogt spejl og service. Indholdet blevet drøftet med medlemmer af bestyrelsen og Christian Limkilde, chefkonsulent hos YouSee. Konklusionen var klar: vores forstærkere var gamle og upålidelige og skulle udskiftes med en moderne type, der kan fjernovervåges. Omkostningerne for alle 9 forstærkere var kr. Et nødvendigt tiltag for en vedligeholdelsesaftale med YouSee. Udskiftningen er nu sket med lidt startvanskeligheder. Såfremt der fremover opstår problemer, skal den enkelte husstand selv kontakte YouSee. YouSee telefonnumre: Kundeservice (hverdage 8 20) eller Support (hele døgnet) Det er tilstrækkeligt at opgive adressen ved henvendelsen.

7 ved Mortenstrupvej Side 7 af 9 Øvrig beboerservice Rabatordninger Jævnfør Beboervejledning 2007 Mursten Jævnfør Beboervejledning 2007 Forsikringsforeningen Forsikringsforeningen ved Mortenstrupvej er et tilbud for medlemmer af Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej. Forsikringsforeningen er en selvstændig juridisk enhed, idet ikke alle medlemmer af grundejerforeningen også er medlemmer af forsikringsforeningen. I øjeblikket er 58 af 64 ejendomme medlemmer. Forsikringen dækker følgende emner: Bygningsbrandforsikring Hus- og grundejerforsikring inkl. glas og kumme Insekt- og svampeforsikring Udvidet rørskadeforsikring for skjulte rør Mønstret er stadig, at nye boligejere overtager forsikringen ved indflytning. Køber og sælger skal sammen skrive til forsikringsselskabet Tryg og indberette ejerskiftet med kopi til den ansvarlige for forsikringsforeningen, pt. Ole Lund Knudsen. Forsikringsforeningen forlanger denne formalitet, for at undgå at komme i den situation, hvor sælger og køber aftaler, at køber overtager forsikringen, hvorefter sælger i god tro efterfølgende meddeler Tryg, at ejendommen er fraflyttet. Sker det, sletter Tryg medlemskabet på fællespolicen, og ejendommen står uden bygningskaskoforsikring. Proceduren er, at forsikringspræmien trækkes pr. PBS den 1. juni, idet den samlede præmie skal være indbetalt til Tryg samme dato. Ved ændring af policen uddeles én kopi til alle medlemmer, idet vi kun får tilsendt én fælles police. Ved skader skal anmeldelse ske direkte til Tryg. Men husk at sende en kopi af anmeldelsen til den ansvarlige for forsikringsforeningen. Tilmeldelse og udmeldelse af forsikringsforeningen sker ved direkte henvendelse til Tryg. Det er meget vigtigt, at forsikringsforeningen får en kopi af dokumentet, idet medlemsændringer medfører en revideret police, der skal kontrolleres med hensyn korrektheden af medlemsfortegnelsen. En kopi af policen omdeles sammen med denne årsberetning. Telefonnummer til TRYG: Policenr: Regnskab for forsikringsforeningen: Kassebeholdning per 1/7-08 *) ,87 Renter 123,97 Tilbageført præmie 510,25 Opkrævet hos medlemmerne ,00 Præmie på fællespolice ,25 Kassebeholdning per 30/ ,84 *) Kassebeholdningen er indsat på en separat konto hos Nordea.

8 ved Mortenstrupvej Side 8 af 9 Økonomi Regnskab og budget for grundejerforeningen: Der henvises til det omdelte Årsregnskab 2008/09. På efterfølgende side vises regnskabet sammenlignet med budget og forrige års regnskab. Desuden fremgår budgetforslaget for 2009/10 af yderste venstre kolonne. Noter til Budget 2009/2010: Renter og ekstraordinære indtægter henlægges til foreningens formue, og indgår således ikke i driftsresultatet. Størstedelen af renterne vedrører Vejfonden. Note 1: Fjernvarmeafgifterne er sat op med ca. 7% pr , og er varslet forhøjet med yderligere 7% pr Note 2: Vand (incl. afledningsafgift for spildevand) er sat op med 8,75 kr/m3 pr , og slog igennem med ca kr. i 2008/09 og yderligere kr. i 2009/2010 Note 3: Udskiftning af antenneforstærkere kr. + almindelig vedligehold ca kr Note 4: Linien er i Budget ændret fra Veje, fortov & stier til Fællesareal vedligehold Note 5: Linien er i Budget ændret fra Grønne friområder til Fællesareal diverse (Note 4 & 5 kan ikke sammenlignes med tidligere år, hvor udgifterne til Veje, fortov & stier til fællesareal var fordelt på 7.1 & 7.2 summen af 7.1 & 7.2 kan sammenlignes med tidligere år) For Budgettet 2009/2010 foreslås fire rater á 8.000/kr.

9 ved Mortenstrupvej Side 9 af 9 Resultatopgørelse for perioden til og budget for 09/10 for Grundejerforeningen 1000 kr. Budget Regnskab Budget Regnskab Regnskab 2009/ / / / /07 Indtægter: 1.1 kontingenter 2.048, , , , ,0 Ordinære indtægter i alt 2.048, , , , ,0 Udgifter: 2.0 Fjernvarme note 1 850,0 832,6 820,0 800,5 733,8 3.0 vand note 2 400,0 356,9 325,0 315,7 321,0 4.0 antenneafgifter 225,0 216,6 200,0 196,7 174,9 5.0 Drift af fællesinstallationer 5.1 tilsyn 5.2 elforbrug 22,0 20,3 28,0 26,2 24,0 5.3 vedl. Varmec. + antenne) note 3 120,0 192,0 145,0 91,3 38,1 5.4 afskrivning på restance Subtotal 142,0 212,3 173,0 117,5 62,1-5.5 affald 18,0 17,7 10,0 16,5 3,7 6.0 Administration 6.1 Porto og gebyrer 5,0 4,9 6,0 4,7 5,1 6.2 Revision (rest vedr. 05/06) ,5 6.3 Clorius 48,0 46,6 48,0 44,4 45,1 6.4 Trykning 2,0 1,9 3,0 1,6 1,5 6.5 Forsikringer 6,0 5,1 6,0 5,0 4,4 6.6 Møder mv. 6,0 6,0 6,0 6,0 2,4 6.7 Arrangementer 0,5 0,1 5,0 0,5 0,5 6.8 Advokatbistand mv Subtotal 67,5 64,5 74,0 62,2 59,6 7.0 Drift af fællesareal 7.1 Fællesareal vedligehold ISS note 4 165,0 76,0 90,0 66,7 70,9 7.2 Fællesareal diverse note 5 25,0 88,9 130,0 109,2 75,0 7.3 Vejfond 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 Subtotal 370,0 344,9 400,0 355,9 325,8 Ekstraordinære udgifter Undersøgelse varmeforsyning - 27,4 45,0 49,9 - - Udgifter i alt 2.072, , , , ,8 Fordeling af driftsresultat: Driftsresultat til fordeling blandt medlemmer - 24,5-89,0-63,0 5,0 239,2 1.2 renter 18,0 24,9 20,0 19,4 8,4 1.3 ekstraordinære indtægter 0,5 2,8 1,0 0,8 1,3 Overført til formue 18,5 27,7 21,0 20,2 9,7

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2005-2006

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2005-2006 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2005/2006 ved Mortenstrupvej Side 1 af 7 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2005-2006 Generelt At vi bor i et naturskønt område er hævet over enhver

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2007-2008

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2007-2008 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2007/2008 ved Mortenstrupvej Side 2 af 9 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2007-2008 Generelt Bebyggelsen kan i det kommende år fejre 40-årsdagen

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2014-2015

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2014-2015 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2014/2015 ved Mortenstrupvej Side 2 af 9 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2014-2015 Indledning Foreningsåret 2014/2015 er afsluttet og Grundejerforeningens

Læs mere

Grundejerforeningenved Mortenstrupvej Årsberetning 2002/2003

Grundejerforeningenved Mortenstrupvej Årsberetning 2002/2003 Grundejerforeningenved Mortenstrupvej Årsberetning 2002/2003 Ved Mortenstrupvej side 1 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2002-2003 Generelt Endnu et år er gået og denne gang med en kold vinter og

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret

Bestyrelsens beretning for foreningsåret Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2009/2010 ved Mortenstrupvej Side 2 af 8 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 20092010 Generelt Anlæggets homogene karakter bør fortsat bevares,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2003-2004

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2003-2004 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2003/2004 ved Mortenstrupvej Side 1 af 7 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2003-2004 Generelt Det forløbne år er forløbet uden exceptionelle opgaver

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret

Bestyrelsens beretning for foreningsåret Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2011/2012 ved Mortenstrupvej Side 2 af 8 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2011-2012 Indledning Tanken om at henlægge forskellige opgaver i bebyggelsen

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Tirsdag, den 6. marts 2007 kl. 19.00 i det store lokale, Kammerrådensvej 15, Hørsholm Dagsorden i henhold til vedtægternes 12:

Læs mere

Formandens beretning 2010

Formandens beretning 2010 Formandens beretning 2010 Velkommen til Varmelaugets 61. ordinære generalforsamling. Bestyrelsen i Fuglebakkens Varmelaug har i den forgangne periode bestået af: Formand Thomas Falk Mogensen Næstformand

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Generalforsamling GF Digterparken 2014

Generalforsamling GF Digterparken 2014 Generalforsamling GF Digterparken 2014 Der blev torsdag den 27. februar 2014 afholdt generalforsamling i Digterparken. Der var 16 fremmødte samt bestyrelsen. Formanden bød velkomme på vegne af bestyrelsen.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal Eriksminde Antenneforening den 24. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET November 2011 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Fremmødte: 28 parceller repræsenteret, 27 personer, 1 gæst og 7 fra bestyrelsen. Punkt 1 - Valg af ordstyrer

Læs mere

BERETNING GENERALFORSAMLING 28. januar 2016 ANTENNEFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1

BERETNING GENERALFORSAMLING 28. januar 2016 ANTENNEFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1 BERETNING GENERALFORSAMLING 28. januar 2016 ANTENNEFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1 Vores medlemstal er det sidste år svundet lidt. Sidste år var vi 311 medlemmer. Ved dette årsskifte var vi 303 medlemmer.

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 10-04-2016

Grundejerforeningen Krebsen 10-04-2016 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 6. april 2016 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på Krebsen, nr.: 3, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2005-30.6.2006. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2005-30.6.2006. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2005-30.6.2006 Godkendt på foreningens generalforsamling den dirigent Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup INDHOLDSFORTEGNELSE Side Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2008-30.6.2009. Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2009.

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2008-30.6.2009. Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2009. GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2008-30.6.2009 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2009 dirigent Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling 2013 Referat af Generalforsamling 2013 Tid: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 19:00 Sted Måløv Sognegård, Liljevangsvej 38A Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da ingen andre meldte sig til at være dirigent, så blev

Læs mere

Tirsdag d. 5. februar 2013 kl. 1900 i Fælleshuset.

Tirsdag d. 5. februar 2013 kl. 1900 i Fælleshuset. Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage Indkaldelse til generalforsamling i grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage Tirsdag d. 5. februar 2013 kl. 1900 i Fælleshuset. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Velkommen. Mosede Bypark. til nye beboere i grundejerforeningen. Vesthegnet Blåhegnet Damhaven

Velkommen. Mosede Bypark. til nye beboere i grundejerforeningen. Vesthegnet Blåhegnet Damhaven Velkommen til nye beboere i grundejerforeningen Mosede Bypark Vesthegnet Blåhegnet Damhaven Velkommen til Grundejerforeningen Mosede Bypark. Vi håber at du/i bliver glade for at bo her. Grundejerforeningen:

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B,

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B, RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt torsdag den 28. april 2011 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Finn Nørregaard,

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Læs mere

Vedtægter for Østbirk Antenneforening

Vedtægter for Østbirk Antenneforening Vedtægter for Østbirk Antenneforening 1 Foreningens navn er Østbirk Antenneforening. 2 Foreningens interesseområde er Østbirk by og nærmeste omegn. Nærmeste omegn defineres ud fra foreningens økonomiske

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013. 1 Valg af dirigent. Jens Arne (nr. 11) blev valgt og kunne

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Velkommen til. Generalforsamling

Velkommen til. Generalforsamling Velkommen til Generalforsamling 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. A. Bestyrelsens beretning B. Orientering fra udvalg 3. A. Regnskab for 2011 B. Budget 2012 4. Indkomne forslag 5. Valg til bestyrelsen

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr. 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: kalleruphuse@youmail.dk Årsrapport 01.10.2013-30.09.2014 Generalforsamling

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 27. juni 2013 Egholmskolen

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 27. juni 2013 Egholmskolen Vallensbæk Strand den 29. juni 2013 Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 27. juni 2013 Egholmskolen Formanden, Morten Lind, bød velkommen. Der var mødt 25 stemmeberettigede.

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014

Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014 Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014 Deltagere: Henrik (100) Henning (114) Børge (116) Per (138) Flemming (128) Afbud: Ingen Sted: Per (138) Dagsorden 1.

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 17 Februar 2004. kl. 19.30

Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 17 Februar 2004. kl. 19.30 Frennegårdsparkens Grundejerforening Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 17 Februar 2004. kl. 19.30 Der var fremmødt 44 deltagere, repræsenterende 32 parceller. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse den 30. maj 2013

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse den 30. maj 2013 Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse den 30. maj 2013 Til stede: Afbud: Dagsorden: Jens Chr. Sørensen Formand Niels Chr. B. Nyborg Kasserer og næstformand Niels Matthiesen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 05-03-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 05-03-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 05-03-2015. Tilstede: Torben (51), Ole (7), Connie (41) og (67) Fraværende: Henrik (65), Klaus (79), Dan (75) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015

Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015 Dams Have, den 25. januar 2015 Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015 Fremmødte fra hus nr. 2, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25. 1. Valg af dirigent og referent: Freddie (17) og

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Velkomst Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information

Læs mere

GF NYGAARD København 29.3.2014

GF NYGAARD København 29.3.2014 GF NYGAARD København 29.3.2014 Delosvej Persiensvej Syriensvej Trojavej Indbydelse Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Nygaard. Dato: Mandag 7. april 2014 Tid: 20:00 22:30 Sted:

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 10. april 2013 Regnskab 2012/2013 Budget 2013/2014 Bestyrelsen 2013/2014 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

Ejerforeningen Vagtelvænget. Bestyrelsens beretning for året 2008

Ejerforeningen Vagtelvænget. Bestyrelsens beretning for året 2008 Ejerforeningen Vagtelvænget Bestyrelsens beretning for året 2008 Generalforsamlingen 2008 blev gennemført i en god og konstruktiv dialog mellem generalforsamlingsdeltagerne og bestyrelsen. Bestyrelsens

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

1 Navn og hjemsted Laugets navn er "KRAGSBJERG ANTENNELAUG". Laugets hjemsted er Odense Kommune.

1 Navn og hjemsted Laugets navn er KRAGSBJERG ANTENNELAUG. Laugets hjemsted er Odense Kommune. VEDTÆGTER for 1 Navn og hjemsted Laugets navn er "KRAGSBJERG ANTENNELAUG". Laugets hjemsted er Odense Kommune. 2 Formål Laugets formål er at formidle såvel inden- som udenlandske radio- og fjernsynsprogrammer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information. Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Velkomst. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. 20. feb. 2014 kl. 19.00 i Grejs Borgergård.

GENERALFORSAMLING. 20. feb. 2014 kl. 19.00 i Grejs Borgergård. 20. feb. 2014 kl. 19.00 i Grejs Borgergård. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab. 4. Fastlæggelse af medlemskontingent og

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 30 personer, heraf 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 30 personer, heraf 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2009) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Herlev, 26. februar 2016 Herlev Højgård Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Herlev, 26. februar 2016 Herlev Højgård Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Herlev, 26. februar 2016 Herlev Højgård Indkaldelse til ordinær generalforsamling I henhold til grundejerforeningens vedtægter 5 indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Velkommen til. ordinær generalforsamling i

Velkommen til. ordinær generalforsamling i Velkommen til ordinær generalforsamling i Dagsorden 1. Valg af dirigent. Punkt 1: Valg af dirigent. Forslag: Bestyrelsen foreslår Henrik Welinder, fra RSM Plus. Valg af stemmetæller Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

ForeningenTyrings Ager

ForeningenTyrings Ager ForeningenTyrings Ager April 2010 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2010 Arbejdsdag/rengøringsdag lørdag den 24. april kl. 13.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2015

Bestyrelsens beretning 2015 Bestyrelsens beretning 2015 Endnu et år er gået i Nærum Park og ligesom de andre år har der været masser af aktiviteter ikke mindst på bygge og anlægsfronten. Som det efterhånden er tradition, har vi haft

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Næstformanden, Marian Jürs, bød velkommen. Anne Lyngbye blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ferieforeningen Vejret d. 22/3 2010.

Referat af ordinær generalforsamling i Ferieforeningen Vejret d. 22/3 2010. Referat af ordinær generalforsamling i Ferieforeningen Vejret d. 22/3 2010. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Kassereren

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg VEDTÆGTER for Thyges Banke Grundejerforening Kalundborg 3. udgave. Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 2007 1 af 7 Vedtægter for grundejerforeningen, Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er

Læs mere

IBSTRUPPARKEN III. Bestyrelsens beretning 2009 UDVENDIGE FORHOLD. Fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen 2. marts 2009 på Schæffergården.

IBSTRUPPARKEN III. Bestyrelsens beretning 2009 UDVENDIGE FORHOLD. Fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen 2. marts 2009 på Schæffergården. IBSTRUPPARKEN III Bestyrelsens beretning 2009 Fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen 2. marts 2009 på Schæffergården. Bestyrelsen har det seneste år bestået af Niels Gram Jeppesen (formand), Per

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Generalforsamling Snebærhavens Grundejerforening 3. marts 2015

Generalforsamling Snebærhavens Grundejerforening 3. marts 2015 Dagsorden: 1 Valg af dirigent Til dirigent valgtes Torben (nr. 118). Til referent valgtes Kristian (nr. 50) 2 Beretning fra bestyrelsen 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov M Ø D E R E F E R A T Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov den 21. oktober 2013 kl. 19.30 hos Oluf, Flintebakken 61 Mødedeltagere: Bente Højfeldt (BH) Vagn Jessen (VJ) Lars B. Andersen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat År 2016, tirsdag den 3. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Annebergparken 10. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg April 2011 FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg april 2011 Du kan leje Egebjergklubbens grill med tilbehør for kun 100 kr. April D. 26. GF Pilehøj - D. 29. Billardklubben Maj D. 2. Blomstervennerne

Læs mere

Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet.

Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet. Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet. Ad 1: Valg af dirigent Christian Lauridsen valgt Ad 2: Valg af stemmetællere

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne.

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Dette er sket siden sidste generalforsamling. Generalforsamling 2010 Der var mødt 12 beboere op på generalforsamlingen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Dania Kollegiet afdeling 19

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Dania Kollegiet afdeling 19 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Dania Kollegiet afdeling 19 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 41 den 16. marts 2016 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Martin L. Hansen Kirstine T.

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Mødedag: 27. marts 2008 Vor ref.: SM www.oestergaardsparken.dk Deltagere: Samtlige grundejere i Østergårdsparken, Ugelbølle, 8410 Rønde Afbud fra: Inviterede: Sted: Ugelbølle Forsamlingshus Dato/tid: 27.

Læs mere

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.30 i biologilokalet på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Beslutningsreferat fra ekstraordinær generalforsamling afholdt. Poul gav følgende information:

Beslutningsreferat fra ekstraordinær generalforsamling afholdt. Poul gav følgende information: Beslutningsreferat fra ekstraordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 8. juni 1993. Punkt 1 : Per Ludvigsen valgtes til dirigent Punkt 2 : Poul gav følgende information: * på et bestyrelsesmøde i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup 1 Foreningens hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen 1DO Båstrup. Dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Grundejerforeningens område er Dannevang

Læs mere

Ordinær generalforsamling AB Bentzonsvej 38-44 6. april 2006. Bestyrelsens Beretning

Ordinær generalforsamling AB Bentzonsvej 38-44 6. april 2006. Bestyrelsens Beretning Ordinær generalforsamling AB Bentzonsvej 38-44 6. april 2006. Bestyrelsens Beretning Bestyrelsen: Tommy Munk (formand) Frederiksberg 5.4.2006 Helle Bjerre Peter Vendrup Tatiana Scharnberg Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A.

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A. Vedtægter for Helsinge vandværk S.M.B.A. Side 1 af 11 1. 1.1 Selskabets navn er Helsinge Vandværk s.m.b.a. 1.2 Selskabet er et selskab med begrænset ansvar. 2. 2.1 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune.

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Der blev torsdag den 28. februar 2013 afholdt generalforsamling i Digterparken. Der var 17 fremmødte samt bestyrelsen (dog var formanden sygemeldt)

Der blev torsdag den 28. februar 2013 afholdt generalforsamling i Digterparken. Der var 17 fremmødte samt bestyrelsen (dog var formanden sygemeldt) Generalforsamling GF Digterparken 2013 Der blev torsdag den 28. februar 2013 afholdt generalforsamling i Digterparken. Der var 17 fremmødte samt bestyrelsen (dog var formanden sygemeldt) Peter Churchill

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2001-2002

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2001-2002 Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej Årsberetning 2001/2002 Ved Mortenstrupvej side 1 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2001-2002 I løbet af året har vi set tre nye indflytninger i bebyggelsen.

Læs mere

GF NYGAARD København 29.3.2014

GF NYGAARD København 29.3.2014 GF NYGAARD København 29.3.2014 Delosvej Persiensvej Syriensvej Trojavej Indbydelse Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Nygaard. Tidspunkt: Onsdag 15. april 2015, kl. 20:00 22:30

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223 A, Osted kirkebjerg-vand.dk ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted Mød op denne aften, og vær med til at skabe en god

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEVANG

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEVANG VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEVANG Stiftet 20. august 1940 Revideret 30.03.2007 VEDTÆGTER For Grundejerforeningen LÆRKEVANG Stiftet den 20. august 1940. Omarbejdet og revideret som vedtaget på

Læs mere

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK LF Trykteam a s Telefon 54 60 13 87 VEDTÆGT for ANDELSSELSKABET BOGØ VANDVÆRK Regnskabet 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme

Læs mere

Ordinær generalforsamling For Grundejerforeningen Kirsebærvangen, Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 20.00-22.30 på "Torvet" i Balsmoseskolen

Ordinær generalforsamling For Grundejerforeningen Kirsebærvangen, Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 20.00-22.30 på Torvet i Balsmoseskolen Ordinær generalforsamling For Grundejerforeningen Kirsebærvangen, Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 20.00-22.30 på "Torvet" i Balsmoseskolen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretning

Læs mere

Ejerforening Vedelsgade 65 v/rené Michelsen Tlf. 31 61 99 53 www.gravingolf.dk/hp Mail: ejer@gravingolf.dk REFERAT GENERALFORSAMLING 28. FEBRUAR 2008.

Ejerforening Vedelsgade 65 v/rené Michelsen Tlf. 31 61 99 53 www.gravingolf.dk/hp Mail: ejer@gravingolf.dk REFERAT GENERALFORSAMLING 28. FEBRUAR 2008. Ejerforening Vedelsgade 65 v/rené Michelsen Tlf. 31 61 99 53 www.gravingolf.dk/hp Mail: ejer@gravingolf.dk REFERAT GENERALFORSAMLING 28. FEBRUAR 2008. Dagsorden: 1. Skorsten. 2. Ændring af vedtægter vedr.

Læs mere