Grundejerforeningenved Mortenstrupvej Årsberetning 2002/2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningenved Mortenstrupvej Årsberetning 2002/2003"

Transkript

1 Grundejerforeningenved Mortenstrupvej Årsberetning 2002/2003

2 Ved Mortenstrupvej side 1 Bestyrelsens beretning for foreningsåret Generelt Endnu et år er gået og denne gang med en kold vinter og en lang og varm sommer. Grundejerforeningens hovedaktiviteter, varmeforsyningen og vores fælles have, har ydet deres til at sikre at vore ejendomme er både bekvemme og attraktive under disse forhold. Og alt fungerer rimeligt, som vi har vænnet os til. Men årene tærer på de snart 40 år gamle huse og vedligeholdelsesarbejderne intensiveres for at sikre husenes kvaliteteter. Bestyrelsen ser på dette med en blanding af glæde og frygt. Glæde, fordi de arkitektoniske kvaliteter så overlever og bebyggelsen stadig fremstår som et af de unikke eksempler på gode rækkehusbyggerier, hvor de overordnede ideer videreføres af forstående grundejere. Frygt, fordi vedligeholdelse og renovering fremtvinger spørgsmål om ikke nogle af svaghederne kan afhjælpes når man nu er igang - og iøvrigt ser at industristandarder kan billiggøre arbejderne. Risikoen er dermed at de samlende karaktertræk udviskes. Deklarationerne er værktøjet vi alle kan benytte til at imødegå denne risiko. De er skrevet i et sprog, der godt kan friste til udfordring, men det er ånden i dem intentionerne man skal forholde sig til og ikke stræbe efter at afprøve deres yderste grænse. Skiftende bestyrelser har beskæftiget sig med problemet om hvad der bør tolereres og hvad ikke, og den nuværende bestyrelse har brugt megen energi på spørgsmålet. Vi opfordrer alle til at kontakte os hvis man er det mindste i tvivl om sit projekt. ^^^^^^^^^^^^ På foreningens ordinære generalforsamling den 29 oktober 2002 blev Jens Lyngstrand, F 12 indvalgt i bestyrelsen i stedet for Ole Seiersen, der efter 2 års virke i bestyrelsen som ansvarlig for programforsyningen, ønskede at udtræde. Desuden blev Niels Bayer, F 8, Erik Dohn, F 13 og Sven Hansen, K 3 genvalgt. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således: Valgperiode Formand: Jens Kirkegaard, K Næstformand og fællesarealer: Sven Hansen, K Kasserer: Niels Bayer, F Varme- og vandforsyning: Erik Dohn, F Programforsyning (radio/tv): Jens Lyngby Lyngstrand, F Sekretær: Elisabeth Landgreen Pedersen, Ge Forsikringsforeningen: Jette Beck Jørgensen, F Der har i det forløbne år været afholdt bestyrelsesmøder den 20 november 2002, og 22 januar, 19 marts, 7 maj, 20 august og 1 oktober I beretningsåret har bestyrelsen primært arbejdet med kortsigtede og akutte spørgsmål af vedligeholdelsesog forvaltningsmæssig karakter. Fejlfinding og afhjælpning af problemer med varmtvandsforsyningen på Gardeniavej vest. Brud på vandledninger i et uopvarmet hus i ekstrem kuldeperiode Forberedelse og gennemførelse af Krokusvejs renovering Error! Unknown switch argument./1

3 Ved Mortenstrupvej side 2 Klager fra nabogrundejerforeningen Garvergården om skyggevirkning fra vor beplantning i nordhegnet Delvis renovering af sandkassen Stillingtagen til vedligeholdelsesspørgsmål (murværk, plankeværker, vinduer og døre). Disse aktiviteter er behandlet i de efterfølgende afsnit af beretningen. Foranlediget af de stadig tilbagevendende spørgsmål om vedligeholdelse arbejdes der med en udbygning og præcisering udover hvad der nævnes i beboervejledningen. Vi håber på at vi i løbet af det kommende år kan udgive egentlige vedligeholdelsesmanualer for de to typer af ejendomme i bebyggelsen. Der arbejdes også fortsat med en mere uddybende beskrivelse af varmesystemet. Varme- og vandforsyning Forbruget Energiforbruget i perioden 1. juli 2002 til 30. juni 2003 til varme og varmt vand er baseret på en aktuel energiregistrering ved hjælp af måler. Forbruget blev 1761 MWh mod budgetteret MWh. Antallet af graddage var 2912 mod normalårets 2906 (%), hvilket medfører et engeriforbrug på 0,605 MWh/graddag mod 0,711 MWh/graddag i 2001/2002. Energiforbruget fordeler sig med 1.318,6 MWh (75%) til varme og 442,4 MWh (25%) til opvarmning af brugsvand. Af de MWh udgør ca. 30% varmetab fra beholdere og fordelingsrør. Forbruget af brugsvand udgjorde m 3 - gennemsnitligt 148 m 3 pr hus - fordelt med m 3 til koldt brugsvand og m 3 til vamt brugsvand. I forhold til sidste år er vandforbruget faldet med ca 2% (1% fald på det kolde vand og 4% fald på det varme vand). Det generelle vandforbrug i samfundet ligger på m 3 per husstand, så forbruget i bebyggelsen ligger væsentligt over normalen. Kubikmeterprisen for vand er knap 37 kr. Gennemsnitligt udgør varmeregnskabets udgifter ca kr/hus, heraf kr/hus til indkøb af fjernvarme og kr/hus til indkøb af vand. Sidstnævnte to beløb kan anvendes til sammenligning med typisk oplyste forbrug i andre bebyggelser Drift af anlægget Samarbejdet med entreprenørfirma Ole Wagner omkring pasning af varmecentralen forløber tilfredsstillende. Der er i september måned blevet installeret 2 stk. nye varmevekslere, samt skiftet pakninger i alle ventiler, hvilke skulle give en endnu bedre udnyttelse af varmeoverføringen fra fjernvarmevand til vores centralvarmevand. Der er blevet skiftet 2 stk. motorventiler på den ene varmevekslers sekundærside. Dette havari af motorventilerne kan være årsag til, at vi i en meget kort periode i januar havde et forhøjet tryk i vores radiatorer, jf. omdelte meddelelse vedrørende dette. På grund af for lave temperaturer på varmtvandet ca. 37 O C, mod normaltemperatur på ca. 52 O C på Gardeniavej ulige nummer, har det været nødvendig at udskifte dele af frem- og returløb i nr. 15, da rør og ventiler næsten var tilstoppet af kalkaflejringer. Error! Unknown switch argument./2

4 Ved Mortenstrupvej side 3 Det var i den koldeste tid i vinteren nødvendig, at indsætte 1 pumpe mere til cirkulation af centralvarmevandet, for at sikre rigelig varme til de sidste huse på Krokusvej og Gardeniavej. Overvejelser om individuel måling af vandforbrug: Der er afgivet ordre til installatør Ole Wagner, om at foretage prøvemontering af vandmåler på koldvandsledning i en bolig på Krokusvej og en bolig på Fresiavej. Fællesarealer: Veje, pladser og stier Vejbelægningerne Der er i det forløbne år ikke udført reparationer af belægningerne på de tre østligste veje. Krokusvej er i eftersommeren 2003 blevet hovedrenoveret, som det allerede i 2002 blev besluttet. I det tidlige forår blev der udarbejdet de nødvendige tegninger, beskrivelser og betingelser og tilbud indhentet fra 3 entreprenørfirmaer. I slutningen af maj blev der entreret med det lavestbydende firma (Nordkysten A/S), og arbejdet blev påbegyndt 29. juli. Asfaltarbejderne blev afsluttet den 9. september og i skrivende stund (21/9) resterer der kun mindre færdiggørelsesarbejder vedrørende brolæggerarbejdet samt afleveringsforretningen og de påfølgende udbedringsarbejder. Plantning af vejtræer forventes måske at kunne ske senere på efteråret. I omfang minder arbejdet om det der blev udført på Gardeniavej for ca. 5 år siden. Erfaringerne fra fortovene dengang medførte dog den ændring, at fortovsbelægningerne på Krokusvej ikke blev genanvendt. Det er derimod sket med plantebedsbegrænsningerne, idet der her er anvendt de eksisterende brosten fra de gamle plantekasser på de to veje. Endelig prissætning af arbejdet bliver baseret på aktuelt materialeforbrug og andre aktuelle ydelser og vil først foreligge senere. Prisen baseret på udbudsgrundlaget og de indkomne enhedspriser beløb sig til kr. inkl. moms men ekskl. plantning af vejtræer og underbeplantning, som forventes at beløbe sig til kr. Vejtræerne Vejtræerne på Georginevej og Fresiavej blev beskåret på sædvanlig måde sidste vinter. 2 kugleakacier i den nordlige ende af Gardeniavej er gået ud og påregnes erstattet med nyplantninger senere dette efterår. Vejtræerne på Krokusvej blev fældet og fjernet i forbindelse med hovedrenoveringen af vejen denne eftersommer. Stier Stierne er i det forløbne år forsøgt friholdt for ukrudt ved 4-5 årlige indsatser med brænding. Normalt anbefales ca. 8 brændinger det anvendte niveau er udtryk for en spareindsats. I forbindelse med en afbrænding på mellemstien Gardeniavej / Krokusvej denne forsommer skete der uheldigvis en antænding af Thujahækken ved nr. 10 med påfølgende skader på såvel hæk som haveinventar. I den forbindelse er det besluttet fremover ikke at brænde på omtalte sti nærmere hækken end ca. ½ m og så i øvrigt holde denne stikant ukrudtsfri på anden måde. Snerydning Vi havde sidste vinter assistance til snerydning af veje og fortove nogle få gange. Snerydningsaftalen med gartneren havde følgende omfang: Fortovet langs Mortenstrupvej fejes ved alle snefald større end ca. 3-5 cm. Error! Unknown switch argument./3

5 Ved Mortenstrupvej side 4 De 4 veje ryddes i et bredt spor ved snefald større end ca. 10 cm. Fortovene og parkeringsarealerne på de 4 veje ryddes af respektive grundejere Saltning kun i specielle situationer og efter særlig aftale. Fællesarealer: Grønne friområder Ny beplantning Der er foretaget en del nyplantninger i det forløbne år i forbindelse med Store Havedag i slutningen af april. I Nordhegnet blev der således plantet 3 stk. Robinia (akacier) og 5 stk. alm. hvidtjørn til kompensation for træer, der var fjernet af forskellige årsager. Ved den nyetablerede petanquebane (aug. 2002) blev der således plantet et mini-buskads til omkransning af bænkearrangementet bestående af roser og fjeldribs. I de 3 buskadser ved vendeplads Fresiavej blev der fjernet fremmedvækster og de åbne områder tilplantet med roser (Rosa Pimpinellifolia) På det åbne vestområde blev der plantet en lille rødtjørn (Crataegus Ox Pauls Scarlet) til erstatning for den gamle singulære tjørn, der de senere år sygnede hen og til sidst gik ud. Beskæringsindsats De 3 buskadser ved vendeplads Georginevej blev i det tidlige forår tilbageskåret af gartneren. Beskæringsdage med beboerindsats: 10. november blev nordhegnet langs kælkebakken beskåret på en godt 40 m lang strækning. 16. marts d.å. fortsatte indsatsen med nordhegnet på en strækning af yderligere 40 m. Ved begge anledninger var der deltagelse af ca beboere. Oprydningsdag 2003 Der var et noget begrænset og ikke helt tilfredsstillende fremmøde med ca. 24 beboere ved Store Havedag søndag den 27. april, hvor der var forberedt en lang række aktiviteter, som desværre overgik de fremmødtes formåen trods en helt utrolig ihærdig indsats og forlænget spilletid. Følgende aktiviteter fandt sted: Opsamling af affald på hele området Fejning af vendepladser Fældning af 4 småtræer i buskads ved Dalgaard-nedgangen. Generel oprensning af sandkasseområdet Tilbageskæring af sommerfuglebuskene Fjernelse af muldvarpeskud på tætklippede græsarealer Reparation af trådnethegn langs nordstien Plantning af 3 Robinia og 5 hvidtjørn i nordhegn samt en rødtjørn på vestområdet Plantning af mini-buskads ved petanquebanen m. fjeldribs og roser. Sanering og efterplantning med roser i 3 buskadser v. vendeplads Fresiavej Oprydning, sanering og flisfyldning ved svelleborgen Rensning af grillristen Oprydningsdag 2004 Er planlagt til søndag den 18. april. Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen for denne vigtige aktivitet! Error! Unknown switch argument./4

6 Ved Mortenstrupvej side 5 Renoveringsdage Inventar. Som en art opfølgning / kompensation for den manglende tilslutning til den ordinære oprydningsdag / Store Havedag blev det besluttet at indkalde til en rask renovering af den nordvestligste væg ved sandkasseområdet ved en senere lejlighed. Ved en hurtig og effektiv indsats af 5-6 beboere lørdag den 7. juni blev denne vægsektion demonteret og ved en tilsvarende sammenkomst lørdag 14. juni blev en ny vægsektion installeret. Gartnerarbejdet Gartnerarbejdet er i det forgangne år udført af MTHøjgaard / GrønService, en gartnerafdeling der ved årsskiftet blev solgt til ISS og videreført under navnet ISS Ejendomsservice. Petanque-banen Anlagt i begyndelsen af august 2002 og i år udbygget med et renoveret bænkearrangement (Paustian-bænken blev i sommer forsynet med nye planker) samt buskadset, der skal indramme bænkearrangemenet. Projekter under forberedelse / overvejelse. Beskæring af den resterende del af nordhegnet midterstrækningen mellem grillpladsen og sandkasseområdet.. Der satses på en beboerbeskæringsdag en søndag i første halvdel af november. Tilbageskæring / renovering af buskadserne hhv. på bakketoppen (kaldet Bakkeøen) og ved grillpladsen. Disse opgaver vil indgå som en del af gartnerindsatsen de kommende 2 år. Programforsyningen Det forgangne år har været kendetegnet ved et meget stabilt antennesignal. Der har kun været to episoder med udfald, begge udfald har Grundejerforeningen været uden skyld i. Det har begge gange været TDC Kabel der har stået for disse udfald. I perioden har der været enkelte forespørgelser på kanalernes placering. Disse kan findes på web adressen: Hvis man ikke har adgang til Internettet kan man få udleveret denne brochure hos Jens Lyngby Lyngstrand (Fresiavej 12). Generelt gælder det for antennestikkene at der er to stik, ét for TV-signal og ét for Radio-signal, hvis man bytter om på disse vil der ikke være noget brugbart signal hverken for Radio eller TV. Normalt står der på stikkene hvad de er til - hvis dette ikke er tilfældet må man forsøge sig frem. Ligesom sidste år skal bestyrelsen understrege at signalet svækkes ved flere tilkoblinger i hver husstand uanset om TV et er tændt eller tilsluttet. Signal styrken er sat til at kunne trække to fjernsyn. Vores anlæg er forberedt til et system kaldet WebSpeed, et system som muliggør bredbånds datatransmission over TDC's kabel TV net og dermed også vores antenneanlæg. Umiddelbart kan vi ikke direkte anvende dette system. Først skal TDC have ombygget hovedfordeleren her i Hørsholm, dernæst skal vi have opgraderet vores anlæg, hvilket involverer udskiftning af de gamle antennekabler på Gardeniavej og Krokusvej samt udskiftning af antenneforstærkere på alle vejene. Der er placeret en antenneforstærker for enden af hver husrække (de grønne skabe) så der er altså i alt otte forstærkere. Der har til dato kun været sporadisk interesse blandt beboerne for dette nye system, nok fordi mange allerede har fået installeret ISDN eller ADSL high-speed opkoblinger til deres PC-ere, og set i lyset af de omfattende ombygninger, der skal foretages for at kunne udnytte denne nye mulighed, har bestyrelsen valgt at "se tiden an". Error! Unknown switch argument./5

7 Ved Mortenstrupvej side 6 Øvrig beboerservice Containerservice Der har i det forløbne år været opstillet containere til grønt affald i 2 weekends. Containerdage i det kommende år (2003 / 2004) er planlagt som følger: Anden hele weekend i november (8/11 & 9/11), Georginevej + Krokusvej Første weekend efter påske (17/4 & 18/4), Fresiavej + Gardeniavej Rabatordninger Jævnfør Beboervejledning Mursten Jævnfør Beboervejledning 2003 Beboervejledning 2003 Bestyrelsen har ajourført beboervejledningen og den nye Beboervejledning 2003 er blevet omdelt i oktober måned. Vejledningen indeholder en oversigt over beboerne pr 1. juli 2002 og grundlæggende oplysninger om foreningen og informationer om forholdet mellem foreningen og beboerne. Et centralt afsnit omhandler den udvendige vedligeholdelse og indeholder udvalgte kopier af vedtægter, deklarationer m.v. Vi opfordrer alle til at orientere sig grundigt i det samlede materiale og informere bestyrelsen når man bliver opmærksom på mangler eller behov for ændringer. Bestyrelsen har til hensigt at ajourføre beboervejledningen mindst hvert andet år. Forsikringsforeningen Der er 53 medlemmer af forsikringsforeningen ud af 64 mulige. Mønstret har været at nye boligejere overtager forsikringen ved indflytning. Betalingsformen har været velfungerende, det vil sige med anvendelse af grundejerforeningens girokort, og efterfølgende overførsel af betalingerne til forsikringforeningens konto. Proceduren er, at indbetalingskortene uddeles midt i april, og deadline for modtagelsen af indbetalingerne er medio maj. Den samlede forsikringspræmie skal være indbetalt til forsikringsselskabet TRYG inden d. 1 juni. Når policen er udskrevet, uddeles en kopi til alle medlemmer, idet vi kun får tilsendt en fælles police. Den blev også i år først tilsendt og uddelt hen i august. Såvidt vi er informeret fungerer skadesbehandlingen meget tilfredsstillende. Husk at tilmeldelse og udmeldelse af forsikringsforeningen sker ved direkte kontakt til TRYG. Det gælder også for skadesanmeldelse. Tilmeldelse og udmeldelse bedes dog også meddelt det bestyrelsesmedlem, der varetager administrationen af forsikringsforeningen, idet medlemsændringer medfører en revideret police, der skal kontrolleres med hensyn til korrektheden af medlemsfortegnelsen. Ønskes mere information, se i beboervejledningen Betalingen har fungeret tilfredsstillende, enkelte måtte rykkes. Alligevel vil vi gøre opmærksom på proceduren for manglende rettidig indbetaling. Opstår der gentagelser, hvor medlemmer skal rykkes mere end een gang, vil man kunne regne med at blive overført til individuelt privatkundemedlemskab, på normale betingelser. Error! Unknown switch argument./6

8 Ved Mortenstrupvej side 7 Til oplysning for de som påtænker at blive medlem af forsikringsforeningen, kan nævnes at forsikringspræmien for Gardeniavej og Krokusvej i år har beløbet sig til 1500 kr. pr. hus. For Fresiavej og Georginevej kr. Som vanlig en mindre stigning. Forsikringen dækker følgende: Bygningsbrandforsikring Hus- og grundejerforsikring incl, glas og kumme Insekt- og svampeforsikring Udvidet rørskadeforsikring for skjulte rør. Tryg har fået nyt telefonnummer, og nyt system, hvor man skal taste sig frem til den ønskede service. Telefonnummeret er: Error! Unknown switch argument./7

9 Ved Mortenstrupvej side 8 Økonomi Regnskab og budget for grundejerforeningen: Der henvises til det omdelte årsregnskab 2002/03. Nedenfor vises regnskab sammenlignet med med budget og de to foregående års regnskaber. Desuden fremgår budgetforslaget af yderste kolonne. 1.0 Indtægter regnskab 00/01 regnskab 01/02 budget 02/03 regnskab 02/03 budget 03/ kontingenter renter ekstraordinære indtægter Subtotal ( ) Fjernv. note: vand antenneafgifter Drift af fællesinstallationer 5.1 tilsyn elforbrug vedligeholdelse note: ombygning varmecentral affald Subtotal ( ) Administration 6.1 Porto og gebyrer Revision Clorius Trykning Forsikringer Møder mv Arrangementer Advokatbistand Subtotal ( ) Drift fællesareal 7.1 Vej fortov sti note: Grønne friområder Vejfond note: Subtotal ( ) Udgifter ialt Driftsresultat Error! Unknown switch argument./8

10 Grundejerforeningen Årsberetning 2002/2003 Side 9 af 9 ved Mortenstrupvej note 1: Der er budgetteret med forbruget i et normalår på MWh. note 2: Der budgetteres med 80.0 tkr til vedligeholdelse af varmecentral (70.0 tkr) og antenneanlæg (10.0 tkr). note 3: Halvdelen af etableringen af Petanquebane 24,8 tkr er afholdt over driften i 2002/2003, den anden halvdel er afholdt over foreningens formue.. note 4: Renoveringen af Krokusvej afholdes af vejfonden. For budgettet 2003/2004 foreslås fire rater a 7000 kr/kvartal. Note vedr udgifternes fordeling for grønne friområder Error! Unknown switch argument./9

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2005-2006

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2005-2006 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2005/2006 ved Mortenstrupvej Side 1 af 7 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2005-2006 Generelt At vi bor i et naturskønt område er hævet over enhver

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2003-2004

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2003-2004 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2003/2004 ved Mortenstrupvej Side 1 af 7 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2003-2004 Generelt Det forløbne år er forløbet uden exceptionelle opgaver

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2014-2015

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2014-2015 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2014/2015 ved Mortenstrupvej Side 2 af 9 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2014-2015 Indledning Foreningsåret 2014/2015 er afsluttet og Grundejerforeningens

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2008-2009

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2008-2009 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2008/2009 ved Mortenstrupvej Side 2 af 9 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2008-2009 Generelt I det forløbne år har bestyrelsen hovedsageligt

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2001-2002

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2001-2002 Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej Årsberetning 2001/2002 Ved Mortenstrupvej side 1 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2001-2002 I løbet af året har vi set tre nye indflytninger i bebyggelsen.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2007-2008

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2007-2008 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2007/2008 ved Mortenstrupvej Side 2 af 9 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2007-2008 Generelt Bebyggelsen kan i det kommende år fejre 40-årsdagen

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Tirsdag, den 6. marts 2007 kl. 19.00 i det store lokale, Kammerrådensvej 15, Hørsholm Dagsorden i henhold til vedtægternes 12:

Læs mere

Formandens beretning 2010

Formandens beretning 2010 Formandens beretning 2010 Velkommen til Varmelaugets 61. ordinære generalforsamling. Bestyrelsen i Fuglebakkens Varmelaug har i den forgangne periode bestået af: Formand Thomas Falk Mogensen Næstformand

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr. 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: kalleruphuse@youmail.dk Årsrapport 01.10.2013-30.09.2014 Generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret

Bestyrelsens beretning for foreningsåret Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2011/2012 ved Mortenstrupvej Side 2 af 8 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2011-2012 Indledning Tanken om at henlægge forskellige opgaver i bebyggelsen

Læs mere

Sognefogedparkens Grundejerforening. Generalforsamling d. 26-02-2013

Sognefogedparkens Grundejerforening. Generalforsamling d. 26-02-2013 Sognefogedparkens Grundejerforening Generalforsamling d. 26-02-2013 Dagsorden Valg af dirigent. 1.Valg af stemmetællere efter dirigentens bestemmelser. 2.Bestyrelsens beretning, herunder opfordringer til

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 27. juni 2013 Egholmskolen

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 27. juni 2013 Egholmskolen Vallensbæk Strand den 29. juni 2013 Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 27. juni 2013 Egholmskolen Formanden, Morten Lind, bød velkommen. Der var mødt 25 stemmeberettigede.

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse den 30. maj 2013

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse den 30. maj 2013 Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse den 30. maj 2013 Til stede: Afbud: Dagsorden: Jens Chr. Sørensen Formand Niels Chr. B. Nyborg Kasserer og næstformand Niels Matthiesen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret

Bestyrelsens beretning for foreningsåret Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2009/2010 ved Mortenstrupvej Side 2 af 8 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 20092010 Generelt Anlæggets homogene karakter bør fortsat bevares,

Læs mere

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B,

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B, RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt torsdag den 28. april 2011 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Finn Nørregaard,

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg April 2011 FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg april 2011 Du kan leje Egebjergklubbens grill med tilbehør for kun 100 kr. April D. 26. GF Pilehøj - D. 29. Billardklubben Maj D. 2. Blomstervennerne

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Læs mere

Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014

Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014 Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014 Deltagere: Henrik (100) Henning (114) Børge (116) Per (138) Flemming (128) Afbud: Ingen Sted: Per (138) Dagsorden 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 10-04-2016

Grundejerforeningen Krebsen 10-04-2016 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 6. april 2016 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på Krebsen, nr.: 3, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling mandag den 23. marts 1987, kl. 20.00 på Hotel Fortunen D A G S O R D E N

af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling mandag den 23. marts 1987, kl. 20.00 på Hotel Fortunen D A G S O R D E N Referat af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling mandag den 23. marts 1987, kl. 20.00 på Hotel Fortunen D A G S O R D E N L 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Valg af dirigent Beretning for 1986

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 4. marts 2015 På Hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen den 4. marts 2015 På Hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Tina Bach Guldberg, nr. 9 Ivan Boll, nr. 53

Læs mere

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Fremmødte: 28 parceller repræsenteret, 27 personer, 1 gæst og 7 fra bestyrelsen. Punkt 1 - Valg af ordstyrer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning Energiklagenævnet modtog ved brev af 6. september 2002 fra Tilsynsrådet fra Nordjyllands Amt kopi

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Herlev, 26. februar 2016 Herlev Højgård Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Herlev, 26. februar 2016 Herlev Højgård Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Herlev, 26. februar 2016 Herlev Højgård Indkaldelse til ordinær generalforsamling I henhold til grundejerforeningens vedtægter 5 indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling,

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 10. april 2013 Regnskab 2012/2013 Budget 2013/2014 Bestyrelsen 2013/2014 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Mødedag: 27. marts 2008 Vor ref.: SM www.oestergaardsparken.dk Deltagere: Samtlige grundejere i Østergårdsparken, Ugelbølle, 8410 Rønde Afbud fra: Inviterede: Sted: Ugelbølle Forsamlingshus Dato/tid: 27.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for perioden 28. april 2010-26. september 2011

Bestyrelsens beretning for perioden 28. april 2010-26. september 2011 Boligforeningen AAB afd. 68 Burmeistersgade 24 st. th. Telefon: 32 96 92 02 www.aab68.dk 1429 København K Fax: 32 96 92 02 E-mail: afd68@aab68.dk Bestyrelsens beretning for perioden 28. april 2010-26.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ekstraordinær generalforsamling afholdt. Poul gav følgende information:

Beslutningsreferat fra ekstraordinær generalforsamling afholdt. Poul gav følgende information: Beslutningsreferat fra ekstraordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 8. juni 1993. Punkt 1 : Per Ludvigsen valgtes til dirigent Punkt 2 : Poul gav følgende information: * på et bestyrelsesmøde i

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 5/4-2006

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 5/4-2006 Referat af ordinær generalforsamling i den 5/4-2006 1. Valg af dirigent. Thomas Jørgensen (BV27) blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at forsamlingen var lovligt indkaldt og at der var 27 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard 1. Valg af dirigent Anne, Have 89 blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Læs mere

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.30 i biologilokalet på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Tirsdag d. 5. februar 2013 kl. 1900 i Fælleshuset.

Tirsdag d. 5. februar 2013 kl. 1900 i Fælleshuset. Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage Indkaldelse til generalforsamling i grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage Tirsdag d. 5. februar 2013 kl. 1900 i Fælleshuset. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Frugtparken

Grundejerforeningen Frugtparken Grundejerforeningen Frugtparken Formand Per Toft Kjelstrup Nøddevej 41 7800 Skive Tlf: 97 51 01 13 Udskrevet 16. marts 2010 Fejning: Stikvejene vil også i år blive fejet, hvilket vil ske inden konfirmationerne,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Velkommen til. ordinær generalforsamling i

Velkommen til. ordinær generalforsamling i Velkommen til ordinær generalforsamling i Dagsorden 1. Valg af dirigent. Punkt 1: Valg af dirigent. Forslag: Bestyrelsen foreslår Henrik Welinder, fra RSM Plus. Valg af stemmetæller Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Generalforsamling Snebærhavens Grundejerforening 3. marts 2015

Generalforsamling Snebærhavens Grundejerforening 3. marts 2015 Dagsorden: 1 Valg af dirigent Til dirigent valgtes Torben (nr. 118). Til referent valgtes Kristian (nr. 50) 2 Beretning fra bestyrelsen 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Fremlæggelse

Læs mere

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 132 17 årgang, 22-04-2007

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 132 17 årgang, 22-04-2007 ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 132 17 årgang, 22-04-2007 Indhold : Konstituering af bestyrelsen Side 1 Problemer med antennesignal eller ændring af programpakke: Side 2 Situationen

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

LIVET I MEULENBORG PARK 74. UDGAVE

LIVET I MEULENBORG PARK 74. UDGAVE LIVET I MEULENBORG PARK 74. UDGAVE Notat fra generalforsamlingen d. 3. april 2013 1. Velkomst Desværre var både Lisbeth og Karen fra Beboerrepræsentationen. Fraværende Så jens stod for hele dagsordenen.

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2005. Dagsorden

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2005. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2005 Dato og tid: Onsdag den 29. juni 2005 kl. 19:00 21:00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

- Containerplads er fjernet, dvs. hæk og fliser er ryddet. Jane sørger for, at der bliver sået græs på området.

- Containerplads er fjernet, dvs. hæk og fliser er ryddet. Jane sørger for, at der bliver sået græs på området. Brønshøj 5. december 2011 Referat fra bestyrelsesmøde d. 22. november 2011 hos Jane 1. Afbud Nicoline Varberg, suppleant 2. Godkendelse af dagsordenen Dagsorden blev godkendt. 3. Godkendelse af referat

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup 1 Foreningens hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen 1DO Båstrup. Dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Grundejerforeningens område er Dannevang

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2005-30.6.2006. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2005-30.6.2006. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2005-30.6.2006 Godkendt på foreningens generalforsamling den dirigent Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup INDHOLDSFORTEGNELSE Side Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling AB Bentzonsvej 38-44 6. april 2006. Bestyrelsens Beretning

Ordinær generalforsamling AB Bentzonsvej 38-44 6. april 2006. Bestyrelsens Beretning Ordinær generalforsamling AB Bentzonsvej 38-44 6. april 2006. Bestyrelsens Beretning Bestyrelsen: Tommy Munk (formand) Frederiksberg 5.4.2006 Helle Bjerre Peter Vendrup Tatiana Scharnberg Bestyrelsens

Læs mere

Regninger vil fremover sendes pr. mail til godkendelse, og det er muligt via brugernavn og password at få adgang til gårdens økonomi online.

Regninger vil fremover sendes pr. mail til godkendelse, og det er muligt via brugernavn og password at få adgang til gårdens økonomi online. Referater 2008-2009. Referat bestyrelsesmøde d. 10. februar 2009 Til stede: Frank, Karina, Grete, Jakob og Pia Information til Gården: Vi har skiftet administrator, det er fremover DATEA der er ansvarlig

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling

Referat Ordinær generalforsamling Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Enebærhaven - 28. april 2005 Torsdag den 28. april 2005 kl. 20.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Enebærhaven. Referent:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015

Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015 Dams Have, den 25. januar 2015 Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015 Fremmødte fra hus nr. 2, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25. 1. Valg af dirigent og referent: Freddie (17) og

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov M Ø D E R E F E R A T Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov den 21. oktober 2013 kl. 19.30 hos Oluf, Flintebakken 61 Mødedeltagere: Bente Højfeldt (BH) Vagn Jessen (VJ) Lars B. Andersen

Læs mere

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Pr. 1. oktober 2013 havde Varde Antenneforening 8.983 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 108 medlemmer. Antenneforeningen har dermed en dækning på ca. 90%

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING AFHOLDT TIRSDAG DEN 19.02.2013 Torben bød velkommen. Ad pkt. 1 Ad pkt. 2 Valg af dirigent Henrik Jørgensen nr. 63 enstemmigt valgt Formandens/bestyrelsens beretning Endnu

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen H.C. Andersen kvarteret, den 29. marts 2012.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen H.C. Andersen kvarteret, den 29. marts 2012. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen H.C. Andersen kvarteret, den 29. marts 2012. Punkt 1: Valg af dirigent. Frode Pagh Bæk (FPB) Blev valgt, og han kunne konkludere at generalforsamlingen

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

ADMINISTRATIONEN. Administrationen finder du på Nygårds Plads 27, 1., 2605 Brøndby. Du kan henvende dig personligt eller telefonisk i tidsrummet:

ADMINISTRATIONEN. Administrationen finder du på Nygårds Plads 27, 1., 2605 Brøndby. Du kan henvende dig personligt eller telefonisk i tidsrummet: Kontor- / telefontid ADMINISTRATIONEN Administrationen finder du på Nygårds Plads 27, 1., 2605 Brøndby Du kan henvende dig personligt eller telefonisk i tidsrummet: Tlf.: Mandag til torsdag Kl. 10.00 15.00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 05-03-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 05-03-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 05-03-2015. Tilstede: Torben (51), Ole (7), Connie (41) og (67) Fraværende: Henrik (65), Klaus (79), Dan (75) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet.

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

Grundejerforeningen KILENs general forsamling 26. februar 2004 på Parkskolen lokale 28 kl. 19.30

Grundejerforeningen KILENs general forsamling 26. februar 2004 på Parkskolen lokale 28 kl. 19.30 Struer feb. 2004 Grundejerforeningen KILENs general forsamling 26. februar 2004 på Parkskolen lokale 28 kl. 19.30 Velkomst: Præsentation af den siddeende bestyrelse: Bo Christensen: Grønne områder Forssavej

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat År 2016, tirsdag den 3. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Annebergparken 10. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008.

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008. Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008. Foreningens formand Hans-Arne Lauridsen bød velkommen til de 12 fremmødte medlemmer (inkl.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Årets gang i Grundejerforeningen

Årets gang i Grundejerforeningen Årets gang i Grundejerforeningen 2015. Julehilsen Da året 2015 nu synger på sidste vers, udsender bestyrelsen hermed Info-hæfte berettende om aktiviteterne i det forgangne år. Som I kan læse af de forskellige

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Duemosen.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Duemosen. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Duemosen. Torsdag d. 12. april 2012 kl. 19:00 Rejsestanden, 3630 Jægerspris. Bestyrelsesmedlemmer repræsenteret på generalforsamlingen: Cathrine Axelsen,

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Velkommen. Mosede Bypark. til nye beboere i grundejerforeningen. Vesthegnet Blåhegnet Damhaven

Velkommen. Mosede Bypark. til nye beboere i grundejerforeningen. Vesthegnet Blåhegnet Damhaven Velkommen til nye beboere i grundejerforeningen Mosede Bypark Vesthegnet Blåhegnet Damhaven Velkommen til Grundejerforeningen Mosede Bypark. Vi håber at du/i bliver glade for at bo her. Grundejerforeningen:

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 17 Februar 2004. kl. 19.30

Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 17 Februar 2004. kl. 19.30 Frennegårdsparkens Grundejerforening Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 17 Februar 2004. kl. 19.30 Der var fremmødt 44 deltagere, repræsenterende 32 parceller. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling 2013 Referat af Generalforsamling 2013 Tid: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 19:00 Sted Måløv Sognegård, Liljevangsvej 38A Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da ingen andre meldte sig til at være dirigent, så blev

Læs mere

Velkommen til. Generalforsamling

Velkommen til. Generalforsamling Velkommen til Generalforsamling 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. A. Bestyrelsens beretning B. Orientering fra udvalg 3. A. Regnskab for 2011 B. Budget 2012 4. Indkomne forslag 5. Valg til bestyrelsen

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening Sted: Sognegården, Strib Tid: 9. marts 2012, kl. 19.30 Fremmødte: 55 stemmeberettigede fordelt på 33 parceller DAGSORDEN 1. Valg af dirigent: Kai

Læs mere

Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej. Referat af Generalforsamling 2014. Referat af møde i Forsikringsforeningen. Grf_Nyhedsbrev_December2014_

Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej. Referat af Generalforsamling 2014. Referat af møde i Forsikringsforeningen. Grf_Nyhedsbrev_December2014_ Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej Referat af Generalforsamling 2014 Referat af møde i Forsikringsforeningen Grf_Nyhedsbrev_December2014_ 1 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Til medlemmerne Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for Østbirk Antenneforening

Vedtægter for Østbirk Antenneforening Vedtægter for Østbirk Antenneforening 1 Foreningens navn er Østbirk Antenneforening. 2 Foreningens interesseområde er Østbirk by og nærmeste omegn. Nærmeste omegn defineres ud fra foreningens økonomiske

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223 A, Osted kirkebjerg-vand.dk ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted Mød op denne aften, og vær med til at skabe en god

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere