Helhedsplan for Syddansk Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhedsplan for Syddansk Universitet"

Transkript

1 Helhedsplan for Syddansk Universitet DEL 1 Prognoser og strategi for alle campusområder December 2015

2 Indhold Forord s. 3 Introduktion s. 4 Arealer og persontal s. 6 Prognoser s. 7 Overordnet strategi s. 9 Campusområder: Odense s. 10 Kolding s. 12 Slagelse s. 14 Esbjerg s. 15 Sønderborg s. 16 København s. 17 Kilder s. 18 Forsidefoto: Jens Lindhe. 2 // HELHEDSPLAN FOR SYDDANSK UNIVERSITET // BYGNINGSSTYRELSEN + SDU

3 Forord Denne helhedsplan søger at belyse behov og muligheder for en fremtidig fysisk udvikling af Syddansk Universitet. Nærværende dokument, helhedsplanens del 1, omhandler alle SDU s aktiviteter i Danmark, dvs. i Odense, Kolding, Slagelse, Esbjerg, Søndeborg og København. Planen afdækker det fremtidige behov for arealer og beskriver den overordnede strategi for udvikling af campusområderne. Formålet med helhedsplanen er at sikre det strategiske perspektiv i den løbende udbygning af universitetets fysiske rammer. Helhedsplanen omsætter de fremtidige fysiske behov til konkrete planer for områderne. Med helhedsplanen skitseres således en ramme for SDU s fysiske behov i perioden frem mod Helhedsplanens del 2 (særskilt dokument) omhandler en konkret udbygningsplan for SDU Campus Odense. Helhedsplanen er udarbejdet af Bygningsstyrelsen og Syddansk Universitet i et samarbejde. BYGNINGSSTYRELSEN + SDU // HELHEDSPLAN FOR SYDDANSK UNIVERSITET // 3

4 Introduktion til Syddansk Universitet Syddansk Universitet (SDU) Syddansk Universitet (SDU) er Danmarks tredjestørste universitet. SDU har fem fakulteter med over studerende, heraf næsten 20 % fra udlandet, og over ansatte fordelt på hovedcampus i Odense samt regionale campusser i Slagelse, Kolding, Esbjerg, Sønderborg og København. Historie Syddansk Universitet blev grundlagt som Odense Universitet i De første år fandt undervisningen sted i barakker på Niels Bohrs Allé, men i fra 1971 påbegyndtes opførelsen af Campus Odense på baggrund af en idékonkurrence vundet af et team bl.a. bestående af arkitektfirmaet Krohn & Hartvig Rasmussen med Knud Holscher i spidsen. Det nuværende Syddansk Universitet blev etableret i 1998 ved en fusion af Odense Universitet (grundlagt i 1966), Handelshøjskole Syd/Ingeniørhøjskole Syd og Sydjysk Universitetscenter. I de efterfølgende år er Institut for Grænseregionsforskning, Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, Statens Institut for Folkesundhed og Handelshøjskolecentret i Slagelse også fusioneret med universitetet. Esbjerg Kolding Slagelse København Sønderborg Odense 4 // HELHEDSPLAN FOR SYDDANSK UNIVERSITET // BYGNINGSSTYRELSEN + SDU

5 SDU i dag I dag foregår undervisningen og forskningen på Syddansk Universitet på seks campusområder i Odense, Sønderborg, Kolding, Esbjerg, Slagelse og København, og på alle adresserne er der i årenes løb bygget om og til. Syddansk Universitet har som strategisk mål at være et internationalt universitet med fokus på de studerende. SDU s mål er derfor at tilbyde flest mulige unge en forskningsbaseret uddannelse på højeste akademiske niveau og med internationalt udsyn. SDU har udviklet en strategi, der udstikker de overordnede retninger for universitetet. Strategien indeholder fire temaer, som på hver sin måde bidrager til at indfri universitetets ambitioner. Temaerne er uddannelse, forskning, internationalisering og samfundsengagement. Organisationsdiagram. Syddansk Universitet har som en del af sin strategi udviklet en grundfortælling om universitetet. Syddansk Universitet - et internationalt universitet med fokus på de studerende Hvis fremtidens globale udfordringer skal håndteres, skal flere unge tage en akademisk uddannelse. Forskning og innovation skaber udvikling, vækst og velfærd i det globale vidensamfund. SDU s mål er derfor at tilbyde flest mulige unge en forskningsbaseret uddannelse på højeste akademiske niveau og med internationalt udsyn. Forskning på højt internationalt niveau er en forudsætning for, at studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere finder SDU attraktiv. Forskningen sigter efter at skabe ny erkendelse og bidrage til løsning af samfundsmæssige udfordringer i samarbejde med både danske og internationale samarbejdspartnere. SDU s medarbejdere tænker helhedsorienteret og samarbejder med forskellige fagligheder for at skabe nye forskningsresultater og tilbyde attraktive uddannelser. Alle studerende, der optages på SDU, tilbydes lige muligheder for at tage en akademisk uddannelse på højeste niveau. Der findes talent overalt, og mangfoldighed er en styrke. SDU tiltrækker mange internationale studerende, og åbner dørene for studerende, som er deres families første akademiker. Gennem aktiv læring og aktiverende undervisning samt et godt studiemiljø understøtter SDU de studerende fra studiestart over studieliv til beskæftigelse efter endt uddannelse så de kommer vellykket igennem studiet. Vores stærke regionale tilstedeværelse med campusser i seks byer betyder, at flere kan tage en akademisk uddannelse, og at vi bringer viden i spil sammen med vores samarbejdspartnere. (Kilde: SDU, 2014, Strategi 2020) BYGNINGSSTYRELSEN + SDU // HELHEDSPLAN FOR SYDDANSK UNIVERSITET // 5

6 Arealer og persontal SDU har et samlet bruttoetageareal på m². Arealer SDU har bruttoareal på m² fordelt på campusområderne i Odense, Kolding, Slagelse, Esbjerg, Sønderborg og København. Hovedparten af arealerne placeret i Odense. Af de ca m² bruttoetageareal, der har beliggenhed i Odense, ejes størstedelen af staten ved Bygningsstyrelsen. Persontal Som mål for antallet af brugere på SDU anvendes antallet af studenterårsværk (STÅ). I oktober 2015 er antallet af studerende ca , og STÅ-produktionen er Arealudnyttelse På baggrund af kendskabet til arealer og antal brugere kan der udarbejdes en faktor for arealforbruget pr. bruger. Arealforbruget beregnes på baggrund af bruttoarealer. Odense (inden flytning af TEK) Areal m² Kolding m² Slagelse m² Esbjerg m² Sønderborg m² SDU har et bruttoarealforbrug på 21,6 m² pr. STÅ. Arealforbruget er højere i Odense og Sønderborg. Campus Kolding og Slagelse har et relativt lavt arealforbrug. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet anvender generelt mere areal pr. bruger. Af tilsynsrapporten for SDU (udarbejdet af Styrelsen for Videregående Uddannelser) fremgår det, at universitetet i perioden har haft stigende i STÅ (26%) og personaleårsværk (18%) - en stigning der er højere en den arealmæssige udvidelse (5%). Dvs. der ses en arealeffektivisering. København m² I ALT m² Bruttoarealer fordelt på campusområder. Data fremsendt af SDU til BYGST i marts Arealforbrug STÅ pr m² 37,8 39,1 39,9 42,5 45,1 personaleårsværk pr m² 10,6 11,3 11,7 11,8 11,8 Udviklingen i arealforbruget på SDU. Arealforbrug for jf. tilsynsrapport for SDU, udarbejdet af Styrelsen for Videregående Uddannelser (UDS) i // HELHEDSPLAN FOR SYDDANSK UNIVERSITET // BYGNINGSSTYRELSEN + SDU

7 Prognoser SDU oplever en markant vækst i disse år. Væksten opleves særligt i Odense og Kolding. Brugerprognoser SDU s prognoser for studenterårsværk (STÅ) giver et billede af universitetets forventede vækst. SDU oplever i disse år en betragtelig vækst i studenterbestanden på SDU frem til Ifølge SDU s realiserede studeneropgørelse samt prognoser forventes en stigning i STÅ-produktion fra til i perioden 2013 til 2017, svarende til en vækst på 23 % for universitetet. Væksten opleves på alle campusområderne på nær Sønderborg, hvor der opleves i nedgang i STÅ-produktionen. Den mest markante vækst opleves i Odense og Kolding. Efter 2017 forventes væksten at stagnere. Forudsætninger for brugerprognosen De anvendte STÅ-prognoser er udarbejdet af SDU. For yderligere oplysninger om den udarbejdede prognose og forudsætningerne herfor, henvises til SDU s Budgetafdeling. Odense 27 % Kolding 20 % Slagelse 9 % Esbjerg 13 % Sønderborg - 7 % I ALT 56 % Vækst Arealramme i tilsynsrapport (UDS) Universiteterne og Uddannelsesministeriet ved Styrelsen for Videregående Uddannelser (UDS) har som en del af tilsynsrapporten for SDU udarbejdet en prognose for SDU s arealbehov for perioden Prognosen er udtryk for den økonomiske og uddannelsespolitiske ramme for SDU s udbygning. Den seneste tilsynsrapport blev udgivet den 30. april Jf. tilsynsrapporten har SDU planer om en række nybyggerier og andre ejendomsdispositioner, som på mellemlang sigt vil forøge universitetets arealdisposition med m². Det prognosticerede arealbehov er m². Det betyder, jf. tilsynsrapporten, at det prognosticerede arealbehov ikke vil være dækket af råderummet i den plangte udvidelse. Bemærk, at den seneste tilsynsrapport blev udarbejdet inden SDU gennemførte dimensioneringsøvelser af en række uddannelser ved årsskiftet 2014/2015 og inden udarbejdelsen af de STÅ-prognoser, der er anvendt i helhedsplanen. Det betyder, at tilsynsrapportens konklusioner vedr. planlagte udvidelser og merarealråderum kan være forældet ift. SDU s seneste prognoser. Arealfremskrivninger Helhedsplanens arealfremskrivninger er en fremskrivning af det nuværende areal på baggrund af forventninger til væksten i antallet af brugere (STÅ). Ved at sammenholde arealfremskrivningerne med universitetets aktuelle Vækst i STÅ , angivet som procent Odense Kolding Slagelse Esbjerg Sønderborg I alt Prognose for udviklingen af STÅ på SDU. Årene er realiseret, er prognose. Prognosen er udarbejdet af SDU af 14. oktober BYGNINGSSTYRELSEN + SDU // HELHEDSPLAN FOR SYDDANSK UNIVERSITET // 7

8 Forventet arealbehov (arealeffektivisering) 150 Forventet arealbehov (STÅ) Tilsynsrapport 2014 (UDS) Forventet arealbeh Forventet arealbeh Tilsynsrapport m² Arealfremskrivning for SDU 2020 angivet i m². Årene er realiseret, er prognose. Det forventede arealbehov (fremskrevet på baggrund af STÅ-prognosen) sammenholdt med det reelle planlagte areal (den arealtilvækst/-reduktion, der kan forventes i kraft af planlagte byggerier og flytninger). Dertil er der til sammenligning udarbejdet et scenarie for arealbehov baseret på en arealeffektivisering på 2% pr. år. For flere oplysninger om hvilke byggeprojekter, der er medregnet i planlagt areal, henvises til afsnit om de enkelte campusområder side byggeprojekter og UDS areal prognose, belyses det fremadrettede behov for udbygning og arealeffektivisering. SDU s aktuelle byggeprojekter fremgår som planlagt areal i diagrammerne på side Under hvert afsnit fremgår det hvilke konkrete byggeprojekter, der er medtaget. Overordnet set indikerer fremskrivningerne, at SDU s planlagte udvidelser holder sig inden for den arealrammer, der er angivet til tilsynsrapporten. Udviklingen i STÅ-produktionen er stigende, særligt fra 2013 til Stigningen er større end den forøgelse af planlagte m², der afstedkommes af planlagte udvidelse og byggerier ( planlagt areal ). Det må således forventes, at der sker en løbende arealeffektivisering for at byggerierne kan rumme det forventede antal brugere. råderum), kan man se, om udviklingen i antallet af brugere nødvendiggør, at der arealeffektiviseres (flere brugere pr. areal). På denne måde belyses det fremadrettede behov for udbygning og arealeffektivisering. Der er udarbejdet to scenarier for helhedsplanens arealfremskrivninger. Det ene scenarie tager udgangspunkt i, at arealforbruget anno 2013 fastholdes frem til år Forudsætningen er således, at det areal, der anvendes pr. bruger i dag, ikke vil ændre sig. Det andet scenarie tager udgangspunkt i en målsætning om, at arealforbruget reduceres med 2% pr. år frem til år Det er således en forudsætning for dette scenarie, at der gennemføres en arealeffektiviseringsindsats. Forudsætninger for arealfremskrivningerne Helhedsplanens arealfremskrivninger beregnes som produktet af arealforbruget (m² pr. bruger) og prognosen for STÅ, og giver en indikation af det fremtidige forventede arealbehov. Når arealfremskrivningen (behovet) sammenholdes med den arealtilvækst/-reduktion, der forventes i kraft af planlagte byggeprojekter, ombygninger og flytninger (det reelle planlagte areal), kan man se, om der er et overskud eller underskud af areal (merarealbehov). Når arealfremskrivningen (behovet) til gengæld sammenholdes med UDS arealprognose (det arealmæssige Campus Odense Kolding Slagelse Esbjerg Sønderborg Behov for yderligere areal / m² Oversigt over det merarealbehov, som kan forventes i 2025 på baggrund af arealfremskrivningerne. Merarealbehovet er behovet for yderligere areal udover det areal, der tilvejebringes i kraft af allerede planlagte projekter 8 // HELHEDSPLAN FOR SYDDANSK UNIVERSITET // BYGNINGSSTYRELSEN + SDU

9 Overordnet strategi for fremadrettet udvikling SDU arbejder med specifikke profiler for universitetets campusområder. Syddansk Universitet arbejder med profilerne for universitetets campusområder. Et bærende princip for alle campusser er en høj grad af forskningsbasering bag de udbudte uddannelser. Dette skyldes ikke alene hensynet til akkreditering, men også et ønske om at sikre forskningsaktiviteter på alle campusser. Rammevilkårene fra campus til campus er meget forskellige, og universitetet tager udgangspunkt i de eksisterende forskningsmiljøer, den regionale kontekst og et styrket samarbejde med primært professionshøjskolerne, der ligeledes er kendetegnet ved en regional campusstruktur. Syddansk Universitetet udbyder på campusserne uden for Odense brede bacheloruddannelser med en vis volumen og høj faglighed. Kandidatuddannelser udbydes med udgangspunkt i stærke forskningsmiljøer. Fremadrettet skal der arbejdes for flere tværfakultære udbud, øget samarbejde på tværs af campusser samt en tættere kobling til professionsuddannelserne. Syddansk Universitets tilstedeværelse er også begrundet i ønsket om at sikre udbredelsen af forskningsbaserede uddannelser regionalt og en konsolidering af Syddansk Universitet som en vigtig samarbejdspartner i den regionale udvikling. Den regionale tilstedeværelse danner endvidere udgangspunkt for øgede aktiviteter inden for efter- og videreuddannelse og for forskningsaktiviteter f.eks. i tilknytning til det regionale erhvervsliv, sundhedsvæsen m.v. Foto: Jens Lindhe. (Kilde: Styrelsen for Videregående Uddannelser, 2014, Tilsynsrapport om SDU) BYGNINGSSTYRELSEN + SDU // HELHEDSPLAN FOR SYDDANSK UNIVERSITET // 9

10 Campus Odense Campusområdet i Odense er SDU s hovedcampus. Godt 800 forskere og knap studerende i Odense arbejder hver dag på at finde frem til ny viden og erkendelse og på at uddanne sig. Campus er desuden hjemsted for et stort universitetsbibliotek, der såvel med bøger som med adgang til en række databaser samt i kraft af åbningstid døgnet runndt, understøtter forskning og uddannelse. Syddansk Universitet i Odense fik i 2001 en ny, nordvendt hovedindgang med blandt andet et stort indendørs campustorv. Det Tekniske Fakultet (TEK) er netop blevet indviet i 2015, og der planlægges opført et nybyggeri til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) i 2022, som fysisk kobles sammen med det nye universitetshospital. Udviklingsplanen for Campus Odense fremgår af helhedsplanens Del 2. Arealfremskrivning for Campus Odense På Campus Odense forventes i år 2025 et planlagt areal på ca m² hvis alle planlagte byggeprojekter og flytninger gennemføres. Følgende projekter indgår som planlagt areal i nedenstående diagram: - Bygn. 41 og biblioteksombygning (2014) - TEK og Bygn. 44 (2016) - 2. sal på administrationsbygning (2020) - DIAS (2019) - SUND (2022) Arealbehovet vil være på ca m² hvis arealforbruget fastholdes. Ifølge fremskrivningen vil der i år 2025 således være behov for yderligere areal på ca m². Hvis der gennemføres en arealeffektiviseringsindsats som skitseret i diagrammet, vil det planlagte areal være tilstrækkeligt. Arealfremskrivning for Campus Odense (besluttede projekter) Forventet arealbehov (arealeffektivisering) 150 Forventet arealbehov (STÅ) Tilsynsrapport 2014 (anslået for Odense) (besl Forventet arealbeh Forventet arealbeh Tilsynsrapport m² m² Arealfremskrivning for Campus Odense angivet i 1000 m². Det forventede arealbehov (fremskrevet på baggrund af STÅ-prognosen) sammenholdt med det reelle planlagte areal // HELHEDSPLAN FOR SYDDANSK UNIVERSITET // BYGNINGSSTYRELSEN + SDU

11 Campus Odense (Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Ortofoto, 2013) Ni llé rs A oh els B Cortex Park Forskerpark SDU rgsvej Munkebje nyt OUH BYGNINGSSTYRELSEN + SDU // HELHEDSPLAN FOR SYDDANSK UNIVERSITET // 11

12 Campus Kolding SDU er flyttet tæt på bymidten med et markant byggeri. Syddansk Universitet i Kolding er kendetegnet ved et tæt samarbejde på tværs af de faglige miljøer, ved innovative tiltag inden for designorienteret forskning og uddannelse og ved stærke samarbejder med erhvervslivet og offentlige institutioner i lokalområdet. Fokusområderne er entreprenørskab, design, relationsledelse og kommunikation. Syddansk Universitet flyttede i sommeren 2014 ind på sin nye campus i Kolding. Byggeriet ligger centralt ved bymidte, banegård og havn, er rammen om dagligdagen for over 2000 universitetsstuderende og medarbejdere. Den nye campus er tegnet af Henning Larsen Architects, som har lagt vægt på åbenhed i den seks etager høje bygning. Arealfremskrivning for Campus Kolding På Campus Kolding forventes i år 2025 et planlagt areal på ca m² hvis alle planlagte byggeprojekter og flytninger gennemføres. Arealbehovet vil være på ca m² hvis arealforbruget fastholdes. Ifølge fremskrivningen vil der i år 2025 således ikke være behov for yderligere areal, da arealforbruget pr. STÅ er steget. Med det nye byggeri i Kolding vurderes der således at være tilstrækkeligt areal til SDU s planlagte STÅ-produktion. Arealfremskrivning for Campus Kolding Forventet arealbehov (arealeffektivisering) Forventet arealbehov (STÅ) Forventet arealbeh Forventet arealbeh m² Arealfremskrivning for Campus Kolding. Det forventede arealbehov (fremskrevet på baggrund af STÅ-prognosen) sammenholdt med det reelle planlagte areal // HELHEDSPLAN FOR SYDDANSK UNIVERSITET // BYGNINGSSTYRELSEN + SDU

13 Foto: Jens Lindhe. BYGNINGSSTYRELSEN + SDU // HELHEDSPLAN FOR SYDDANSK UNIVERSITET // 13

14 Campus Slagelse Central beliggenhed i Slagelse by. Campus Slagelse ligger meget centralt ved banegården og dermed med god adgang til offentlig transport fra hele landet. På Campus Slagelse er der en tæt relation mellem de forskellige faglige studiemiljøer, undervisere og studieadministration, samt et godt samarbejde med det lokale erhvervsliv. De faglige fokusområder er forandringsledelse, sport- og eventmanagement, international virksomhedskommunikation, erhvervssprog og kulturforståelse, international marketing og projektledelse. Arealfremskrivning for Campus Slagelse På Campus Slagelse forventes i år 2025 et planlagt areal på ca m² hvis alle planlagte byggeprojekter og flytninger gennemføres. Arealbehovet vil være på ca m² hvis arealforbruget fastholdes. Ifølge fremskrivningen vil der i år 2025 således ikke være behov for yderligere areal. Arealfremskrivning for Campus Slagelse Forventet arealbehov (STÅ) Forventet arealbehov (arealeffektivisering) Forventet arealbe Forventet arealbe m² Arealfremskrivning for Campus Slagelse. Det forventede arealbehov (fremskrevet på baggrund af STÅ-prognosen) sammenholdt med det reelle planlagte areal // 2024 HELHEDSPLAN 2025 FOR SYDDANSK UNIVERSITET // BYGNINGSSTYRELSEN + SDU

15 Campus Esbjerg Fremtidig samlokalisering med UC Syd. Syddansk Universitet i Esbjerg er en dynamisk campus præget af mange aktiviteter og initiativer samt et godt samarbejde mellem de forskellige organisatoriske enheder. Derudover er der et stærkt samspil med det lokale erhvervsliv. De faglige fokusområder er virksomhedsudvikling, oplevelsesøkonomi og folkesundhed. SDU og BYGST er i færd med at planlægge et nyt byggeri på Degnevej i Esbjerg, og dermed en fraflytning af de eksisterende bygninger på Uddannelsessletten. Med det nye byggeri vil SDU flytte ind i samme område som UC Syd. Samlokaliseringen åbner nye mukligheder for synergi og samarbejde med UC Syd i i Esbjerg. Første etape vil udgøre ca m2. Arealfremskrivning for Campus Esbjerg På Campus Esbjerg forventes i år 2025 et planlagt areal på ca m² hvis alle planlagte byggeprojekter og flytninger gennemføres. Årsagen til, at det planlagte areal reduceres, jf. nedenstående diagram, er, at første etape af nybyggeriet på Degnevej (7.900 m²) er mindre end det areal der opsiges på Uddannelsessletten. Arealbehovet vil være på ca m² hvis arealforbruget fastholdes. Ifølge fremskrivningen vil der i år 2025 således være behov for yderligere areal på ca m². Campus Esbjerg Forventet arealbeh Forventet arealbeh Forventet arealbehov (arealeffektivisering) Forventet arealbehov (STÅ) m² Arealfremskrivning for Campus Esbjerg. Det forventede arealbehov (fremskrevet på baggrund af STÅ-prognosen) sammenholdt med det reelle planlagte areal. BYGNINGSSTYRELSEN + SDU // HELHEDSPLAN FOR SYDDANSK UNIVERSITET //

16 Campus Sønderborg Alsion danner rammen om campusmiljøet i Sønderborg. Universitetet og erhvervslivet er tæt forbundne i Sønderborg, hvor studerende får uddannelser, der er efterspurgte i virksomhederne, og hvor forskerne samarbejder med industrien om en lang række projekter. Fokusområderne i Sønderborg er ingeniørvidenskab, erhvervsstudier og samarbejde over grænser. Alsion-byggeriet danner rammen om et unikt campusmiljø for uddannelse, forskning, udvikling og kultur i området. Arealfremskrivning for Campus Sønderborg På Campus Sønderborg forventes i år 2025 et planlagt areal på ca m² hvis alle planlagte byggeprojekter og flytninger gennemføres. Arealbehovet vil være på ca m² hvis arealforbruget fastholdes. Ifølge fremskrivningen vil der i år 2025 således ikke være behov for yderligere areal. Arealfremskrivning for Campus Sønderborg Forventet arealbehov (arealeffektivisering) Forventet arealbehov (STÅ) Forventet arealbeho Forventet arealbeho m² Arealfremskrivning for Campus Sønderborg. Det forventede arealbehov (fremskrevet på baggrund af STÅ-prognosen) sammenholdt med det reelle planlagte areal // HELHEDSPLAN FOR SYDDANSK UNIVERSITET // BYGNINGSSTYRELSEN + SDU

17 København Institut for folkesundhed udgør SDU s sjette campus. Syddansk Universitet fusionerede den 1. januar 2007 med Statens Institut for Folkesundhed, SIF, i København, hvor Syddansk Universitet dermed får sin sjette campus. SIF har fortsat status som nationalt folkesundhedsinstitut, og instituttets overordnede mål er at gennemføre forsknings- og udredningsopgaver vedrørende befolkningsgruppers sundhedsforhold og sundhedsvæsenets funktion samt at bistå offentlige myndigheder med forskningsbaseret rådgivning. Desuden ønsker SIF at sætte sit aftryk på postgraduate-uddannelse inden for folkesundhedsvidenskab og samfundsmedicin. Instituttet tæller 120 medarbejdere, svarende til 76 årsværk. Medarbejderne er fordelt på videnskabeligt personale samt teknisk og administrativt personale. Forskerne udgør en bred faglig vifte af læger, sygeplejersker, jordemødre, sociologer, antropologer, statistikere, kandidater i folkesundhedsvidenskab, human ernæring mv. Der pågår overvejelser om evt. ny lokalisering i København. Campus København m² Arealfremskrivning for Campus København. Kun det reelle planlagte areal er angivet, da der ikke foreligger en STÅ-prognose for København BYGNINGSSTYRELSEN + SDU // HELHEDSPLAN FOR SYDDANSK UNIVERSITET // 17

18 Kilder Styrelsen for Videregående Uddannelser (2014): Tilsynsrapport om Syddansk Universitet Syddansk Universitet (1998): Odense Universitet - Udbygningsplan Syddansk Universitet (1999): Syddansk Universitet - Udbygningsplan Kolding, Esbjerg, Sønderborg Syddansk Universitet (2014): Strategi 2020 Syddansk Universitet: - Dataudtræk vedr. bruttoarealer (fremsendt til BYGST marts 2014) - STÅ-prognose (fremsendt til BYGST oktober 2015) // HELHEDSPLAN FOR SYDDANSK UNIVERSITET // BYGNINGSSTYRELSEN + SDU

19 HELHEDSPLAN FOR SYDDANSK UNIVERSITET - Del 1 Prognose og strategi for alle campusområder Udarbejdet i et samarbejde mellem Syddansk Universitet og Bygningsstyrelsen. Udgivet af Bygningsstyrelsen. Illustrationer/tegninger: BYGST, SDU Fotos: BYGST med mindre andet er angivet Ortofotos: Geodatastyrelsen ( Opsætning: BYGST December 2015

20

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

Strategi 2020 Syddansk Universitet

Strategi 2020 Syddansk Universitet Strategi 2020 Syddansk Universitet Forord 3 PÅ VEJ MOD 2020 I 2012 påbegyndte SDU arbejdet med at udvikle en samlet strategi, som kan favne hele universitetet. Resultatet er nærværende strategi, som skal

Læs mere

Helhedsplan for Aalborg Universitet 2015-2021. December 2015

Helhedsplan for Aalborg Universitet 2015-2021. December 2015 Helhedsplan for Aalborg Universitet 2015-2021 December 2015 Indhold Forord s. 3 Introduktion s. 4 De 4 campusområder: Campus Aalborg Øst s. 8 Campus Aalborg City s. 18 Campus AAU CPH s. 20 Campus AAU Esbjerg

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 2. oktober 2007 BBA/DINA AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Arbejdsmarkedets kompetencebehov

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

Videregående uddannelser og eliteidræt. Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune

Videregående uddannelser og eliteidræt. Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune Videregående uddannelser og eliteidræt Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune Aalborg Universitet Aalborg Universitet Esbjerg udbyder ingeniør og IT-relaterede

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet

Søgningen til Syddansk Universitet Søgningen til Syddansk Universitet Pr. 5. juli 2009 2010 Juli 2010 Bruno Mølgaard Geertsen Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Syddansk Universitet Søgningen via KOT til Syddansk Universitet

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Sikkerhed og risikostyring

Sikkerhed og risikostyring Ny, international uddannelse Sikkerhed og risikostyring 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ESBJERG Bliv ekspert i sikkerhed og risikostyring Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om

Læs mere

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser VALG UNDERVEJS Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser 2016 DIN GUIDE TIL VALG UNDERVEJS 2016 UDGIVES AF SYDDANSK UNIVERSITET Spørgsmål om valg undervejs tlf. 65 50 10 50 eller sdu.dk/spoc

Læs mere

Stillings- og personprofil. Studiechef Syddansk Universitet (SDU)

Stillings- og personprofil. Studiechef Syddansk Universitet (SDU) Stillings- og personprofil Studiechef Syddansk Universitet (SDU) Marts 2016 Opdragsgiver SDU Adresse SDU Campusvej 55 5230 Odense M Telefon: 65 50 10 00 www.sdu.dk Stilling Studiechef Refererer til Universitetsdirektøren

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ ønsker at styrke udviklingen i Region Sjælland. Derfor har bestyrelsen besluttet en ny struktur for udbuddet af uddannelser i regionen, der skal

Læs mere

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 SDU i Sønderborg Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 Agenda Syddansk Universitet og Det Tekniske Fakultet kort sagt Dialog med

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus Lasting Ideas Om Aarhus School of Business Aarhus School of Business er et af 12 universiteter i Danmark Aarhus School of Business er EQUIS akkrediteret,

Læs mere

Aarhus Universitet. Strategi 2013-2020

Aarhus Universitet. Strategi 2013-2020 Aarhus Universitet Aarhus Universitet stræber efter at være et toneangivende globalt orienteret universitet med et stærkt samfundsengagement, der understøtter udvikling, vækst og velfærd. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Søgningen til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2008-2009 Søgningen via KOT til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2009 s. 2 af 22 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stillings- og personprofil. UNIVERSITETSDIREKTØR Syddansk Universitet

Stillings- og personprofil. UNIVERSITETSDIREKTØR Syddansk Universitet Stillings- og personprofil UNIVERSITETSDIREKTØR Syddansk Universitet Sommeren 2014 Opdragsgiver Syddansk Universitet Adresse Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M Telefon: 65 50 10 00 www.sdu.dk

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016 Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016 - Højere kvalitet, lavere dimittendledighed. Uddannelser for alle. FSR danske revisorer er enig med regeringen i at få reformeret taxametersystemet

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

Akademikeres værdi for samfundet

Akademikeres værdi for samfundet Den 14. april 2016 ks/bv/nh/ Akademikeres værdi for samfundet Produktivitet Figur 1 Uddannelse er en god forretning for den enkelte og samfundet Akademikere bidrager igennem hele deres liv med 14,5 mio.

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

Stillings- og personprofil UNIVERSITETSDIREKTØR SDU

Stillings- og personprofil UNIVERSITETSDIREKTØR SDU Stillings- og personprofil UNIVERSITETSDIREKTØR SDU Vinteren 2017 Opdragsgiver SDU Adresse SDU Campusvej 55 5230 Odense M Telefon: 65 50 10 00 www.sdu.dk Stilling Universitetsdirektør Refererer til Rektor

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Bilag vedr. Behovsredegørelsen 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Samlet redegørelse for kriterium 2: Sammenhæng i Uddannelsessystemet

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Velkommen til uddannelse i virkeligheden

Velkommen til uddannelse i virkeligheden Nyhedsbrev for UCN Professionshøjskolen University College Nordjylland Særnummer Februar 2009 Velkommen til uddannelse i virkeligheden Af: Niels Horsted, rektor Kære nye studerende > Nyhedsbrev for UCN

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2017 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

E F T E R U D D A N N E L S E

E F T E R U D D A N N E L S E 2016 EFTERUDDANNELSE S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T A L T K A N L A D E S I G G Ø R E F O R S K N I N G S B A S E R E T E F T E R U D D A N N E L S E REDAKTIO N Michael Dichow Lund, fuldmægtig Anne

Læs mere

Aarhus Universitets udbygningsplaner. Mandag, den 17. december 2007

Aarhus Universitets udbygningsplaner. Mandag, den 17. december 2007 s udbygningsplaner Mandag, den 17. december 2007 Rammer og muligheder Radikalt nye randbetingelser: Globaliseringsmilliarderne Vækst krav til fysisk udbygning Fusionerne Spørgsmål om struktur, hvis høste

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Cortex Park 5230 Odense

Cortex Park 5230 Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2016 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr begynder i Cortex Park. Cortex Park

Læs mere

ÅBENT HUS PÅ SYDDANSK UNIVERSITET I KOLDING

ÅBENT HUS PÅ SYDDANSK UNIVERSITET I KOLDING ÅBENT HUS PÅ SYDDANSK UNIVERSITET I KOLDING DAGENS PROGRAM SYDDANSK UNIVERSITET ENGSTIEN 1, 6000 KOLDING TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2013 KL. 15-18 KOM OG BLIV KLOGERE PÅ SYDDANSK UNIVERSITET I KOLDING. VI

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Syddansk Universitet sdu@sdu.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk Universitets ansøgning om godkendelse af

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT Maj 2016 INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT AF CHEFKONSULENT SARAH GADE HANSEN, SGA@DI.DK OG STUD.SCIENT.OECON RIKKE RHODE NISSEN, RIRN@DI.DK Antallet af internationale studerende i Danmark

Læs mere

Jerne, Esbjerg By, Udvidelse af eksisterende offentlige institutioner ved Degnevej

Jerne, Esbjerg By, Udvidelse af eksisterende offentlige institutioner ved Degnevej Forslag til Ændring 2013.04 i Kommuneplan 2014-2026 Jerne, Esbjerg By, Udvidelse af eksisterende offentlige institutioner ved Degnevej Plan s oplæg af 27-05-2014 Ikke vedtaget Forslag til Ændring 2013.04

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Baggrund Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Læs mere

Rubrik forregion Midtjyllands. kompetenceudviklingspolitik

Rubrik forregion Midtjyllands. kompetenceudviklingspolitik Rubrik forregion Midtjyllands kompetenceudviklingspolitik Forord Region Midtjyllands mission er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand. Vi vil stræbe efter

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Frihed og ansvar for studiefremdrift

Frihed og ansvar for studiefremdrift Frihed og ansvar for studiefremdrift - Regeringens udspil til justering af fremdriftsreformen Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførsel fra april 2013, herunder særligt initiativerne i reformen

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

18. september 2015 SKC. Bestyrelsesmøde den 28. september 2015 Indstilling. Dagsordenens punkt 8.2. Sag:

18. september 2015 SKC. Bestyrelsesmøde den 28. september 2015 Indstilling. Dagsordenens punkt 8.2. Sag: 18. september 2015 SKC Bestyrelsesmøde den 28. september 2015 Indstilling. Dagsordenens punkt 8.2 Sag: Forslag til Helhedsplan for SDU, Campus Odense. Bilag: 1. Præsentation af Helhedsplan for SDU, Campus

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst 4. februar 2014 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen 3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst Udenlandske medarbejdere på DA-området er omfattet af en kollektiv overenskomst i omtrent samme omfang som deres

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

Velkommen til uddannelse i virkeligheden

Velkommen til uddannelse i virkeligheden Nyhedsbrev for UCN Professionshøjskolen University College Nordjylland Særnummer August 2008 Velkommen til uddannelse i virkeligheden > Nyhedsbrev for UCN > Junivørsiti kålædsj > Vores uddannelser > Nordjyllands

Læs mere

Akademikernes arbejdsmarked

Akademikernes arbejdsmarked Akademikernes arbejdsmarked 2 3 Indhold Forord 1. Forord 3 2. Krisen kradser 4 3. Arbejdsmarkedets forandring 5 3.1 Stor stigning i udbuddet af akademikere på arbejdsmarkedet 6 4. I lavkonjunkturens skygge

Læs mere

Indstilling. Støtte til etablering af energiforskerpark

Indstilling. Støtte til etablering af energiforskerpark Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. november 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Støtte til etablering af energiforskerpark 1. Resume Som et led i den samlede

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Region Hovedstaden et attraktivt sted at forske? Koncerndirektør Kim Høgh 2. november 2012 - Christiansborg

Region Hovedstaden et attraktivt sted at forske? Koncerndirektør Kim Høgh 2. november 2012 - Christiansborg Region Hovedstaden et attraktivt sted at forske? Koncerndirektør Kim Høgh 2. november 2012 - Christiansborg Hvorfor er det godt at forske her? Vi er hjemsted for landets eneste virkelige globale klynge

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

EFTERÅRETS ARRANGEMENTER PÅ FYN

EFTERÅRETS ARRANGEMENTER PÅ FYN Fynske Planlæggere 2015 AA - ØSTIFTERNE DDL FYN IDA FYN DL FYN FAB FYN TL FYN www.fynskeplanlaeggere.dk EFTERÅRETS ARRANGEMENTER PÅ FYN Akademisk Arkitektforening - Østifterne. Den Danske Landinspektørforening,

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Svendborg Gymnasium & HFs (SG) opgavevaretagelse samt understøtte

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Økonomi og strategi - Optimering af lokaleforbruget i staten

Økonomi og strategi - Optimering af lokaleforbruget i staten Økonomi og strategi - Optimering af lokaleforbruget i staten Kristian Lyk-Jensen Sekretariatschef 1 Bygningsstyrelsen - Landets (formentlig) største ejendomsvirksomhed Leverandør af ejendomme til universiteter,

Læs mere

Campus - en verden af mødesteder

Campus - en verden af mødesteder CAMPUS J F A V O L Campus - en verden af mødesteder VIDENSBYEN - LYNGBY - DTU Indledning JUUL FROST Arkitekter har gennem en årrække forsket i, udviklet og udformet fremtidens campusbyggeri. Med afsæt

Læs mere

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne De videregående uddannelsesinstitutioner skal have strategisk fokus på at udvikle talenter på alle niveauer og i en langt bredere

Læs mere

Referent: Kathrine Andersen, Studiesekretær

Referent: Kathrine Andersen, Studiesekretær Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 1475 E-mail: katan@ifpr.sdu.dk 20. oktober 2015 Ref.: HT/katan Møde med aftagerpanel for Masteruddannelsen i børne-

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt KOV1_Kvadrat_RØD KOLDING KOMMUNE Den jyske politiuddannelse i Kolding 3 Derfor er Kolding det mest oplagte valg Kolding Kommune og vores samarbejdspartnere

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

Forretningsudvikling for SMV ere i plastbranchen Temamøde

Forretningsudvikling for SMV ere i plastbranchen Temamøde Forretningsudvikling for SMV ere i plastbranchen Temamøde Tirsdag, den 19. november 2013, kl. 13:00 17:00 Mødelokale 1 A og B Syddansk Universitet, Niels Bohrs Vej 9, DK- 6700 Esbjerg Introduktion Plastbranchen

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet

Det Naturvidenskabelige Fakultet Vedtaget på SU-mødet den 2. september 2014 Kompetenceudviklingsstrategi Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet 2014-2020 Indhold Præambel... 3 Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020... 4

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007 2010 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere