Konsekvensvurdering af ændrede bestemmelser for færdsel på Arresøs beskyttede arter og naturtyper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsekvensvurdering af ændrede bestemmelser for færdsel på Arresøs beskyttede arter og naturtyper"

Transkript

1 Konsekvensvurdering af ændrede bestemmelser for færdsel på Arresøs beskyttede arter og naturtyper Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. februar 2013 Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 15 Faglig kommentering: Thomas Eske Holm, Institut for Bioscience Kvalitetssikring, centret: Jesper R. Fredshavn AARHUS AU UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Tel.:

2 Indhold 1 Baggrund 3 2 Udpegningsgrundlag 4 3 Forslag til ændret beskyttelse 6 4 Konsekvensvurdering Beskyttede arter i henhold til fuglebeskyttelsesdirektivet Beskyttede naturtyper og arter i henhold til habitatdirektivet 11 5 Bestemmelse vedr. jagt 13 6 Referencer 14 2

3 1 Baggrund Naturstyrelsen har udarbejdet et udkast til nye færdselsregler for de statsejede dele af Arresø, som er beskrevet i Bekendtgørelse om regler for færdsel m.v. på Arresø. Den nye bekendtgørelse, skal erstatte den eksisterende bekendtgørelse fra den 12. maj 1989 Regler for færdsel m.v. på Arresø. Den eksisterende bekendtgørelse har til formål at sikre ro og orden på Arresø, at værne om dyre- og plantelivet på og ved søen og at sikre den mest hensigtsmæssige udnyttelse af søen og de tilstødende offentlige tilgængelige arealers funktion som fritidsområde. Baggrunden for at ændre den eksisterende bekendtgørelse er, at den er forældet af flere årsager. Dels er den tidligere brug af Arresø som øvelsesområde for Forsvaret ophørt, og dels er området udpeget som et Natura område. Søværnets Grundskole brugte tidligere Arresø til øvelsesområde hvilket medførte en stor aktivitet. Ansatte ved Søværnets Grundskole tog deres speedbådcertifikat på Arresø, hvilket medførte aktivitet døgnet rundt bl.a. med træning i overlevelse i redningsflåder og bjærgning af nødstedte med båd og helikopter. Det er anslået at aktiviteterne omfattede timers årlig motorsejlads fordelt over hele døgnet og gennem hele året, dog mest i sommerhalvåret. Disse aktiviteter ophørte i Arresø er udpeget som Natura 2000-område nr. 134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose, som medfører beskyttelse af særlig truede naturtyper og dyrearter, samt at færdselsbestemmelser skal udformes, så de tager tilstrækkelig hensyn til bevaring af de pågældende naturtyper og dyrearter. Det nye udkast til bekendtgørelse for Arresø har til formål at beskytte naturværdierne i og omkring Arresø, at sikre en rekreativ benyttelse af Arresø og dens bredarealer, der giver borgerne gode muligheder for at sikre et aktivt friluftsliv i harmoni med hinanden, floraen og faunaen, og at sikre de landskabelige værdier på og omkring Arresø. Efter anmodning fra Naturstyrelsen til DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, giver dette notat en kortfattet konsekvensvurdering af mulige negative påvirkninger af de arter og naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose. Det påpeges, at der især ønskes bemærkninger til de fuglearter, der er opført på udpegningsgrundlaget, samt eventuel supplering af miljøvurderingen. Det skal nævnes at Natura 2000-område nr. 134 er identisk med EFhabitatområde nr. 118 og EF-fuglebeskyttelsesområde nr Konsekvensvurderingen bygger på eksisterende viden om fuglenes forekomst i området baseret på oplysninger indsamlet i forbindelse med det landsdækkende overvågningsprogram NOVANA samt fra oplysninger i DOFbasen ( som er baseret på frivillige ornitologers indtastning af et stort antal fugleobservationer. Desuden er der hentet oplysninger fra Naturbasen ( der ligeledes består af frivillige observatørers indberetninger. 3

4 2 Udpegningsgrundlag Udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området fremgår af Naturstyrelsens hjemmeside. For EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 106 omfatter det 3 ynglefuglearter (Y) og 3 trækfuglearter (T og Tn). Fuglebeskyttelsesområde nr. 106 Arresø Arter Ynglefugle Trækfugle* Kode Rørdrum Y F1 Havørn Tn F2 Rørhøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Isfugl Y F3 Stor skallesluger T F4 * T er talrige og Tn fåtallige arter. F-koderne refererer til begrundelsen for udpegningen af området for fuglearter i henhold til Naturstyrelsens hjemmeside og omfatter: F1: Arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag I og yngler regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1 % eller mere af den nationale bestand. F2: Arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag I og har i en del af artens livscyklus en væsentlig forekomst i området, dvs. for talrige arter (T) skal arten være regelmæssigt tilbagevendende og forekomme i internationalt betydende antal, og for mere fåtallige arter (Tn), hvor området i Danmark er væsentligt for at bevare arten i det geografiske sø- og landområde, skal arten forekomme med 1 % eller mere af den nationale bestand. F3: Arten har en relativ lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til den samlede opretholdelse af bestanden af spredt forekommende arter, som f.eks. Natravn og Rødrygget Tornskade. F4: Arten er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. at den i området forekommer med 1 % eller mere af den samlede bestand inden for trækvejen af fuglearten. For EF-habitatområde nr. 118 omfatter udpegningen 4 arter og 15 naturtyper. 4

5 Habitatområde nr. 118: Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose Naturtypenr. Betegnelse 3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden 3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 3160 Brunvandede søer og vandhuller 3260 Vandløb med vandplanter 6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund* (*vigtige orkidélokaliteter) 6410 Tidvis våde enge på mager eller klakholdig bund, ofte med blåtop 6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 7230 Rigkær 9110 Bøgeskov på morbund uden kristtorn 9130 Bøgeskov på muldbund 9160 Egeskov og blandskov på mere eller mindre rig jordbund 91D0 *Skovbevoksede tørvemoser 91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld Artsnr. Art 1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior) 1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moullinsiana) 1042 Stor kærguldsmed (Leucorrhina pectoralis) 1166 Stor vandsalamander (Triturus c. cristus) Ifølge planerne for Natura 2000-området skal de ifølge oplysninger fra Naturstyrelsen bl.a. sikre en hensigtsmæssig hydrologi for rigkær (7230), samt levesteder for skæv vindelsnegl, sumpvindelsnegl, stor vandsalamander, rørhøg og rørdrum. De lysåbne, terrestriske naturtyper sikres en hensigtsmæssig ekstensiv drift og pleje, hvor der tages hensyn til rørskovens betydning som ynglested for rørdrum og rørhøg. Desuden sikres velegnede levesteder for ynglende rørdrum, rørhøg, samt rastende bestande af stor skallesluger og fiskeørn. Trækfuglearten, havørn og ynglefuglearten, isfugl er opført på udpegningslisten efter fredningsforslaget er udarbejdet, og Natura 2000-planen skal derfor også sikre velegnede levesteder for disse to arter. 5

6 3 Forslag til ændret beskyttelse De forandringer i beskyttelsen af Arresø m.v., der introduceres i udkastet til den nye bekendtgørelse sammenholdt med den nuværende regulering af færdsel og sejlads omfatter bl.a. ændringer af færdsel, hvor sejlads i den ene halvdel af søen begrænses hele året, og rørskoven beskyttes i fuglenes yngletid. Dertil kommer at Arresø ikke længere bruges som øvelsesområdet for forsvaret. Nedenfor redegøres mere detaljeret for de vigtigste ændringer, hvor de gældende bestemmelser nævnes først, og derefter forslag til nye regner: 1. Færdsel med kanoer og kajakker samt sejlads med windsurfere er ikke tilladt i perioden 1. marts- 1. juli. I forslag til ny bekendtgørelse tillades windsurfing kun i den nordlige del af Arresø, se kortet. 2. Færdsel med motordrevne fartøjer er i almindelighed ikke tilladt, og forbeholdt offentlige myndigheder, fiskeriforpagtere, samt foreninger. I forslag til ny bekendtgørelse forbydes ikke-erhvervsmæssig motorsejlads i den sydlige del af Arresø i perioden 1. november 15. marts. 3. Der var ingen bestemmelser om kitesurfing i de tidligere bestemmelser. I forslag til den nye bekendtgørelse forbydes kitesurfing i Arresø. 4. Der var ingen regulering nær rørskoven i de tidligere bestemmelser. I forslag til den nye bekendtgørelse skal der holdes en afstand til kanten af rørskoven på mindst 50 meter i perioden 1. februar 31. juli (se kortet). Dette gælder de største rørskove med en samlet længde på ca. 13 km. 5. I de tidligere bestemmelser var jagt forbudt på offentlige arealer i Arresø, bortset fra jagt- og vildtplejeforanstaltninger. I forslag til den nye bekendtgørelse er der ingen bestemmelser om jagt. 6

7 Kortet er udarbejdet af Naturstyrelsen og vedlagt som bilag. 7

8 4 Konsekvensvurdering Hovedvægten i konsekvensvurderingen vil blive lagt på yngle- og trækfuglearter, der er nævnt i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet for Arresø, da bestemmelserne i forslag til en ny bekendtgørelse især er rettet mod disse arter. Andre arter og naturtyper i udpegningsgrundlaget behandles summarisk. 4.1 Beskyttede arter i henhold til fuglebeskyttelsesdirektivet Ynglefugle Rørdrum Rørdrum har på national plan en gunstig bevaringsstatus som ynglefugl, men på lokal plan er den ukendt (Pihl m.fl. 2006, Natura 2000-plan 2011). Den samlede bestand er vurderet til ynglepar spredt over det meste af landet, men med hovedvægt i Sønderjylland og langs Limfjorden (Pihl m.fl. in press). Arten er meget påvirket af vinterklimaet, og efter isvintre kan antallet falde betydeligt. Arten yngler i store rørskove allerede fra begyndelsen af marts. Den foretrækker områder med gamle tagrør og vanddækket bund. Det sidste er medvirkende til at reducere risikoen for prædation af firbenede rovdyr (Grell 1998). Som mulige trusler for arten anføres det, at den er følsom over for færdsel i yngleområdet i perioden 1. februar 1. august (Søgaard m.fl. 2005). Der er et stort antal registreringer af paukende rørdrum omkring Arresø, selvsagt især i yngletiden. Registreringerne viser at arten opholder sig i de fleste rørskove omkring søen. Rørskove er under normale omstændigheder uvejsomme for de fleste mennesker og er derfor kun udsat for en beskeden færdsel fra landsiden, bortset fra personer med specielle naturinteresser. Fra søsiden er det derimod lettere at trænge ind i rørskoven med mindre både, og derved forårsage forstyrrelse. Kølvand fra hurtige motorbåde kan forårsage oversvømmelse af reder, og tab af yngel (White m.fl. 2006). Bestemmelsen i den nye bekendtgørelse, hvor færdsel ikke må finde sted indenfor en afstand på mindst 50 meter fra kanten af rørskovene i perioden 1. februar 31. juli, samt en generel begrænsning af sejlads med motorbåd herunder forbud mod ikke-erhvervsmæssig sejlads med motorbåd i søens sydlige del i perioden 1. november 15. marts, vil generelt formindske færdsel i artens yngletid, samt risiko for oversvømmelse af reder i den første fase af artens yngletid hvad angår den sydlige del af søen. Disse tiltag vil medvirke til at forbedre artens levevilkår i Arresø. Desuden børe det overvejes at begrænse motorbådes hastighed til maks. 5 knob i søens sydlige del i perioden 16. marts 31. juli for at undgå oversvømmelse af reder i rørskoven (Madsen m.fl. 1999). Samlet vurderes det at forslaget til en ny bekendtgørelse ikke forringer bevaringsstatus for rørdrum i Arresø eller på nationalt niveau. 8

9 Rørhøg Rørhøg har en gunstig national bevaringsstatus som ynglefugl, men lokalt er bevaringsstatus ukendt (Pihl m.fl. 2006, Natura-2000 plan 2011). Den yngler i åbne naturtyper med rørskov og moser, selv på små lokaliteter med nogle få hektar rørskov (Grell 1998). Arten søger føde over og langs kanterne af rørskove, moser, enge og agerland. Den er udbredt i hele landet med de største tætheder på øerne. Bestanden har været stigende gennem de senere år (Grell 1998). Der er et stort antal observationer af rørhøg fra Arresø og tilstødende områder, som viser at arten forekommer året rundt, og at den sandsynligvis yngler med flere par. Arten er følsom over for forstyrrelse ved og i umiddelbar nærhed af reden i perioden 1. april 1. august (Søgaard m.fl. 2005). Undersøgelser af rørhøg i yngletiden viser, at de placerer reden i en vis afstand fra landsiden (7-52 m) og tilsvarende fra vandsiden (15-47 m), sandsynligvis for at formindske risikoen for gående prædatorer og oversvømmelse fra motorbåde (Ruddock & Whitfield 2007). Sammenligning af yngleresultater fra reder med og uden menneskelig forstyrrelse viser ingen påvirkning af ungernes overlevelse, men at deres ernæringstilstand er dårligere i reder med menneskelig forstyrrelse. Den nye bekendtgørelse for færdsel i Arresø tillader ikke færdsel i en zone på 50 m ud for de vigtigste rørskove i perioden 1. februar-31. juli, hvilket betyder at beskyttelsen af arten forbedres i området. Desuden bør det overvejes at begrænse motorbådes hastighed til maks. 5 knob i søens sydlige del i perioden 16. marts 31. juli for at undgå oversvømmelse af reder i rørskoven (Madsen m.fl. 1999). Samlet vurderes det at forslaget til en ny bekendtgørelse ikke forringer bevaringsstatus for rørhøg i Arresø. Isfugl Isfugl har en gunstig national bevaringsstatus som ynglefugl (Pihl m.fl. 2006). Arten er udbredt over hele landet, med flest ynglepar i Jylland. Den yngler ved fiskerige åer og søer, hvor reden graves ind i brinker og skrænter, undertiden i en vis afstand fra vand (Grell 1998). Udviklingen i bestanden er ukendt, men arten påvirkes af hårde vintre og antallet fluktuerer derfor. På ynglelokaliteten påvirkes isfugl af færdsel nær redestedet, hvilket menes at være årsagen til manglende ynglepar langs befærdede åer (Grell 1998). Det anbefales bl.a. derfor, at færdsel ikke bør forekomme i en radius af 200 m fra redestedet (Søgaard m.fl. 2005). Der er kun få observationer af isfugl i Arresø, derimod ses den hyppigt i Arresø Kanal, hvor den ifølge oplysninger fra Naturstyrelsen yngler. Det vurderes at isfugl ikke påvirkes negativt af forslaget til ny bekendtgørelse for Arresø, da arten kun i mindre grad opholder sig i Arresø, og da bekendtgørelsen ikke omfatter Arresø Kanal, hvor den yngler Trækfugl Havørn Havørn har på national plan en gunstig bevaringsstatus som ynglefugl, men der foreligger ingen vurdering af arten som trækfugl (Pihl m.fl. 2006). Arten 9

10 træffes årligt over det meste af landet med stigende antal, over 6000 observationer blev registreret i 2010 i DOF basen (Christensen 2011). Desuden har arten genetableret sig som ynglefugl i landet i slutningen af 1990 erne med ynglesucces siden Siden er bestanden vokset, og i 2010 blev der i alt registreret 45 reder, flest i den østlige del af landet (Pedersen 2011). Arten foretrækker søer eller fjorde som helt eller delvist er omgivet af skov. De lokaliteter, hvor den slår sig ned, skal have et rigeligt fødeudbud af fisk eller vandfugle. Havørn yngler ikke i Arresø, men i Nejede Vesterskov, 1-1,5 km øst for søen, hvor den har ynglet siden 2009 (Lykkebo 2011). Arten observeres over det meste af søen og foretrækker at raste i Lille Lyngby Mose (oplysninger fra Naturstyrelsen). Ved denne lokalitet vil der ifølge forslag til den nye bekendtgørelse etableres en 50 m zone i rørskoven ud mod søen med færdselsforbud i perioden 1. februar juli. Havørn har en flugtafstand til mennesker på ca m, kortest til små både uden motor og længst til gående personer (Ruddock & Whitfield 2007). Da de træer havørnene i området bruger til hvil og som udsigtspunkt står i skovbryn bag rørskoven, vurderes sejlads med småbåde eller anden færdsel ikke at genere arten i nævneværdig grad. Samlet set bidrager det nye forslag til bekendtgørelse om færdselsregulering ved Arresø kun beskedent til at forbedre Havørns levevilkår, da der ikke er taget specifikke hensyn til beskyttelse af arten. På den anden side vurderes forslaget til den nye bekendtgørelse ikke at have negative effekter på artens bevaringsstatus i Arresø. Fiskeørn Fiskeørn bevaringsstatus som ynglefugl er på nationale plan vurderet som usikker, og der foreligger ingen bevaringsstatus for Fiskeørn som trækfugl (Phil m.fl. 2006). På lokalt niveau er artens bevaringsstatus vurderet som usikker (Natura 2000-plan 2011) Arten træffes over det meste af landet, såvel langs kyster som inde i landet, og må anses som en almindelig art med omkring 2500 årlige registreringer i DOF basen (Novrup 2011b). Den yngler ved større, fiskerige søer omgivet af skov. Fra Arresø foreligger der en del registreringer, ofte af enkelte fugle, men undertiden af 2-3 fugle samtidig. Arten træffes i hele træktiden og som oversomrende (oplyst af Naturstyrelsen). Arten bruger søen til fouragering, og raster i de tilstødende skovområder. Der er ikke kendskab til specielle krav til ynglelokalitet, eller om arten er særlig følsom for forstyrrelser på raste- og fødesøgningslokaliteter. Bestemmelserne i den nye bekendtgørelse for færdsel i Arresø tager ikke specielle hensyn til arten. På den anden side kan den formindskede sejlads i søens sydlige del formentlig gavne den. Samlet vurderes det at forslag til den nye bekendtgørelse for færdsel ikke vil have en negativ effekt på fiskeørns bevaringsstatus i Arresø eller på nationalt niveau. Stor skallesluger Stor skallesluger har en gunstig bevaringsstatus som trækfugl i Danmark, men på lokalt niveau er artens bevaringsstatus ukendt (Pihl m.fl. 2006, Natura 2000-plan 2011). Den danske bestand af stor skallesluger yngler langs kyster i den sydlige del af landet på Als, Sydsjælland, Møn og Falster. I vin- 10

11 terhalvåret er arten almindelig i større søer, fjorde og laguner med et samlet antal på ca fugle for hele landet med de største forekomster i Tissø og Arresø (NOVANA-rapport, in press). Arten er jagtbar, men udbyttet er beskedent. Foruden jagt omkommer nogle fugle formentlig i fiskeredskaber. I Arresø forekommer arten i vinterhalvåret regelmæssigt med antal på fugle og lejlighedsvis op til fugle. Ifølge oplysninger fra Naturstyrelsen ligger fuglene fortrinsvis i søens sydlige del. Det antages at arten er følsom over for menneskelig forstyrrelse, specielt sejlads. Men der foreligger ikke nogle konkrete undersøgelser, som bekræfter det. Andre større vandfuglearter har uden for yngletiden en flugtafstand i forhold til mennesker på m, og denne afstand er afhængig af flokstørrelse, den pågældende arts kropstørrelse og om der drives jagt på arten (Laursen 2005, Laursen & Holm 2011). For dykænder er flugtafstanden i forhold til både angivet til at være m (Kirby m.fl. 2004). Der foreligger kun få undersøgelser af effekter af sejlads på vandfugle, men i Store Kattinge Sø blev troldand undersøgt i forhold til lystfiskere. På dage med lystfiskeri blev troldændernes antal reduceret med 42 %. Fuglenes reaktion var meget afhængig af vindstyrke og retning. Kunne de ikke finde refugier med rolige vindforhold forlod de søen. Det tog to dage for troldænderne at nå op på samme antal, som før forstyrrelsen. Havde der været lystfiskere i to på hinanden følgende dage, tog det flere dage før antallet nåede op på samme niveau som før. I løbet af vinterperioden vænnede troldænderne sig ikke til forstyrrelsen (Madsen 2002). Desuden er det påvist, at rastende vandfugle holder en længere flugtafstand til hurtigt sejlende fartøjer som speedbåde og specielt til hurtigt sejlende fartøjer som hyppigt skifter kurs som windsurfere (og antagelig også kitesurfere) end det er tilfældet i forhold til langsomt sejlende fartøjer (Eskildsen 1984, Madsen 1998). På trods af størrelsesforskellen mellem de to lokaliteter, menes resultaterne for troldænder at kunne overføres til Arresø og til stor skallesluger. Det medfører at den nye bekendtgørelse om færdsel på Arresø med store sandsynlighed betyder at forholdene for stor skallesluger vil blive forbedret, da sejlads med windsurfer foreslås forbudt i den sydlige del af søen og da omfanget af sejlads med motorbåde også reduceres her i perioden 1. november 15. marts. Den nye bekendtgørelse vil set i forhold til de eksisterende regler forøge mulighederne for stor skallesluger at finde steder uden forstyrrelser fra småbåde. Eksempelvis vil der på dage med stor aktivitet af småbåde i søens nordlige del være mulighed for at stor skallesluger kan søge ned i den sydlige del af søen og finde refugier med lille eller ingen sejlaktivitet. Desuden vil der på grund af skovbevoksninger langs søbredden være områder med læ for de fremherskende vindretninger. Samlet vurderes det, at de ændrede regler for færdsel i Arresø ikke vil have en negativ effekt på stor skalleslugers bevaringsstatus lokalt eller nationalt. 4.2 Beskyttede naturtyper og arter i henhold til habitatdirektivet Beskyttede naturtyper i henhold til habitatdirektivet For naturtyperne ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden; kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger; brunvandede søer og vandhuller; vandløb med vandplanter; overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund; tidvis våde enge på mager eller kalk- 11

12 holdig bund, ofte med blåtop; bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn; hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand; rigkær; bøgeskov på morbund uden kristtorn, bøgeskov på muldbund; egeskov og blandskov på mere eller mindre rig jordbund; skovbevoksede tørvemoser; elle- og askeskove ved vandløb; og søer og væld vurderes det at de ændrede bestemmelser i den foreslåede bekendtgørelse ikke får nogen negativ konsekvens for naturtypernes fremtidige udbredelse og bevaringsstatus i området. Der er ikke indført nogen ændring af færdselsforholdene på den terrestriske del af Arresø område. Snarere er der indført en færdselsbegrænsning søværts rørskoven på 50 m som kunne gavne udbredelsen af naturtypen næringsrige søer, vandhuller med flydeplanter eller store vandaks og elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld Beskyttede arter i henhold til habitatdirektivet For arterne skæv vindelsnegl, sump vindelsnegl, stor kærguldsmed og stor vandsalamander vurderes det ikke at forslagene til en ny bekendtgørelse vil have en negativ indvirkning på arternes fremtidige udbredelse og bevaringsstatus i området. Dette skyldes at de foreslåede ændringer til færdsel ikke eller kun i ringe udstrækning omfatter disse arters levesteder. 12

13 5 Bestemmelse vedr. jagt I de eksisterende bestemmelser for Arresø nævnes det, at al jagt på søen er forbudt, bortset fra jagt- og vildtplejeforanstaltninger. Derimod er jagt ikke nævnt i forslag til den nye bekendtgørelse. Det er i den forbindelse oplyst af Naturstyrelsen, at der ikke drives jagt på de af styrelsens søer, der er større end 2 ha, og derfor drivers der ikke jagt på Arresø. Af denne grund er jagt ikke nævnt ved gennemgangen af arterne anført på udpegningsgrundlaget. Men som oplysning til de mennesker der færdes i og omkring søen og til lodsejere, der har jord op til Arresø, kunne det overvejes at anføre at jagt fortsat ikke er tilladt med undtagelse af jagt- og vildtplejeforanstaltninger. 13

14 6 Referencer Christensen, R Havørn. Fugleåret 2010, s. 63. Eskildsen, J Færdsel og fugle på Ringkøbing Fjord. Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen. Grell, M.B Fuglenes Danmark. Gads Forlag. Kirby, J., Davidson, N., Giles, N., Owen, M. & Spray, C Waterbirds & Wetlands, Recreational Handbook. Wildfowl & Wetlands Trust and Northumbrian Water. Laursen, K., Kahlert, J. & Frikke, J Factors affecting escape distance of staging waterbirds. Wildlife Biology 11: Laursen, K. & Holm, T.E Forstyrrelse af fugle ved menneskelig færdsel en oversigtsartikel. Dansk Ornitologisk Forenings tidsskrift Lykkebo, J Havørn, Alsøderup Enge. Fugleåret 2010, s Madsen, J Effekt af lystfiskeri på overvintrende troldænder i Store Kattinge Sø. Faglig rapport fra DMU, nr Danmarks Miljøundersøgelser. Madsen, J., Madsen, A.B. & Petersen, I.K Indpasning af rekreative aktiviteter i forhold til fugleliv og odder i Skjern Å Naturprojekt en biologisk udredning. Faglig rapport fra DMU, nr Danmarks Miljøundersøgelser. Novrup, L. 2011a Fiskeørn i Danmark Fugleåret 2010, s Novrup, L. 2011b. Fiskeørn. Fugleåret 2010, s. 66. Natura 2000-plan Natura 2000-plan , Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose. Miljøministeriet. Naturstyrelsen. Pedersen L Årsberetning fra Projekt Ørn Fugleåret 2010, s Pihl, S., Clausen, P., Laursen, K., Madsen, J. & Bregnballe, T Conservation status of bird species in Denmark covered by the EU Wild Bids Directive. NERI Tehnical Report, No National Environmental Research Institute. Pihl. S. Clausen, P., Petersen, I.K., Nielsen, R.D., Laursen, K., Bregnballe, T., Holm, T.E. & Søgaard, B. in press. Fugle , NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi. Aarhus Universitet. Ruddock & Whitfield D.P A Review of Disturbance Distances in Selected Bird Species. Report from Natural Research Ltd. to Scottish Natural Heritage. Søgaard, B., Skov, F., Erjnæs, R., Nielsen, K.-E., Pihl, S., Clausen, P., Laursen, K., Bregnballe, T., m.fl Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Faglig rapport fra DMU, nr Danmarks Miljøundersøgelser. 14

15 White, G., Purps, J, & Alsbury The Bittern in Europe: a guide to species and habitat management. The RSPB, Sandy. 15

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

Svar på DOF Nordsjællands kommentarer til notatet: Konsekvensvurdering af ændrede bestemmelser for færdsel på Arresøs beskyttede arter og naturtyper

Svar på DOF Nordsjællands kommentarer til notatet: Konsekvensvurdering af ændrede bestemmelser for færdsel på Arresøs beskyttede arter og naturtyper Til DOF Nordsjælland Svar på DOF Nordsjællands kommentarer til notatet: Konsekvensvurdering af ændrede bestemmelser for færdsel på Arresøs beskyttede arter og naturtyper DCE National Center for Miljø og

Læs mere

Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne

Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne Ole Roland Therkildsen, Signe May Andersen, Preben Clausen, Thomas Bregnballe, Karsten Laursen & Jonas Teilmann http://dce.au.dk/ Baggrund Naturstyrelsen skal

Læs mere

Notat om VVM Screening af. Husstandsmølle på Dybdalvej 26, 8420 Knebel

Notat om VVM Screening af. Husstandsmølle på Dybdalvej 26, 8420 Knebel Notat om VVM Screening af Husstandsmølle på Dybdalvej 26, 8420 Knebel Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Projektet...3 Sagens dokumenter...3 Screening efter bilag 3 i VVM-bekendtgørelsen...3 1. Anlæggets karakteristika...5

Læs mere

Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde

Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 9. september 2013 Ib Krag Petersen Jakob

Læs mere

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA.

Læs mere

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af St. Musse Graveområde, Guldborgsund Kommune

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af St. Musse Graveområde, Guldborgsund Kommune Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af St. Musse Graveområde, Guldborgsund Kommune Habitatbekendtgørelsen, bkg. nr. 408 af 1/5-2007 6-9 stiller krav om at myndigheden

Læs mere

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Møde i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet 4. februar 2011 246 Natura 2000-planforslag EF-habitat- og EF-fuglebeskyttelsesområder ca.

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

Konsekvensvurdering af ændrede bestemmelser. beskyttede arter og naturtyper

Konsekvensvurdering af ændrede bestemmelser. beskyttede arter og naturtyper Konsekvensvurdering af ændrede bestemmelser for færdsel og jagt på Saltholms beskyttede arter og naturtyper Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. oktober 2012 Preben Clausen 1

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Ærø Kommune Statene 1 5970 Ærøskøbing Att.: Susanne Chemnitz Frederiksen Det åbne land J.nr. NST-4132-492-00078 Ref. tinsa Den 24. september 2015 Sendt pr. e-mail til: scf@aeroekommune.dk Dispensation

Læs mere

Vandet Sø. Fredningsforslag i Thisted kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, november 2011

Vandet Sø. Fredningsforslag i Thisted kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, november 2011 Fredningsforslag i Thisted kommune Vandet Sø Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, november 2011 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København Ø Tlf. 39 17 40 00 dn@dn.dk www.dn.dk

Læs mere

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. Tkoee 002037-2013 Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af 6 støjskærme

Læs mere

Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved forskellig regulering af offentlig færdsel i Margrethe Kog i Tøndermarsken

Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved forskellig regulering af offentlig færdsel i Margrethe Kog i Tøndermarsken Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved forskellig regulering af offentlig færdsel i Margrethe Kog i øndermarsken Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 28. januar 216 Karsten Laursen

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

Nedenfor ses en vurdering af forhold omkring fuglene ved den nuværende status og en fremtidig status på grundlag af bedste tilgængelige viden.

Nedenfor ses en vurdering af forhold omkring fuglene ved den nuværende status og en fremtidig status på grundlag af bedste tilgængelige viden. Bilag 1 Nedenfor ses en vurdering af forhold omkring fuglene ved den nuværende status og en fremtidig status på grundlag af bedste tilgængelige viden. Der foretages en vurdering af den nuværende status

Læs mere

Overvågning af bæver i Danmark 2011

Overvågning af bæver i Danmark 2011 Overvågning af bæver i Danmark 2011 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 3. juli 2012 Jørn Pagh Berthelsen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktion:

Læs mere

Vurdering af sandsynligheden for at højproduktive og lavproduktive landbrugsarealer

Vurdering af sandsynligheden for at højproduktive og lavproduktive landbrugsarealer Vurdering af sandsynligheden for at højproduktive og lavproduktive landbrugsarealer vil gro til ved ophør af landbrugsmæssig aktivitet Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. februar

Læs mere

Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning af naturtypernes tilstand er justeret

Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning af naturtypernes tilstand er justeret NOTAT Rettelsesblad Natura 2000-plan nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg J.nr. NST-422-573 Ref. Naturstyrelsen Aalborg Dato 13. feb. 2012 Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning

Læs mere

Screening af sprængninger i forbindelse med gennemførsel af undervandssprængningskursus

Screening af sprængninger i forbindelse med gennemførsel af undervandssprængningskursus Screening af sprængninger i forbindelse med gennemførsel af undervandssprængningskursus ved Flakfortet Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. maj 2013 Jonas Teilmann Ib Krag Petersen

Læs mere

Eksempel på præsentation (borgermøde) Udvikling i præsentationer (animationer)

Eksempel på præsentation (borgermøde) Udvikling i præsentationer (animationer) Eksempler på en præsentationer ved borgermøder Eksempel på præsentation (borgermøde) Udvikling i præsentationer (animationer) Tendenser (miljø) Eksempler på en præsentationer ved borgermøder VVM-redegørelsens

Læs mere

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand Kobæk Strand kystbeskyttelsesudvalg Notat sendes med mail til hele udvalget efter aftale med Ole Holst. Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Tlf.: 58 57 36 00 chjor@slagelse.dk www.slagelse.dk 11. juni 2009

Læs mere

Høringsnotat: Udkast til ny bekendtgørelse om regler for færdsel m.v. på Arresø og tilhørende miljøvurdering.

Høringsnotat: Udkast til ny bekendtgørelse om regler for færdsel m.v. på Arresø og tilhørende miljøvurdering. Høringsnotat: Udkast til ny bekendtgørelse om regler for færdsel m.v. på Arresø og tilhørende miljøvurdering. Nordsjælland J.nr. NST-811-00541 Ref. joa Den 15. juli 2014 Udkast til ny bekendtgørelse om

Læs mere

Natur og Miljø Aarhus Kommune. Natura 2000-handleplan. Kysing Fjord. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30

Natur og Miljø Aarhus Kommune. Natura 2000-handleplan. Kysing Fjord. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 Natur og Miljø Aarhus Kommune Natura 2000-handleplan Kysing Fjord Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 December 2012 2 2 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Baggrund...

Læs mere

Natura 2000 basisanalyse 2016-2021

Natura 2000 basisanalyse 2016-2021 Natura 2000 basisanalyse 2016-2021 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov Natura 2000-område nr. 139, Habitatområde H123, Fuglebeskyttelsesområde F109 Kolofon Titel: Natura 2000-basisanalyse 2015-2021

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-852-7. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Tissø med fugletårn ved Fugledegård. Fotograf: Peter Leth

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-852-7. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Tissø med fugletårn ved Fugledegård. Fotograf: Peter Leth Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken Natura 2000-område nr. 157 Habitatområde H138, Fuglebeskyttelsesområde F100

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Naturvurdering i forbindelse med revision af sejladsbestemmelser. Sø og Borris. Notat. Januar 2016

Naturvurdering i forbindelse med revision af sejladsbestemmelser. Sø og Borris. Notat. Januar 2016 Returadresse By, Land og Kultur - Land og Vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Klaus Kevin Kristensen Direkte telefon 99 74 16 91 E-post klaus.kristensen@rksk.dk Dato 19. januar 2016

Læs mere

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve)

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve) Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr.: TA-OP 5 Titel: Gyldig fra: 27.5 2010 Kortlægning

Læs mere

Center for Miljø og Natur Team Miljø. Gavnø Gods adm@gavnoe.dk. Afgørelse om forlængelse af adgangsforbud på Lindholm

Center for Miljø og Natur Team Miljø. Gavnø Gods adm@gavnoe.dk. Afgørelse om forlængelse af adgangsforbud på Lindholm Gavnø Gods adm@gavnoe.dk Center for Miljø og Natur Team Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 5588 www.naestved.dk Dato 29-3-2016 Sagsnr. 01.05.15-P19-1-16 Afgørelse om forlængelse af

Læs mere

Natura 2000 December 2010

Natura 2000 December 2010 Natura 2000 December 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2010 ISBN 978-87-7083-973-0 Fotos: Fiskeridirektoratet og Colourbox Natura 2000 har til formål at sikre,

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 17Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov 18Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø 14Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord 222Villestrup Ådal 201Øster

Læs mere

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Glim Graveområde, Lejre Kommune

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Glim Graveområde, Lejre Kommune Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Glim Graveområde, Lejre Kommune Habitatbekendtgørelsen, bkg. nr. 408 af 1/5-2007 6-9 stiller krav om at myndigheden skal foretage

Læs mere

Forslag til regulering af sejladsen i Brabrand Sø med hensyntagen til ynglende og rastende fugle samt odder

Forslag til regulering af sejladsen i Brabrand Sø med hensyntagen til ynglende og rastende fugle samt odder Forslag til regulering af sejladsen i Brabrand Sø med hensyntagen til ynglende og rastende fugle samt odder Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. april 2016 Ole Roland Therkildsen,

Læs mere

Natura 2000. Status juni 2011. NST, Nordsjælland v/ida Dahl-Nielsen

Natura 2000. Status juni 2011. NST, Nordsjælland v/ida Dahl-Nielsen Natura 2000 Status juni 2011 NST, Nordsjælland v/ida Dahl-Nielsen Forslag til Natura2000 plan Natura 2000 planlægning jf. Miljømålsloven Offentligheds fase/idefase Forslag har været i offentlig høring

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan Husby Sø og Nørresø Natura 2000-område nr. 72 Habitatområde H188 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan. Husby Sø og Nørresø. Natura 2000-område nr. 72 Habitatområde H188 Emneord:

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov Storstrøms Amt 2006 Kringelhøje Jættestue Trehøje Delbjerg Stubbehøj Strandgård Roshøj Viekærgård Milehøj Skovridergård Knudsbygård Knudsby Oreby Orehøj

Læs mere

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn Udarbejdet for Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold til lovgivning og

Læs mere

68. Munkebjerg Strandskov

68. Munkebjerg Strandskov 68. Munkebjerg Strandskov 1. Beskrivelse af området Natura 2000-området Munkebjerg Strandskov er udpeget som et habitatområde (nr. 68) med et samlet areal på 307 ha (se tabel 1.1). Nr. Navn Areal (ha)

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. april 2013 Ole Thorup Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 Formål: Med dette naturplejeprojekt har Roskilde Kommune i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, Den Europæiske Union og lokale lodsejere skabt en række

Læs mere

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Natura 2000-område: 171 og Klinteskov kalkgrund 1016 Sumpvindelsnegl Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status Tilgroning med

Læs mere

Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer i Harboøre Fjord.

Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer i Harboøre Fjord. Uffe Strandby Naturstyrelsen Vestjylland Forstfuldmægtig Gl. Landevej 35 7620 Lemvig 15. marts 2016 Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer

Læs mere

Flagermus og Vindmøller

Flagermus og Vindmøller Flagermus og Vindmøller Baggrund: Habitatdirektivet Habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. november 2011 Tommy Asferg Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING

DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING MARTS 2015 ROSKILDE KOMMUNE DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING KONSEKVENSVURDERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov

Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov Natura 2000 - handleplan - UDKAST Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov Natura 2000-område nr. 139 Habitatområde H123 Fuglebeskyttelsesområde F109 Skov Kolofon Titel: Udgiver: Udkast til Natura 2000-handleplan

Læs mere

Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl

Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA. nr.: A107 Version:

Læs mere

Habitatområde Gribskov, Arter (udpegningsgrundlag).

Habitatområde Gribskov, Arter (udpegningsgrundlag). Bilag 2 Habitatområde Gribskov, Arter (udpegningsgrundlag). Stor vandsalamander (Triturus cristatus) Udbredelse i Danmark: Den store vandsalamander er almindelig i det østlige Danmark, men er sjælden i

Læs mere

PÅVIRKNING AF EDERFUGL OG BJERGAND FRA BRÆNDSELSOMLÆGNINGS- PROJEKT PÅ SKÆRBÆKVÆRKET

PÅVIRKNING AF EDERFUGL OG BJERGAND FRA BRÆNDSELSOMLÆGNINGS- PROJEKT PÅ SKÆRBÆKVÆRKET DONG ENERGY A/S PÅVIRKNING AF EDERFUGL OG BJERGAND FRA BRÆNDSELSOMLÆGNINGS- PROJEKT PÅ SKÆRBÆKVÆRKET TEKNISK NOTAT 2/17 PÅVIRKNING AF MARSVIN VED PROJEKT PÅ SKÆRBÆKVÆRKET INDHOLD 1 Generel sammenfatning

Læs mere

Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå

Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå Natura 2000-handleplan 2010-2015 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå Natura 2000-område nr. 52 Habitatområde H48 Fuglebeskyttelsesområde F33 og F35 1 Kolofon

Læs mere

Titel: Overvågning af havørn Haliaetus albicilla som ynglefugl

Titel: Overvågning af havørn Haliaetus albicilla som ynglefugl Titel: Overvågning af havørn Haliaetus albicilla som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA. nr.: A113

Læs mere

Natura 2000-handleplan 2012-2015. Køge Å. Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131

Natura 2000-handleplan 2012-2015. Køge Å. Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131 Natura 2000-handleplan 2012-2015 Køge Å Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131 1 Indholdsfortegnelse Vedtagelse af naturhandleplan... 3 Baggrund... 4 Sammendrag af den statslige Natura 2000-plan...

Læs mere

Internationale naturbeskyttelsesområder

Internationale naturbeskyttelsesområder Internationale naturbeskyttelsesområder Mål Gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura 2000 områder i kommunen, skal genoprettes og/eller bevares

Læs mere

Tilladelse til udlejning af kanoer til langturssejlads på Gudenåen

Tilladelse til udlejning af kanoer til langturssejlads på Gudenåen Ry Kanofart Kyhnsvej 20 8680 Ry Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 8-5-2013 Sagsnr.: 13/9571 Sagsbehandler: Lars

Læs mere

LBK nr. 587 af 27/5/2013 (Planloven) 2. LBK nr. 951 af 3/7/2013 (Naturbeskyttelsesloven) Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V

LBK nr. 587 af 27/5/2013 (Planloven) 2. LBK nr. 951 af 3/7/2013 (Naturbeskyttelsesloven) Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V Att. Carsten Ehlers Thomsen Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Notat. VVM Rute 23 - Natura 2000 Konsekvensvurdering - opsamling ifm. andre berørte arealer i Natura 2000-området 1 INDLEDNING

Notat. VVM Rute 23 - Natura 2000 Konsekvensvurdering - opsamling ifm. andre berørte arealer i Natura 2000-området 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 VVM Rute 23 - Natura 2000 Konsekvensvurdering - opsamling ifm. andre berørte arealer i Natura 2000-området

Læs mere

Vildtudbyttestatistikkens anvendelighed som indikator for tilstedeværelsen af reproducerende bestande af visse invasive arter

Vildtudbyttestatistikkens anvendelighed som indikator for tilstedeværelsen af reproducerende bestande af visse invasive arter Vildtudbyttestatistikkens anvendelighed som indikator for tilstedeværelsen af reproducerende bestande af visse invasive arter Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 31. oktober 2014 Tommy

Læs mere

Vurdering af indflydelse på biodiversitet og naturindhold af at åbne for offentlighedens adgang i de kommende randzoner

Vurdering af indflydelse på biodiversitet og naturindhold af at åbne for offentlighedens adgang i de kommende randzoner Vurdering af indflydelse på biodiversitet og naturindhold af at åbne for offentlighedens adgang i de kommende randzoner Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 10. februar 2012 Rasmus

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

Reduktioner i overvågningsprogrammet

Reduktioner i overvågningsprogrammet Reduktioner i overvågningsprogrammet NOVANA Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. april 2015 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Antal sider: 5 Faglig

Læs mere

Natura 2000 handleplan

Natura 2000 handleplan Natura 2000 handleplan Søer ved Bregentved og Gisselfeld Natura 2000-område nr. 161 Habitatområde H142 Fuglebeskyttelsesområde F101 Titel: Natura 2000 handleplan, Søer ved Bregentved og Gisselfeld Udarbejdet

Læs mere

0 Indhold. Titel: Overvågning af skestork Platalea leucorodia som ynglefugl. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Overvågning af skestork Platalea leucorodia som ynglefugl. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Overvågning af skestork Platalea leucorodia som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA. nr.: A106

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose. Natura 2000-område nr. 134 Habitatområde H118 Fuglebeskyttelsesområde F106

Natura 2000-plan 2010-2015. Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose. Natura 2000-område nr. 134 Habitatområde H118 Fuglebeskyttelsesområde F106 2010-2015 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose Natura 2000-område nr. 134 Habitatområde H118 Fuglebeskyttelsesområde F106 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose

Læs mere

Natura 2000 - Handleplan Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov

Natura 2000 - Handleplan Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Natura 2000 - Handleplan Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Natura 2000-område nr.130 Habitatområde H114 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan for Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Udgiver: Helsingør

Læs mere

7. Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger

7. Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger 7. Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Natura 2000 områder Natura 2000 områderne er udpeget i medfør af EU s habitatdirektiv og omfatter habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. Kommunen

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

Team Natur og Landbrug. Naturstyrelsen Att.: Jørgen Sandby Nielsen E-mail. josni@nst.dk

Team Natur og Landbrug. Naturstyrelsen Att.: Jørgen Sandby Nielsen E-mail. josni@nst.dk Naturstyrelsen Att.: Jørgen Sandby Nielsen E-mail. josni@nst.dk Team Natur og Landbrug Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6150 www.naestved.dk Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven til

Læs mere

VILDTPLEJE HVILKE TILTAG FOR VILDTFORVALTNING ANSES FOR ACCEPTABLE?

VILDTPLEJE HVILKE TILTAG FOR VILDTFORVALTNING ANSES FOR ACCEPTABLE? VILDTPLEJE HVILKE TILTAG FOR VILDTFORVALTNING ANSES FOR ACCEPTABLE? Christian Gamborg 1 og Frank Søndergaard Jensen 2 1 2 Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs mere

Teknik og Miljø. Rapport fra 2015. Opdræt og udsætning af klokkefrø Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Rapport fra 2015. Opdræt og udsætning af klokkefrø Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Rapport fra 2015 Opdræt og udsætning af klokkefrø Bombina bombina i Slagelse Kommune Forsidefoto: Klokkefrø Bombina bombina - Peer Ravn, Amphi Consult Klokkefrøen i Slagelse Kommune Klokkefrøen

Læs mere

Natur og Miljø Aarhus Kommune. Natura 2000-handleplan. Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker. Natura 2000-område nr. 234 Habitatområde H 234

Natur og Miljø Aarhus Kommune. Natura 2000-handleplan. Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker. Natura 2000-område nr. 234 Habitatområde H 234 Natur og Miljø Aarhus Kommune Natura 2000-handleplan Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker Natura 2000-område nr. 234 Habitatområde H 234 December 2012 2 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Naturstyrelsens

Læs mere

Sprog: Dansk. År: 2014. ISBN nr. 978-87-7175-111-6. Dato: 18.december 2014. Må citeres med kildeangivelse

Sprog: Dansk. År: 2014. ISBN nr. 978-87-7175-111-6. Dato: 18.december 2014. Må citeres med kildeangivelse Kolofon Titel: Strategisk Miljøvurdering Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Lillebælt Natura 2000-område nr. 112 Habitatområde nr. 96 Fuglebeskyttelsesområde nr. 47 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet,

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 270571 Brevid. 2142760 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger til indledende høring af VVM for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

Natura 2000-handleplan. Kongens Mose og Draved Skov. Natura 2000-område nr. 99. Habitatområde H88. Fuglebeskyttelsesområde F61

Natura 2000-handleplan. Kongens Mose og Draved Skov. Natura 2000-område nr. 99. Habitatområde H88. Fuglebeskyttelsesområde F61 Natura 2000-handleplan Kongens Mose og Draved Skov Natura 2000-område nr. 99 Habitatområde H88 Fuglebeskyttelsesområde F61 Indholdsfortegnelse Forord...1/30 Baggrund...3/30 Sammendrag af den statslige

Læs mere

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Teknik og Miljø Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Monitering af markfirben ved Næsby Strand i forbindelse med konsekvensvurdering af evt. etablering af dige Forsidefoto af Markfirben

Læs mere

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane.

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane. VVM-screening af: Benniksgaard Golf Cource Aps v/jens Enemark Bakkegårdsvej 29 6340 Kruså Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard

Læs mere

9.7 Biologisk mangfoldighed

9.7 Biologisk mangfoldighed 9.7 Biologisk mangfoldighed MÅL For biologisk mangfoldighed er det Byrådets mål, at: Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal standses senest 2010, og at den biologiske mangfoldighed i Sønderborg

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM REGLER FOR FÆRDSEL M.V. PÅ ARRESØ 1

BEKENDTGØRELSE OM REGLER FOR FÆRDSEL M.V. PÅ ARRESØ 1 BEKENDTGØRELSE OM REGLER FOR FÆRDSEL M.V. PÅ ARRESØ 1 I medfør af 29, stk. 2, 71, stk. 5, 72, 78, stk. 6, og 89, stk. 3 og 4, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009,

Læs mere

Data- og beslutningsgrundlag til brug for foreløbig Natura 2000-konsekvensvurdering

Data- og beslutningsgrundlag til brug for foreløbig Natura 2000-konsekvensvurdering NOTAT Projekt Gensnoning af Øvre Suså mellem Røde Bro og Broksø Bro Projektnummer 3691300044 Kundenavn Emne Til Fra Udarbejdet af Kvalitetssikring Naturstyrelsen Storstrøm Data- og beslutningsgrundlag

Læs mere

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Artikel 17 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 28. juni 2013 Hanne Bach & Jesper Fredshavn

Læs mere

Natura 2000-handleplan for 2010-2015. Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr. 230

Natura 2000-handleplan for 2010-2015. Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr. 230 Natura 2000-handleplan for 2010-2015 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Den 7. december 2012 1 Habitatområde H 230 Den 8. juni 2012 Titel: Udgiver: Natura 2000-handleplan for Kaløskovene

Læs mere

Forbedring af hedehøgs levevilkår i marsken (Fælles)

Forbedring af hedehøgs levevilkår i marsken (Fælles) Bilag 1 Natur Forbedring af hedehøgs levevilkår i marsken (Fælles)... 1 Skrab til engfugle og strandtudser i marsken (Fælles)... 2 Etablering af græsningslaug i Varde Å-dal (Varde)... 2 Udsigtstårn v.

Læs mere

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde.

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde. Vestsjællandske subrariteter VI Af Lasse Braae I dette nummer er der fokus på skovens fugle, og valget er derfor faldet på nogle arter, der optræder som relativt fåtallige ynglefuglearter i de danske skove.

Læs mere

Naturrådets kommentarer til Forslag til supplerende udpegning af Habitatområder

Naturrådets kommentarer til Forslag til supplerende udpegning af Habitatområder Dato: 11.06.2001 Ref. tnp Journal. nr. 01-021-0017/1 Tel. dir.: 33 95 57 92 e-mail: tnp@naturraadet.dk Naturrådets kommentarer til Forslag til supplerende udpegning af Habitatområder Naturrådet har i forbindelse

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gennemførelse af Vand- og Naturprojekt i Karlstrup Mose

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gennemførelse af Vand- og Naturprojekt i Karlstrup Mose Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vej og ejendomme vejoglandskab@greve.dk Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Dispensation

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 18 til opførelse af nyt sommerhus

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 18 til opførelse af nyt sommerhus Charlotte Mærsk M L Sørensen Bellerivestrasse 24, 6006 Luzern Den 6. marts 2015 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 18 til opførelse af nyt sommerhus Odsherred Kommune har modtaget ansøgning af 16.

Læs mere

Anskydning af kortnæbbet gås - opdatering 2016

Anskydning af kortnæbbet gås - opdatering 2016 Anskydning af kortnæbbet gås - opdatering 2016 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 9. maj 2016 Jesper Madsen og Lars Haugaard Institut for Bioscience Antal sider: 5 Faglig kommentering:

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov NOTAT Naturstyrelsen Vadehavet J.nr. NST-422-01354 Ref. PJENS FEB 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N99 Kongens Mose og Draved Skov Forslag til Natura 2000-plan

Læs mere

Dispensation fra 3 til gensslyngning af Flynder Å og anlæggelse af 2 søer ved Vilhelmsborg Dambrug

Dispensation fra 3 til gensslyngning af Flynder Å og anlæggelse af 2 søer ved Vilhelmsborg Dambrug Jane Grooss Teknik & Miljø Natur & Miljø 16. marts 2015 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Mail: teknik@lemvig.dk J.nr.: 01.05.08P25-0022 S.nr.: 73586 B.nr.: 982084 Ref.: INHE Dir.tlf.:

Læs mere

kolding kommune Natura 2000-handleplan Svanemosen Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde H250 LOGO1TH_LS_POSrød NATURA 2000 KOLDING KOMMUNE 1

kolding kommune Natura 2000-handleplan Svanemosen Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde H250 LOGO1TH_LS_POSrød NATURA 2000 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød kolding kommune Natura 2000-handleplan Svanemosen Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde H250 NATURA 2000 KOLDING KOMMUNE 1 2 NATURA 2000 KOLDING KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt. Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag. Oktober 2014

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt. Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag. Oktober 2014 Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt Naturplan Danmark Vores fælles natur - Sammendrag Oktober 2014 1 Vores fælles natur, side 3 Regeringens vision - helt nede på jorden, side 4 Naturpolitik

Læs mere

Screening af BALTOPS 13 øvelsesaktiviteter i relation til Natura 2000 habitatområder

Screening af BALTOPS 13 øvelsesaktiviteter i relation til Natura 2000 habitatområder Screening af BALTOPS 13 øvelsesaktiviteter i relation til Natura 2000 habitatområder Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. april 2013 Thomas Eske Holm Karsten Dahl Jonas Teilmann

Læs mere

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. september 2015 Bettina Nygaard & Jesper Bladt Institut for Bioscience

Læs mere

Natura 2000-handleplan Skove og søer syd for Brahetrolleborg

Natura 2000-handleplan Skove og søer syd for Brahetrolleborg Natura 2000-handleplan Skove og søer syd for Brahetrolleborg Natura 2000-område nr. 120 Habitatområde H104 Fuglebeskyttelsesområde F74 1 Kolofon Titel Udgiver Natura 2000-handleplan, Skove og søer syd

Læs mere