Klub-building- Spil din klub i form

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klub-building- Spil din klub i form"

Transkript

1 Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Foreningsøkonomi - overskud til udvikling af håndboldklubben Med klubben i økonomisk balance er det sjovere at være frivillig i jeres klub Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

2 Foreningsøkonomi Økonomi er en overordentlig vigtig faktor i foreningslivet. Hvis man mangler penge, og kampen for at skaffe dem er hård, vil en forening oftest have svært ved at motivere frivillige til at tage opgaver, og man vil være begrænset i at understøtte gode og sjove aktiviteter for foreningens medlemmer. Har man derimod overskud på driften, bliver det straks sjovere at være frivillig. Fra Dansk Håndbold Forbunds side opfordrer vi således vores foreninger til at arbejde aktivt med foreningens økonomi, så den giver råderum til frivillige lederes initiativer og plads til gode oplevelser for medlemmerne. Der skal faktisk ikke så meget til, for at en negativ drift kan vendes til en positiv. Dette hæfte omhandler primært foreningens drift, men kommer også ind på økonomien set i kommunale sammenhænge. Helt konkret gives der inspiration til, hvordan man kan gøre det nemmere at opkræve kontingent, hvad der er vigtigt at prio ritere i forbindelse med kontingentstigninger, og endelig henvises der til forskellige kontingentmodeller, som bruges i andre danske idrætsforeninger. Vi håber, at hæftet kan danne grundlag for diskussioner og efterfølgende prioriteringer, der kan gøre det sjovere at være frivillig leder i jeres klub Rigtig god fornøjelse og TAK fordi du allerede gør en forskel! indhold Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 side 10 Side 11 Side 11 Baggrundsviden om frivillighed og økonomi Balance i foreningens drift Kommunikation om økonomi til medlemmer og medlemmers forældre Medlemskab og kontingentmodeller Opfølgning på betalinger Opkrævningsværktøjer Håndboldforeningens grundvilkår i kommunen Udgiver Dansk Håndbold Forbund Udviklingsafdelingen Projekt Knæk Kurven Foto Jan Christensen Layout detkoncept DHF s grafiske afdeling Produktion Scanprint Udgivet oplag 2

3 Baggrundsviden om frivillighed og økonomi Danske foreningsledere bruger ifølge Danmarks Idrætsforbunds store frivillighedsundersøgelse mest tid på at skaffe indtægter: Aktivitet % 1. Skaffe indtægter Tilrettelægge forholdene for træning og konkurrence Holde en god kontakt med medlemmerne 8 Når man melder sig som frivillig i en håndboldforening, er det dog de færreste frivillige, der gør det for at skulle løbe efter penge. Undersøgelsen viser, hvad foreningsledere helst vil bruge mere tid på: Aktivitet % 1. Rekruttere medlemmer Organisere ikke-idrætslige aktiviteter (ture, fester osv.) 8 3. Rekruttere frivillige trænere og ledere 7 At forholde sig til klubbens økonomi indtægter som udgifter handler således også om at give bedre vilkår til klubbens frivillige, så de får tid til at arbejde mere med det, der giver mest mening for dem. Da økonomien især det store fokus på at skaffe flere indtægter ofte er en tidsrøver for frivillige, er det vigtigt, I som klub fokuserer på det, der giver mest mening. Bruger I tiden og energien rigtigt, eller kan I træffe nogle valg, der frigør ressourcer til, at frivillige i højere grad kan varetage mere håndboldnære opgaver i stedet for at jagte penge hos sponsorer eller lave indtægtsgivende aktiviteter? Med andre ord; hvordan bliver det sjovere at være frivillig i jeres håndboldklub? Idrættens Analyseinstitut konkluderer i rapporten Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten (2012), at en dårlig foreningsøkonomi har direkte negativ afsmittende effekt på en forenings evne til at tiltrække nye frivillige ledere! Herunder følger nogle overvejelser og anbefalinger om indtægter kontra udgifter samt et oplæg til en debat om kontingentets niveau i jeres klub. Vi vil også forsøge at inspirere med mulige betalingsmodeller og endelig komme med gode råd til det generelle informationsniveau om foreningens økonomi til medlemmer og forældre til medlemmer. 3

4 Balance i foreningens drift Grundlæggende skal der være balance mellem en klubs indtægter og udgifter, for at klubben er bæredygtig. Men der er stor forskel på, hvilke økonomiske muligheder og grundvilkår man har i danske håndboldforeninger - både hvad angår indtægtsgivende aktiviteter, sponsorer, kommunale forhold osv., samt hvor store udgifter man påtager sig i forhold til eksempelvis spillerservice og trænerhonorarer. Indtægter kontra udgifter Indtægter Det kan tjene et godt formål at kigge nærmere på klubbens indtægtskilder, der i grove træk kan opdeles i to kategorier: sikre indtægter: kontingenter + medlems-/aktivitetstilskud. usikre indtægter: indtægtsgivende aktivitet + sponsorer. Nedenstående model viser, hvilke indtægter der typisk dækker udgifterne i en traditionel håndboldforening: Kontingent Indtægtsgivende aktivitet Sponsorer Medlemstilskud Ovenstående model er en generalisering. Den viser dog et realistisk billede af, at fx sikre indtægter som kontingentbetaling og medlemstilskud ofte kun dækker ca. 50 % af de samlede udgifter. Altså betaler medlemmerne langt fra den reelle pris af, hvad aktiviteten koster. Derfor må pengene skaffes via medlemsarbejde og andre mere usikre kilder (senere i hæftet vil kontingent stigning blive gennemgået som en mulighed for at skabe bedre balance). 4

5 Udgifter Tilsvarende kan I med fordel kigge på foreningens udgifter. Her er der en række udgifter som turneringsudgifter, halleje, dommerudgifter mv., som det er svært at gøre noget ved. De udgiftsområder, der i højere grad er variable flyttegebyrer, bøder, stævner, tøj, trænere, administration, ubrugt haltid, osv., kan I således fokusere på for at få et overblik over eventuelt unødvendigt forbrug. På baggrund af en gennemgang af indtægter og udgifter i jeres klub er det oplagt, at I tager en overordnet debat om, hvorvidt der er balance i klubbens økonomi, bruger I frivilligressourcerne rigtigt, er der også penge til udvikling, eller er der brug for mere radikale tiltag for at skabe ro og råderum for klubbens frivillige for på lang sigt at have en sund og bæredygtig klub? Debatpunkter: Bruger vi de frivillige ressourcer rigtigt i dag? Bruger vi foreningens penge rigtigt i dag? Er det synligt for medlemmerne, hvad de betaler for i deres medlemskab? Hvor kan/bør vi evt. omprioritere, øge indtægterne eller spare? Bør der differentieres imellem, hvor mange penge man betaler i kontingent - fx afhængig af, hvor mange penge man bruger? Kan og vil vi tilbyde differentieret kontingent afhængig af, om man yder frivilligt arbejde eller ej? Er der balance i økonomien? Har vi økonomisk råderum til udvikling? Er der medlemmer, som er særligt begunstiget, og er det rigtigt for foreningen? 5

6 Information og åbenhed om foreningens økonomi Har foreningens medlemmer og medlemmers forældre tillid eller mistro til foreningens prioriteringer, hvis der er tavshed omkring økonomien? I mange tilfælde vil det nok være mistroen, der vinder denne kamp. Brug derfor tid på at informere medlemmer og medlemmers forældre om, hvordan foreningens økonomi ser ud, og hvad det koster at drive en klub. Dette kan gøres på forældremøder, klubdage, i nyhedsbreve, på hjemmesiden osv. Det er især vigtigt at prioritere denne opgave i forbindelse med evt. kontingentstigning. Hvis man får at vide, hvorfor det bliver dyrere at gå til håndbold, og man fornemmer, at stigningen giver mening, vil de fleste medlemmer og medlemmers forældre bakke op om beslutningen. Det er i hvert fald erfaringen fra flere fodboldforeninger, der har indført markante kontingentstigninger og informeret godt om prioriteringen. En måde, hvorpå man kan gøre udgiftsniveauet meget nær værende for den enkelte, er at lave et holdregnskab: Hvor mange indtægter har vi i den pågældende gruppe (kontingent, sponsorer, indtægtsgivende aktiviteter, aktivitets-/medlemstilskud)? Hvilke udgifter har vi (halleje, tilmelding til kamp/stævner, fælles administration, udgiftsrefusion til trænere, dommerudgifter)? Ud fra dette kan man få en fin diskussion om kontingentstørrelse eller frivillig indsats i forhold til at generere økonomi uden om kontingentet. DHF s anbefaling vil være, at de sikre indtægter (kontingent og medlems-/aktivitetstilskud) skal dække langt hovedparten af de faste udgifter. Husk, at informationen skal være gennemskuelig og nem at forstå, og at der skal skabes rum og mulighed for den enkelte til at stille spørgsmål. Kontingentniveau Hvordan fastsætter man foreningens kontingent? Som vist i indledningen betaler mange medlemmer i dag kun ca. 50 % af produktets reelle pris (generalisering). Dette faktum bygger ofte på en traditionel tanke om, at håndbold skal være for alle, hvorfor kontingentet ikke må være for dyrt. Men hvad er for dyrt, og hvilke konsekvenser har kontingentets niveau for foreningsdriften og for de frivillige i klubben? Det kan være på tide at tage denne diskussion. Man kan med fordel stille sig følgende spørgsmål i en debat om foreningens kontingentniveau: Hvem er det, vi i lokalområdet vil/skal sammenligne os med, og hvordan sammenligner vi os (fx på pris eller på antal timer, man som medlem er aktiv)? Kan og vil vi øge de indtægtsgivende aktiviteter og dermed fastholde kontingentniveauet? Skal vi evt. indføre en ny opkrævningsmodel, så prisen ikke opfattes så overvældende (kvartalsopkrævning, PBS hver måned, opkrævning pr. aktivitet)? 6

7 Sammenligningsskema For at synliggøre hvor meget aktivitet håndboldklubbens medlemmer får i sammenligning med øvrige idræts- og fritidstilbud i jeres nærområde, kan I udfylde nedenstående skema. Udregningen kan være med til, at både I og andre (eksempelvis medlemmer/forældre/kommunens folkeoplysningsudvalg) bevidstgøres om, hvor meget aktivitet man egentlig får for pengene. Aktivitet Aktivitetsminutter pr. uge (træning/ kamp/andet) Antal uger årligt I alt antal minutter årligt (ca.) Kontingent årligt Betaling pr. minut Eksempel: 210 min. Håndbold (Træning: 2x90 + Kamp:1x60 + Andet:1x60) min. (123 timer) 1200,- 0,16 kr./ min Fodbold Svømning Dans Fitness 7

8 Medlemskab og kontingentmodeller Mulighederne for kontingentopkrævning - både hvad angår struktur og metode - er i dag langt mere nuanceret end for bare få år siden. I dette afsnit vil vi beskrive forskellige modeller og forhåbentlig inspirere til nytænkning af netop jeres måde at håndtere opkrævningen på. Modeller Den klassiske model: Mange foreninger lever med en kontingentstruktur, hvor man betaler en enhedspris for at gå til håndbold inden for forskellige grupper (primært alder men til tider også niveau). Opkrævningen sker en-to gange årligt og sker via fysisk uddeling af fx girokort eller seddel med oplysninger om bankoverførsel. Den ny-klassiske model: Også i denne model opkræves der en enhedspris for at spille håndbold inddelt efter alder eller niveau. Opkrævningen sker derimod elektronisk via fx Conventus eller andet elektronisk hjælpeværktøj (fx netbank). Indbetalingen sker ved, at man som medlem/forældre til medlem går aktivt ind på foreningens hjemmeside og køber et medlemskab af et hold i en given periode (oftest halvårligt). Dette køb er en engangshandling, som skal foretages aktivt af hvert medlem/forældre til medlem hver gang, der skal indbetales kontingent. Aktivitetsmodellen: Flere foreninger har allerede indført en model, hvor der betales et halvårligt eller årligt grundkontingent til foreningen. Herefter tilkøber man aktiviteter afhængig af, hvor meget man træner, hvilken række man spiller i osv. Se til inspiration følgende eksempel fra en fodboldklub i en flerstrenget forening. Eksemplet kan versioneres i flere retninger, der passer til vilkårene i den enkelte håndboldforening. Bemærk den kursive tekst om, hvad kontingentet inkluderer. Eksempel fra en fodboldklub (-en afdeling i en flerstrenget forening) Grundkontingent som alle medlemmer betaler: 650 kr./halvår. - giver efter ønske medlemskab i en, to eller alle tre afdelinger i klubben: Fodbold, håndbold og tennis. Grundkontingentet, der opkræves halvårligt pr. indmeldelsesdato, inkluderer også jubilæumsfond og skadesfond. Aktivitets-/afdelingskontingent specifikt for fodboldafdelingen: Årgangene U5-U7: 350 kr./halvår. Årgangene U8-U19: 600 kr./halvår. Dette kontingent for klubbens fodboldspillere dækker foruden materialer til holdene, honorar til trænere m.v. egenbetalingen til den årlige tøjpakke, hvor klubbens sponsorer også yder et stort bidrag. Kontingentet opkræves halvårligt og da de yngste årgange ikke træner så ofte, betaler de mindre. Elitetillæg: Spillere på nogle af klubbens udvalgte hold betaler et Elitetillæg på 250 kr./halvår. 8

9 Fitnessmodellen: Fitnessbranchen har haft stort held med at indføre PBSbeta linger - altså automatisk månedsvis betaling forud, som er lagt i system, og som sker uden aktiv handling fra den enkelte kunde (det enkelte medlem). Hvis man skal overføre denne model til foreningen, kræver det sandsynligvis en forsimplet inddeling af kontingentniveauet. Altså en mere gennemskuelig opkrævningsmodel, som ikke ændrer sig for meget over tid. Det kunne være: Børnekontingent U-4 til U-8 Betweenskontingent U-10 til U-14 Ungdoms- og seniorkontingent U-16 til senior kr. 50,-/mdr. kr. 125,-/mdr. kr. 150,-/mdr. Fordele og ulemper ved de fire modeller Model Fleksibilitet Administration Forventet kundeoplevelse Den klassiske model Arbejder med få kategorier. Udsendelse/uddeling af girokort ved hver betaling. Stor logistisk opgave. Stor opfølgningsprocedure. Halv- eller helårlige beløb kan for nogle opleves store. Kræver aktiv handling, hvis ikke PBS er indført. Den ny-klassiske model Arbejder med få kategorier. Oprettelse af hold på hjemmesiden og i betalingssystem ved hver betalingstermin. Stor opfølgningsprocedure. Halv- eller helårlige beløb kan for nogle opleves store. Kræver aktiv handling, hvis ikke PBS er indført. Aktivitetsmodellen Stor fleksibilitet. Stor differentiering. Stor opfølgning (afhængig af valgte opkrævningsmetode). Gennemsigtighed i hvad man betaler for. Kræver aktiv handling, hvis ikke PBS er indført. Fitnessmodellen Arbejder med få kategorier. Begrænset administration/ opfølgning. PBS indført. Meget nemt at håndtere og et lille beløb at forholde sig til (pr. måned). NB: Alle modeller kan i princippet tilmeldes PBS. Dette vil lette proceduren i forhold til opkrævning og opfølgning. 9

10 Opfølgning på betalinger I foreningsverdenen har vi en tendens til at se gennem fingre med manglende betalinger, da det kan være en ømtålelig opgave at skulle rykke folk. I DHF opfordrer vi derfor klubberne til at indføre en betalingskultur af hensyn til klubbernes frivillige og medlemmerne, der betaler kontingent der er enkel, let at administrere og indeholder en velkendt og fast procedure for tjek af betalinger med en konsekvent opfølgning. Det er vigtigt, at man som medlem/forældre til medlem er bekendt med denne opfølgningsprocedure. Altså påhviler der enhver foreningsledelse et godt informationsarbejde i forbindelse med betalings- og opfølgningsprocedurer. Med godt informationsarbejde menes der, at alle skal have en åbenlys chance for at have læst og forstået, hvordan dette foregår. Det er ikke nok, at foreningen dækker sig ind under at have informationen stående et sted, hvor ingen alligevel kigger. Mulig model for opfølgning Vælg deadline for indbetaling af kontingent/opstart til at være max to uger inde i den pågældende periode, der betales for. Indfør i tilknytning til denne deadline en konsekvent procedure for opfølgning. Det kunne være, at medlemmer skal medbringe en form for kvittering for indbetaling til den første træning efter deadline for kontingentopkrævning. Vær konsekvent, og lad kun de medlemmer, der medbringer kvittering, deltage i den pågældende træning. Man kan efterfølgende deltage, hvis man medbringer dokumentation på indbetaling. For helt nye medlemmer: Indfør eksempelvis to prøvetræninger herefter skal der medbringes dokumentation for betaling. Hvem gør hvad? Træneren bør have hjælp af en foreningsleder til det store tjek. Den efterfølgende administration bør en træner godt kunne varetage efter en god instruktion (og lidt opfølgning fra foreningslederen). 10

11 Opkrævningsværktøjer Der findes flere hjemmesider, der kan lette opkrævningen for jer i foreningerne. De klassiske sider er en kombination af opkrævnings-, regnskabs- og kommunikationsværktøjer: Opkrævningen kan også ske via sms, se dette link: Her sender man sms til medlemmet/forælderen og beder dem returnere sms med en bestemt kode (fx Per4812). Så er kontingent trukket og betalt. Ekstern hjælp I kan også vælge at få eksterne til at håndtere opkrævning og opfølgning. Dette har en pris på kroner pr. opkrævning. Kontakt eventuelt denne eller en lignende virksomhed, hvis det er den bedste løsning for jer: NB: alle henvisninger til eksterne firmaer er foretaget på baggrund af en søgning på Internettet. DHF har ingen præferencer eller sikkerhed for kvalitet i produktet hos de nævnte virksomheder eller hjemmesider. Foreningen bør selv undersøge produktet/virksomheden grundigt og på den baggrund træffe sit eget valg. Håndboldforeningens grundvilkår i kommunen Det kan være dyrt at drive en håndboldforening. Med til regnestykket hører facilitetsgebyr (halleje), medlems- og aktivitetstilskud, samt andre ting, der umiddelbart ligger i andres hænder end foreningsledernes. Hver dansk kommune har sin egen prioritering i forhold til generel støtte af idræt og støtte af forskellige idrætter. Nogle kommuner prioriterer idrætten og foreningslivet højt, hvilket resulterer i gratis faciliteter - uanset om det foregår på græs, i vand eller på et gulv. Andre kommuner opkræver gebyr for brug af hallerne (halleje), mens det modsat er gratis at benytte de udendørs græsfaciliteter. Rådet fra DHF er følgende Ingen forening kan stå alene, når man skal i dialog med kommunale politikere og embedsmænd om prioritering/ fordeling. Derfor bør man alliere sig med andre (håndbold) foreninger i et netværk og tage dialogen op som en større gruppe. DBU har igennem flere år haft stor succes med Formandsklubber, ligesom det allerede i flere tilfælde har vist sig at være effektivt for håndboldklubber at stå sammen i forbindelse med at påvirke udsigter til kommunale nedprioriteringer (økonomiske nedskæringer eller facilitetsforringelser) i en positiv retning. Taler man med én stemme, høres man bedre. Så find sammen i foreningsnetværk og bliv enige om en kommunestrategi på dette område. Den lokale udviklingskonsulent igangsætter gerne processen. 11

12 Gode råd kort og godt: Medlemskab gode råd til klubben Der er ikke noget mere ressourcekrævende for frivillige end at skulle jagte kontingentindbetalinger. Her kommer fire forslag til at gøre det nemmere at være frivillig i jeres håndboldklub: 1. vær tydelig fortæl, hvad man får for sit medlemskab Adgang til træningsfaciliteter Træning Turneringskampe Sociale oplevelser Arrangementer Del af et aktivt fritidsliv med andre 2. vær konsekvent Gør det til en fast procedure i klubben, at I melder ud til alle medlemmer, at der vil være rutinemæssig kontrol af medlemskabet i løbet af året. Deltager man i træning eller kamp uden først at have indløst medlemskab, vil man ved et rutinetjek blive bedt om at forlade træningen/kampen der skal naturligvis tages højde for ny-indmeldte samt ved træning for børn og unge, hvor det vil være forældrene, man skal henvende sig til. 3. betal forud Det er altid sværere at opkræve penge for en aktivitet, der har fundet sted. Opkræv derfor pengene forud og gerne for en længere periode. 4. elektronisk indbetaling Benyt jer af de mange forskellige elektroniske hjælpeprogrammer til opkrævning af kontingent. Det gør det nemmere for jer at håndtere, og det gør det nemmere for medlemmerne, at de kan betale med dankort eller via automatisk løbende betaling (PBS, Dibs, mv.). 12

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt.

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Velkommen Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Gennemgang af bestyrelsen Fortiden: Historien Nutiden: Konsekvenserne og udfordringerne

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Foreningsbetaling.dk er til alle typer foreninger store som små

Foreningsbetaling.dk er til alle typer foreninger store som små Foreningsbetaling.dk er til alle typer foreninger store som små Betalings- og kommunikationsservice Via foreningsbetaling.dk kan du opkræve betaling og kommunikere direkte til medlemmerne på mobiltelefonen.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Silkeborg Karateklub

Silkeborg Karateklub Dagsorden Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 1. Gennemgang af ref. fra sidste møde. Gennemgang af ref. fra generalforsamlingen. 2. struktur, og forventnings afklaring. Der skal være respekt for mødets

Læs mere

Regler og procedurer for booking af tst s haller, lokaler og Café

Regler og procedurer for booking af tst s haller, lokaler og Café Regler og procedurer for booking af tst s haller, lokaler og Café I. Intern booking procedure for tst s afdelinger side 2-3 II. Ekstern booking procedure for haller og lokaler i tst side 4 III. Arrangementer

Læs mere

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne Skolereformen håndbold i skolen alle børn i spil Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne 2 INDHOLD SIDE 5 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 15 Dansk Håndbold Forbund og skolereformen

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

Fodbold for alle hele året hele livet!

Fodbold for alle hele året hele livet! Mundtlig beretning 2015 Endnu et fodbold år er gået med spændende aktiviteter og udfordringer. Vi skal være opmærksomme på megatrends i samfundet omkring os. Sikre tendenser, der vil påvirke fodbolden,

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Christiansholms Tennis Klub Kassereren Mosehøjvej 12A 2920 Charlottenlund

Christiansholms Tennis Klub Kassereren Mosehøjvej 12A 2920 Charlottenlund Kære Tennis interesserede Oprettelse af profil og betaling af bane såvel som booking af bane sker på Klubbens hjemmeside. Vi har nedenfor lavet en grundig instruktion i, hvorledes du opretter profil, indbetaler

Læs mere

Støt Christiansbjerg IF

Støt Christiansbjerg IF Støt Christiansbjerg IF Håndbold på bjerget Kære sponsor I CIF Håndbold vil vi gerne byde velkommen til en ny sæson, med masser af smil, sammenhold og godt håndbold. CIF Håndbold holder til i Christiansbjerghallen

Læs mere

Mejrup gymnastik og ungdomsforening

Mejrup gymnastik og ungdomsforening Side 1 af 7 Regnskab: Mejrup gymnastik og ungdomsforening Dato: 01-01-2012-31-12-2012 Mejrup gymnastik og ungdomsforening 11 Cykling Resultatopgørelse Indtægter kiosk 902 Varesalg m/moms 903 Varesalg arrangementer

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes?

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Et mikro- og midi-perspektiv på frafaldsproblematikken Vejen 26.november 2014 Hvad er der på menuen? Det trænere og ledere tror der årsagen til

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

www.springteamnordjylland.net

www.springteamnordjylland.net www.springteamnordjylland.net 2 Velkommen som gymnast og forælder i Springteam Nordjylland I gymnastikforening Springteam Nordjylland tilbyder vi trampolintræning. At springe trampolin er at lære sjove

Læs mere

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2015-2016

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2015-2016 Velkommen til Varde IF Børneafdeling I denne folder finder du lidt praktiske oplysninger til dig og dine forældre inden du starter med at spille fodbold. Hold i Børneafdelingen Træningsfaciliteter Påklædning

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Tilmelding til Tjæreborg Julestævne via BadmintonPeople.

Tilmelding til Tjæreborg Julestævne via BadmintonPeople. Tilmelding til Tjæreborg Julestævne via BadmintonPeople. For at tilmelde dig stævnet kræver det at du har oprettet en profil på BadmintonPeople. Vejledningen til at oprette profil kan ligeledes hentes

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv Præsentation for Pigeerfa-gruppen den 16. september 2014 Henriette Hansen, Ølstykke FC, helgesvej17@yahoo.dk Gift, 2 børn, arbejder på ScionDTU Træner ved et tilfælde da jeg var 16 år. Jeg vil dele mine

Læs mere

NYHEDSBREV JULI 2011

NYHEDSBREV JULI 2011 NYHEDSBREV JULI 2011 Dette dokument tilhører Boldklubben 1960 og alt kopiering forbydes uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsen i Boldklubben 1960 i henhold til loven om ophavsret. Dog kan rangerende

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Resultatopgørelse 2013

Resultatopgørelse 2013 Resultatopgørelse 2013 Note INDTÆGTER Regnskab 2013 Budget 2013 Budget 2014 Afv. i.f.t. budget 1 Kontingent sommertennis + træning 212.000 208.800 212.000 3.200 2 Boys Night 2.625 0 0 2.625 Kontingent

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge Der er stor stabilitet i danskernes interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt, og det er stort set det

Læs mere

Vejledning Tilmelding til ny sæson

Vejledning Tilmelding til ny sæson Vejledning Tilmelding til ny sæson I forbindelse med overgangen til Klubmodul som nyt medlemssystem i Triton, er proceduren for tilmelding og betaling af svømmehold ændret. Denne vejledning beskriver trinvis

Læs mere

Sæsonstart 2014/2015

Sæsonstart 2014/2015 Sæsonstart 2014/2015 Kære tennisspiller, Bestyrelsen for Vejle Tennis Hal har hermed fornøjelsen af at byde velkommen til sæsonen 2014/2015 den 12. sæson i tennishallens historie. Vi har i den forgangne

Læs mere

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL Odds-Betting.dk Den sikre måde, hvorpå du kan få overskud. Jeg vil i denne E-bog komme ind på hvorpå du kan styrke dine chancer for netop at få et pænt overskud på diverse spil.

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

www.springteamnordjylland.net

www.springteamnordjylland.net www.springteamnordjylland.net Velkommen som gymnast og forælder i Springteam Nordjylland I gymnastikforening Springteam Nordjylland tilbyder vi trampolintræning. At springe trampolin er at lære sjove spring,

Læs mere

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version.

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. INDLEDNING I DIFs indstilling af kandidater til Kulturministeriets Idrætspris 2009 står anført: Dansk Svømmeunion er Danmarks Idræts-Forbunds

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune IDAN Idrættens største udfordringer III 4. september 2013 Om Høje-Taastrup Kommune 48.000 borgere en

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012 Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent!

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2010

Nyhedsbrev Oktober 2010 Nyhedsbrev Oktober 2010 Nyhedsbrevet modtages nu af 1338 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Administrationen er lukket i efterårsferien

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

Kasserere og medlemsadministratorer

Kasserere og medlemsadministratorer Kasserere og medlemsadministratorer Velkommen til kasserersystemet! Her har du adgang til alle jeres medlemmers oplysninger, og det er her, du kan lave rettelser, oprette nye medlemmer, og slette dem,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011

Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrevet modtages nu af 1466 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Nyt fra administrationen FB s administration

Læs mere

STÆVNE EGE CUP 2009 VARDE 12. - 13. SEPTEMBER

STÆVNE EGE CUP 2009 VARDE 12. - 13. SEPTEMBER STÆVNE EGE CUP 2009 VARDE 12. - 13. SEPTEMBER EGE CUP 2009 SPORTMASTER, Varde Håndboldklub og JYSKE BANK har hermed fornøjelsen for 29. gang at indbyde til senior træningsstævne. Stævnet finder sted den

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Sæsonstart 2007/2008 VIGTIGT: Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00

Sæsonstart 2007/2008 VIGTIGT: Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00 Brande Badminton Club August 2007 - Nummer 1-25. årgang Indhold Sæsonstart 2007/2008 Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00 Side 3: - BBC Ungdom Side 4 - BBC Ungdom Side

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

NBSIF LØBER KOM OG LØB! LØBEAFDELING I NBSIF: INTRO-MØDE LØRDAG 23. FEB. KL. 10.00 I CAFETERIET, LYSHØJSKOLEN

NBSIF LØBER KOM OG LØB! LØBEAFDELING I NBSIF: INTRO-MØDE LØRDAG 23. FEB. KL. 10.00 I CAFETERIET, LYSHØJSKOLEN KOM OG LØB! LØBEAFDELING I NBSIF: INTRO-MØDE LØRDAG 23. FEB. KL. 10.00 I CAFETERIET, LYSHØJSKOLEN KOM OG LØB! INTRO-MØDE 23. FEBRUAR Agenda Initiativ til etablering af løbeafdeling i NBSIF Interesse &

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009 Table 34: Hvor længe har du sammenlagt i dit liv spillet tennis? (sæt ét kryds) Base 2050 Mindre end 1 år 110 5% 1-2 år 151 7% 3-4 år 250 1 5-7 år 266 13% 8-10 år 168 8% Mere end 10 år 1097 54% Ved ikke/kan

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU. DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.DK/ KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunkation

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Jubilæum Det 25. internationale

Jubilæum Det 25. internationale Jubilæum Det 25. internationale 2011 11. - 12. og 13. November Resen Hallen Skive Indbydelse Hancock Box Cup 2011 11. - 12. og 13. november Det er med glæde og stor forventning, at vi igen kan invitere

Læs mere

Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret

Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret Viby J., den 18. september 2014 Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret Deltagere: Kreds 1: Kreds 2: Kreds 3: Kreds 4: Kreds 5: Kreds 6: Kreds 7: Kreds 8: Forbundskontoret:

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Vejledning i online tilmelding til aktivitetscentre/huse i Herning Kommune

Vejledning i online tilmelding til aktivitetscentre/huse i Herning Kommune Vejledning i online tilmelding til aktivitetscentre/huse i Herning Kommune Du kan købe medlemskab og lokalt medlemskab via Herning Kommunes hjemmeside til de fleste aktivitetscentre og aktivitetshuse.

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere