Klub-building- Spil din klub i form

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klub-building- Spil din klub i form"

Transkript

1 Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Foreningsøkonomi - overskud til udvikling af håndboldklubben Med klubben i økonomisk balance er det sjovere at være frivillig i jeres klub Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

2 Foreningsøkonomi Økonomi er en overordentlig vigtig faktor i foreningslivet. Hvis man mangler penge, og kampen for at skaffe dem er hård, vil en forening oftest have svært ved at motivere frivillige til at tage opgaver, og man vil være begrænset i at understøtte gode og sjove aktiviteter for foreningens medlemmer. Har man derimod overskud på driften, bliver det straks sjovere at være frivillig. Fra Dansk Håndbold Forbunds side opfordrer vi således vores foreninger til at arbejde aktivt med foreningens økonomi, så den giver råderum til frivillige lederes initiativer og plads til gode oplevelser for medlemmerne. Der skal faktisk ikke så meget til, for at en negativ drift kan vendes til en positiv. Dette hæfte omhandler primært foreningens drift, men kommer også ind på økonomien set i kommunale sammenhænge. Helt konkret gives der inspiration til, hvordan man kan gøre det nemmere at opkræve kontingent, hvad der er vigtigt at prio ritere i forbindelse med kontingentstigninger, og endelig henvises der til forskellige kontingentmodeller, som bruges i andre danske idrætsforeninger. Vi håber, at hæftet kan danne grundlag for diskussioner og efterfølgende prioriteringer, der kan gøre det sjovere at være frivillig leder i jeres klub Rigtig god fornøjelse og TAK fordi du allerede gør en forskel! indhold Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 side 10 Side 11 Side 11 Baggrundsviden om frivillighed og økonomi Balance i foreningens drift Kommunikation om økonomi til medlemmer og medlemmers forældre Medlemskab og kontingentmodeller Opfølgning på betalinger Opkrævningsværktøjer Håndboldforeningens grundvilkår i kommunen Udgiver Dansk Håndbold Forbund Udviklingsafdelingen Projekt Knæk Kurven Foto Jan Christensen Layout detkoncept DHF s grafiske afdeling Produktion Scanprint Udgivet oplag 2

3 Baggrundsviden om frivillighed og økonomi Danske foreningsledere bruger ifølge Danmarks Idrætsforbunds store frivillighedsundersøgelse mest tid på at skaffe indtægter: Aktivitet % 1. Skaffe indtægter Tilrettelægge forholdene for træning og konkurrence Holde en god kontakt med medlemmerne 8 Når man melder sig som frivillig i en håndboldforening, er det dog de færreste frivillige, der gør det for at skulle løbe efter penge. Undersøgelsen viser, hvad foreningsledere helst vil bruge mere tid på: Aktivitet % 1. Rekruttere medlemmer Organisere ikke-idrætslige aktiviteter (ture, fester osv.) 8 3. Rekruttere frivillige trænere og ledere 7 At forholde sig til klubbens økonomi indtægter som udgifter handler således også om at give bedre vilkår til klubbens frivillige, så de får tid til at arbejde mere med det, der giver mest mening for dem. Da økonomien især det store fokus på at skaffe flere indtægter ofte er en tidsrøver for frivillige, er det vigtigt, I som klub fokuserer på det, der giver mest mening. Bruger I tiden og energien rigtigt, eller kan I træffe nogle valg, der frigør ressourcer til, at frivillige i højere grad kan varetage mere håndboldnære opgaver i stedet for at jagte penge hos sponsorer eller lave indtægtsgivende aktiviteter? Med andre ord; hvordan bliver det sjovere at være frivillig i jeres håndboldklub? Idrættens Analyseinstitut konkluderer i rapporten Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten (2012), at en dårlig foreningsøkonomi har direkte negativ afsmittende effekt på en forenings evne til at tiltrække nye frivillige ledere! Herunder følger nogle overvejelser og anbefalinger om indtægter kontra udgifter samt et oplæg til en debat om kontingentets niveau i jeres klub. Vi vil også forsøge at inspirere med mulige betalingsmodeller og endelig komme med gode råd til det generelle informationsniveau om foreningens økonomi til medlemmer og forældre til medlemmer. 3

4 Balance i foreningens drift Grundlæggende skal der være balance mellem en klubs indtægter og udgifter, for at klubben er bæredygtig. Men der er stor forskel på, hvilke økonomiske muligheder og grundvilkår man har i danske håndboldforeninger - både hvad angår indtægtsgivende aktiviteter, sponsorer, kommunale forhold osv., samt hvor store udgifter man påtager sig i forhold til eksempelvis spillerservice og trænerhonorarer. Indtægter kontra udgifter Indtægter Det kan tjene et godt formål at kigge nærmere på klubbens indtægtskilder, der i grove træk kan opdeles i to kategorier: sikre indtægter: kontingenter + medlems-/aktivitetstilskud. usikre indtægter: indtægtsgivende aktivitet + sponsorer. Nedenstående model viser, hvilke indtægter der typisk dækker udgifterne i en traditionel håndboldforening: Kontingent Indtægtsgivende aktivitet Sponsorer Medlemstilskud Ovenstående model er en generalisering. Den viser dog et realistisk billede af, at fx sikre indtægter som kontingentbetaling og medlemstilskud ofte kun dækker ca. 50 % af de samlede udgifter. Altså betaler medlemmerne langt fra den reelle pris af, hvad aktiviteten koster. Derfor må pengene skaffes via medlemsarbejde og andre mere usikre kilder (senere i hæftet vil kontingent stigning blive gennemgået som en mulighed for at skabe bedre balance). 4

5 Udgifter Tilsvarende kan I med fordel kigge på foreningens udgifter. Her er der en række udgifter som turneringsudgifter, halleje, dommerudgifter mv., som det er svært at gøre noget ved. De udgiftsområder, der i højere grad er variable flyttegebyrer, bøder, stævner, tøj, trænere, administration, ubrugt haltid, osv., kan I således fokusere på for at få et overblik over eventuelt unødvendigt forbrug. På baggrund af en gennemgang af indtægter og udgifter i jeres klub er det oplagt, at I tager en overordnet debat om, hvorvidt der er balance i klubbens økonomi, bruger I frivilligressourcerne rigtigt, er der også penge til udvikling, eller er der brug for mere radikale tiltag for at skabe ro og råderum for klubbens frivillige for på lang sigt at have en sund og bæredygtig klub? Debatpunkter: Bruger vi de frivillige ressourcer rigtigt i dag? Bruger vi foreningens penge rigtigt i dag? Er det synligt for medlemmerne, hvad de betaler for i deres medlemskab? Hvor kan/bør vi evt. omprioritere, øge indtægterne eller spare? Bør der differentieres imellem, hvor mange penge man betaler i kontingent - fx afhængig af, hvor mange penge man bruger? Kan og vil vi tilbyde differentieret kontingent afhængig af, om man yder frivilligt arbejde eller ej? Er der balance i økonomien? Har vi økonomisk råderum til udvikling? Er der medlemmer, som er særligt begunstiget, og er det rigtigt for foreningen? 5

6 Information og åbenhed om foreningens økonomi Har foreningens medlemmer og medlemmers forældre tillid eller mistro til foreningens prioriteringer, hvis der er tavshed omkring økonomien? I mange tilfælde vil det nok være mistroen, der vinder denne kamp. Brug derfor tid på at informere medlemmer og medlemmers forældre om, hvordan foreningens økonomi ser ud, og hvad det koster at drive en klub. Dette kan gøres på forældremøder, klubdage, i nyhedsbreve, på hjemmesiden osv. Det er især vigtigt at prioritere denne opgave i forbindelse med evt. kontingentstigning. Hvis man får at vide, hvorfor det bliver dyrere at gå til håndbold, og man fornemmer, at stigningen giver mening, vil de fleste medlemmer og medlemmers forældre bakke op om beslutningen. Det er i hvert fald erfaringen fra flere fodboldforeninger, der har indført markante kontingentstigninger og informeret godt om prioriteringen. En måde, hvorpå man kan gøre udgiftsniveauet meget nær værende for den enkelte, er at lave et holdregnskab: Hvor mange indtægter har vi i den pågældende gruppe (kontingent, sponsorer, indtægtsgivende aktiviteter, aktivitets-/medlemstilskud)? Hvilke udgifter har vi (halleje, tilmelding til kamp/stævner, fælles administration, udgiftsrefusion til trænere, dommerudgifter)? Ud fra dette kan man få en fin diskussion om kontingentstørrelse eller frivillig indsats i forhold til at generere økonomi uden om kontingentet. DHF s anbefaling vil være, at de sikre indtægter (kontingent og medlems-/aktivitetstilskud) skal dække langt hovedparten af de faste udgifter. Husk, at informationen skal være gennemskuelig og nem at forstå, og at der skal skabes rum og mulighed for den enkelte til at stille spørgsmål. Kontingentniveau Hvordan fastsætter man foreningens kontingent? Som vist i indledningen betaler mange medlemmer i dag kun ca. 50 % af produktets reelle pris (generalisering). Dette faktum bygger ofte på en traditionel tanke om, at håndbold skal være for alle, hvorfor kontingentet ikke må være for dyrt. Men hvad er for dyrt, og hvilke konsekvenser har kontingentets niveau for foreningsdriften og for de frivillige i klubben? Det kan være på tide at tage denne diskussion. Man kan med fordel stille sig følgende spørgsmål i en debat om foreningens kontingentniveau: Hvem er det, vi i lokalområdet vil/skal sammenligne os med, og hvordan sammenligner vi os (fx på pris eller på antal timer, man som medlem er aktiv)? Kan og vil vi øge de indtægtsgivende aktiviteter og dermed fastholde kontingentniveauet? Skal vi evt. indføre en ny opkrævningsmodel, så prisen ikke opfattes så overvældende (kvartalsopkrævning, PBS hver måned, opkrævning pr. aktivitet)? 6

7 Sammenligningsskema For at synliggøre hvor meget aktivitet håndboldklubbens medlemmer får i sammenligning med øvrige idræts- og fritidstilbud i jeres nærområde, kan I udfylde nedenstående skema. Udregningen kan være med til, at både I og andre (eksempelvis medlemmer/forældre/kommunens folkeoplysningsudvalg) bevidstgøres om, hvor meget aktivitet man egentlig får for pengene. Aktivitet Aktivitetsminutter pr. uge (træning/ kamp/andet) Antal uger årligt I alt antal minutter årligt (ca.) Kontingent årligt Betaling pr. minut Eksempel: 210 min. Håndbold (Træning: 2x90 + Kamp:1x60 + Andet:1x60) min. (123 timer) 1200,- 0,16 kr./ min Fodbold Svømning Dans Fitness 7

8 Medlemskab og kontingentmodeller Mulighederne for kontingentopkrævning - både hvad angår struktur og metode - er i dag langt mere nuanceret end for bare få år siden. I dette afsnit vil vi beskrive forskellige modeller og forhåbentlig inspirere til nytænkning af netop jeres måde at håndtere opkrævningen på. Modeller Den klassiske model: Mange foreninger lever med en kontingentstruktur, hvor man betaler en enhedspris for at gå til håndbold inden for forskellige grupper (primært alder men til tider også niveau). Opkrævningen sker en-to gange årligt og sker via fysisk uddeling af fx girokort eller seddel med oplysninger om bankoverførsel. Den ny-klassiske model: Også i denne model opkræves der en enhedspris for at spille håndbold inddelt efter alder eller niveau. Opkrævningen sker derimod elektronisk via fx Conventus eller andet elektronisk hjælpeværktøj (fx netbank). Indbetalingen sker ved, at man som medlem/forældre til medlem går aktivt ind på foreningens hjemmeside og køber et medlemskab af et hold i en given periode (oftest halvårligt). Dette køb er en engangshandling, som skal foretages aktivt af hvert medlem/forældre til medlem hver gang, der skal indbetales kontingent. Aktivitetsmodellen: Flere foreninger har allerede indført en model, hvor der betales et halvårligt eller årligt grundkontingent til foreningen. Herefter tilkøber man aktiviteter afhængig af, hvor meget man træner, hvilken række man spiller i osv. Se til inspiration følgende eksempel fra en fodboldklub i en flerstrenget forening. Eksemplet kan versioneres i flere retninger, der passer til vilkårene i den enkelte håndboldforening. Bemærk den kursive tekst om, hvad kontingentet inkluderer. Eksempel fra en fodboldklub (-en afdeling i en flerstrenget forening) Grundkontingent som alle medlemmer betaler: 650 kr./halvår. - giver efter ønske medlemskab i en, to eller alle tre afdelinger i klubben: Fodbold, håndbold og tennis. Grundkontingentet, der opkræves halvårligt pr. indmeldelsesdato, inkluderer også jubilæumsfond og skadesfond. Aktivitets-/afdelingskontingent specifikt for fodboldafdelingen: Årgangene U5-U7: 350 kr./halvår. Årgangene U8-U19: 600 kr./halvår. Dette kontingent for klubbens fodboldspillere dækker foruden materialer til holdene, honorar til trænere m.v. egenbetalingen til den årlige tøjpakke, hvor klubbens sponsorer også yder et stort bidrag. Kontingentet opkræves halvårligt og da de yngste årgange ikke træner så ofte, betaler de mindre. Elitetillæg: Spillere på nogle af klubbens udvalgte hold betaler et Elitetillæg på 250 kr./halvår. 8

9 Fitnessmodellen: Fitnessbranchen har haft stort held med at indføre PBSbeta linger - altså automatisk månedsvis betaling forud, som er lagt i system, og som sker uden aktiv handling fra den enkelte kunde (det enkelte medlem). Hvis man skal overføre denne model til foreningen, kræver det sandsynligvis en forsimplet inddeling af kontingentniveauet. Altså en mere gennemskuelig opkrævningsmodel, som ikke ændrer sig for meget over tid. Det kunne være: Børnekontingent U-4 til U-8 Betweenskontingent U-10 til U-14 Ungdoms- og seniorkontingent U-16 til senior kr. 50,-/mdr. kr. 125,-/mdr. kr. 150,-/mdr. Fordele og ulemper ved de fire modeller Model Fleksibilitet Administration Forventet kundeoplevelse Den klassiske model Arbejder med få kategorier. Udsendelse/uddeling af girokort ved hver betaling. Stor logistisk opgave. Stor opfølgningsprocedure. Halv- eller helårlige beløb kan for nogle opleves store. Kræver aktiv handling, hvis ikke PBS er indført. Den ny-klassiske model Arbejder med få kategorier. Oprettelse af hold på hjemmesiden og i betalingssystem ved hver betalingstermin. Stor opfølgningsprocedure. Halv- eller helårlige beløb kan for nogle opleves store. Kræver aktiv handling, hvis ikke PBS er indført. Aktivitetsmodellen Stor fleksibilitet. Stor differentiering. Stor opfølgning (afhængig af valgte opkrævningsmetode). Gennemsigtighed i hvad man betaler for. Kræver aktiv handling, hvis ikke PBS er indført. Fitnessmodellen Arbejder med få kategorier. Begrænset administration/ opfølgning. PBS indført. Meget nemt at håndtere og et lille beløb at forholde sig til (pr. måned). NB: Alle modeller kan i princippet tilmeldes PBS. Dette vil lette proceduren i forhold til opkrævning og opfølgning. 9

10 Opfølgning på betalinger I foreningsverdenen har vi en tendens til at se gennem fingre med manglende betalinger, da det kan være en ømtålelig opgave at skulle rykke folk. I DHF opfordrer vi derfor klubberne til at indføre en betalingskultur af hensyn til klubbernes frivillige og medlemmerne, der betaler kontingent der er enkel, let at administrere og indeholder en velkendt og fast procedure for tjek af betalinger med en konsekvent opfølgning. Det er vigtigt, at man som medlem/forældre til medlem er bekendt med denne opfølgningsprocedure. Altså påhviler der enhver foreningsledelse et godt informationsarbejde i forbindelse med betalings- og opfølgningsprocedurer. Med godt informationsarbejde menes der, at alle skal have en åbenlys chance for at have læst og forstået, hvordan dette foregår. Det er ikke nok, at foreningen dækker sig ind under at have informationen stående et sted, hvor ingen alligevel kigger. Mulig model for opfølgning Vælg deadline for indbetaling af kontingent/opstart til at være max to uger inde i den pågældende periode, der betales for. Indfør i tilknytning til denne deadline en konsekvent procedure for opfølgning. Det kunne være, at medlemmer skal medbringe en form for kvittering for indbetaling til den første træning efter deadline for kontingentopkrævning. Vær konsekvent, og lad kun de medlemmer, der medbringer kvittering, deltage i den pågældende træning. Man kan efterfølgende deltage, hvis man medbringer dokumentation på indbetaling. For helt nye medlemmer: Indfør eksempelvis to prøvetræninger herefter skal der medbringes dokumentation for betaling. Hvem gør hvad? Træneren bør have hjælp af en foreningsleder til det store tjek. Den efterfølgende administration bør en træner godt kunne varetage efter en god instruktion (og lidt opfølgning fra foreningslederen). 10

11 Opkrævningsværktøjer Der findes flere hjemmesider, der kan lette opkrævningen for jer i foreningerne. De klassiske sider er en kombination af opkrævnings-, regnskabs- og kommunikationsværktøjer: Opkrævningen kan også ske via sms, se dette link: Her sender man sms til medlemmet/forælderen og beder dem returnere sms med en bestemt kode (fx Per4812). Så er kontingent trukket og betalt. Ekstern hjælp I kan også vælge at få eksterne til at håndtere opkrævning og opfølgning. Dette har en pris på kroner pr. opkrævning. Kontakt eventuelt denne eller en lignende virksomhed, hvis det er den bedste løsning for jer: NB: alle henvisninger til eksterne firmaer er foretaget på baggrund af en søgning på Internettet. DHF har ingen præferencer eller sikkerhed for kvalitet i produktet hos de nævnte virksomheder eller hjemmesider. Foreningen bør selv undersøge produktet/virksomheden grundigt og på den baggrund træffe sit eget valg. Håndboldforeningens grundvilkår i kommunen Det kan være dyrt at drive en håndboldforening. Med til regnestykket hører facilitetsgebyr (halleje), medlems- og aktivitetstilskud, samt andre ting, der umiddelbart ligger i andres hænder end foreningsledernes. Hver dansk kommune har sin egen prioritering i forhold til generel støtte af idræt og støtte af forskellige idrætter. Nogle kommuner prioriterer idrætten og foreningslivet højt, hvilket resulterer i gratis faciliteter - uanset om det foregår på græs, i vand eller på et gulv. Andre kommuner opkræver gebyr for brug af hallerne (halleje), mens det modsat er gratis at benytte de udendørs græsfaciliteter. Rådet fra DHF er følgende Ingen forening kan stå alene, når man skal i dialog med kommunale politikere og embedsmænd om prioritering/ fordeling. Derfor bør man alliere sig med andre (håndbold) foreninger i et netværk og tage dialogen op som en større gruppe. DBU har igennem flere år haft stor succes med Formandsklubber, ligesom det allerede i flere tilfælde har vist sig at være effektivt for håndboldklubber at stå sammen i forbindelse med at påvirke udsigter til kommunale nedprioriteringer (økonomiske nedskæringer eller facilitetsforringelser) i en positiv retning. Taler man med én stemme, høres man bedre. Så find sammen i foreningsnetværk og bliv enige om en kommunestrategi på dette område. Den lokale udviklingskonsulent igangsætter gerne processen. 11

12 Gode råd kort og godt: Medlemskab gode råd til klubben Der er ikke noget mere ressourcekrævende for frivillige end at skulle jagte kontingentindbetalinger. Her kommer fire forslag til at gøre det nemmere at være frivillig i jeres håndboldklub: 1. vær tydelig fortæl, hvad man får for sit medlemskab Adgang til træningsfaciliteter Træning Turneringskampe Sociale oplevelser Arrangementer Del af et aktivt fritidsliv med andre 2. vær konsekvent Gør det til en fast procedure i klubben, at I melder ud til alle medlemmer, at der vil være rutinemæssig kontrol af medlemskabet i løbet af året. Deltager man i træning eller kamp uden først at have indløst medlemskab, vil man ved et rutinetjek blive bedt om at forlade træningen/kampen der skal naturligvis tages højde for ny-indmeldte samt ved træning for børn og unge, hvor det vil være forældrene, man skal henvende sig til. 3. betal forud Det er altid sværere at opkræve penge for en aktivitet, der har fundet sted. Opkræv derfor pengene forud og gerne for en længere periode. 4. elektronisk indbetaling Benyt jer af de mange forskellige elektroniske hjælpeprogrammer til opkrævning af kontingent. Det gør det nemmere for jer at håndtere, og det gør det nemmere for medlemmerne, at de kan betale med dankort eller via automatisk løbende betaling (PBS, Dibs, mv.). 12

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD TRÆNER MAPPE LRV-SKALS HÅNDBOLD Kære Træner Først skal du have en stor tak for, at du vil afse tid og kræfter til at være træner i LRV-Skals Håndbold i den kommende sæson. Vi har i denne mappe samlet de

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering DGI badminton Vi har brug for dig forældreinvolvering Dette hæfte er fyldt med gode ideer til, hvordan du involverer forældre i badminton arbejdet. 3 Ofte følger forældre deres børn til badminton, og

Læs mere

NYT MEDLEMSKONTINGENT

NYT MEDLEMSKONTINGENT NYT MEDLEMSKONTINGENT Nyt aktivitetsbaseret medlemskontingent Badminton Danmark er forpligtet til at skabe de bedste rammevilkår for sine medlemmer, og det bliver fra sæsonen 2013-2014 nemmere og mere

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget.

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Kultur og Fritid udsendte ultimo august 2017 et spørgeskema pr. e-mail til fodboldklubberne og foreninger

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Foreningsbetaling.dk er til alle typer foreninger store som små

Foreningsbetaling.dk er til alle typer foreninger store som små Foreningsbetaling.dk er til alle typer foreninger store som små Betalings- og kommunikationsservice Via foreningsbetaling.dk kan du opkræve betaling og kommunikere direkte til medlemmerne på mobiltelefonen.

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2015-2016

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2015-2016 Velkommen til Varde IF Børneafdeling I denne folder finder du lidt praktiske oplysninger til dig og dine forældre inden du starter med at spille fodbold. Hold i Børneafdelingen Træningsfaciliteter Påklædning

Læs mere

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version.

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. INDLEDNING I DIFs indstilling af kandidater til Kulturministeriets Idrætspris 2009 står anført: Dansk Svømmeunion er Danmarks Idræts-Forbunds

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning Hvordan kommer du eller dit barn i gang med at dyrke idræt i Danmark 3 At gå til idræt er en helt enestående

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning At gå til idræt er en helt enestående mulighed for at danne netværk, finde nye venner, lære sproget og

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Conventus medlemsportal og kontingentbetaling

Conventus medlemsportal og kontingentbetaling 1 Conventus medlemsportal og kontingentbetaling Conventus er et web-baseret system, som både bruges til klubbens økonomistyring samt styring af medlemskartotek. Systemet er udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge Der er stor stabilitet i danskernes interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt, og det er stort set det

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk

Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk D. 31. maj 2012 Generelt TeamGym Albertslund/Vallensbæk (TGAV) er et samarbejde mellem moderforeningerne Albertslund IF Gymnastik (AIF) og VI39 - Vallensbæk

Læs mere

Kommunikationskit. I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje

Kommunikationskit. I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje Kommunikationskit I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje 1 Kære multibaneklub, Tillykke med støtten til jeres multibane, der forhåbentlig vil gøre en stor forskel

Læs mere

dk-tug s revision 2015

dk-tug s revision 2015 dk-tug s revision 2015 Arne Jørgensen Revisionen er foretaget 11.-18. september 2015 1. Indledende bemærkninger Normalt og efter vedtægterne skal jeg som foreningens revisior gennemgå regnskabet for det

Læs mere

Integration via Foreningslivet

Integration via Foreningslivet Integration via Foreningslivet Flere flygtninge og indvandrere ind i foreningslivet i Hjørring Kommune. Integration via foreningslivet Hjørring Kommunes Integrationsråd og Folkeoplysningsudvalg inviterede

Læs mere

Christiansholms Tennis Klub Kassereren Mosehøjvej 12A 2920 Charlottenlund

Christiansholms Tennis Klub Kassereren Mosehøjvej 12A 2920 Charlottenlund Kære Tennis interesserede Oprettelse af profil og betaling af bane såvel som booking af bane sker på Klubbens hjemmeside. Vi har nedenfor lavet en grundig instruktion i, hvorledes du opretter profil, indbetaler

Læs mere

STORE HEDDINGE BADMINTONKLUB

STORE HEDDINGE BADMINTONKLUB STORE HEDDINGE BADMINTONKLUB ÅRSREGNSKAB 212 Kim Hansen Bilagskontrollant Ulla Hansen Formand Brian Sejer Jensen Næstformand Ronnie Olsen Kasserer Birthe Andersen Bestyrelsesmedlem Greta Nielsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

SPONSORSVØM 2013 AFHOLDES LØRDAG D. 13/4 2013

SPONSORSVØM 2013 AFHOLDES LØRDAG D. 13/4 2013 KÆRE KONKURRENCESVØMMER PÅ K1, K2 OG K3 OG FORÆLDRE SPONSORSVØM 2013 AFHOLDES LØRDAG D. 13/4 2013 Vi har i Viborg Svømmeklub besluttet at forsætte de sidste års succesfulde sponsorstævne. HVORFOR NU DET?

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 13.08.2010 Tilstedeværende: Deltagere: Anders Thomsen Kasper Brill Lars Britz Lasse Løber Ronnie Lind Afbud: Daniel Jürgensen Nanna Hansen Martin Andersen Rene Andersen Dagsorden: Tilstedeværende:...

Læs mere

www.springteamnordjylland.net

www.springteamnordjylland.net www.springteamnordjylland.net 2 Velkommen som gymnast og forælder i Springteam Nordjylland I gymnastikforening Springteam Nordjylland tilbyder vi trampolintræning. At springe trampolin er at lære sjove

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc FC Øresund Håndbog 2010-2011 Ver 0.11 c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc Indhold Table of Contents Indhold... 2 Formål:... 3 FCØ er et samarbejde, der har til formål at skabe

Læs mere

Badmintonskoler. DGI Badminton. Få flere børn og unge i klubben og arranger en spændende aktivitet for jeres nuværende spillere.

Badmintonskoler. DGI Badminton. Få flere børn og unge i klubben og arranger en spændende aktivitet for jeres nuværende spillere. DGI Badminton Badmintonskoler Få flere børn og unge i klubben og arranger en spændende aktivitet for jeres nuværende spillere. dgi.dk/badmintonskoler 18802_Badmintonskole_8-siders_A4haefte 180515.indd

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 0.- 1. klasse Boldtilvænning og leg Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE HÅNDBOLDFORENINGER- OG FRIVILLIGE, SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune IDAN Idrættens største udfordringer III 4. september 2013 Om Høje-Taastrup Kommune 48.000 borgere en

Læs mere

Fodbold som frirum. IF Lysengs målrettede mangel på målrettethed

Fodbold som frirum. IF Lysengs målrettede mangel på målrettethed Fodbold som frirum IF Lysengs målrettede mangel på målrettethed MORTEN BRUUN CV Ti år som ungdomstræner i IF Lysengs fodboldafdeling fra 2006 og frem efter. Har trænet aldersgrupper fra U10-U19. Har trænet

Læs mere

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU. DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.DK/ KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunkation

Læs mere

FREMTIDENS ATLETIKMILJØER

FREMTIDENS ATLETIKMILJØER #vejen20 Trygve Laub Asserhøj, analytiker på Idrættens Analyseinstitut FREMTIDENS ATLETIKMILJØER Fastholdelse som nøglen til vækst Idan-undersøgelse for Dansk Atletik Forbund med støtte fra Nordea-fonden

Læs mere

Tilmelding til Tjæreborg Julestævne via BadmintonPeople.

Tilmelding til Tjæreborg Julestævne via BadmintonPeople. Tilmelding til Tjæreborg Julestævne via BadmintonPeople. For at tilmelde dig stævnet kræver det at du har oprettet en profil på BadmintonPeople. Vejledningen til at oprette profil kan ligeledes hentes

Læs mere

Resultatopgørelse 2013

Resultatopgørelse 2013 Resultatopgørelse 2013 Note INDTÆGTER Regnskab 2013 Budget 2013 Budget 2014 Afv. i.f.t. budget 1 Kontingent sommertennis + træning 212.000 208.800 212.000 3.200 2 Boys Night 2.625 0 0 2.625 Kontingent

Læs mere

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN...

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 2017 BI Fodbold Guide til brug af Conventus. Billund Idrætsforenings medlemssystem for trænere og holdledere. Indhold FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 4 Vis info... 5 Log... 5

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer B52/AFC Nyhedsbrev 8. juni 2011 I dette nummer 1 U21 EM i Aalborg 1 Bella Italia Cup 2 Målmandstræning 2 Foreningsel 2 Træner søges 3 Fodboldcamp du kan nå det endnu 3 Ungdomsbestyrelsen søger 3 LKB-cup

Læs mere

Submission #58 Roskilde Kommune

Submission #58 Roskilde Kommune Side 1 af 3 OPLYSNINGER OM ANSØGER Navn på ansøger Roskilde Håndbold ved Lisbeth Klarskov Ansøgers adresse Duebrødrevej 1 Vejnavn og nr. Postnummer og by 4000. Roskilde Telefonnummer 30288801 Mail rhsportsudvalg00@gmail.com

Læs mere

SPORTI foreningsløsning. Foreningsadministration for klubber under DI 15. marts 2009 Tirsbæk Slot, Vejle

SPORTI foreningsløsning. Foreningsadministration for klubber under DI 15. marts 2009 Tirsbæk Slot, Vejle SPORTI foreningsløsning Foreningsadministration for klubber under DI 15. marts 2009 Tirsbæk Slot, Vejle Agenda 1. Medlemsregistrering 2. Kontingentopkrævninger 3. Tilmelding til stævner, kåringer, kurser

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

Regler og procedurer for booking af tst s haller, lokaler og Café

Regler og procedurer for booking af tst s haller, lokaler og Café Regler og procedurer for booking af tst s haller, lokaler og Café I. Intern booking procedure for tst s afdelinger side 2-3 II. Ekstern booking procedure for haller og lokaler i tst side 4 III. Arrangementer

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større REKRUTTERING AF PIGER GENNEM PIGERAKETTEN TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Quick guiden er lavet til dig som kontaktperson, så du

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19 UNGDOMS FODBOLD U13 - U19 Samspil og relationer 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Ungdomsfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF Værdi-og styringsgrundlag Varde IF BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL NY MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT

Læs mere

28. november 2015 5. & 6. december 2015 12. & 13. december 2015

28. november 2015 5. & 6. december 2015 12. & 13. december 2015 Åstrup/Hammelev Fod Velkommen til Intersport Cup 2015 Sponsorer: HUMMEL INTERSPORT Lillegade 2 Grenaa BRAZIL FOOTBALL COLLEGE U5 til U14 drenge Indendørs U15-U16-U17 drenge U14-U15-U17 piger Indendørs

Læs mere

Medlemskabstyper for fremtiden

Medlemskabstyper for fremtiden Medlemskabstyper for fremtiden Med denne publikation ønsker Dansk Golf Union (DGU) at rådgive de danske golfklubber om, hvordan de for fremtiden skal sammensætte deres medlemskabstyper, og hvorfor de skal

Læs mere

Træner og holdleder ABC

Træner og holdleder ABC Træner og holdleder ABC Dig som træner og holdleder Velkommen til Tune Håndbold. Her i ABC en får du de første informationer om klubben og dét, der er vigtigt at vide, når du er træner eller holdleder

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

Støt Christiansbjerg IF

Støt Christiansbjerg IF Støt Christiansbjerg IF Håndbold på bjerget Kære sponsor I CIF Håndbold vil vi gerne byde velkommen til en ny sæson, med masser af smil, sammenhold og godt håndbold. CIF Håndbold holder til i Christiansbjerghallen

Læs mere

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen ÅRS 25JUBILÆUM Velkommen Med denne folder byder vi jer velkommen til en rigtig spændende sæson. Vores klub har 25 års jubilæum - det vil vi gerne markere med en række spændende aktiviteter og nye tiltag.

Læs mere

Kasserere og medlemsadministratorer

Kasserere og medlemsadministratorer Kasserere og medlemsadministratorer Velkommen til kasserersystemet! Her har du adgang til alle jeres medlemmers oplysninger, og det er her, du kan lave rettelser, oprette nye medlemmer, og slette dem,

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Idrætsområdet. 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2. Idrætsstrategi a. Gennemførte og igangsatte tiltag b. Handleplansforslag

Idrætsområdet. 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2. Idrætsstrategi a. Gennemførte og igangsatte tiltag b. Handleplansforslag Idrætsområdet 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2. Idrætsstrategi a. Gennemførte og igangsatte tiltag b. Handleplansforslag 2017 3. Effektmåling 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2015-2016 Idrætsprojekter

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI 25. april Mandag den 25. april 2016 kl Mødet afholdes i HEI Hallen

Til Fodbold bestyrelsen i HEI 25. april Mandag den 25. april 2016 kl Mødet afholdes i HEI Hallen Til Fodbold bestyrelsen i HEI 25. april 2016 Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde: Mandag den 25. april 2016 kl. 19.30 Mødet afholdes i HEI Hallen Dagsorden: 1. Velkomst 2. Medlemmernes kvarter 3.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

Tilskudsregler Atletikafdelingen 2017

Tilskudsregler Atletikafdelingen 2017 Tilskudsregler Atletikafdelingen 2017 Atletikudvalget har revideret klubbens tilskudsregler, så den enkelte aktive uanset niveau kan se, hvad den pågældende kan forvente sig af klubben, men i lige så høj

Læs mere

Eksempel på ansøgning til Forsøg- og Udviklingspuljen

Eksempel på ansøgning til Forsøg- og Udviklingspuljen Eksempel på ansøgning til Forsøg- og Udviklingspuljen Forening: Firmaidræt Slagelse Formål med projektet: Rekruttering af nye ledere til Firmaidræt Slagelses fodboldafdeling via fodboldstævne Målgruppe

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Jan Referent: Henrik Dato: 04. November 2015 kl. 19:00 Tilstedeværende: Henrik, Jan, Stig, Kirsten og Peshko Punkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

www.springteamnordjylland.net Velkommen som gymnast og forælder i Springteam Nordjylland I gymnastikforening Springteam Nordjylland tilbyder vi trampolintræning. At springe trampolin er at lære sjove spring,

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Sæsonstart 2014/2015

Sæsonstart 2014/2015 Sæsonstart 2014/2015 Kære tennisspiller, Bestyrelsen for Vejle Tennis Hal har hermed fornøjelsen af at byde velkommen til sæsonen 2014/2015 den 12. sæson i tennishallens historie. Vi har i den forgangne

Læs mere

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Til generalforsamlingen var der 10 fremmødte. 1. Valg af dirigent Henrik Møller Hansen blev valg som dirigent og startede med at konstatere,

Læs mere