Klub-building- Spil din klub i form

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klub-building- Spil din klub i form"

Transkript

1 Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Foreningsøkonomi - overskud til udvikling af håndboldklubben Med klubben i økonomisk balance er det sjovere at være frivillig i jeres klub Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

2 Foreningsøkonomi Økonomi er en overordentlig vigtig faktor i foreningslivet. Hvis man mangler penge, og kampen for at skaffe dem er hård, vil en forening oftest have svært ved at motivere frivillige til at tage opgaver, og man vil være begrænset i at understøtte gode og sjove aktiviteter for foreningens medlemmer. Har man derimod overskud på driften, bliver det straks sjovere at være frivillig. Fra Dansk Håndbold Forbunds side opfordrer vi således vores foreninger til at arbejde aktivt med foreningens økonomi, så den giver råderum til frivillige lederes initiativer og plads til gode oplevelser for medlemmerne. Der skal faktisk ikke så meget til, for at en negativ drift kan vendes til en positiv. Dette hæfte omhandler primært foreningens drift, men kommer også ind på økonomien set i kommunale sammenhænge. Helt konkret gives der inspiration til, hvordan man kan gøre det nemmere at opkræve kontingent, hvad der er vigtigt at prio ritere i forbindelse med kontingentstigninger, og endelig henvises der til forskellige kontingentmodeller, som bruges i andre danske idrætsforeninger. Vi håber, at hæftet kan danne grundlag for diskussioner og efterfølgende prioriteringer, der kan gøre det sjovere at være frivillig leder i jeres klub Rigtig god fornøjelse og TAK fordi du allerede gør en forskel! indhold Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 side 10 Side 11 Side 11 Baggrundsviden om frivillighed og økonomi Balance i foreningens drift Kommunikation om økonomi til medlemmer og medlemmers forældre Medlemskab og kontingentmodeller Opfølgning på betalinger Opkrævningsværktøjer Håndboldforeningens grundvilkår i kommunen Udgiver Dansk Håndbold Forbund Udviklingsafdelingen Projekt Knæk Kurven Foto Jan Christensen Layout detkoncept DHF s grafiske afdeling Produktion Scanprint Udgivet oplag 2

3 Baggrundsviden om frivillighed og økonomi Danske foreningsledere bruger ifølge Danmarks Idrætsforbunds store frivillighedsundersøgelse mest tid på at skaffe indtægter: Aktivitet % 1. Skaffe indtægter Tilrettelægge forholdene for træning og konkurrence Holde en god kontakt med medlemmerne 8 Når man melder sig som frivillig i en håndboldforening, er det dog de færreste frivillige, der gør det for at skulle løbe efter penge. Undersøgelsen viser, hvad foreningsledere helst vil bruge mere tid på: Aktivitet % 1. Rekruttere medlemmer Organisere ikke-idrætslige aktiviteter (ture, fester osv.) 8 3. Rekruttere frivillige trænere og ledere 7 At forholde sig til klubbens økonomi indtægter som udgifter handler således også om at give bedre vilkår til klubbens frivillige, så de får tid til at arbejde mere med det, der giver mest mening for dem. Da økonomien især det store fokus på at skaffe flere indtægter ofte er en tidsrøver for frivillige, er det vigtigt, I som klub fokuserer på det, der giver mest mening. Bruger I tiden og energien rigtigt, eller kan I træffe nogle valg, der frigør ressourcer til, at frivillige i højere grad kan varetage mere håndboldnære opgaver i stedet for at jagte penge hos sponsorer eller lave indtægtsgivende aktiviteter? Med andre ord; hvordan bliver det sjovere at være frivillig i jeres håndboldklub? Idrættens Analyseinstitut konkluderer i rapporten Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten (2012), at en dårlig foreningsøkonomi har direkte negativ afsmittende effekt på en forenings evne til at tiltrække nye frivillige ledere! Herunder følger nogle overvejelser og anbefalinger om indtægter kontra udgifter samt et oplæg til en debat om kontingentets niveau i jeres klub. Vi vil også forsøge at inspirere med mulige betalingsmodeller og endelig komme med gode råd til det generelle informationsniveau om foreningens økonomi til medlemmer og forældre til medlemmer. 3

4 Balance i foreningens drift Grundlæggende skal der være balance mellem en klubs indtægter og udgifter, for at klubben er bæredygtig. Men der er stor forskel på, hvilke økonomiske muligheder og grundvilkår man har i danske håndboldforeninger - både hvad angår indtægtsgivende aktiviteter, sponsorer, kommunale forhold osv., samt hvor store udgifter man påtager sig i forhold til eksempelvis spillerservice og trænerhonorarer. Indtægter kontra udgifter Indtægter Det kan tjene et godt formål at kigge nærmere på klubbens indtægtskilder, der i grove træk kan opdeles i to kategorier: sikre indtægter: kontingenter + medlems-/aktivitetstilskud. usikre indtægter: indtægtsgivende aktivitet + sponsorer. Nedenstående model viser, hvilke indtægter der typisk dækker udgifterne i en traditionel håndboldforening: Kontingent Indtægtsgivende aktivitet Sponsorer Medlemstilskud Ovenstående model er en generalisering. Den viser dog et realistisk billede af, at fx sikre indtægter som kontingentbetaling og medlemstilskud ofte kun dækker ca. 50 % af de samlede udgifter. Altså betaler medlemmerne langt fra den reelle pris af, hvad aktiviteten koster. Derfor må pengene skaffes via medlemsarbejde og andre mere usikre kilder (senere i hæftet vil kontingent stigning blive gennemgået som en mulighed for at skabe bedre balance). 4

5 Udgifter Tilsvarende kan I med fordel kigge på foreningens udgifter. Her er der en række udgifter som turneringsudgifter, halleje, dommerudgifter mv., som det er svært at gøre noget ved. De udgiftsområder, der i højere grad er variable flyttegebyrer, bøder, stævner, tøj, trænere, administration, ubrugt haltid, osv., kan I således fokusere på for at få et overblik over eventuelt unødvendigt forbrug. På baggrund af en gennemgang af indtægter og udgifter i jeres klub er det oplagt, at I tager en overordnet debat om, hvorvidt der er balance i klubbens økonomi, bruger I frivilligressourcerne rigtigt, er der også penge til udvikling, eller er der brug for mere radikale tiltag for at skabe ro og råderum for klubbens frivillige for på lang sigt at have en sund og bæredygtig klub? Debatpunkter: Bruger vi de frivillige ressourcer rigtigt i dag? Bruger vi foreningens penge rigtigt i dag? Er det synligt for medlemmerne, hvad de betaler for i deres medlemskab? Hvor kan/bør vi evt. omprioritere, øge indtægterne eller spare? Bør der differentieres imellem, hvor mange penge man betaler i kontingent - fx afhængig af, hvor mange penge man bruger? Kan og vil vi tilbyde differentieret kontingent afhængig af, om man yder frivilligt arbejde eller ej? Er der balance i økonomien? Har vi økonomisk råderum til udvikling? Er der medlemmer, som er særligt begunstiget, og er det rigtigt for foreningen? 5

6 Information og åbenhed om foreningens økonomi Har foreningens medlemmer og medlemmers forældre tillid eller mistro til foreningens prioriteringer, hvis der er tavshed omkring økonomien? I mange tilfælde vil det nok være mistroen, der vinder denne kamp. Brug derfor tid på at informere medlemmer og medlemmers forældre om, hvordan foreningens økonomi ser ud, og hvad det koster at drive en klub. Dette kan gøres på forældremøder, klubdage, i nyhedsbreve, på hjemmesiden osv. Det er især vigtigt at prioritere denne opgave i forbindelse med evt. kontingentstigning. Hvis man får at vide, hvorfor det bliver dyrere at gå til håndbold, og man fornemmer, at stigningen giver mening, vil de fleste medlemmer og medlemmers forældre bakke op om beslutningen. Det er i hvert fald erfaringen fra flere fodboldforeninger, der har indført markante kontingentstigninger og informeret godt om prioriteringen. En måde, hvorpå man kan gøre udgiftsniveauet meget nær værende for den enkelte, er at lave et holdregnskab: Hvor mange indtægter har vi i den pågældende gruppe (kontingent, sponsorer, indtægtsgivende aktiviteter, aktivitets-/medlemstilskud)? Hvilke udgifter har vi (halleje, tilmelding til kamp/stævner, fælles administration, udgiftsrefusion til trænere, dommerudgifter)? Ud fra dette kan man få en fin diskussion om kontingentstørrelse eller frivillig indsats i forhold til at generere økonomi uden om kontingentet. DHF s anbefaling vil være, at de sikre indtægter (kontingent og medlems-/aktivitetstilskud) skal dække langt hovedparten af de faste udgifter. Husk, at informationen skal være gennemskuelig og nem at forstå, og at der skal skabes rum og mulighed for den enkelte til at stille spørgsmål. Kontingentniveau Hvordan fastsætter man foreningens kontingent? Som vist i indledningen betaler mange medlemmer i dag kun ca. 50 % af produktets reelle pris (generalisering). Dette faktum bygger ofte på en traditionel tanke om, at håndbold skal være for alle, hvorfor kontingentet ikke må være for dyrt. Men hvad er for dyrt, og hvilke konsekvenser har kontingentets niveau for foreningsdriften og for de frivillige i klubben? Det kan være på tide at tage denne diskussion. Man kan med fordel stille sig følgende spørgsmål i en debat om foreningens kontingentniveau: Hvem er det, vi i lokalområdet vil/skal sammenligne os med, og hvordan sammenligner vi os (fx på pris eller på antal timer, man som medlem er aktiv)? Kan og vil vi øge de indtægtsgivende aktiviteter og dermed fastholde kontingentniveauet? Skal vi evt. indføre en ny opkrævningsmodel, så prisen ikke opfattes så overvældende (kvartalsopkrævning, PBS hver måned, opkrævning pr. aktivitet)? 6

7 Sammenligningsskema For at synliggøre hvor meget aktivitet håndboldklubbens medlemmer får i sammenligning med øvrige idræts- og fritidstilbud i jeres nærområde, kan I udfylde nedenstående skema. Udregningen kan være med til, at både I og andre (eksempelvis medlemmer/forældre/kommunens folkeoplysningsudvalg) bevidstgøres om, hvor meget aktivitet man egentlig får for pengene. Aktivitet Aktivitetsminutter pr. uge (træning/ kamp/andet) Antal uger årligt I alt antal minutter årligt (ca.) Kontingent årligt Betaling pr. minut Eksempel: 210 min. Håndbold (Træning: 2x90 + Kamp:1x60 + Andet:1x60) min. (123 timer) 1200,- 0,16 kr./ min Fodbold Svømning Dans Fitness 7

8 Medlemskab og kontingentmodeller Mulighederne for kontingentopkrævning - både hvad angår struktur og metode - er i dag langt mere nuanceret end for bare få år siden. I dette afsnit vil vi beskrive forskellige modeller og forhåbentlig inspirere til nytænkning af netop jeres måde at håndtere opkrævningen på. Modeller Den klassiske model: Mange foreninger lever med en kontingentstruktur, hvor man betaler en enhedspris for at gå til håndbold inden for forskellige grupper (primært alder men til tider også niveau). Opkrævningen sker en-to gange årligt og sker via fysisk uddeling af fx girokort eller seddel med oplysninger om bankoverførsel. Den ny-klassiske model: Også i denne model opkræves der en enhedspris for at spille håndbold inddelt efter alder eller niveau. Opkrævningen sker derimod elektronisk via fx Conventus eller andet elektronisk hjælpeværktøj (fx netbank). Indbetalingen sker ved, at man som medlem/forældre til medlem går aktivt ind på foreningens hjemmeside og køber et medlemskab af et hold i en given periode (oftest halvårligt). Dette køb er en engangshandling, som skal foretages aktivt af hvert medlem/forældre til medlem hver gang, der skal indbetales kontingent. Aktivitetsmodellen: Flere foreninger har allerede indført en model, hvor der betales et halvårligt eller årligt grundkontingent til foreningen. Herefter tilkøber man aktiviteter afhængig af, hvor meget man træner, hvilken række man spiller i osv. Se til inspiration følgende eksempel fra en fodboldklub i en flerstrenget forening. Eksemplet kan versioneres i flere retninger, der passer til vilkårene i den enkelte håndboldforening. Bemærk den kursive tekst om, hvad kontingentet inkluderer. Eksempel fra en fodboldklub (-en afdeling i en flerstrenget forening) Grundkontingent som alle medlemmer betaler: 650 kr./halvår. - giver efter ønske medlemskab i en, to eller alle tre afdelinger i klubben: Fodbold, håndbold og tennis. Grundkontingentet, der opkræves halvårligt pr. indmeldelsesdato, inkluderer også jubilæumsfond og skadesfond. Aktivitets-/afdelingskontingent specifikt for fodboldafdelingen: Årgangene U5-U7: 350 kr./halvår. Årgangene U8-U19: 600 kr./halvår. Dette kontingent for klubbens fodboldspillere dækker foruden materialer til holdene, honorar til trænere m.v. egenbetalingen til den årlige tøjpakke, hvor klubbens sponsorer også yder et stort bidrag. Kontingentet opkræves halvårligt og da de yngste årgange ikke træner så ofte, betaler de mindre. Elitetillæg: Spillere på nogle af klubbens udvalgte hold betaler et Elitetillæg på 250 kr./halvår. 8

9 Fitnessmodellen: Fitnessbranchen har haft stort held med at indføre PBSbeta linger - altså automatisk månedsvis betaling forud, som er lagt i system, og som sker uden aktiv handling fra den enkelte kunde (det enkelte medlem). Hvis man skal overføre denne model til foreningen, kræver det sandsynligvis en forsimplet inddeling af kontingentniveauet. Altså en mere gennemskuelig opkrævningsmodel, som ikke ændrer sig for meget over tid. Det kunne være: Børnekontingent U-4 til U-8 Betweenskontingent U-10 til U-14 Ungdoms- og seniorkontingent U-16 til senior kr. 50,-/mdr. kr. 125,-/mdr. kr. 150,-/mdr. Fordele og ulemper ved de fire modeller Model Fleksibilitet Administration Forventet kundeoplevelse Den klassiske model Arbejder med få kategorier. Udsendelse/uddeling af girokort ved hver betaling. Stor logistisk opgave. Stor opfølgningsprocedure. Halv- eller helårlige beløb kan for nogle opleves store. Kræver aktiv handling, hvis ikke PBS er indført. Den ny-klassiske model Arbejder med få kategorier. Oprettelse af hold på hjemmesiden og i betalingssystem ved hver betalingstermin. Stor opfølgningsprocedure. Halv- eller helårlige beløb kan for nogle opleves store. Kræver aktiv handling, hvis ikke PBS er indført. Aktivitetsmodellen Stor fleksibilitet. Stor differentiering. Stor opfølgning (afhængig af valgte opkrævningsmetode). Gennemsigtighed i hvad man betaler for. Kræver aktiv handling, hvis ikke PBS er indført. Fitnessmodellen Arbejder med få kategorier. Begrænset administration/ opfølgning. PBS indført. Meget nemt at håndtere og et lille beløb at forholde sig til (pr. måned). NB: Alle modeller kan i princippet tilmeldes PBS. Dette vil lette proceduren i forhold til opkrævning og opfølgning. 9

10 Opfølgning på betalinger I foreningsverdenen har vi en tendens til at se gennem fingre med manglende betalinger, da det kan være en ømtålelig opgave at skulle rykke folk. I DHF opfordrer vi derfor klubberne til at indføre en betalingskultur af hensyn til klubbernes frivillige og medlemmerne, der betaler kontingent der er enkel, let at administrere og indeholder en velkendt og fast procedure for tjek af betalinger med en konsekvent opfølgning. Det er vigtigt, at man som medlem/forældre til medlem er bekendt med denne opfølgningsprocedure. Altså påhviler der enhver foreningsledelse et godt informationsarbejde i forbindelse med betalings- og opfølgningsprocedurer. Med godt informationsarbejde menes der, at alle skal have en åbenlys chance for at have læst og forstået, hvordan dette foregår. Det er ikke nok, at foreningen dækker sig ind under at have informationen stående et sted, hvor ingen alligevel kigger. Mulig model for opfølgning Vælg deadline for indbetaling af kontingent/opstart til at være max to uger inde i den pågældende periode, der betales for. Indfør i tilknytning til denne deadline en konsekvent procedure for opfølgning. Det kunne være, at medlemmer skal medbringe en form for kvittering for indbetaling til den første træning efter deadline for kontingentopkrævning. Vær konsekvent, og lad kun de medlemmer, der medbringer kvittering, deltage i den pågældende træning. Man kan efterfølgende deltage, hvis man medbringer dokumentation på indbetaling. For helt nye medlemmer: Indfør eksempelvis to prøvetræninger herefter skal der medbringes dokumentation for betaling. Hvem gør hvad? Træneren bør have hjælp af en foreningsleder til det store tjek. Den efterfølgende administration bør en træner godt kunne varetage efter en god instruktion (og lidt opfølgning fra foreningslederen). 10

11 Opkrævningsværktøjer Der findes flere hjemmesider, der kan lette opkrævningen for jer i foreningerne. De klassiske sider er en kombination af opkrævnings-, regnskabs- og kommunikationsværktøjer: Opkrævningen kan også ske via sms, se dette link: Her sender man sms til medlemmet/forælderen og beder dem returnere sms med en bestemt kode (fx Per4812). Så er kontingent trukket og betalt. Ekstern hjælp I kan også vælge at få eksterne til at håndtere opkrævning og opfølgning. Dette har en pris på kroner pr. opkrævning. Kontakt eventuelt denne eller en lignende virksomhed, hvis det er den bedste løsning for jer: NB: alle henvisninger til eksterne firmaer er foretaget på baggrund af en søgning på Internettet. DHF har ingen præferencer eller sikkerhed for kvalitet i produktet hos de nævnte virksomheder eller hjemmesider. Foreningen bør selv undersøge produktet/virksomheden grundigt og på den baggrund træffe sit eget valg. Håndboldforeningens grundvilkår i kommunen Det kan være dyrt at drive en håndboldforening. Med til regnestykket hører facilitetsgebyr (halleje), medlems- og aktivitetstilskud, samt andre ting, der umiddelbart ligger i andres hænder end foreningsledernes. Hver dansk kommune har sin egen prioritering i forhold til generel støtte af idræt og støtte af forskellige idrætter. Nogle kommuner prioriterer idrætten og foreningslivet højt, hvilket resulterer i gratis faciliteter - uanset om det foregår på græs, i vand eller på et gulv. Andre kommuner opkræver gebyr for brug af hallerne (halleje), mens det modsat er gratis at benytte de udendørs græsfaciliteter. Rådet fra DHF er følgende Ingen forening kan stå alene, når man skal i dialog med kommunale politikere og embedsmænd om prioritering/ fordeling. Derfor bør man alliere sig med andre (håndbold) foreninger i et netværk og tage dialogen op som en større gruppe. DBU har igennem flere år haft stor succes med Formandsklubber, ligesom det allerede i flere tilfælde har vist sig at være effektivt for håndboldklubber at stå sammen i forbindelse med at påvirke udsigter til kommunale nedprioriteringer (økonomiske nedskæringer eller facilitetsforringelser) i en positiv retning. Taler man med én stemme, høres man bedre. Så find sammen i foreningsnetværk og bliv enige om en kommunestrategi på dette område. Den lokale udviklingskonsulent igangsætter gerne processen. 11

12 Gode råd kort og godt: Medlemskab gode råd til klubben Der er ikke noget mere ressourcekrævende for frivillige end at skulle jagte kontingentindbetalinger. Her kommer fire forslag til at gøre det nemmere at være frivillig i jeres håndboldklub: 1. vær tydelig fortæl, hvad man får for sit medlemskab Adgang til træningsfaciliteter Træning Turneringskampe Sociale oplevelser Arrangementer Del af et aktivt fritidsliv med andre 2. vær konsekvent Gør det til en fast procedure i klubben, at I melder ud til alle medlemmer, at der vil være rutinemæssig kontrol af medlemskabet i løbet af året. Deltager man i træning eller kamp uden først at have indløst medlemskab, vil man ved et rutinetjek blive bedt om at forlade træningen/kampen der skal naturligvis tages højde for ny-indmeldte samt ved træning for børn og unge, hvor det vil være forældrene, man skal henvende sig til. 3. betal forud Det er altid sværere at opkræve penge for en aktivitet, der har fundet sted. Opkræv derfor pengene forud og gerne for en længere periode. 4. elektronisk indbetaling Benyt jer af de mange forskellige elektroniske hjælpeprogrammer til opkrævning af kontingent. Det gør det nemmere for jer at håndtere, og det gør det nemmere for medlemmerne, at de kan betale med dankort eller via automatisk løbende betaling (PBS, Dibs, mv.). 12

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Forslag til ændringer eller tilføjelser sendes til kontakt@foreninglet.dk Sidst opdateret 19. dec. 2014 ForeningLet.dk

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen Om Next Stop Af foromtalen af Next Stop fremgår det, at man i 2011 og 2012 vil besøge alle klubber i Danmark, som kunne tænke sig at give den gas og skubbe forbundet videre i udviklingen af dansk squash.

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere:

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere: Titel: Online Roulettespil Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Naturvidenskab Strandvejen 12-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 http://tnb.aau.dk Tema: Internetspil Projektperiode: P0

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere