Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version."

Transkript

1 Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. INDLEDNING I DIFs indstilling af kandidater til Kulturministeriets Idrætspris 2009 står anført: Dansk Svømmeunion er Danmarks Idræts-Forbunds tredjestørste forbund og har siden 2001 været igennem en moderniseringsproces, der har vist SVØMs forandringsparathed og indædte stræben på vej mod den formulerede vision: at være Danmarks bedste idrætsorganisation. SVØM arbejder konstant, progressivt og nytænkende ud fra sloganet: SVØM Leg og Vind. Et led i at blive Danmarks bedste idrætsorganisation er Dansk Svømmeunions vision om, at vi udvikler antallet af medlemsklubber og antallet af medlemmer. Konkret er det vores mål at blive det næststørste DIF forbund/union målt på antal medlemmer. Dansk Svømmeunions bestyrelse har derfor gennem de seneste par år forsøgt med kortsigtede medlemstilbud for at tiltrække flere medlemsklubber og medlemmer. Bestyrelsen ønsker nu at intensivere jagten på nye medlemmer og overvejer i den forbindelse at professionalisere kontingentstrukturen således, at den afspejler medlemsklubbernes sammensætning og størrelse, og samtidig medfører en stabil økonomi for Dansk Svømmeunion. Det er Dansk Svømmeunions målsætning over de næste fire år, at vi via omlægning af kontingentstrukturen kan skaffe flere medlemmer og derved forøge kontingentindtægterne i størrelsesordnen kroner NUVÆRENDE SITUATION Den nuværende kontingentstruktur blev implementeret ved sammenlægningen af SRØ, SRV og SVØM, og i dag er kontingentet defineret som følger: Foreningerne betaler kontingent til unionen efter medlemstal. Kontingentet er fastsat til 10,55 kroner per medlem, der pristalsreguleres i takt med statens indekstal. Dertil kommer et bidrag per medlem til dækning af den af Danmarks Idræts-Forbund indgåede fællesforsikring. Ulempen ved den nuværende kontingentstruktur er, at den ikke giver mulighed for at differentiere kontingentet i forhold til medlemsklubbernes aktiviteter og medlemsantal. Fordelen ved den nuværende kontingentstruktur er, at det er en enkelt model, som ikke gør forskel. Side 1 af 5

2 BESTYRELSENS FORSLAG Grundet en stram fremtidig økonomi og med deraf øget fokus på tilgang af nye medlemmer til Dansk Svømmeunion, er der behov for at nytænke kontingentprincippet over for klubberne. Dansk Svømmeunions bestyrelse ønsker som udgangspunkt, at provenuet under den nuværende ordning totalt set skal være uændret. Den nye kontingentstruktur skal dels udgøre et redskab for bestyrelsen til at tiltrække flere medlemmer, dels udgøre et redskab til at balancere den fremadrettede økonomi. Bestyrelsens forslag til differentieret kontingentstruktur har til formål at løse udfordringer, som ikke kan løses under den nuværende kontingentstruktur. Bestyrelsens forslag til ny kontingentstruktur er differentieret i tre niveauer, som dækker: 1. Foreninger med begrænset kontingent og begrænsede rettigheder 2. Foreninger med breddeaktiviteter 3. Foreninger med bredde- og konkurrenceaktiviteter Som i dag vil der fremover uændret være et bidrag per medlem til dækning af den af Danmarks Idræts-Forbund indgåede fælles forsikring. Dette bidrag er uafhængig af kontingentstrukturen og betales af alle medlemmer. 1. Foreninger med begrænset kontingent og begrænsede rettigheder Dansk Svømmeunions bestyrelse har i dag taget tiltag til at optage triatlonmedlemsklubber og deres åbent vand-medlemmer. Otte triatlonklubber er i 2009 optaget som medlemmer i Dansk Svømmeunion på særlige regler med begrænset kontingent, rettigheder og under tidsbegrænsede vilkår. Formålet med dette tiltag er at få flere medlemmer under aktiviteten åbent vand og få åbent vand-aktiviteten godkendt hos DIF som tilskudsgivende aktivitet. Dansk Svømmeunions bestyrelsesforslag er, at der indføres en kontingentsats for denne type medlemsforeninger, som bestemmes af bestyrelsen og med efterfølgende orienteringspligt til førstkommende generalforsamling. Baggrunden for denne beføjelse til bestyrelsen er, at bestyrelsen skal kunne handle hurtigt i løbet af året, når der opstår tilsvarende muligheder som med triatlonklubberne. 2. Foreninger med breddeaktiviteter Dansk Svømmeunions bestyrelse har fra SRV/SRØ overtaget svømmeklubber med nedsat kontingentsats og optager i dag fortsat svømmeklubber med en nedsat kontingentsats. Formålet har været en særlig status medfødt fra regionerne, og fremadrettet, for nye medlemsklubber, at tilbyde disse en periode, hvor de kan benytte de ydelser, som Dansk Svømmeunion tilbyder, til nedsat pris. Samtidig øger det antallet af medlemmer i Dansk Svømmeunion og dermed DIF tilskuddet. Dette vedrører primært klubber med breddeaktiviteter, som ofte kun er medlem af DGI, men ikke er medlem af Dansk Svømmeunion. Dansk Svømmeunions bestyrelsesforslag er, at der indføres en kontingentstruktur for alle breddeklubber, hvor klubberne betaler et fast beløb per medlemsforening opdelt i følgende grupper: Side 2 af 5

3 Antal medlemmer i medlemsforeningen Fast kontingent per år og flere Der er her tale om en kontingentstruktur, som er velkendt for foreninger medlem af DGI. Da stort set alle svømmeklubber har breddeaktiviteter, vil dette kontingent udgøre et basiskontingent for en forening med breddeaktiviteter. Ønsker en forening at dyrke konkurrenceaktiviteter under Dansk Svømmeunion, vil der derudover blive opkrævet kontingent per medlem som i dag. Dansk Svømmeunion har i dag omkring 120 breddeklubber med medlemmer. 3. Foreninger med bredde- og konkurrenceaktiviteter Dansk Svømmeunions bestyrelse ønsker at differentiere kontingenter i forhold til de aktiviteter medlemmerne efterspørger. En stor del af Dansk Svømmeunions medlemmer varetager ved siden af breddeaktiviteter tillige konkurrenceaktiviteter. Disse medlemmer har en anden profil og efterspørger andre og flere ydelser fra unionen end rene breddeklubber gør. Flere af disse ydelser er delvist brugerfinansieret og delvist finansieret af unionen. Kontingentet for konkurrenceklubber svarer til den type kontingent, som næsten alle klubber betaler i dag, hvor en del allerede er konkurrenceklubber, og hovedparten er rene breddeklubber. Definitionen på en konkurrenceklub er en klub, som har medlemmer, der deltager i Dansk Svømmeunions konkurrenceaktiviteter. Dansk Svømmeunions bestyrelsesforslag er, at indføre et kontingent per medlem for konkurrence-klubber, for dermed at kunne vedblive med at have et element af centralt finansierede ydelser. Forslag 3.a Kontingentsatsen foreslås til kroner 8.00 per år per medlem for alle medlemmer i medlemsklubben. Dansk Svømmeunion har i dag omkring 90 klubber med medlemmer, som har bredde- og konkurrenceaktiviteter. Forslag 3.b Et alternativ forslag hertil kunne være at opkræve cirka kroner per år per konkurrencesvømmer i medlemsklubben. Dette vil give den samme indtægt, og det vil samtidig betyde en mere glidende overgang fra bredde til bredde og konkurrence. Her er definitionen på en konkurrencesvømmer tænkt som en svømmer, hvis tider registreres i Octo Open. Der blev i 2009 registreret cirka svømmeres tider. Side 3 af 5

4 Eksempel: 750 medlemmer i alt 80 konkurrence svømmere Nuværede Forslag 3.a Forslag 3.b Medlemmer/satser kroner 8 kroner 100 kroner Bredde Sum ØKONOMISK KONSEKVENS Det samlede medlemskontingent fra Dansk Svømmeunions medlemsklubber har de seneste to år ligget omkring 1.3 millioner kroner. Nogle medlemsklubber vil opleve et kontingentfald og andre en kontingentstigning med det nye forslag. Dette er helt afhængigt af, om medlemsklubben udelukkende er en breddeklub eller om den ligeledes har konkurrenceaktiviteter. En typisk svømmeklub med breddeaktiviteter og konkurrenceaktiviteter med omkring 750 medlemmer vil i forhold til den nuværende 2008 kontingentsats stige samlet med omkring kroner i perioden fra år 2009 til Således tilgodeser vores forslag 3.a en prisdifferentiering i forhold til de ydelser som henholdsvis breddeklubberne og konkurrenceklubberne efterspørger. Samtidig kan SVØM tiltrække og fastholde flere breddeklubber end med den nuværende kontingentstruktur. Tilsvarende vil der være penge at spare for de rene breddeklubber. For den samme typiske svømmeklub vil konsekvensen af forslag 3.b med 80 svømmere, der i løbet af året får registreret tider i den nationale database, OctoOpen, være, at stigningen vil beløbe sig til cirka kroner årligt. Forøget DIF tilskud Dansk Svømmeunions bestyrelses erklærede mål om flere medlemmer hænger ligeledes sammen med, at for hvert medlem i en godkendt aktivitet, får Dansk Svømmeunion et tilskud på kroner fra DIF (2008 sats dækkende medlemstilskud + aldersfordelingstilskud kollektiv forsikring). Tilsvarende får Dansk Svømmeunion tilskud, hvis vi får godkendt nye aktiviteter såsom åbent vand-svømning, som vi forventer at få godkendt i Således kan en differentiering af kontingentstrukturen forøge det tilskud som Dansk Svømmeunion modtager fra DIF, som i 2009 var på samlet 5.2 millioner kroner. Det er Dansk Svømmeunions mål over de næste fire år at opnå en medlemsforøgelse på medlemmer, hvilket vil give Dansk Svømmeunion en ekstra indtægt på omkring kroner, dels som kontingent fra flere medlemmer til Dansk Svømmeunion, dels gennem øget DIF-tilskud. Side 4 af 5

5 KONKLUSION Dansk Svømmeunions bestyrelse ønsker med denne tilpasning af kontingentstrukturen at skabe et bedre økonomisk fundament via fremme af mulighederne for tilførsel af flere medlemsklubber og dermed medlemmer. Vi ønsker at opnå et forbedret økonomisk fundament ved at: - øge antallet af aktive, som dyrker svømmeaktiviteter - fastholde og tilknytte flere breddeklubber - være en attraktiv udbyder af konkurrenceaktiviter TIDSPLAN Dansk Svømmeunions bestyrelse ønsker at drøfte dette forslag med medlemsklubberne på generalforsamlingen april Der er således ikke lagt op til, at der skal foretages nogen afstemning om vedtægtsændringer på nuværende tidspunkt. Der sker derfor ingen ændring af kontingentstrukturen for 2010 og Men det er vigtigt for os at få gode saglige input fra jer i debatten. Inden generalforsamlingen i 2011 vil Dansk Svømmeunions bestyrelse komme med et endeligt forslag til behandling på generalforsamlingen, og i givet fald vil en ændring kunne træde i kraft fra kalenderåret Side 5 af 5

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Foreningsøkonomi - overskud til udvikling af håndboldklubben Med klubben i økonomisk balance er det sjovere at være frivillig i jeres klub Dansk Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Af Bjarne Ibsen, Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Hovedbestyrelsen skal sikre, at alle i et HK-fritidsjob, som samtidig går på en ungdomsuddannelse,

Hovedbestyrelsen skal sikre, at alle i et HK-fritidsjob, som samtidig går på en ungdomsuddannelse, A1 HK-Ungdoms styregruppe foreslår: Hovedbestyrelsen skal sikre, at alle i et HK-fritidsjob, som samtidig går på en ungdomsuddannelse, tilbydes medlemskab på samme vilkår til samme pris. Sidste kongres

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen Om Next Stop Af foromtalen af Next Stop fremgår det, at man i 2011 og 2012 vil besøge alle klubber i Danmark, som kunne tænke sig at give den gas og skubbe forbundet videre i udviklingen af dansk squash.

Læs mere

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye 1 Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye regler om målsætning og prioritering, årlige menighedsmøder, ny kontoplan mv., som blev foreslået i betænkning 1491 og som

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv.

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 24. april 2015 Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Bilag 1 Bestyrelsens beretning for 2009 Kaj Aagaard (formand) John Pihlkjær (næstformand) Kjeld Egebo Larsen

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Tennis i Danmark. En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund. Karsten Østerlund

Tennis i Danmark. En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund. Karsten Østerlund Tennis i Danmark En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund Karsten Østerlund Titel Tennis i Danmark en medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund Forfatter Karsten Østerlund Research og analyse Peter

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Jette R. Bækgaard UCN 30-5-2013 Signe N. Andersen Hovedopgave 4SØKA AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING

Jette R. Bækgaard UCN 30-5-2013 Signe N. Andersen Hovedopgave 4SØKA AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING Hovedopgave udarbejdet af Jette Rosenkjær Bækgaard og Signe Nygaard Andersen 4SØKA University College Nordjylland Vejleder: Peter Laigaard Antal anslag: 158.301

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere