Orientering fra formanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering fra formanden"

Transkript

1 Juli /09 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 22. april Årsberetning... 5 Kontingent Millon seminar: Professor James P. Choca... 8 Kurser i brugen af MCMI III... 9 Certificeringskursus i MCMI III Introduktionskursus i NEO-PI-R Referat af kursus med Giancarlo Dimaggio Norwegian style: Første nordiske konference om personlighedsforstyrrelser Anbefalet litteratur Kalender Kontaktpersoner/bestyrelse IPTP, Smedehus Zealand Region, Psychiatric Research Unit Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45)

2 Orientering fra formanden Instituttet afviklede modul II - behandling i kursusrækken om personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori. Kurset fik en fin evaluering, og bestyrelsen har overvejet ikke blot at gentage kurset senere, men efter opfordring fra kursusdeltagerne også at udbygge kursusrækken med et modul III. Kurserne er godkendt af Dansk Psykologforening som pointgivende i specialistuddannelsen. Kursusarrangørgruppen for Modul II havde sammensat et fint program, som kastede lys over flere forskellige metoder i behandling af patienter med personlighedsforstyrrelser. Hold øje med hjemmesiden (www.iptp.dk) om nye datoer for Modul I og Modul II kurserne, men også datoerne for det nye Modul III, hvor vi håber at kunne sammensætte et program og afholde kurset i løbet af Det er vigtigt for Instituttet at prøve at være samlingspunkt for de mange kræfter, der er i gang i Danmark, på at opkvalificere og kvalitetssikre behandling af patienter med personlighedsforstyrrelser. Vores kursusaktivitet skal ses som led i disse bestræbelser. Det 6. Millon seminar bliver afviklet september 2009 med James Choca, University of Chicago som underviser. Det er lidt af et scoop, at vi har fået James Choca til at undervise os i hele to dage. James Choca er internationalt kendt for sine bøger om MCMI, hvor han systematisk gennemgår den litteratur, der er udkommet om brugen af MCMI og specielt går han ind på, hvorledes MCMI kan anvendes i forskellige kliniske sammenhænge: misbrugsbehandling, i retspsykiatri, ved tilrettelæggelse af psykoterapi etc. James P. Choca: Interpretive Guide to the Millon Clinical Multiaxial Inventory, 3rd ed., American Psychological Association, Washington, Som det vil være mange medlemmer bekendt, har Dansk Psykologisk Forlag ikke længere copyright på MCMI i Danmark. De amerikanske copyrightholder, Pearson, har nu åbnet kontorer flere steder i Europa, inkl. i Danmark. Vi ved i skrivende stund ikke, hvad der skal ske med administration og scoring af MCMI-testen i Danmark. I foråret arrangeret Mickey Kongerslev kursus med den italienske psykiater Giancarlo Dimaggio. Desværre blev Dimaggio stærkt forkølet umiddelbart inden kurset skulle løbe af stabelen. Han kom og påbegyndte sit kursus, men kurset måtte desværre afbrydes efter halvandet døgn. Området med metakognition og mentalisering vil få stor betydning fremover, og vi vil derfor prøve at få en NEWSLETTER 3 IPTP

3 ny aftale med Dimaggio, så kurset kan gennemføres senere som oprindelig planlagt. Bestyrelsen holder sig nøje orienteret om udviklingen i arbejdet med revision af DSM-IV og ICD-10. Ved den årlige kongres for amerikanske psykiatere, APA i San Francisco, kom det frem, at det er sandsynligt, at området personlighedsforstyrrelser rykker op på akse 1 med en generel definition, mens akse 2 så reserveres til beskrivelse af personlighedstræk. Prototyperne for personlighedsforstyrrelser vil formentlig blive indskrænket til kategorierne borderline, antisocial, avoidant, obssessiv-compulsive og skizotypi samt en kategori: Personality Disorder otherwise specified, hvor man regner med, at flere af de nuværende kategorier så kan anvendes efter nærmere specifikation. Endvidere vil man operere med 6 personlighedsdimensioner, som hver især har en række facetter eller personlighedstræk knyttet til sig. Endelig vil det indgå, at sværhedsgraden af personlighedsforstyrrelserne skal registreres, og der vil være fokus på, hvori det maladaptive ved personlighedsforstyrrelsen består. Man er nu inde i en fase, hvor man gør litteraturstudier, og det er forventeligt, at der efterfølgende kommer field trials. Mon ikke American Psychiatric Publishing vil satse hårdt på at udvikle et instrument, som vil hjælpe os til at diagnosticere efter de nye kriterier og de nye metoder. DSM V vil udkomme i Derimod går det meget langsomt med forarbejdet til ICD-II. Der er nedsat en international rådgivergruppe, i første omgang bestående af John Livesley, Peter Tyrer, Toshima Maruta og Erik Simonsen, men gruppen vil blive udvidet. Der er næppe tvivl om, at ICD-11 vil lægge sig tæt op ad DSM-V, om end der fortsat vil være uafklarede forhold, fx om skizotypiernes placering. I maj-nummeret af American Journal of Psychiatry er der opsamlet en række artikler om borderline diagnosen. Det centrale er, at man fra amerikansk side nu lægger vægt på, at borderline diagnosen nu har etableret sig som en diagnose, der er kommet for at blive. John Gunderson, som mere end nogen anden har fulgt borderline diagnosen fra begyndelsen, har skrevet en artikel, hvor han gennemgår historien bag udviklingen af kategorien, herunder diagnosens relation til PTSD, det bipolare spektrum mv. Otto Kernberg har også bidraget til maj-nummeret. I England har man som omtalt i tidligere Newsletter sat fokus på personlighedsforstyrrelserne, og der udkommer nye guidelines. I år har man publiceret guidelines til behandling af personer med antisocial personlighedsforstyrrelse og borderline. Ud over at intensivere forskning af personlighedsforstyrrelse, udvikle behandlingsprogrammer og sikre uddannelse, har man også organiseret indsat- NEWSLETTER 4 IPTP

4 sen i et Personality Disorder Institute, beliggende i Nottingham. Dette institut står bag udgivelsen af tidsskriftet Personality and Mental Health som jeg vil opfordre læserne til at holde sig orienteret i, herunder overveje at fremsende artikler til vurdering. Specielt ser jeg gerne som redaktør for vignetterne, at I fremsender vignetter, gerne efter at have korresponderet med undertegnede om det Som noget nyt har bestyrelsen besluttet i hvert nummer af Newsletter at have et indlæg om anbefalet litteratur, specielt tidsskriftsartikler. Mickey Kongerslev vil redigere dette indlæg. Bestyrelsen arbejder med at udgive tre nye Millon instrumenter: 1) MACI (Millon Adolescent Clinical Inventory), som er en ungdomsudgave af MCMI, 2) MPDC (Millon Personality Disorder Checklist), som er en tjekliste til vurdering af personlighedsforstyrrelser, men ikke mindst et godt pædagogisk instrument til oplæring af personale. 3) MBMD (Millon Behavorial Medicine Diagnostic) til vurdering af personlighed, copingstyle og somatisk sygdom. For mange, der arbejder med personlighedsforstyrrelser, er interessen også udtryk for interesse i at sætte mennesket i centrum, eller som formuleret af Gabbard: The person behind the illness eller som organiseret som en teori om personlighed og psykopatologi: Personology (Millon). I den forbindelse vil jeg ikke undlade at nævne, at der her til efteråret i oktober måned udkommer en ny lærebog i psykiatri: Grundbog i psykiatri, redigeret af Erik Simonsen og Bo Møhl. Bogen udkommer på Reitzels forlag. I denne bog forsøger vi at inddrage erfaringer fra området personlighedsforstyrrelser og lade interaktion mellem personlighed og sygdom være et bærende element bogen igennem i en diatesepersonlighed-stressmodel. Til sidst vil jeg ønske alle en GOD SOMMER. Erik Simonsen NEWSLETTER 5 IPTP

5 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 22. april 2009 Ad 1) Valg af dirigent og referent Bo er dirigent, Ulrik referent. Ad 2) Godkendelse af dagsorden Det konstateres, at generalforsamlingen er lovformeligt indkaldt. Dagsordenen godkendes. Ad 3) Bestyrelsens beretning Drøftes i korte træk. Beretningen fra formanden kommer senere. Der er ingen ad hoc udvalg. Ad 4) Fremlæggelse af regnskab Regnskabet fremlægges i revideret form og godkendes. Det konstateres, at der er et fint overskud dette år. Ad 5) Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år (a) Henlægges til bestyrelsesseminaret i juni. Ad 6) Behandling af indkomne forslag Der er ikke kommet nogen. Ad 7) Fastlæggelse af budget og kontingent Det vedtages, at kontingentet skal være uændret, og budgettet godkendes i øvrigt. Ad 8) Valg af bestyrelse og suppleanter Sebastian og Per Sørensen er på valg og er interesseret i at fortsætte. Genvælges. Ad 9) Valg af revisorer Begge accepterer at fortsætte. Ad 10) valg af medlemmer til faste udvalg Der er ingen faste udvalg p.t. Ad 11) Evt. Intet til eventuelt. Ulrik Haahr NEWSLETTER 4 IPTP

6 Årsberetning Bestyrelsen konstituerede sig i det forløbne år med Erik Simonsen som formand, Birgit Bork Mathiesen som næstformand, Ulrik Haahr som sekretær og kasserer, Sebastian Simonsen som redaktør af Newsletter. Der er i 2008 afholdt 3 bestyrelsesmøder: 31. januar, 19. september og 11. november. Ved årsskiftet havde Instituttet knapt 300 medlemmer. IPTP kurser om personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori Instituttet fik en meget fin start på nyt initiativ med udbud af specialkurser om personlighedsforstyrrelser. Kurserne er målrettet efteruddannelse af kliniske psykologer som led i deres specialistuddannelse i psykopatologi og lægernes efteruddannelse inden for et område, hvor der sjældent er formaliserede efteruddannelsesmuligheder. Arrangørgruppen, Birgit Bork Mathiesen og Bo Jensen Hou havde sammensat et fint program. Kurset var overtegnet i foråret, og blev derfor gentaget i efteråret Det blev på grund af kursets succes besluttet at lave et modul II, hvilket blev planlagt til gennemførelse foråret 2009 under ledelse af Per Sørensen, Per Nielsen og Mickey Kongerslev. Millon seminar Det 5. Millon seminar blev afholdt i Psykiatrien Roskilde med 20 deltagere. Det blev et meget vellykket arrangement, hvor forskellige danske forskere fremlagde deres forskningsresultater omkring brugen af MCMI. Behandlingsleder Ragnar Stefánsson, Statsfængslet i Renbæk og fagchef Per Nielsen, Ringgården, holdt inspirerende indlæg om, hvorledes MCMI både kan anvendes som led i en udredning og diagnostik, men ikke mindst aktivt anvendes med klienterne i tilrettelæggelse af deres behandling. Både Ragnar Stefánsson og Per Nielsen har publiceret artikler om deres erfaringer *. På Hovedpineklinikken i Glostrup har Jacob Sander Hansen og Birgit Henning inddraget MCMI i den rutinemæssige diagnostiske udredning og nyligt publiceret deres resultater. Per Sørensen fra Psykiatrisk Center Amager fremlagde resultater fra sin ph.d.-afhandling om somatiseringstilstande, hvor han også har anvendt MCMI som udredningsinstrument. Både ved Pers fremlæggelse og fremlæggelse ved Ole Senstius fra Socialmedicinsk Enhed i Ålborg drøftedes de særlige karakteristika hos somatiserende patienter og vanskelighederne ved at opnå fornøden validitet af MCMI-skalaen for somatoform lidelse. Per Hensen og Carlotta Canova fremlagde resultater fra deres store undersøgelse af voldelige mænd (Dialog mod Vold). Erik Simonsen og Sebastian Simonsen havde lavet SCID II og MCM på en række patienter med personlighedsforstyrrelser. De viste fin korrelation mellem dimensionelle scores fra SCID II personlighedsforstyrrelser og de dimensionelle rawscores på tilsva- NEWSLETTER 5 IPTP

7 rende skalaer. Endelig gav psykiater Bodil Roved eksempler på, hvorledes MCMI kan anvendes i psykiatrisk speciallægepraksis. Assessmentkurser Atter i 2008 har der været afholdt assessmentkurser i MCMI, NEO-PI-R og SCID II. Instituttet ser det fortsat som sin opgave at udbyde faste kurser i assessment og planlægger at udvide det med kurser i DAPP, så snart Dansk Psykologisk Forlag er klar til at udgive denne test, når der er publiceret en manual om originaltesten. Dansk Psykiatrisk Selskabs 100 års jubilæum I forbindelse med Dansk Psykiatrisk Selskabs 100 års jubilæum fandt bestyrelsen det naturlig at markere sig med et symposium om personlighedsforstyrrelser. Per Sørensen stod for arrangementet, som blev afviklet på Panum Instituttet med godt deltagere. Bestyrelsen besluttede på baggrund af succesen at følge arrangementet op med et symposium på Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde i marts Ved festsymposiet på Rigshospitalet havde Erik Simonsen et foredrag om pionerer i dansk psykiatri inden for personlighedsområdet, og han fokuserede her på Hjalmar Helweg, August Wimmer, Ib Ostenfeld, Georg Stürup samt Thorkil Vanggaard, som hver især repræsenterede vigtige traditioner inden for personlighedsforstkning og temperamentslæren. PsykiatriFondens bog om personlighedsforstyrrelser Nævnes bør det også, at PsykiatriFonden udkom med en antologi om personlighedsforstyrrelser, redigeret af Erik Simonsen. Bogen er blevet en af Psykiatri- Fondens bestsellers. Flere fra bestyrelsen har bidraget til bogen, som forlyder det - har vakt stor inspiration i flere miljøer rundt omkring i Danmark. Bogen vil også over for myndighederne blive brugt som forsøg på at gøre opmærksom på, at området personlighedsforstyrrelser på mange måder har været et forsømt område, ikke mindst i betragtning af de omfattende sociale konsekvenser, en personlighedsforstyrrelse - behandlet eller ubehandlet har både for patient, familie og økonomisk for samfundet. Glen O. Gabbard seminar Atter i 2008 havde vi besøg af den amerikanske psykiater Glen O. Gabbard, som hver gang han kommer til landet holder os opdateret med sin blændende måde pædagogisk at fremstille den nyere forskning inden for mind and body interaktionen. NEWSLETTER 6 IPTP

8 Seminar med professor John Livesley John Livesley gæstede på ny Instituttet. Sebastian Simonsen fra bestyrelsen har indsamlet et større materiale om John Livesleys instrument DAPP. John Livesley fremlagde ved seminaret nogle af sine ideer vedrørende revision af DSM- IV. ISSPD s 13. Kongres i København 2013 I løbet af 2008 fik bestyrelsen opfordring til at afholde ISSPD s jubilæumskongres i Som det vil være medlemmerne bekendt, arrangerede vi i København den første internationale kongres om personlighedsforstyrrelser i 1988, hvor vi samtidig stiftede IPTP samt i samarbejde med professor Ted Millon også ISSPD (International Society on the Study of Personality Disorders). Det er en stor ære for os at få denne opfordring, som vi har accepteret, og bestyrelsen er gået i gang med de indledende drøftelser om kongressen. Erik Simonsen * Stefánsson R & Hesse M. Personality Disorders in Substance Abusers: A Comparison of Patients Treated in A Prison Unit and Patients Treated in Inpatient Treatment. International Journal of Mental Health and Addiction 2008; 6: Nielsen P, Røjskjær S & Hesse m. Personality-Guided Treatment for Alcohol Dependence: A Quasi- Randomized Experiment. The American Journal on Addictions 2007; 16: Hansen JS, Bendtsen L & Jensen R. Predictors of treatment outcome in headache patients with the Millon Clinical Multiaxial Inventory III (MCMI-III). Journal of Headache and Pain 2007; 8: Kontingent Har du betalt kontingent? Kontakt mig, hvis du er i tvivl, om du har betalt for 2009: Kontingentet er 300,00 kr. Beløbet kan indbetales til Danske Bank, reg.nr kontonr Husk at oplyse navn. Hvis du har brug for giroindbetalingskort, bedes du ligeledes kontakte mig. Dorit Mortensen NEWSLETTER 7 IPTP

9 Seminarer og kurser 6. Millon seminar: Professor James P. Choca Professor James P. Choca er leder af ph.d.-studieskolen ved School of Psychology ved Roosevelt University i Chicago. Choca har gennem mange år opsamlet forskningsresultater vedrørende MCMI og udgivet bogen: Interpretive Guide of MCMI, American Psychological Association, der nu foreligger i 3. udgave. Han har arbejdet tæt sammen med Millon og har stor erfaring i at undervise om MCMI. Tid: Fredag 25. og lørdag 26. september 2009, begge dage kl Sted: Store mødelokale, Aktivitetshuset, 1. sal, Psykiatrien Roskilde, Smedegade 10-16, Roskilde Program Fredag 25. september Millon s theory The MCMI-III scales and what is known about them frokost The Base Rate score, the comparison of this score to the more often used T-score A system for interpreting the MCMI-III Lørdag 26. september The MCMI-III of substance abusers MCMI Cases frokost The MCMI in treatment The future of questionnaires Kursusafgift: kr. for medlemmer af IPTP, kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding senest 7. september til Dorit Mortensen med oplysning om navn, adresse og evt. EAN-nummer. NEWSLETTER 8 IPTP

10 Kurser i brugen af MCMI III (Millon Clinical Multiaxial Inventory III) MCMI III er oversat til dansk, og der foreligger en dansk manual, som Pearson nu udgiver. Kurset henvender sig til kliniske psykologer og psykiatere, der ønsker at anvende spørgeskemaet MCMI som personlighedstest som led i en diagnostisk evaluering. Instituttet afholder i efteråret introduktionskursus og certificeringskursus i både Odense og Roskilde. Introduktionskursus Program o Kort gennemgang af personlighedsforstyrrelser o Kort introduktion til Millons teorier og publikationer o Introduktion til spørgeskemametoden og alternativer til MCMI o MCMI III s konstruktion, administration og anvendelsesmuligheder o Fortolkning af MCMI III profiler Kursusafgift kr. for medlemmer af IPTP, kr. for andre Deltagerantal Max. 20 Odense Tid Torsdag den 24. september 2009 kl Underviser Professor, cand.psych. Ask Elklit Tilmeldingsfrist og betaling (Odense) senest 11. september til Ask Elklit, Bindende tilmelding ved indbetaling af kursusgebyr på reg.nr. 0978, kontonr Angiv navn, adresse, tlf.nr. samt adresse ved tilmelding. Roskilde Tid Fredag den 20. november 2009 kl Underviser Forskningschef, overlæge Erik Simonsen Tilmeldingsfrist (Roskilde) senest 2. november til Dorit Mortensen, med angivelse af navn, adresse og evt. EAN-nummer. NEWSLETTER 9 IPTP

11 Certificeringskursus i MCMI III Kurset henvender sig kun til kursister, der tidligere har deltaget i introduktionskursus i MCMI III Opfølgnings-/certificeringskursuset vil indeholde en valgfri mulighed for at få testet sin viden om prøven og sine evner til at lave en fortolkning af profiler. Mål Metode Prøve At sætte deltagerne i stand til at lave fortolkninger af MCMIprofiler med særlig opmærksomhed på mulige fejlkilder i testen og i undersøgelsessituationen. Workshop hvor hver deltager medbringer to profiler inkl. spørgeskema. Disse diskuteres parvist; analyserne fremlægges i plenum. Generelle problemstillinger diskuteres i fællesskab. Profilerne bedes fremsendt til underviseren en uge inden kurset. Dagen afsluttes med en prøve, der tester baggrundsviden om testen. Er resultatet af prøverne (fortolkning af profiler og MC) tilfredsstillende, tilsendes deltagerne efterfølgende et certifikat. Kursusafgift kr. for medlemmer af IPTP, kr. for andre Deltagerantal Max. 8 Odense Tid/sted Onsdag den 18. november og torsdag den 19. november 2009, begge dage kl Underviser Professor, cand.psych. Ask Elklit Tilmeldingsfrist og betaling (Odense) senest 9. november til Ask Elklit, Bindende tilmelding ved indbetaling af kursusgebyr på reg.nr. 0978, kontonr Angiv navn, adresse, tlf.nr. samt adresse ved tilmelding. Roskilde Tid Torsdag den 29. oktober og fredag den 30. oktober 2009, begge dage kl Underviser Forskningschef, overlæge Erik Simonsen Tilmeldingsfrist (Roskilde) senest 2. oktober til Dorit Mortensen, med angivelse af navn, adresse og evt. EAN-nummer. NEWSLETTER 10 IPTP

12 Introduktionskursus i NEO-PI-R NEO-PI-R er sammen med MCMI-III og MMPI blandt de hyppigst anvendte spørgeskemaer til klinisk brug. NEO-PI-R beskriver 5 grundlæggende faktorer: Neuroticisme, ekstroversion, omgængelighed, åbenhed og samvittighedsfuldhed samt en række underliggende facetter. NEO-PI-R står knapt så stærkt i relation til en traditionel klassifikation af personlighedsforstyrrelser, men den har sin styrke i beskrivelsen af patientens ressourcer, stærke og svage sider. Testen er videnskabeligt velunderbygget og er valideret i flere transkulturelle studier. Den er hyppigt anvendt i forskningsprojekter, men har også vist sig at være et nyttigt instrument til brug for en almindelig psykologisk testning eller ved psykiatriske speciallægeerklæringer. Kurset er tilrettelagt som et introduktionskursus for psykologer og psykiatere, som påtænker at bruge NEO-PI-R i klinisk arbejde. Program Gennemgang af testens konstruktion og administration NEO-PI-R s domæner og facetskalaer Kliniske anvendelsesmuligheder Fortolkning af profiler Gennemgang af en række sygehistorier og NEO-PI-R profiler Eksempler på testrapporter Testen er udgivet af Dansk Psykologisk Forlag, og der foreligger en manual, som det forventes, at deltagerne har anskaffet sig inden kurset. Tid Fredag den 27. november 2009 kl Sted Psykiatrien Roskilde, Store mødelokale, Aktivitetshuset, 1. sal, Smedegade 10-16, Roskilde Underviser Forskningschef, overlæge Erik Simonsen Kursusafgift kr. for medlemmer af IPTP, kr. for andre Deltagerantal max. 20 Tilmelding senest 6. november til Dorit Mortensen, med angivelse af navn, adresse og evt. EAN-nummer. NEWSLETTER 11 IPTP

13 Referat af kursus med Giancarlo Dimaggio Kursus i Metakognitiv Interpersonel Terapi I marts måned gæstede den italienske psykiater Giancarlo Dimaggio IPTP. Giancarlo og hans kolleger ved Third Centre of Cognitive Psychotherapy i Rom, har gennem årene udviklet en avanceret teoretisk model til forståelse af kernepatologien i personlighedsforstyrrelser. Modellen er baseret på en funktionel og dynamisk analyse af de forskellige personlighedsforstyrrelsers centrale dimensioner, og forståelse af hvorledes disse interagerer med hverandre og omverdenen. De fire overordnede dimensioner i modellen er: (1) Hvad tænker og føler personen (menings-systemet) (2) Hvor godt forstår de sig selv og andre (metakognition) (3) Hvordan påvirker de andre (interpersonelle processer) (4) Hvad vælger de at gøre, og hvilke principper ligges til grund for disse valg. Med udgangspunkt i sådanne analyser af de forskellige personlighedsforstyrrelser, har Dimaggio og kolleger udviklet en integrativ psykoterapeutisk behandlingsmetode, målrettet de forskellige personlighedsforstyrrelser. Fokus er generelt på patienternes metakognitive deficits og dysfunktioner, problematiske sindstilstande (states of mind) samt interpersonelle mønstre. På kursets første dag gav Dimaggio en indføring i teorien bag og principperne for Metakognitiv Interpersonel Terapi. Hovedfokus var på centrale emner såsom selv-patologi, interpersonelle skemata, sindstilstande og metakognition. På kursets anden dag introducerede han MAS (Metacognitive Assessment Scale), der er en skala til vurdering af metakognition. Vi er i IPTP-regi i gang med at oversætte og afprøve denne skala. Skalaen er et forskningsinstrument, som kan anvendes til at rate patienters metakognition på baggrund af interviews eller optagelser af psykoterapi-sessioner. Dimaggio og kolleger har udgivet flere empiriske artikler, hvor de anvender MAS til at analysere psykoterapeutiske processer og cases. Endvidere har Paul Lysaker fra USA, lavet en udgave af MAS, som er blevet anvendt til forskning i skizofreni. Desværre måtte kurset, der var planlagt til at vare tre dage (med supervision af deltageres egne kliniske cases på tredjedagen), stoppes på 2.-dagen, eftersom Dimaggio havde pådraget sig en infektion og havde alvorlig sygdom i nærmeste familie. Såvel Dimaggio som IPTP var meget kede af dette. Dimaggio vil på et senere tidspunkt komme igen og afholde et nyt kursus. Mickey Kongerslev NEWSLETTER 12 IPTP

14 Norwegian style: Første nordiske konference om personlighedsforstyrrelser I dagene juni på Hotel Bristol i Oslo havde Nordens flagskib inden for personlighedsforstyrrelser, Afdelingen for Personlighedspsykiatri, Ullevål Universitetshospital, sat deltagere fra hele Norden i stævne til den første nordiske konference om personlighedsforstyrrelser. Det kliniske perspektiv var sat i centrum, og arrangørerne havde fået fat i Nancy McWilliams som hovednavn og en fin repræsentant for brobygning mellem forskning og klinisk praksis. Foruden McWilliams var andre hovedtalere på konferencen Svenn Torgerson, Jon Monsen og Sigmund Karterud. Når man ser på disse navne, er det værd at hæfte sig ved, at hovedarrangørerne bag denne konference er et nyt kuld af unge meget dygtige norske psykologer, blandt andet Espen Arnevik, Bente Sommerfeldt og Christian Schlüter. Det er alle navne, der er værd at holde øje med i fremtiden. Konferencen var velbesøgt, vel omkring 250 deltagere, som overvejende ligesom oplægsholderne var nordmænd. Af danskere stødte jeg på deltagere fra Bispebjerg, Århus og Stolpegård. Carsten Rene Jørgensen holdt et fremragende oplæg om identitetsproblemer hos patienter med Borderline personlighedsforstyrrelse, mens jeg selv fortalte om spørgeskemabaseret udredning af diagnoserne. Konferencen blev åbnet af formanden for den norske psykologforening, som mente, at personlighedsforstyrrelsesdiagnosen i fremtiden vil blive udfordret som følge af en relativisering af normalitetsbegrebet i en stadig mere globaliseret verden. Derefter fulgte professor Torgerson, hvis populationsbaserede studie fortsat er blandt de allerbedste epidemiologiske undersøgelser af personlighedsforstyrrelserne. Professor Torgerson fremlagde en række kendte data om overhyppighed af diagnosen i byområder i forhold til landområder, og om at de mere introverte og paranoide typer ser ud til at være mere hyppige i Norge end i andre kulturer. De mest interessante data handlede om diagnosens stabilitet over tid. Det er allerede kendt fra mange andre undersøgelser, at diagnosen ikke er stabil over længere perioder, og Torgerson kunne i forlængelse af dette pege på, at de bedste prædiktorer for kronicitet er lavt indkomst- og uddannelsesniveau. Dernæst fulgte et festfyrværkeri af en forelæsning fra Nancy McWilliams. Pointerne var talrige i hendes gennemgang af overlappende kerneområder til forståelse af personlighedsmæssig sundhed og sygdom, men hovedbudskabet var, at det er helt afgørende at bevare et psykologisk sprog til at tale om det hele menneske i stedet for kemi eller isolerede personlighedstræk. Herudover skal det nævnes, at hun er i færd med en omfattende revision af den moderne klassiker NEWSLETTER 13 IPTP

15 Psychoanalytic Diagnosis, og at hun i øvrigt gæster Danmark den 4. september i år (arrangeres af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer). Om eftermiddagen omhandlede den mest velbesøgte parallelsession forskellige behandlingsmodeller til behandling af personlighedsforstyrrelse. Udgangspunktet var for så vidt interessant nok en sammenstilling af mentaliseringsbaseret, skemafokuseret og affektfokuseret behandling. Men både præsentationerne og den efterfølgende diskussion var uinspirerende og holdt på alt for basalt et niveau. McWilliams var chair for parallelsessionen og forsøgte på imponerende vis at puste noget liv ind i diskussionerne med gode spørgsmål som fx hvorvidt der er noget ved de respektive terapiformer, som eksponenterne syntes fungerer mindre godt? Men uden at nævne nogen navne må man sige, at alle med undtagelse af McWilliams fremstod farveløse og uvillige til at diskutere de væsentligste teoretiske og kliniske spørgsmål Øv! Forløsende var det derfor også at høre Sigmund Karterud levere konferencens anden hovedoplevelse. Under overskriften 30 års fascination af personlighedsforstyrrelser gennemgik Karterud de teoretiske navne, som gennem årene har inspireret ham og endte med den nyeste tænkning og forståelse af diagnosen. Med vanligt glimt i øjet og ironiseren over sin egen alphahan status slog Karterud især et slag for den evolutionære psykologi og for integrationen af biologi og hermeneutik. Karterud er i mine øjne den absolut førende forsker inden for feltet i Skandinavien, og vi er mange, som ser frem til hans nye store bog, som skulle være lige på trapperne. På konferencens indholdsside var der således en del gode oplevelser, hvoraf jeg kun har nævnt de væsentligste. Også organisatorisk var tingene absolut i orden. Forholdene var elegante, kaffen velskænket, og teknikken drillede vist slet ikke. Skulle man komme med et par kritiske bemærkninger, må det blive, at konferencesproget bør være engelsk i stedet for de skandinaviske sprog, og at man savnede et mere tydeligt initiativ i forhold til hvem der skal føre depechen videre omkring afholdelse af næste nordiske konference. Det er tvivlsomt, om der i nogen af de andre nordiske lande findes et stærkt nok miljø til at løfte arven efter nordmændene, som altså i den grad cementerede, at Nordic style er Norwegian, når det handler om personlighedsforstyrrelse. Sebastian Simonsen, Dagklinikken Roskilde NEWSLETTER 14 IPTP

16 Anbefalet litteratur Som noget nyt vil vi i Newsletter bringe et udvalg af anbefalede artikler inden for området personlighedsteori og psykopatologi i almindelighed, og personlighedsforstyrrelser i særdeleshed. Der vil fortrinsvist være tale om videnskabelige undersøgelser inden for dette område, med fokus på ætiologi og patogenese, assessment, klassifikation, diagnostik og behandling. King-Casas B, Sharp C, Lomax-Bream L, Lohrenz T, Fonagy P, Montague PR. The rupture and repair of cooperation in borderline personality disorder. Science 2008;321(5890): Der synes at være generel enighed om, at interpersonelle deficits og dysfunktioner udgør et af de mest grundlæggende psykopatologiske træk i og ved personlighedsforstyrrelser. I denne undersøgelse anvendes en spil-teoretisk øvelse med 55 borderline patienter, der spiller mod raske personer med henblik på at undersøge BPD-patienternes evne til at samarbejde og til at genoprette samarbejde efter brud på dette. Ud over kvantitative adfærdsbaserede mål, anvendes der også funktionelle neurale billeddannende teknikker. Undersøgelsen viser bl.a., at BPD-patienter har en markant nedsat evne til at opretholde samarbejde, og efter samarbejdsbrud endvidere har svært ved at genoprette samarbejdet. Neuralt identificeres funktionelle neuroanatomiske områder, som er relateret til disse deficits. Mere generelt illustrerer undersøgelsen, hvorledes spil-teoretiske øvelser og eksperimenter kan anvendes til at undersøge de basale neurale processer, der ligger til grund for de interpersonelle deficits og dysfunktioner, som kan observeres i relation til forskellige former for psykopatologi. * Wupperman P, Neumann CS, Axelrod SR. Do deficits in mindfulness underlie borderline personality features and core difficulties? Journal of Personality Disorders 2008;22(5): Mindfulness er et central begreb inden for den tredje bølge af kognitiv terapi, Acceptance and Commitment Therapy kaldet, samt i Dialektisk Adfærdsterapi. Begrebet har endvidere et overlap med mentaliserings-begrebet. Dette studies formål er at undersøge, om deficits i mindfulness er relateret til dysfunktionel følelses-regulering, interpersonelle vanskeligheder og impulsivitet hos patienter med borderline personlighedsforstyrrelse. Resultaterne bekræfter hypotesen om, NEWSLETTER 15 IPTP

17 at mindfulness operationaliseret som et personlighedstræk, er relateret til centrale borderline symptomer og kan forklare disse, efter kontrol for andre relevante variable. * Rottman BM, Woo-Kyoung A, Sanislow CA, Kim NS. Can clinicians recognize DSM-IV personality disorders from Five Factor Model descriptions of patient cases? American Journal of Psychiatry 2009;166: Fem Faktor Modellen (FFM) er en af de dimensionelle tilgange til beskrivelse af personlighedsforstyrrelser, som det overvejes at anvende i den nye udgave af DSM-systemet. Konklusionen på undersøgelsen er, at FFM ikke kan indfange mange af de centrale psykopatologiske områder og symptomer, som er kendetegnende for personlighedsforstyrrelser. Den problematiserer derved den kliniske anvendelighed af en almenpsykologisk personlighedsmodel så som FFM, til diagnostik af personlighedsforstyrrelser. * Arnevik E, Wilberg T, Urnes Ö, Johansen M, Monsen JT, Karterud S. Psychotherapy for personality disorders. Short-term day hospital psychotherapy versus outpatient individual therapy - a randomized controlled study. European Psychiatry 2009;24(2):71-8 Endskønt der er sket fremskridt i behandlingen af personlighedsforstyrrelser, er der stadig mange uafklarede spørgsmål om, hvilke behandlingsformer (evt. overføringsfokuseret, dialektisk adfærdsterapi eller mentaliseringsbaseret terapi), der er optimal. Et andet uafklaret spørgsmål vedrører hvilken organisering af behandling, som er mest hensigtsmæssig. Nærværende undersøgelse er interessant, fordi det er den første empiriske undersøgelse, der sammenligner effektiviteten af et ambulant individuel psykoterapeutisk behandlingsprogram vis a vis et dagsbehandlingsprogram. Begge programmer er pragmatiske, dvs. at de ikke er baseret på en stringent behandlingstilgang/manual (fx mentaliseringsbaseret eller dialektisk adfærdsterapi). Hovedkonklusionen i denne undersøgelse er, at der generelt ikke synes at være forskelle i effekt mellem det individuelle ambulante psykoterapeutiske behandlingsprogram vs. dagsbehandling programmet. Forskelle i økonomiske omkostninger taget i betragtning, rejser denne undersøgelse spørgsmålet om, hvorvidt dagsbehandling er en optimal måde at udnytte ressourcerne på. Der er dog behov for flere undersøgelser, ikke mindst fremtidige, NEWSLETTER 16 IPTP

18 der adresserer mere specifikke og manualiserede behandlingsformer, før man kan begynde at drage mere endelige konklusioner. Mickey Kongerslev Kalender XI International ISSPD Congress New York, August 21-23, NEWSLETTER 17 IPTP

19 Kontaktpersoner/bestyrelse Forskningschef, overlæge Erik Simonsen (formand for bestyrelsen) Psykiatrisk Forskningsenhed, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf Speciallæge i psykiatri Ulrik Haahr Psykiatrien Roskilde, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf Cand.psych., ph.d. Birgit Bork Mathiesen Universitetsklinikken, Øster Farimagsgade 2A, 1353 København K tlf Overlæge, ph.d. Per Sørensen Specialiseret Enhed, Amager Hospital, Digevej 110, 2300 København S Cand.psych., ph.d. Sebastian Simonsen (ansv. Newsletter og hjemmeside) Psykiatrien Roskilde, Dagklinikken, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf Cand.psych., ph.d. Per Nielsen Ringgården, Afdeling for forskning og formidling, Strandvejen 1, 5500 Middelfart tlf Speciallæge i psykiatri Bo Jensen Hou, Nobisvej 46, 3460 Birkerød Cand.psych. Mickey Kongerslev Psykiatrisk Forskningsenhed, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf Sekretær Dorit Mortensen Psykiatrisk Forskningsenhed, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf el , fax NEWSLETTER 18 IPTP

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Juli 2008 36/08 Orientering fra formanden... 3 Kontingent... 5 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 6 Årsberetning... 7 Seminarer og kurser... 9 5. Millon seminar... 9 Kursus om Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Januar 2011 41/11 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Kontingent... 5 Seminar med Professor Glen O. Gabbard... 6 Seminar med Professor Paul Lysaker... 7 Masterclass med

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Januar 2010 39/10 Orientering fra formanden 3 Ordinær generalforsamling i IPTP 6 Kontingent 6 Kursus om Personlighedsforstyrrelser og Personlighedsteori 7 2-dages seminar om psykopati med Robert D. Hare

Læs mere

45/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

45/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Januar 2013 45/13 Orientering fra formanden... 3 Kontingent... 5 Ordinær generalforsamling... 5 1. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser... 6 Masterclass med Nancy McWilliams... 8 Introduktionskursus

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Januar 2009 37/09 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Kontingent... 5 Kursus i Metakognitiv Interpersonel Terapi... 6 Kursus om Personlighedsforstyrrelser... 7 Introduktionskursus

Læs mere

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. 2014 47/14 Orientering fra formanden... 3 Indtryk fra ISSPD XIII kongressen... 5 Ordinær generalforsamling... 6 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 7 Forskningsseminar med professor Arnoud Arntz...

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

IPTP s 25 års jubilæum. Erik Simonsen Professor i klinisk psykiatri

IPTP s 25 års jubilæum. Erik Simonsen Professor i klinisk psykiatri IPTP s 25 års jubilæum Erik Simonsen Professor i klinisk psykiatri 10 års jubilæet! Børsen 1999 Morten Birket-Smith, Ulrik Haahr, Robert Weinryb, Glen Gabbard, John Gunderson, Peter Tyrer, Erik Simonsen

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis Claus Rendtorff Læge Lotte S. Sørensen psykolog BRAINSTORM den første mistanke Hvad skal vi nå? Mistanke om personlighedsforstyrrelse De

Læs mere

44/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

44/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Juli 2012 44/12 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 5 Årsberetning... 6 Fornyelse af medlemskab... 8 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 9 Certificeringskursus

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Juli 2006 32/06 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 19. april 2006... 5 Årsberetning... 6 DBT og mentaliseringsbaseret terapi (MBT) af borderline patienter... 10

Læs mere

48/14 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

48/14 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Juli 2014 48/14 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 7. april 2014... 5 Årsberetning... 6 2. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser... 8 Skriveworkshop

Læs mere

35/08 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp.

35/08 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp. Januar 2008 35/08 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Seminarer og kurser... 5 Kursus om Personlighedsforstyrrelser og Personlighedsteori... 6 Seminar med Professor Glen

Læs mere

43/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

43/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Januar 2012 43/12 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Certificeringskursus i MCMI III... 6 Seminar med professor Paul Moran... 7 Refleksioner over den pågående revision

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus

Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus Undervisere Christina Mette Christina Schacht-Magnussen, cand. psych., specialist og supervisor i psykoterapi. Christina Schacht-Magnussen har lang

Læs mere

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer 2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer Baggrund Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret behandlingsmetode, som har vist sig effektiv ved en lang række psykiske lidelser som depression,

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Formål At bibringe kursusdeltagere en viden både teoretisk og praktisk om mentaliseringsbaseret (MBT) gruppeterapi; samt en forståelse for de dele af den gruppeanalytiske

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde Arbejder du med udsatte unge eksempelvis som psykolog, terapeut, behandler, pædagog eller leder for et behandlingssted og vil du gerne opgradere dine professionelle kompetencer? På årets store TUBA-konference,,

Læs mere

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre.

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Sabina Palić, Cand.psych., Ph.D. studerende, Videnscenter for Psykotraumatologi, Psykologisk

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Personlighedsforstyrrelse. i et psykiatrisk perspektiv. Morten Kjølbye Borderline Konference 1. Diagnosticering - perspektiver og udfordringer

Personlighedsforstyrrelse. i et psykiatrisk perspektiv. Morten Kjølbye Borderline Konference 1. Diagnosticering - perspektiver og udfordringer Diagnosticering - perspektiver og udfordringer Konference om borderline København 7. februar 2017 Psykiatrien i Nordjylland Morten Kjølbye Uddannelseskoordinerende overlæge Psykiatrien i Region Nordjylland

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

50/15. Tel (+45) 2628 2916 info@iptp.dk www.iptp.dk

50/15. Tel (+45) 2628 2916 info@iptp.dk www.iptp.dk 2015 50/15 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 5 Certificeringskursus i MCMI III... 7 NKR Borderline... 8 Kursus i diagnostisk udredning af personlighedsforstyrrelser...

Læs mere

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

IGA og Kompetencecenter for Psykoterapi Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G)

IGA og Kompetencecenter for Psykoterapi Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G) IGA og Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G) 017-18 Indhold Mentalisering forstås som en både implicit og eksplicit evne til at se sig selv udefra og andre indefra i interpersonelle sammenhænge.

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

51/16 Tel (+45) 2628 2916 iptp.dk@gmail.com www.iptp.dk CVR 29579946

51/16 Tel (+45) 2628 2916 iptp.dk@gmail.com www.iptp.dk CVR 29579946 Januar 2016 51/16 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling... 5 Kursus i diagnostisk udredning af personlighedsforstyrrelser... 6 Jubilæum i IPTP... 7 Certificeringskursus i MCMI III...

Læs mere

Nordisk konference 2012

Nordisk konference 2012 Nordisk konference 2012 Fremtiden inden for børneog ungdomspsykiatri Betydningen af DSM-5 og guidelines for udredning og behandling 13. og 14. juni 2012 Aalborg Velkommen til Aalborg Begreberne inden for

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 Referat Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 1. Pernille Skejø blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen konstateredes rettidigt indkaldt. 2. Formandens beretning se bilag.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi. Medundervisere: Anders Degn Pedersen, Specialist & Supervisor i Neuropsykologi

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Lisa Korsbek Seniorforsker Region Hovedstadens Psykiatri og styregruppemedlem Peer-Netværket Betydningen af peer-støtte fra et brugerperspektiv

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis. Claus Rendtorff Læge Lotte Starch Sørensen Psykolog

Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis. Claus Rendtorff Læge Lotte Starch Sørensen Psykolog Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis Claus Rendtorff Læge Lotte Starch Sørensen Psykolog Hvad skal vi nå? Mistanke om forstyrret personlighedsstruktur De reelle kriterier i

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

49/15. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

49/15. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. 2015 49/15 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling... 6 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 7 Kursus i Child Attachment Interview (CAI)... 8 Referat fra 2. nationale seminar om

Læs mere

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015 INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (-KBH), er en

Læs mere

33/07 IPTP, Smedehus Psychiatric Hospital Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp.

33/07 IPTP, Smedehus Psychiatric Hospital Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp. Januar 2007 33/07 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Seminarer og kurser... 5 Seminarer... 6 Substance abuse and personality disorders... 6 Seminar med Lorna Smith Benjamin

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Juli 2010 40/10 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 5 Årsberetning... 6 Fornyelse af medlemskab... 7 7. Millon seminar: Professor Stephen Strack... 8 Introduktionskursus

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Fagligt forsvarligt eller omsorgsvigt? Er det tid til at få et nyt værktøj i tandværktøjskassen på mælketandsområdet.

Fagligt forsvarligt eller omsorgsvigt? Er det tid til at få et nyt værktøj i tandværktøjskassen på mælketandsområdet. Fagligt forsvarligt eller omsorgsvigt? Er det tid til at få et nyt værktøj i tandværktøjskassen på mælketandsområdet. Temadag om personlighedsforstyrrelser Røsnæskursus 12. og 13. maj 2011 på kursuscenter

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009

Læs mere

The cultural interview

The cultural interview The cultural interview Til Videnscenterets internationale symposium blev der sat fokus på dilemmaer knyttet til diagnosticering på tværs af kulturer. Indlæg fra Danmark, Holland og USA bragte forskellige

Læs mere

Deltagere: Tid og sted:

Deltagere: Tid og sted: Der er mulighed for at gennemføre en uddannelse til ISTDP-terapeut på dansk. Undervisningsplan, øvelser og materiale er udviklet af Jon Frederickson fra ISTDP-institute i Washington efter samme pædagogiske

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Veje til behandling for mennesker med førstegangspsykose -

Veje til behandling for mennesker med førstegangspsykose - Veje til behandling for mennesker med førstegangspsykose - Registerbaseret studier til TOP Lene Halling Hastrup, PhD Psykiatrisk Forskningsenhed 1 Baggrund Registerforskningen i TOP undersøger: 1) Varigheden

Læs mere

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05. FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Danish Society for Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv

Læs mere

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Odense d. 25.10.2013 Til stede: Kirsten Almar, Lars P. Laugesen, Helene Munksgaard, Torben Wedervang Jensen, Annette Lolk, Kjeld Andersen,

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

Symp 13. Højt begavede børn. 20. april 2013 Science Centret i Sorø. Gifted Childrens første symposium om

Symp 13. Højt begavede børn. 20. april 2013 Science Centret i Sorø. Gifted Childrens første symposium om Symp 13 Gifted Childrens første symposium om Højt begavede børn 20. april 2013 Science Centret i Sorø Lørdag den 20. april Kl. 9:30 18:00 Program 09:30 Velkomst ved Grith Tschorn, formand for Gifted Children

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Oplæg om DAT Dialektisk Adfærdsterapi

Oplæg om DAT Dialektisk Adfærdsterapi Oplæg om DAT Dialektisk Adfærdsterapi Psykiatrisk Dialogforum Tirsdag d 15. maj 2013 Mette Outtrup Braad Cand psyk, Aut. Specialist og supervisor i psykoterapi Lokalpsykiatrien i Haderslev Dialektisk adfærdsterapi:

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Vurdering af egenskaber hos kliniske måleredskaber. Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M. 14. 16. december

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Dobbeltdiagnosekursus

Dobbeltdiagnosekursus Dobbeltdiagnosekursus Kursusbeskrivelse Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 1 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og mål 2 Målgruppe og adgangsbetingelser 2.1 kursistens forudsætninger 3 Kursets opbygning

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Diagnosticering og behandling af borderline

Diagnosticering og behandling af borderline Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Per Sørensen, Centerchef Diagnosticering og behandling af borderline Hvad har vi lært, hvad fungerer, hvad er virkeligheden? 1 Psykiatri Ståsted og forståelse

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 Referat af Dansk Sociologforenings generalforsamling d. 28. februar 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning

Læs mere

Sydgårdens kompetencer og teoretiske grundlag til behandling af misbrugere med psykiske problemstillinger

Sydgårdens kompetencer og teoretiske grundlag til behandling af misbrugere med psykiske problemstillinger Sydgårdens kompetencer og teoretiske grundlag til behandling af misbrugere med psykiske problemstillinger 1. Indledning Sydgården er et behandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere, og har eksisteret

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

"Klinisk etik!" "Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt"

Klinisk etik! Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt TEMADAG & Workshop "Klinisk etik!" "Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt" Fredag den 7. juni 2013 1030 til 15.30. Temadagen starter med Generalforsamling fra 9.30

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere