Orientering fra formanden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering fra formanden"

Transkript

1 Juli /09 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 22. april Årsberetning... 5 Kontingent Millon seminar: Professor James P. Choca... 8 Kurser i brugen af MCMI III... 9 Certificeringskursus i MCMI III Introduktionskursus i NEO-PI-R Referat af kursus med Giancarlo Dimaggio Norwegian style: Første nordiske konference om personlighedsforstyrrelser Anbefalet litteratur Kalender Kontaktpersoner/bestyrelse IPTP, Smedehus Zealand Region, Psychiatric Research Unit Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45)

2 Orientering fra formanden Instituttet afviklede modul II - behandling i kursusrækken om personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori. Kurset fik en fin evaluering, og bestyrelsen har overvejet ikke blot at gentage kurset senere, men efter opfordring fra kursusdeltagerne også at udbygge kursusrækken med et modul III. Kurserne er godkendt af Dansk Psykologforening som pointgivende i specialistuddannelsen. Kursusarrangørgruppen for Modul II havde sammensat et fint program, som kastede lys over flere forskellige metoder i behandling af patienter med personlighedsforstyrrelser. Hold øje med hjemmesiden (www.iptp.dk) om nye datoer for Modul I og Modul II kurserne, men også datoerne for det nye Modul III, hvor vi håber at kunne sammensætte et program og afholde kurset i løbet af Det er vigtigt for Instituttet at prøve at være samlingspunkt for de mange kræfter, der er i gang i Danmark, på at opkvalificere og kvalitetssikre behandling af patienter med personlighedsforstyrrelser. Vores kursusaktivitet skal ses som led i disse bestræbelser. Det 6. Millon seminar bliver afviklet september 2009 med James Choca, University of Chicago som underviser. Det er lidt af et scoop, at vi har fået James Choca til at undervise os i hele to dage. James Choca er internationalt kendt for sine bøger om MCMI, hvor han systematisk gennemgår den litteratur, der er udkommet om brugen af MCMI og specielt går han ind på, hvorledes MCMI kan anvendes i forskellige kliniske sammenhænge: misbrugsbehandling, i retspsykiatri, ved tilrettelæggelse af psykoterapi etc. James P. Choca: Interpretive Guide to the Millon Clinical Multiaxial Inventory, 3rd ed., American Psychological Association, Washington, Som det vil være mange medlemmer bekendt, har Dansk Psykologisk Forlag ikke længere copyright på MCMI i Danmark. De amerikanske copyrightholder, Pearson, har nu åbnet kontorer flere steder i Europa, inkl. i Danmark. Vi ved i skrivende stund ikke, hvad der skal ske med administration og scoring af MCMI-testen i Danmark. I foråret arrangeret Mickey Kongerslev kursus med den italienske psykiater Giancarlo Dimaggio. Desværre blev Dimaggio stærkt forkølet umiddelbart inden kurset skulle løbe af stabelen. Han kom og påbegyndte sit kursus, men kurset måtte desværre afbrydes efter halvandet døgn. Området med metakognition og mentalisering vil få stor betydning fremover, og vi vil derfor prøve at få en NEWSLETTER 3 IPTP

3 ny aftale med Dimaggio, så kurset kan gennemføres senere som oprindelig planlagt. Bestyrelsen holder sig nøje orienteret om udviklingen i arbejdet med revision af DSM-IV og ICD-10. Ved den årlige kongres for amerikanske psykiatere, APA i San Francisco, kom det frem, at det er sandsynligt, at området personlighedsforstyrrelser rykker op på akse 1 med en generel definition, mens akse 2 så reserveres til beskrivelse af personlighedstræk. Prototyperne for personlighedsforstyrrelser vil formentlig blive indskrænket til kategorierne borderline, antisocial, avoidant, obssessiv-compulsive og skizotypi samt en kategori: Personality Disorder otherwise specified, hvor man regner med, at flere af de nuværende kategorier så kan anvendes efter nærmere specifikation. Endvidere vil man operere med 6 personlighedsdimensioner, som hver især har en række facetter eller personlighedstræk knyttet til sig. Endelig vil det indgå, at sværhedsgraden af personlighedsforstyrrelserne skal registreres, og der vil være fokus på, hvori det maladaptive ved personlighedsforstyrrelsen består. Man er nu inde i en fase, hvor man gør litteraturstudier, og det er forventeligt, at der efterfølgende kommer field trials. Mon ikke American Psychiatric Publishing vil satse hårdt på at udvikle et instrument, som vil hjælpe os til at diagnosticere efter de nye kriterier og de nye metoder. DSM V vil udkomme i Derimod går det meget langsomt med forarbejdet til ICD-II. Der er nedsat en international rådgivergruppe, i første omgang bestående af John Livesley, Peter Tyrer, Toshima Maruta og Erik Simonsen, men gruppen vil blive udvidet. Der er næppe tvivl om, at ICD-11 vil lægge sig tæt op ad DSM-V, om end der fortsat vil være uafklarede forhold, fx om skizotypiernes placering. I maj-nummeret af American Journal of Psychiatry er der opsamlet en række artikler om borderline diagnosen. Det centrale er, at man fra amerikansk side nu lægger vægt på, at borderline diagnosen nu har etableret sig som en diagnose, der er kommet for at blive. John Gunderson, som mere end nogen anden har fulgt borderline diagnosen fra begyndelsen, har skrevet en artikel, hvor han gennemgår historien bag udviklingen af kategorien, herunder diagnosens relation til PTSD, det bipolare spektrum mv. Otto Kernberg har også bidraget til maj-nummeret. I England har man som omtalt i tidligere Newsletter sat fokus på personlighedsforstyrrelserne, og der udkommer nye guidelines. I år har man publiceret guidelines til behandling af personer med antisocial personlighedsforstyrrelse og borderline. Ud over at intensivere forskning af personlighedsforstyrrelse, udvikle behandlingsprogrammer og sikre uddannelse, har man også organiseret indsat- NEWSLETTER 4 IPTP

4 sen i et Personality Disorder Institute, beliggende i Nottingham. Dette institut står bag udgivelsen af tidsskriftet Personality and Mental Health som jeg vil opfordre læserne til at holde sig orienteret i, herunder overveje at fremsende artikler til vurdering. Specielt ser jeg gerne som redaktør for vignetterne, at I fremsender vignetter, gerne efter at have korresponderet med undertegnede om det Som noget nyt har bestyrelsen besluttet i hvert nummer af Newsletter at have et indlæg om anbefalet litteratur, specielt tidsskriftsartikler. Mickey Kongerslev vil redigere dette indlæg. Bestyrelsen arbejder med at udgive tre nye Millon instrumenter: 1) MACI (Millon Adolescent Clinical Inventory), som er en ungdomsudgave af MCMI, 2) MPDC (Millon Personality Disorder Checklist), som er en tjekliste til vurdering af personlighedsforstyrrelser, men ikke mindst et godt pædagogisk instrument til oplæring af personale. 3) MBMD (Millon Behavorial Medicine Diagnostic) til vurdering af personlighed, copingstyle og somatisk sygdom. For mange, der arbejder med personlighedsforstyrrelser, er interessen også udtryk for interesse i at sætte mennesket i centrum, eller som formuleret af Gabbard: The person behind the illness eller som organiseret som en teori om personlighed og psykopatologi: Personology (Millon). I den forbindelse vil jeg ikke undlade at nævne, at der her til efteråret i oktober måned udkommer en ny lærebog i psykiatri: Grundbog i psykiatri, redigeret af Erik Simonsen og Bo Møhl. Bogen udkommer på Reitzels forlag. I denne bog forsøger vi at inddrage erfaringer fra området personlighedsforstyrrelser og lade interaktion mellem personlighed og sygdom være et bærende element bogen igennem i en diatesepersonlighed-stressmodel. Til sidst vil jeg ønske alle en GOD SOMMER. Erik Simonsen NEWSLETTER 5 IPTP

5 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 22. april 2009 Ad 1) Valg af dirigent og referent Bo er dirigent, Ulrik referent. Ad 2) Godkendelse af dagsorden Det konstateres, at generalforsamlingen er lovformeligt indkaldt. Dagsordenen godkendes. Ad 3) Bestyrelsens beretning Drøftes i korte træk. Beretningen fra formanden kommer senere. Der er ingen ad hoc udvalg. Ad 4) Fremlæggelse af regnskab Regnskabet fremlægges i revideret form og godkendes. Det konstateres, at der er et fint overskud dette år. Ad 5) Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år (a) Henlægges til bestyrelsesseminaret i juni. Ad 6) Behandling af indkomne forslag Der er ikke kommet nogen. Ad 7) Fastlæggelse af budget og kontingent Det vedtages, at kontingentet skal være uændret, og budgettet godkendes i øvrigt. Ad 8) Valg af bestyrelse og suppleanter Sebastian og Per Sørensen er på valg og er interesseret i at fortsætte. Genvælges. Ad 9) Valg af revisorer Begge accepterer at fortsætte. Ad 10) valg af medlemmer til faste udvalg Der er ingen faste udvalg p.t. Ad 11) Evt. Intet til eventuelt. Ulrik Haahr NEWSLETTER 4 IPTP

6 Årsberetning Bestyrelsen konstituerede sig i det forløbne år med Erik Simonsen som formand, Birgit Bork Mathiesen som næstformand, Ulrik Haahr som sekretær og kasserer, Sebastian Simonsen som redaktør af Newsletter. Der er i 2008 afholdt 3 bestyrelsesmøder: 31. januar, 19. september og 11. november. Ved årsskiftet havde Instituttet knapt 300 medlemmer. IPTP kurser om personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori Instituttet fik en meget fin start på nyt initiativ med udbud af specialkurser om personlighedsforstyrrelser. Kurserne er målrettet efteruddannelse af kliniske psykologer som led i deres specialistuddannelse i psykopatologi og lægernes efteruddannelse inden for et område, hvor der sjældent er formaliserede efteruddannelsesmuligheder. Arrangørgruppen, Birgit Bork Mathiesen og Bo Jensen Hou havde sammensat et fint program. Kurset var overtegnet i foråret, og blev derfor gentaget i efteråret Det blev på grund af kursets succes besluttet at lave et modul II, hvilket blev planlagt til gennemførelse foråret 2009 under ledelse af Per Sørensen, Per Nielsen og Mickey Kongerslev. Millon seminar Det 5. Millon seminar blev afholdt i Psykiatrien Roskilde med 20 deltagere. Det blev et meget vellykket arrangement, hvor forskellige danske forskere fremlagde deres forskningsresultater omkring brugen af MCMI. Behandlingsleder Ragnar Stefánsson, Statsfængslet i Renbæk og fagchef Per Nielsen, Ringgården, holdt inspirerende indlæg om, hvorledes MCMI både kan anvendes som led i en udredning og diagnostik, men ikke mindst aktivt anvendes med klienterne i tilrettelæggelse af deres behandling. Både Ragnar Stefánsson og Per Nielsen har publiceret artikler om deres erfaringer *. På Hovedpineklinikken i Glostrup har Jacob Sander Hansen og Birgit Henning inddraget MCMI i den rutinemæssige diagnostiske udredning og nyligt publiceret deres resultater. Per Sørensen fra Psykiatrisk Center Amager fremlagde resultater fra sin ph.d.-afhandling om somatiseringstilstande, hvor han også har anvendt MCMI som udredningsinstrument. Både ved Pers fremlæggelse og fremlæggelse ved Ole Senstius fra Socialmedicinsk Enhed i Ålborg drøftedes de særlige karakteristika hos somatiserende patienter og vanskelighederne ved at opnå fornøden validitet af MCMI-skalaen for somatoform lidelse. Per Hensen og Carlotta Canova fremlagde resultater fra deres store undersøgelse af voldelige mænd (Dialog mod Vold). Erik Simonsen og Sebastian Simonsen havde lavet SCID II og MCM på en række patienter med personlighedsforstyrrelser. De viste fin korrelation mellem dimensionelle scores fra SCID II personlighedsforstyrrelser og de dimensionelle rawscores på tilsva- NEWSLETTER 5 IPTP

7 rende skalaer. Endelig gav psykiater Bodil Roved eksempler på, hvorledes MCMI kan anvendes i psykiatrisk speciallægepraksis. Assessmentkurser Atter i 2008 har der været afholdt assessmentkurser i MCMI, NEO-PI-R og SCID II. Instituttet ser det fortsat som sin opgave at udbyde faste kurser i assessment og planlægger at udvide det med kurser i DAPP, så snart Dansk Psykologisk Forlag er klar til at udgive denne test, når der er publiceret en manual om originaltesten. Dansk Psykiatrisk Selskabs 100 års jubilæum I forbindelse med Dansk Psykiatrisk Selskabs 100 års jubilæum fandt bestyrelsen det naturlig at markere sig med et symposium om personlighedsforstyrrelser. Per Sørensen stod for arrangementet, som blev afviklet på Panum Instituttet med godt deltagere. Bestyrelsen besluttede på baggrund af succesen at følge arrangementet op med et symposium på Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde i marts Ved festsymposiet på Rigshospitalet havde Erik Simonsen et foredrag om pionerer i dansk psykiatri inden for personlighedsområdet, og han fokuserede her på Hjalmar Helweg, August Wimmer, Ib Ostenfeld, Georg Stürup samt Thorkil Vanggaard, som hver især repræsenterede vigtige traditioner inden for personlighedsforstkning og temperamentslæren. PsykiatriFondens bog om personlighedsforstyrrelser Nævnes bør det også, at PsykiatriFonden udkom med en antologi om personlighedsforstyrrelser, redigeret af Erik Simonsen. Bogen er blevet en af Psykiatri- Fondens bestsellers. Flere fra bestyrelsen har bidraget til bogen, som forlyder det - har vakt stor inspiration i flere miljøer rundt omkring i Danmark. Bogen vil også over for myndighederne blive brugt som forsøg på at gøre opmærksom på, at området personlighedsforstyrrelser på mange måder har været et forsømt område, ikke mindst i betragtning af de omfattende sociale konsekvenser, en personlighedsforstyrrelse - behandlet eller ubehandlet har både for patient, familie og økonomisk for samfundet. Glen O. Gabbard seminar Atter i 2008 havde vi besøg af den amerikanske psykiater Glen O. Gabbard, som hver gang han kommer til landet holder os opdateret med sin blændende måde pædagogisk at fremstille den nyere forskning inden for mind and body interaktionen. NEWSLETTER 6 IPTP

8 Seminar med professor John Livesley John Livesley gæstede på ny Instituttet. Sebastian Simonsen fra bestyrelsen har indsamlet et større materiale om John Livesleys instrument DAPP. John Livesley fremlagde ved seminaret nogle af sine ideer vedrørende revision af DSM- IV. ISSPD s 13. Kongres i København 2013 I løbet af 2008 fik bestyrelsen opfordring til at afholde ISSPD s jubilæumskongres i Som det vil være medlemmerne bekendt, arrangerede vi i København den første internationale kongres om personlighedsforstyrrelser i 1988, hvor vi samtidig stiftede IPTP samt i samarbejde med professor Ted Millon også ISSPD (International Society on the Study of Personality Disorders). Det er en stor ære for os at få denne opfordring, som vi har accepteret, og bestyrelsen er gået i gang med de indledende drøftelser om kongressen. Erik Simonsen * Stefánsson R & Hesse M. Personality Disorders in Substance Abusers: A Comparison of Patients Treated in A Prison Unit and Patients Treated in Inpatient Treatment. International Journal of Mental Health and Addiction 2008; 6: Nielsen P, Røjskjær S & Hesse m. Personality-Guided Treatment for Alcohol Dependence: A Quasi- Randomized Experiment. The American Journal on Addictions 2007; 16: Hansen JS, Bendtsen L & Jensen R. Predictors of treatment outcome in headache patients with the Millon Clinical Multiaxial Inventory III (MCMI-III). Journal of Headache and Pain 2007; 8: Kontingent Har du betalt kontingent? Kontakt mig, hvis du er i tvivl, om du har betalt for 2009: Kontingentet er 300,00 kr. Beløbet kan indbetales til Danske Bank, reg.nr kontonr Husk at oplyse navn. Hvis du har brug for giroindbetalingskort, bedes du ligeledes kontakte mig. Dorit Mortensen NEWSLETTER 7 IPTP

9 Seminarer og kurser 6. Millon seminar: Professor James P. Choca Professor James P. Choca er leder af ph.d.-studieskolen ved School of Psychology ved Roosevelt University i Chicago. Choca har gennem mange år opsamlet forskningsresultater vedrørende MCMI og udgivet bogen: Interpretive Guide of MCMI, American Psychological Association, der nu foreligger i 3. udgave. Han har arbejdet tæt sammen med Millon og har stor erfaring i at undervise om MCMI. Tid: Fredag 25. og lørdag 26. september 2009, begge dage kl Sted: Store mødelokale, Aktivitetshuset, 1. sal, Psykiatrien Roskilde, Smedegade 10-16, Roskilde Program Fredag 25. september Millon s theory The MCMI-III scales and what is known about them frokost The Base Rate score, the comparison of this score to the more often used T-score A system for interpreting the MCMI-III Lørdag 26. september The MCMI-III of substance abusers MCMI Cases frokost The MCMI in treatment The future of questionnaires Kursusafgift: kr. for medlemmer af IPTP, kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding senest 7. september til Dorit Mortensen med oplysning om navn, adresse og evt. EAN-nummer. NEWSLETTER 8 IPTP

10 Kurser i brugen af MCMI III (Millon Clinical Multiaxial Inventory III) MCMI III er oversat til dansk, og der foreligger en dansk manual, som Pearson nu udgiver. Kurset henvender sig til kliniske psykologer og psykiatere, der ønsker at anvende spørgeskemaet MCMI som personlighedstest som led i en diagnostisk evaluering. Instituttet afholder i efteråret introduktionskursus og certificeringskursus i både Odense og Roskilde. Introduktionskursus Program o Kort gennemgang af personlighedsforstyrrelser o Kort introduktion til Millons teorier og publikationer o Introduktion til spørgeskemametoden og alternativer til MCMI o MCMI III s konstruktion, administration og anvendelsesmuligheder o Fortolkning af MCMI III profiler Kursusafgift kr. for medlemmer af IPTP, kr. for andre Deltagerantal Max. 20 Odense Tid Torsdag den 24. september 2009 kl Underviser Professor, cand.psych. Ask Elklit Tilmeldingsfrist og betaling (Odense) senest 11. september til Ask Elklit, Bindende tilmelding ved indbetaling af kursusgebyr på reg.nr. 0978, kontonr Angiv navn, adresse, tlf.nr. samt adresse ved tilmelding. Roskilde Tid Fredag den 20. november 2009 kl Underviser Forskningschef, overlæge Erik Simonsen Tilmeldingsfrist (Roskilde) senest 2. november til Dorit Mortensen, med angivelse af navn, adresse og evt. EAN-nummer. NEWSLETTER 9 IPTP

11 Certificeringskursus i MCMI III Kurset henvender sig kun til kursister, der tidligere har deltaget i introduktionskursus i MCMI III Opfølgnings-/certificeringskursuset vil indeholde en valgfri mulighed for at få testet sin viden om prøven og sine evner til at lave en fortolkning af profiler. Mål Metode Prøve At sætte deltagerne i stand til at lave fortolkninger af MCMIprofiler med særlig opmærksomhed på mulige fejlkilder i testen og i undersøgelsessituationen. Workshop hvor hver deltager medbringer to profiler inkl. spørgeskema. Disse diskuteres parvist; analyserne fremlægges i plenum. Generelle problemstillinger diskuteres i fællesskab. Profilerne bedes fremsendt til underviseren en uge inden kurset. Dagen afsluttes med en prøve, der tester baggrundsviden om testen. Er resultatet af prøverne (fortolkning af profiler og MC) tilfredsstillende, tilsendes deltagerne efterfølgende et certifikat. Kursusafgift kr. for medlemmer af IPTP, kr. for andre Deltagerantal Max. 8 Odense Tid/sted Onsdag den 18. november og torsdag den 19. november 2009, begge dage kl Underviser Professor, cand.psych. Ask Elklit Tilmeldingsfrist og betaling (Odense) senest 9. november til Ask Elklit, Bindende tilmelding ved indbetaling af kursusgebyr på reg.nr. 0978, kontonr Angiv navn, adresse, tlf.nr. samt adresse ved tilmelding. Roskilde Tid Torsdag den 29. oktober og fredag den 30. oktober 2009, begge dage kl Underviser Forskningschef, overlæge Erik Simonsen Tilmeldingsfrist (Roskilde) senest 2. oktober til Dorit Mortensen, med angivelse af navn, adresse og evt. EAN-nummer. NEWSLETTER 10 IPTP

12 Introduktionskursus i NEO-PI-R NEO-PI-R er sammen med MCMI-III og MMPI blandt de hyppigst anvendte spørgeskemaer til klinisk brug. NEO-PI-R beskriver 5 grundlæggende faktorer: Neuroticisme, ekstroversion, omgængelighed, åbenhed og samvittighedsfuldhed samt en række underliggende facetter. NEO-PI-R står knapt så stærkt i relation til en traditionel klassifikation af personlighedsforstyrrelser, men den har sin styrke i beskrivelsen af patientens ressourcer, stærke og svage sider. Testen er videnskabeligt velunderbygget og er valideret i flere transkulturelle studier. Den er hyppigt anvendt i forskningsprojekter, men har også vist sig at være et nyttigt instrument til brug for en almindelig psykologisk testning eller ved psykiatriske speciallægeerklæringer. Kurset er tilrettelagt som et introduktionskursus for psykologer og psykiatere, som påtænker at bruge NEO-PI-R i klinisk arbejde. Program Gennemgang af testens konstruktion og administration NEO-PI-R s domæner og facetskalaer Kliniske anvendelsesmuligheder Fortolkning af profiler Gennemgang af en række sygehistorier og NEO-PI-R profiler Eksempler på testrapporter Testen er udgivet af Dansk Psykologisk Forlag, og der foreligger en manual, som det forventes, at deltagerne har anskaffet sig inden kurset. Tid Fredag den 27. november 2009 kl Sted Psykiatrien Roskilde, Store mødelokale, Aktivitetshuset, 1. sal, Smedegade 10-16, Roskilde Underviser Forskningschef, overlæge Erik Simonsen Kursusafgift kr. for medlemmer af IPTP, kr. for andre Deltagerantal max. 20 Tilmelding senest 6. november til Dorit Mortensen, med angivelse af navn, adresse og evt. EAN-nummer. NEWSLETTER 11 IPTP

13 Referat af kursus med Giancarlo Dimaggio Kursus i Metakognitiv Interpersonel Terapi I marts måned gæstede den italienske psykiater Giancarlo Dimaggio IPTP. Giancarlo og hans kolleger ved Third Centre of Cognitive Psychotherapy i Rom, har gennem årene udviklet en avanceret teoretisk model til forståelse af kernepatologien i personlighedsforstyrrelser. Modellen er baseret på en funktionel og dynamisk analyse af de forskellige personlighedsforstyrrelsers centrale dimensioner, og forståelse af hvorledes disse interagerer med hverandre og omverdenen. De fire overordnede dimensioner i modellen er: (1) Hvad tænker og føler personen (menings-systemet) (2) Hvor godt forstår de sig selv og andre (metakognition) (3) Hvordan påvirker de andre (interpersonelle processer) (4) Hvad vælger de at gøre, og hvilke principper ligges til grund for disse valg. Med udgangspunkt i sådanne analyser af de forskellige personlighedsforstyrrelser, har Dimaggio og kolleger udviklet en integrativ psykoterapeutisk behandlingsmetode, målrettet de forskellige personlighedsforstyrrelser. Fokus er generelt på patienternes metakognitive deficits og dysfunktioner, problematiske sindstilstande (states of mind) samt interpersonelle mønstre. På kursets første dag gav Dimaggio en indføring i teorien bag og principperne for Metakognitiv Interpersonel Terapi. Hovedfokus var på centrale emner såsom selv-patologi, interpersonelle skemata, sindstilstande og metakognition. På kursets anden dag introducerede han MAS (Metacognitive Assessment Scale), der er en skala til vurdering af metakognition. Vi er i IPTP-regi i gang med at oversætte og afprøve denne skala. Skalaen er et forskningsinstrument, som kan anvendes til at rate patienters metakognition på baggrund af interviews eller optagelser af psykoterapi-sessioner. Dimaggio og kolleger har udgivet flere empiriske artikler, hvor de anvender MAS til at analysere psykoterapeutiske processer og cases. Endvidere har Paul Lysaker fra USA, lavet en udgave af MAS, som er blevet anvendt til forskning i skizofreni. Desværre måtte kurset, der var planlagt til at vare tre dage (med supervision af deltageres egne kliniske cases på tredjedagen), stoppes på 2.-dagen, eftersom Dimaggio havde pådraget sig en infektion og havde alvorlig sygdom i nærmeste familie. Såvel Dimaggio som IPTP var meget kede af dette. Dimaggio vil på et senere tidspunkt komme igen og afholde et nyt kursus. Mickey Kongerslev NEWSLETTER 12 IPTP

14 Norwegian style: Første nordiske konference om personlighedsforstyrrelser I dagene juni på Hotel Bristol i Oslo havde Nordens flagskib inden for personlighedsforstyrrelser, Afdelingen for Personlighedspsykiatri, Ullevål Universitetshospital, sat deltagere fra hele Norden i stævne til den første nordiske konference om personlighedsforstyrrelser. Det kliniske perspektiv var sat i centrum, og arrangørerne havde fået fat i Nancy McWilliams som hovednavn og en fin repræsentant for brobygning mellem forskning og klinisk praksis. Foruden McWilliams var andre hovedtalere på konferencen Svenn Torgerson, Jon Monsen og Sigmund Karterud. Når man ser på disse navne, er det værd at hæfte sig ved, at hovedarrangørerne bag denne konference er et nyt kuld af unge meget dygtige norske psykologer, blandt andet Espen Arnevik, Bente Sommerfeldt og Christian Schlüter. Det er alle navne, der er værd at holde øje med i fremtiden. Konferencen var velbesøgt, vel omkring 250 deltagere, som overvejende ligesom oplægsholderne var nordmænd. Af danskere stødte jeg på deltagere fra Bispebjerg, Århus og Stolpegård. Carsten Rene Jørgensen holdt et fremragende oplæg om identitetsproblemer hos patienter med Borderline personlighedsforstyrrelse, mens jeg selv fortalte om spørgeskemabaseret udredning af diagnoserne. Konferencen blev åbnet af formanden for den norske psykologforening, som mente, at personlighedsforstyrrelsesdiagnosen i fremtiden vil blive udfordret som følge af en relativisering af normalitetsbegrebet i en stadig mere globaliseret verden. Derefter fulgte professor Torgerson, hvis populationsbaserede studie fortsat er blandt de allerbedste epidemiologiske undersøgelser af personlighedsforstyrrelserne. Professor Torgerson fremlagde en række kendte data om overhyppighed af diagnosen i byområder i forhold til landområder, og om at de mere introverte og paranoide typer ser ud til at være mere hyppige i Norge end i andre kulturer. De mest interessante data handlede om diagnosens stabilitet over tid. Det er allerede kendt fra mange andre undersøgelser, at diagnosen ikke er stabil over længere perioder, og Torgerson kunne i forlængelse af dette pege på, at de bedste prædiktorer for kronicitet er lavt indkomst- og uddannelsesniveau. Dernæst fulgte et festfyrværkeri af en forelæsning fra Nancy McWilliams. Pointerne var talrige i hendes gennemgang af overlappende kerneområder til forståelse af personlighedsmæssig sundhed og sygdom, men hovedbudskabet var, at det er helt afgørende at bevare et psykologisk sprog til at tale om det hele menneske i stedet for kemi eller isolerede personlighedstræk. Herudover skal det nævnes, at hun er i færd med en omfattende revision af den moderne klassiker NEWSLETTER 13 IPTP

15 Psychoanalytic Diagnosis, og at hun i øvrigt gæster Danmark den 4. september i år (arrangeres af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer). Om eftermiddagen omhandlede den mest velbesøgte parallelsession forskellige behandlingsmodeller til behandling af personlighedsforstyrrelse. Udgangspunktet var for så vidt interessant nok en sammenstilling af mentaliseringsbaseret, skemafokuseret og affektfokuseret behandling. Men både præsentationerne og den efterfølgende diskussion var uinspirerende og holdt på alt for basalt et niveau. McWilliams var chair for parallelsessionen og forsøgte på imponerende vis at puste noget liv ind i diskussionerne med gode spørgsmål som fx hvorvidt der er noget ved de respektive terapiformer, som eksponenterne syntes fungerer mindre godt? Men uden at nævne nogen navne må man sige, at alle med undtagelse af McWilliams fremstod farveløse og uvillige til at diskutere de væsentligste teoretiske og kliniske spørgsmål Øv! Forløsende var det derfor også at høre Sigmund Karterud levere konferencens anden hovedoplevelse. Under overskriften 30 års fascination af personlighedsforstyrrelser gennemgik Karterud de teoretiske navne, som gennem årene har inspireret ham og endte med den nyeste tænkning og forståelse af diagnosen. Med vanligt glimt i øjet og ironiseren over sin egen alphahan status slog Karterud især et slag for den evolutionære psykologi og for integrationen af biologi og hermeneutik. Karterud er i mine øjne den absolut førende forsker inden for feltet i Skandinavien, og vi er mange, som ser frem til hans nye store bog, som skulle være lige på trapperne. På konferencens indholdsside var der således en del gode oplevelser, hvoraf jeg kun har nævnt de væsentligste. Også organisatorisk var tingene absolut i orden. Forholdene var elegante, kaffen velskænket, og teknikken drillede vist slet ikke. Skulle man komme med et par kritiske bemærkninger, må det blive, at konferencesproget bør være engelsk i stedet for de skandinaviske sprog, og at man savnede et mere tydeligt initiativ i forhold til hvem der skal føre depechen videre omkring afholdelse af næste nordiske konference. Det er tvivlsomt, om der i nogen af de andre nordiske lande findes et stærkt nok miljø til at løfte arven efter nordmændene, som altså i den grad cementerede, at Nordic style er Norwegian, når det handler om personlighedsforstyrrelse. Sebastian Simonsen, Dagklinikken Roskilde NEWSLETTER 14 IPTP

16 Anbefalet litteratur Som noget nyt vil vi i Newsletter bringe et udvalg af anbefalede artikler inden for området personlighedsteori og psykopatologi i almindelighed, og personlighedsforstyrrelser i særdeleshed. Der vil fortrinsvist være tale om videnskabelige undersøgelser inden for dette område, med fokus på ætiologi og patogenese, assessment, klassifikation, diagnostik og behandling. King-Casas B, Sharp C, Lomax-Bream L, Lohrenz T, Fonagy P, Montague PR. The rupture and repair of cooperation in borderline personality disorder. Science 2008;321(5890): Der synes at være generel enighed om, at interpersonelle deficits og dysfunktioner udgør et af de mest grundlæggende psykopatologiske træk i og ved personlighedsforstyrrelser. I denne undersøgelse anvendes en spil-teoretisk øvelse med 55 borderline patienter, der spiller mod raske personer med henblik på at undersøge BPD-patienternes evne til at samarbejde og til at genoprette samarbejde efter brud på dette. Ud over kvantitative adfærdsbaserede mål, anvendes der også funktionelle neurale billeddannende teknikker. Undersøgelsen viser bl.a., at BPD-patienter har en markant nedsat evne til at opretholde samarbejde, og efter samarbejdsbrud endvidere har svært ved at genoprette samarbejdet. Neuralt identificeres funktionelle neuroanatomiske områder, som er relateret til disse deficits. Mere generelt illustrerer undersøgelsen, hvorledes spil-teoretiske øvelser og eksperimenter kan anvendes til at undersøge de basale neurale processer, der ligger til grund for de interpersonelle deficits og dysfunktioner, som kan observeres i relation til forskellige former for psykopatologi. * Wupperman P, Neumann CS, Axelrod SR. Do deficits in mindfulness underlie borderline personality features and core difficulties? Journal of Personality Disorders 2008;22(5): Mindfulness er et central begreb inden for den tredje bølge af kognitiv terapi, Acceptance and Commitment Therapy kaldet, samt i Dialektisk Adfærdsterapi. Begrebet har endvidere et overlap med mentaliserings-begrebet. Dette studies formål er at undersøge, om deficits i mindfulness er relateret til dysfunktionel følelses-regulering, interpersonelle vanskeligheder og impulsivitet hos patienter med borderline personlighedsforstyrrelse. Resultaterne bekræfter hypotesen om, NEWSLETTER 15 IPTP

17 at mindfulness operationaliseret som et personlighedstræk, er relateret til centrale borderline symptomer og kan forklare disse, efter kontrol for andre relevante variable. * Rottman BM, Woo-Kyoung A, Sanislow CA, Kim NS. Can clinicians recognize DSM-IV personality disorders from Five Factor Model descriptions of patient cases? American Journal of Psychiatry 2009;166: Fem Faktor Modellen (FFM) er en af de dimensionelle tilgange til beskrivelse af personlighedsforstyrrelser, som det overvejes at anvende i den nye udgave af DSM-systemet. Konklusionen på undersøgelsen er, at FFM ikke kan indfange mange af de centrale psykopatologiske områder og symptomer, som er kendetegnende for personlighedsforstyrrelser. Den problematiserer derved den kliniske anvendelighed af en almenpsykologisk personlighedsmodel så som FFM, til diagnostik af personlighedsforstyrrelser. * Arnevik E, Wilberg T, Urnes Ö, Johansen M, Monsen JT, Karterud S. Psychotherapy for personality disorders. Short-term day hospital psychotherapy versus outpatient individual therapy - a randomized controlled study. European Psychiatry 2009;24(2):71-8 Endskønt der er sket fremskridt i behandlingen af personlighedsforstyrrelser, er der stadig mange uafklarede spørgsmål om, hvilke behandlingsformer (evt. overføringsfokuseret, dialektisk adfærdsterapi eller mentaliseringsbaseret terapi), der er optimal. Et andet uafklaret spørgsmål vedrører hvilken organisering af behandling, som er mest hensigtsmæssig. Nærværende undersøgelse er interessant, fordi det er den første empiriske undersøgelse, der sammenligner effektiviteten af et ambulant individuel psykoterapeutisk behandlingsprogram vis a vis et dagsbehandlingsprogram. Begge programmer er pragmatiske, dvs. at de ikke er baseret på en stringent behandlingstilgang/manual (fx mentaliseringsbaseret eller dialektisk adfærdsterapi). Hovedkonklusionen i denne undersøgelse er, at der generelt ikke synes at være forskelle i effekt mellem det individuelle ambulante psykoterapeutiske behandlingsprogram vs. dagsbehandling programmet. Forskelle i økonomiske omkostninger taget i betragtning, rejser denne undersøgelse spørgsmålet om, hvorvidt dagsbehandling er en optimal måde at udnytte ressourcerne på. Der er dog behov for flere undersøgelser, ikke mindst fremtidige, NEWSLETTER 16 IPTP

18 der adresserer mere specifikke og manualiserede behandlingsformer, før man kan begynde at drage mere endelige konklusioner. Mickey Kongerslev Kalender XI International ISSPD Congress New York, August 21-23, NEWSLETTER 17 IPTP

19 Kontaktpersoner/bestyrelse Forskningschef, overlæge Erik Simonsen (formand for bestyrelsen) Psykiatrisk Forskningsenhed, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf Speciallæge i psykiatri Ulrik Haahr Psykiatrien Roskilde, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf Cand.psych., ph.d. Birgit Bork Mathiesen Universitetsklinikken, Øster Farimagsgade 2A, 1353 København K tlf Overlæge, ph.d. Per Sørensen Specialiseret Enhed, Amager Hospital, Digevej 110, 2300 København S Cand.psych., ph.d. Sebastian Simonsen (ansv. Newsletter og hjemmeside) Psykiatrien Roskilde, Dagklinikken, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf Cand.psych., ph.d. Per Nielsen Ringgården, Afdeling for forskning og formidling, Strandvejen 1, 5500 Middelfart tlf Speciallæge i psykiatri Bo Jensen Hou, Nobisvej 46, 3460 Birkerød Cand.psych. Mickey Kongerslev Psykiatrisk Forskningsenhed, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf Sekretær Dorit Mortensen Psykiatrisk Forskningsenhed, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf el , fax NEWSLETTER 18 IPTP

45/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

45/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Januar 2013 45/13 Orientering fra formanden... 3 Kontingent... 5 Ordinær generalforsamling... 5 1. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser... 6 Masterclass med Nancy McWilliams... 8 Introduktionskursus

Læs mere

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. 2014 47/14 Orientering fra formanden... 3 Indtryk fra ISSPD XIII kongressen... 5 Ordinær generalforsamling... 6 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 7 Forskningsseminar med professor Arnoud Arntz...

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Januar 2009 37/09 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Kontingent... 5 Kursus i Metakognitiv Interpersonel Terapi... 6 Kursus om Personlighedsforstyrrelser... 7 Introduktionskursus

Læs mere

35/08 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp.

35/08 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp. Januar 2008 35/08 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Seminarer og kurser... 5 Kursus om Personlighedsforstyrrelser og Personlighedsteori... 6 Seminar med Professor Glen

Læs mere

43/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

43/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Januar 2012 43/12 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Certificeringskursus i MCMI III... 6 Seminar med professor Paul Moran... 7 Refleksioner over den pågående revision

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

33/07 IPTP, Smedehus Psychiatric Hospital Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp.

33/07 IPTP, Smedehus Psychiatric Hospital Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp. Januar 2007 33/07 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Seminarer og kurser... 5 Seminarer... 6 Substance abuse and personality disorders... 6 Seminar med Lorna Smith Benjamin

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Juli 2010 40/10 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 5 Årsberetning... 6 Fornyelse af medlemskab... 7 7. Millon seminar: Professor Stephen Strack... 8 Introduktionskursus

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009 Kandidatgrad I psykologi

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

34/07 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp.

34/07 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp. Juli 2007 34/07 Orientering fra formanden... 3 Kontingent... 4 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 4 Årsberetning... 6 Årsregnskab... 8 Seminarer og kurser... 9 4. Millon seminar... 9 Forskningsseminar...

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser

RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser RAPPORT 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser 2012 Arbejdsgruppe Seniorforsker, ph.d. Rune Andersen, psykolog Mickey Kongerslev, overlæge Kirsten Aaskov Larsen,

Læs mere

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik INVITATION TIL KONFERENCE LØRDAG D. 12 SEPTEMBER 20 KL. 8.00-14. Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg Arrangører: VODSKOV SKOLE. EGEBAKKEN. ØSTER UTTRUP SKOLE GODTHÅBSKOLEN. HOSPITALSUNDERVISNINGEN

Læs mere

42/11 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

42/11 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Juli 2011 42/11 Orientering fra formanden... 2 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 3 Årsberetning... 5 Fornyelse af medlemskab... 6 Behandling af personlighedsforstyrrelse... 7 Introduktionskursus

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Danish Society for Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Odense d. 25.10.2013 Til stede: Kirsten Almar, Lars P. Laugesen, Helene Munksgaard, Torben Wedervang Jensen, Annette Lolk, Kjeld Andersen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere.

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere. KURSUSFORLØB for lærere og pædagoger GUA - en kompleks autismespektrumforstyrrelse onsdag d. 20. og torsdag d. 21. november 2013 GUA-ramte anskues ofte ud fra en autisme-tilgang. De gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2014-2016. 2. Hold

2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2014-2016. 2. Hold 2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2014-2016 2. Hold Formål Formålet med uddannelsen er at uddanne specialister i klinisk sexologi. Regi Uddannelsen udgår fra Sexologisk Klinik Rigshospitalet,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed Mindfulness Meditation & Opmærksomhed DELTAGERINFORMATION Projektets originaltitel: Mindfulness and Attention (MIA) Har du lyst til at deltage i en videnskabeligt forskningsprojekt? Projektets formål og

Læs mere

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre...

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre... og hvad så? Velkommen til Center for ADHD Jo før jo bedre... Børn med ADHD skal have hjælp så tidligt som muligt. Center for ADHDs formål er at forebygge de negative følgevirkninger, som symptomer på ADHD

Læs mere

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Vurdering af egenskaber hos kliniske måleredskaber. Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M. 14. 16. december

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Pårørendes oplevelse- og belastning ved tidlig psykose. Jens Einar Jansen, klinisk psykolog, Ph.d.

Pårørendes oplevelse- og belastning ved tidlig psykose. Jens Einar Jansen, klinisk psykolog, Ph.d. Pårørendes oplevelse- og belastning ved tidlig psykose Jens Einar Jansen, klinisk psykolog, Ph.d. 70-80% stor belastning Familie klima angst, tristhed, sorg, vrede, skyld, økonomisk belastning 1/3 Depression

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen Exners skizofreniindeks i rorschachprøven Som led i en større undersøgelse, hvis overordnede formål er at etablere en kontrolgruppe til gruppen af nydebuterede

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere