VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love for Dansk Psykolog Forening, 17. Stk. 3. Selskabet er landsdækkende. FORMÅL 2. Selskabets formål er: At fremme udviklingen og udbredelsen af evidensbaseret praksis i relation til coaching dvs. anvendelsen af den bedst tilgængelige forskningsbaserede viden og erfaringer i forbindelse med praksis i relation til coaching. At opsamle, udvikle og udveksle viden og erfaringer på området til brug ved kvalificering af selskabets medlemmer og associerede medlemmer. At initiere forskning og metodeudvikling inden for evidensbaseret praksis i relation til coaching. At efteruddanne psykologer samt at videreuddanne andre faggrupper i coaching på et psykologisk, forskningsbaseret grundlag. At bidrage til udvikling af en specialistuddannelse i evidensbaseret praksis i relation til coaching. At fremme dialoger og samarbejde mellem selskabets medlemmer, associerede medlemmer og andre interessenter med henblik på at højne kvaliteten af coachingydelser samt at sikre forbrugere større gennemskuelighed, en etisk forsvarlig behandling samt klageret. 1

2 At formidle faglig viden og synspunkter i offentligheden samt at profilere selskabets medlemmer og associerede medlemmer - herunder besvare journalistiske henvendelser mv. inden for selskabets område, som henvises til selskabet af foreningen. ARBEJDSOMRÅDE 3. Til opfyldelse af selskabets formål kan der: Undersøges efteruddannelsesbehov blandt selskabets medlemmer og associerede medlemmer. Samarbejdes med andre selskaber. Skabes rammer for et samarbejde - mellem faglige organisationer, arbejdsgiverforeninger, uddannelsesinstitutioner, det offentlige, private udbydere samt købere af coaching - om at øge forbrugersikkerheden gennem formulering af specifikke etiske retningslinjer for coaching samt standarder for best practice. Afholdes foredrag om diverse emner relateret til evidensbaseret coaching herunder forskning i coaching, effektforskning, etik, forskelle og ligheder på coaching og psykoterapi, henvisning af klienter til psykoterapi, coaching inspireret ledelse, life coaching, sundhedscoaching mv. Afholdes kurser i evidensbaseret coaching. Stk. 2. Foredrag og kurser kan være arrangeret af selskabet eller i samarbejde med selskabet. Stk. 3. Arrangører af foredrag og kurser skal have foredrags-/kursusbeskrivelser godkendt af styrelsen. Stk. 4. Arrangører sørger selv for prisfastsættelse, annoncering i Psykolog Nyt, lokalebooking, afholdelse, oprydning mv. Stk. 5. Alle foredrag og kurser skal henvende sig til både medlemmer og associerede medlemmer samt eventuelt andre interesserede personer. På kurser, der udbydes med henblik på godkendelse til specialistuddannelsen, kan antallet af ikke-akademiker og andre faggrupper dog begrænses. Sådanne kurser kan dog også udbydes udenom specialistgodkendelseskravet. 2

3 Stk. 6. Medlemmer og associerede medlemmer skal have mindst 10 % rabat på åbne foredrag og kurser. Arrangører kan vælge at give studentermedlemmer større rabat. Styrelsesmedlemmer kan deltage uden beregning i alle foredrag og kurser. Stk. 7. Alle foredrag og kurser skal eksplicit forholde sig til evidenstraditionen herunder emnet evidensbaseret coaching. Indholdet i foredrag og kurser må ikke - uden at det bliver kommenteret på - stride mod resultater fra eksisterende empirisk forskning. Dog kan nye tiltag, som falder uden for andre selskabers fagområder, godkendes efter styrelsens vurdering. Stk. 8. Kurser bør forholde sig til teori herunder metateoretiske antagelser, empirisk dokumentation herunder effektforskning, beskrivelse af metoder, træning i brugen af teorier og metoder, diskussion af relevansområde, etiske overvejelser, integration i deltagernes arbejde, informationer om hvor deltagerne kan lære mere mv. 3

4 MEDLEMMER 4. Selskabet kan optage studenter- og kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet kan optage associerede medlemmer uden stemmeret. Stk. 3. Anmodning om medlemskab eller associeret medlemskab sker skriftligt til et medlem af styrelsen. Stk. 4. Udmeldelse af selskabet sker skriftligt til et medlem af styrelsen med mindst en måneds varsel til udgangen af et kalenderår. Stk. 5. Et medlem kan samtidig være stemmebærende medlem af flere selskaber. Stk. 6. Associerede medlemmer forpligter sig på lige fod med selskabets øvrige medlemmer til at overholde foreningens til enhver tid gældende etiske retningslinjer. Stk. 7. Det påhviler selskabet at opkræve et årligt kontingent fra selskabets medlemmer og associerede medlemmer. Kontingentopkrævningen dokumenterer antallet af medlemmer over for Dansk Psykolog Forening og danner grundlag for udbetaling af tilskud. SELSKABSGENERALFORSAMLING 5. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Stk. 2. Der afholdes generalforsamling hvert år. Indkaldelse til generalforsamlingen sker via e- mail med mindst ti ugers varsel. Stk. 3. Forslag til dagsordenen skal være indsendt til styrelsen mindst otte uger før generalforsamlingen, således at en endelig dagsorden og et revideret regnskab kan udsendes elektronisk tre uge før afholdelsen. Stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden indeholder følgende faste punkter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Styrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år. 4. Godkendelse af revideret regnskab. 5. Fastlæggelse af forslag til driftsbudget. 6. Behandling af indkomne forslag. 4

5 7. Godkendelse af budget og kontingent. 8. Valg af styrelsesmedlemmer og suppleanter. 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt. Stk. 5. På generalforsamlingen kan der ikke optages nye dagsordenspunkter til besluttende afstemning. Stk. 6. Afstemninger på generalforsamlingen foregår som udgangspunkt ved håndsoprækning, med mindre dirigenten eller mindst et fremmødt medlem ønsker skriftlig afstemning. I så fald bestemmer dirigenten afstemningsproceduren. Stk. 7. Valg af styrelsesmedlemmer sker skriftligt ved, at hver stemmeberettigede person afgiver det antal stemmer, som svarer til det ledige antal styrelsesposter. Stemmesedlerne returneres til to af styrelsen udpeget personer, som åbner og sammentæller stemmerne. Stk. 8. Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal blandt de deltagende medlemmer. Stk. 9. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt repræsentere et andet medlem. Et medlem kan dog højst repræsentere to fuldmagter. Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis styrelsen beslutter det eller mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af begrundet dagsorden skal ske med mindst tre ugers varsel. SELSKABSSTYRELSE 6. Mellem generalforsamlingerne er styrelsen selskabets øverste myndighed. Stk. 2. Styrelsen består af tre medlemmer. Styrelsen konstituerer sig selv efter hvert valg med formand, næstformand og kasserer. Herudover kan styrelsen bestå af to valgte suppleanter. Stk. 3. Styrelsens medlemmer og suppleanter vælges for to år ad gangen. Stk. 4. Styrelsen holder møder efter behov. Stk. 5. Styrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst to af de tre medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende og i dennes fravær næstformandens. 5

6 Stk. 6. Styrelsen fører beslutningsreferater, der er offentligt tilgængelige. Hvert referat godkendes på det efterfølgende styrelsesmøde. Stk. 7. Styrelsen kan kun pålægges opgaver af Dansk Psykolog Forening gennem foreningens regelsæt. Alt andet styrelsesarbejde er frivilligt. Stk. 8. Alle medlemmer og associerede medlemmer kan frit nedsætte aktivitetsudvalg og arrangere aktiviteter. Dog skal aktiviteter i selskabets navn godkendes af styrelsen. Stk. 9. Enkeltpersoner og aktivitetsudvalg kan bede styrelsen om skriftlig tilladelse til at repræsentere selskabet. ØKONOMI OG REGNSKAB 7. Selskabet kan anmode om økonomisk tilskud fra Dansk Psykolog Forening til udgifter i forbindelse med selskabets virksomhed. Stk. 2. Selskabet kan skaffe sig indtægter fra kontingenter og egne arrangementer. Stk. 3. Selskabets midler skal bruges i overensstemmelse med selskabets formålsparagraf. Stk. 4. Selskabet yder kun økonomisk støtte til arrangementer, hvor et eventuelt overskud går til selskabet. Stk. 5. Selskabet stiller som udgangspunkt ikke underskudsgarantier, men kan i særlige tilfælde stille en underskudsgaranti efter en konkret ansøgning. Stk. 6. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Stk. 7. Foreløbigt regnskab (med bilag) for selskabet indsendes til Dansk Psykolog Forening senest den 15. januar for det foregående kalenderår. Stk. 8. Regnskabet for det foregående år udsendes sammen med dagsordenen for generalforsamlingen. Desuden sendes regnskabet til Dansk Psykolog Forenings sekretariat. Stk. 9. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Stk. 10. Godkendt regnskab skal indsendes til Dansk Psykolog Forening. 6

7 VEDTÆGTSÆNDRINGER 8. Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling af 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer. Herefter skal beslutningerne godkendes af Dansk Psykolog Forenings bestyrelse. Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes sammen med den endelige dagsorden. OPLØSNING 9. Selskabet opløses, såfremt 3/4 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor ved en generalforsamling. Stk. 2. Selskabet kan opløses, hvis der i to år ikke har været afholdt selskabsgeneralforsamling. Den sidst valgte kasserer er ansvarlig for at selskabets sagsmateriale, regnskaber, kassebeholdning m.v. overføres til Dansk Psykolog Forening. 7

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere