Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt"

Transkript

1 Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt

2 [Konsekvens af ændringsforslag nr. 3] 3) I den under nr. 2 foreslåede 46 c, indsættes efter stk. 1 som nye stykker:»stk. 2. Udbetaling Danmark skal, som følge af en dom, jf. stk. 1, træffe afgørelse om tilbagebetaling af pension for de dage, hvor pensionisten er dømt for overtrædelse af de nævnte bestemmelser, der er nævnt i stk. 1. Det gælder, uanset om Udbetaling Danmark tidligere har truffet afgørelse om tilbagebetaling af pension for samme periode. Stk. 3. Udbetaling Danmark skal underrette kommunen, når der er truffet afgørelse efter stk. 2. Kommunen skal vurdere, om der skal træffes afgørelse om frakendelse af førtidspension, jf. 44, stk. 1, 1. pkt.«[præcisering af, at Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse som direkte følge af dommen, og at kommunen skal vurdere retten til førtidspension.] 4) Efter den under nr. 2 foreslåede 46 c, indsættes som ny paragraf:» 46 d. Pensionen efter 31 eller 32 c kan i en periode på 3 år højst udgøre et beløb, der svarer til integrationsydelse efter 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, hvis personen ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens 101 a, stk. 1, 114 c, stk. 3, eller 114 d, e eller g for forhold begået i udlandet eller straffelovens 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., og personen for den periode, som dommen omfatter, har modtaget en af følgende ydelser: 1) Dagpenge efter barselsloven. 2) Sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge. 3) Pension efter denne lov. 4) Pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 5) Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 6) Fleksydelse efter lov om fleksydelse. 7) Integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik. 8) Fleksløntilskud efter 70 f eller tilskud til selvstændig virksomhed efter 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 9) Statens Uddannelsesstøtte (SU) efter SU-loven. 10) Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte. 2

3 Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor personen løslades efter afsoning af ubetinget fængselsstraf som følge af en dom, jf. stk. 1. Er personen ikke frihedsberøvet i perioden mellem dom, jf. stk. 1, og afsoningen, medregnes denne periode i perioden efter stk. 1. Hvis personen idømmes bøde eller betinget fængselsstraf, regnes perioden i stk. 1 fra tidspunktet for den endelige dom, jf. stk. 1. Stk. 3. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af udbetalt pension, i perioden i stk. 1, hvis den udbetalte pension overstiger integrationsydelse efter 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, i 3- årsperioden.«den foreslåede 46 d bliver herefter 46 e. [Nedsættelse af pension til integrationsydelsesniveau i en 3-årig periode] Til 3 5) Før nr. 1 indsættes som nyt nummer:»01. I 29 indsættes som stk. 5:»Stk. 5. Det beregnede grundbeløb og pensionstillæg kan højst udbetales med et beløb svarende til integrationsydelse efter 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, når pensionisten er omfattet af 45 d.«.«[nedsættelse af pension til integrationsydelsesniveau i en 3-årig periode] 6) I det under nr. 2 foreslåede 45 c, udgår»udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af pension for de dage, hvor pensionisten er dømt for overtrædelse af de nævnte bestemmelser.«[konsekvens af ændringsforslag nr. 7] 7) I den under nr. 2 foreslåede 45 c, indsættes efter stk. 1 som nye stykker:»stk. 2. Udbetaling Danmark skal som følge af en dom, jf. stk. 1, træffe afgørelse om tilbagebetaling af pension for de dage, hvor pensionisten er dømt for overtrædelse af de bestemmelser, der er nævnt i stk. 1. Det gælder, uanset om Udbetaling Danmark tidligere har truffet afgørelse om tilbagebetaling af pension for samme periode. [Præcisering af, at Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse som direkte følge af dommen, og at kommunen skal vurdere retten til førtidspension.] 8) Efter den under nr. 2 foreslåede 45 c, indsættes som ny paragraf:» 45 d. Det beregnede grundbeløb og pensionstillæg, jf. 29, kan i en periode på 3 år højst udgøre et beløb, der svarer til integrationsydelse efter 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, hvis personen ved endelig dom 3

4 findes at have overtrådt straffelovens 101 a, stk. 1, 114 c, stk. 3, eller 114 d, e eller g for forhold begået i udlandet eller straffelovens 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., og personen for den periode, som dommen omfatter, har modtaget en af følgende ydelser: 1) Dagpenge efter barselsloven. 2) Sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge. 3) Pension efter lov om social pension. 4) Pension efter denne lov. 5) Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 6) Fleksydelse efter lov om fleksydelse. 7) Integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik. 8) Fleksløntilskud efter 70 f eller tilskud til selvstændig virksomhed efter 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 9) Statens Uddannelsesstøtte (SU) efter SU-loven. 10) Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor personen løslades efter afsoning af ubetinget fængselsstraf som følge af en dom, jf. stk. 1. Er personen ikke frihedsberøvet i perioden mellem en dom, jf. stk. 1, og afsoningen, medregnes denne periode i perioden efter stk. 1. Hvis personen idømmes bøde eller betinget fængselsstraf, regnes perioden i stk. 1 fra tidspunktet for den endelige dom, jf. stk. 1. Stk. 3. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af udbetalt pension i perioden i stk. 1, hvis den udbetalte pension overstiger integrationsydelse efter 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, i 3- årsperioden.«den foreslåede 45 d bliver herefter 45 e. [Nedsættelse af pension til integrationsydelsesniveau i en 3-årig periode] Til 4 9) Efter den under nr. 4 foreslåede 62, stk. 4, ændres»stk. 4-7 bliver herefter stk. 5-8«til:»Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7«. [Konsekvens af ændringsforslag nr. 10] 10) Efter nr. 5 indsættes som nyt nummer: 4

5 »01. I 62 indsættes efter stk. 6, der bliver stk. 7, som nyt stykke:»stk. 8. Arbejdsløshedskassen skal som følge af en dom, jf. stk. 4, 3. pkt., træffe afgørelse om tilbagebetaling af dagpenge eller feriedagpenge, som medlemmet har modtaget under ophold i udlandet for den periode, som dommen omfatter. Dette gælder, uanset om arbejdsløshedskassen tidligere har truffet afgørelse om tilbagebetaling af dagpenge eller feriedagpenge for samme periode.«stk. 7 bliver herefter stk. 9. [Præcisering af, at arbejdsløshedskassen skal træffe afgørelse som direkte følge af dommen] 11) I den under nr. 6 foreslåede 74 n, stk. 6, udgår 2. pkt., og efter 74 n, stk. 7, indsættes som nyt stykke:»stk. 8. Arbejdsløshedskassen skal som følge af en dom, jf. stk. 6, træffe afgørelse om tilbagebetaling af efterløn, som medlemmet har modtaget under ophold i udlandet for den periode, som dommen omfatter. Dette gælder, uanset om arbejdsløshedskassen tidligere har truffet afgørelse om tilbagebetaling af efterløn for samme periode.«stk bliver herefter stk [Præcisering af, at arbejdsløshedskassen skal træffe afgørelse som direkte følge af dommen] 12) I den under nr. 7 foreslåede 75 h, stk. 8, udgår 2. pkt. [Konsekvens af ændringsforslag nr. 10] 13) Efter nr. 7 indsættes som nyt nummer:»02. Efter 87 indsættes i kapitel 13:» 87 a. Et medlem er udelukket fra at få udbetalt dagpenge, feriedagpenge og efterløn i en periode på 3 år, hvis medlemmet ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens 101 a, stk. 1, 114 c, stk. 3, eller 114 d, e eller g for forhold begået i udlandet eller straffelovens 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., og medlemmet for den periode, som dommen omfatter, har modtaget en af følgende ydelser: 1) Dagpenge, feriedagpenge eller efterløn efter denne lov. 2) Sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge. 3) Dagpenge efter barselsloven. 4) Pension efter lov om social pension. 5) Pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. 6) Fleksydelse efter lov om fleksydelse. 5

6 7) Kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik. 8) Fleksløntilskud efter 70 f eller tilskud til selvstændig virksomhed efter 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 9) Statens Uddannelsesstøtte (SU) efter SU-loven. 10) Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor medlemmet løslades efter afsoning af ubetinget fængselsstraf som følge af en dom, jf. stk. 1. Er personen ikke frihedsberøvet i perioden mellem en dom, jf. stk. 1, og afsoningen, medregnes denne periode i perioden efter stk. 1. Hvis medlemmet idømmes bøde eller betinget fængselsstraf, regnes perioden i stk. 1 fra tidspunktet for den endelige dom, jf. stk. 1. Stk. 3. Arbejdsløshedskassen skal træffe afgørelse om, at et medlem, der har modtaget dagpenge, feriedagpenge eller efterløn, som medlemmet ikke var berettiget til efter stk. 1, skal betale ydelsesbeløbet tilbage.«[udelukkelse fra dagpenge, feriedagpenge og efterløn i en 3-årig periode] Til 5 14) I det under nr. 1 foreslåede 49 a, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som nyt pkt.:»det gælder, uanset om Udbetaling Danmark tidligere har truffet afgørelse om tilbagebetaling af barselsdagpenge udbetalt til personen for samme periode.«[præcisering af, at Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse som direkte følge af dommen.] 15) Efter den under nr. 1 foreslåede 49 a, indsættes som ny paragraf:» 49 b. En person har ikke ret til dagpenge efter denne lov i en periode på 3 år, hvis personen ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens 101 a, stk. 1, 114 c, stk. 3, eller 114 d, e eller g for forhold begået i udlandet eller straffelovens 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., og personen for den periode, som dommen omfatter, har modtaget en af følgende ydelser: 1) Dagpenge efter denne lov. 2) Sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge. 3) Pension efter lov om social pension. 6

7 4) Pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 5) Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 6) Fleksydelse efter lov om fleksydelse. 7) Integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik. 8) Fleksløntilskud efter 70 f eller tilskud til selvstændig virksomhed efter 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 9) Statens Uddannelsesstøtte (SU) efter SU-loven. 10) Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor personen løslades efter afsoning af ubetinget fængselsstraf som følge af en dom, jf. stk. 1. Er personen ikke frihedsberøvet i perioden mellem en dom, jf. stk. 1, og afsoningen, medregnes denne periode i perioden efter stk. 1. Hvis personen alene idømmes bøde eller betinget fængselsstraf, regnes perioden i stk. 1 fra tidspunktet for den endelige dom, jf. stk. 1. Stk. 3. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om, at en person, der har modtaget dagpenge efter denne lov, som personen ikke var berettiget til efter stk. 1, skal betale dagpengene tilbage.«[udelukkelse fra dagpenge efter barselsloven i 3 år.] Til 6 16) I det under nr. 1 foreslåede 71 a, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som nyt pkt.:»det gælder, uanset om kommunen tidligere har truffet afgørelse om tilbagebetaling af sygedagpenge udbetalt til personen for samme periode.«[præcisering af, at kommunen skal træffe afgørelse som direkte følge af dommen.] 17) Efter den under nr. 1 foreslåede 71 a indsættes som ny paragraf:» 71 b. En person har ikke ret til sygedagpenge fra kommunen i en periode på 3 år, hvis personen ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens 101 a, stk. 1, 114 c, stk. 3, eller 114 d, e eller g for forhold begået i udlandet eller straffelovens 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., 7

8 og personen for den periode, som dommen omfatter, har modtaget en af følgende ydelser: 1) Sygedagpenge fra kommunen efter denne lov. 2) Dagpenge efter barselsloven. 3) Pension efter lov om social pension. 4) Pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 5) Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 6) Fleksydelse efter lov om fleksydelse. 7) Integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik. 8) Fleksløntilskud efter 70 f eller tilskud til selvstændig virksomhed efter 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 9) Statens Uddannelsesstøtte (SU) efter SU-loven. 10) Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor personen løslades efter afsoning af ubetinget fængselsstraf som følge af en dom, jf. stk. 1. Er personen ikke frihedsberøvet i perioden mellem en dom, jf. stk. 1, og afsoningen, medregnes denne periode i perioden efter stk. 1. Hvis personen alene idømmes bøde eller betinget fængselsstraf, regnes perioden i stk. 1 fra tidspunktet for den endelige dom, jf. stk. 1. Stk. 3. Kommunen skal træffe afgørelse om, at en person, der har modtaget sygedagpenge fra kommunen, som personen ikke var berettiget til efter stk. 1, skal betale sygedagpengene tilbage.«[udelukkelse fra ret til sygedagpenge fra kommunen i 3 år.] Til 7 18) I den under nr. 1 foreslåede 22, stk. 5, udgår 2. pkt., og efter 22, stk. 6, indsættes som nyt stykke:»stk. 7. Udbetaling Danmark skal som følge af en dom, jf. stk. 5, træffe afgørelse om tilbagebetaling af fleksydelse for de dage, hvor personen er dømt for overtrædelse af de bestemmelser, der er nævnt i stk. 5. Det gælder, uanset om Udbetaling Danmark tidligere har truffet afgørelse om tilbagebetaling af fleksydelse for samme periode.«stk. 3-8 bliver herefter stk

9 [Præcisering af, at Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse som direkte følge af dommen] 19) Efter den under nr. 1 foreslåede 22, indsættes som ny paragraf:» 22 a. En person er udelukket fra at få udbetalt fleksydelse i en periode på 3 år, hvis personen ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens 101 a, stk. 1, 114 c, stk. 3, eller 114 d, e eller g for forhold begået i udlandet eller straffelovens 114 j, stk. 1, et udrejseforbud fastsat i medfør af 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., og medlemmet for den periode, som dommen omfatter, har modtaget en af følgende ydelser: 1) Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2) Sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge. 3) Dagpenge efter barselsloven. 4) Pension efter lov om social pension. 5) Pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. 6) Fleksydelse efter denne lov. 7) Integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik. 8) Fleksløntilskud efter 70 f eller tilskud til selvstændig virksomhed efter 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 9) Statens Uddannelsesstøtte (SU) efter SU-loven. 10) Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor personen løslades efter afsoning af ubetinget fængselsstraf som følge af en dom, jf. stk. 1. Er personen ikke frihedsberøvet i perioden mellem en dom, jf. stk. 1, og afsoningen, medregnes denne periode i perioden efter stk. 1. Hvis personen idømmes bøde eller betinget fængselsstraf, regnes perioden i stk. 1 fra tidspunktet for den endelige dom, jf. stk. 1. Stk. 3. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om, at en person, der har modtaget fleksydelse, som personen ikke var berettiget til efter stk. 1, skal betale fleksydelsen tilbage.«[udelukkelse fra fleksydelse i en 3-årig periode] Til 8 9

10 20) I den under nr. 1 foreslåede 10 e indsættes efter»10 c«:» samt 70 h og 70 i i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«. [Konsekvensændring som følge af at der indsættes nye bestemmelser om fleksløntilskud og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende] 21) Efter den under nr. 1 foreslåede 10 e, indsættes som nye paragraffer:» 10 f. En person kan alene modtage ydelser efter denne lovs kapitel 4, 6, 6 a, 6 b eller 7 med et niveau, der svarer til integrationsydelse efter 22, stk. 2 og 3, i en periode på 3 år, hvis personen ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens 101 a, stk. 1, 114 c, stk. 3, eller 114 d, e eller g for forhold begået i udlandet eller straffelovens 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., og personen for den periode, som dommen omfatter, har modtaget en af følgende ydelser: 1) Dagpenge efter barselsloven. 2) Sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge. 3) Pension efter lov om social pension. 4) Pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 5) Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 6) Fleksydelse efter lov om fleksydelse. 7) Integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb eller ledighedsydelse efter denne lov. 8) Fleksløntilskud efter 70 f eller tilskud til selvstændig virksomhed efter 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 9) Statens Uddannelsesstøtte (SU) efter SU-loven. 10) Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor personen løslades efter afsoning af ubetinget fængselsstraf som følge af en dom, jf. stk. 1. Er personen ikke frihedsberøvet i perioden mellem en dom, jf. stk. 1, og afsoningen, medregnes denne periode i perioden efter stk. 1. Hvis personen idømmes bøde eller betinget fængselsstraf, regnes perioden i stk. 1 fra tidspunktet for den endelige dom, jf. stk g. For personer, der er omfattet af 10 f, stk. 1, og som modtager uddannelses- eller kontanthjælp, finder 13 f, 13 g, 25 b-e, 26 og 34 tilsvarende anvendelse som for modtagere af integrationsydelse efter

11 Stk. 2. For personer, der modtager ledighedsydelse og er omfattet af 10 f, stk. 1 og 2, får 74 a, stk. 4, først virkning, når personen igen kan modtage ledighedsydelse efter satserne i 74 a, stk. 2 eller 3.«[Nedsættelse af ydelser til integrationsydelsesniveau i en 3-årig periode] 22) Efter nr. 1 indsættes som nye numre:»01. I 11, stk. 3, 1. pkt., ændres»stk. 4«til:»stk. 4-6«.»02. I 11 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:»stk. 4. Ved beregning af opholdsperioden efter stk. 3, 2. pkt., kan en person, der ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens 101 a, stk. 1, 114 c, stk. 3, eller 114 d, e eller g for forhold begået i udlandet eller straffelovens 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., og som for den periode, som dommen omfatter, har modtaget integrationsydelse, ikke medregne en karantæneperiode på 3 år. I den 3-årige karantæneperiode efter 1. pkt. udbetales integrationsydelse efter 22, stk. 2 eller 3. Stk. 5. Den 3-årige karantæneperiode i stk. 4 regnes fra det tidspunkt, hvor personen løslades efter afsoning af ubetinget fængselsstraf som følge af en dom, jf. 10 f, stk. 1. Er personen ikke frihedsberøvet i perioden mellem en dom, jf. 10 f, stk. 1, og afsoningen, medregnes denne periode i perioden efter stk. 4. Hvis personen idømmes bøde eller betinget fængselsstraf, regnes perioden i stk. 4 fra tidspunktet for den endelige dom, jf. 10 f, stk. 1.«Stk. 4-5 bliver herefter stk. 6-7.«[Indførelsen af en 3-årig karantæneperiode i beregningen af opholdstiden for integrationsydelsesmodtagere] 23) Efter nr. 4 indsættes som nyt nummer:»01. I 91 indsættes efter stk. 1, som nye stykker:»stk. 2. Kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling efter stk. 1, nr. 5. Det gælder uanset, om kommunen tidligere har truffet afgørelse om tilbagebetaling af en ydelse efter 91, stk. 1, nr. 1-4, for samme periode. Stk. 3. Kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af udbetalte ydelser efter kapitel 4, 6, 6 a, 6 b og 7, hvis ydelserne overstiger niveauet for integrationsydelse efter 22, stk. 2 og 3, for den periode, der er nævnt i 10 f.«.«stk. 2 bliver stk. 4 [Der indføres en regel om, at kommunerne i alle tilfælde skal træffe afgørelse om tilbagebetaling som direkte følge af dommen og indførelse af re- 11

12 gel om tilbagebetaling af ydelser i forhold til personer, der er omfattet af den 3-årige nedsættelsesperiode] Ny paragraf 24) Efter 8 indsættes som ny paragraf:» 01 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. november 2016, som ændret ved 1 i lov nr. 173 af 20. februar 2017, foretages følgende ændringer: 1. I 70 f indsættes efter stk. 6 som nyt stykke: Stk. 7. Det beregnede tilskud efter stk. 1-6 kan højst udbetales på et niveau, der svarer til integrationsydelse efter 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, når personen er omfattet af 70 l.«stk bliver herefter stk [Nedsættelse af fleksløntilskud til integrationsydelsesniveau i en 3-årig periode.] 2. I 70 f, stk. 10, 1. pkt., ændres»stk. 2, 3. pkt.«til:»stk. 2, 2. pkt.«. [Konsekvensrettelse] 3. I 70 f, stk. 10, indsættes efter 1. pkt., som nye 2. og 3. pkt.:»kommunen træffer afgørelse om tilbagebetaling af fleksløntilskud, når en person er dømt for overtrædelse af straffelovens 101 a, stk. 1, 114 c, stk. 3, eller 114 d, e eller g for forhold begået i udlandet eller straffelovens 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v. Dette gælder også, hvor kommunen tidligere har truffet afgørelse om tilbagebetaling af en ydelse efter 70 f, stk. 10, 1. pkt. for samme periode.«[regler om tilbagebetaling som følge af dom] 4. I 70 f, stk. 10, 3. pkt., som bliver 5. pkt., ændres»1. og 2. pkt.«til:» pkt.«. [Konsekvensændring] 5. I 70 g indsættes efter stk. 5 som nyt stykke: Stk. 6. Det beregnede tilskud efter stk. 5 kan højst udbetales på et niveau pr. måned, der svarer til integrationsydelse efter 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, når personen er omfattet af 70 l.«12

13 Stk. 6 bliver herefter stk. 7. [Nedsættelse af tilskud til selvstændig erhvervsdrivende til integrationsydelsesniveau i en 3-årig periode.] 6. Efter 70 g indsættes:» 70 h. Retten til tilskud efter 70 f og 70 g ophører, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., fordi der er grund til at antage, at personen i udlandet deltager i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden. Retten til ydelser efter loven ophører på tidspunktet for politiets afgørelse. Stk. 2. Omgøres en afgørelse om inddragelse af pas i medfør af 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., eller ophæves den under en efterfølgende domstolsprøvelse, efterbetales den del af tilskuddet, der ikke er blevet udbetalt under ophøret, jf. stk. 1, hvis de øvrige betingelser for udbetaling af tilskuddet var opfyldt i perioden. Stk. 3. Er et tilskud ophørt efter stk. 1, er det en betingelse for igen at kunne anmode om tilskud, at personen dokumenterer sin tilstedeværelse i Danmark ved fremmøde hos politiet. 70 i. En person har ikke ret til tilskud efter 70 f og 70 g for en periode, hvor den pågældende ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens 101 a, stk. 1, 114 c, stk. 3, eller 114 d, e eller g for forhold begået i udlandet eller straffelovens 114 j, stk. 1, eller for en periode, den pågældende ved endelig dom findes at have været i udlandet i strid med et udrejseforbud fastsat i medfør af 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v. 70 j. Politiet skal underrette kommunen, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., over for en person, som befinder sig i udlandet, og som politiet får formodning om samtidig modtager tilskud efter 70 f eller 70 g. Kommunen skal træffe afgørelse om ophør af tilskud efter 70 f og 70 g straks efter politiets underretning. Politiet skal endvidere underrette kommunen, hvis afgørelsen efter 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., senere omgøres eller ophæves. Stk. 2. Anklagemyndigheden skal underrette kommunen, hvis anklagemyndigheden får formodning om, at en person, der ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens 101 a, stk. 1, 114 c, stk. 3, eller 114 d, e eller g for forhold begået i udlandet eller straffelovens 114 j, stk. 1, 13

14 eller et udrejseforbud fastsat i medfør af 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., modtager eller har modtaget tilskud efter 70 f eller 70 g. 70 k. Opholdskommunen kan forlange, at en tidligere opholdskommune giver oplysninger om afgørelser efter 70 h og 70 i samt 10 b og 10 c i lov om aktiv socialpolitik, når en person anmoder om tilskud efter 70 f og 70 g. Dette kan ske uden forudgående samtykke fra ansøgeren. Opholdskommunen skal uanset muligheden for at indhente oplysningerne uden samtykke forsøge at få samtykke til at indhente oplysningerne. 70 l. Tilskud efter 70 f og 70 g kan i en periode på 3 år højst udbetales på et niveau, der svarer til integrationsydelse efter 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, når den pågældende ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens 101 a, stk. 1, 114 c, stk. 3, eller 114 d, e eller g for forhold begået i udlandet eller straffelovens 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., og personen for den periode, som dommen omfatter, har modtaget en af følgende ydelser: 1) Dagpenge efter barselsloven. 2) Sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge. 3) Pension efter lov om social pension. 4) Pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 5) Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 6) Fleksydelse efter lov om fleksydelse. 7) Integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik. 8) Fleksløntilskud efter 70 f eller tilskud til selvstændig virksomhed efter 70 g i denne lov. 9) Statens Uddannelsesstøtte (SU) efter SU-loven. 10) Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor personen løslades efter afsoning af ubetinget fængselsstraf som følge af en dom, jf. stk. 1. Er personen ikke frihedsberøvet i perioden mellem en dom, jf. stk. 1, og afsoningen, medregnes denne periode i perioden efter stk. 1. Hvis personen 14

15 idømmes bøde eller betinget fængselsstraf, regnes perioden i stk. 1 fra tidspunktet for den endelige dom, jf. stk. 1. Stk. 3. Kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af udbetalt tilskud efter 70 f og 70 g, der overstiger integrationsydelse efter 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, i perioden i stk. 1.«[Der indføres regler om stop af og tilbagebetaling af ydelse, samt en 3-årig nedsættelsesperiode, hvor der alene kan modtages tilskud til fleksjob og selvstændig virksomhed på integrationsydelsesniveau] Til 11 25) I det under nr. 4 foreslåede 2 f, indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum:»dette gælder også, hvis styrelsen tidligere efter en anden bestemmelse har truffet afgørelse om tilbagebetaling af uddannelsesstøtte udbetalt til den uddannelsessøgende for samme periode.«[styrelsen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling som direkte følge af dommen, uanset evt. tidligere afgørelser om tilbagebetaling] Til 12 26) I det under nr. 1 foreslåede 14 c, indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum:»dette gælder også, hvis Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte tidligere efter en anden bestemmelse har truffet afgørelse om tilbagebetaling af SVU udbetalt til den uddannelsessøgende for samme periode.«[styrelsen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling som direkte følge af dommen, uanset evt. tidligere afgørelser om tilbagebetaling] Ny paragraf 27) Efter 13 indsættes som ny paragraf:» 02 I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. november 2016, som ændret ved 2 i lov nr af 13. december 2016, foretages følgende ændringer: 1. Efter 12 d indsættes som nye paragraffer: 15

16 » 12 e. Modtager Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering underretning fra Politiets Efterretningstjeneste om, at tjenesten har formodning om, at en person under ophold i udlandet uberettiget modtager eller har modtaget ydelser fra en kommune eller Udbetaling Danmark efter lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., barselsloven, lov om sygedagpenge, lov om fleksydelse, lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller lov om individuel boligstøtte, videregiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplysningerne til den myndighed, der har kompetence til at tage stilling til, om personen uberettiget har fået udbetalt en ydelse under ophold i udlandet. Den kompetente myndighed efter 1. pkt. har efter anmodning fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering pligt til at redegøre for den foretagne sagsbehandling på baggrund af underretningen om den pågældendes ophold i udlandet. 12 f. Den myndighed, der har modtaget resultatet af en sammenstilling eller samkøring af oplysninger efter 12 i, stk. 3, i lov om Udbetaling Danmark, skal efter anmodning fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering redegøre for den foretagne sagsbehandling på baggrund af resultatet af sammenstillingen eller samkøringen.«ny paragraf 28) Efter 02 indsættes som ny paragraf:» 03 I lov om Udbetaling Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr af 6. december 2016, som ændret ved 26 i lov nr. 285 af 29. marts 2017 og 9 i lov nr. 287 af 29. marts 2017, foretages følgende ændringer: 1. Efter 12 h indsættes før kapitel 4 som nyt kapitel:»kapitel 3 d Samkøring eller sammenstilling af oplysninger vedrørende afgørelser om udelukkelse fra eller begrænset ret til offentlige ydelser i 3 år 12 i. Udbetaling Danmark skal samkøre eller sammenstille oplysninger om personer, der har modtaget en afgørelse om tilbagebetaling efter 46 c, stk. 2, i lov om social pension, 45 c, stk. 2, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., 62, stk. 8, i lov 16

17 om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselslovens 49 b, stk. 4, 71 b, stk. 4, i lov om sygedagpenge, 22, stk. 5, i lov om fleksydelse, 91, stk. 1, nr. 5, i lov om aktiv socialpolitik, 70 f, stk. 10, 2. og 3. pkt., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, regler fastsat i medfør af 70 g, stk. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, SU-lovens 2 f og 14 c i lov om statens voksenuddannelsesstøtte med oplysninger fra indkomstregistret og med nødvendige indtægtsoplysninger fra andre registre, herunder fra andre myndigheder, med henblik på kontrol af, om personerne uberettiget har fået udbetalt en offentlig ydelse i den 3-årige periode, hvor de som følge af afgørelsen om tilbagebetaling er udelukket fra at modtage eller har en begrænset ret til at modtage offentlige ydelser. Stk. 2. Udbetaling Danmark skal i en 11-årig periode samkøre eller sammenstille oplysninger om personer, der modtager integrationsydelse efter 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, og som har modtaget en afgørelse om tilbagebetaling efter 91, stk. 1, nr. 5, i lov om aktiv socialpolitik med oplysninger fra indkomstregistret og med nødvendige indtægtsoplysninger fra andre registre, herunder fra andre myndigheder, med henblik på kontrol af, at personerne ikke modtager hjælp i form af uddannelseshjælp eller kontanthjælp uden at opfylde opholdskravet, jf. 11, stk. 3-5, i lov om aktiv socialpolitik. Stk. 3. Den arbejdsløshedskasse eller myndighed, der har truffet en afgørelse om tilbagebetaling efter de bestemmelser, der er nævnt i stk. 1 og 2, skal videregive oplysninger om afgørelsen til Udbetaling Danmark. Omgøres afgørelsen efterfølgende, skal arbejdsløshedskassen eller myndigheden straks underrette Udbetaling Danmark om omgørelsen. Stk. 4. Udbetaling Danmark skal videregive oplysninger om afgørelser, jf. stk. 3, til kriminalforsorgen, hvis afgørelsen er truffet på baggrund af en dom, hvor den pågældende er idømt ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse. Kriminalforsorgen skal underrette Udbetaling Danmark, når den dømte efter 1 pkt. løslades. Stk. 5. Udbetaling Danmark skal videregive resultaterne af samkøringen eller sammenstillingen efter stk. 1 og 2 til en myndighed, der udbetaler en ydelse til en person, der er omfattet af en afgørelse som nævnt i stk. 1 og 2, jf. dog stk. 6. Stk. 6. Udbetaling Danmark skal videregive resultaterne af samkøringen eller sammenstillingen efter stk. 1 til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis det er en arbejdsløshedskasse, der udbetaler en ydelse til en person, der er omfattet af en afgørelse, som nævnt i stk. 1 og 2. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal herefter videregive oplysningen til arbejdsløshedskassen. 17

18 Stk. 7. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan anmode Udbetaling Danmark om oplysninger om, hvilke myndigheder der, jf. stk. 5, har modtaget resultatet af en registersamkøring, med henblik på, at styrelsen eventuelt kan indhente en redegørelse om den foretagne sagsbehandling på baggrund af resultatet af registersamkøringen, jf. 12 f i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 8. Samkøring, sammenstilling og videregivelse af oplysninger efter stk. 1-7 kan ske uden samtykke fra borgeren.«til 14 29) Stk. 2 affattes således:»stk. 2. Lovens 2-8, 01, 9-13, 02 og 03 finder ikke anvendelse for afgørelser om inddragelse af pas, der er truffet inden lovens ikrafttræden, og domme, der vedrører forhold begået inden lovens ikrafttræden.«[konsekvensændring] Bemærkninger Til nr. 1 Efter de gældende regler består folkepensionen af et grundbeløb og et pensionstillæg. Hertil kommer den supplerende pensionsydelse. Grundbeløbet er kr. om året. Grundbeløbet bliver sat ned, hvis pensionistens personlige indtægter overstiger kr. om året. Pensionstillægget er kr. om året for enlige og kr. om året for gifte eller samlevende. Pensionstillægget bliver sat ned, hvis pensionisten eller dennes eventuelle ægtefælle eller samlever har indtægter over en vis størrelse. Alle tal er i 2017 niveau. Efter gældende regler består førtidspension af én ydelse. Pensionen er i kr. om året for enlige og kr. om året for gifte eller samlevende. Pensionen sættes ned, hvis pensionisten eller dennes ægtefælle eller samlever har supplerende indtægter over en vis størrelse. Det foreslås i 31, stk. 5, og 32 c, stk. 3, at pension efter lov om social pension ikke kan overstige integrationsydelsesniveauet efter 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, når pensionisten er omfattet af 46 d, som foreslået i ændringsforslagets nr. 4. Bestemmelserne er konsekvenser af ændringsforslag nr

19 I forhold til folkepension foreslås det, at det er det samlede beregnede grundbeløb og pensionstillæg, der ikke kan overstige integrationsydelsesniveauet. Tilsvarende er det den beregnede førtidspension, der ikke kan overstige integrationsydelsesniveauet. Til nr. 2 Der er tale om konsekvensændring som følge af dette forslags nr. 3. Til nr. 3 Det følger af forslag til ny 46 c, stk. 1, at pension, der er udbetalt til personer, der ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens 101 a, stk. 1, 114 c, stk. 3, eller 114 d, e eller g for forhold begået i udlandet eller straffelovens 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., som alle kan tænkes anvendt over for fremmedkrigere kan kræves tilbagebetalt for den periode, den pågældende er dømt for overtrædelse af bestemmelserne. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af pension udbetalt til en person for den periode, hvor personen er dømt for overtrædelse af ovennævnte bestemmelser, jf. forslag til ny bestemmelse i 46 c, stk. 2. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse alene på baggrund af en dom for overtrædelse af de pågældende bestemmelser. Det foreslås tilføjet i 46 c, stk. 2, at Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse efter 46 c, stk. 2, hvis betingelserne er opfyldte, uanset om der evt. allerede er truffet en afgørelse om tilbagebetaling af pension udbetalt til personen. Afgørelsen er en direkte følge af dommen, og den kan træffes alene på grundlag af dommen og Udbetaling Danmarks oplysninger om udbetaling af pension. Det vurderes som udgangspunkt at være ubetænkeligt, at Udbetaling Danmark træffer afgørelse om tilbagebetaling i sådanne sager uden at partshøre personen om, at Udbetaling Danmark er kommet i besiddelse af oplysninger om dommen. Der henvises til pkt i de almindelige bemærkninger i det allerede fremsatte lovforslag. Udbetaling Danmark skal i forbindelse med afgørelsen orientere personen om, at Udbetaling Danmark registrerer og samkører oplysninger vedrøren- 19

20 de afgørelser om udelukkelse fra eller begrænset ret til offentlige ydelser i 3 år, jf. forslaget i nr. 28 til nyt kapitel 3 d i lov om Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark skal i forbindelse med afgørelsen desuden orientere personen om, at afgørelsen kan få betydning for medlemmets ret til pension, dagpenge, feriedagpenge, efterløn og offentlige ydelser i en 3-årig periode. Orienteringen skal være sket på en sådan måde, at den samtidigt opfylder kriterierne for orientering efter persondataloven. Når Udbetaling Danmark har truffet afgørelsen som følge af dommen, skal Udbetaling Danmark sørge for, at afgørelsen og dommen registreres, således at der kan ske samkøring af oplysningerne, jf. forslaget i nr. 28 til ny 12 i, stk. 3, i lov om Udbetaling Danmark. Forslaget indebærer, at Udbetaling Danmark skal træffe en sådan afgørelse, selv om Udbtaling Danmark tidligere har truffet afgørelse om tilbagebetaling af pension for hele eller dele af den periode, som dommen omhandler, eller for en længere periode. I sådanne tilfælde skal det af afgørelsen om tilbagebetaling af pension som følge af dommen fremgå, at personen ikke bliver afkrævet beløbet, hvis det allerede er tilbagebetalt. I det omfang personen allerede har tilbagebetalt det beløb, som er udbetalt med urette efter forslaget til 46 c, stk. 2, får Udbetaling Danmarks afgørelse alene betydning i forhold til registeringen i Udbetaling Danmarks register og efterfølgende ydelser. Retsvirkningen af den foreslåede bestemmelse bliver således ikke, at personen kommer til at tilbagebetale ydelsen to gange. Efter gældende regler skal kommunen frakende førtidspension tilkendt efter reglerne gældende fra 1. januar 2003 (ny førtidspension), hvis der er sket væsentlige forbedringer af pensionistens arbejdsevne, som medfører, at pensionisten vedvarende kan være selvforsørgende med indtægtsgivende arbejde. Førtidspensionen kan dog ikke frakendes pensionister, der er fyldt 60 år uden pensionistens samtykke, jf. 44, stk. 3. Det foreslås i 46 c, stk. 3, at Udbetaling Danmark skal underrette kommunen, hvis Udbetaling Danmark træffer afgørelse om tilbagebetaling af førtidspension efter 46 c, stk. 2. Kommunen skal herefter træffe afgørelser om frakendelse af førtidspension efter 44, stk. 1, hvis kommunen vurderer, at personen arbejdsevne er væsentligt forbedret i forhold til de regler og betingelser, der var gældende 20

21 ved den oprindelige tilkendelse. Kommunen skal ved vurdering af arbejdsevnen, bl.a. lægge vægt på de aktiviteter, som dommen er udtryk for, at pågældende har været i stand til. Til nr. 4 Det foreslås, at en person, som ved endelig dom idømmes bøde eller fængsel for at have overtrådt straffelovens 101 a, stk. 1, 114 c, stk. 3, eller 114 d, e eller g for forhold begået i udlandet eller straffelovens 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., og som under opholdet i udlandet har oppebåret en offentlig forsørgelsesydelse, skal pålægges en sanktion i ydelsessystemet som en direkte og automatisk følge af dommen. At der skal foreligge en endelig dom indebærer, at dommen ikke længere uden særlig tilladelse kan ændres ved appel. Sanktionen skal bestå i, at personen i en 3-årig periode efter udståelse af den straf, personen har fået i henhold til dommen, helt eller delvist udelukkes fra følgende ydelser: 1) Dagpenge efter barselsloven. 2) Sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge. 3) Pension efter denne lov. 4) Pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 5) Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge og efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 6) Fleksydelse efter lov om fleksydelse. 7) Uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb og ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik. 8) Fleksløntilskud efter 70 f og tilskud til selvstændig virksomhed efter 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. For så vidt angår integrationsydelsesmodtagere foreslås det, at der indføres en karantæneperiode på 3 år, hvor integrationsydelsesmodtagerens opholdstid i Danmark ikke medregnes i det opholdskrav på sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, der gælder for at overgå fra integrationsydelse til uddannelses- eller kontanthjælp, jf. 11, stk. 3, 1. pkt., i lov om aktiv socialpolitik. Denne sanktion vil ligeledes være en af lovgiver fastsat automatisk følge af straffedommen. Der henvises til de foreslåede ændringer til lovforslagets 8, jf. ændringsforslagets nr

22 Det foreslås i 46 d, at pensionen efter 31, eller 32 c højst skal kunne udbetales med et beløb svarende til integrationsydelsesniveau efter 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, når pensionisten ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens 101 a, stk. 1, 114 c, stk. 3, eller 114 d, e eller g for forhold begået i udlandet eller straffelovens 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., og personen for den periode, som dommen omhandler, modtog en af følgende ydelser: Dagpenge efter barselsloven, sygedagpenge fra kommunen, pension efter lov om social pension, pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., fleksløntilskud efter 70 f eller tilskud til selvstændig virksomhed efter 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, fleksydelse efter lov om fleksydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, Statens Uddannelsesstøtte (SU) efter SU-loven eller Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Det fremgår af forslaget til ny 46 b og 46 c, i det allerede fremsatte lovforslag, at udbetalingen af pension skal stoppes, hvis en person får inddraget sit pas, og at ydelser modtaget under ophold i udlandet skal tilbagebetales, hvis den pågældende efterfølgende bliver dømt efter bestemmelser i straffeloven eller i lov om pas til danske statsborgere m.v.. Der henvises til pkt og pkt i de almindelige bemærkninger i det allerede fremsatte lovforslag. Er der truffet afgørelse om tilbagebetaling af ydelse for en periode, hvor borgeren har været dømt efter ovenstående bestemmelse, kan Udbetaling Danmark lægge afgørelsen uprøvet til grund for nedsættelsen af pension til integrationsydelsesniveau. Afgørelsen om at nedsætte pensionen til integrationsydelsesniveau er en direkte følge af dommen og afgørelsen om tilbagebetaling af en ydelse. Integrationsydelsesniveauet efter 22, stk. 2 og 3, udgør i kr. pr. måned før skat for enlige forsørgere kr. pr. måned før skat for samlevende eller gifte forsørgere 22

23 6.106 kr. pr. måned før skat for ikke-forsørgere kr. pr. måned før skat for ikke-forsørgere under 30 år, der er hjemmeboende Det foreslås, at det er den beregnede pension efter eventuel indtægtsregulering, der ikke kan overstige niveauet for integrationsydelse. For så vidt angår folkepension består den beregnede pension af grundbeløbet og pensionstillægget efter indtægtsregulering og før skat. Det foreslås i stk. 2, at den 3-årige periode regnes fra det tidspunkt, hvor personen løslades efter afsoning eller tidspunktet fra endelig dom, hvor staffen er bøde eller betinget fængselsstraf. Er personen ikke frihedsberøvet i perioden mellem endelig dom og afsoning, medregnes denne periode ved opgørelse af 3-årsperioden. Dvs. at perioden med nedsat ydelse forud for afsoningen indgår i den samlede 3-årige periode. Samtidig kan personen i perioden fra den endelige dom og frem til afsoningen påbegyndes alene kan få udbetalt den nedsatte ydelse, jf. forslaget til 46 d, stk. 1. En pensionist, der får nedsat pensionen til integrationsydelsesniveau, modtager fortsat pension og er omfattet af de almindelige regler, der gælder for pensionen. Det er alene pensionens størrelse, der bliver sat ned. Det foreslås i stk. 3, at Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af udbetalt pension, der overstiger niveauet for integrationsydelse i de 3 år, hvor pensionen er nedsat. Hvis Udbetaling Danmark udbetaler fuld pension, fordi en person ikke oplyser om, at personen er omfattet af forslaget til stk. 1 og 2, og Udbetaling Danmark først efterfølgende konstaterer dette eller modtager besked fra anklagemyndigheden om dette, kan Udbetaling Danmark kræve tilbagebetaling af forskellen mellem den udbetalte pension og den pension, som personen skulle have haft. Forslaget betyder, at en person, der f.eks. har modtaget kontanthjælp fra den 1. januar 2018 til den 30. april 2018, som den 1. november 2018 får tilkendt førtidspension og som efterfølgende den 18. juli 2019 ved endelig dom bliver dømt for i denne periode at have overtrådt en af de nævnte bestemmelser, vil få nedsat pensionen til integrationsydelsesniveau fra straffens udståelse og 3 år frem. Hvis pensionisten er løsladt efter udstået straf 23

24 den 14. maj 2020, og pensionisten for perioden maj 2022, får udbetalt fuld førtidspension, skal pensionisten tilbagebetale den del af pensionen, der overstiger integrationsydelsesniveauet for perioden maj 2022, når Udbetaling Danmark ved samkøring konstaterer, at pensionisten er omfattet af den 3-årige periode. Til nr. 5 De foreslåede bestemmelser er konsekvenser af ændringsforslag nr. 8. Efter gældende regler består førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (førtidspension tilkendt efter reglerne gældende før 1. januar 2003) af et grundbeløb på kr. om året og et pensionstillæg på kr. om året for enlige eller kr. om året for gifte eller samlevende. Grundbeløbet bliver sat ned, hvis pensionisten har supplerende indtægter over et vist beløb. Pensionstillægget bliver sat ned på baggrund af pensionistens og en eventuel ægtefælle eller samlevers indtægter over en vis størrelse. Alle beløbene er angivet i 2017-niveau. Det foreslås i 29, stk. 5, at førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., ikke kan overstige integrationsydelsesniveauet efter 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, når pensionisten er omfattet af 45 d, som foreslået i ændringsforslagets nr. 8. Det er det beregnede grundbeløb og pensionstillæg, som ikke kan overstige integrationsydelsesniveau, hvis pensionisten er omfattet af 45 d. Til nr. 6 Der er tale om konsekvensændring som følge af dette forslags nr. 7. Til nr. 7 Det følger af forslag til ny 45 c, stk. 1, at pension, der er udbetalt til personer, der ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens 101 a, stk. 1, 114 c, stk. 3, eller 114 d, e eller g for forhold begået i udlandet eller straffelovens 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., som alle kan tænkes anvendt over for fremmedkrigere kan kræves tilbagebetalt for den periode, den pågældende er dømt for overtrædelse af bestemmelserne. 24

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget OMTRYK (Ændret nummering i ændringsforslag) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23.

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget OMTRYK (Ændret nummering i ændringsforslag) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget 2016-17 OMTRYK (Ændret nummering i ændringsforslag) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget Til lovforslag nr. L 77 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Karantæneordning

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 29. april Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 29. april Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 210 Folketinget 2018-19 Ændringsforslag stillet den 29. april 2019 Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Ændringsforslag stillet den X 2019 uden for betænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den X 2019 uden for betænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 210 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 210 Folketinget 2018-19 Ændringsforslag stillet den X 2019 uden for betænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget Til lovforslag nr. L 192 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love LOV nr 701 af 08/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/15768

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love LOV nr 339 af 02/04/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 9. august 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 19/01259 Senere

Læs mere

UDKAST Forslag. til. (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.)

UDKAST Forslag. til. (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1. Baggrund Terrortruslen fra udrejste og hjemvendte fra Syrien/Irak

1. Baggrund Terrortruslen fra udrejste og hjemvendte fra Syrien/Irak Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt N O T A T Fremmedkrigere på offentlige ydelser 2012-17 April 2018 J.nr. 2018-1857 CAL Lasse Boje 1. Baggrund Terrortruslen

Læs mere

Fremsat den 24. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 77 Folketinget 2018-19 Fremsat den 24. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik LBK nr 247 af 13/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 19/01779 Senere

Læs mere

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder

Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder 19. februar 2019 Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder Retningslinjer for underretning ved tilsigelse, indsættelse, overførsel, unddragelse af straffuldbyrdelse, udstationering, 78-anbringelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder

Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder 18. september 2018 Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder Retningslinjer for underretning ved tilsigelse, indsættelse, overførsel, unddragelse af straffuldbyrdelse, udstationering, 78-anbringelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 1684 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/13697 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 143 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 143 Folketinget Lovforslag nr. L 143 Folketinget 2018-19 Fremsat den 30. januar 2019 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 88 Offentligt UDKAST j.nr. 16/16796 Forslag til Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. Kapitel 1 Den berettigede personkreds 1. For perioden

Læs mere

Udkast. til. »Kapitel 5 e Obligatorisk pensionsordning

Udkast. til. »Kapitel 5 e Obligatorisk pensionsordning Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - Bilag 176 Offentligt Udkast til Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love (Indførelse af obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love LOV nr 296 af 22/03/2016 Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/14322 Senere ændringer

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2016-17 Fremsat den 10. februar 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. Den berettigede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 1606 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 3. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/13336 Senere

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0024339 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Bilag 1. Paragrafnøgle. Kommunernes ansvar. Inddragelse af arbejdsløshedskasserne. Inddragelse af andre aktører. Bemyndigelsesbestemmelser

Bilag 1. Paragrafnøgle. Kommunernes ansvar. Inddragelse af arbejdsløshedskasserne. Inddragelse af andre aktører. Bemyndigelsesbestemmelser Bilag 1 Paragrafnøgle Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 med senere ændringer (og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BAB og Bekendtgørelse

Læs mere

Ændringsforslag til 2. behandling af. Til 1

Ændringsforslag til 2. behandling af. Til 1 Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 224 Bilag 9 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0005891 Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv

Læs mere

Lovforslagets hovedpunkter. Lovforslag /2018 Redigeret af Susanne Wiederquist

Lovforslagets hovedpunkter. Lovforslag /2018 Redigeret af Susanne Wiederquist L 120 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg). Forventet ikrafttræden -1.7.2018

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Bilag 1. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Bilag 1. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017, som bl.a. ændret ved 1 i lov nr. 1000

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21/3 2017 ændret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler

Læs mere

Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder

Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder Center for Straffuldbyrdelse Direktoratet for Kriminalforsorgen 21. december 2015 Sagsnr. 14-30-0014 Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder Retningslinjer for underretning ved indsættelse,

Læs mere

LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019

LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/12635

Læs mere

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. maj 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

Bevilling af ledighedsydelse - efter aktivlovens 74

Bevilling af ledighedsydelse - efter aktivlovens 74 Dafolo Demo Et langt navn kommunenanvn - Dafolo afdelingsnavn Suderbovej 24, 9900 Frederikshavn Dafolo Demo Et langt navn kommu Dafolo afdelingsnavn Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Viktoria de Macipan

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Kompetenceplan for Ydelsesservice Gældende fra

Kompetenceplan for Ydelsesservice Gældende fra Kompetenceplan for Ydelsesservice Gældende fra 1.9.2018 Indhold Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område...3 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...4 Lov om aktiv socialpolitik...5

Læs mere

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode 2014/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0004381 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje. Til lovforslag nr. L 38 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje. Til lovforslag nr. L 38 Folketinget Til lovforslag nr. L 38 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. november 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

UDKAST. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne UDKAST (Ændringer til Plan B-bekendtgørelsen) Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0034708 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2019

Vejledning om satser m.v. 2019 VEJ nr 9885 af 26/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 6. december 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesministeriet., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekurttering, j.nr.

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag LBK nr 63 af 21/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 20. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/08106 Senere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

GUIDE TIL LEDIGHEDSYDELSE OG FLEKSLØNTILSKUD YDELSESSERVICE KØBENHAVN

GUIDE TIL LEDIGHEDSYDELSE OG FLEKSLØNTILSKUD YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL LEDIGHEDSYDELSE OG FLEKSLØNTILSKUD YDELSESSERVICE KØBENHAVN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NÅR DU HAR RET TIL FLEKSJOB OG ER LEDIG, KAN DU FÅ LEDIGHEDS- YDELSE Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015 Kompetenceplan for Ydelsescenter Gældende fra 9. april 2015 Indhold Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område... 3 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats... 4 Lov om aktiv socialpolitik...

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 192 Folketinget 2017-18 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 16. maj 2018 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Ændringsforslag. til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven.

Ændringsforslag. til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven. Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 13 Bilag 27 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven. (Opholdskrav for ret

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Til a-kasser, kommuner mfl. Skrivelse om sygedagpengereformen 5. januar 2015

Til a-kasser, kommuner mfl. Skrivelse om sygedagpengereformen 5. januar 2015 Til a-kasser, kommuner mfl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S T +45 33 96 36 00 E star@star.dk www.star.dk Dato: 19. december 2014. Skrivelse om sygedagpengereformen

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 169 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 169 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 169 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 10. januar 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

BEK nr 1772 af 16/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 1772 af 16/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 1772 af 16/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/17239

Læs mere

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Til lovforslag nr. L 4 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt Spørgsmål nr. 689 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes redegøre for, hvilken hjælp der tilbydes varetægtsfængslede,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Bemærkninger til lovforslaget. Specielle bemærkninger

UDKAST. Forslag. til. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Bemærkninger til lovforslaget. Specielle bemærkninger UDKAST Forslag til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Bemærkninger til lovforslaget Specielle bemærkninger Indhold Til 1... 8 Til 2... 10 Til 3... 11 Til 5... 12 Til 6... 13 Til 7... 15 Til 8... 16

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0024339 Fremsat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte LBK nr 480 af 14/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 18/019941 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Bilag 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0033 Dato: 21. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af satser for revalideringsydelse

Læs mere

Statsministerens åbningsredegørelse i Folketinget - Skriftlig del. Lovgivning - Folketingsåret 2018/2019

Statsministerens åbningsredegørelse i Folketinget - Skriftlig del. Lovgivning - Folketingsåret 2018/2019 Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del Bilag 1 Offentligt Statsministerens åbningsredegørelse i Folketinget - Skriftlig del Lovgivning - Folketingsåret 2018/2019 Tirsdag den 2. oktober 2018 Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2017

Vejledning om satser m.v. 2017 VEJ nr 10325 af 20/12/2016 Udskriftsdato: 15. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16995 Senere ændringer

Læs mere

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Vi har fastsat sagsbehandlingstiderne ud fra den tid, vi normalt er om at behandle de ansøgninger, som vi modtager. I enkelte tilfælde vil sagsbehandlingstiden være

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse af lov om Udbetaling Danmark LBK nr 49 af 16/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/08106 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand

Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand I medfør af 10, stk. 4, 10, stk. 6, og 10, stk. 7, 3. pkt., i repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Efter den 1. januar 2018 er det obligatorisk at anvende den digitale løsning på virk.dk når tilbuddet drejer sig om virksomhedspraktik efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Blanketten

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1) LBK nr 827 af 23/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/08582

Læs mere

Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. BEK nr 879 af 28/06/2017 Udskriftsdato: 5. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13174 Senere ændringer

Læs mere

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje LOV nr 1322 af 27/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2018-4908 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. 20. juni 2013.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. 20. juni 2013. Lovtidende A 2013 20. juni 2013. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse I medfør af 65, stk. 6, 75, stk. 8, 77, stk. 9-11, 77 a, stk. 9, 78, stk. 6-8, og 89, stk. 3, i

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Ansøgning om feriedagpenge

Ansøgning om feriedagpenge Ansøgning om feriedagpenge Husk at læse vejledningen på side 3 og 4, før du udfylder blanketten, og vær opmærksom på, at a-kassen har pligt til at vejlede dig. Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne LBK nr 1086 af 19/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. oktober 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/08211

Læs mere

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 26. maj 2015 Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne,

Læs mere

UDKAST. (Plan A-bek.)

UDKAST. (Plan A-bek.) UDKAST (Plan A-bek.) Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (Ydelsesrefusion) I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.

Læs mere