Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 130 Folketinget Fremsat den 9. februar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af satser for revalideringsydelse til personer under 30 år) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009, som ændret senest ved 4 i lov nr af 22. december 2010, foretages følgende ændringer: affattes således:» 52. For personer, der er fyldt 30 år, udgør revalideringsydelsen et månedligt beløb på kr. Stk. 2. For personer under 30 år udgør revalideringsydelsen et månedligt beløb, jf. dog stk. 4, på 1) kr., når personen er under 30 år og forsørger eget barn i hjemmet, 2) kr., når personen er fyldt 25 år og har forsørgelsespligt over for ikkehjemmeboende børn, 3) kr., når personen er fyldt 25 år og ikke har forsørgelsespligt over for børn, 4) kr., når personen er under 25 år og ikke bor hos en eller begge forældre, 5) kr., når personen er under 25 år og bor hos en eller begge forældre, 6) kr., når personen under 25 år, er gravid og har passeret 12. svangerskabsuge, 7) kr., når personen er under 25 år og har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, og har forsørgelsespligt over for ikkehjemmeboende børn, og 8) kr., når personen er under 25 år, ikke bor hos en eller begge forældre og har en dokumenteret psykisk lidelse som anført i nr. 7. Stk. 3. En person under 25 år, som har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, og som modtager revalideringsydelse efter satserne i stk. 2, nr. 4 eller 5, får et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget. Er bidraget forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af hjælp, benyttes tillægget til afdrag på bidragsgælden. Revalideringsydelsen inkl. tillæg kan pr. måned højst udgøre kr. Stk. 4. Har personer omfattet af stk. 2, nr. 2-8, i de 6 kalendermåneder der ligger forud for den måned, hvori beslutningen om revalidering er truffet, haft indtægter, jf. 52 a og 52 b, der gennemsnitligt overstiger kr. pr. måned, udgør revalideringsydelsen dog kr.«2. Efter 52 indsættes:» 52 a. Indtægter efter 52, stk. 4, opgøres som summen af 1) arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, jf. arbejdsmarkedsbidragsloven, som indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, 2) ydelser i form af arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge og uddannelsesydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., dagpenge ved sygdom efter lov om sygedagpenge, dagpenge ved barsel efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, børnepasningsorlovsydelse efter lov om børnepasningsorlov, voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte, godtgørelse efter lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, SU efter lov om statens uddannelsesstøtte samt ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, som indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, 3) lønindkomst erhvervet om bord på skibe, herunder om bord på dansk skib registeret i Dansk International Skibsregister, som er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister. Stk. 2. Indtægter som nævnt i stk. 1, som ikke fremgår af indkomstregisteret, kan medregnes, hvis de kan dokumenteres. Beskæftigelsesmin. BE004521

2 2 Stk. 3. Udenlandsk indtægt, som svarer til indtægter nævnt i stk. 1, kan medregnes, når revalidenden kan dokumentere indtægten. Stk. 4. Kommunen kan få terminaladgang til de nødvendige oplysninger i indkomstregisteret til brug for opgørelsen af indkomster m.v., jf. stk. 1, jf. 7 i lov om et indkomstregister, herunder oplysninger om, hvem der har foretaget indberetningen og identiteten af den, oplysningerne vedrører. 52 b. Ved opgørelse af en revalidends forudgående indtægt, jf. 52, stk. 4, indgår indtægter fra selvstændig erhvervsvirksomhed opgjort som grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag efter arbejdsmarkedsbidragslovens 4 og 5. Stk. 2. Indtægterne opgøres som et månedligt gennemsnit på grundlag af den årsopgørelse, der dækker perioden nævnt i 52, stk. 4. Hvis der ikke foreligger en årsopgørelse på afgørelsestidspunktet, kan der træffes en foreløbig afgørelse efter 52, stk. 4, på baggrund af en erklæring på tro og love fra personen om, hvilke indtægter personen har haft fra selvstændig erhvervsvirksomhed. 52 c. Opgørelse af en revalidends indtægter efter 52 a og 52 b sker ud fra de oplysninger, der foreligger på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om revalidering, jf. 52, stk. 4. Stk. 2. En revalidend har krav på efterbetaling, hvis det senere viser sig, at indtægterne for perioden i gennemsnit har oversteget kr., således at revalidenden er berettiget til revalideringsydelse efter 52, stk. 4. Stk. 3. Hvis det senere viser sig, at indtægterne for perioden har været mindre end kr. i gennemsnit pr. måned, skal revalideringsydelsen fremover nedsættes til den sats, der følger af 52, stk. 2.«3. 64 affattes således:» 64. Kommunen giver støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når revalidenden får revalideringsydelse efter 52, stk. 2, nr. 2-8.«4. 109, stk. 1, nr. 6, affattes således:»6) 52 om revalideringsydelse.«2 Loven træder i kraft den 1. april Stk. 1. 1, nr. 1-3, finder anvendelse på revalideringer, der bevilges efter lovens ikrafttræden. De hidtidige gældende satser finder fortsat anvendelse på revalideringsforløb, som er bevilget før lovens ikrafttræden. Stk. 2. Såfremt et revalideringsforløb, der er bevilget før lovens ikrafttræden, skal forlænges efter 56 i lov om aktiv socialpolitik, ydes der i forlængelsesperioden revalideringsydelse efter de hidtil gældende satser.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ændret revalideringsydelse til unge under 30 år 2.1. De gældende regler 2.2 Forslaget Unge der skal have revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau Særligt vedrørende unge forsørgere med udeboende børn, som skal have revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau Unge der ikke skal have revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau Unge forsørgere med hjemmeboende børn Unge med forudgående indtægter af en vis størrelse Støtte til nødvendige merudgifter til bolig til unge under 25 år 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 3.1 Ændret revalideringsydelse for personer under 30 år 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Lovforslaget er en del af den samlede lovgivningsmæssige udmøntning af aftalen om genopretning af dansk økonomi, maj 2010, som er indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. Lovforslaget indeholder den udmøntning af aftalen, som kræver ændring af lov om aktiv socialpolitik. Det drejer sig om ændret revalideringsydelse for personer under 30 år. Det foreslås, at unge under 30 år, der begynder revalidering, som hovedregel fremover skal have en revalideringsydelse, der er på niveau med kontanthjælp. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at personens mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres, jf. 46 i lov om aktiv social politik. Følgende kriterier skal være opfyldt for, at en person kan modtage revalidering: Personens arbejdsevne skal være begrænset af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Der skal være et erhvervsmæssigt sigte med revalideringen og en realistisk mulighed for, at revalideringen kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse. Andre erhvervsrettede aktiviteter fx efter lov om aktiv socialpolitik eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal være utilstrækkelige i forhold til at få personen i job. Dette følger af, at revalidering er subsidiær i forhold til andre erhvervsrettede foranstaltninger. Personer, der opfylder betingelserne, har mulighed for at få bevilliget revalidering. Det gælder fx personer, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, SU, kontanthjælp, starthjælp, ledighedsydelse, førtidspension og personer, som er i arbejde. Før man går i gang med en egentlig revalidering, skal personen sammen med jobcenteret udarbejde en jobplan. Jobplanen indeholder bl.a. en beskrivelse af mulighederne for erhvervsrettede aktiviteter og for den endelige erhvervsmæssige placering. Ved revalidering med jobplan modtager personen revalideringsydelse uden hensyn til ægtefællens indtægts- og formueforhold.

4 4 2. Ændret revalideringsydelse til unge under 30 år 2.1 Gældende ret Efter gældende regler beregnes revalideringsydelsen som et månedligt beløb på grundlag af højeste dagpengebeløb efter 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Fuld revalideringsydelse er i 2011-niveau kr. Revalidender under 25 år modtager efter gældende regler halvdelen af beløbet, dvs kr. Dog modtager revalidender under 25 år fuld revalideringsydelse, hvis de: 1) forsørger egne børn i hjemmet, eller 2) forinden revalideringens iværksættelse har haft arbejdsindtægter, som giver ret til højeste sygedagpenge. Hvis unge under 25 år, der får halv revalideringsydelse, har bidragspligt over for et barn, får de efter gældende regler et månedligt tillæg svarende til bidraget, dog højest normalbidraget. Hjælpen inkl. tillæg kan max udgøre kr. i 2011-niveau. I modsætning til kontanthjælp er revalideringsydelse ikke afhængig af ægtefælles indkomst eller formue eller af revalidendens formue. Indtægter fra arbejde nedsætter revalideringsydelsen, hvis indtægterne overstiger kr. pr. år. Indtægter fra løbende udbetalinger fra forsikringer og pensionsordninger (herunder erhvervsevnetaberstatninger) nedsætter ligeledes revalideringsydelsen, hvis de sammen med revalideringsydelsen overstiger revalidendens hidtidige arbejdsindtægter. For revalidender, der modtager starthjælp efter 25, stk. 12, i lov om aktiv socialpolitik erstatter starthjælpen revalideringsydelsen. 2.2 Forslaget Med de gældende satser for revalidering vil mange unge, som hidtil har modtaget SU, kontanthjælp eller haft beskedne indtægter, gå frem i leveniveau, når de påbegynder revalidering. Dette er ikke hensigtsmæssigt, bl.a. fordi der ikke bør være et særligt økonomisk incitament til at søge revalidering i stedet for at tage uddannelse på ordinære vilkår for personer, der har haft begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet. Det foreslås derfor, at unge under 30 år, der begynder revalidering, som hovedregel fremover skal have en revalideringsydelse, der er på niveau med kontanthjælp. Til det foreslåede ny princip om, at revalideringsydelse skal svare til kontanthjælp, foreslås der to undtagelser: Den første omfatter unge under 30 år, som forsørger eget barn i hjemmet. For disse unge forsørgere bør der tages hensyn til, at revalidering er en foranstaltning, der typisk har en vis varighed. Disse unge forsørgere skal efter forslaget uændret have den højeste sats for revalideringsydelse. Der er ikke samme hensyn at tage til unge under 25 år med dokumenteret bidragspligt over for udeboende børn, idet disse unge udover hjælpen modtager et tillæg, der dækker deres bidrag til udeboende børn. Disse unge foreslås derfor at være omfattet af de foreslåede regler om niveau for revalideringsydelse for unge under 30 år. Unge, der er fyldt 25 år og har forsørgelsespligt over for ikkehjemmeboende børn, får højeste kontanthjælpssats. Der henvises til afsnit Den anden undtagelse omfatter unge, der i en periode før overgangen til revalidering har haft et sådan indtægtsniveau, at det er rimeligt, at de under revalidering kan modtage den højeste revalideringssats. For nærmere beskrivelse af de to undtagelser henvises til afsnit Forslaget indebærer ikke ændringer i, at for revalidender, der modtager starthjælp efter 25, stk. 12, i lov om aktiv socialpolitik, erstatter starthjælpen revalideringsydelsen Unge, der skal have revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau Målgruppen, der med forslaget skal have revalideringsydelse svarende til kontanthjælpsniveau, vil typisk være unge, der overgår til revalidering fra kontanthjælp eller fra SU. Der vil også kunne være unge, der ikke har modtaget offentlige ydelser, og som enten ikke har haft indtægter, eller som har haft begrænsede indtægter. En oversigt over de gældende satser og de foreslåede nye satser for revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau fremgår af tabel 1. Tabel 1.De gældende og foreslåede nye månedlige satser for revalideringsydelse for unge revalidender under 30 år på kontanthjælpsniveau. Satserne er i 2011-niveau. Gældende revalideringssatser Foreslåede revalideringssatser

5 5 Fyldt 25 år og har forsørgelsespligt over for ikkehjem-16.59meboende kr kr. børn Fyldt 25 år og ikke har forsørgelsespligt kr kr. Under 25 år, udeboende og ikke forsørger kr kr. Under 25 år, hjemmeboende og ikke forsørger kr kr. Under 25 år, som: 1. er gravid efter 12. svangerskabsuge eller kr kr. 2. har psykisk lidelse og er udeboende Forsørgere under 25 år med udeboende børn kr. * kr. * Forsørgere under 25 år med psykisk lidelse og udebo-8.29ende kr. * kr. børn * Der ydes tillæg til forsørgere svarende til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget. Afgrænsningen af persongrupperne sker efter principperne i lovens 25. For øvrige unge under 30 år vil det uændret gælde, at de skal have revalideringsydelse svarende til det højeste niveau på kr. Der henvises til Forslaget omfatter alene en ændring af niveauet for revalideringsydelse for unge under 30 år. Betingelserne for at kunne modtage revalidering er således uændrede, ligesom revalideringsydelsen fortsat ydes uafhængigt af egen formue eller en evt. ægtefælles indtægter eller formue Særligt vedrørende unge forsørgere med udeboende børn, som skal have revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau For unge under 25 år, som er forsørgere over for udeboende børn, gælder særlige forhold, som taler for, at disse unge bør have revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau, jf. ovenstående afsnit Disse unge får efter de gældende regler (hvad enten det drejer sig om kontanthjælp eller revalideringsydelse) ikke en særlig forsørgertakst. I stedet får de ved siden af kontanthjælpen eller revalideringsydelsen et tillæg, som dækker bidragspligten over for det ikkehjemmeboende barn, dog højst normalbidraget. Hvis de får kontanthjælp, får de en sats på kr. (2011-niveau) plus tillægget. Og hvis de får revalideringsydelse, får de halv revalideringsydelse svarende til kr. (2011-niveau) plus tillægget. Da der er tale om, at børnene er ikkehjemmeboende, foreslås det som nævnt ovenfor, at forsørgere under 25 år med ikkehjemmeboende børn fremover får revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau og ikke halv revalideringsydelse, dvs. de vil få kr. og tillægget til bidragspligten. Hvis unge under 25 år, som er forsørgere over for ikkehjemmeboende børn, tillige har en dokumenteret psykisk lidelse, gælder der i kontanthjælpsreglerne en særlig kontanthjælpssats på kr. (2011-niveau). Hvis disse unge får revalideringsydelse, får de alene halv revalideringsydelse på kr., og et tillæg svarende til børnebidraget. Det foreslås derfor, at unge revalidender under 25 år, som er forsørgere over for ikkehjemmeboende børn, og som har en dokumenteret psykisk lidelse, fremover får revalideringsydelse på kontanthjælpssatsen svarende til kr. Det foreslås derudover, at unge forsørgere, der er fyldt 25 år og har forsørgelsespligt over for ikkehjemmeboende børn, bør have revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau, svarende til kr Unge der ikke skal have revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau Unge forsørgere med hjemmeboende børn Revalidering er en foranstaltning, der ofte har en vis varighed. Derfor er der grund til at tage særlige hensyn til revalidender, der er forsørgere over for et eller flere børn, således at disse unge uændret skal have højeste revalideringsydelse. Det skyldes, at forsørgerne ikke alene har nedsat arbejdsevne. De skal ved siden af revalideringen også kunne tage sig af børnene. Det er derfor vigtigt, at disse personer er særligt motiverede til at gennemføre revalideringen. Det foreslås derfor, at unge forsørgere med hjemmeboende børn uændret får højeste revalideringsydelse under revalideringen, dvs kr.

6 Unge med forudgående indtægter af en vis størrelse Der er unge, som inden de får behov for tilbud om revalidering, i en længere periode har haft væsentlige indtægter på arbejdsmarkedet. Det kunne være en ung, som har været i arbejde og kommer ud for en ulykke, der indebærer omskoling, fordi den unge ikke længere kan fortsætte i sit hidtidige erhverv. Det foreslås, at der tages hensyn til disse unge, således at de nye satser med revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau ikke skal gælde for unge, der i de 6 måneder, som ligger før beslutningen om revalidering, gennemsnitligt har haft indtægter, der overstiger kr. om måneden. Indtægtsgrænsen svarer til den højeste sats for arbejdsløsheds- og sygedagpenge samt revalideringsydelse. Forslaget indebærer, at unge med sådanne væsentlige indtægter i de 6 kalendermåneder, der ligger forud for den måned, hvori beslutningen om revalidering er truffet, vil få den højeste revalideringssats under revalidering. Det foreslås, at en revalidends forudgående indtægter opgøres som indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag. Det foreslås derudover, at følgende indtægter, som ikke er arbejdsmarkedsbidragspligtige medregnes: Arbejdsløshedsdagpenge, dagpenge ved sygdom, dagpenge ved barsel, børnepasningsorlovsydelse, feriedagpenge, uddannelsesydelse, voksenuddannelsesstøtte (SVU), VEU-godtgørelse, SU, kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og lønindkomst erhvervet om bord på skibe, herunder om bord på danske skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Alle disse indtægter bliver indberettet til indkomstregisteret efter lov om et indkomstregister. For personer, der har været selvstændigt erhvervsdrivende i en eller flere af de forudgående 6 kalendermåneder, foreslås indtægterne opgjort som et månedligt gennemsnit af de indtægter som vil fremgå af kommende årsopgørelse. Indtil en årsopgørelse foreligger, kan der træffes en foreløbig afgørelse ud fra en erklæring på tro og love om, hvilke indtægter fra selvstændig erhvervsvirksomhed der vil fremgå af årsopgørelsen. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 1 og Støtte til nødvendige merudgifter til bolig til unge under 25 år Efter gældende regler giver kommunen en revalidend under 25 år støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når revalidenden får halv revalideringsydelse. Det foreslås, at alle revalidender under 30 år, der med de foreslåede nye satser ikke modtager fuld revalideringsydelse, skal have mulighed for at få støtte til merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der henvises til lovforslagets 1, nr Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 3.1 Ændret revalideringsydelse for personer under 30 år Med lovforslaget foreslås revalideringsydelsen ændret til kontanthjælpsniveau for en række persongrupper under 30 år. Det skønnes, at knap fuldtidspersoner vil blive omfattet af forslaget. Som følge heraf skønnes forslaget at medføre besparelser på 24,0 mio. kr. i 2011, 56,0 mio. kr. i 2012, 88,0 mio. kr. i 2013 og 96 mio. kr. i 2014 og frem. Ifølge den gældende 64 i lov om aktiv socialpolitik giver kommunen en revalidend støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når revalidenden får halv revalideringsydelse efter 52, stk. 2. Det foreslås, at alle revalidender under 30 år, der ikke modtager fuld revalideringsydelse, skal have mulighed for at få støtte til merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Gruppen af unge, som ikke får fuld revalideringsydelse, forøges. Forslaget skønnes at give anledning til merudgifter til bolig på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i størrelsesordenen 0,1 mio. kr. i 2011, 0,3 mio. kr. i 2012, 0,4 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. i 2014 og frem. I fordelingen af udgifterne mellem stat og kommuner er der taget højde for lovforslag nr. L 71 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.), hvorefter statsrefusionen af bl.a. revalideringsydelse sænkes fra 65 pct. til 50 pct. for personer i ordinær uddannelse og fra 65 pct. til 30 pct. for personer i øvrig vejledning og opkvalificering. Statsrefusionen for revalidender i virksomhedspraktik er fortsat 65 pct. Statsrefusionen for boligtilskud til revalidender sænkes fra 65 pct. til 50 pct. Kommunernes udgifter refunderes således med henholdsvis 65 pct., 50 pct. og 30 pct. af staten.

7 7 Udgifterne er omfattet af den kommunale budgetgaranti. Tabel 1. Økonomiske konsekvenser fordelt på kommune og stat som følge af forslag om ændring af revalideringsydelse for unge under 30 år Mio. kr Kommuner -13,2-30,8-48,3-52,7 Staten -10,8-25,2-39,7-43,3 I alt -24,0-56,0-88,0-96,0 De økonomiske konsekvenser skal forhandles med de kommunale parter. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer Forslaget har været sendt til høring hos: Ankestyrelsen, ATP, Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Business Danmark, Center for Ligebehandling af Handicappede, Danmarks Frie Fagforening, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Handicaporganisationer, Datatilsynet, Det Centrale Handicapråd, Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark, Foreningen af statsforvaltningsjurister, Frie Funktionærer, Jobrådgivernes Brancheforening, Kommunernes Landsforening, Kooperationen, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, Landsforeningen af Fleks- og skånejobbere, Rigsrevisionen, Rådet for frivilligt Socialt arbejde, Rådet for Socialt Udsatte, Statsforvaltningerne og Sundhedskartellet. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter Stat: Stat: 2011: 10,8 mio. kr. 2011: 0,0 mio. kr. 2012: 25,3 mio. kr. 2012: 0,1 mio. kr. 2013: 39,9 mio. kr. 2013: 0,2 mio. kr. 2014: 43,5 mio. kr. 2014: 0,2 mio. kr. Kommuner: 2011: 13,3 mio. kr. 2012: 31,0 mio. kr. 2013: 48,5 mio. kr. 2014: 53,0 mio. kr. Administrative konsekvenser for stat, Stat: regioner og kommuner 2011: 0 mio. kr. 2012: 0 mio. kr. 2013: 0 mio. kr. 2014: 0 mio. kr. Kommuner: 2011: 0 mio. kr. Kommuner: 2011: 0,1 mio. kr. 2012: 0,2 mio. kr. 2013: 0,2 mio. kr. 2014: 0,3 mio. kr. Stat: 2011: 0 mio. kr. 2012: 0 mio. kr. 2013: 0 mio. kr. 2014: 0 mio. kr. Kommuner: 2011: 0 mio. kr.

8 8 2012: 0 mio. kr. 2013: 0 mio. kr. 2014: 0 mio. kr. Ingen Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for bor-ingegerne Ingen Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter 2012: 0 mio. kr. 2013: 0 mio. kr. 2014: 0 mio. kr. Ingen Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til stk. 1 Til 1 Efter gældende regler udgør revalideringsydelsen for personer, der er fyldt 30 år et månedligt beløb på kr. Det foreslås, at dette uændret skal være gældende. Til stk. 2 Efter gældende regler beregnes revalideringsydelsen som et månedligt beløb på grundlag af højeste dagpengebeløb efter 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Dette beløb udgør kr. månedligt. Dog får en revalidend under 25 år halvdelen af beløbet, medmindre pågældende forsørger egne børn i hjemmet, eller har haft arbejdsindtægter, som giver ret til højeste sygedagpenge. Det foreslås, at revalideringsydelsen til personer under 30 år, med mindre de er forsørgere for hjemmeboende børn eller har haft forudgående indtægter, som udgangspunkt i niveau skal svare til den sats, de ville være berettiget til, hvis de skulle modtage kontanthjælp. For unge under 30 år, der ikke er forsørgere for hjemmeboende børn eller ikke har haft forudgående indtægter som nævnt ovenfor, foreslås det, at satsen for revalideringsydelse skal svare til den sats, de ville være berettiget til efter lovens 25, hvis de skulle modtage kontanthjælp. Efter gældende regler får personer, der er fyldt 25 år, og som har forsørgelsespligt over for ikkehjemmeboende børn kr. i revalideringsydelse månedligt. Det foreslås i stk. 2, nr. 2, at ændre denne revalideringsydelse til kr. Dette beløb svarer til kontanthjælpssatsen i 25 for den tilsvarende målgruppe. Efter gældende regler får personer, der er fyldt 25 år, og som ikke er forsørgere, kr. i revalideringsydelse månedligt. Det foreslås i stk. 2, nr. 3, at ændre denne revalideringsydelse til kr. Dette beløb svarer til kontanthjælpssatsen i 25 for den tilsvarende målgruppe. Efter gældende regler får unge, der er under 25 år, og som ikke bor hos en eller begge forældre, kr. i revalideringsydelse månedligt. Det foreslås i stk. 2, nr. 4, at ændre denne revalideringsydelse til kr. Dette beløb svarer til kontanthjælpssatsen i 25 for den tilsvarende målgruppe. Efter gældende regler får unge, der er under 25 år, og som bor hos en eller begge forældre, kr. i revalideringsydelse månedligt. Det foreslås i stk. 2, nr. 5, at ændre denne revalideringsydelse til kr. Dette beløb svarer til kontanthjælpssatsen i 25 for den tilsvarende målgruppe. Efter gældende regler får unge, der er under 25 år, og som er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge, kr. i revalideringsydelse månedligt. Det foreslås i stk. 2, nr. 6, at ændre denne revalideringsydelse til kr. Dette beløb svarer til kontanthjælpssatsen i 25 for den tilsvarende målgruppe. Efter gældende regler får unge, der er under 25 år, og som har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose eller emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, og har forsørgelsespligt over for ikkehjemmeboende børn, kr. i revalideringsydelse månedligt. Det foreslås i stk. 2, nr. 7, at ændre denne revalideringsydelse til kr. Dette beløb svarer til kontanthjælpssatsen i 25 for den tilsvarende målgruppe. Efter gældende regler får unge, der er under 25 år, og som ikke bor hos en eller begge forældre og har en dokumenteret psykisk lidelse som anført i nr. 7, kr.

9 9 i revalideringsydelse månedligt. Det foreslås i stk. 2, nr. 8, at ændre denne revalideringsydelse til kr. Dette beløb svarer til kontanthjælpssatsen i 25 for den tilsvarende målgruppe. Til stk. 3 Efter gældende regler får en person under 25 år, der har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, revalideringsydelse på kr. Hertil ydes et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag og højst normalbidraget. Hvis bidraget er forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af hjælp, benyttes tillægget til afdrag på bidragsgælden. Hjælpen inkl. tillæg kan højst udgøre kr. Det foreslås, at disse unge til de foreslåede satser i stk. 2 uændret får et tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag dog højst normalbidraget. Til stk. 4 Det foreslås, at de foreslåede revalideringssatser på kontanthjælpsniveau jf. stk. 2 ikke skal gælde, hvis en ung de 6 forudgående måneder før beslutning om revalidering træffes har haft indtægter, der overstiger kr. i gennemsnit pr. måned. Det foreslås derfor, at disse unge månedligt får kr. i revalideringsydelse. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 2 Til 52 a Ad. stk. 1 Indkomstregisteret indeholder oplysninger om borgernes indkomstforhold. Det foreslås, at indkomsten opgøres som arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, jf. arbejdsmarkedsbidragsloven, som er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister. Det foreslås derudover, at følgende indtægter, som ikke er arbejdsmarkedsbidragspligtige medregnes: Arbejdsløshedsdagpenge, dagpenge ved sygdom, dagpenge ved barsel, børnepasningsorlovsydelse, feriedagpenge, uddannelsesydelse, voksenuddannelsesstøtte (SVU), VEU-godtgørelse, SU, kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og lønindkomst erhvervet om bord på skibe, herunder om bord på danske skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Alle disse indtægter bliver indberettet til indkomstregisteret efter lov om et indkomstregister. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Ad. stk. 2 Det foreslås, at indtægter efter stk. 1, som ikke fremgår af indkomstregisteret, kan medregnes, hvis den kan dokumenteres. En sådan dokumentation kan fx være lønsedler. Ad. stk. 3 For så vidt angår udenlandsk indkomst foreslås det, at sådan indkomst kan indgå i opgørelsen af revalidendens forudgående indtægter, såfremt revalidenden kan dokumentere indtægten. De udenlandske indtægter medregnes, uanset at de ikke er indberettet til indkomstregistret, hvis de svarer til de danske indtægter, der indgår i opgørelsen. Ad. stk. 4 Det foreslås, at kommunerne får terminaladgang til indkomstregisteret, dvs. adgang til at foretage opslag i registeret, jf. 7 i lov om et indkomstregister i forbindelse med opgørelsen af indkomster m.v. efter stk. 1. Kommunerne kan alene få adgang til forud definerede data i indkomstregisteret, jf. 15, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om et indkomstregister. Der skal indgås en aftale med SKAT om, hvilke oplysninger og felter i indkomstregisteret der skal være adgang til. Herved opfyldes persondatalovens bestemmelser, om at der alene må behandles relevante og tilstrækkelige oplysninger til udtrykkeligt angivne og klare formål. Ved at benytte oplysninger i indkomstregistret opnås en enkel og ubureaukratisk administration, hvor kommunerne kan få oplyst om borgeren har haft indtægter, der jf. 52, stk. 4, berettiger til en revalideringsydelse på kr. pr. måned. Kommunen skal således ikke bede borgerne om oplysninger og dokumentation, som myndighederne som hovedregel allerede har. Det er derfor nødvendigt og sagligt, at kommunerne for de personer, der er omfattet af 52, stk. 2, nr. 2-8, får adgang til de relevante oplysninger i indkomstregisteret, jf. 52 a, stk. 1. Til 52 b For personer, der har været selvstændigt erhvervsdrivende i en eller flere af de forudgående 6 kalendermåneder før beslutningen om revalidering er truffet, foreslås det, at årsindtægten for personen indgår ved beregning af den gennemsnitlige månedlige indtægt.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Kontanthjælpsreformen Reformens hovedsigte Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en uddannelse Created Borgere, with der Aspose.Slides kan arbejde, skal mødes for med.net klare

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de muligheder for støtte, der som oftest kommer på tale for voksne med cystisk fibrose (CF). Ønsker du oplysningerne

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3.

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 257 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Forenkling af indsatsen for syge- og barselsdagpengemodtagere,

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Forhandlingsfællesskabet har følgende bemærkninger, idet Forhandlingsfællesskabet generelt skal henvise til høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne.

Forhandlingsfællesskabet har følgende bemærkninger, idet Forhandlingsfællesskabet generelt skal henvise til høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne. Til sfn@star.dk, flf@star.dk, star@star.dk Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. Sofia Franzén og Flemming Frandsen Njalsgade 72A 2300 København S Sagsnr.: 3849.4 AMH Direkte tlf.nr.: 3347 0624

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge,

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 11, SAU alm. del Bilag 21, SOU alm. del Bilag 21 Offentligt Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 204 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. (Forhindring

Læs mere

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten.

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten. (For)revalidering - antal Revalidering www.finkelsten.dk FINKELSTEIN 3 BM: Konjunktur og arbejdsmarked - Uge 23 Aktuelle tal LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6 FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 21 1 Regler

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Lovforslag nr. L 204 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. april 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere