Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 130 Folketinget Fremsat den 9. februar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af satser for revalideringsydelse til personer under 30 år) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009, som ændret senest ved 4 i lov nr af 22. december 2010, foretages følgende ændringer: affattes således:» 52. For personer, der er fyldt 30 år, udgør revalideringsydelsen et månedligt beløb på kr. Stk. 2. For personer under 30 år udgør revalideringsydelsen et månedligt beløb, jf. dog stk. 4, på 1) kr., når personen er under 30 år og forsørger eget barn i hjemmet, 2) kr., når personen er fyldt 25 år og har forsørgelsespligt over for ikkehjemmeboende børn, 3) kr., når personen er fyldt 25 år og ikke har forsørgelsespligt over for børn, 4) kr., når personen er under 25 år og ikke bor hos en eller begge forældre, 5) kr., når personen er under 25 år og bor hos en eller begge forældre, 6) kr., når personen under 25 år, er gravid og har passeret 12. svangerskabsuge, 7) kr., når personen er under 25 år og har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, og har forsørgelsespligt over for ikkehjemmeboende børn, og 8) kr., når personen er under 25 år, ikke bor hos en eller begge forældre og har en dokumenteret psykisk lidelse som anført i nr. 7. Stk. 3. En person under 25 år, som har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, og som modtager revalideringsydelse efter satserne i stk. 2, nr. 4 eller 5, får et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget. Er bidraget forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af hjælp, benyttes tillægget til afdrag på bidragsgælden. Revalideringsydelsen inkl. tillæg kan pr. måned højst udgøre kr. Stk. 4. Har personer omfattet af stk. 2, nr. 2-8, i de 6 kalendermåneder der ligger forud for den måned, hvori beslutningen om revalidering er truffet, haft indtægter, jf. 52 a og 52 b, der gennemsnitligt overstiger kr. pr. måned, udgør revalideringsydelsen dog kr.«2. Efter 52 indsættes:» 52 a. Indtægter efter 52, stk. 4, opgøres som summen af 1) arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, jf. arbejdsmarkedsbidragsloven, som indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, 2) ydelser i form af arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge og uddannelsesydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., dagpenge ved sygdom efter lov om sygedagpenge, dagpenge ved barsel efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, børnepasningsorlovsydelse efter lov om børnepasningsorlov, voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte, godtgørelse efter lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, SU efter lov om statens uddannelsesstøtte samt ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, som indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, 3) lønindkomst erhvervet om bord på skibe, herunder om bord på dansk skib registeret i Dansk International Skibsregister, som er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister. Stk. 2. Indtægter som nævnt i stk. 1, som ikke fremgår af indkomstregisteret, kan medregnes, hvis de kan dokumenteres. Beskæftigelsesmin. BE004521

2 2 Stk. 3. Udenlandsk indtægt, som svarer til indtægter nævnt i stk. 1, kan medregnes, når revalidenden kan dokumentere indtægten. Stk. 4. Kommunen kan få terminaladgang til de nødvendige oplysninger i indkomstregisteret til brug for opgørelsen af indkomster m.v., jf. stk. 1, jf. 7 i lov om et indkomstregister, herunder oplysninger om, hvem der har foretaget indberetningen og identiteten af den, oplysningerne vedrører. 52 b. Ved opgørelse af en revalidends forudgående indtægt, jf. 52, stk. 4, indgår indtægter fra selvstændig erhvervsvirksomhed opgjort som grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag efter arbejdsmarkedsbidragslovens 4 og 5. Stk. 2. Indtægterne opgøres som et månedligt gennemsnit på grundlag af den årsopgørelse, der dækker perioden nævnt i 52, stk. 4. Hvis der ikke foreligger en årsopgørelse på afgørelsestidspunktet, kan der træffes en foreløbig afgørelse efter 52, stk. 4, på baggrund af en erklæring på tro og love fra personen om, hvilke indtægter personen har haft fra selvstændig erhvervsvirksomhed. 52 c. Opgørelse af en revalidends indtægter efter 52 a og 52 b sker ud fra de oplysninger, der foreligger på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om revalidering, jf. 52, stk. 4. Stk. 2. En revalidend har krav på efterbetaling, hvis det senere viser sig, at indtægterne for perioden i gennemsnit har oversteget kr., således at revalidenden er berettiget til revalideringsydelse efter 52, stk. 4. Stk. 3. Hvis det senere viser sig, at indtægterne for perioden har været mindre end kr. i gennemsnit pr. måned, skal revalideringsydelsen fremover nedsættes til den sats, der følger af 52, stk. 2.«3. 64 affattes således:» 64. Kommunen giver støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når revalidenden får revalideringsydelse efter 52, stk. 2, nr. 2-8.«4. 109, stk. 1, nr. 6, affattes således:»6) 52 om revalideringsydelse.«2 Loven træder i kraft den 1. april Stk. 1. 1, nr. 1-3, finder anvendelse på revalideringer, der bevilges efter lovens ikrafttræden. De hidtidige gældende satser finder fortsat anvendelse på revalideringsforløb, som er bevilget før lovens ikrafttræden. Stk. 2. Såfremt et revalideringsforløb, der er bevilget før lovens ikrafttræden, skal forlænges efter 56 i lov om aktiv socialpolitik, ydes der i forlængelsesperioden revalideringsydelse efter de hidtil gældende satser.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ændret revalideringsydelse til unge under 30 år 2.1. De gældende regler 2.2 Forslaget Unge der skal have revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau Særligt vedrørende unge forsørgere med udeboende børn, som skal have revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau Unge der ikke skal have revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau Unge forsørgere med hjemmeboende børn Unge med forudgående indtægter af en vis størrelse Støtte til nødvendige merudgifter til bolig til unge under 25 år 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 3.1 Ændret revalideringsydelse for personer under 30 år 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Lovforslaget er en del af den samlede lovgivningsmæssige udmøntning af aftalen om genopretning af dansk økonomi, maj 2010, som er indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. Lovforslaget indeholder den udmøntning af aftalen, som kræver ændring af lov om aktiv socialpolitik. Det drejer sig om ændret revalideringsydelse for personer under 30 år. Det foreslås, at unge under 30 år, der begynder revalidering, som hovedregel fremover skal have en revalideringsydelse, der er på niveau med kontanthjælp. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at personens mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres, jf. 46 i lov om aktiv social politik. Følgende kriterier skal være opfyldt for, at en person kan modtage revalidering: Personens arbejdsevne skal være begrænset af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Der skal være et erhvervsmæssigt sigte med revalideringen og en realistisk mulighed for, at revalideringen kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse. Andre erhvervsrettede aktiviteter fx efter lov om aktiv socialpolitik eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal være utilstrækkelige i forhold til at få personen i job. Dette følger af, at revalidering er subsidiær i forhold til andre erhvervsrettede foranstaltninger. Personer, der opfylder betingelserne, har mulighed for at få bevilliget revalidering. Det gælder fx personer, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, SU, kontanthjælp, starthjælp, ledighedsydelse, førtidspension og personer, som er i arbejde. Før man går i gang med en egentlig revalidering, skal personen sammen med jobcenteret udarbejde en jobplan. Jobplanen indeholder bl.a. en beskrivelse af mulighederne for erhvervsrettede aktiviteter og for den endelige erhvervsmæssige placering. Ved revalidering med jobplan modtager personen revalideringsydelse uden hensyn til ægtefællens indtægts- og formueforhold.

4 4 2. Ændret revalideringsydelse til unge under 30 år 2.1 Gældende ret Efter gældende regler beregnes revalideringsydelsen som et månedligt beløb på grundlag af højeste dagpengebeløb efter 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Fuld revalideringsydelse er i 2011-niveau kr. Revalidender under 25 år modtager efter gældende regler halvdelen af beløbet, dvs kr. Dog modtager revalidender under 25 år fuld revalideringsydelse, hvis de: 1) forsørger egne børn i hjemmet, eller 2) forinden revalideringens iværksættelse har haft arbejdsindtægter, som giver ret til højeste sygedagpenge. Hvis unge under 25 år, der får halv revalideringsydelse, har bidragspligt over for et barn, får de efter gældende regler et månedligt tillæg svarende til bidraget, dog højest normalbidraget. Hjælpen inkl. tillæg kan max udgøre kr. i 2011-niveau. I modsætning til kontanthjælp er revalideringsydelse ikke afhængig af ægtefælles indkomst eller formue eller af revalidendens formue. Indtægter fra arbejde nedsætter revalideringsydelsen, hvis indtægterne overstiger kr. pr. år. Indtægter fra løbende udbetalinger fra forsikringer og pensionsordninger (herunder erhvervsevnetaberstatninger) nedsætter ligeledes revalideringsydelsen, hvis de sammen med revalideringsydelsen overstiger revalidendens hidtidige arbejdsindtægter. For revalidender, der modtager starthjælp efter 25, stk. 12, i lov om aktiv socialpolitik erstatter starthjælpen revalideringsydelsen. 2.2 Forslaget Med de gældende satser for revalidering vil mange unge, som hidtil har modtaget SU, kontanthjælp eller haft beskedne indtægter, gå frem i leveniveau, når de påbegynder revalidering. Dette er ikke hensigtsmæssigt, bl.a. fordi der ikke bør være et særligt økonomisk incitament til at søge revalidering i stedet for at tage uddannelse på ordinære vilkår for personer, der har haft begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet. Det foreslås derfor, at unge under 30 år, der begynder revalidering, som hovedregel fremover skal have en revalideringsydelse, der er på niveau med kontanthjælp. Til det foreslåede ny princip om, at revalideringsydelse skal svare til kontanthjælp, foreslås der to undtagelser: Den første omfatter unge under 30 år, som forsørger eget barn i hjemmet. For disse unge forsørgere bør der tages hensyn til, at revalidering er en foranstaltning, der typisk har en vis varighed. Disse unge forsørgere skal efter forslaget uændret have den højeste sats for revalideringsydelse. Der er ikke samme hensyn at tage til unge under 25 år med dokumenteret bidragspligt over for udeboende børn, idet disse unge udover hjælpen modtager et tillæg, der dækker deres bidrag til udeboende børn. Disse unge foreslås derfor at være omfattet af de foreslåede regler om niveau for revalideringsydelse for unge under 30 år. Unge, der er fyldt 25 år og har forsørgelsespligt over for ikkehjemmeboende børn, får højeste kontanthjælpssats. Der henvises til afsnit Den anden undtagelse omfatter unge, der i en periode før overgangen til revalidering har haft et sådan indtægtsniveau, at det er rimeligt, at de under revalidering kan modtage den højeste revalideringssats. For nærmere beskrivelse af de to undtagelser henvises til afsnit Forslaget indebærer ikke ændringer i, at for revalidender, der modtager starthjælp efter 25, stk. 12, i lov om aktiv socialpolitik, erstatter starthjælpen revalideringsydelsen Unge, der skal have revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau Målgruppen, der med forslaget skal have revalideringsydelse svarende til kontanthjælpsniveau, vil typisk være unge, der overgår til revalidering fra kontanthjælp eller fra SU. Der vil også kunne være unge, der ikke har modtaget offentlige ydelser, og som enten ikke har haft indtægter, eller som har haft begrænsede indtægter. En oversigt over de gældende satser og de foreslåede nye satser for revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau fremgår af tabel 1. Tabel 1.De gældende og foreslåede nye månedlige satser for revalideringsydelse for unge revalidender under 30 år på kontanthjælpsniveau. Satserne er i 2011-niveau. Gældende revalideringssatser Foreslåede revalideringssatser

5 5 Fyldt 25 år og har forsørgelsespligt over for ikkehjem-16.59meboende kr kr. børn Fyldt 25 år og ikke har forsørgelsespligt kr kr. Under 25 år, udeboende og ikke forsørger kr kr. Under 25 år, hjemmeboende og ikke forsørger kr kr. Under 25 år, som: 1. er gravid efter 12. svangerskabsuge eller kr kr. 2. har psykisk lidelse og er udeboende Forsørgere under 25 år med udeboende børn kr. * kr. * Forsørgere under 25 år med psykisk lidelse og udebo-8.29ende kr. * kr. børn * Der ydes tillæg til forsørgere svarende til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget. Afgrænsningen af persongrupperne sker efter principperne i lovens 25. For øvrige unge under 30 år vil det uændret gælde, at de skal have revalideringsydelse svarende til det højeste niveau på kr. Der henvises til Forslaget omfatter alene en ændring af niveauet for revalideringsydelse for unge under 30 år. Betingelserne for at kunne modtage revalidering er således uændrede, ligesom revalideringsydelsen fortsat ydes uafhængigt af egen formue eller en evt. ægtefælles indtægter eller formue Særligt vedrørende unge forsørgere med udeboende børn, som skal have revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau For unge under 25 år, som er forsørgere over for udeboende børn, gælder særlige forhold, som taler for, at disse unge bør have revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau, jf. ovenstående afsnit Disse unge får efter de gældende regler (hvad enten det drejer sig om kontanthjælp eller revalideringsydelse) ikke en særlig forsørgertakst. I stedet får de ved siden af kontanthjælpen eller revalideringsydelsen et tillæg, som dækker bidragspligten over for det ikkehjemmeboende barn, dog højst normalbidraget. Hvis de får kontanthjælp, får de en sats på kr. (2011-niveau) plus tillægget. Og hvis de får revalideringsydelse, får de halv revalideringsydelse svarende til kr. (2011-niveau) plus tillægget. Da der er tale om, at børnene er ikkehjemmeboende, foreslås det som nævnt ovenfor, at forsørgere under 25 år med ikkehjemmeboende børn fremover får revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau og ikke halv revalideringsydelse, dvs. de vil få kr. og tillægget til bidragspligten. Hvis unge under 25 år, som er forsørgere over for ikkehjemmeboende børn, tillige har en dokumenteret psykisk lidelse, gælder der i kontanthjælpsreglerne en særlig kontanthjælpssats på kr. (2011-niveau). Hvis disse unge får revalideringsydelse, får de alene halv revalideringsydelse på kr., og et tillæg svarende til børnebidraget. Det foreslås derfor, at unge revalidender under 25 år, som er forsørgere over for ikkehjemmeboende børn, og som har en dokumenteret psykisk lidelse, fremover får revalideringsydelse på kontanthjælpssatsen svarende til kr. Det foreslås derudover, at unge forsørgere, der er fyldt 25 år og har forsørgelsespligt over for ikkehjemmeboende børn, bør have revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau, svarende til kr Unge der ikke skal have revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau Unge forsørgere med hjemmeboende børn Revalidering er en foranstaltning, der ofte har en vis varighed. Derfor er der grund til at tage særlige hensyn til revalidender, der er forsørgere over for et eller flere børn, således at disse unge uændret skal have højeste revalideringsydelse. Det skyldes, at forsørgerne ikke alene har nedsat arbejdsevne. De skal ved siden af revalideringen også kunne tage sig af børnene. Det er derfor vigtigt, at disse personer er særligt motiverede til at gennemføre revalideringen. Det foreslås derfor, at unge forsørgere med hjemmeboende børn uændret får højeste revalideringsydelse under revalideringen, dvs kr.

6 Unge med forudgående indtægter af en vis størrelse Der er unge, som inden de får behov for tilbud om revalidering, i en længere periode har haft væsentlige indtægter på arbejdsmarkedet. Det kunne være en ung, som har været i arbejde og kommer ud for en ulykke, der indebærer omskoling, fordi den unge ikke længere kan fortsætte i sit hidtidige erhverv. Det foreslås, at der tages hensyn til disse unge, således at de nye satser med revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau ikke skal gælde for unge, der i de 6 måneder, som ligger før beslutningen om revalidering, gennemsnitligt har haft indtægter, der overstiger kr. om måneden. Indtægtsgrænsen svarer til den højeste sats for arbejdsløsheds- og sygedagpenge samt revalideringsydelse. Forslaget indebærer, at unge med sådanne væsentlige indtægter i de 6 kalendermåneder, der ligger forud for den måned, hvori beslutningen om revalidering er truffet, vil få den højeste revalideringssats under revalidering. Det foreslås, at en revalidends forudgående indtægter opgøres som indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag. Det foreslås derudover, at følgende indtægter, som ikke er arbejdsmarkedsbidragspligtige medregnes: Arbejdsløshedsdagpenge, dagpenge ved sygdom, dagpenge ved barsel, børnepasningsorlovsydelse, feriedagpenge, uddannelsesydelse, voksenuddannelsesstøtte (SVU), VEU-godtgørelse, SU, kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og lønindkomst erhvervet om bord på skibe, herunder om bord på danske skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Alle disse indtægter bliver indberettet til indkomstregisteret efter lov om et indkomstregister. For personer, der har været selvstændigt erhvervsdrivende i en eller flere af de forudgående 6 kalendermåneder, foreslås indtægterne opgjort som et månedligt gennemsnit af de indtægter som vil fremgå af kommende årsopgørelse. Indtil en årsopgørelse foreligger, kan der træffes en foreløbig afgørelse ud fra en erklæring på tro og love om, hvilke indtægter fra selvstændig erhvervsvirksomhed der vil fremgå af årsopgørelsen. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 1 og Støtte til nødvendige merudgifter til bolig til unge under 25 år Efter gældende regler giver kommunen en revalidend under 25 år støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når revalidenden får halv revalideringsydelse. Det foreslås, at alle revalidender under 30 år, der med de foreslåede nye satser ikke modtager fuld revalideringsydelse, skal have mulighed for at få støtte til merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der henvises til lovforslagets 1, nr Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 3.1 Ændret revalideringsydelse for personer under 30 år Med lovforslaget foreslås revalideringsydelsen ændret til kontanthjælpsniveau for en række persongrupper under 30 år. Det skønnes, at knap fuldtidspersoner vil blive omfattet af forslaget. Som følge heraf skønnes forslaget at medføre besparelser på 24,0 mio. kr. i 2011, 56,0 mio. kr. i 2012, 88,0 mio. kr. i 2013 og 96 mio. kr. i 2014 og frem. Ifølge den gældende 64 i lov om aktiv socialpolitik giver kommunen en revalidend støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når revalidenden får halv revalideringsydelse efter 52, stk. 2. Det foreslås, at alle revalidender under 30 år, der ikke modtager fuld revalideringsydelse, skal have mulighed for at få støtte til merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Gruppen af unge, som ikke får fuld revalideringsydelse, forøges. Forslaget skønnes at give anledning til merudgifter til bolig på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i størrelsesordenen 0,1 mio. kr. i 2011, 0,3 mio. kr. i 2012, 0,4 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. i 2014 og frem. I fordelingen af udgifterne mellem stat og kommuner er der taget højde for lovforslag nr. L 71 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.), hvorefter statsrefusionen af bl.a. revalideringsydelse sænkes fra 65 pct. til 50 pct. for personer i ordinær uddannelse og fra 65 pct. til 30 pct. for personer i øvrig vejledning og opkvalificering. Statsrefusionen for revalidender i virksomhedspraktik er fortsat 65 pct. Statsrefusionen for boligtilskud til revalidender sænkes fra 65 pct. til 50 pct. Kommunernes udgifter refunderes således med henholdsvis 65 pct., 50 pct. og 30 pct. af staten.

7 7 Udgifterne er omfattet af den kommunale budgetgaranti. Tabel 1. Økonomiske konsekvenser fordelt på kommune og stat som følge af forslag om ændring af revalideringsydelse for unge under 30 år Mio. kr Kommuner -13,2-30,8-48,3-52,7 Staten -10,8-25,2-39,7-43,3 I alt -24,0-56,0-88,0-96,0 De økonomiske konsekvenser skal forhandles med de kommunale parter. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer Forslaget har været sendt til høring hos: Ankestyrelsen, ATP, Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Business Danmark, Center for Ligebehandling af Handicappede, Danmarks Frie Fagforening, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Handicaporganisationer, Datatilsynet, Det Centrale Handicapråd, Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark, Foreningen af statsforvaltningsjurister, Frie Funktionærer, Jobrådgivernes Brancheforening, Kommunernes Landsforening, Kooperationen, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, Landsforeningen af Fleks- og skånejobbere, Rigsrevisionen, Rådet for frivilligt Socialt arbejde, Rådet for Socialt Udsatte, Statsforvaltningerne og Sundhedskartellet. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter Stat: Stat: 2011: 10,8 mio. kr. 2011: 0,0 mio. kr. 2012: 25,3 mio. kr. 2012: 0,1 mio. kr. 2013: 39,9 mio. kr. 2013: 0,2 mio. kr. 2014: 43,5 mio. kr. 2014: 0,2 mio. kr. Kommuner: 2011: 13,3 mio. kr. 2012: 31,0 mio. kr. 2013: 48,5 mio. kr. 2014: 53,0 mio. kr. Administrative konsekvenser for stat, Stat: regioner og kommuner 2011: 0 mio. kr. 2012: 0 mio. kr. 2013: 0 mio. kr. 2014: 0 mio. kr. Kommuner: 2011: 0 mio. kr. Kommuner: 2011: 0,1 mio. kr. 2012: 0,2 mio. kr. 2013: 0,2 mio. kr. 2014: 0,3 mio. kr. Stat: 2011: 0 mio. kr. 2012: 0 mio. kr. 2013: 0 mio. kr. 2014: 0 mio. kr. Kommuner: 2011: 0 mio. kr.

8 8 2012: 0 mio. kr. 2013: 0 mio. kr. 2014: 0 mio. kr. Ingen Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for bor-ingegerne Ingen Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter 2012: 0 mio. kr. 2013: 0 mio. kr. 2014: 0 mio. kr. Ingen Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til stk. 1 Til 1 Efter gældende regler udgør revalideringsydelsen for personer, der er fyldt 30 år et månedligt beløb på kr. Det foreslås, at dette uændret skal være gældende. Til stk. 2 Efter gældende regler beregnes revalideringsydelsen som et månedligt beløb på grundlag af højeste dagpengebeløb efter 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Dette beløb udgør kr. månedligt. Dog får en revalidend under 25 år halvdelen af beløbet, medmindre pågældende forsørger egne børn i hjemmet, eller har haft arbejdsindtægter, som giver ret til højeste sygedagpenge. Det foreslås, at revalideringsydelsen til personer under 30 år, med mindre de er forsørgere for hjemmeboende børn eller har haft forudgående indtægter, som udgangspunkt i niveau skal svare til den sats, de ville være berettiget til, hvis de skulle modtage kontanthjælp. For unge under 30 år, der ikke er forsørgere for hjemmeboende børn eller ikke har haft forudgående indtægter som nævnt ovenfor, foreslås det, at satsen for revalideringsydelse skal svare til den sats, de ville være berettiget til efter lovens 25, hvis de skulle modtage kontanthjælp. Efter gældende regler får personer, der er fyldt 25 år, og som har forsørgelsespligt over for ikkehjemmeboende børn kr. i revalideringsydelse månedligt. Det foreslås i stk. 2, nr. 2, at ændre denne revalideringsydelse til kr. Dette beløb svarer til kontanthjælpssatsen i 25 for den tilsvarende målgruppe. Efter gældende regler får personer, der er fyldt 25 år, og som ikke er forsørgere, kr. i revalideringsydelse månedligt. Det foreslås i stk. 2, nr. 3, at ændre denne revalideringsydelse til kr. Dette beløb svarer til kontanthjælpssatsen i 25 for den tilsvarende målgruppe. Efter gældende regler får unge, der er under 25 år, og som ikke bor hos en eller begge forældre, kr. i revalideringsydelse månedligt. Det foreslås i stk. 2, nr. 4, at ændre denne revalideringsydelse til kr. Dette beløb svarer til kontanthjælpssatsen i 25 for den tilsvarende målgruppe. Efter gældende regler får unge, der er under 25 år, og som bor hos en eller begge forældre, kr. i revalideringsydelse månedligt. Det foreslås i stk. 2, nr. 5, at ændre denne revalideringsydelse til kr. Dette beløb svarer til kontanthjælpssatsen i 25 for den tilsvarende målgruppe. Efter gældende regler får unge, der er under 25 år, og som er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge, kr. i revalideringsydelse månedligt. Det foreslås i stk. 2, nr. 6, at ændre denne revalideringsydelse til kr. Dette beløb svarer til kontanthjælpssatsen i 25 for den tilsvarende målgruppe. Efter gældende regler får unge, der er under 25 år, og som har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose eller emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, og har forsørgelsespligt over for ikkehjemmeboende børn, kr. i revalideringsydelse månedligt. Det foreslås i stk. 2, nr. 7, at ændre denne revalideringsydelse til kr. Dette beløb svarer til kontanthjælpssatsen i 25 for den tilsvarende målgruppe. Efter gældende regler får unge, der er under 25 år, og som ikke bor hos en eller begge forældre og har en dokumenteret psykisk lidelse som anført i nr. 7, kr.

9 9 i revalideringsydelse månedligt. Det foreslås i stk. 2, nr. 8, at ændre denne revalideringsydelse til kr. Dette beløb svarer til kontanthjælpssatsen i 25 for den tilsvarende målgruppe. Til stk. 3 Efter gældende regler får en person under 25 år, der har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, revalideringsydelse på kr. Hertil ydes et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag og højst normalbidraget. Hvis bidraget er forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af hjælp, benyttes tillægget til afdrag på bidragsgælden. Hjælpen inkl. tillæg kan højst udgøre kr. Det foreslås, at disse unge til de foreslåede satser i stk. 2 uændret får et tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag dog højst normalbidraget. Til stk. 4 Det foreslås, at de foreslåede revalideringssatser på kontanthjælpsniveau jf. stk. 2 ikke skal gælde, hvis en ung de 6 forudgående måneder før beslutning om revalidering træffes har haft indtægter, der overstiger kr. i gennemsnit pr. måned. Det foreslås derfor, at disse unge månedligt får kr. i revalideringsydelse. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 2 Til 52 a Ad. stk. 1 Indkomstregisteret indeholder oplysninger om borgernes indkomstforhold. Det foreslås, at indkomsten opgøres som arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, jf. arbejdsmarkedsbidragsloven, som er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister. Det foreslås derudover, at følgende indtægter, som ikke er arbejdsmarkedsbidragspligtige medregnes: Arbejdsløshedsdagpenge, dagpenge ved sygdom, dagpenge ved barsel, børnepasningsorlovsydelse, feriedagpenge, uddannelsesydelse, voksenuddannelsesstøtte (SVU), VEU-godtgørelse, SU, kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og lønindkomst erhvervet om bord på skibe, herunder om bord på danske skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Alle disse indtægter bliver indberettet til indkomstregisteret efter lov om et indkomstregister. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Ad. stk. 2 Det foreslås, at indtægter efter stk. 1, som ikke fremgår af indkomstregisteret, kan medregnes, hvis den kan dokumenteres. En sådan dokumentation kan fx være lønsedler. Ad. stk. 3 For så vidt angår udenlandsk indkomst foreslås det, at sådan indkomst kan indgå i opgørelsen af revalidendens forudgående indtægter, såfremt revalidenden kan dokumentere indtægten. De udenlandske indtægter medregnes, uanset at de ikke er indberettet til indkomstregistret, hvis de svarer til de danske indtægter, der indgår i opgørelsen. Ad. stk. 4 Det foreslås, at kommunerne får terminaladgang til indkomstregisteret, dvs. adgang til at foretage opslag i registeret, jf. 7 i lov om et indkomstregister i forbindelse med opgørelsen af indkomster m.v. efter stk. 1. Kommunerne kan alene få adgang til forud definerede data i indkomstregisteret, jf. 15, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om et indkomstregister. Der skal indgås en aftale med SKAT om, hvilke oplysninger og felter i indkomstregisteret der skal være adgang til. Herved opfyldes persondatalovens bestemmelser, om at der alene må behandles relevante og tilstrækkelige oplysninger til udtrykkeligt angivne og klare formål. Ved at benytte oplysninger i indkomstregistret opnås en enkel og ubureaukratisk administration, hvor kommunerne kan få oplyst om borgeren har haft indtægter, der jf. 52, stk. 4, berettiger til en revalideringsydelse på kr. pr. måned. Kommunen skal således ikke bede borgerne om oplysninger og dokumentation, som myndighederne som hovedregel allerede har. Det er derfor nødvendigt og sagligt, at kommunerne for de personer, der er omfattet af 52, stk. 2, nr. 2-8, får adgang til de relevante oplysninger i indkomstregisteret, jf. 52 a, stk. 1. Til 52 b For personer, der har været selvstændigt erhvervsdrivende i en eller flere af de forudgående 6 kalendermåneder før beslutningen om revalidering er truffet, foreslås det, at årsindtægten for personen indgår ved beregning af den gennemsnitlige månedlige indtægt.

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2010/1 LSF 130 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. februar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens

Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse med orientering om L 130, som er vedtaget af Folketinget den 29. marts 2011. Folketinget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2016

Vejledning om satser m.v. 2016 VEJ nr 904 af 8/0/06 (Gældende) Udskriftsdato:. oktober 06 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. maj 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

Læs mere

Vejledning om satser mv. 2012

Vejledning om satser mv. 2012 VEJ nr 9602 af 01/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen,.j.nr. 2011-0013933 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode 2014/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0004381 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Kontanthjælpsreformen Reformens hovedsigte Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en uddannelse Created Borgere, with der Aspose.Slides kan arbejde, skal mødes for med.net klare

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0024339 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. Lovforslag nr. L 162 Folketinget

Forslag. Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. Lovforslag nr. L 162 Folketinget Lovforslag nr. L 162 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om 2 årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere. Lovforslag nr. L 52 Folketinget

Forslag. Lov om 2 årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere. Lovforslag nr. L 52 Folketinget Lovforslag nr. L 52 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om 2 årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere Kapitel 1

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Midlertidig forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til

UDKAST. til. Forslag. til UDKAST til Forslag til Lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til UDKAST Den 11. december 2009 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Fremsat den xx. xx 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2012-0018250 Fremsat den 16. november 2012 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper 31. januar 2012 Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 14. december 2011, at der til brug for en fælles drøftelse mellem Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

2010/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2010/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2010/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2013/1 LSF 193 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Fremsat

Læs mere

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v. LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017996 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik LBK nr 190 af 24/02/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-03-2012 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 153 af 28/02/2012 2 LOV nr 267 af 27/03/2012 3 LOV nr 326 af 11/04/2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. til. Lov om kontantydelse. Målgruppe og periode med ret til kontantydelse

Forslag. til. Lov om kontantydelse. Målgruppe og periode med ret til kontantydelse Forslag til Lov om kontantydelse Målgruppe og periode med ret til kontantydelse 1. En person, som fra den 5. januar 2015 har opbrugt den samlede ret til arbejdsløshedsdagpenge og perioder med ret til midlertidig

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

KONTANTHJÆLPSREFORMEN I OVERSIGTER FORDELT PÅ MÅLGRUPPER:

KONTANTHJÆLPSREFORMEN I OVERSIGTER FORDELT PÅ MÅLGRUPPER: KONTANTHJÆLPSREFORMEN I OVERSIGTER FORDELT PÅ MÅLGRUPPER: Unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse 1 uddannelsesparate LAB 2, nr. 12 Visitation: - vil blive udmøntet i en bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. til. 2. I 34, stk. 2, nr. 6 og 38, stk. 2, nr. 6, ændres Ledernes Hovedorganisation til: Lederne.

Forslag. til. 2. I 34, stk. 2, nr. 6 og 38, stk. 2, nr. 6, ændres Ledernes Hovedorganisation til: Lederne. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Sanktion for manglende deltagelse i læse- og skrivetest til personer over

Læs mere

2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 28. januar 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 28. januar 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0019896 Fremsat den 28. januar 2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 1548 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-6613 Senere ændringer til

Læs mere

Lovforslaget blev vedtaget den 21. december Den vedtagne lov og lovforslaget med bemærkninger kan ses på -

Lovforslaget blev vedtaget den 21. december Den vedtagne lov og lovforslaget med bemærkninger kan ses på - Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 894.

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 894. Lovtidende A 2013 Udgivet den 5. juli 2013 4. juli 2013. Nr. 894. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 88 Offentligt UDKAST j.nr. 16/16796 Forslag til Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. Kapitel 1 Den berettigede personkreds 1. For perioden

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde) Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere