Bemærkninger til lovforslaget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til lovforslaget"

Transkript

1 j.nr Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret bl.a. ved 16 i lov nr. 473 af 30. maj 2012, 3 i lov nr af 23. december 2012, 1 i lov nr. 894 af 4. juli 2013, 1 i lov nr af 26. december 2013 og senest ved [L193], foretages følgende ændringer: 1. I 14 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke: Stk. 3. Der ses endvidere bort fra formue i form af efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser som følge af afgørelse eller dom herom. Den efterbetaling, der ses bort fra, er differencen mellem den for perioden udbetalte ydelse og den for perioden retmæssige ydelse. Der kan ses bort fra efterbetalingen i indtil to år efter udbetalingstidspunktet. Stk. 3-7 bliver herefter stk I 33, stk. 1, indsættes efter nr. 7: 8) Efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser som følge af afgørelse eller dom herom.. Den efterbetaling, der kan ses bort fra er differencen mellem den for perioden udbetalte ydelse og den for perioden retmæssige ydelse. Der ses bort fra efterbetalingen i indtil to år efter udbetalingstidspunktet. Nr. 8 og 9 bliver herefter nr. 9 og , stk. 1, nr. 8 og 9, der bliver nr. 9 og 10, ophæves. 2 Loven træder i kraft den 1. januar Stk , stk. 3, 3. pkt., som affattet ved denne lovs 1 nr. 1 og 33, stk. 1, nr. 8, 3 pkt., som affattet ved denne lovs 1 nr. 2, finder anvendelse for efterbetaling, der er udbetalt til personen den 1. juni 2014 eller senere. Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger

2 1. Indledning Kontanthjælpssystemet er det underste økonomiske sikkerhedsnet og hjælpen forudsætter, at der ikke er andre muligheder for forsørgelse. Det betyder, at der ikke kan ydes hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, hvis ansøger, ægtefælle eller samlever har formue, der kan dække det økonomiske behov, ligesom indtægter som udgangspunkt fradrages i kontanthjælpen krone for krone. Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti har den 8. maj 2014 indgået Aftale om ændring af formue- og fradragsreglerne i kontanthjælpslovgivningen ved efterbetaling af sociale ydelser. Formålet med aftalen er at sikre, at personer, der får efterbetalt en social ydelse fx som led i en vundet ankesag, ikke efterfølgende mister deres uddannelses- eller kontanthjælp på grund af formue- og fradragsreglerne i kontanthjælpslovgivningen. Det fremgår endvidere af aftalen, at personer, der ikke har fået udbetalt den korrekte ydelse, og som derfor kan have stiftet gæld, skal have mulighed for fx at anvende efterbetalingen til at tilbagebetale gælden. De ændrede regler vil også få betydning for ressourceforløbsydelse, hvor reglerne om fradrag af indtægter i kontant- og uddannelseshjælp finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår egne indtægter. 2. Lovforslagets indhold Nærværende lovforslag udmønter Aftale om ændring af formue- og fradragsreglerne i kontanthjælpslovgivningen ved efterbetaling af sociale ydelser, som Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), den 8. maj 2014 har indgået med Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Herudover indeholder lovforslaget følgende element om jobpræmier og disses betydning for hjælpens størrelse: Reglen om, at der ikke foretages fradrag i hjælpen for jobpræmie til enlige forsørgere efter lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere foreslås ophævet. Jobpræmien kunne udbetales for perioden fra den 1. januar 2011 til 31. december Tilsvarende foreslås det at reglen om, at der ikke foretages fradrag i hjælpen for jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed efter lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed, også bliver ophævet. Jobpræmien kunne udbetales for perioden fra den 1. juni 2012 til og med 31. maj Begge forsøgsordninger er udløbet, og de vil ikke blive forlænget Formue Gældende ret Uddannelses- og kontanthjælp udgør det underste økonomiske sikkerhedsnet og er subsidiær i forhold til andre private eller offentlige forsørgelsesmuligheder. Efter de gældende regler kan der derfor kun udbetales uddannelses- og kontanthjælp, når modtageren af uddannelses- og kontanthjælp ikke har andre forsørgelsesmuligheder, fx formue, som personen kan leve af.

3 Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen eller samleveren har formue, som kan dække det økonomiske behov. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til kr., for ægtefæller eller samlevende op til kr., jf. lovens 14, stk. 1. Kommunen skal i hvert enkelt tilfælde vurdere, om der - udover formuegrænsen på op til kr., for ægtefæller eller samlevende kr. er grundlag for at se bort fra en formue, herunder hvor meget der er grundlag for at se bort fra. Udover de situationer, der er nævnt i 14 i lov om aktiv socialpolitik, ses der i perioden 1. juni 2014 til 31. december 2014 bort fra formue i form af efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser som følge af afgørelse herom. Der henvises til, at der på lov om tillægsbevilling for 2014 vil blive indsat tekstanmærkning nr. 145 herom Den foreslåede ordning Det foreslås, at kommunen ved udbetalingen af uddannelses- eller kontanthjælp skal se bort fra formue i form af efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser som følge af, at en myndighed har ændret sin afgørelse, eller at borgeren har fået medhold i en sag hos en myndighed, i Ankestyrelsen eller ved domstolene. På Beskæftigelsesministeriets område drejer det sig om efterbetaling af følgende ydelser: Arbejdsløshedsdagpenge Sygedagpenge Barselsdagpenge Uddannelses og kontanthjælp, herunder hjælp efter 27 a (supplement til brøkpension) Særlig støtte til høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde Ressourceforløbsydelse Særlig uddannelsesydelse Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Revalideringsydelse Ledighedsydelse Efterløn Fleksydelse Hertil kommer efterbetaling af ydelser, som administreres af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Det kan fx dreje sig om efterbetaling af førtidspension til personer, der modtager kontanthjælp som supplement til en brøkpension, efterbetaling af boligstøtte til personer, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp, og efterbetaling af tilskud til enkeltudgifter og hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10 a i lov om aktiv socialpolitik til de nævnte persongrupper. Den efterbetaling, der kan ses bort fra, er differencen mellem den for perioden udbetalte ydelse og den for perioden retmæssige ydelse Dette gælder også, når det ikke er ansøgeren selv, men ægtefællen eller samleveren der får efterbetalingen. Der henvises til reglerne om, at ægtefællens eller samleverens formue har betydning for hjælpens størrelse.

4 Det foreslås, at der skal ses bort fra efterbetalingen i indtil to år efter udbetalingen. Herved sikres, at personer, der ikke har fået udbetalt den korrekte offentlige forsørgelsesydelse eller anden offentlige sociale ydelse, og som derfor kan have stiftet gæld, får mulighed for at anvende efterbetalingen til at tilbagebetale gælden inden for to år Indtægter m.v Gældende ret Efter de gældende regler fratrækkes indtægter, som ansøgeren og ægtefællen eller samleveren har i uddannelses- og kontanthjælpen. Efter lovens 33 foretages der dog ikke fradrag i hjælpen for blandt andet invaliditetsydelse, invaliditetsbeløb samt bistands- og plejetillæg efter lov om social pension, udbetaling af jobpræmie, erstatninger for tab af erhvervsevne, der omtales i lovens 14, stk. 3 og 4, godtgørelse for varigt mén og godtgørelse for ikke-økonomisk skade samt indtægter, der hidrører herfra. Ud over de situationer, der er nævnt i lovens 33, kan kommunen ved udmåling af hjælp ikke se bort fra øvrige indtægter, som ansøgeren har. Det betyder, at efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige sociale ydelser fratrækkes i uddannelses- og kontanthjælpen, idet efterbetaling af sådanne ydelser anses for en indtægt bestemt for forsørgelse. Udover de situationer, der er nævnt i 33 i lov om aktiv socialpolitik, foretages der i perioden 1. juni december 2014 ikke fradrag i uddannelseshjælp, kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse for efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser som følge af afgørelse herom. Efterbetalingen skal være udbetalt til den berettigede i perioden 1. juni december Den efterbetaling, der undtages for modregning, er differencen mellem den i perioden udbetalte ydelse og den i perioden retmæssige ydelse. Der henvises til, at der på lov om tillægsbevilling for 2014 vil blive indsat tekstanmærkning nr. 145 herom (jf. akt nr. 94). Hvis ansøgeren og ægtefællen har indtægter, trækkes de fra i kontant- eller uddannelseshjælpen. Tilsvarende finder anvendelse for samlevende. Hjælpen til et ægtepar beregnes som summen af de beløb, som hver af ægtefællerne er berettiget til. Hjælpen til samlevende par beregnes som summen af de beløb, som hver af de samlevende er berettigede til. Når hjælpen til en gift person beregnes trækker kommunen kun den del af den anden ægtefælles indtægt fra, som overstiger henholdsvis kr. eller kr. afhængigt af, om pågældende har forsørgelsespligt over for børn eller ikke. Tilsvarende gælder for samlevende Den foreslåede ordning

5 Det foreslås, at offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser, som efterbetales som følge af afgørelse eller dom herom, ikke skal fradrages i uddannelses- eller kontanthjælpen, Den efterbetaling, der skal ses bort fra, er differencen mellem den i perioden udbetalte ydelse og den i perioden retmæssige ydelse. Dette gælder også, når det ikke er ansøgeren selv, der får efterbetalingen, Der henvises til reglerne om, at ægtefælles eller samlevendes indtægter har betydning for hjælpens størrelse. På Beskæftigelsesministeriets område drejer det sig om efterbetaling af følgende ydelser: Arbejdsløshedsdagpenge Sygedagpenge Barselsdagpenge Uddannelses og kontanthjælp, herunder hjælp efter 27 a (supplement til brøkpension) Særlig støtte til høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde Ressourceforløbsydelse Særlig uddannelsesydelse Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Revalideringsydelse Ledighedsydelse Efterløn Fleksydelse Hertil kommer efterbetaling af ydelser, som administreres af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Det kan fx dreje sig om efterbetaling af førtidspension til personer, der modtager kontanthjælp som supplement til en brøkpension, efterbetaling af boligstøtte til personer, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp, og efterbetaling af tilskud til enkeltudgifter og hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10 a i lov om aktiv socialpolitik til de nævnte persongrupper. Den efterbetaling, der ses bort fra, er differencen mellem den for perioden udbetalte ydelse og den for perioden retmæssige ydelse. Det foreslås, at der skal ses bort fra efterbetalingen indtil to år efter udbetalingen. Herved sikres, at personer, der ikke har fået udbetalt den korrekte offentlige forsørgelsesydelse eller øvrige offentlige sociale ydelser, og som derfor kan have stiftet gæld, får mulighed for at anvende efterbetalingen til at tilbagebetale gælden inden for to år. Den foreslåede ændring i 33, stk. 1, hvorefter der ved udmåling af hjælp skal ses bort fra efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser eller øvrige offentlige sociale ydelser som følge af afgørelse eller dom herom, vil betyde, at efterbetalingen heller ikke vil indgå i opgørelsen af nettoindtægterne i forbindelse med beregning af særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik. Det følger af 8 i bekendtgørelse nr af 12. december 2013 om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik, at de indtægter, der ikke foretages fradrag for efter 33 i lov om aktiv socialpolitik, heller ikke indgår i opgørelsen af nettoindtægterne, der ligger til grund for beregning af særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik.

6 Den foreslåede ændring af 33, stk. 1, vil også få betydning for udmåling af ressourceforløbsydelse og ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb, som udbetales efter tilsvarende regler for så vidt angår egne indtægter som kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Der henvises til 68 a, stk. 5 [og 69 j] i lov om aktiv socialpolitik. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige På baggrund af Ankestyrelsens opgørelser om ophævelse/ændring af afgørelser er det beregningsteknisk forudsat, at ca. 230 personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp ressourceforløbsydelse og/eller særlig støtte årligt vinder ankesagen og bliver modregnet i de nævnte ydelser som følge af den efterbetalte ydelse. Det er beregningsteknisk forudsat, at de 230 personer gennemsnitligt får efterbetalt ca kr. årligt. Når personerne ikke længere skal have modregnet efterbetalingen i kontanthjælpen mv. skønnes det med usikkerhed at medføre offentlige årlige merudgifter på ca. 8 mio. Kommunernes udgifter til kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse og særlig støtte er omfattet af budgetgarantien. Tabel 1. Økonomiske konsekvenser fordelt på stat og kommuner som følge af forslag om lempelse af formueregler og fritagelse for fradrag for efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige sociale ydelser Mio. kr priser Stat -kontanthjælp mv. 2,4 2,4 2,4 2,4 Kommuner -kontanthjælp mv. 5,6 5,6 5,6 5,6 I alt 8,0 8,0 8,0 8,0 Anm.: De økonomiske konsekvenser er fordelt med 30 procent til staten og 70 procent til kommunerne 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 6. august 2014 til den 27. august 2014 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatrådet, Ankestyrelsen, Arbejdsløshedskassen for selvstændigt erhvervsdrivende (ASE), Arbejdsløshedskassernes Samvirke, Beskæftigelsesrådet, Danske Advokater, Dansk Erhverv, Danske Regioner, Dansk Retspolitisk Forening, Dansk Socialrådgiverforening, Datatilsynet, Den uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Det Centrale Handicapråd, Foreningen af

7 kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Jobrådgivernes Brancheforening, Kommunernes Landsforening, Kommunernes Revision, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP), Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening, Retssikkerhedsfonden, Rigsrevisionen, Rådet for Psykisk Sårbare, Rådet for Socialt Udsatte og Udbetaling Danmark. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter Stat: ingen Stat: 2015: 2,4 mio. kr. 2016: 2,4 mio. kr. 2017: 2,4 mio. kr. 2018: 2,4 mio. kr. Kommuner: ingen Kommuner: 2015: 5,6 mio. kr. 2016: 5,6 mio. kr. 2017: 5,6 mio. kr. 2018: 5,6 mio. kr. Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Regioner: Regioner: Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Uddannelses- og kontanthjælp udgør det underste økonomiske sikkerhedsnet og er subsidiær i forhold til andre private eller offentlige forsørgelsesmuligheder. Derfor kan der kun udbetales

8 uddannelses- og kontanthjælp, når personen ikke har andre forsørgelsesmuligheder, fx formue personen kan leve af. Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis personen, ægtefællen eller samleveren har formue, som kan dække det økonomiske behov. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til kr., for ægtefæller og samlevende op til kr. Kommunen skal i hvert enkelt tilfælde vurdere, om der - udover formuegrænsen på op til kr., for ægtefæller og samlevende kr. er grundlag for at se bort fra en formue, herunder hvor meget der er grundlag for at se bort fra. For personer, der får efterbetalt en offentlig forsørgelsesydelse eller en anden social ydelse på baggrund af en myndigheds afgørelse eller dom herom, skal kommunen efter de gældende regler træffe afgørelse om, at efterbetalingen skal anvendes til forsørgelse, førend der kan udbetales uddannelses- eller kontanthjælp. Det foreslås, at kommunen ved udbetalingen af uddannelses- eller kontanthjælp skal se bort fra formue i form af efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser som følge af, at en myndighed har ændret sin afgørelse, eller at borgeren eller dennes ægtefælle eller samlever har fået medhold i en sag hos en myndighed, i Ankestyrelsen eller ved domstolene i indtil to år efter udbetalingen. Formålet hermed er, at give personer, der ikke har fået udbetalt den korrekte ydelse, og som derfor har stiftet gæld mulighed for at anvende efterbetalingen til at tilbagebetale gælden inden for to år. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger til pkt Til nr. 2 Efter de gældende regler fratrækkes indtægter, som ansøgeren og ægtefællen eller samleveren har i uddannelses- og kontanthjælpen. Efter lovens 33 foretages der dog ikke fradrag i hjælpen for følgende indtægter: Invaliditetsydelse, invaliditetsbeløb samt bistands- og plejetillæg efter lov om social pension. Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og hjælp efter integrationslovens 23 f. Vederlag som tilforordnet ved valg. Legater, der er fritaget for beskatning efter ligningslovens 7, nr. 6, og ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens 7, nr. 22. Børns indtægter og indtægter, der vedrører børn, bortset fra tilskud til pasning af egne børn efter 38 i lov om social service. Værdien af kost m.v. under indlæggelse på sygehus eller lignende behandlingsinstitutioner. Hvis sygehusopholdet har varet i mere end 3 måneder, kan der dog foretages fradrag svarende til den besparelse, der er en følge af indlæggelsen.

9 Transportgodtgørelse for dokumenterede udgifter til nødvendig transport ved udførelse af lønnet arbejde og ulønnet, frivilligt arbejde. Jobpræmie udbetalt for perioden fra den 1. januar 2011 til og med den 31. december 2012 efter lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere. Jobpræmie udbetalt for perioden fra den 1. juni 2012 til og med den 31. maj 2014 efter lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed. Erstatninger for tab af erhvervsevne, der omtales i lovens 14, stk. 3 og 4 Godtgørelse for varigt mén Godtgørelse for ikke-økonomisk skade samt indtægter, der hidrører herfra Ud over de situationer, der er nævnt i lovens 33, kan kommunen ved udmåling af hjælp ikke se bort fra øvrige indtægter, som ansøgeren har. Efter gældende ret fratrækkes indtægt i form af efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige sociale ydelser i uddannelses- og kontanthjælpen. Det foreslås, at beløb til offentlig forsørgelse og øvrige sociale ydelser, som efterbetales som følge af afgørelse herom, ikke fremadrettet skal fradrages i uddannelses- eller kontanthjælpen. Det bemærkes, at efterbetalingen er den retmæssige ydelse efter fradrag af den i perioden udbetalte ydelse eksempelvis uddannelses- eller kontanthjælp, således at den efterbetaling, der ikke skal indgå i indtægtsopgørelsen efter kontanthjælpsreglerne, er differencen mellem den eventuelt udbetalte ydelse og den retmæssige ydelse. På Beskæftigelsesministeriets område drejer det sig om efterbetaling af følgende ydelser: Arbejdsløshedsdagpenge Sygedagpenge Barselsdagpenge Uddannelses og kontanthjælp, herunder hjælp efter 27 a (supplement til brøkpension) Særlig støtte til høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde Ressourceforløbsydelse Særlig uddannelsesydelse Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Revalideringsydelse Ledighedsydelse Efterløn Fleksydelse Derudover vil det primært vedrøre efterbetaling af ydelser, som administreres af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold fx førtidspension, boligstøtte og hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og kapitel 10 a i lov om aktiv socialpolitik. Det foreslås, at kommunen ved udbetalingen af uddannelses- eller kontanthjælp skal se bort fra indtægter i form af efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige sociale ydelser som følge af, at en myndighed har ændret sin afgørelse, eller at borgeren har fået medhold i en sag hos

10 en myndighed, i Ankestyrelsen eller ved domstolene. Den efterbetaling, der kan ses bort fra, er differencen mellem den for perioden udbetalte ydelse og den for perioden retmæssige ydelse. Dette gælder også, når det ikke er ansøgeren selv, der får efterbetalingen, Der henvises til reglerne om, at ægtefælles eller samlevendes indtægter har betydning for hjælpens størrelse. Til nr. 3. Efter gældende reglerne blev der ikke foretaget fradrag i hjælpen for jobpræmie til enlige forsørgere, som kunne udbetales for perioden fra den 1. januar 2011 til 31. december 2012 efter lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere og jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed, som kunne udbetales for perioden fra den 1. juni 2012 til og med 31. maj 2014 efter lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed. Jobpræmien udtaltes på baggrund af en månedlig opgørelse af personens indkomst kvartalsvist bagud senest 45 dage efter kvartalets udløb. Som konsekvens af, at forsøgsperioderne er afsluttet, foreslås det, at bestemmelserne om jobpræmie i lovens 33, stk. 1 nr. 8 og 9 ophæves. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger til pkt Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar Det foreslås endvidere, at 14, stk. 3, 3. pkt., som affattet ved denne lovs 1 nr. 1, og 33, stk. 1, nr. 8, 3 pkt., som affattet ved denne lovs 1 nr. 2, finder anvendelse for efterbetaling, der er udbetalt til personen den 1. juni 2014 eller senere Det betyder, at bestemmelsen om, at der kan ses bort fra efterbetalingen i indtil to år efter udbetalingstidspunktet også gælder for personer, der har modtaget efterbetaling i perioden 1. juni december Det bemærkes, at der på lov om tillægsbevilling for 2014 vil blive indsat tekstanmærkning nr. 145 herom (jf. akt nr. 94), hvorefter der udover de situationer, der er nævnt i 14 og 33 i lov om aktiv socialpolitik, i perioden 1. juni december 2014 ikke foretages fradrag i uddannelseshjælp, kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse for efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser som følge af afgørelse herom, og der ses ligeledes bort fra formue i form af efterbetaling heraf. Efterbetalingen skal være udbetalt til den berettigede i perioden 1. juni december Den efterbetaling, der undtages for modregning, er differencen mellem den i perioden udbetalte offentlige forsørgelsesydelse og den i perioden retmæssige offentlige forsørgelsesydelse. Nærværende lovforslag er en opfølgning på denne tekstanmærkning.

11 Bilag Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0024339 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0034708 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Udkast Ændringer i lov om aktiv socialpolitik

Udkast Ændringer i lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget, Skatteudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 104, SAU alm. del Bilag 125 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0002188 Udkast Ændringer i lov om aktiv socialpolitik xx I lov

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 44 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 44 Folketinget Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2012-13 Fremsat den 26. oktober af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 76 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Nedsættelse af varighedskrav

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Fremsat den xx. xx 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 90 Folketinget 2017-18 Fremsat den 14. november 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode 2014/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0004381 Fremsat

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 92 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2018-19 Fremsat den 13. november 2018 af beskæftigelsesminister (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 72 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet

Læs mere

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent) Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 Kbh S Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 21

Læs mere

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. maj 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 193 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Justering af skoleydelse) 1 I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 26. januar 2017, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver Fremsat den xx. xxxxxxxx 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver (Skattefrihed m.v. af ekstraordinære hædersgaver) I lov nr.

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. Lovforslag nr. L 162 Folketinget

Forslag. Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. Lovforslag nr. L 162 Folketinget Lovforslag nr. L 162 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde) Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2013/1 LSF 193 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Fremsat

Læs mere

Ændringsforslag til 2. behandling af. Til 1

Ændringsforslag til 2. behandling af. Til 1 Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 224 Bilag 9 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0005891 Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 192 Bilag 6 Offentligt [Konsekvens af ændringsforslag nr. 3] 3) I den under nr. 2 foreslåede 46 c, indsættes efter stk. 1 som nye stykker:»stk. 2. Udbetaling Danmark skal, som følge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Ledsagelse til børn og unge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Tilskud til tandpleje

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand

Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand I medfør af 10, stk. 4, 10, stk. 6, og 10, stk. 7, 3. pkt., i repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v.

Forslag. Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. 2011/1 LSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0016101 Fremsat den 18. april 2012 af

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til

UDKAST. til. Forslag. til UDKAST til Forslag til Lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse

Læs mere

Forslag. til. 2. I 34, stk. 2, nr. 6 og 38, stk. 2, nr. 6, ændres Ledernes Hovedorganisation til: Lederne.

Forslag. til. 2. I 34, stk. 2, nr. 6 og 38, stk. 2, nr. 6, ændres Ledernes Hovedorganisation til: Lederne. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Sanktion for manglende deltagelse i læse- og skrivetest til personer over

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Præciseringer af jobreform fase I m.v.)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Præciseringer af jobreform fase I m.v.) j.nr. 16/09207 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Præciseringer af jobreform fase I m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 468 af 20. maj 2016, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Kontanthjælp til forsørgelse og hjælp til enkeltudgifter

Kontanthjælp til forsørgelse og hjælp til enkeltudgifter Kontanthjælp til forsørgelse og hjælp til enkeltudgifter xx 97 97 Kontanthjælp til forsørgelse og hjælp til enkeltudgifter Dette afsnit omhandler mulighederne for kontanthjælp til forsørgelse. I afsnittet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel Den 23. juli 2018 Version 7 U d k a s t Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel (Udvidelse af ordninger om pensionslignende ydelse og kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte for udsendt

Læs mere

Til a-kasser, kommuner mfl. Skrivelse om sygedagpengereformen 5. januar 2015

Til a-kasser, kommuner mfl. Skrivelse om sygedagpengereformen 5. januar 2015 Til a-kasser, kommuner mfl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S T +45 33 96 36 00 E star@star.dk www.star.dk Dato: 19. december 2014. Skrivelse om sygedagpengereformen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 1 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Ændring som følge af gradvis forhøjelse af den grønlandske pensionsalder) 1 I lov om arbejdsskadesikring i Grønland, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2012-0018250 Fremsat den 16. november 2012 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Midlertidig forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Ændringsforslag stillet den X 2019 uden for betænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den X 2019 uden for betænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 210 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 210 Folketinget 2018-19 Ændringsforslag stillet den X 2019 uden for betænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag

Læs mere

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget Til lovforslag nr. L 77 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Karantæneordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets personel

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets personel Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel (Udvidelse af ordninger om pensionslignende

Læs mere

Forslag. til. Lov om kontantydelse. Målgruppe og periode med ret til kontantydelse

Forslag. til. Lov om kontantydelse. Målgruppe og periode med ret til kontantydelse Forslag til Lov om kontantydelse Målgruppe og periode med ret til kontantydelse 1. En person, som fra den 5. januar 2015 har opbrugt den samlede ret til arbejdsløshedsdagpenge og perioder med ret til midlertidig

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere