Social- og Sundhedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 12. januar 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels Karlsen, Carina Kristensen Berth, Søren Wiborg (stedfortræder) Niels Karlsen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Udbud af kørsel med pensionister - LUKKET SAG Udbud af hjemmehjælp fra private leverandører Tilfredshedsundersøgelse af levering af hjemmehjælp Analyse af genoptræning og hjælpemidler i Ishøj og Vallensbæk kommuner Kvalitetsstandarder Ældre og pleje Kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde Kvalitetsstandarder for kropsbårne hjælpemidler Den selvejende institution Løkkekrogen Støtte til frivilligt socialt arbejde Orientering om strategier for seniorer Takstblad for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Meddelelser fra formanden Underskriftsside Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Social- og Sundhedsudvalget skal godkende dagsordenen. Indstilling Udvalgsformanden indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at godkende dagsordenen Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar

4 2. Udbud af kørsel med pensionister - LUKKET SAG Sagsnr.: 14/6689 Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar

5 3. Udbud af hjemmehjælp fra private leverandører Sagsnr.: 14/8962 Beslutningstema Orientering om resultatet af udbud af hjemmehjælp til private leverandører. Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget. Center for Pleje og Omsorg indstiller, at orienteringen om valg af private leverandører af hjemmehjælp bliver godkendt Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte 9. september 2015 tilbudsmateriale til brug ved godkendelse af private leverandører af hjemmehjælp. Center for Pleje og Omsorg har efterfølgende opfordret tre firmaer til at give tilbud på levering af hjemmehjælp og lettere sygeplejeopgaver. Opfordringen er kun givet til firmaer, der de sidste tre regnskabsår har haft en positiv egenkapital. Dette er sket for at mindske risikoen for konkurs. Kun to firmaer har budt på opgaven. Det er Din Fleksible Service (DFS) og Solkystens Rengøring og Pleje. Begge firmaer er i forvejen godkendt som leverandør i Vallensbæk Kommune efter godkendelsesmodellen sammen med yderligere seks andre firmaer. Godkendelsesmodellen betyder, at alle firmaer, der lever op til kommunens standarder, kan blive godkendt som leverandør. Der er ingen øvre grænse for antallet af godkendte firmaer. DFS og Solkystens Rengøring og Pleje servicerer tilsammen 86 borgere ud af de 96 borgere, der har valgt en privat leverandør. Det ene firma tilbød en timepris, der var en anelse laverer end det andet firma, som i efterfølgende dialog med Center for Sundhed og Forebyggelse har accepteret at levere hjemmehjælp til samme pris. De nye timepriser er lavere end forventet. Begge firmaer er godkendt pr som leverandører af hjemmehjælp og lettere sygeplejeopgaver, og de øvrige seks leverandører er opsagt med udgangen af januar De borgere, der modtager hjemmehjælp fra et af de seks opsagte firmaer, er i december 2015 orienteret om ændringerne og har nu mulighed for at vælge ny leverandør, inkl. hjemmeplejen, inden udgangen januar. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser En del af besparelsen som følge af en lavere timepris til private leverandører fra 1. februar 2016 er allerede indregnet i nuværende budget. Den ekstra besparelse udgør ca kr., der overføres til området Transport af ældre, hvor der er et forventet merforbrug på kr. Midlerne bliver flyttet inden for samme deltema, og der sker derfor ikke en bevillingsmæssig ændring. Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar

6 Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Alle borgere, der modtager hjemmehjælp vil blive orienteret om ændringen, og får samtidig mulighed for at skifte leverandør. Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar

7 4. Tilfredshedsundersøgelse af levering af hjemmehjælp Sagsnr.: 15/2420 Beslutningstema Endelig godkendelse af nyt spørgeskema til brug ved tilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmehjælp. Spørgeskemaet har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget. Center for Pleje og Omsorg indstiller, at nyt spørgeskema til brug ved tilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmehjælp bliver godkendt Sagsfremstilling Nyt spørgeskema blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde 1. december 2015, og blev derefter sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Analysefirmaet Megafon har gennem årene gennemført en række tilfredshedsundersøgelser for Vallensbæk Kommune til afdækning af tilfredsheden blandt modtagere af hjemmehjælp. Social- og Sundhedsudvalget besluttede d. 5. maj 2015 at godkende udviklingen af et nyt koncept for tilfredshedsundersøgelser. Det daværende Center for Sundhed og Forebyggelse har i forlængelse af udvalgets beslutning i maj bedt Megafon foretage en kvalitativ delundersøgelse blandt 15 modtagere af hjemmehjælp i form af personlige interviews omkring udformningen af det oprindelige spørgeskema. Delundersøgelsen har resulteret i en række anbefalinger til ændringer. Det er bl.a. bedre hjælpetekster til spørgsmålene, opdeling af praktisk bistand i rengøring, indkøb og tøjvask, nye spørgsmål om udskiftning af personale og til selve visitationen til hjemmehjælp. Endvidere anbefaler Megafon, at tallene i svarskalaen slettes, så man i stedet for at cirkle et tal sætter et kryds for at svare. Med udgangspunkt i Megafons forslag ser den samlede tidsplan således ud: 2015: Uge 50/51: Høring i Ældreråd og Handicapråd 2016: Uge 2/4: Godkendelse af spørgeskema Uge 4/5: Udsendelse af spørgeskemaer Uge 7: Udsendelse af 1. påmindelse. Uge 8: Udsendelse af 2. påmindelse. Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar

8 Uge 9: Telefonisk opfølgning på borgere, der ikke har reageret. Uge 10/11: Udarbejdelse af tabel- og tekstrapport samt aflevering. Uge 14/17: Politisk behandling af tilfredshedsundersøgelsen Forvaltningen er af den opfattelse, at de foreslåede ændringer af det tidligere spørgeskema giver et mere forståeligt spørgeskema, og dermed et mere retvisende resultat. Samtidigt sikrer skemaet en afdækning af flere områder end tidligere, hvilket giver både visitation og hjemmehjælpsleverandører en endnu bedre tilbagemelding på det udførte arbejde. Spørgeskemaet har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Ældrerådet Ældrerådet: har alt i alt ingen kommentarer til spørgsmålene, som er relevante. Ældrerådet anbefaler, at der indsættes lidt mere plads mellem spørgsmålene, for at give borgene mulighed for at uddybe svarene. Ældrerådet er betænkelig ved, hvor mange der svarer og håber, at hjemmeplejen har tid og ressourcer til at hjælpe borgerne med besvarelserne. Hjemmeplejen og de private leverandører hjælper ikke borgerne med at udfylde skemaerne, men nøjes med at opfordre borgerne til svare på spørgsmålene. Handicaprådet Det vil være hensigtsmæssigt at præcisere om det handler om hjemmehjælp eller hjemmepleje. I det hele taget at der anvendes det sprogbrug som borgerne sædvanligvis benytter sig af: Hjemmehjælp: indkøb, rengøring mv. Hjemmepleje: hjælp til bad, støttestrømper mv. Handicaprådet har i bemærkninger i selve skemaet følgende anbefalinger: Man bør overveje at spørge om hvad borgeren gerne vil have gjort anderledes f.eks. frekvens på bad etc., samt give mulighed for at kommentere på de enkelte spørgsmål. Forvaltningen anbefaler, at det forelagte spørgeskema bliver godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar

9 Bilag: 1 Åben SP-Hjemmepleje1215.hjemmeplejen.af2.pdf 63838/15 2 Åben Ældrerådets høringssvar 67558/15 3 Åben Handicaprådets høringssvar 67812/15 Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar

10 5. Analyse af genoptræning og hjælpemidler i Ishøj og Vallensbæk kommuner Sagsnr.: 15/8646 Beslutningstema Analyse af trænings- og hjælpemiddelområdet i Vallensbæk og Ishøj Kommuner. Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Pleje og Omsorg indstiller, at rapporten om genoptrænings- og hjælpemiddelområdet bliver godkendt Sagsfremstilling Den fremlagte analyse af trænings- og hjælpemiddelområdet blev iværksat med afsæt i budgetopfølgningen i april 2015, hvor der blev vurderet et merforbrug på 0,7 mio. kr. på trænings- og hjælpemiddelområdet. Vallensbæk kommune ønskede i forlængelse heraf en nærmere analyse af områderne for at sikre gennemsigtighed på serviceniveau, budgetoverholdelse i 2015 og fremadrettet prioritering af ressourcerne. Analysen dækker over områderne økonomi, arbejdstilrettelæggelse, kompetencer, serviceniveau, samarbejde og organisering, og fremtidig dialog og transparens. Analysen gør rede for, hvordan Ishøj Kommune varetager områderne, hvilken udvikling der har været på hjælpemiddel- og træningsområdet siden det forpligtende samarbejdes start, nøgletal for området og hvordan områderne bliver styret. Arbejdsgruppen har som konklusion på analysen blandt andet følgende anbefalinger: På hjælpemiddelområdet: der skal arbejdes på nye budgetforudsætninger til budget , som fokuserer på blandt andet antal, priser og aktivitetstal. Ishøj Kommune leverer fra 2016 kvartalsvis ledelsesinformation til Vallensbæk Kommune med aktivitetstal for bl.a. antal udleverede kropsbårne hjælpemidler og antal udleverede genanvendelige hjælpemidler. økonomien på området for kropsbårne hjælpemidler vil i fremtiden blive fulgt tættere. Der indføres bevillingsloft, hvor sager over 30 t. kr. skal godkendes af ledelsen i Borgerservice i Ishøj Kommune. Vallensbæk Kommune ønsker at hjemtage de opgaver, der er delegeret vedrørende nødkald. Der overføres budget hertil fra Ishøj til ældreområdet i Vallensbæk Kommune pr. 1/ Ishøj Kommune er fremadrettet fortsat ansvarlig for APVhjælpemidler i Vallensbæk Kommune. der gennemføres en kørselsanalyse på hjælpemiddelområdet På genoptræningsområdet: Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar

11 på baggrund af de senere års merforbrug og en forventning om et fortsat øget aktivitetsniveau skal Ishøj kontinuerligt arbejde med forslag til effektiviseringer, inden for den nuværende budgetramme, der kan imødekomme denne udfordring. Ishøj Kommune leverer i fremtiden kvartalsvis ledelsesinformation til Vallensbæk Kommune med nøgletal på genoptræningsområdet: Antal henvendelser (sundhedslov og servicelov), gennemsnitligt antal timer pr. genoptræningsforløb, samlet antal leverede timer på hold/individuel træning, muligheder for at arbejde med brede standardforløb i forhold til diagnose, ventetider efter henvendelser sundhedslov/servicelov. Ishøj Kommune arbejder også fremadrettet med muligheden for at øge andelen af træningsforløb på hold. den økonomiske styring for genoptræningsområdet tager udgangspunkt i det vedtagne budget, som danner rammen for styringen. Rammestyring skal være det bærende styringsprincip. Rammestyringen bør kombineres med en operationel ledelsesinformation. der gennemføres en kørselsanalyse i forhold til kørsel til- og fra træning. snitfladen mellem hverdagsrehabilitering og genoptræning skal præciseres. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Vallensbæk Kommune ønsker som nævnt at hjemtage de opgaver, der er delegeret vedrørende nødkald. Der skal overføres budget hertil fra Ishøj-området i Vallensbæk Kommunes budget til ældreområdet i Vallensbæk Kommune pr. 1/ Ishøj Kommune er fremadrettet fortsat ansvarlig for APV- hjælpemidler i Vallensbæk Kommune. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Træningsområdet: 86 i Lov om Social Service og 140 i Sundhedsloven. Hjælpemiddelområdet: og 116 i Lov om Social Service. Bilag: 1 Åben Analyse genoptræning og hjælpemidler 68126/15 Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar

12 6. Kvalitetsstandarder Ældre og pleje Sagsnr.: 15/5958 Beslutningstema Endelig godkendelse af kvalitetsstandarder 2016 for ældre og pleje. Kvalitetsstandarderne har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Pleje og Omsorg indstiller, at kvalitetsstandarderne 2016 for Ældre og pleje med eventuelle ændringer bliver godkendt Sagsfremstilling Kvalitetsstandarder for Ældre og pleje blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde 2. december 2015, og blev derefter sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Kommunalbestyrelsen skal hvert år godkende kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk bistand. Standarderne er som noget nyt samlet i et dokument, hvor hver standard har samme form og opbygning. Nogle standarder er skrevet sammen, så der bliver arbejdet med færrest mulige standarder. Standarderne er bygget op i form af en generel kvalitetsstandard, der danner grundlag for de øvrige 12 standarder. Ny tekst og ændringer i forhold til nuværende standarder er fremhævet i bilaget. Der er følgende bemærkninger til de enkelte standarder: 1 Generel kvalitetsstandard Der er tilføjet et afsnit om betaling for bestilling af låsesmed. Det er desuden skrevet ind, at re-visitation foretages efter behov, dog senest hvert andet år. Herudover vil kravet til leverandører, som leverer rehabiliteringsforløb efter Servicelovens 83a (tidligere kaldet hverdagsrehabilitering ), være, at forløbet skal tilrettelægges og superviseres af en ergoeller fysioterapeut. 2 Rehabiliteringsforløb efter 83a (tidligere kaldet hverdagsrehabilitering ) Det er tilføjet, at et rehabiliteringsforløb til enhver tid kan stoppes, hvis visitator efter inddragelse af borger og leverandør vurderer, at en fortsættelse af forløbet ikke vil øge borgerens selvhjulpenhed. 3 Personlig pleje Der er tilføjet, at hjælpen bliver ydet, selv om der er raske pårørende i hjemmet. Også mulighed for fleksibel hjælp er tilføjet. 4 Praktisk bistand Sundhed og hygiejne er indskrevet under formålet med ydelsen, ligesom hovedrengøring og mulighed for fleksibel hjælp er tilføjet. Det er præciseret, at raske pårørende i husstanden inddrages i vurderingen af behovet for praktisk bistand. Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar

13 5 Madservice Ingen ændringer. 6 Fleksibel hjælp Ingen ændringer. 7 Egen tid Dette er en ny standard som følge af budgetforliget for Der er tale om, at alle modtagere af personlig pleje visiteres til en halv times ekstra hjælp pr. uge, hvor borgeren selv bestemmer, hvad hjælpen skal bruges til. 8 Klippekort Dette er en ny standard som følge af, at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2015 og 2016 har bevilget penge til en ekstra halv times hjemmehjælp for de svageste ældre. Standarden lægger op til, at den ekstra halve times hjemmehjælp bliver tilbudt de 35 hjemmehjælpsmodtagere med den største fysiske og psykiske funktionsnedsættelse omfattet af frit valg. 9 Ældrebolig Muligheden for at få ældrebolig, hvis man alene har et akut boligbehov er fjernet. Det er præciseret, at ældreboliger som udgangspunkt er for ældre borgere (+65). Konsekvensen af at afvise et tilbud om bolig er ændret, så man kommer i bunden af ventelisten i stedet for at ryge helt ud. 10 Plejebolig Det er ændret, at der er en skarp opdeling mellem demensboliger og almindelige plejeboliger. En borger kan søge en plejebolig generelt i hele kommunen eller specifikt på enten Højstruphave eller i Rønnebo. Det præciseres, at Højstruphave er særligt velegnet til borgere med demens. Konsekvensen af at afvise et tilbud om bolig er ændret, så man kommer i bunden af ventelisten i stedet for at ryge helt ud. 11 Midlertidig bolig Det præciseres kort, at boligerne er for borgere med behov for et kortere ophold, typisk af 3-6 ugers varighed, dog undtaget borgere i terminale forløb, hvor der ikke fastsættes en tidsbegrænsning. 12 Dagophold Der er ingen ændringer af standarden. 13 Tilsynspolitik Tilsynspolitikken er uændret, men skrevet ind som en standard i samme skabelon som de øvrige standarder. Standarderne har været i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet. Ældrerådet Høringssvar Vurdering fra Center for Pleje og Omsorg Tøjvask: Ældrerådet er af den opfattelse, at der er tale om en vidtgående ændring af den nugældende praksis: Med den nye ordning, fjernes arbejdsopgaven i væsentlig grad fra hjemmehjælpens funktionsområde. Den opnåede besparelse på Det oprindelige forslag til tøjvask, som Ældrerådet og Handicaprådet har svaret på, er efter behandlingen i Social- og Sundhedsudvalget 1. december 2015 udgået af kvalitetsstandarden. Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar

14 Hovedrengøring: Øvrige: kroner betales indirekte af den enkelte borger, som er visiteret til denne ydelse (tøjvask). Nemlig med 180 kr. pr. visiteret enhed. Rengøringsopgaven fjernes fra hjemmehjælpen og overlades til fremmed arbejdskraft, der er ukendt for den enkelte borger. Der er i nærværende materiale ikke nævnt noget om, hvem der betaler for arrangementet, om det er kommunen eller borgeren? Ifald det er borgeren, er der igen tale om en indirekte besparelse, som her er gemt bort for den uopmærksomme. Ældrerådet har ingen bemærkninger til de øvrige anførte ændringer i Kvalitetsstandard 2016 Ældre og pleje. Hovedrengøring, leveret af private firmaer, er kun til rengøring i hjem, der er uoverskueligt rodede eller massivt snavsede, og hvor hjemmeplejen ikke kan løfte opgaven. Det er en konkret, individuel vurdering af borgerens økonomiske forhold, der afgør, om borgeren skal betale for hovedrengøringen. Handicaprådet Høringssvar Vurdering fra Center for Pleje og Omsorg Handicaprådet har givet høringssvar, dels i form af vedlagte bilag, dels i form af bemærkninger, indsat i kvalitetsstandarderne. Bemærkningerne er efterfølgende beskrevet i denne sagsfremstilling, dog undtaget forslag til sproglige ændringer. 1 Generel kvalitetsstandard Kravet til leverandører, som leverer rehabiliteringsforløb efter Servicelovens 83a (tidligere kaldet hverdagsrehabilitering ), er, at forløbet skal tilrettelægges og superviseres af en ergoeller fysioterapeut. Det bør overvejes om en psykolog bør tilknyttes i Det vurderes ikke nødvendigt at kræve tilknyttet psykolog hos leverandører af hjemmehjælp. Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar

15 nogle tilfælde. 2 Rehabiliteringsforløb Det vil være hensigtsmæssigt at præcisere, hvornår handleplanen skal foreligge, gerne inden for en uge. 3 Peronlig pleje Anvendelse af bleer: Det bør fremgå, hvordan man afgør behov, da det er ret forfærdeligt at have en våd ble ret længe. Plus det kan hurtigt udvikle sig til en udfordring for huden, især hos ældre mennesker. Afløsning af pårørende: Man bør jævnligt gå ind og vurdere, hvad pårørende kan magte, så de ikke kører ned. Ligeledes bør der ses på aflastning f.eks. klippekort til hjælp, hvis pårørende har behov for at trække sig. 4 Praktisk bistand Det er ikke hensigtsmæssigt, at afrimning af køleskab udgår. Det giver ikke mening at fjerne dette, da det i høj grad hænger sammen med at opretholde en ordentlig hygiejnestandard. Fordærvede madvarer og snavsede køleskabe med uhensigtmæssig bakterieflora er slet ikke smart hos mennesker som i forvejen ofte er svækkede. Dertil kommer, at det er fysisk hårdt at gøre køleskab rent, hvis man ikke er særlig mobil, har svage håndled etc. Anvendelse af bleer er altid en konkret og individuel vurdering hos den enkelte borger. Aflastning af pårørende sker ligeledes efter en konkret og individuel vurdering hos den enkelte borger og pårørende. Forvaltningen anbefaler, at afrimning af køleskab bliver fastholdt. Særligt om ændring af tøjvask Det bør overvejes om tøjvask kan varetages lokalt = borgernært, og om det samtidig kunne give mulighed for jobskabelse til mennesker med handicap. Dertil kunne det måske også give gode muligheder for sprogtræning. Det oprindelige forslag til tøjvask, som Ældrerådet og Handicaprådet har svaret på, er efter behandlingen i Social- og Sundhedsudvalget 1. december 2015 udgået af kvalitetsstandarden. 8 Klippekort God fleksibel udformning, Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar

16 som ser ud til at kunne give nogen aflastning af pårørende til handicappede. Det bør overvejes om det er nok i alle tilfælde, og hvordan det i givet fald kan løses, da en nedkørt pårørende nemt kan rammes dobbelt hårdt. 13 Tilsynspolitik Det bør overvejes at beskrive krav til visitatorers kompetencer/erfaring på samme måde, som der stilles krav til plejepersonalets kompetencer. Det vil i højere grad sikre borgerne en ensartet tidsvarende kvalitet. Der arbejdes på at udarbejde en generel beskrivelse af visitationspraksis, sagsbehandling m.v., herunder krav til visitatorers kompetencer i forbindelse med kvalitetsstandarderne for Øvrige Det er positivt, at ændringer nu fremstår i teksten som røde markeringer, men det vil stadig være ønskeligt med en ændringslog, tydelig dokumentstyring etc. Formatet er igen ændret og samtidig ser det ud til, at det er anden gang i 2015, at det samme er udsendt i høring, hvilket ikke virker særlig rationelt. Ingen bemærkninger Center for Pleje og Omsorg anbefaler, at standarderne bliver godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Ændringerne i kvalitetsstandarderne påvirker ikke den eksisterende budgetramme. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Servicelovens 83, 83a, 84 og 94a. Bilag: 1 Åben Kvalitetsstandarder Ældre og pleje 65728/15 Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar

17 2 Åben Ældrerådets høringssvar 67579/15 3 Åben Handicaprådets høringssvar 67809/15 4 Åben Handicaprådets høringssvar - bilag med kommentarer skrevet ud 68850/15 (3).pdf Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar

18 7. Kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde Sagsnr.: 15/7272 Beslutningstema Endelig godkendelse af kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde Kvalitetsstandarderne har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Borger- og Socialservice i Ishøj Kommune indstiller, at kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde 2016 bliver godkendt, dog med den bemærkning, at socialpædagogisk støtte i henhold til serviceloven skal ydes til alle voksne uanset alder Sagsfremstilling Kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde 1.december 2015, og blev derefter sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Borger- og Socialservice i Ishøj Kommune fremlægger kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde 2016 til godkendelse. Kvalitetsstandarderne er samlet i et ydelseskatalog, som består af opdaterede og reviderede kvalitetsstandarder inden for følgende paragraffer i serviceloven: Socialpædagogisk støtte, jf. 85. Beskyttet beskæftigelse (dagtilbud), jf. 103 Aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud), jf. 104 Aflastning og midlertidige botilbud, jf. 107 Længerevarende botilbud, jf. 108 Der er foretaget en sproglig gennemskrivning af kvalitetsstandarderne, og derudover er kvalitetsstandarderne tilpasset gældende lovgivning. Der er ikke foretaget ændringer i serviceniveauet. Der er tilføjet retningslinjer for afholdelse af ferie i kvalitetsstandarderne for 104, 107 og 108. Retningslinjerne fremgår af rubrikken særlige forhold i de nævnte kvalitetsstandarder. Standarderne har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Ældrerådet Høringssvar Vurdering fra Center for Pleje og Omsorg Ældrerådet har med interesse læst kvalitetsstanderne og taget til efterretning at personkredsen er som hovedregel borgere, der bor Center for Pleje og Omsorg gør opmærksom på, at socialpædagogisk støtte i henhold til serviceloven skal ydes til alle voksne uanset alder. Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar

19 i eget hjem eller i tilbud efter almenboligloven og som er i alderen år. Ældrerådet har dog bemærket sig, at ansøgning om f.eks. aflastning behandles inden for 16 uger efter modtagelse af ansøgningen. Det er en utrolig lang tid for en pårørende at vente. Handicaprådet Høringssvar Vurdering fra Center for Pleje og Omsorg Når ikrafttrædelse er angivet til: 15. november 2015, så giver det ikke rigtig mening at sende det i høring med en frist til Det bør man forsøge at styre bedre. Sagsbehandlingsfrist: normalt 8 uger. Hvis denne ikke kan overholdes bør det fremgå hvornår borgeren skal underrettes samt hvilken frist der så kan forventes og så fremdeles. Generelt vil det være ønskeligt med ændringslog, tydelig dokumentstyring etc. Ingen bemærkninger Center for Pleje og Omsorg anbefaler, at formuleringen om, at personkredsen for socialpædagogisk støtte som hovedregel er borgere i alderen år, fjernes (side 3 i vedlagte ydelseskatalog). Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar

20 Retsgrundlag Servicelovens 85, 103, 104, 107 og 108. Bilag: 1 Åben Ydelseskatalog for det specialiserede voksenområde oktober 2015.pdf 63705/15 2 Åben Ældrerådets høringssvar 67574/15 3 Åben Handicaprådets høringssvar 67818/15 Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar

21 8. Kvalitetsstandarder for kropsbårne hjælpemidler 2016 Sagsnr.: 15/7952 Beslutningstema Endelig godkendelse af kvalitetsstandarder for kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandarderne har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Borger- og Socialservice i Ishøj Kommune indstiller, at kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler 2016 bliver godkendt. Sagsfremstilling Kvalitetsstandarder for kropsbårne hjælpemidler blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde , og blev derefter sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Borger- og Socialservice i Ishøj Kommune fremlægger kvalitetsstandarder for kropsbårne hjælpemidler 2016 til godkendelse som høringsmateriale. Borger- og Socialservice i Ishøj Kommune har udarbejdet en kvalitetsstandard for hvert enkelt kropsbåret hjælpemiddel for at skabe ensartethed og gennemsigtighed for borgere, sagsbehandlere og politikere. Kvalitetsstandarderne er samlet i et ydelseskatalog. Udkastet til kvalitetsstandarderne medfører følgende ændringer i forhold til tidligere: Parykker Tidligere blev der bevilget 1 paryk og 1 skifteparyk med mulighed for udskiftning efter tidligst 12 måneder. Fremadrettet bliver der bevilget 1 paryk med mulighed for udskiftning efter tidligst 12 måneder, medmindre særlige omstændigheder, herunder hygiejnemæssige forhold, taler for det. Brystproteser Tidligere blev der bevilget 1 brystprotese og 1 skiftebrystprotese med mulighed for udskiftning efter tidligst 12 måneder. Fremadrettet bliver der bevilget 1 brystprotese med mulighed for udskiftning efter tidligst 12 måneder, medmindre særlige omstændigheder, herunder hygiejnemæssige forhold, taler for det. Standarden har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Ældrerådets høringssvar Ældrerådet: har noteret sig at Ydelseskataloget for kropsbårne hjælpemidler. er et godt gennemarbejdet katalog, som giver borgerne en god mulighed for at orientere sig om, hvilke ydelser der kan stilles til rådighed på forskellige områder. Derfor ros for kataloget. Ældrerådet er ikke begejstret for de nævnte ændringer i ydelserne vedrørende parykker og brystproteser, men vi tror på at der ligger faglige begrundelser til grund for ændringerne og kender jo den økonomiske situation. Hvorfor vi tager til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar

22 Handicaprådets høringssvar Når ikrafttrædelse er angivet til: 15. november 2015, så giver det ikke rigtig mening at sende det i høring med en frist til Igen bør man forsøge at styre det bedre. Sagsbehandlingsfrist: normalt 14 dage. Hvis denne ikke kan overholdes bør det fremgå hvornår borgeren skal underrettes samt hvilken frist der så forventes og så fremdeles. Parykker Tidligere blev der bevilget 1 paryk og 1 skifteparyk med mulighed for udskiftning efter tidligst 12 måneder. Fremadrettet bliver der bevilget 1 paryk med mulighed for udskiftning efter tidligst 12 måneder, medmindre særlige omstændigheder, herunder hygiejnemæssige forhold, taler for det. Kommentarer: Det er ganske indgribende i personligheden at miste sit hår, så det er vigtigt, at man har mulighed for altid at have en paryk på. Da man ikke altid kan vaske/gøre den i stand selv, hvis man f.eks. har kraftigt lymfeødem efter en operation. Dertil kommer at mange ligeledes skal passe på at operationsarret ikke sprænger op alt efter hvor meget som er blevet fjernet. Da man så er afhængig af at andre kan gøre parykken i stand, kan det indebære ventetid. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at man ikke har ret til en reserveparyk. Udskiftning kan så f.eks. ændres til tidligst efter 18 mdr. Brystproteser Tidligere blev der bevilget 1 brystprotese og 1 skiftebrystprotese med mulighed for udskiftning efter tidligst 12 måneder. Fremadrettet bliver der bevilget 1 brystprotese med mulighed for udskiftning efter tidligst 12 måneder, medmindre særlige omstændigheder, herunder hygiejnemæssige forhold, taler for det. Kommentarer: Brystproteser findes i forskellige typer hvoraf nogle er såkaldte fikserbare proteser. Dvs. at de bæres helt tæt (fastklæbet) på kroppen og skal derfor af hygiejniske årsager vaskes regelmæssigt eller skal kunne skiftes til en ren protese efter særlig fysisk aktivitet. Det bør der fortsat tages hensyn til, såvel som at brystproteser kan gå i stykker (perforering). Man bør så vidt muligt jf. handicappolitikken og i overensstemmelse med det formål, som er angivet i standarden, kunne fungere som før en operation. Derfor bør det også være muligt at få en reserveprotese fra start. Skift kan så f.eks. ændres til 18 mdr. men bør afpasses efter levetiden angivet af producent. Generelt vil det være ønskeligt med ændringslog, tydelig dokumentstyring etc. i standarden. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Borger- og Socialservice i Ishøj Kommune oplyser, at de foreslåede ændringer i kvalitetsstandarden anslås at give en besparelse på ca kr. pr. år på brystproteser og ca kr. pr. år på parykker. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar

23 Retsgrundlag Servicelovens 112. Bilag: 1 Åben Ydelseskatalog for kropsbårne hjælpemidler.pdf 61590/15 2 Åben Ældrerådets høringssvar 67577/15 3 Åben Handicaprådets høringssvar 67821/15 Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar

24 9. Den selvejende institution Løkkekrogen Sagsnr.: 13/5452 Beslutningstema Orientering om status på drift af Løkkekrogen. Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget. Center for Pleje og Omsorg indstiller, at orienteringen om Løkkekrogen bliver godkendt Sagsfremstilling Jim Vårdal fra Center for Omsorg og Pleje orienterer om status på driften af Løkkekrogen, herunder forholdene for beboerne, ejendommens drift og administration samt tilbuddets juridiske konstruktion. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar

25 10. Støtte til frivilligt socialt arbejde Sagsnr.: 15/5441 Beslutningstema Støtte til frivilligt socialt arbejde i år Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget. Center for Sundhed og Fritid indstiller, at udvalget fordeler tilskud til frivilligt socialt arbejde blandt ansøgerne Sagsfremstilling Det følger af Lov om social service, at kommunerne hvert år skal bevilge penge til frivilligt socialt arbejde på baggrund af modtagne ansøgninger. Vallensbæk kommune har i budget 2016 afsat kr. hertil. Der er desuden kr. i ubrugte midler, som Center for Sundhed og Forebyggelse forventer, vil blive overført fra Der vil således i alt være kr. til rådighed til ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde i For at komme i betragtning ved tildeling af tilskud skal følgende kriterier være opfyldt: Ulønnet indsats skal indgå som en afgørende faktor. Tilskud ydes til sociale formål. Aktiviteten skal foregå indenfor rammerne af en organisation, forening eller lignende. Det primære formål må ikke være at skabe overskud. Den frivillige indsats skal være en væsentlig del af organisationens grundlag. Bestyrelsen skal yde en ulønnet frivillig indsats. Foreningen skal underskrive og indsende en tro- og love erklæring på, at den har indhentet børneattester på alle frivillige, som har direkte kontakt med børn under 15 år. Muligheden for at ansøge om støtte er blevet annonceret i Folkebladet, på kommunens hjemmeside samt i Vallensbæk NU. Der er indkommet 20 ansøgninger, hvilket er fem ansøgninger mere end i Det er Social- og Sundhedsudvalget, som - ud fra ansøgningerne - fordeler tilskud til frivilligt socialt arbejde. Der er i alt ansøgt om kr., hvilket er mere end puljens størrelse. Alle ansøgere opfylder de fastsatte kriterier for tildeling af støtte. Det er derfor ikke muligt at opfylde alles ønsker. Ældresagen i Vallensbæk Scleroseforeningen Beboerforeningen Pilehavehus Vallensbæk Seniorklub Astma Allergi Foreningen Hjerteforeningens Lokalkomité Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF) Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede (DLHM) Foreningen Danske DøvBlinde (FDDB) Ansøgt beløb kr kr kr kr kr kr kr.? kr kr. Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar

26 Vallensbæk Menighedspleje Døveforeningen af 1866 Brohusklubben Bedre Psykiatri Ishøj/Vallensbæk Dansk Handicap Forbund Røde Kors Vallensbæk Forældreforening Egholmskolen Angstforeningen Dansk Center vedrørende Alle Afhængigheder (DCAA) Cyklistforbundet Projekt Cykling Uden Alder Vallensbæk Børns Vilkår I alt Budget (inkl. ubrugte midler 2015) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Det samlede budget for støtte til frivilligt socialt arbejde er på kr. inkl. overførte midler fra Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Ansøgerne skal informeres om sagens behandling og beslutning. Retsgrundlag 18 i Lov om social service. Bilag: 1 Åben Skema /15 2 Åben Skema /15 3 Åben Ansøgning - Ældre Sagen 65794/15 4 Åben Ansøgning - Scleroseforeningen 65711/15 5 Åben Ansøgning - Beboerforeningen Pilehavehus 64652/15 6 Åben Ansøgning - Vallensbæk Seniorklub 64643/15 7 Åben Ansøgning - Astma Allergi Foreningen 66013/15 8 Åben Ansøgning - Hjerteforeningen 62540/15 9 Åben Ansøgning - Udviklingshæmmedes LandsForbund 62383/15 10 Åben Ansøgning - Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede 60047/15 11 Åben Ansøgning - Foreningen Danske DøvBlinde 62578/15 12 Åben Ansøgning - Vallensbæk Menighedspleje 66388/15 13 Åben Ansøgning - Døveforeningen af /15 14 Åben Ansøgning - Brohusklubben 64536/15 15 Åben Ansøgning - Bedre Psykiatri 66028/15 16 Åben Ansøgning - Dansk Handicap Forbund 60186/15 17 Åben Ansøgning - Røde Kors Vallensbæk 67626/15 18 Åben Ansøgning - Forældreforening Egholmskolen 66378/15 19 Åben Ansøgning - Angstforeningen 66372/15 20 Åben Ansøgning - Dansk Center vedrørende Alle Afhængigheder 59545/15 21 Åben Ansøgning - Cyklistforbundet 66542/15 22 Åben Ansøgning - Børns Vilkår 67321/15 Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar

27 11. Orientering om strategier for seniorer Sagsnr.: 15/873 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen vedtog den 7. oktober 2015 Politiske målsætninger for Seniorer som én af to politiske målsætninger, der supplerer de fem vedtagne politiske målsætninger, der blev vedtaget i Administrationen har siden formuleret tre strategier, der skal understøtte de politiske målsætninger. Strategierne er administrationens værktøj til at konkretisere, hvordan man vil arbejde for at indfri de politiske målsætninger og dermed bidrage til indfrielsen af visionerne i kommuneplanstrategien. Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget. Center for Sundhed og Fritid indstiller, at orienteringen om - Strategi for sundhed og trivsel for seniorer - Strategi for tryghed og uafhængighed for seniorer - Strategi for bolig og nærmiljø for seniorer bliver godkendt Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog den 7. oktober 2015 to politiske målsætninger, herunder Politiske målsætninger for Seniorer De to politiske målsætninger har været i høring og er indarbejdet i budget Opfølgning på de politiske målsætninger finder politisk sted i forbindelse med budgetopfølgningerne. De politiske målsætninger for seniorer tager udgangspunkt i, at seniorer i Vallensbæk er en stor ressource, der kan spille en aktiv rolle både i eget liv og i forhold til det aktive medborgerskab. Vallensbæk Kommune skal skabe rammerne for det gode, aktive seniorliv både for de seniorer, der kan selv og for de seniorer, der har behov for støtte og hjælp. Det er vigtigt, at alle seniorer uanset muligheder og helbred kan leve et aktivt og værdigt liv. Administrationen har siden vedtagelsen af de Politiske målsætninger for Seniorer formuleret tre strategier, der skal understøtte udmøntningen af den politiske målsætning: Strategi for sundhed og trivsel Fysisk aktivitet øger borgernes livskvalitet og forebygger en række sygdomme, mens en sund og varieret kost også kan bidrage til forebyggelse. Sociale spisefællesskaber og deltagelse i kultur- og fritidstilbud kan styrke sociale netværk og skabe trivsel og livsglæde. Fremadrettet skal der arbejdes med at understøtte seniorernes deltagelse i foreningslivet, i det frivillige arbejde og i kommunens motions- og bevægelsestilbud og med at udvikle tilbud om kost og måltider. Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar

28 Strategi for tryghed og uafhængighed Forekomsten af kroniske sygdomme er steget samtidig med, at antallet af ældre med demens forventes at øges. Rehabilitering og velfærdsteknologi hjælper borgere til selv at klare de daglige aktiviteter og medvirker til, at borgeren kan være længst muligt i eget liv. Fremadrettet skal der arbejdes med at forebygge isolation og ensomhed, at skabe tryghed og at tilpasse hjælpen til den enkelte. Endvidere skal der arbejdes med anvendelsen af velfærdsteknologi og videreudvikling af den telemedicinske platform. Strategi for bolig og nærmiljø Den rette bolig har stor betydning for livskvaliteten, og når man bliver ældre, kan boligbehovet ændres. Det er vigtigt, at boligen er tilpasset den enkeltes behov og funktionsniveau, så den understøtter muligheden for selv at kunne klare daglige gøremål. Fremadrettet skal der arbejdes med at afdække seniorernes boligbehov, at sikre det rette tilbud af boliger og at sikre en målrettet information om boliger til seniorer. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Strategi for sundhed og trivsel for seniorer 64491/15 2 Åben Strategi for tryghed og uafhængighed for seniorer 64488/15 3 Åben Strategi for bolig og nærmiljø for seniorer 64486/15 Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar

29 12. Takstblad for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Sagsnr.: 15/8729 Beslutningstema Takstblad for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 41 og 42 blev senest beskrevet i 2011 for Ishøj og Vallensbæk. Der er i mellemtiden kommet en række ændringer i vejledningen til områderne, og der er truffet en række nye principafgørelser, som har ændret rammerne for afgørelser på disse områder. Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget. Borger- og Socialservice i Ishøj Kommune indstiller, at takstblad for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste bliver sendt i høring i handicaprådene i Ishøj og Vallensbæk frem til den 29. februar 2016 Sagsfremstilling Takstblad for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 41 og 42 blev senest beskrevet i 2011 for Ishøj og Vallensbæk, og blev efterfølgende tiltrådt i Social- og Sundhedsudvalget. Der er i mellemtiden kommet en række ændringer i vejledningen til områderne, og der er truffet en række nye principafgørelser, som har ændret rammerne for afgørelser på disse områder. Takstbladet er blevet mere fyldestgørende, så takstbladet kan bruges som redskab i dialogen med forældrene. Det er ambitionen, at området bliver både mere velbeskrevet og nemmere tilgængeligt for forældrene, og at takstbladet bliver tilgængeligt på Vallensbæk og Ishøj kommuners hjemmeside. Takstbladet er således en beskrivelse af serviceniveauet for områderne, der sikrer en sammenhæng mellem den politiske prioritering, de økonomiske rammer og de socialfaglige vurderinger. Det skal understreges, at takstbladet aldrig kan bruges som opslagsværk for, om en ydelse kan bevilliges eller ej. Serviceloven beskriver, at sagsbehandleren i hver enkelt sag skal foretage en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar

30 Retsgrundlag Serviceloven 41 og 42. Bilag: 1 Åben Takstblad for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 67369/15 Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar

31 13. Meddelelser fra formanden Sagsnr.: Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar

32 Underskriftsside Anette Eriksen Morten Schou Jørgensen Arne Petersen Niels Karlsen Carina Kristensen Berth Søren Wiborg (stedfortræder) Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 1. december 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 1. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde En central metode til at sikre den politiske styring af det specialiserede socialområde er at fastlægge et klart og operationelt

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 4. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Bemærk! Ændret mødedato og tid Anette Eriksen,

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden.

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15.december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.5.1 DAGHJEM Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering, der har

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING............................... 4 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSHÅNDBOGEN......... 5 2.1. VISION, VÆRDIER OG MÅLSÆTNINGER................ 5 2.2. OVERORDNEDE PRINCIPPER

Læs mere

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet modtaget 08-12-2012 Bemærkninger til: Ældrerådets bemærkninger: Ældre og Sundhed oplyser: Generelle

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 28.04.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fokusområder for SSU 2014-2017 3 Tilfredshedsundersøgelse 5 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Læs mere

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik 35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. besluttede, at de i sagen beskrevne elementer foreløbigt udgør et samlet plangrundlag

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 BRØNDBY KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 - En værdig ældrepleje FEBRUAR 2016 Værdighed Brøndby Kommunes ældrepolitik berører mange vigtige emner, der har betydning for skabelsen af et godt, langt og aktivt

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Omsorgsudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 34 af 80

Omsorgsudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 34 af 80 Omsorgsudvalget Omsorgsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på ældre- og handicapområdet, herunder hjemmepleje, hjemmesygepleje, ældrecentre, pleje og ældreboliger samt handicapkompenserende

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen (formand), Morten Schou Jørgensen,

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Serviceniveau + 20 timer Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Indledning Som led i analyse og revision af serviceniveauer

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave Mødet slut kl. 10.50 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 21-09-2011 Dato: 29-08-2011 Sag nr.: ØU 199 (SOSU 83) Sagsbehandler: Christian Hjorth Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a Punkt 9. Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a 2014-003462 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalget orientering status på anvendelsen

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT Ældrepuljen I 2014 og 2015 fik kommunerne tilført ekstra midler til Ældreområdet, i form af ældrepuljen. Frederikssund Kommune har i 2015 modtaget 8,6 mio. kr. fra Ældrepuljen. Anvendelsen af midlerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar

Sammenskrivning af høringssvar 29/5-09 Nedenstående skal ses i sammenhæng med materialet Sammenskrivning af øvrige besparelsesforslag og statusbeskrivelser 12/5-09 Analyseområder Hjemmep lejen Pleje-cent re Højere BTP/ optimering Hjemmeplejen

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Køkkenløsninger

Læs mere

Input fra fyraftensmøde

Input fra fyraftensmøde Input fra fyraftensmøde Drøftelse 1 Hvad er gode og værdige seniorliv for dig/jer? Drøftelse 2 Viborg Kommune modtager 16,7 mio. kr. til at styrke værdighed på seniorområdet. Hvad synes du Viborg Kommune

Læs mere

Seniorrådets høringssvar vedr. Kvalitetsstandarder 2015

Seniorrådets høringssvar vedr. Kvalitetsstandarder 2015 Seniorrådet i Gladsaxe v/ formand Carl Erik Andersen Rådhus Allé, 2860 Søborg Formanden træffes på telefon 40 19 54 43 Formandens e mail: carl.e.andersen@gmail.com 3. marts 2015 Seniorrådets høringssvar

Læs mere

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for administration NOTAT Til Økonomiforvaltningen Status på fokuspunkterne for forvaltningens arbejde for bedre sagsbehandling mv. Baggrund Sundheds-

Læs mere

Frit valg mellem kommunal og privat hjemmehjælp

Frit valg mellem kommunal og privat hjemmehjælp Tid til hjemmehjælp Frit valg mellem kommunal og privat hjemmehjælp Hvis du oplever, at du har fået behov for hjælp til praktiske gøremål og personlig pleje, kan du få bevilget hjemmehjælp gennem kommunens

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen

Kræft i gang med hverdagen SOLRØD KOMMUNE Kræft i gang med hverdagen Støttemuligheder til kræftramte og deres pårørende i Solrød Kommune Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Telefon: 56182000 (telefonomstilling) www.solrod.dk

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2007 Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen 1. Resume I Århus Kommune har visitationspraksis

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet.

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. 1 Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Støtte fra familiekonsulent-teamet

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 er til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 til Tabel 1 og 2: Geografisk er Hedensted dobbelt så store som de to andre kommuner Befolkningstal og andel af ældre 65+ er sammenlignelig mellem de tre

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter).

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Socialområde. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Allerød kommune.

Læs mere

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774 N OTAT KL's spørgeskemaundersøgelse vedr. socia l- pædagogisk bistand til deltagelse i aktivit e- ter, ferie og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv. 1. Indledning KL har på baggrund af dialog

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2010/09 Mødedato: torsdag den 28-10-2010 Mødetidspunkt: 08:30-11:30. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2010/09 Mødedato: torsdag den 28-10-2010 Mødetidspunkt: 08:30-11:30. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2010/09 Mødedato: torsdag den 28-10-2010 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Ejgil Risager Inger Glerup Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere