FARUM-KOMMISSIONEN Bind 2. Farumsagens opkomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FARUM-KOMMISSIONEN Bind 2. Farumsagens opkomst"

Transkript

1 FARUM-KOMMISSIONEN Bind 2 Farumsagens opkomst

2 Bind 2 Farumsagens opkomst Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (e-udgave) Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk A/S

3 BIND 2 Kapitel 3 Farum-sagens opkomst Indholdsfortegnelse 3. Farum-sagens opkomst Generelt om Farum Kommune Medieomtale Landsdækkende medier Lokale medier og kritikere Farum Avis og Frederiksborg Amts Avis Læserbreve mv Forklaringer Sammenfatning og vurdering

4 Mediernes rolle Lokale kritikere

5 Kapitel 3 3. Farum-sagens opkomst 3.1. Generelt om Farum Kommune Farum Kommune opstod efter kommunalreformen i 1970 ved samling af nogle mindre landkommuner. Ved kommunalreformen i 2007 blev kommunen sammenlagt med Værløse Kommune til den nye Furesø Kommune. Farum Kommune var omkranset af Stenløse Kommune mod vest, Allerød Kommune mod nord, Birkerød Kommune mod øst og Værløse Kommune mod syd. Kommunen havde oprindelig en kraftig befolkningstilvækst hjulpet frem af navnlig bedre transportmuligheder for pendlere og en generel økonomisk udvikling, som tillod flere at flytte i bedre boliger beliggende i landlige, naturskønne omgivelser. Farum Kommune hørte til de steder i Nordsjælland, hvor også andre end højtlønnede kunne finde en bolig, ligesom kommunen var kendt for gode kommunale servicetilbud. Der var en forholdsvis høj befolkningsandel af henholdsvis personer med videregående uddannelse og med udlændingebaggrund. 1 Farum Kommune havde i 2002 et indbyggertal på Med et areal på 22,69 km 2 gav det en høj befolkningstæthed på 831 indbyggere pr. km 2. Heraf boede 96 % i bymæssig bebyggelse, nemlig Farum by, Stavnsholt mod øst og Bregnerød mod nord. En mere subjektiv beskrivelse af Farum Kommune kunne tage sit udgangspunkt i det indtryk kommissionen fik ved i 2003 at gå rundt i kommunen og drage umiddelbare indtryk - et råd- 1 En meget betydelig del af arbejdsstyrken pendlede ud og ind, henholdsvis 70,6 % og 65,9 %. Efter ejerforhold boede 48,6 % i ejerbolig og 33,4 % i almennyttige boliger. Andelen af årige uden erhvervsuddannelse var på 18,8 %, mens 34,6 % havde en videregående uddannelse. Der var pr indbyggere 234 udlændinge fra vestlige lande og 597 fra ikke vestlige lande. Beskatningsgrundlaget var pr. indbygger kr. og efter udligning kr. (Efter indenrigsministeriets nøgletal for 2002). 2 Mod i 1993 og i 2006 før sammenlægningen med Værløse Kommune pr. 1. januar Den ny Furesø Kommune havde efter sammenlægningen indbyggere

6 hus og institutioner, der virkede pæne og velholdte, men ikke prangende, en flot skulpturpark, meget flotte sportsfaciliteter, et stationstorv, en stor karakteristisk bebyggelse i dansk arkitektur, men også med sociale problemer (Farum Midtpunkt) og pæne villakvarterer nær sø og skov. En generel beskrivelse af Farum Kommune kunne også tage udgangspunkt i f.eks. videoer og andet informationsmateriale udarbejdet af Farum Kommune i 2001, som klart signalerer stolthed over kommunens resultater, herunder i sammenligning med andre kommuner lokalt og på landsbasis - en mønsterkommune. Nogle vil hellere se på økonomien - nøgletal og regnskabstal - drift og balance, herunder med bl.a. en ikke helt let afvejning af aktivernes direkte og afledede værdi i forhold til gældsbyrden. Generelt vedrører kommissionens undersøgelse legaliteten af kommunens virke inden for de frihedsgrader, det kommunale selvstyre giver - ikke de trufne politiske valg Medieomtale Efter kommissoriet skal kommissionen undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb, som knytter sig til de beskrivelser og påstande, der er fremkommet i medierne og den offentlige debat, om en lang række kritisable forhold vedrørende Farum Kommune. Kommissionen kan også medtage andre forhold, som er af sådan karakter, at de må anses for at høre med i en redegørelse om forholdene vedrørende Farum Kommune. I dette afsnit beskrives medieomtalen i perioden fra 1990 til februar 2002 med udgangspunkt i de landsdækkende medier. I afsnit 3.3. omtales borgerhenvendelser til myndighederne. De samme borgere har typisk været aktive deltagere i den offentlige debat. Medieomtale og borgerhenvendelser til myndighederne vil i øvrigt blive inddraget i beretningens emneopdelte kapitler. Forud for Peter Brixtoftes afgang som borgmester og byrådsmedlem i Farum Kommune den 13. maj 2002 havde der siden den 6. februar 2002 været en intensiv medieomtale ført an af B.T.-journalisterne Morten Pihl og Jakob Priess-Sørensen. B.T. bragte således den 6. februar 2002 på forsiden sammen med billede af Peter Brixtofte følgende udsagn: Drak for

7 kr. på et døgn, Købte vin til kr. pr. flaske og med flere siders omtale inde i avisen. Artiklerne blev i den følgende tid fulgt op af B.T. og de øvrige landsdækkende medier. Det på mange måder centrale forløb fra 6. februar 2002 og frem vedrørende Peter Brixtoftes sygemelding, indledning af en politimæssig undersøgelse og indenrigsministerens indgriben, hvorefter kommunen fra 19. februar 2002 blev sat under administration, er i almindelighed betegnet som tidspunktet for Farum-sagens start eller opkomst. Det var imidlertid langt fra den første kritiske medieomtale, men nok den første som alle kunne have en mening om. Skønt rejser og repræsentation er en af de mindre budget- og regnskabsposter kan disse udgifter for en politiker være meget følsomme, da de umiddelbart er lette at forholde sig til og let kan skade politikerens almindelige troværdighed. Udgifter til rejser og repræsentation kan et langt stykke forsvares som lovligt afholdt til et kommunalt formål og med betydelig frihed til at vælge niveauet i den enkelte kommune, men efter det fremlagte bilagsmateriale lød det for de fleste som noget, der ikke kunne forsvares, hvortil kom andre sager omtalt i senere artikler. Ingen kunne dengang med sikkerhed vide, om beskyldningerne ville holde efter prøvelse hos tilsynsmyndighederne og domstolene. Først mere end syv år efter satte Østre Landsret ved dom af 6. oktober 2009 endeligt punktum i straffesagen mod den tidligere borgmester og ordførende direktør, men stormen var rejst og myndighedernes reaktion afventedes. Størstedelen af medieomtalen i undersøgelsesperioden var - ikke overraskende - i lokalpressen: Farum Avis og Frederiksborg Amts Avis. Nogle emner fandt vej til de landsdækkende medier. Det gjaldt både positiv og negativ omtale vedrørende den førte politik i kommunen, hvor man på mange områder søgte at gøre tingene anderledes end set hidtil eller var blandt de første til at gøre tingene anderledes. Megen presseomtale tog udgangspunkt i de informationer, kommunen selv formidlede, f.eks. i pressemeddelelser fulgt op af interviews. Det har utvivlsomt for denne medieomtale af forhold i Farum Kommune også haft betydning, at borgmester Peter Brixtofte i hele undersøgelsesperioden var en i offentligheden kendt person, både som borgmester i Farum, medlem af Folketinget og som debattør i medierne og med flere bogudgivelser

8 Kommissionen har ikke foretaget nogen statistisk opgørelse, men efter gennemgang af navnlig Infomedias artikler og de to lokalavisers artikler i undersøgelsesperioden er der rimeligt grundlag for at betegne omtalen i medierne for overvejende positiv frem til 1998/1999, hvorefter kritikken bliver mere omfattende. Skønnet kompliceres af, at de landsdækkende medier i meget vidt omfang blot gentager de samme historier. Ikke mindst de kritiske historier med omtale af tilsynsmyndighedernes indgriben fik omtale. Emner som aktivering og pensionistrejser fik megen både positiv og kritisk omtale. Ofte har flere end de citerede aviser skrevet om de enkelte emner. Nogle aviser har dog været toneangivende for enkelte emner. Ekstra Bladet skrev således i februar 1990 om kommunens repræsentationsudgifter og i den forbindelse om byrådsmedlemmers og pressens adgang til at se bilag. I begyndelsen af 1990 erne omtalte navnlig Det Fri Aktuelt SiD s kritik af kommunens aktiveringsindsats og udlicitering af driftsafdelingen. Der var herudover en del omtale af arbejdsforholdene i kommunen efter personalereduktioner. Medier i almindelighed omtalte bortvisningen af en psykolog efter en kritisk tale ved en kommunaldirektørs afskedsreception. Fra skrev sportsjournalister på Ekstra Bladet om idrætssatsningen og stadionbyggeriet i Farum og omtalte herunder Peter Brixtoftes mulige habilitetsproblemer som både borgmester og formand for boldklubben under overskrifter som Kasketkarl, mens erhvervsjournalister på Berlingske Tidendes Erhvervssektion beskæftigede sig med økonomien vedrørende stadionbyggeriet samt spørgsmål om deponering ved salg af rensningsanlægget og andre emner vedrørende Farum-modellen. I mediebilledet havde det formentlig betydning, at Jyllands-Posten med en ny Københavnssektion opdyrkede lokalstof i konkurrence med ikke mindst Berlingske Tidende, der indtil da nok var den landsdækkende avis, der havde mest omtale af forhold i Nordsjælland, herunder Farum. Både Ekstra Bladet og B.T. dækkede sporten udførligt. Begge blade, men navnlig B.T., indtog i slutningen af undersøgelsesperioden en meget aktiv rolle også på andre områder end sport. Information gik meget ind på emner vedrørende aktivering og beslutningsprocesser i kommunalbestyrelsen. Det Fri Aktuelt dækkede også disse emner samt kritik vedrørende - 6 -

9 udlicitering og Farum-modellen. Politiken bragte navnlig i slutningen af forløbet mange artikler. Det bemærkes i øvrigt, at journalisterne Morten Pihl og Jakob Priess-Sørensen sammen skrev bogen Brixtofte - Historien om en afsløring (2002). Senere overtog Morten Pihl dækningen af Farum-sagen som journalist på Jyllands-Posten, ligesom han udgav bogen Højt at flyve - Peter Brixtoftes utrolige rejse fra stjernepolitiker til straffefange (dec. 2009). 1 Peter Brixtofte udgav selv bogen Med hjertet (jan. 2003), der fremtræder både som en biografi og en imødegåelse af ikke mindst kritikken i B.T. og med kritik af andre aktører. Også andre udgav bøger om emnet. 2 Kommissionen har læst de udgivne bøger, der må anses for en del af medieomtalen nævnt i kommissoriet. Kommissionen finder, at det har væsentlig betydning for eftertidens bedømmelse af forløbet, at mediebilledet frem til februar 2002 gentegnes med opregning af både positive og negative momenter. Det var det virkelighedsbillede borgere, politikere og myndigheder stod med. I dette forløb var Peter Brixtofte en meget aktiv med- og modspiller. Derfor er der medtaget mange citater og debatindlæg fra bl.a. Peter Brixtofte. Det er udsagn fremsat i samtidig med begivenhederne. De er ikke afgivet under vidneansvar, men det citerede synes i almindelighed korrekt gengivet set i sammenhæng med de synspunkter, Peter Brixtofte i øvrigt har givet udtryk for, bl.a. under kommissionens afhøringer. Tidligere indenrigsminister Thorkild Simonsen (S) har under sin forklaring for kommissionen - uopfordret - forklaret således om samtidens bedømmelse af Peter Brixtofte: 3 Vidnet ønskede at komme med nogle indledende bemærkninger om hvordan Peter Brixtofte blev opfattet i samtiden og forklarede i den forbindelse, at da vidnet blev indenrigsminister, blev Peter Brixtofte betragtet som en af de mest populære borgmestre i Europa. Peter Brixtofte fik opkaldt en gade efter sig i Tyrkiet. Peter Brixtofte gjorde en stor indsats på flygtningeområdet, og han var en stor mand i dansk politik. Havde det ikke været for to færinger, kunne han let have endt med at sidde i vidnets stol som indenrigsminister. Peter Brixtofte var 1 Jakob Priess-Sørensen havde som sportsjournalist før artiklerne i februar 2002 skrevet i B.T. om kommunens idrætssatsning. Morten Pihl, der blev ansat på B.T. i juni 2001, havde ligeledes - til dels sammen med andre - skrevet flere artikler om de politiske/økonomiske forhold i Farum Kommune. 2 Jf. litteraturoversigten i kapitel ,b2-7 -

10 derfor bestemt ikke en, man som indenrigsminister satte sig op imod. Han blev slet ikke betragtet som den person, som i dag sidder i fængsel Landsdækkende medier Udgifter til repræsentation og i den forbindelse byrådsmedlemmers og pressens adgang til at se bilag spillede allerede ved undersøgelsesperiodens start en rolle i medieomtalen. Forløbet er navnlig omtalt som sagen om de mærkede breve og bilagsfesten. Det var i februar 1990 Ekstra Bladet, der i første omgang skrev kritisk herom, 1 i februar 2002 var det B.T. 2 Politiken skrev den 22. februar 1990 under overskriften Venstreløve vakler med underrubrik Politiken bringer et portræt af den 40-årige venstre borgmester fra Farum Peter Brixtofte - Peter Brixtofte, Farums økonomiske mirakelmand, er i modvind. 3 Berlingske Tidende skrev den 25. februar 1990 under overskriften Fejden i Farum med underrubrikken De politiske bølger går atter højt i Farum. Beskyldninger både mod og fra Venstres succes-borgmester, Peter Brixtofte. Sagen drejer sig om»mærkede breve«og om beholdningen i kommunens kasse. 4 Avisen fulgte emnet op den 27. februar 1991 under overskriften Peter Brixtofte slår hårdt ned på»politiske insidere«med underrubrikken På et gruppemøde i aftes krævede Venstres byrådsgruppe deres egen partifælle, Lisbet Jacobsen, ekskluderet af partiet. Samtidig afbrød man samarbejdet med de konservative. 5 Den 28. februar 1990 skrev Berlingske Tidende under overskriften Færre i byråd efter kritik af pengeforbrug med underrubrik Venstre i Farum vil reducere antallet af byrådsmedlemmer, efter at kommunen er blevet kritiseret for at bruge for mange penge på repræsentation. Partiet bebuder samtidig yderligere skattelettelser. 6 1 Tórun Ellingsgaard og Jaku-Lina Elbøl Nielsen, Brixtofte, Spillet om magten (2002), side beskriver forløbet. Ekstra Bladet bragte således den 14. februar 1990 en artikel af Christian Harbou, Brixtofte smider om sig med dyre fester med omtale af kommunens repræsentationsudgifter. Et brev af 15. februar 1990 fra borgmesteren om aflysning af en planlagt færgetur til Oslo for byrådsmedlemmer m.fl. blev i hvert fald til nogle byrådsmedlemmer individuelt mærkede med henblik på at finde kilden. Ekstra Bladet skrev om sagen dagen efter i artikel Farum aflyser frådsetur og den 19. februar 1990 Brixtofte grebet i spionage. 2 Se afsnit ,b9. Af Niels Nørgaard ,b11. Af Flemming Steen Pedersen ,b12. Af Flemming Steen Pedersen ,b13. Af Flemming Steen Pedersen

11 Berlingske Tidende skrev den 13. marts 1990 under overskriften Brixtofte inviterer til bilagsfest med underrubrik Farums borgmester inviterer hele byrådet på bilagsgennemgang og middag på kommunens regning. Oppositionen beskylder ham for at trække bilagssagen i langdrag. Artiklen blev fulgt op den 14. marts 1990: Oppositionen i Farum: bilag skal på bordet, 15. marts 1990: V i Farum: forlig med S ophævet og den 11. maj 1990: Peter Brixtofte lukker bilagsstriden med underrubrikken Venstres byrådsgruppe i Farum gennemtrumfede på et lukket byrådsmøde en flertalsbeslutning om, at bilagsstriden, der har kostet skatteyderne kr., er afsluttet.»det finder vi os ikke i,«siger oppositionen. 1 Ekstra Bladet skrev 14. marts 1990 under overskriften Bilags-fest a la Brix om borgmesterens tilbud om gennemgang af repræsentationsbilag i tilknytning til et byrådsmøde, den såkaldte bilagsfest. 2 Emnet blev fulgt op den 12. maj 1990 Skjulte vinkøb til " med underrubrik Brixtofte gør nu oppositionen til syndebuk i Farum-skandalen. 3 Bladet skrev den 29. maj 1990 Der er van Gogh i hønsehuset med underrubrik Peter Brixtofte godkender denne velhavervilla som hønsehus for nær ven i en sag vedrørende borgmesterens indgrebsret i forhold til udvalgsarbejde. 4 Politiken skrev den 20. marts 1990 under overskriften Farum vil af med gælden bl.a.: 5 Farum vil helt af med den gæld på godt 113 millioner kroner, som kommunen slæber rundt på i dag. Inden år 2000 skal gælden være betalt, fremgår det af en stor plan for de næste ti år, som borgmester Peter Brixtofte (V) offentliggjorde den 19. marts Planen, 'Farum mod år 2000', afslører også, at skatteprocenten de næste ti år skal falde med mindst 0,2 procentpoint om året. Det vil, hvis den flot opsatte plan holder, giver en skatteprocent på 16,5 i år Peter Brixtofte vil have borgerne til at betale for flere af de ydelser, der i dag er gratis. Som eksempel nævner borgmesteren, at aftenskolehold fremover skal betale for de kommunale lokaler, de låner. Men der skal også skæres kraftigt ned på antallet af ansatte i kommunens administration. For et par år siden var der 210 ansatte, det tal vil Peter Brixtofte have ned på 140. Oppositionen er i øvrigt utilfreds med, at den store rapport først kom dem i hænde på samme dag, som pressen og offentlighedden fik den at se. Kommunisten Bent Jensen er ked af, at et så stort værk, der er lavet af kommunens administration, ikke er sendt til politikerne i bedre tid, så også oppositionen kunne stille begavede spørgsmål til rapporten ,b20-21 og 29. Af Kaj Skaaning ,b87. Af Christian Harbou ,b91. Af Christian Harbou ,b93. Af Christian Harbou ,b25-9 -

12 Berlingske Tidende skrev den 30. juni 1990 Farum sætter skatten ned igen næste år med underrubrikken Det borgerlige flertal i Farum kommune enedes i går om at nedsætte kommuneskatten i 1991 med 0,7 procent. Skattelettelsen finansieres gennem mandskabsreduktioner, skolenedlæggelse og strammere vilkår for kontanthjælp. I fremtiden skal indvandrere kunne tale dansk for at få udbetalt hjælpen. 1 Avisen skrev videre den 4. august 1990 Farum skærer ned på ansatte med underrubrikken Farums politikere vil foreslå deres ældre ansatte i administrationen en fratrædelsesordning samtidig med, at 43 medarbejdere har fået deres stillingsbetegnelse ændret til»afviklingsstilling«. Ingen medarbejdere bliver afskediget. 2 Endelig skrev avisen den 28. august 1990 under overskriften Privatiser spildevand bl.a.: 3 Som den anden kommune i landet overdrager Farum Kommune ved nytår driften af sit renseanlæg i Stavnsholt til private firmaer. Ingeniørfirmaet I. Krüger skal fremover i samarbejde med entreprenørfirmaet H. Hoffmann & Sønner drive anlægget. Ekstra Bladet skrev den 14. september 1990 under overskriften Brixtofte på spanden bl.a.: 4 Økonomien i det nordsjællandske skatte-paradis, Farum, er på det nærmeste kaotisk. Farum-administrationen, med jordskredsborgmester Peter Brixtofte (V) i spidsen, har i 1989 brændt alt for mange penge af. Udgifterne til administration har været større end indtægterne, eksempelvis i form af skatter. Af regnskabet for 1989, som netop er kommet, fremgår, at kommunen umiddelbart har manglet 22,5 mill. kroner for at få tingene til at løbe rundt. Allerede på side tre i regnskabet kan man læse, at kommunen har haft et 'forbrug af likvide aktiver' på helt nøjagtig 22,563 mill. kroner. Det betyder, at kommunen har måttet tære på sin formue. Den skattelettelse, som Brixtofte forærede kommunens borgere samme år, har altså ikke været modsvaret i besparelser. Snarere tværtimod. Hvis Brixtofte skulle have balance i regnskabet i 1989, skulle kommuneskatten have ligget over det niveau, han overtog med borgmesterstolen i SÅDAN LIGGER LANDET. Regnskabet ser således ud: År for år sætter Brixtofte skatten ned i Farum. Fra 20,5 procent i 1986 til 19,0 procent i Samme år, 1989, er kommunen nødt til at gribe i kassen og hente 22,5 mill. kroner - ellers balancerer regnskabet ikke. I Farum svarer 22,5 mill. kroner til 1,4 skatteprocent. Hvis kommunen i stedet for at slide på sin formue havde valgt at opkræve tilstrækkeligt meget i skat, så skulle skatteprocenten op fra 19,0 til 20,4 procent. Brixtoftes skattelettelse til borgerne i ,b39. Af Lars Emtekær ,b44. Af Kaj Skaaning ,b47. Af Kaj Skaaning

13 valgåret 1989 blev altså finansieret fuldstændig ved at bruge af kommunens formue. Og mere til. Går man længere ind i regnskabet, kan man se, at Brixtofte også solgte jord for omkring 15 mill. kroner i Det var en kærkommen saltvandsindsprøjtning til den slunkne kommunekasse. Allerede tidligere på året påviste Ekstra Bladet at saldoen i kommunekassen var negativ. Man kan kun gætte på, hvad Farum-borgerne skulle betale i skat, hvis ikke Brixtofte havde haft mulighed for at sælge ud. Skatten var i hvert fald kommet til at ligge et godt stykke over de 20,5 procent. Berlingske tidende skrev den 8. september 1990 under overskriften Smidighed i Farum : 1 Farum kommune går langt i bestræbelserne på afbureaukratisering og smidiggørelse af administrationen. Det seneste tiltag, rådhusreform 2, rummer en udvidelse af rådhusbutikken, der skal færdigbehandle 75 procent af alle kommunale henvendelser.»hver borger får sin kommunale rådgiver i butikken,«siger borgmester Peter Brixtofte (V).»Borgerne kan nøjes med een afregning med kommunen. Det er dobbeltadministration, når folk skal styrte rundt på forskellige kontorer og betale skat et sted, hæve boligsikring et andet og søge børnetilskud et tredje.«den forenklede administration betyder, at rådhusets medarbejderstab i 1992 kan reduceres med 24 til 134.»Der bliver tale om naturlig afgang, og vi styrker samtidig bemandingen af rådhusbutikken. Reformen kræver efteruddannelse af de ansatte, der skal håndtere lovgivning og edb på flere områder, når forvaltningerne centraliseres,«siger Per Christensen, chef for edb-området.«b.t. skrev den 14. december 1990 Brixtofte: Jeg kan godt klare to jobs om dobbelthvervet som borgmester og det netop opnåede valg til Folketinget Politiken skrev den 4. marts 1991 under overskriften Stop for lån af kloakpenge bl.a.: 3 Kommunernes trafik med at låne af borgernes indbetalte kloakpenge til andre aktiviteter huer ikke indenrigsminister Thor Pedersen (V). Han overvejer at lægge bom mellem de kommunale kassebeholdninger og kloakfonde. Det fremgår af et svar fra Thor Pedersen til Folketingets kommunaludvalg. Det er almindelig kommunal praksis at sætte fondspengene i cirkulation - akkurat som Farum Kommune har gjort det. Men det har givet problemer i nogle kommuner, hvor pludselig både kloakfond og kasse var tomme ,b59. Af hil ,b66. Af Erling Andersen ,b1-11 -

14 Ekstra Bladet skrev den 9. juni 1991 Peter-panik holder udsalg. 1 Berlingske Tidende skrev den 9. juni 1991 Kommunalt ansatte må løbe stærkt med underrubrikken Sagsbehandlingen i Farum kommune er lagt om - men det er ikke ubetinget en succes. Upersonlig behandling og lettere at snyde i skat - det er hvad borgerne nu oplever. Omstilling i det offentlige. 2 Politiken skrev den 24. juni 2001 under overskriften Billigst at ansætte de ledige om kommunens beskæftigelsesindsats. 3 Avisen skrev samme dag under overskriften Borgere siger nej til stor-byggeri om indsigelser vedrørende udvikling af stationsområdet. 4 Ekstra Bladet skrev om samme emne under overskriften Farums tante Møge kæmper mod øjebæ bl.a.: 5 Salget af grundene ved stationen, som er de sidste ledige i centrum, vil efter Ekstra Bladets oplysninger indbringe Farums slunkne kommunekasse omkring 10 millioner kr. Til gengæld skal bygherren, PenSam, så have lov til at bygge i vejret. B.T. skrev den 30. juni 1990 under overskriften Uden dansk nul bistand om kommunens beskæftigelsesindsats. 6 Mange medier tog emnet op, eksempelvis Weekendavisen den 12. juli 1991 under overskriften Jobjægere med underrubrikken Gesjæft. Den kommunale jobjæger er en gevinst for de lokale skatteborgere og for de unge ledige - og han sparer samtidig staten for et millionbeløb. 7 Berlingske Tidende skrev den 20. august 1991 under overskriften SiD sender elever til Brixtoftes indvandrer-skole bl.a.: 8 Jan Rinder, formand for SiDs Birkerød-Farumafdeling:»Uddannelse og undervisning er nødvendig for alle ledige. Derfor er vi også enig med Peter Brixtofte i, at ledige indvandrere, som ikke taler dansk, skal have undervisning. Vi siger uden betænkeligheder til dem: Skal I have dagpenge, skal I også gå til dansk« ,b b14. Af Birthe Lauritsen ,b ,b ,b ,b ,b26. Af Ulrik Høy ,b34. Af Sej Clausen

15 Berlingske Tidende skrev den 12. juli 1991 under overskriften Oprør mod Brixtofte med underrubrikken Der var ikke stole nok, da Farum-borgere i aftes stiftede et demokratisk vagtværn mod borgmester Peter Brixtofte (V) om oprettelse af Farum Borgerforening. I artiklen hed det bl.a.: 1 især et omstridt stationsbyggeri og planer om at nedlægge det kommunale brandvæsen, der har fået folkene bag det»demokratiske vagtværn«til at råbe vagt i gevær.»lokalpolitik er stendød i Farum. Vi lider under et parti regime (Venstre, red.), som træffer de fleste beslutninger hen over hovedet på folk. Et regime, som Brixtofte kører enevældigt ved hjælp af sine håndsoprækkere i byrådet,«siger Morten Sandfeld. Han tilføjer:»peter Brixtofte er med al sin privatisering reelt i gang med at sælge Farum Kommune, så der er penge i kassen, inden han forsvinder fra borgmesterposten. Kommunekassen er jo simpelthen drænet for penge efter de urealistiske skattelettelser, som han vandt valget på.«peter Brixtofte siger, at han tager dannelsen af den ny forening helt afslappet.»jeg tror faktisk slet ikke, der er folkelig baggrund for den. Den vil dø ud. Og så er det i øvrigt noget sludder, at kommunekassen er drænet. Der er 50 mill. kr. i kassen. Initiativtagerne ved simpelthen ikke, hvad de snakker om. Siden jeg blev borgmester i 1985 er hver familie gennemsnitligt gået kr. ned i skat. Og beslutningerne i Farum kan ikke være mere demokratiske, end de er.«avisen bragte en artikel om samme emne den 13. juli 1991: Brixtofte: Venstrefløj manipulerer i Farum med underrubrikken»den lokale venstrefløj manipulerer med Farums borgere,«siger borgmester Peter Brixtofte om nystiftet borgerforening.»partifarven er ligegyldig; bare de kæmper for sagen,«siger en af foreningens støtter. 2 Jyllands-Posten skrev den 12. juli 1991 under overskriften Kommuner sorterer tilflyttere efter løn bl.a.: 3 Farum, Herlev og Ishøj kommuner kræver, at tilflytteres indtægt skal være 3,3 gange større end huslejen. På denne konto afviser Farum Kommune hver tiende ansøger til en almennyttig bolig. Ifølge de københavnske forstadskommuner er det nødvendigt at bruge kravene for at sikre, at tilflytterne har råd til boligerne. Kontorchef Birthe Lehmann, Boligministeriet, siger, at kommunerne overtræder loven, som ganske vist åbner mulighed for at kommunerne kan afvise tilflyttere på grund af ringe økonomi. Men tal på 3 til 3,3 gange huslejen er ikke tilladt. Kommunerne skal i stedet foretage en konkret vurdering af den enkeltes økonomi, siger kontorchef Birthe Lehmann. Indenrigsministeriet, der er opmærksom på problemet, har skrevet til Farum Kommune for at få den til at stoppe den ulovlige gangemetode ,b26. Af Erik Bjørn Møller ,b29. Af Kaj Skaaning ,b

16 Politiken skrev den 2. september 1991 under overskriften Låne-eventyr er slut bl.a.: 1 12 millioner kroner har Farum Kommune stille og roligt krattet ind til kommunekassen uden anden indsats end at flytte kommunens lån fra danske kroner til D-mark. - Hvis vi får gevinst, er der ingen, som takker os. Taber vi, bliver vi hængt ud, siger Peter Brixtofte, som derfor er til sinds at følge en meget forsigtig lånepolitik. De 12 tjente millioner og en lang række besparelser er i øvrigt grunden til, at Farum på tirsdag offentliggør budgettet for 1992 med en skattesænkning for ottende år i træk. Skatten sættes ifølge forslaget ned med 0,1 procent til 17,8. Pengene er hentet ved en skolenedlæggelse, et stort fald i anbringelser af børn uden for hjemmet, færre mennesker på bistandshjælp og en administrationsreform på rådhuset, som betyder færre ansatte. Berlingske Tidende skrev den 23. oktober 1991 Socialformand i Farum væltes og Politiken samme dato Person-strid i byråd om byrådsmedlem Poul E. Gustafssons (K) fratræden som formand for socialudvalget. 2 Berlingske Tidende skrev den 19. december 1991 Farum: Private skal gøre rent med underrubrikken Privatisering For første gang i Danmark overtager et privat selskab vedligeholdelsen af en hel by. Farum kommune sparer 40 procent af udgifterne til veje og gartneropgaver ved at privatisere vedligeholdelse af veje, parker, sportsanlæg o. lign Berlingske Tidende skrev den 18. januar 1992 SiD og Farum i livtag om vejfolk med underrubrikken Farums kommunes privatisering af vejafdelingen i aftale med Jydsk Rengøring A/S er en virksomhedsoverdragelse, mener SiD, og så forsvinder kommunens fordele. 4 Politiken skrev om samme emne den 2. februar 1991: Fagforening vil hive kommune i retten. 5 Der fulgte en del medieomtale, herunder artikel i Berlingske Tidende den 28. marts 1992 Tilsynsråd ser på privatiseringssag med underrubrikken Rengøring Tilsynsrådet i Frederiksborg Amt skal vurdere, om Farum Byråd har handlet korrekt i forbindelse med privatiseringen af kommunens driftsafdeling ,b ,b42f ,b56. Af Bodil Jessen ,b2. Af Sejr Clausen ,b ,b13. Af Marchen Jersild

17 Politiken bragte den 26. februar en artikel Farum tjente fedt på unge arbejdsløse. 1 Berlingske Tidende skrev den 27. februar 1991 om samme emne under overskriften Farum-ordning aldrig godkendt med underrubrikken Overenskomst Farum Kommune og SiD er røget ind i en ny strid - denne gang om udlejning af ledige bistandsklienter til private virksomheder. Det viser sig, at kommunens praksis ikke er godkendt af Arbejdsmarkedsnævnet. 2 B.T. skrev om samme emne den 11. marts 1992 Brixtofte beskyldes for lovbrud om kritik fremsat af Lilli Gyldenkilde (F). 3 Berlingske Tidende skrev den 23. maj 1992 Politikere vil af med tilsynsråd med underrubrikken Misbrug - Tilsynsrådene misbruges hyppigt af politiske mindretal i rent kommunalpolitiske stridigheder og bør nedlægges, mener medlem af Tilsynsrådet i Københavns Amt. Peter Brixtofte (V) er enig. bl.a.: 4 Peter Valenius (S), der er en af de fire folkevalgte fra Københavns Amtsråd i Tilsynsrådet i Københavns Statsamt, foreslår lige ud, at tilsynsrådene nedlægges. Han bakkes 100 pct. op af Venstres politiske ordfører, Peter Brixtofte, der som borgmester i Farum har måttet stå model til et hav af klager fra politiske modstandere. Men kun i ét ud af 26 tilfælde har Tilsynsrådet kunnet give klageren ret. Det var da Brixtofte flyttede et byrådsmøde uden først formelt at aflyse det oprindelige møde og dernæst indkalde ekstraordinært til det næste.»lad os for Guds skyld få tilsynsrådene nedlagt. De hører jo enevældens tid til, og samtidig bliver de misbrugt som et led i den politiske kamp. Det er rent pjat,«siger Peter Brixtofte. Klager for domstolene Brixtofte mener ligeledes, at klager fremover bør henvises direkte til domstolene. Også Skævinges borgmester, Finn Hansen (kons.), der er medlem af Tilsynsrådet i Frederiksborg Statsamt, mener, at tilsynsrådene misbruges.»over halvdelen af sagerne hører slet ikke hjemme hos os, og kun i 1-2 pct. af sagerne får klagerne ret. Men rådene bør af hensyn til demokratiet ikke nedlægges,«siger Finn Hansen. Han foreslår i stedet, at tilsynsrådene opkræver betaling for klager. Hvis klagerne får medhold, skal de have pengene tilbage, mener han ,b ,b11. Af Erik Bjørn Møller ,b ,b16. Af Erik Bjørn Møller

18 Berlingske Tidende skrev den 30. maj 1992 Farum-borgmester truer SiD med injuriesag med underrubrikken Beskæftigelse Farums borgmester, Peter Brixtofte (V), truer SiD med injuriesag i forbindelse med kritik fra fagforeningen af Farums beskæftigelsespolitik. 1 Berlingske Tidende skrev den 27. august 1992 under overskriften Tilsynsråd skal se på ansættelse om beskæftigelseskonsulent Lars Bjerregaard Jensens deltagelse i socialudvalgsmøder mv. 2 Politiken skrev den 30. august 1992 Kommunes brug af privat firma en kostbar sag med underrubrikken Tidligere ansat startede sin egen konsulentvirksomhed. 3 I et indlæg i Politiken den 30. august 1992 under overskriften Ingen sag fra Brixtofte gik forbundsformand i SiD Hardy Hansen ind i kritikken af kommunens beskæftigelsesindsats. 4 Samme avis skrev den 14. september 1992 under overskriften Ok til grundsalg at tilsynsrådet havde fastslået, at kommunen ikke handlede ulovligt, da den solgte Stationspladsen midt i byen til Pen-Sam. Også selv om grunden ikke var udbudt i offentligt licitation. 5 Berlingske Tidende skrev den 1. oktober 1992 under overskriften Farum og Gladsaxe sætter skatten ned bl.a.: 6 I Farum reduceres skatten fra 17,8 til 17,7 pct., mens grundskylden sættes ned fra 7,7 til 6,9 promille. Samtidig stiger prisen for vuggestue og dagpleje, mens børnehaver og fritidshjem bliver billigere. S, V og Kons. står bag budgetforliget i Farum. Berlingske Tidende skrev den 1. oktober 1992 under overskriften Arbejdstilbud gav faste job og flere penge til Farum med underrubrikken Beskæftigelse Farum kommunes beskæftigelsespolitik trækker de ledige væk fra offentlig støtte og giver økonomisk overskud i kommunen. om resultaterne af Kommunernes Revisionsafdelings undersøgelse. 7 Avisen skrev videre den 12. november 1992 Ingen næse til Farum om tilsynsrådets udtalelse vedrørende Lilli Gyldenkilde (F)s kritik ,b16. Af Marchen Jersild ,b ,b ,b ,b ,b ,b29. Af Keld Nissen ,b

19 Den 19. november 1992 omtalte medierne, at Peter Brixtofte skulle være skatteminister. I et portræt i Politiken den 20. november 1992 med overskriften Mr. Magt hed det bl.a.: 1 Modstanderne hjemme i Farum stepper rundt hinsides injurielovgivningen, når de skal beskrive den allestedsnærværende Brixtofte. Tilhængerne - og den flok har han møjsommeligt og arbejdsomt øget i sine syv borgmesterår - er i næsegrus og uselvisk beundring. Faktisk falder fokus hurtigt på følelser i stedet for fakta, for hverken venner eller fjender kan føre det endegyldige sandhedsbevis for, at Farum Kommunes service og økonomi er bygget op på lånte penge og smarte finesser eller omvendt: at Brixtofte er kommet gående over vandet og har realiseret det sande effektiviseringseventyr. Brixtofte elsker at se sig selv som selve personificeringen af, at en kommune kan drives effektivt og rationelt, uden at det skader den udadvendte service. Farum har på en lang række områder fornuftig service til tiden og til en menneskelig pris. Ingen ventelister til daginstitutioner, antallet af børn anbragt uden for hjemmet er bragt gevaldigt ned, de ledige kommer i arbejde hver og en. Metoderne kan diskuteres. Berlingske Tidende skrev den 23. november 1992 under overskriften Skiftedag på Farum rådhus med underrubrikken Politik. 36-årig viceborgmester skal overtage borgmesterposten efter Peter Brixtofte og sætte nye ideer i søen om Flemming Oppfeldts overtagelse af borgmesterposten. 2 Berlingske Tidende skrev den 11. december 1992 under overskriften SiD angriber Farum for privatisering 3 og Politiken den 12. december 1992 SiD-trussel om krig mod privatisering om kommunens udlicitering af den sidste del af kommunens driftsafdeling. 4 Berlingske Tidende skrev en leder den 15. december 1992 Bedst og billigst som udløste et indlæg den 17. december 1992 fra byrådsmedlem Lars Carpens (V): Bedst og billigst i Farum Kommune. Steen Johansson, SiD svarede igen den 22. december 1992: Misforstået privatisering. 5 Avisen omtalte herefter den 29. december 1992 under overskriften Licitation undersøges SiD's henvendelse til Konkurrencerådet ,b ,b38. Af Sejr Clausen ,b40. Af Marchen Jersild ,b ,b42,44 og ,b

20 Berlingske Tidende skrev den 13. december 1992 under overskriften Taberne skal reddes : 1 Farum vil nu som en af de første kommuner i landet lave aktivitetskontrakter med kontanthjælpsmodtagere, der ikke mere er til rådighed for arbejdsmarkedet. Holder de ikke aftalen, kan de miste kontanthjælpen.»det er et forsøg på at hjælpe folk ud af en håbløs situation, inden førtidspension er den sidste udvej,«siger borgmester Flemming Oppfeldt (V). Kontanthjælpsmodtagerne skal forpligte sig til f.eks. at lære dansk, hvis der er tale om en person, der ikke kan sproget, eller til at lade sig behandle mod spiritusmisbrug, hvis det er problemet. Den svageste gruppe af kontanthjælpsmodtagere tæller i Farum ca Bistandsloven giver kommunerne ret til at tage kontanthjælpen fra en person, der ikke følger sin læges eller sin kommunes krav.»meningen er ikke, at hammeren skal falde hårdt og hurtigt, men at folk, der i dag helt er overladt til passivitet, selv skal begynde at tage ansvar for deres tilværelse, og dermed forsørge sig selv ved almindeligt arbejde«, siger Flemming Oppfeldt. Der er bred politisk tilslutning til projektet. Kontanthjælpsmodtagere, får allerede nu anvist et job eller en uddannelsesplads. Dermed har Farum Kommune i år undgået en udgift til kontanthjælp på otte mill. kr. Politiken skrev den 21. december 1992 under overskriften Borgmester truer politiker med politi om byrådsmedlem Poul E. Gustafsson (K) s udvandring fra socialudvalgsmøder, hvori beskæftigelseskonsulenten deltog Debatten om kommunens udlicitering af den sidste del af kommunens driftsafdeling fortsatte i Berlingske Tidende med indlæg den 1. januar 1993 skrevet af byrådsmedlem Lisbeth Jacobsen (UP): Farum ramt af privatiseringsdille, samme dato af byrådsmedlem Lars Carpens (V): Farum valgte den billigste løsning og den 11. januar 1993 af samme: Brandslukning, 14. januar 1993 af Charlotte Prip (SiD): Når politikere privatiserer for enhver pris, 25. januar 1993 af byrådsmedlem Lisbeth Jacobsen (UP) Brandslukning og troværdighed og 9. februar 1993 af byrådsmedlem Lars Carpens (V): Ulogisk påstand om Farum-budget. 3 Berlingske Tidende bragte den 21. januar 1993 et indlæg skrevet af Jørgen B. Schmidt, Socialudvalgsformand i Lyngby-Taarbæk kommune: Peter Brixtofte god til at markedsføre sig ,b41. Af Sej ,b ,b1-4, 7 og

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab 2013 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Så er det sag nummer 1, halvårsregnskab og forventet regnskab 2013. Lotte Cederskjold:

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv.

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv. Kendelse afsagt den 3. august 2017 Sag nr. 17-70-01144 [Klager] mod Radio24syv [Klager] har klaget til Pressenævnet over et indslag i en radioudsendelse i Radio24syv den 3. maj 2017, idet han mener, at

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen

Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen Tonen overfor muslimer er hård især i medierne. Men tonen er ikke på nær et par markante undtagelser - blevet hårdere i de sidste ti år. Det viser en systematisk

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

M I L J Ø M I N I S T E R I E T

M I L J Ø M I N I S T E R I E T Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 245 Offentligt M I L J Ø M I N I S T E R I E T SKOV- OG NATURSTYRELSEN Landsplanområdet J.nr. SN 2001-0019/LP4-0003 Ref. MIC Sjette redegørelse om "lovovervågning"

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke er blevet forelagt artiklens indhold inden offentliggørelse.

[Klager] har klaget over, at han ikke er blevet forelagt artiklens indhold inden offentliggørelse. Kendelse afsagt den 19. april 2017 Sag nr. 17-70-01112 [Klager] mod Friedanskere.net [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Imod Frihed 3. december 2016 bragt på Frie Danskeres hjemmeside,

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Opmandens anbefalinger vedrørende kommunedannelser på Lolland. Rudbjerg, Ravnsborg, Nakskov, Maribo, Højreby, Rødby og Holeby kommuner.

Opmandens anbefalinger vedrørende kommunedannelser på Lolland. Rudbjerg, Ravnsborg, Nakskov, Maribo, Højreby, Rødby og Holeby kommuner. Tidligere indenrigsminister Thorkild Simonsen Dato: 18. marts 2005 Opmandens anbefalinger vedrørende kommunedannelser på Lolland. Rudbjerg, Ravnsborg, Nakskov, Maribo, Højreby, Rødby og Holeby kommuner.

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild

Betænkning. Forslag til lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 206 Bilag 32 Offentligt Til lovforslag nr. L 206 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over

Læs mere

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed 2005-20-2. Forvaltningsret 1124.3 115.3. Optagelser af møder mellem borger og myndighed En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager.

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Opmandens anbefalinger vedrørende Give Kommune i kommunedannelsen Give, Vejle, Jelling, Egtved og Børkop Kommuner

Opmandens anbefalinger vedrørende Give Kommune i kommunedannelsen Give, Vejle, Jelling, Egtved og Børkop Kommuner Tidligere indenrigsminister Thorkild Simonsen Dato: 21. april 2005 Opmandens anbefalinger vedrørende Give Kommune i kommunedannelsen Give, Vejle, Jelling, Egtved og Børkop Kommuner Status Give Kommune

Læs mere

Forvaltningens bistand til politikere

Forvaltningens bistand til politikere Forvaltningens bistand til politikere Albertslund Kommune har den 8. marts 2017 rettet henvendelse til KL, Jura og EU med anmodning om juridisk bistand. Albertslund Kommune har anmodet KL om juridisk bistand

Læs mere

Høring om medieansvar

Høring om medieansvar Kulturudvalget, Retsudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 192, REU Alm.del Bilag 408 Offentligt Side 1 af 7 Høring om medieansvar Oplæg af formand for Danske Medier, Per Lyngby Thomas Jefferson var i 1776

Læs mere

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1 --- 2015-6975 Dato: 30-05-2017 Henvendelse vedrørende Gentofte Kommunes brug af offentlige midler til annoncering Du har den 21. januar 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen. Tilsynet med kommunerne

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

Det mener partierne om HK s fokuspunkter

Det mener partierne om HK s fokuspunkter Kommunalvalg 2013 i Østjylland: Det mener partierne om HK s fokuspunkter Støtter listens kandidater et forslag om, at alle virksomheder, der udfører større arbejdsopgaver for kommunen/ regionen, bliver

Læs mere

AO 1. Der ønskes en begrundet forvaltningsretlig stillingtagen til det beskrevne hændelsesforløb. Vedlagt: Planlovens 19, stk. 1, og 58 (uddrag).

AO 1. Der ønskes en begrundet forvaltningsretlig stillingtagen til det beskrevne hændelsesforløb. Vedlagt: Planlovens 19, stk. 1, og 58 (uddrag). AO 1 Anders Andersen ansøgte den 9. februar 2011 Storby Kommune om dispensation fra den for området gældende lokalplan, jf. planlovens 19, stk. 1, således at han kunne opføre en mindre tilbygning til sit

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Kommunaludvalget 2011-12 KOU alm. del Bilag 118 Offentligt Myter og fakta om kommunalpolitik Du kan gøre en forskel Kommunalvalg Den 19. november 2013 er der valg til kommunalbestyrelserne i Danmarks 98

Læs mere

Hvad gør jeg, når pressen vil have en kommentar DANSK EL-FORBUNDS TOPMØDE 2016 JOURNALIST NIELS STOKTOFT OVERGAARD

Hvad gør jeg, når pressen vil have en kommentar DANSK EL-FORBUNDS TOPMØDE 2016 JOURNALIST NIELS STOKTOFT OVERGAARD Hvad gør jeg, når pressen vil have en kommentar DANSK EL-FORBUNDS TOPMØDE 2016 JOURNALIST NIELS STOKTOFT OVERGAARD Modstand og indvendinger mod kontakt med pressen Journalisterne er så negative Pressen

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr Journalista.dk. mod. Sjællandske Medier

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr Journalista.dk. mod. Sjællandske Medier Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01068 Journalista.dk mod Sjællandske Medier Netmediet Journalista.dk har klaget over artiklen Fejlagtigt hængt ud for skyhøje topmødeudgifter bragt på

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Socialudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 280 Offentligt. Tak for ordet.

Socialudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 280 Offentligt. Tak for ordet. Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 280 Offentligt Tak for ordet. Jeg har valgt at besvare spørgsmålene samlet. Men før jeg gør det, vil jeg gerne lige starte med at slå fast

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Lemvig Kommune indklaget til ombudsmanden 17.07.2015

Lemvig Kommune indklaget til ombudsmanden 17.07.2015 Lemvig Kommune indklaget til ombudsmanden 17.07.2015 Hele Harboøreland skal i ét samlet digelag, men inden da har Harboøre Nordre Digelag lavet fem-årige aftaler, og det falder en sommerhusejer for brystet,

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

Forlig med skattevæsenet

Forlig med skattevæsenet - 1 Forlig med skattevæsenet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I den forløbne uge har SKAT været udsat for en hård kritik for håndteringen af flere skattesager, herunder sagen vedrørende Jesper

Læs mere

Politiets Efterretningstjeneste PET Klausdalsbrovej Søborg Praksis hos PET om information til journalister

Politiets Efterretningstjeneste PET Klausdalsbrovej Søborg Praksis hos PET om information til journalister Politiets Efterretningstjeneste PET Klausdalsbrovej 1 2860 Søborg Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

242 LLR. Andreas_Karker_LLR_CONTENT.indd 242 12/11/14 11.47

242 LLR. Andreas_Karker_LLR_CONTENT.indd 242 12/11/14 11.47 »Lad os nu se, hvad der sker,«siger Søren Gade under middagen. Ligesom mange andre er Eyvind Vesselbo efterhånden overbevist om, at Løkke vil trække sig. Til Søren Gade siger han:»du er den eneste, der

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Og så kan vi gå videre til sag nummer 5, orientering om fattigdom i Aarhus. Der skal jeg bede om indtegnede. Hvem ønsker ordet? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne,

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

Kendelse. afsagt den 10. august Sag nr Ekstra Bladet. mod. [Moren] [Stedsøsteren]

Kendelse. afsagt den 10. august Sag nr Ekstra Bladet. mod. [Moren] [Stedsøsteren] Kendelse afsagt den 10. august 2017 Sag nr. 17-70-01170 Ekstra Bladet mod [Moren] og [Stedsøsteren] Ekstra Bladet har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01059, [Moren] og [Stedsøsteren]

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Dato 28. juli 2014 Dokument 13/21309 Side Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Vejdirektoratet har behandlet jeres klage over Kommunens afgørelse af 2. oktober

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget.

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Lige før sommerferien kunne vi læse, at det amerikanske Trendmagasin Monocle igen havde kåret København til verdens bedste. Intet år

Læs mere

Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK

Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK i:\marts-2001\venstre-03-01.doc Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK Venstres skattepolitik bygger på et skattestop og nedbringelse af skatterne i takt med, at

Læs mere

Mit svar af 4. august 2008: Kære Frank Jensen

Mit svar af 4. august 2008: Kære Frank Jensen Tidligere justitsminister og MF, Frank Jensen (S), klagede 22. juli 2008 til seernes redaktør over et efter hans opfattelse misvisende indslag i TV 2 NYHEDERNE kl. 22.00 dagen før, hvor han selv var interviewet

Læs mere

$!!#! %%&'%() "%#! + #,,#"! $#!!-! #.%!!!! "'! "/0 10 1 2 3! %%%!%! # "!, "!% "! #!! 6 # " %, # 7%, 7% # %(, " 8, %%" 5%,!!/ 8 % 5!"!

$!!#! %%&'%() %#! + #,,#! $#!!-! #.%!!!! '! /0 10 1 2 3! %%%!%! # !, !% ! #!! 6 #  %, # 7%, 7% # %(,  8, %% 5%,!!/ 8 % 5!! !" $!!! %%&'%() $!"%!*+ "%! + "! $!!-! "% " '!.%!!!! "'! "/0 10 1 % 2 3! %%%!%! "! "!% %0 &""4! 5%/ 5% 0()$ "!!! 6 " " &!/ 7% % 7% 7% %( " 8 %%" 5%!!/ 8 % 5!"!% % 5%!%" *" % " % 9 ()$ %:" & "!/ ' " " ;'

Læs mere

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen.

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen. Kendelse afsagt den 6. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0028 [Datteren] og [Svigersønnen] mod Gråsten Avis Gråsten Avis har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 2017-80-0014, [Datteren] og [Svigersønnen]

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015-1. BEHANDLING

BUDGETFORSLAG 2015-1. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 26.8.2014 BUDGETFORSLAG 2015-1. BEHANDLING Budgetforslaget for 2015 og overslagsår er igen i år med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinjer. Jeg vil

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om:

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om: Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016 I dette nyhedsbrev kan du læse om: - Dansk Folkeparti vil have en hjemsendelsesstrategi - Vækst i hele Danmark - Spørgsmål om udgifter til flygtninge - Aftale

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Følgende spørgsmål ønskes besvaret i spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet den 20. oktober 2015

Følgende spørgsmål ønskes besvaret i spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet den 20. oktober 2015 Følgende spørgsmål ønskes besvaret i spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet den 20. oktober 2015 Sorvad den 10. oktober 2015 Med venlig hilsen Spørgsmål 1 Er borgmester Jan Petersen (S), de øvrige medlemmer

Læs mere

# 1: Forbindelsen mellem tale og situation forsvandt. Folkemødet: Politikerne glemte Bornholm og talte til tv et - Retorikforlaget

# 1: Forbindelsen mellem tale og situation forsvandt. Folkemødet: Politikerne glemte Bornholm og talte til tv et - Retorikforlaget Partilederne på Folkemødet fik en ellers sjælden mulighed for at tale direkte til et bredt publikum med en politisk interesse i toppen af skalaen. Desværre var de fleste af talerne kedelig skabelonretorik

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9)

Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9) Indenrigsministeriet Dato: 28. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-9 Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9) Ved anvendelse af lønningsreglen er det den samlede kommunale skatteandel,

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Grønheden den 10.09.2014 Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn Mail: tf@frederikshavn.dk Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Idet jeg føler mig totalt forbigået i planlægningen

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere