FARUM-KOMMISSIONEN Bind 2. Farumsagens opkomst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FARUM-KOMMISSIONEN Bind 2. Farumsagens opkomst"

Transkript

1 FARUM-KOMMISSIONEN Bind 2 Farumsagens opkomst

2 Bind 2 Farumsagens opkomst Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (e-udgave) Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk A/S

3 BIND 2 Kapitel 3 Farum-sagens opkomst Indholdsfortegnelse 3. Farum-sagens opkomst Generelt om Farum Kommune Medieomtale Landsdækkende medier Lokale medier og kritikere Farum Avis og Frederiksborg Amts Avis Læserbreve mv Forklaringer Sammenfatning og vurdering

4 Mediernes rolle Lokale kritikere

5 Kapitel 3 3. Farum-sagens opkomst 3.1. Generelt om Farum Kommune Farum Kommune opstod efter kommunalreformen i 1970 ved samling af nogle mindre landkommuner. Ved kommunalreformen i 2007 blev kommunen sammenlagt med Værløse Kommune til den nye Furesø Kommune. Farum Kommune var omkranset af Stenløse Kommune mod vest, Allerød Kommune mod nord, Birkerød Kommune mod øst og Værløse Kommune mod syd. Kommunen havde oprindelig en kraftig befolkningstilvækst hjulpet frem af navnlig bedre transportmuligheder for pendlere og en generel økonomisk udvikling, som tillod flere at flytte i bedre boliger beliggende i landlige, naturskønne omgivelser. Farum Kommune hørte til de steder i Nordsjælland, hvor også andre end højtlønnede kunne finde en bolig, ligesom kommunen var kendt for gode kommunale servicetilbud. Der var en forholdsvis høj befolkningsandel af henholdsvis personer med videregående uddannelse og med udlændingebaggrund. 1 Farum Kommune havde i 2002 et indbyggertal på Med et areal på 22,69 km 2 gav det en høj befolkningstæthed på 831 indbyggere pr. km 2. Heraf boede 96 % i bymæssig bebyggelse, nemlig Farum by, Stavnsholt mod øst og Bregnerød mod nord. En mere subjektiv beskrivelse af Farum Kommune kunne tage sit udgangspunkt i det indtryk kommissionen fik ved i 2003 at gå rundt i kommunen og drage umiddelbare indtryk - et råd- 1 En meget betydelig del af arbejdsstyrken pendlede ud og ind, henholdsvis 70,6 % og 65,9 %. Efter ejerforhold boede 48,6 % i ejerbolig og 33,4 % i almennyttige boliger. Andelen af årige uden erhvervsuddannelse var på 18,8 %, mens 34,6 % havde en videregående uddannelse. Der var pr indbyggere 234 udlændinge fra vestlige lande og 597 fra ikke vestlige lande. Beskatningsgrundlaget var pr. indbygger kr. og efter udligning kr. (Efter indenrigsministeriets nøgletal for 2002). 2 Mod i 1993 og i 2006 før sammenlægningen med Værløse Kommune pr. 1. januar Den ny Furesø Kommune havde efter sammenlægningen indbyggere

6 hus og institutioner, der virkede pæne og velholdte, men ikke prangende, en flot skulpturpark, meget flotte sportsfaciliteter, et stationstorv, en stor karakteristisk bebyggelse i dansk arkitektur, men også med sociale problemer (Farum Midtpunkt) og pæne villakvarterer nær sø og skov. En generel beskrivelse af Farum Kommune kunne også tage udgangspunkt i f.eks. videoer og andet informationsmateriale udarbejdet af Farum Kommune i 2001, som klart signalerer stolthed over kommunens resultater, herunder i sammenligning med andre kommuner lokalt og på landsbasis - en mønsterkommune. Nogle vil hellere se på økonomien - nøgletal og regnskabstal - drift og balance, herunder med bl.a. en ikke helt let afvejning af aktivernes direkte og afledede værdi i forhold til gældsbyrden. Generelt vedrører kommissionens undersøgelse legaliteten af kommunens virke inden for de frihedsgrader, det kommunale selvstyre giver - ikke de trufne politiske valg Medieomtale Efter kommissoriet skal kommissionen undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb, som knytter sig til de beskrivelser og påstande, der er fremkommet i medierne og den offentlige debat, om en lang række kritisable forhold vedrørende Farum Kommune. Kommissionen kan også medtage andre forhold, som er af sådan karakter, at de må anses for at høre med i en redegørelse om forholdene vedrørende Farum Kommune. I dette afsnit beskrives medieomtalen i perioden fra 1990 til februar 2002 med udgangspunkt i de landsdækkende medier. I afsnit 3.3. omtales borgerhenvendelser til myndighederne. De samme borgere har typisk været aktive deltagere i den offentlige debat. Medieomtale og borgerhenvendelser til myndighederne vil i øvrigt blive inddraget i beretningens emneopdelte kapitler. Forud for Peter Brixtoftes afgang som borgmester og byrådsmedlem i Farum Kommune den 13. maj 2002 havde der siden den 6. februar 2002 været en intensiv medieomtale ført an af B.T.-journalisterne Morten Pihl og Jakob Priess-Sørensen. B.T. bragte således den 6. februar 2002 på forsiden sammen med billede af Peter Brixtofte følgende udsagn: Drak for

7 kr. på et døgn, Købte vin til kr. pr. flaske og med flere siders omtale inde i avisen. Artiklerne blev i den følgende tid fulgt op af B.T. og de øvrige landsdækkende medier. Det på mange måder centrale forløb fra 6. februar 2002 og frem vedrørende Peter Brixtoftes sygemelding, indledning af en politimæssig undersøgelse og indenrigsministerens indgriben, hvorefter kommunen fra 19. februar 2002 blev sat under administration, er i almindelighed betegnet som tidspunktet for Farum-sagens start eller opkomst. Det var imidlertid langt fra den første kritiske medieomtale, men nok den første som alle kunne have en mening om. Skønt rejser og repræsentation er en af de mindre budget- og regnskabsposter kan disse udgifter for en politiker være meget følsomme, da de umiddelbart er lette at forholde sig til og let kan skade politikerens almindelige troværdighed. Udgifter til rejser og repræsentation kan et langt stykke forsvares som lovligt afholdt til et kommunalt formål og med betydelig frihed til at vælge niveauet i den enkelte kommune, men efter det fremlagte bilagsmateriale lød det for de fleste som noget, der ikke kunne forsvares, hvortil kom andre sager omtalt i senere artikler. Ingen kunne dengang med sikkerhed vide, om beskyldningerne ville holde efter prøvelse hos tilsynsmyndighederne og domstolene. Først mere end syv år efter satte Østre Landsret ved dom af 6. oktober 2009 endeligt punktum i straffesagen mod den tidligere borgmester og ordførende direktør, men stormen var rejst og myndighedernes reaktion afventedes. Størstedelen af medieomtalen i undersøgelsesperioden var - ikke overraskende - i lokalpressen: Farum Avis og Frederiksborg Amts Avis. Nogle emner fandt vej til de landsdækkende medier. Det gjaldt både positiv og negativ omtale vedrørende den førte politik i kommunen, hvor man på mange områder søgte at gøre tingene anderledes end set hidtil eller var blandt de første til at gøre tingene anderledes. Megen presseomtale tog udgangspunkt i de informationer, kommunen selv formidlede, f.eks. i pressemeddelelser fulgt op af interviews. Det har utvivlsomt for denne medieomtale af forhold i Farum Kommune også haft betydning, at borgmester Peter Brixtofte i hele undersøgelsesperioden var en i offentligheden kendt person, både som borgmester i Farum, medlem af Folketinget og som debattør i medierne og med flere bogudgivelser

8 Kommissionen har ikke foretaget nogen statistisk opgørelse, men efter gennemgang af navnlig Infomedias artikler og de to lokalavisers artikler i undersøgelsesperioden er der rimeligt grundlag for at betegne omtalen i medierne for overvejende positiv frem til 1998/1999, hvorefter kritikken bliver mere omfattende. Skønnet kompliceres af, at de landsdækkende medier i meget vidt omfang blot gentager de samme historier. Ikke mindst de kritiske historier med omtale af tilsynsmyndighedernes indgriben fik omtale. Emner som aktivering og pensionistrejser fik megen både positiv og kritisk omtale. Ofte har flere end de citerede aviser skrevet om de enkelte emner. Nogle aviser har dog været toneangivende for enkelte emner. Ekstra Bladet skrev således i februar 1990 om kommunens repræsentationsudgifter og i den forbindelse om byrådsmedlemmers og pressens adgang til at se bilag. I begyndelsen af 1990 erne omtalte navnlig Det Fri Aktuelt SiD s kritik af kommunens aktiveringsindsats og udlicitering af driftsafdelingen. Der var herudover en del omtale af arbejdsforholdene i kommunen efter personalereduktioner. Medier i almindelighed omtalte bortvisningen af en psykolog efter en kritisk tale ved en kommunaldirektørs afskedsreception. Fra skrev sportsjournalister på Ekstra Bladet om idrætssatsningen og stadionbyggeriet i Farum og omtalte herunder Peter Brixtoftes mulige habilitetsproblemer som både borgmester og formand for boldklubben under overskrifter som Kasketkarl, mens erhvervsjournalister på Berlingske Tidendes Erhvervssektion beskæftigede sig med økonomien vedrørende stadionbyggeriet samt spørgsmål om deponering ved salg af rensningsanlægget og andre emner vedrørende Farum-modellen. I mediebilledet havde det formentlig betydning, at Jyllands-Posten med en ny Københavnssektion opdyrkede lokalstof i konkurrence med ikke mindst Berlingske Tidende, der indtil da nok var den landsdækkende avis, der havde mest omtale af forhold i Nordsjælland, herunder Farum. Både Ekstra Bladet og B.T. dækkede sporten udførligt. Begge blade, men navnlig B.T., indtog i slutningen af undersøgelsesperioden en meget aktiv rolle også på andre områder end sport. Information gik meget ind på emner vedrørende aktivering og beslutningsprocesser i kommunalbestyrelsen. Det Fri Aktuelt dækkede også disse emner samt kritik vedrørende - 6 -

9 udlicitering og Farum-modellen. Politiken bragte navnlig i slutningen af forløbet mange artikler. Det bemærkes i øvrigt, at journalisterne Morten Pihl og Jakob Priess-Sørensen sammen skrev bogen Brixtofte - Historien om en afsløring (2002). Senere overtog Morten Pihl dækningen af Farum-sagen som journalist på Jyllands-Posten, ligesom han udgav bogen Højt at flyve - Peter Brixtoftes utrolige rejse fra stjernepolitiker til straffefange (dec. 2009). 1 Peter Brixtofte udgav selv bogen Med hjertet (jan. 2003), der fremtræder både som en biografi og en imødegåelse af ikke mindst kritikken i B.T. og med kritik af andre aktører. Også andre udgav bøger om emnet. 2 Kommissionen har læst de udgivne bøger, der må anses for en del af medieomtalen nævnt i kommissoriet. Kommissionen finder, at det har væsentlig betydning for eftertidens bedømmelse af forløbet, at mediebilledet frem til februar 2002 gentegnes med opregning af både positive og negative momenter. Det var det virkelighedsbillede borgere, politikere og myndigheder stod med. I dette forløb var Peter Brixtofte en meget aktiv med- og modspiller. Derfor er der medtaget mange citater og debatindlæg fra bl.a. Peter Brixtofte. Det er udsagn fremsat i samtidig med begivenhederne. De er ikke afgivet under vidneansvar, men det citerede synes i almindelighed korrekt gengivet set i sammenhæng med de synspunkter, Peter Brixtofte i øvrigt har givet udtryk for, bl.a. under kommissionens afhøringer. Tidligere indenrigsminister Thorkild Simonsen (S) har under sin forklaring for kommissionen - uopfordret - forklaret således om samtidens bedømmelse af Peter Brixtofte: 3 Vidnet ønskede at komme med nogle indledende bemærkninger om hvordan Peter Brixtofte blev opfattet i samtiden og forklarede i den forbindelse, at da vidnet blev indenrigsminister, blev Peter Brixtofte betragtet som en af de mest populære borgmestre i Europa. Peter Brixtofte fik opkaldt en gade efter sig i Tyrkiet. Peter Brixtofte gjorde en stor indsats på flygtningeområdet, og han var en stor mand i dansk politik. Havde det ikke været for to færinger, kunne han let have endt med at sidde i vidnets stol som indenrigsminister. Peter Brixtofte var 1 Jakob Priess-Sørensen havde som sportsjournalist før artiklerne i februar 2002 skrevet i B.T. om kommunens idrætssatsning. Morten Pihl, der blev ansat på B.T. i juni 2001, havde ligeledes - til dels sammen med andre - skrevet flere artikler om de politiske/økonomiske forhold i Farum Kommune. 2 Jf. litteraturoversigten i kapitel ,b2-7 -

10 derfor bestemt ikke en, man som indenrigsminister satte sig op imod. Han blev slet ikke betragtet som den person, som i dag sidder i fængsel Landsdækkende medier Udgifter til repræsentation og i den forbindelse byrådsmedlemmers og pressens adgang til at se bilag spillede allerede ved undersøgelsesperiodens start en rolle i medieomtalen. Forløbet er navnlig omtalt som sagen om de mærkede breve og bilagsfesten. Det var i februar 1990 Ekstra Bladet, der i første omgang skrev kritisk herom, 1 i februar 2002 var det B.T. 2 Politiken skrev den 22. februar 1990 under overskriften Venstreløve vakler med underrubrik Politiken bringer et portræt af den 40-årige venstre borgmester fra Farum Peter Brixtofte - Peter Brixtofte, Farums økonomiske mirakelmand, er i modvind. 3 Berlingske Tidende skrev den 25. februar 1990 under overskriften Fejden i Farum med underrubrikken De politiske bølger går atter højt i Farum. Beskyldninger både mod og fra Venstres succes-borgmester, Peter Brixtofte. Sagen drejer sig om»mærkede breve«og om beholdningen i kommunens kasse. 4 Avisen fulgte emnet op den 27. februar 1991 under overskriften Peter Brixtofte slår hårdt ned på»politiske insidere«med underrubrikken På et gruppemøde i aftes krævede Venstres byrådsgruppe deres egen partifælle, Lisbet Jacobsen, ekskluderet af partiet. Samtidig afbrød man samarbejdet med de konservative. 5 Den 28. februar 1990 skrev Berlingske Tidende under overskriften Færre i byråd efter kritik af pengeforbrug med underrubrik Venstre i Farum vil reducere antallet af byrådsmedlemmer, efter at kommunen er blevet kritiseret for at bruge for mange penge på repræsentation. Partiet bebuder samtidig yderligere skattelettelser. 6 1 Tórun Ellingsgaard og Jaku-Lina Elbøl Nielsen, Brixtofte, Spillet om magten (2002), side beskriver forløbet. Ekstra Bladet bragte således den 14. februar 1990 en artikel af Christian Harbou, Brixtofte smider om sig med dyre fester med omtale af kommunens repræsentationsudgifter. Et brev af 15. februar 1990 fra borgmesteren om aflysning af en planlagt færgetur til Oslo for byrådsmedlemmer m.fl. blev i hvert fald til nogle byrådsmedlemmer individuelt mærkede med henblik på at finde kilden. Ekstra Bladet skrev om sagen dagen efter i artikel Farum aflyser frådsetur og den 19. februar 1990 Brixtofte grebet i spionage. 2 Se afsnit ,b9. Af Niels Nørgaard ,b11. Af Flemming Steen Pedersen ,b12. Af Flemming Steen Pedersen ,b13. Af Flemming Steen Pedersen

11 Berlingske Tidende skrev den 13. marts 1990 under overskriften Brixtofte inviterer til bilagsfest med underrubrik Farums borgmester inviterer hele byrådet på bilagsgennemgang og middag på kommunens regning. Oppositionen beskylder ham for at trække bilagssagen i langdrag. Artiklen blev fulgt op den 14. marts 1990: Oppositionen i Farum: bilag skal på bordet, 15. marts 1990: V i Farum: forlig med S ophævet og den 11. maj 1990: Peter Brixtofte lukker bilagsstriden med underrubrikken Venstres byrådsgruppe i Farum gennemtrumfede på et lukket byrådsmøde en flertalsbeslutning om, at bilagsstriden, der har kostet skatteyderne kr., er afsluttet.»det finder vi os ikke i,«siger oppositionen. 1 Ekstra Bladet skrev 14. marts 1990 under overskriften Bilags-fest a la Brix om borgmesterens tilbud om gennemgang af repræsentationsbilag i tilknytning til et byrådsmøde, den såkaldte bilagsfest. 2 Emnet blev fulgt op den 12. maj 1990 Skjulte vinkøb til " med underrubrik Brixtofte gør nu oppositionen til syndebuk i Farum-skandalen. 3 Bladet skrev den 29. maj 1990 Der er van Gogh i hønsehuset med underrubrik Peter Brixtofte godkender denne velhavervilla som hønsehus for nær ven i en sag vedrørende borgmesterens indgrebsret i forhold til udvalgsarbejde. 4 Politiken skrev den 20. marts 1990 under overskriften Farum vil af med gælden bl.a.: 5 Farum vil helt af med den gæld på godt 113 millioner kroner, som kommunen slæber rundt på i dag. Inden år 2000 skal gælden være betalt, fremgår det af en stor plan for de næste ti år, som borgmester Peter Brixtofte (V) offentliggjorde den 19. marts Planen, 'Farum mod år 2000', afslører også, at skatteprocenten de næste ti år skal falde med mindst 0,2 procentpoint om året. Det vil, hvis den flot opsatte plan holder, giver en skatteprocent på 16,5 i år Peter Brixtofte vil have borgerne til at betale for flere af de ydelser, der i dag er gratis. Som eksempel nævner borgmesteren, at aftenskolehold fremover skal betale for de kommunale lokaler, de låner. Men der skal også skæres kraftigt ned på antallet af ansatte i kommunens administration. For et par år siden var der 210 ansatte, det tal vil Peter Brixtofte have ned på 140. Oppositionen er i øvrigt utilfreds med, at den store rapport først kom dem i hænde på samme dag, som pressen og offentlighedden fik den at se. Kommunisten Bent Jensen er ked af, at et så stort værk, der er lavet af kommunens administration, ikke er sendt til politikerne i bedre tid, så også oppositionen kunne stille begavede spørgsmål til rapporten ,b20-21 og 29. Af Kaj Skaaning ,b87. Af Christian Harbou ,b91. Af Christian Harbou ,b93. Af Christian Harbou ,b25-9 -

12 Berlingske Tidende skrev den 30. juni 1990 Farum sætter skatten ned igen næste år med underrubrikken Det borgerlige flertal i Farum kommune enedes i går om at nedsætte kommuneskatten i 1991 med 0,7 procent. Skattelettelsen finansieres gennem mandskabsreduktioner, skolenedlæggelse og strammere vilkår for kontanthjælp. I fremtiden skal indvandrere kunne tale dansk for at få udbetalt hjælpen. 1 Avisen skrev videre den 4. august 1990 Farum skærer ned på ansatte med underrubrikken Farums politikere vil foreslå deres ældre ansatte i administrationen en fratrædelsesordning samtidig med, at 43 medarbejdere har fået deres stillingsbetegnelse ændret til»afviklingsstilling«. Ingen medarbejdere bliver afskediget. 2 Endelig skrev avisen den 28. august 1990 under overskriften Privatiser spildevand bl.a.: 3 Som den anden kommune i landet overdrager Farum Kommune ved nytår driften af sit renseanlæg i Stavnsholt til private firmaer. Ingeniørfirmaet I. Krüger skal fremover i samarbejde med entreprenørfirmaet H. Hoffmann & Sønner drive anlægget. Ekstra Bladet skrev den 14. september 1990 under overskriften Brixtofte på spanden bl.a.: 4 Økonomien i det nordsjællandske skatte-paradis, Farum, er på det nærmeste kaotisk. Farum-administrationen, med jordskredsborgmester Peter Brixtofte (V) i spidsen, har i 1989 brændt alt for mange penge af. Udgifterne til administration har været større end indtægterne, eksempelvis i form af skatter. Af regnskabet for 1989, som netop er kommet, fremgår, at kommunen umiddelbart har manglet 22,5 mill. kroner for at få tingene til at løbe rundt. Allerede på side tre i regnskabet kan man læse, at kommunen har haft et 'forbrug af likvide aktiver' på helt nøjagtig 22,563 mill. kroner. Det betyder, at kommunen har måttet tære på sin formue. Den skattelettelse, som Brixtofte forærede kommunens borgere samme år, har altså ikke været modsvaret i besparelser. Snarere tværtimod. Hvis Brixtofte skulle have balance i regnskabet i 1989, skulle kommuneskatten have ligget over det niveau, han overtog med borgmesterstolen i SÅDAN LIGGER LANDET. Regnskabet ser således ud: År for år sætter Brixtofte skatten ned i Farum. Fra 20,5 procent i 1986 til 19,0 procent i Samme år, 1989, er kommunen nødt til at gribe i kassen og hente 22,5 mill. kroner - ellers balancerer regnskabet ikke. I Farum svarer 22,5 mill. kroner til 1,4 skatteprocent. Hvis kommunen i stedet for at slide på sin formue havde valgt at opkræve tilstrækkeligt meget i skat, så skulle skatteprocenten op fra 19,0 til 20,4 procent. Brixtoftes skattelettelse til borgerne i ,b39. Af Lars Emtekær ,b44. Af Kaj Skaaning ,b47. Af Kaj Skaaning

13 valgåret 1989 blev altså finansieret fuldstændig ved at bruge af kommunens formue. Og mere til. Går man længere ind i regnskabet, kan man se, at Brixtofte også solgte jord for omkring 15 mill. kroner i Det var en kærkommen saltvandsindsprøjtning til den slunkne kommunekasse. Allerede tidligere på året påviste Ekstra Bladet at saldoen i kommunekassen var negativ. Man kan kun gætte på, hvad Farum-borgerne skulle betale i skat, hvis ikke Brixtofte havde haft mulighed for at sælge ud. Skatten var i hvert fald kommet til at ligge et godt stykke over de 20,5 procent. Berlingske tidende skrev den 8. september 1990 under overskriften Smidighed i Farum : 1 Farum kommune går langt i bestræbelserne på afbureaukratisering og smidiggørelse af administrationen. Det seneste tiltag, rådhusreform 2, rummer en udvidelse af rådhusbutikken, der skal færdigbehandle 75 procent af alle kommunale henvendelser.»hver borger får sin kommunale rådgiver i butikken,«siger borgmester Peter Brixtofte (V).»Borgerne kan nøjes med een afregning med kommunen. Det er dobbeltadministration, når folk skal styrte rundt på forskellige kontorer og betale skat et sted, hæve boligsikring et andet og søge børnetilskud et tredje.«den forenklede administration betyder, at rådhusets medarbejderstab i 1992 kan reduceres med 24 til 134.»Der bliver tale om naturlig afgang, og vi styrker samtidig bemandingen af rådhusbutikken. Reformen kræver efteruddannelse af de ansatte, der skal håndtere lovgivning og edb på flere områder, når forvaltningerne centraliseres,«siger Per Christensen, chef for edb-området.«b.t. skrev den 14. december 1990 Brixtofte: Jeg kan godt klare to jobs om dobbelthvervet som borgmester og det netop opnåede valg til Folketinget Politiken skrev den 4. marts 1991 under overskriften Stop for lån af kloakpenge bl.a.: 3 Kommunernes trafik med at låne af borgernes indbetalte kloakpenge til andre aktiviteter huer ikke indenrigsminister Thor Pedersen (V). Han overvejer at lægge bom mellem de kommunale kassebeholdninger og kloakfonde. Det fremgår af et svar fra Thor Pedersen til Folketingets kommunaludvalg. Det er almindelig kommunal praksis at sætte fondspengene i cirkulation - akkurat som Farum Kommune har gjort det. Men det har givet problemer i nogle kommuner, hvor pludselig både kloakfond og kasse var tomme ,b59. Af hil ,b66. Af Erling Andersen ,b1-11 -

14 Ekstra Bladet skrev den 9. juni 1991 Peter-panik holder udsalg. 1 Berlingske Tidende skrev den 9. juni 1991 Kommunalt ansatte må løbe stærkt med underrubrikken Sagsbehandlingen i Farum kommune er lagt om - men det er ikke ubetinget en succes. Upersonlig behandling og lettere at snyde i skat - det er hvad borgerne nu oplever. Omstilling i det offentlige. 2 Politiken skrev den 24. juni 2001 under overskriften Billigst at ansætte de ledige om kommunens beskæftigelsesindsats. 3 Avisen skrev samme dag under overskriften Borgere siger nej til stor-byggeri om indsigelser vedrørende udvikling af stationsområdet. 4 Ekstra Bladet skrev om samme emne under overskriften Farums tante Møge kæmper mod øjebæ bl.a.: 5 Salget af grundene ved stationen, som er de sidste ledige i centrum, vil efter Ekstra Bladets oplysninger indbringe Farums slunkne kommunekasse omkring 10 millioner kr. Til gengæld skal bygherren, PenSam, så have lov til at bygge i vejret. B.T. skrev den 30. juni 1990 under overskriften Uden dansk nul bistand om kommunens beskæftigelsesindsats. 6 Mange medier tog emnet op, eksempelvis Weekendavisen den 12. juli 1991 under overskriften Jobjægere med underrubrikken Gesjæft. Den kommunale jobjæger er en gevinst for de lokale skatteborgere og for de unge ledige - og han sparer samtidig staten for et millionbeløb. 7 Berlingske Tidende skrev den 20. august 1991 under overskriften SiD sender elever til Brixtoftes indvandrer-skole bl.a.: 8 Jan Rinder, formand for SiDs Birkerød-Farumafdeling:»Uddannelse og undervisning er nødvendig for alle ledige. Derfor er vi også enig med Peter Brixtofte i, at ledige indvandrere, som ikke taler dansk, skal have undervisning. Vi siger uden betænkeligheder til dem: Skal I have dagpenge, skal I også gå til dansk« ,b b14. Af Birthe Lauritsen ,b ,b ,b ,b ,b26. Af Ulrik Høy ,b34. Af Sej Clausen

15 Berlingske Tidende skrev den 12. juli 1991 under overskriften Oprør mod Brixtofte med underrubrikken Der var ikke stole nok, da Farum-borgere i aftes stiftede et demokratisk vagtværn mod borgmester Peter Brixtofte (V) om oprettelse af Farum Borgerforening. I artiklen hed det bl.a.: 1 især et omstridt stationsbyggeri og planer om at nedlægge det kommunale brandvæsen, der har fået folkene bag det»demokratiske vagtværn«til at råbe vagt i gevær.»lokalpolitik er stendød i Farum. Vi lider under et parti regime (Venstre, red.), som træffer de fleste beslutninger hen over hovedet på folk. Et regime, som Brixtofte kører enevældigt ved hjælp af sine håndsoprækkere i byrådet,«siger Morten Sandfeld. Han tilføjer:»peter Brixtofte er med al sin privatisering reelt i gang med at sælge Farum Kommune, så der er penge i kassen, inden han forsvinder fra borgmesterposten. Kommunekassen er jo simpelthen drænet for penge efter de urealistiske skattelettelser, som han vandt valget på.«peter Brixtofte siger, at han tager dannelsen af den ny forening helt afslappet.»jeg tror faktisk slet ikke, der er folkelig baggrund for den. Den vil dø ud. Og så er det i øvrigt noget sludder, at kommunekassen er drænet. Der er 50 mill. kr. i kassen. Initiativtagerne ved simpelthen ikke, hvad de snakker om. Siden jeg blev borgmester i 1985 er hver familie gennemsnitligt gået kr. ned i skat. Og beslutningerne i Farum kan ikke være mere demokratiske, end de er.«avisen bragte en artikel om samme emne den 13. juli 1991: Brixtofte: Venstrefløj manipulerer i Farum med underrubrikken»den lokale venstrefløj manipulerer med Farums borgere,«siger borgmester Peter Brixtofte om nystiftet borgerforening.»partifarven er ligegyldig; bare de kæmper for sagen,«siger en af foreningens støtter. 2 Jyllands-Posten skrev den 12. juli 1991 under overskriften Kommuner sorterer tilflyttere efter løn bl.a.: 3 Farum, Herlev og Ishøj kommuner kræver, at tilflytteres indtægt skal være 3,3 gange større end huslejen. På denne konto afviser Farum Kommune hver tiende ansøger til en almennyttig bolig. Ifølge de københavnske forstadskommuner er det nødvendigt at bruge kravene for at sikre, at tilflytterne har råd til boligerne. Kontorchef Birthe Lehmann, Boligministeriet, siger, at kommunerne overtræder loven, som ganske vist åbner mulighed for at kommunerne kan afvise tilflyttere på grund af ringe økonomi. Men tal på 3 til 3,3 gange huslejen er ikke tilladt. Kommunerne skal i stedet foretage en konkret vurdering af den enkeltes økonomi, siger kontorchef Birthe Lehmann. Indenrigsministeriet, der er opmærksom på problemet, har skrevet til Farum Kommune for at få den til at stoppe den ulovlige gangemetode ,b26. Af Erik Bjørn Møller ,b29. Af Kaj Skaaning ,b

16 Politiken skrev den 2. september 1991 under overskriften Låne-eventyr er slut bl.a.: 1 12 millioner kroner har Farum Kommune stille og roligt krattet ind til kommunekassen uden anden indsats end at flytte kommunens lån fra danske kroner til D-mark. - Hvis vi får gevinst, er der ingen, som takker os. Taber vi, bliver vi hængt ud, siger Peter Brixtofte, som derfor er til sinds at følge en meget forsigtig lånepolitik. De 12 tjente millioner og en lang række besparelser er i øvrigt grunden til, at Farum på tirsdag offentliggør budgettet for 1992 med en skattesænkning for ottende år i træk. Skatten sættes ifølge forslaget ned med 0,1 procent til 17,8. Pengene er hentet ved en skolenedlæggelse, et stort fald i anbringelser af børn uden for hjemmet, færre mennesker på bistandshjælp og en administrationsreform på rådhuset, som betyder færre ansatte. Berlingske Tidende skrev den 23. oktober 1991 Socialformand i Farum væltes og Politiken samme dato Person-strid i byråd om byrådsmedlem Poul E. Gustafssons (K) fratræden som formand for socialudvalget. 2 Berlingske Tidende skrev den 19. december 1991 Farum: Private skal gøre rent med underrubrikken Privatisering For første gang i Danmark overtager et privat selskab vedligeholdelsen af en hel by. Farum kommune sparer 40 procent af udgifterne til veje og gartneropgaver ved at privatisere vedligeholdelse af veje, parker, sportsanlæg o. lign Berlingske Tidende skrev den 18. januar 1992 SiD og Farum i livtag om vejfolk med underrubrikken Farums kommunes privatisering af vejafdelingen i aftale med Jydsk Rengøring A/S er en virksomhedsoverdragelse, mener SiD, og så forsvinder kommunens fordele. 4 Politiken skrev om samme emne den 2. februar 1991: Fagforening vil hive kommune i retten. 5 Der fulgte en del medieomtale, herunder artikel i Berlingske Tidende den 28. marts 1992 Tilsynsråd ser på privatiseringssag med underrubrikken Rengøring Tilsynsrådet i Frederiksborg Amt skal vurdere, om Farum Byråd har handlet korrekt i forbindelse med privatiseringen af kommunens driftsafdeling ,b ,b42f ,b56. Af Bodil Jessen ,b2. Af Sejr Clausen ,b ,b13. Af Marchen Jersild

17 Politiken bragte den 26. februar en artikel Farum tjente fedt på unge arbejdsløse. 1 Berlingske Tidende skrev den 27. februar 1991 om samme emne under overskriften Farum-ordning aldrig godkendt med underrubrikken Overenskomst Farum Kommune og SiD er røget ind i en ny strid - denne gang om udlejning af ledige bistandsklienter til private virksomheder. Det viser sig, at kommunens praksis ikke er godkendt af Arbejdsmarkedsnævnet. 2 B.T. skrev om samme emne den 11. marts 1992 Brixtofte beskyldes for lovbrud om kritik fremsat af Lilli Gyldenkilde (F). 3 Berlingske Tidende skrev den 23. maj 1992 Politikere vil af med tilsynsråd med underrubrikken Misbrug - Tilsynsrådene misbruges hyppigt af politiske mindretal i rent kommunalpolitiske stridigheder og bør nedlægges, mener medlem af Tilsynsrådet i Københavns Amt. Peter Brixtofte (V) er enig. bl.a.: 4 Peter Valenius (S), der er en af de fire folkevalgte fra Københavns Amtsråd i Tilsynsrådet i Københavns Statsamt, foreslår lige ud, at tilsynsrådene nedlægges. Han bakkes 100 pct. op af Venstres politiske ordfører, Peter Brixtofte, der som borgmester i Farum har måttet stå model til et hav af klager fra politiske modstandere. Men kun i ét ud af 26 tilfælde har Tilsynsrådet kunnet give klageren ret. Det var da Brixtofte flyttede et byrådsmøde uden først formelt at aflyse det oprindelige møde og dernæst indkalde ekstraordinært til det næste.»lad os for Guds skyld få tilsynsrådene nedlagt. De hører jo enevældens tid til, og samtidig bliver de misbrugt som et led i den politiske kamp. Det er rent pjat,«siger Peter Brixtofte. Klager for domstolene Brixtofte mener ligeledes, at klager fremover bør henvises direkte til domstolene. Også Skævinges borgmester, Finn Hansen (kons.), der er medlem af Tilsynsrådet i Frederiksborg Statsamt, mener, at tilsynsrådene misbruges.»over halvdelen af sagerne hører slet ikke hjemme hos os, og kun i 1-2 pct. af sagerne får klagerne ret. Men rådene bør af hensyn til demokratiet ikke nedlægges,«siger Finn Hansen. Han foreslår i stedet, at tilsynsrådene opkræver betaling for klager. Hvis klagerne får medhold, skal de have pengene tilbage, mener han ,b ,b11. Af Erik Bjørn Møller ,b ,b16. Af Erik Bjørn Møller

18 Berlingske Tidende skrev den 30. maj 1992 Farum-borgmester truer SiD med injuriesag med underrubrikken Beskæftigelse Farums borgmester, Peter Brixtofte (V), truer SiD med injuriesag i forbindelse med kritik fra fagforeningen af Farums beskæftigelsespolitik. 1 Berlingske Tidende skrev den 27. august 1992 under overskriften Tilsynsråd skal se på ansættelse om beskæftigelseskonsulent Lars Bjerregaard Jensens deltagelse i socialudvalgsmøder mv. 2 Politiken skrev den 30. august 1992 Kommunes brug af privat firma en kostbar sag med underrubrikken Tidligere ansat startede sin egen konsulentvirksomhed. 3 I et indlæg i Politiken den 30. august 1992 under overskriften Ingen sag fra Brixtofte gik forbundsformand i SiD Hardy Hansen ind i kritikken af kommunens beskæftigelsesindsats. 4 Samme avis skrev den 14. september 1992 under overskriften Ok til grundsalg at tilsynsrådet havde fastslået, at kommunen ikke handlede ulovligt, da den solgte Stationspladsen midt i byen til Pen-Sam. Også selv om grunden ikke var udbudt i offentligt licitation. 5 Berlingske Tidende skrev den 1. oktober 1992 under overskriften Farum og Gladsaxe sætter skatten ned bl.a.: 6 I Farum reduceres skatten fra 17,8 til 17,7 pct., mens grundskylden sættes ned fra 7,7 til 6,9 promille. Samtidig stiger prisen for vuggestue og dagpleje, mens børnehaver og fritidshjem bliver billigere. S, V og Kons. står bag budgetforliget i Farum. Berlingske Tidende skrev den 1. oktober 1992 under overskriften Arbejdstilbud gav faste job og flere penge til Farum med underrubrikken Beskæftigelse Farum kommunes beskæftigelsespolitik trækker de ledige væk fra offentlig støtte og giver økonomisk overskud i kommunen. om resultaterne af Kommunernes Revisionsafdelings undersøgelse. 7 Avisen skrev videre den 12. november 1992 Ingen næse til Farum om tilsynsrådets udtalelse vedrørende Lilli Gyldenkilde (F)s kritik ,b16. Af Marchen Jersild ,b ,b ,b ,b ,b ,b29. Af Keld Nissen ,b

19 Den 19. november 1992 omtalte medierne, at Peter Brixtofte skulle være skatteminister. I et portræt i Politiken den 20. november 1992 med overskriften Mr. Magt hed det bl.a.: 1 Modstanderne hjemme i Farum stepper rundt hinsides injurielovgivningen, når de skal beskrive den allestedsnærværende Brixtofte. Tilhængerne - og den flok har han møjsommeligt og arbejdsomt øget i sine syv borgmesterår - er i næsegrus og uselvisk beundring. Faktisk falder fokus hurtigt på følelser i stedet for fakta, for hverken venner eller fjender kan føre det endegyldige sandhedsbevis for, at Farum Kommunes service og økonomi er bygget op på lånte penge og smarte finesser eller omvendt: at Brixtofte er kommet gående over vandet og har realiseret det sande effektiviseringseventyr. Brixtofte elsker at se sig selv som selve personificeringen af, at en kommune kan drives effektivt og rationelt, uden at det skader den udadvendte service. Farum har på en lang række områder fornuftig service til tiden og til en menneskelig pris. Ingen ventelister til daginstitutioner, antallet af børn anbragt uden for hjemmet er bragt gevaldigt ned, de ledige kommer i arbejde hver og en. Metoderne kan diskuteres. Berlingske Tidende skrev den 23. november 1992 under overskriften Skiftedag på Farum rådhus med underrubrikken Politik. 36-årig viceborgmester skal overtage borgmesterposten efter Peter Brixtofte og sætte nye ideer i søen om Flemming Oppfeldts overtagelse af borgmesterposten. 2 Berlingske Tidende skrev den 11. december 1992 under overskriften SiD angriber Farum for privatisering 3 og Politiken den 12. december 1992 SiD-trussel om krig mod privatisering om kommunens udlicitering af den sidste del af kommunens driftsafdeling. 4 Berlingske Tidende skrev en leder den 15. december 1992 Bedst og billigst som udløste et indlæg den 17. december 1992 fra byrådsmedlem Lars Carpens (V): Bedst og billigst i Farum Kommune. Steen Johansson, SiD svarede igen den 22. december 1992: Misforstået privatisering. 5 Avisen omtalte herefter den 29. december 1992 under overskriften Licitation undersøges SiD's henvendelse til Konkurrencerådet ,b ,b38. Af Sejr Clausen ,b40. Af Marchen Jersild ,b ,b42,44 og ,b

20 Berlingske Tidende skrev den 13. december 1992 under overskriften Taberne skal reddes : 1 Farum vil nu som en af de første kommuner i landet lave aktivitetskontrakter med kontanthjælpsmodtagere, der ikke mere er til rådighed for arbejdsmarkedet. Holder de ikke aftalen, kan de miste kontanthjælpen.»det er et forsøg på at hjælpe folk ud af en håbløs situation, inden førtidspension er den sidste udvej,«siger borgmester Flemming Oppfeldt (V). Kontanthjælpsmodtagerne skal forpligte sig til f.eks. at lære dansk, hvis der er tale om en person, der ikke kan sproget, eller til at lade sig behandle mod spiritusmisbrug, hvis det er problemet. Den svageste gruppe af kontanthjælpsmodtagere tæller i Farum ca Bistandsloven giver kommunerne ret til at tage kontanthjælpen fra en person, der ikke følger sin læges eller sin kommunes krav.»meningen er ikke, at hammeren skal falde hårdt og hurtigt, men at folk, der i dag helt er overladt til passivitet, selv skal begynde at tage ansvar for deres tilværelse, og dermed forsørge sig selv ved almindeligt arbejde«, siger Flemming Oppfeldt. Der er bred politisk tilslutning til projektet. Kontanthjælpsmodtagere, får allerede nu anvist et job eller en uddannelsesplads. Dermed har Farum Kommune i år undgået en udgift til kontanthjælp på otte mill. kr. Politiken skrev den 21. december 1992 under overskriften Borgmester truer politiker med politi om byrådsmedlem Poul E. Gustafsson (K) s udvandring fra socialudvalgsmøder, hvori beskæftigelseskonsulenten deltog Debatten om kommunens udlicitering af den sidste del af kommunens driftsafdeling fortsatte i Berlingske Tidende med indlæg den 1. januar 1993 skrevet af byrådsmedlem Lisbeth Jacobsen (UP): Farum ramt af privatiseringsdille, samme dato af byrådsmedlem Lars Carpens (V): Farum valgte den billigste løsning og den 11. januar 1993 af samme: Brandslukning, 14. januar 1993 af Charlotte Prip (SiD): Når politikere privatiserer for enhver pris, 25. januar 1993 af byrådsmedlem Lisbeth Jacobsen (UP) Brandslukning og troværdighed og 9. februar 1993 af byrådsmedlem Lars Carpens (V): Ulogisk påstand om Farum-budget. 3 Berlingske Tidende bragte den 21. januar 1993 et indlæg skrevet af Jørgen B. Schmidt, Socialudvalgsformand i Lyngby-Taarbæk kommune: Peter Brixtofte god til at markedsføre sig ,b41. Af Sej ,b ,b1-4, 7 og

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 11. Rejser og repræsentation mv.

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 11. Rejser og repræsentation mv. FARUM-KOMMISSIONEN Bind 11 Rejser og repræsentation mv. Bind 11 Rejser og repræsentation m.v. Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13. Finansiering og økonomistyring

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13. Finansiering og økonomistyring FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13 Finansiering og økonomistyring Bind 13 Finansiering og økonomistyring Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7 Idrætsfremme Bind 7 Idrætsfremme Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10

Læs mere

Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12 Skuddrama i Berlin - Skatten i FK - Findes den på Flyvestationen? - Værd at vide om FK - Sparebøsser Jonstrupsamlingen Børnetallet Usynlige politikere Socdem

Læs mere

Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01.

Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01. medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01.2000 Af Svend Ole Jensen

Læs mere

Vi lejere MILLIARD-GEVINSTER TIL EJERNE VRIDER DANMARK MERE OG MERE SKÆVT. www. lejerneslo.dk

Vi lejere MILLIARD-GEVINSTER TIL EJERNE VRIDER DANMARK MERE OG MERE SKÆVT. www. lejerneslo.dk LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD NR. 3 AUGUST 2005 Vi lejere THOMAS VANDT OVER BOLIGSPEKULANTEN HJÆLP VED FLYTTESYN URIN OG AFFØRING DREV NED AD VÆGGEN VAND SKAL BETALES SÆRSKILT KÆLEDYR EN MENNESKERET FOR HANDICAPPEDE

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15 Efterforløbet Bind 15 Efterforløbet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001 Flertal siger ja til fjerrenseri NEJ: Erik Ingerslev imod forretnings ombygning NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.01.2001 Yderdøren står nemlig åben, så længe forretningen har åben, begrunder Aage Toftegaard

Læs mere

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan?

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan? NR.2 MAJ 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Stråmænd og chikane op på ministerens bord Hver en krone tilbage for skimmel-bolig Platugler i bolig-junglen 100.000 boliger uden bad og toilet En fiks

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Det med broen fylder meget i Frederikssund Kommuneportræt side 10-11

Det med broen fylder meget i Frederikssund Kommuneportræt side 10-11 Det med broen fylder meget i Frederikssund Kommuneportræt side 10-11 avisen om det lokale Danmark torsdag 1. oktober 2009 nr. 17 52. årgang løssalg 59 kr Aftalesystemet på vej i graven KL og regeringens

Læs mere

ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret

ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret LEJER I DANMARK NR. 54 - Efterår 2008 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret En udlejer i Roskilde måtte opgive at modernisere en 3-værelses lejlighed, da

Læs mere

Skjulte misbrug i lederjob

Skjulte misbrug i lederjob h u sfo r bi nr. 1 Januar 2015 19. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Skjulte misbrug i lederjob Socialpolitikken, der forsvandt Planer om at bygge billige boliger

Læs mere

Farumkommissionens beretning var den pengene værd?

Farumkommissionens beretning var den pengene værd? Farumkommissionens beretning var den pengene værd? Af Carsten Henrichsen Professor, dr.jur., Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet 1. Farum-sagens baggrund Farum-sagen har sin baggrund i et

Læs mere

I kamp for teletaxaer Erik Ingerslev Larsen vil også arbejde for udbygning af daginstitutioner Aalborg Stiftstidende 04.01.1995

I kamp for teletaxaer Erik Ingerslev Larsen vil også arbejde for udbygning af daginstitutioner Aalborg Stiftstidende 04.01.1995 I kamp for teletaxaer Erik Ingerslev Larsen vil også arbejde for udbygning af daginstitutioner Aalborg Stiftstidende 04.01.1995 AABYBRO: Den kollektive tra k i lokalområdet skal bevares, og det behøver

Læs mere

Vi lejere DERES HUS ER UEGNET SOM MENNESKEBOLIG. www. lejerneslo.dk. Årelangt mareridt slut: VELFÆRDSKOMMISSION DROPPER BOLIGVELFÆRD

Vi lejere DERES HUS ER UEGNET SOM MENNESKEBOLIG. www. lejerneslo.dk. Årelangt mareridt slut: VELFÆRDSKOMMISSION DROPPER BOLIGVELFÆRD vi lejere 1-06 06/02/06 7:28 Side 1 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD NR. 1 FEBRUAR 2006 Vi lejere Årelangt mareridt slut: DERES HUS ER UEGNET SOM MENNESKEBOLIG VELFÆRDSKOMMISSION DROPPER BOLIGVELFÆRD ULOVLIGE

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 83. møde Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk NR,2 MAJ 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere 4.000 lejere i Århus tilbage til Lejernes LO 10 krav til regeringen om skimmelsvamp Tusindvis af lejere smides på gaden Kolossale spekulationsgevinster

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 62 - Vinter 2010/11

LEJER I DANMARK NR. 62 - Vinter 2010/11 LEJER I DANMARK NR. 62 - Vinter 2010/11 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Dom om varmeregnskab: Lejer fik 64.000 kr. retur Grådighed eller naivitet? En udlejer blev straffet for at

Læs mere

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 Valgkampen 2011 blev blæst i gang den 13. november i Slagelse med besøg af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal.

Læs mere

Hvis ikke borgerne er medbestemmende, så går det galt. Eget forlag

Hvis ikke borgerne er medbestemmende, så går det galt. Eget forlag Andreas Åbling Petersen Skolemassakren En historie om lukningen af 8 skoler i Tønder Kommune og andre affolkningsfremmende beslutninger og foranstaltninger. Og om kommunale og andre myndigheders manglende

Læs mere

Vi Lejere SKIMMELSVAMP OP I FOLKETINGET. Trods 5 år med Anders Fogh: Fortsat lejeregulering! Bødestraf for tom bolig. Husk indboforsikringen

Vi Lejere SKIMMELSVAMP OP I FOLKETINGET. Trods 5 år med Anders Fogh: Fortsat lejeregulering! Bødestraf for tom bolig. Husk indboforsikringen NR,1 FEBRUAR 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere SKIMMELSVAMP OP I FOLKETINGET Trods 5 år med Anders Fogh: Fortsat lejeregulering! Bødestraf for tom bolig Husk indboforsikringen 10 cm blankt vand

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12 Kulturpris - Månedalen - 12 risikopolitikere - Asyllejre - Nyrige - Hausgaard - Kim Larsen - Postbude - Røgblomster - Ung og tyndhåret IT -Minutrace for hjemmehjælpere

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

BUDGET- OG DEBATAVIS FOR BORGERNE I VIBORG AMT DECEMBER 2003

BUDGET- OG DEBATAVIS FOR BORGERNE I VIBORG AMT DECEMBER 2003 REGIONALT BUDGET- OG DEBATAVIS FOR BORGERNE I VIBORG AMT DECEMBER 2003 BJERRINGBRO FJENDS HANSTHOLM HVORSLEV KARUP KJELLERUP MORSØ MØLDRUP SALLINGSUND SKIVE SPØTTRUP SUNDSØRE SYDTHY THISTED TJELE VIBORG

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

Veteraner bliver hjemløse

Veteraner bliver hjemløse h u sfo r bi nr. 02 februar 2013 17. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Veteraner bliver hjemløse Socialt udsatte har tabt mest på krisen Han fik en lejlighed

Læs mere