FARUM-KOMMISSIONEN Bind 2. Farumsagens opkomst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FARUM-KOMMISSIONEN Bind 2. Farumsagens opkomst"

Transkript

1 FARUM-KOMMISSIONEN Bind 2 Farumsagens opkomst

2 Bind 2 Farumsagens opkomst Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (e-udgave) Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk A/S

3 BIND 2 Kapitel 3 Farum-sagens opkomst Indholdsfortegnelse 3. Farum-sagens opkomst Generelt om Farum Kommune Medieomtale Landsdækkende medier Lokale medier og kritikere Farum Avis og Frederiksborg Amts Avis Læserbreve mv Forklaringer Sammenfatning og vurdering

4 Mediernes rolle Lokale kritikere

5 Kapitel 3 3. Farum-sagens opkomst 3.1. Generelt om Farum Kommune Farum Kommune opstod efter kommunalreformen i 1970 ved samling af nogle mindre landkommuner. Ved kommunalreformen i 2007 blev kommunen sammenlagt med Værløse Kommune til den nye Furesø Kommune. Farum Kommune var omkranset af Stenløse Kommune mod vest, Allerød Kommune mod nord, Birkerød Kommune mod øst og Værløse Kommune mod syd. Kommunen havde oprindelig en kraftig befolkningstilvækst hjulpet frem af navnlig bedre transportmuligheder for pendlere og en generel økonomisk udvikling, som tillod flere at flytte i bedre boliger beliggende i landlige, naturskønne omgivelser. Farum Kommune hørte til de steder i Nordsjælland, hvor også andre end højtlønnede kunne finde en bolig, ligesom kommunen var kendt for gode kommunale servicetilbud. Der var en forholdsvis høj befolkningsandel af henholdsvis personer med videregående uddannelse og med udlændingebaggrund. 1 Farum Kommune havde i 2002 et indbyggertal på Med et areal på 22,69 km 2 gav det en høj befolkningstæthed på 831 indbyggere pr. km 2. Heraf boede 96 % i bymæssig bebyggelse, nemlig Farum by, Stavnsholt mod øst og Bregnerød mod nord. En mere subjektiv beskrivelse af Farum Kommune kunne tage sit udgangspunkt i det indtryk kommissionen fik ved i 2003 at gå rundt i kommunen og drage umiddelbare indtryk - et råd- 1 En meget betydelig del af arbejdsstyrken pendlede ud og ind, henholdsvis 70,6 % og 65,9 %. Efter ejerforhold boede 48,6 % i ejerbolig og 33,4 % i almennyttige boliger. Andelen af årige uden erhvervsuddannelse var på 18,8 %, mens 34,6 % havde en videregående uddannelse. Der var pr indbyggere 234 udlændinge fra vestlige lande og 597 fra ikke vestlige lande. Beskatningsgrundlaget var pr. indbygger kr. og efter udligning kr. (Efter indenrigsministeriets nøgletal for 2002). 2 Mod i 1993 og i 2006 før sammenlægningen med Værløse Kommune pr. 1. januar Den ny Furesø Kommune havde efter sammenlægningen indbyggere

6 hus og institutioner, der virkede pæne og velholdte, men ikke prangende, en flot skulpturpark, meget flotte sportsfaciliteter, et stationstorv, en stor karakteristisk bebyggelse i dansk arkitektur, men også med sociale problemer (Farum Midtpunkt) og pæne villakvarterer nær sø og skov. En generel beskrivelse af Farum Kommune kunne også tage udgangspunkt i f.eks. videoer og andet informationsmateriale udarbejdet af Farum Kommune i 2001, som klart signalerer stolthed over kommunens resultater, herunder i sammenligning med andre kommuner lokalt og på landsbasis - en mønsterkommune. Nogle vil hellere se på økonomien - nøgletal og regnskabstal - drift og balance, herunder med bl.a. en ikke helt let afvejning af aktivernes direkte og afledede værdi i forhold til gældsbyrden. Generelt vedrører kommissionens undersøgelse legaliteten af kommunens virke inden for de frihedsgrader, det kommunale selvstyre giver - ikke de trufne politiske valg Medieomtale Efter kommissoriet skal kommissionen undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb, som knytter sig til de beskrivelser og påstande, der er fremkommet i medierne og den offentlige debat, om en lang række kritisable forhold vedrørende Farum Kommune. Kommissionen kan også medtage andre forhold, som er af sådan karakter, at de må anses for at høre med i en redegørelse om forholdene vedrørende Farum Kommune. I dette afsnit beskrives medieomtalen i perioden fra 1990 til februar 2002 med udgangspunkt i de landsdækkende medier. I afsnit 3.3. omtales borgerhenvendelser til myndighederne. De samme borgere har typisk været aktive deltagere i den offentlige debat. Medieomtale og borgerhenvendelser til myndighederne vil i øvrigt blive inddraget i beretningens emneopdelte kapitler. Forud for Peter Brixtoftes afgang som borgmester og byrådsmedlem i Farum Kommune den 13. maj 2002 havde der siden den 6. februar 2002 været en intensiv medieomtale ført an af B.T.-journalisterne Morten Pihl og Jakob Priess-Sørensen. B.T. bragte således den 6. februar 2002 på forsiden sammen med billede af Peter Brixtofte følgende udsagn: Drak for

7 kr. på et døgn, Købte vin til kr. pr. flaske og med flere siders omtale inde i avisen. Artiklerne blev i den følgende tid fulgt op af B.T. og de øvrige landsdækkende medier. Det på mange måder centrale forløb fra 6. februar 2002 og frem vedrørende Peter Brixtoftes sygemelding, indledning af en politimæssig undersøgelse og indenrigsministerens indgriben, hvorefter kommunen fra 19. februar 2002 blev sat under administration, er i almindelighed betegnet som tidspunktet for Farum-sagens start eller opkomst. Det var imidlertid langt fra den første kritiske medieomtale, men nok den første som alle kunne have en mening om. Skønt rejser og repræsentation er en af de mindre budget- og regnskabsposter kan disse udgifter for en politiker være meget følsomme, da de umiddelbart er lette at forholde sig til og let kan skade politikerens almindelige troværdighed. Udgifter til rejser og repræsentation kan et langt stykke forsvares som lovligt afholdt til et kommunalt formål og med betydelig frihed til at vælge niveauet i den enkelte kommune, men efter det fremlagte bilagsmateriale lød det for de fleste som noget, der ikke kunne forsvares, hvortil kom andre sager omtalt i senere artikler. Ingen kunne dengang med sikkerhed vide, om beskyldningerne ville holde efter prøvelse hos tilsynsmyndighederne og domstolene. Først mere end syv år efter satte Østre Landsret ved dom af 6. oktober 2009 endeligt punktum i straffesagen mod den tidligere borgmester og ordførende direktør, men stormen var rejst og myndighedernes reaktion afventedes. Størstedelen af medieomtalen i undersøgelsesperioden var - ikke overraskende - i lokalpressen: Farum Avis og Frederiksborg Amts Avis. Nogle emner fandt vej til de landsdækkende medier. Det gjaldt både positiv og negativ omtale vedrørende den førte politik i kommunen, hvor man på mange områder søgte at gøre tingene anderledes end set hidtil eller var blandt de første til at gøre tingene anderledes. Megen presseomtale tog udgangspunkt i de informationer, kommunen selv formidlede, f.eks. i pressemeddelelser fulgt op af interviews. Det har utvivlsomt for denne medieomtale af forhold i Farum Kommune også haft betydning, at borgmester Peter Brixtofte i hele undersøgelsesperioden var en i offentligheden kendt person, både som borgmester i Farum, medlem af Folketinget og som debattør i medierne og med flere bogudgivelser

8 Kommissionen har ikke foretaget nogen statistisk opgørelse, men efter gennemgang af navnlig Infomedias artikler og de to lokalavisers artikler i undersøgelsesperioden er der rimeligt grundlag for at betegne omtalen i medierne for overvejende positiv frem til 1998/1999, hvorefter kritikken bliver mere omfattende. Skønnet kompliceres af, at de landsdækkende medier i meget vidt omfang blot gentager de samme historier. Ikke mindst de kritiske historier med omtale af tilsynsmyndighedernes indgriben fik omtale. Emner som aktivering og pensionistrejser fik megen både positiv og kritisk omtale. Ofte har flere end de citerede aviser skrevet om de enkelte emner. Nogle aviser har dog været toneangivende for enkelte emner. Ekstra Bladet skrev således i februar 1990 om kommunens repræsentationsudgifter og i den forbindelse om byrådsmedlemmers og pressens adgang til at se bilag. I begyndelsen af 1990 erne omtalte navnlig Det Fri Aktuelt SiD s kritik af kommunens aktiveringsindsats og udlicitering af driftsafdelingen. Der var herudover en del omtale af arbejdsforholdene i kommunen efter personalereduktioner. Medier i almindelighed omtalte bortvisningen af en psykolog efter en kritisk tale ved en kommunaldirektørs afskedsreception. Fra skrev sportsjournalister på Ekstra Bladet om idrætssatsningen og stadionbyggeriet i Farum og omtalte herunder Peter Brixtoftes mulige habilitetsproblemer som både borgmester og formand for boldklubben under overskrifter som Kasketkarl, mens erhvervsjournalister på Berlingske Tidendes Erhvervssektion beskæftigede sig med økonomien vedrørende stadionbyggeriet samt spørgsmål om deponering ved salg af rensningsanlægget og andre emner vedrørende Farum-modellen. I mediebilledet havde det formentlig betydning, at Jyllands-Posten med en ny Københavnssektion opdyrkede lokalstof i konkurrence med ikke mindst Berlingske Tidende, der indtil da nok var den landsdækkende avis, der havde mest omtale af forhold i Nordsjælland, herunder Farum. Både Ekstra Bladet og B.T. dækkede sporten udførligt. Begge blade, men navnlig B.T., indtog i slutningen af undersøgelsesperioden en meget aktiv rolle også på andre områder end sport. Information gik meget ind på emner vedrørende aktivering og beslutningsprocesser i kommunalbestyrelsen. Det Fri Aktuelt dækkede også disse emner samt kritik vedrørende - 6 -

9 udlicitering og Farum-modellen. Politiken bragte navnlig i slutningen af forløbet mange artikler. Det bemærkes i øvrigt, at journalisterne Morten Pihl og Jakob Priess-Sørensen sammen skrev bogen Brixtofte - Historien om en afsløring (2002). Senere overtog Morten Pihl dækningen af Farum-sagen som journalist på Jyllands-Posten, ligesom han udgav bogen Højt at flyve - Peter Brixtoftes utrolige rejse fra stjernepolitiker til straffefange (dec. 2009). 1 Peter Brixtofte udgav selv bogen Med hjertet (jan. 2003), der fremtræder både som en biografi og en imødegåelse af ikke mindst kritikken i B.T. og med kritik af andre aktører. Også andre udgav bøger om emnet. 2 Kommissionen har læst de udgivne bøger, der må anses for en del af medieomtalen nævnt i kommissoriet. Kommissionen finder, at det har væsentlig betydning for eftertidens bedømmelse af forløbet, at mediebilledet frem til februar 2002 gentegnes med opregning af både positive og negative momenter. Det var det virkelighedsbillede borgere, politikere og myndigheder stod med. I dette forløb var Peter Brixtofte en meget aktiv med- og modspiller. Derfor er der medtaget mange citater og debatindlæg fra bl.a. Peter Brixtofte. Det er udsagn fremsat i samtidig med begivenhederne. De er ikke afgivet under vidneansvar, men det citerede synes i almindelighed korrekt gengivet set i sammenhæng med de synspunkter, Peter Brixtofte i øvrigt har givet udtryk for, bl.a. under kommissionens afhøringer. Tidligere indenrigsminister Thorkild Simonsen (S) har under sin forklaring for kommissionen - uopfordret - forklaret således om samtidens bedømmelse af Peter Brixtofte: 3 Vidnet ønskede at komme med nogle indledende bemærkninger om hvordan Peter Brixtofte blev opfattet i samtiden og forklarede i den forbindelse, at da vidnet blev indenrigsminister, blev Peter Brixtofte betragtet som en af de mest populære borgmestre i Europa. Peter Brixtofte fik opkaldt en gade efter sig i Tyrkiet. Peter Brixtofte gjorde en stor indsats på flygtningeområdet, og han var en stor mand i dansk politik. Havde det ikke været for to færinger, kunne han let have endt med at sidde i vidnets stol som indenrigsminister. Peter Brixtofte var 1 Jakob Priess-Sørensen havde som sportsjournalist før artiklerne i februar 2002 skrevet i B.T. om kommunens idrætssatsning. Morten Pihl, der blev ansat på B.T. i juni 2001, havde ligeledes - til dels sammen med andre - skrevet flere artikler om de politiske/økonomiske forhold i Farum Kommune. 2 Jf. litteraturoversigten i kapitel ,b2-7 -

10 derfor bestemt ikke en, man som indenrigsminister satte sig op imod. Han blev slet ikke betragtet som den person, som i dag sidder i fængsel Landsdækkende medier Udgifter til repræsentation og i den forbindelse byrådsmedlemmers og pressens adgang til at se bilag spillede allerede ved undersøgelsesperiodens start en rolle i medieomtalen. Forløbet er navnlig omtalt som sagen om de mærkede breve og bilagsfesten. Det var i februar 1990 Ekstra Bladet, der i første omgang skrev kritisk herom, 1 i februar 2002 var det B.T. 2 Politiken skrev den 22. februar 1990 under overskriften Venstreløve vakler med underrubrik Politiken bringer et portræt af den 40-årige venstre borgmester fra Farum Peter Brixtofte - Peter Brixtofte, Farums økonomiske mirakelmand, er i modvind. 3 Berlingske Tidende skrev den 25. februar 1990 under overskriften Fejden i Farum med underrubrikken De politiske bølger går atter højt i Farum. Beskyldninger både mod og fra Venstres succes-borgmester, Peter Brixtofte. Sagen drejer sig om»mærkede breve«og om beholdningen i kommunens kasse. 4 Avisen fulgte emnet op den 27. februar 1991 under overskriften Peter Brixtofte slår hårdt ned på»politiske insidere«med underrubrikken På et gruppemøde i aftes krævede Venstres byrådsgruppe deres egen partifælle, Lisbet Jacobsen, ekskluderet af partiet. Samtidig afbrød man samarbejdet med de konservative. 5 Den 28. februar 1990 skrev Berlingske Tidende under overskriften Færre i byråd efter kritik af pengeforbrug med underrubrik Venstre i Farum vil reducere antallet af byrådsmedlemmer, efter at kommunen er blevet kritiseret for at bruge for mange penge på repræsentation. Partiet bebuder samtidig yderligere skattelettelser. 6 1 Tórun Ellingsgaard og Jaku-Lina Elbøl Nielsen, Brixtofte, Spillet om magten (2002), side beskriver forløbet. Ekstra Bladet bragte således den 14. februar 1990 en artikel af Christian Harbou, Brixtofte smider om sig med dyre fester med omtale af kommunens repræsentationsudgifter. Et brev af 15. februar 1990 fra borgmesteren om aflysning af en planlagt færgetur til Oslo for byrådsmedlemmer m.fl. blev i hvert fald til nogle byrådsmedlemmer individuelt mærkede med henblik på at finde kilden. Ekstra Bladet skrev om sagen dagen efter i artikel Farum aflyser frådsetur og den 19. februar 1990 Brixtofte grebet i spionage. 2 Se afsnit ,b9. Af Niels Nørgaard ,b11. Af Flemming Steen Pedersen ,b12. Af Flemming Steen Pedersen ,b13. Af Flemming Steen Pedersen

11 Berlingske Tidende skrev den 13. marts 1990 under overskriften Brixtofte inviterer til bilagsfest med underrubrik Farums borgmester inviterer hele byrådet på bilagsgennemgang og middag på kommunens regning. Oppositionen beskylder ham for at trække bilagssagen i langdrag. Artiklen blev fulgt op den 14. marts 1990: Oppositionen i Farum: bilag skal på bordet, 15. marts 1990: V i Farum: forlig med S ophævet og den 11. maj 1990: Peter Brixtofte lukker bilagsstriden med underrubrikken Venstres byrådsgruppe i Farum gennemtrumfede på et lukket byrådsmøde en flertalsbeslutning om, at bilagsstriden, der har kostet skatteyderne kr., er afsluttet.»det finder vi os ikke i,«siger oppositionen. 1 Ekstra Bladet skrev 14. marts 1990 under overskriften Bilags-fest a la Brix om borgmesterens tilbud om gennemgang af repræsentationsbilag i tilknytning til et byrådsmøde, den såkaldte bilagsfest. 2 Emnet blev fulgt op den 12. maj 1990 Skjulte vinkøb til " med underrubrik Brixtofte gør nu oppositionen til syndebuk i Farum-skandalen. 3 Bladet skrev den 29. maj 1990 Der er van Gogh i hønsehuset med underrubrik Peter Brixtofte godkender denne velhavervilla som hønsehus for nær ven i en sag vedrørende borgmesterens indgrebsret i forhold til udvalgsarbejde. 4 Politiken skrev den 20. marts 1990 under overskriften Farum vil af med gælden bl.a.: 5 Farum vil helt af med den gæld på godt 113 millioner kroner, som kommunen slæber rundt på i dag. Inden år 2000 skal gælden være betalt, fremgår det af en stor plan for de næste ti år, som borgmester Peter Brixtofte (V) offentliggjorde den 19. marts Planen, 'Farum mod år 2000', afslører også, at skatteprocenten de næste ti år skal falde med mindst 0,2 procentpoint om året. Det vil, hvis den flot opsatte plan holder, giver en skatteprocent på 16,5 i år Peter Brixtofte vil have borgerne til at betale for flere af de ydelser, der i dag er gratis. Som eksempel nævner borgmesteren, at aftenskolehold fremover skal betale for de kommunale lokaler, de låner. Men der skal også skæres kraftigt ned på antallet af ansatte i kommunens administration. For et par år siden var der 210 ansatte, det tal vil Peter Brixtofte have ned på 140. Oppositionen er i øvrigt utilfreds med, at den store rapport først kom dem i hænde på samme dag, som pressen og offentlighedden fik den at se. Kommunisten Bent Jensen er ked af, at et så stort værk, der er lavet af kommunens administration, ikke er sendt til politikerne i bedre tid, så også oppositionen kunne stille begavede spørgsmål til rapporten ,b20-21 og 29. Af Kaj Skaaning ,b87. Af Christian Harbou ,b91. Af Christian Harbou ,b93. Af Christian Harbou ,b25-9 -

12 Berlingske Tidende skrev den 30. juni 1990 Farum sætter skatten ned igen næste år med underrubrikken Det borgerlige flertal i Farum kommune enedes i går om at nedsætte kommuneskatten i 1991 med 0,7 procent. Skattelettelsen finansieres gennem mandskabsreduktioner, skolenedlæggelse og strammere vilkår for kontanthjælp. I fremtiden skal indvandrere kunne tale dansk for at få udbetalt hjælpen. 1 Avisen skrev videre den 4. august 1990 Farum skærer ned på ansatte med underrubrikken Farums politikere vil foreslå deres ældre ansatte i administrationen en fratrædelsesordning samtidig med, at 43 medarbejdere har fået deres stillingsbetegnelse ændret til»afviklingsstilling«. Ingen medarbejdere bliver afskediget. 2 Endelig skrev avisen den 28. august 1990 under overskriften Privatiser spildevand bl.a.: 3 Som den anden kommune i landet overdrager Farum Kommune ved nytår driften af sit renseanlæg i Stavnsholt til private firmaer. Ingeniørfirmaet I. Krüger skal fremover i samarbejde med entreprenørfirmaet H. Hoffmann & Sønner drive anlægget. Ekstra Bladet skrev den 14. september 1990 under overskriften Brixtofte på spanden bl.a.: 4 Økonomien i det nordsjællandske skatte-paradis, Farum, er på det nærmeste kaotisk. Farum-administrationen, med jordskredsborgmester Peter Brixtofte (V) i spidsen, har i 1989 brændt alt for mange penge af. Udgifterne til administration har været større end indtægterne, eksempelvis i form af skatter. Af regnskabet for 1989, som netop er kommet, fremgår, at kommunen umiddelbart har manglet 22,5 mill. kroner for at få tingene til at løbe rundt. Allerede på side tre i regnskabet kan man læse, at kommunen har haft et 'forbrug af likvide aktiver' på helt nøjagtig 22,563 mill. kroner. Det betyder, at kommunen har måttet tære på sin formue. Den skattelettelse, som Brixtofte forærede kommunens borgere samme år, har altså ikke været modsvaret i besparelser. Snarere tværtimod. Hvis Brixtofte skulle have balance i regnskabet i 1989, skulle kommuneskatten have ligget over det niveau, han overtog med borgmesterstolen i SÅDAN LIGGER LANDET. Regnskabet ser således ud: År for år sætter Brixtofte skatten ned i Farum. Fra 20,5 procent i 1986 til 19,0 procent i Samme år, 1989, er kommunen nødt til at gribe i kassen og hente 22,5 mill. kroner - ellers balancerer regnskabet ikke. I Farum svarer 22,5 mill. kroner til 1,4 skatteprocent. Hvis kommunen i stedet for at slide på sin formue havde valgt at opkræve tilstrækkeligt meget i skat, så skulle skatteprocenten op fra 19,0 til 20,4 procent. Brixtoftes skattelettelse til borgerne i ,b39. Af Lars Emtekær ,b44. Af Kaj Skaaning ,b47. Af Kaj Skaaning

13 valgåret 1989 blev altså finansieret fuldstændig ved at bruge af kommunens formue. Og mere til. Går man længere ind i regnskabet, kan man se, at Brixtofte også solgte jord for omkring 15 mill. kroner i Det var en kærkommen saltvandsindsprøjtning til den slunkne kommunekasse. Allerede tidligere på året påviste Ekstra Bladet at saldoen i kommunekassen var negativ. Man kan kun gætte på, hvad Farum-borgerne skulle betale i skat, hvis ikke Brixtofte havde haft mulighed for at sælge ud. Skatten var i hvert fald kommet til at ligge et godt stykke over de 20,5 procent. Berlingske tidende skrev den 8. september 1990 under overskriften Smidighed i Farum : 1 Farum kommune går langt i bestræbelserne på afbureaukratisering og smidiggørelse af administrationen. Det seneste tiltag, rådhusreform 2, rummer en udvidelse af rådhusbutikken, der skal færdigbehandle 75 procent af alle kommunale henvendelser.»hver borger får sin kommunale rådgiver i butikken,«siger borgmester Peter Brixtofte (V).»Borgerne kan nøjes med een afregning med kommunen. Det er dobbeltadministration, når folk skal styrte rundt på forskellige kontorer og betale skat et sted, hæve boligsikring et andet og søge børnetilskud et tredje.«den forenklede administration betyder, at rådhusets medarbejderstab i 1992 kan reduceres med 24 til 134.»Der bliver tale om naturlig afgang, og vi styrker samtidig bemandingen af rådhusbutikken. Reformen kræver efteruddannelse af de ansatte, der skal håndtere lovgivning og edb på flere områder, når forvaltningerne centraliseres,«siger Per Christensen, chef for edb-området.«b.t. skrev den 14. december 1990 Brixtofte: Jeg kan godt klare to jobs om dobbelthvervet som borgmester og det netop opnåede valg til Folketinget Politiken skrev den 4. marts 1991 under overskriften Stop for lån af kloakpenge bl.a.: 3 Kommunernes trafik med at låne af borgernes indbetalte kloakpenge til andre aktiviteter huer ikke indenrigsminister Thor Pedersen (V). Han overvejer at lægge bom mellem de kommunale kassebeholdninger og kloakfonde. Det fremgår af et svar fra Thor Pedersen til Folketingets kommunaludvalg. Det er almindelig kommunal praksis at sætte fondspengene i cirkulation - akkurat som Farum Kommune har gjort det. Men det har givet problemer i nogle kommuner, hvor pludselig både kloakfond og kasse var tomme ,b59. Af hil ,b66. Af Erling Andersen ,b1-11 -

14 Ekstra Bladet skrev den 9. juni 1991 Peter-panik holder udsalg. 1 Berlingske Tidende skrev den 9. juni 1991 Kommunalt ansatte må løbe stærkt med underrubrikken Sagsbehandlingen i Farum kommune er lagt om - men det er ikke ubetinget en succes. Upersonlig behandling og lettere at snyde i skat - det er hvad borgerne nu oplever. Omstilling i det offentlige. 2 Politiken skrev den 24. juni 2001 under overskriften Billigst at ansætte de ledige om kommunens beskæftigelsesindsats. 3 Avisen skrev samme dag under overskriften Borgere siger nej til stor-byggeri om indsigelser vedrørende udvikling af stationsområdet. 4 Ekstra Bladet skrev om samme emne under overskriften Farums tante Møge kæmper mod øjebæ bl.a.: 5 Salget af grundene ved stationen, som er de sidste ledige i centrum, vil efter Ekstra Bladets oplysninger indbringe Farums slunkne kommunekasse omkring 10 millioner kr. Til gengæld skal bygherren, PenSam, så have lov til at bygge i vejret. B.T. skrev den 30. juni 1990 under overskriften Uden dansk nul bistand om kommunens beskæftigelsesindsats. 6 Mange medier tog emnet op, eksempelvis Weekendavisen den 12. juli 1991 under overskriften Jobjægere med underrubrikken Gesjæft. Den kommunale jobjæger er en gevinst for de lokale skatteborgere og for de unge ledige - og han sparer samtidig staten for et millionbeløb. 7 Berlingske Tidende skrev den 20. august 1991 under overskriften SiD sender elever til Brixtoftes indvandrer-skole bl.a.: 8 Jan Rinder, formand for SiDs Birkerød-Farumafdeling:»Uddannelse og undervisning er nødvendig for alle ledige. Derfor er vi også enig med Peter Brixtofte i, at ledige indvandrere, som ikke taler dansk, skal have undervisning. Vi siger uden betænkeligheder til dem: Skal I have dagpenge, skal I også gå til dansk« ,b b14. Af Birthe Lauritsen ,b ,b ,b ,b ,b26. Af Ulrik Høy ,b34. Af Sej Clausen

15 Berlingske Tidende skrev den 12. juli 1991 under overskriften Oprør mod Brixtofte med underrubrikken Der var ikke stole nok, da Farum-borgere i aftes stiftede et demokratisk vagtværn mod borgmester Peter Brixtofte (V) om oprettelse af Farum Borgerforening. I artiklen hed det bl.a.: 1 især et omstridt stationsbyggeri og planer om at nedlægge det kommunale brandvæsen, der har fået folkene bag det»demokratiske vagtværn«til at råbe vagt i gevær.»lokalpolitik er stendød i Farum. Vi lider under et parti regime (Venstre, red.), som træffer de fleste beslutninger hen over hovedet på folk. Et regime, som Brixtofte kører enevældigt ved hjælp af sine håndsoprækkere i byrådet,«siger Morten Sandfeld. Han tilføjer:»peter Brixtofte er med al sin privatisering reelt i gang med at sælge Farum Kommune, så der er penge i kassen, inden han forsvinder fra borgmesterposten. Kommunekassen er jo simpelthen drænet for penge efter de urealistiske skattelettelser, som han vandt valget på.«peter Brixtofte siger, at han tager dannelsen af den ny forening helt afslappet.»jeg tror faktisk slet ikke, der er folkelig baggrund for den. Den vil dø ud. Og så er det i øvrigt noget sludder, at kommunekassen er drænet. Der er 50 mill. kr. i kassen. Initiativtagerne ved simpelthen ikke, hvad de snakker om. Siden jeg blev borgmester i 1985 er hver familie gennemsnitligt gået kr. ned i skat. Og beslutningerne i Farum kan ikke være mere demokratiske, end de er.«avisen bragte en artikel om samme emne den 13. juli 1991: Brixtofte: Venstrefløj manipulerer i Farum med underrubrikken»den lokale venstrefløj manipulerer med Farums borgere,«siger borgmester Peter Brixtofte om nystiftet borgerforening.»partifarven er ligegyldig; bare de kæmper for sagen,«siger en af foreningens støtter. 2 Jyllands-Posten skrev den 12. juli 1991 under overskriften Kommuner sorterer tilflyttere efter løn bl.a.: 3 Farum, Herlev og Ishøj kommuner kræver, at tilflytteres indtægt skal være 3,3 gange større end huslejen. På denne konto afviser Farum Kommune hver tiende ansøger til en almennyttig bolig. Ifølge de københavnske forstadskommuner er det nødvendigt at bruge kravene for at sikre, at tilflytterne har råd til boligerne. Kontorchef Birthe Lehmann, Boligministeriet, siger, at kommunerne overtræder loven, som ganske vist åbner mulighed for at kommunerne kan afvise tilflyttere på grund af ringe økonomi. Men tal på 3 til 3,3 gange huslejen er ikke tilladt. Kommunerne skal i stedet foretage en konkret vurdering af den enkeltes økonomi, siger kontorchef Birthe Lehmann. Indenrigsministeriet, der er opmærksom på problemet, har skrevet til Farum Kommune for at få den til at stoppe den ulovlige gangemetode ,b26. Af Erik Bjørn Møller ,b29. Af Kaj Skaaning ,b

16 Politiken skrev den 2. september 1991 under overskriften Låne-eventyr er slut bl.a.: 1 12 millioner kroner har Farum Kommune stille og roligt krattet ind til kommunekassen uden anden indsats end at flytte kommunens lån fra danske kroner til D-mark. - Hvis vi får gevinst, er der ingen, som takker os. Taber vi, bliver vi hængt ud, siger Peter Brixtofte, som derfor er til sinds at følge en meget forsigtig lånepolitik. De 12 tjente millioner og en lang række besparelser er i øvrigt grunden til, at Farum på tirsdag offentliggør budgettet for 1992 med en skattesænkning for ottende år i træk. Skatten sættes ifølge forslaget ned med 0,1 procent til 17,8. Pengene er hentet ved en skolenedlæggelse, et stort fald i anbringelser af børn uden for hjemmet, færre mennesker på bistandshjælp og en administrationsreform på rådhuset, som betyder færre ansatte. Berlingske Tidende skrev den 23. oktober 1991 Socialformand i Farum væltes og Politiken samme dato Person-strid i byråd om byrådsmedlem Poul E. Gustafssons (K) fratræden som formand for socialudvalget. 2 Berlingske Tidende skrev den 19. december 1991 Farum: Private skal gøre rent med underrubrikken Privatisering For første gang i Danmark overtager et privat selskab vedligeholdelsen af en hel by. Farum kommune sparer 40 procent af udgifterne til veje og gartneropgaver ved at privatisere vedligeholdelse af veje, parker, sportsanlæg o. lign Berlingske Tidende skrev den 18. januar 1992 SiD og Farum i livtag om vejfolk med underrubrikken Farums kommunes privatisering af vejafdelingen i aftale med Jydsk Rengøring A/S er en virksomhedsoverdragelse, mener SiD, og så forsvinder kommunens fordele. 4 Politiken skrev om samme emne den 2. februar 1991: Fagforening vil hive kommune i retten. 5 Der fulgte en del medieomtale, herunder artikel i Berlingske Tidende den 28. marts 1992 Tilsynsråd ser på privatiseringssag med underrubrikken Rengøring Tilsynsrådet i Frederiksborg Amt skal vurdere, om Farum Byråd har handlet korrekt i forbindelse med privatiseringen af kommunens driftsafdeling ,b ,b42f ,b56. Af Bodil Jessen ,b2. Af Sejr Clausen ,b ,b13. Af Marchen Jersild

17 Politiken bragte den 26. februar en artikel Farum tjente fedt på unge arbejdsløse. 1 Berlingske Tidende skrev den 27. februar 1991 om samme emne under overskriften Farum-ordning aldrig godkendt med underrubrikken Overenskomst Farum Kommune og SiD er røget ind i en ny strid - denne gang om udlejning af ledige bistandsklienter til private virksomheder. Det viser sig, at kommunens praksis ikke er godkendt af Arbejdsmarkedsnævnet. 2 B.T. skrev om samme emne den 11. marts 1992 Brixtofte beskyldes for lovbrud om kritik fremsat af Lilli Gyldenkilde (F). 3 Berlingske Tidende skrev den 23. maj 1992 Politikere vil af med tilsynsråd med underrubrikken Misbrug - Tilsynsrådene misbruges hyppigt af politiske mindretal i rent kommunalpolitiske stridigheder og bør nedlægges, mener medlem af Tilsynsrådet i Københavns Amt. Peter Brixtofte (V) er enig. bl.a.: 4 Peter Valenius (S), der er en af de fire folkevalgte fra Københavns Amtsråd i Tilsynsrådet i Københavns Statsamt, foreslår lige ud, at tilsynsrådene nedlægges. Han bakkes 100 pct. op af Venstres politiske ordfører, Peter Brixtofte, der som borgmester i Farum har måttet stå model til et hav af klager fra politiske modstandere. Men kun i ét ud af 26 tilfælde har Tilsynsrådet kunnet give klageren ret. Det var da Brixtofte flyttede et byrådsmøde uden først formelt at aflyse det oprindelige møde og dernæst indkalde ekstraordinært til det næste.»lad os for Guds skyld få tilsynsrådene nedlagt. De hører jo enevældens tid til, og samtidig bliver de misbrugt som et led i den politiske kamp. Det er rent pjat,«siger Peter Brixtofte. Klager for domstolene Brixtofte mener ligeledes, at klager fremover bør henvises direkte til domstolene. Også Skævinges borgmester, Finn Hansen (kons.), der er medlem af Tilsynsrådet i Frederiksborg Statsamt, mener, at tilsynsrådene misbruges.»over halvdelen af sagerne hører slet ikke hjemme hos os, og kun i 1-2 pct. af sagerne får klagerne ret. Men rådene bør af hensyn til demokratiet ikke nedlægges,«siger Finn Hansen. Han foreslår i stedet, at tilsynsrådene opkræver betaling for klager. Hvis klagerne får medhold, skal de have pengene tilbage, mener han ,b ,b11. Af Erik Bjørn Møller ,b ,b16. Af Erik Bjørn Møller

18 Berlingske Tidende skrev den 30. maj 1992 Farum-borgmester truer SiD med injuriesag med underrubrikken Beskæftigelse Farums borgmester, Peter Brixtofte (V), truer SiD med injuriesag i forbindelse med kritik fra fagforeningen af Farums beskæftigelsespolitik. 1 Berlingske Tidende skrev den 27. august 1992 under overskriften Tilsynsråd skal se på ansættelse om beskæftigelseskonsulent Lars Bjerregaard Jensens deltagelse i socialudvalgsmøder mv. 2 Politiken skrev den 30. august 1992 Kommunes brug af privat firma en kostbar sag med underrubrikken Tidligere ansat startede sin egen konsulentvirksomhed. 3 I et indlæg i Politiken den 30. august 1992 under overskriften Ingen sag fra Brixtofte gik forbundsformand i SiD Hardy Hansen ind i kritikken af kommunens beskæftigelsesindsats. 4 Samme avis skrev den 14. september 1992 under overskriften Ok til grundsalg at tilsynsrådet havde fastslået, at kommunen ikke handlede ulovligt, da den solgte Stationspladsen midt i byen til Pen-Sam. Også selv om grunden ikke var udbudt i offentligt licitation. 5 Berlingske Tidende skrev den 1. oktober 1992 under overskriften Farum og Gladsaxe sætter skatten ned bl.a.: 6 I Farum reduceres skatten fra 17,8 til 17,7 pct., mens grundskylden sættes ned fra 7,7 til 6,9 promille. Samtidig stiger prisen for vuggestue og dagpleje, mens børnehaver og fritidshjem bliver billigere. S, V og Kons. står bag budgetforliget i Farum. Berlingske Tidende skrev den 1. oktober 1992 under overskriften Arbejdstilbud gav faste job og flere penge til Farum med underrubrikken Beskæftigelse Farum kommunes beskæftigelsespolitik trækker de ledige væk fra offentlig støtte og giver økonomisk overskud i kommunen. om resultaterne af Kommunernes Revisionsafdelings undersøgelse. 7 Avisen skrev videre den 12. november 1992 Ingen næse til Farum om tilsynsrådets udtalelse vedrørende Lilli Gyldenkilde (F)s kritik ,b16. Af Marchen Jersild ,b ,b ,b ,b ,b ,b29. Af Keld Nissen ,b

19 Den 19. november 1992 omtalte medierne, at Peter Brixtofte skulle være skatteminister. I et portræt i Politiken den 20. november 1992 med overskriften Mr. Magt hed det bl.a.: 1 Modstanderne hjemme i Farum stepper rundt hinsides injurielovgivningen, når de skal beskrive den allestedsnærværende Brixtofte. Tilhængerne - og den flok har han møjsommeligt og arbejdsomt øget i sine syv borgmesterår - er i næsegrus og uselvisk beundring. Faktisk falder fokus hurtigt på følelser i stedet for fakta, for hverken venner eller fjender kan føre det endegyldige sandhedsbevis for, at Farum Kommunes service og økonomi er bygget op på lånte penge og smarte finesser eller omvendt: at Brixtofte er kommet gående over vandet og har realiseret det sande effektiviseringseventyr. Brixtofte elsker at se sig selv som selve personificeringen af, at en kommune kan drives effektivt og rationelt, uden at det skader den udadvendte service. Farum har på en lang række områder fornuftig service til tiden og til en menneskelig pris. Ingen ventelister til daginstitutioner, antallet af børn anbragt uden for hjemmet er bragt gevaldigt ned, de ledige kommer i arbejde hver og en. Metoderne kan diskuteres. Berlingske Tidende skrev den 23. november 1992 under overskriften Skiftedag på Farum rådhus med underrubrikken Politik. 36-årig viceborgmester skal overtage borgmesterposten efter Peter Brixtofte og sætte nye ideer i søen om Flemming Oppfeldts overtagelse af borgmesterposten. 2 Berlingske Tidende skrev den 11. december 1992 under overskriften SiD angriber Farum for privatisering 3 og Politiken den 12. december 1992 SiD-trussel om krig mod privatisering om kommunens udlicitering af den sidste del af kommunens driftsafdeling. 4 Berlingske Tidende skrev en leder den 15. december 1992 Bedst og billigst som udløste et indlæg den 17. december 1992 fra byrådsmedlem Lars Carpens (V): Bedst og billigst i Farum Kommune. Steen Johansson, SiD svarede igen den 22. december 1992: Misforstået privatisering. 5 Avisen omtalte herefter den 29. december 1992 under overskriften Licitation undersøges SiD's henvendelse til Konkurrencerådet ,b ,b38. Af Sejr Clausen ,b40. Af Marchen Jersild ,b ,b42,44 og ,b

20 Berlingske Tidende skrev den 13. december 1992 under overskriften Taberne skal reddes : 1 Farum vil nu som en af de første kommuner i landet lave aktivitetskontrakter med kontanthjælpsmodtagere, der ikke mere er til rådighed for arbejdsmarkedet. Holder de ikke aftalen, kan de miste kontanthjælpen.»det er et forsøg på at hjælpe folk ud af en håbløs situation, inden førtidspension er den sidste udvej,«siger borgmester Flemming Oppfeldt (V). Kontanthjælpsmodtagerne skal forpligte sig til f.eks. at lære dansk, hvis der er tale om en person, der ikke kan sproget, eller til at lade sig behandle mod spiritusmisbrug, hvis det er problemet. Den svageste gruppe af kontanthjælpsmodtagere tæller i Farum ca Bistandsloven giver kommunerne ret til at tage kontanthjælpen fra en person, der ikke følger sin læges eller sin kommunes krav.»meningen er ikke, at hammeren skal falde hårdt og hurtigt, men at folk, der i dag helt er overladt til passivitet, selv skal begynde at tage ansvar for deres tilværelse, og dermed forsørge sig selv ved almindeligt arbejde«, siger Flemming Oppfeldt. Der er bred politisk tilslutning til projektet. Kontanthjælpsmodtagere, får allerede nu anvist et job eller en uddannelsesplads. Dermed har Farum Kommune i år undgået en udgift til kontanthjælp på otte mill. kr. Politiken skrev den 21. december 1992 under overskriften Borgmester truer politiker med politi om byrådsmedlem Poul E. Gustafsson (K) s udvandring fra socialudvalgsmøder, hvori beskæftigelseskonsulenten deltog Debatten om kommunens udlicitering af den sidste del af kommunens driftsafdeling fortsatte i Berlingske Tidende med indlæg den 1. januar 1993 skrevet af byrådsmedlem Lisbeth Jacobsen (UP): Farum ramt af privatiseringsdille, samme dato af byrådsmedlem Lars Carpens (V): Farum valgte den billigste løsning og den 11. januar 1993 af samme: Brandslukning, 14. januar 1993 af Charlotte Prip (SiD): Når politikere privatiserer for enhver pris, 25. januar 1993 af byrådsmedlem Lisbeth Jacobsen (UP) Brandslukning og troværdighed og 9. februar 1993 af byrådsmedlem Lars Carpens (V): Ulogisk påstand om Farum-budget. 3 Berlingske Tidende bragte den 21. januar 1993 et indlæg skrevet af Jørgen B. Schmidt, Socialudvalgsformand i Lyngby-Taarbæk kommune: Peter Brixtofte god til at markedsføre sig ,b41. Af Sej ,b ,b1-4, 7 og

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 14. november 2001 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR Papiret behandler nogle aspekter af Venstres politik i forhold til den offentlige sektor. I afsnit 1 ses

Læs mere

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kan det ikke være ligegyldigt? -

Læs mere

Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9)

Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9) Indenrigsministeriet Dato: 28. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-9 Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9) Ved anvendelse af lønningsreglen er det den samlede kommunale skatteandel,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Dagbladsundersøgelse 2006

Dagbladsundersøgelse 2006 Dagbladsundersøgelse 2006 I forlængelse af mødet med Fællesoverenskomsten i Torvehallerne i Vejle i forsommeren, besluttede FreelanceGruppen, at vi ville lave en undersøgelse, der så godt som muligt skulle

Læs mere

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely PRESSEMEDDELELSE Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 (Omstilling) jyskebank@jyskebank.dk www.jyskebank.dk Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely DR1 bringer

Læs mere

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på At forandring fryder er ikke altid til at få øje på Både små og store køkkener oplever i disse år forandringer, der påvirker arbejdsvilkårene for medarbejderne på godt og ondt. Her får du hjælp til at

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Beretning. Skattesagskommissionens beretning

Beretning. Skattesagskommissionens beretning Beretning nr. 8 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 10. marts 2015 Beretning om Skattesagskommissionens beretning 1. Udvalget for Forretningsordenens opgaver og

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 1. Kommissoriet og sammenfatning

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 1. Kommissoriet og sammenfatning FARUM-KOMMISSIONEN Bind 1 Kommissoriet og sammenfatning Bind 1 Kommissoriet og sammenfatning Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU:

Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 289 Offentligt Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU: Mit navn er Tom Lisborg. Jeg er adm. direktør for Divine Business Solutions ApS (Divine). Jeg vil

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk Website

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

15-årige køber alkohol i stor stil

15-årige køber alkohol i stor stil 1 2 15-årige køber alkohol istor stil 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Af Kasper Frandsen, Søndag den 24. oktober 2010, 22:01 Det er mere reglen end undtagelsen, at butikker lader unge under 16 år

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar.

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. 2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. Resumé: Stasforvaltningen fandt ikke grundlag for at rejse en tilsynssag, da de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggjorde,

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 K E N D E L S E Økonomi- og Erhvervsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) mod Farum

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Kommunernes regnskaber 2013

Kommunernes regnskaber 2013 Bo Panduro og Jørgen Mølgaard Lauridsen Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere