VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012"

Transkript

1 Side 1 af 9 VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1 Grundlag for tilskuddet Acceptskrivelse Projektansvarlig og projektets gennemførelse Formidling Rettigheder Budget Tilskudsberettigede udgifter Udbetaling af tilskud Slutrapport Regnskab og revision Reduktion eller bortfald af tilskuddet Reglerne om statsstøtte Strafbare forhold... 9

2 Side 2 af 9 1 Grundlag for tilskuddet 1.1 I en tilsagnsskrivelse har VTU-Fonden givet tilsagn om at yde den angivne tilskudsmodtager et tilskud til et projekt med det angivne samlede tilskudsbeløb. Tilsagnet om tilskud er givet på grundlag af den projektbeskrivelse og de eventuelle forudsætninger, som er angivet i tilsagnsskrivelsen. Derudover indgår nærværende tilskudsvilkår samt tilskudsmodtagerens acceptskrivelse i tilskudsgrundlaget. 2 Acceptskrivelse 2.1 Sammen med tilsagnsskrivelsen har tilskudsmodtageren modtaget en acceptskrivelse, som skal returneres i underskreven stand til VTU-Fonden inden fire uger fra tilsagnsskrivelsens dato. 2.2 Hvis flere virksomheder eller personer i samarbejde har afgivet projektbeskrivelsen, jf. punkt 3.5, skal hver af deltagerne underskrive acceptskrivelsen. 2.3 Med denne skrivelse accepterer tilskudsmodtageren og evt. samarbejdspartnere VTU-Fondens tilskudsbetingelser. 2.4 Såfremt VTU-Fonden ikke har modtaget acceptskrivelsen i underskrevet stand fire uger fra tilsagnsskrivelsens dato, kan tilsagnet om tilskud bortfalde uden yderligere varsel. 3 Projektansvarlig og projektets gennemførelse 3.1 Tilskudsmodtager er ansvarlig for gennemførelse af projektet inden for de i projektbeskrivelsen anførte faglige, økonomiske og tidsmæssige rammer samt de eventuelle aftaler om ændringer af projektbeskrivelsen, der indgås skriftligt med VTU-Fonden under projektets gennemførelse. VTU-Fonden skal underrettes skriftligt om tidspunktet for projektets påbegyndelse, jf. punkt Tilskudsmodtager er endvidere ansvarlig for eventuelle samarbejdsdeltageres udførelse af projektet eller dele heraf, herunder for tilvejebringelse af fornødent kontraktgrundlag. 3.2 Ved gennemførelse af projektet skal tilskudsmodtageren og de øvrige samarbejdsdeltagere tage hensyn til bredden af den kreds af virksomheder i vandsektoren, som vil kunne udnytte projektets resultater og erfaringer, og mindre vandværker skal derfor så vidt muligt inddrages eller på anden relevant måde betænkes i forbindelse med projektet. 3.3 Forsinkes projektet, eller ændres forudsætningerne for projektets gennemførelse væsentligt i forhold til projektbeskrivelsen med aftalte ændringer, skal VTU-Fonden straks underrettes herom. Tilsvarende gælder ved ændringer i tilskudsmodtagerens og samarbejdsdeltagernes forhold, herunder økonomi, jf. herved tillige punkt 12.5, ejerskab, ledelse og samarbejdsrelationer, som kan få en negativ betydning for projektets gennemførelse. Tilskudsmodtager skal fremkomme med et forslag til løsning af de opståede problemer med henblik på VTU-Fondens skriftlige accept af den pågældende løsning. 3.4 VTU-Fonden skal under og efter projektets gennemførelse gives adgang til besigtigelse eller anden kontrol med og indsigt i det støttede projekts forløb. På anmodning skal tilskudsmodtageren straks meddele VTU-Fonden enhver oplysning og dokumentation vedrørende projektet, herunder supplerende milepælsrapportering med et det i punkt 8.4 angive indhold. 3.5 Hvis flere virksomheder eller personer i samarbejde har afgivet projektbeskrivelsen, har samarbejdsdeltagerne i projektbeskrivelsen fra deres kreds udpeget en projektleder, som er angivet i tilsagnsskrivelsen. Projektlederen skal alene anses for tilskudsmodtageren i forhold til VTU-Fonden, og i den

3 Side 3 af 9 egenskab skal projektlederen alene anses for den projektansvarlige i forhold til VTU-Fonden. Tilsvarende kan samarbejdsdeltagerne alene gøre krav på modtagelse af tilskudsmidler over for projektlederen. 3.6 Uanset bestemmelsen i punkt 3.5 hæfter den enkelte samarbejdsdeltager for krav på tilbagebetaling af tilskud over for VTU-Fonden, hvis projektlederen ikke har opfyldt krav herom i henhold til punkt 11 inden en af VTU-Fonden fastsat rimelig frist. Den subsidiære hæftelse er solidarisk, men dog for den enkelte samarbejdsdeltager begrænset til det største beløb af (a) den andel af tilskuddet, som den pågældende faktisk har modtaget, og (b) en forholdsmæssig andel af tilskuddet baseret på antallet af samarbejdsdeltagere. 3.7 Projektleder må påberegne et årligt møde (PL-træf) med sekretariatet og Fondens øvrige projektledere. 4 Formidling 4.1 Projektresultater skal formidles for at sikre, at de kan anvendes i den videre udvikling inden for vandsektoren. 4.2 Tilskudsmodtager og samarbejdsdeltagere skal medvirke til formidling af projektets relevante resultater i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og tilskudsvilkårene. 4.3 I forbindelse med enhver formidling og offentlig omtale af projektet og dets resultater under projektforløbet og efter projektets afslutning skal tilbudsgiveren sikre, at det tydeligt fremgår, at projektet har modtaget tilskud fra VTU-Fonden. Det kan for eksempel ske ved brug af VTU-Fondens logo på hjemmesider samt i pressemeddelelser, brochurer, og artikler i trykte og elektroniske medier. 4.4 Efter projektets afslutning er tilskudsmodtageren og samarbejdsdeltagere forpligtet til vederlagsfrit at deltage i videns-formidlingsaktiviteter arrangeret af VTU-Fonden i et rimeligt omfang og med et rimeligt varsel. 4.5 I overensstemmelse med rettighederne i henhold til punkt 5.2 kan VTU-Fonden formidle projektets materiale og resultater. 4.6 Tilskudsmodtageren og samarbejdsdeltagere skal til VTU-Fondens sekretariat sende eventuelle pressemeddelelser og kopi af presseomtale i forbindelse med tilsagnet til tilskuddet og offentliggørelse af projekt resultater mv. Denne forpligtelse påhviler enhver samarbejdsdeltager, jf. punkt Af hensyn til beskyttelse af patenterbare opfindelser og tilsvarende kommercielle interesser i forbindelse med projektet, imødekommer VTU-Fonden, efter en konkret vurdering af tilskudsmodtagerens anmodning, tidspunkterne for formidlingsaktiviteter iværksat af VTU-Fonden. 5 Rettigheder 5.1 Projektets resultater kan frit offentliggøres, jf. dog punkt Tilskudsmodtageren og samarbejdsdeltagere giver VTU-Fonden en vederlagsfri og tidsubegrænset ret til at offentliggøre rapporter og andet materiale, som er frembragt i forbindelse med projektet, herunder tekst, grafiske illustrationer og billeder i enhver form og format og elektronisk version, uden

4 Side 4 af 9 begrænsning af mediet for offentliggørelse, inklusive ethvert elektronisk medie i Danmark og udlandet. Tilskudsmodtageren og samarbejdsdeltagere er ansvarlige for, at VTU-Fonden ved offentliggørelse af dette materiale i overensstemmelse med ovennævnte rettigheder ikke krænker tredjemands ret, herunder eventuelle samarbejdsdeltagere, jf. punkt Med mindre andet fremgår af projektbeskrivelsen eller de i tilsagnsskrivelsen anførte forudsætninger for tilskuddet tilkommer immaterielle rettigheder til projektresultater og retten til en kommerciel udnyttelse heraf, herunder retten til at udtage patent for opfindelser, tilskudsmodtageren og samarbejdsdeltagerne. Der er ikke herved taget stillig til fordelingen af disse rettigheder i den indbyrdes relation mellem eventuelle samarbejdsdeltagere, jf. punkt Budget 6.1 Tilskud ydes alene til udgifter i overensstemmelse med budgettet og de i tilskudsgrundlaget angivne forudsætninger. 6.2 Tilskudsmodtager kan uden forudgående accept omdisponere mellem de enkelte tilskudsberettigede budgetposter, som ikke overstiger 10 % af den enkelte budgetpost. Omdisponeringen mellem de enkelte tilskudsberettigede budgetposter, som overstiger 10 % af den enkelte budgetpost, kan kun finde sted efter VTU-Fondens skriftlige accept af de enkelte omdisponeringer. 6.3 Overskridelser i forhold til det samlede budget, f. eks. på grund af pris- og lønstigninger eller merforbrug i arbejdstid, vil ikke blive dækket. 6.4 Ændres budgettet væsentligt, skal der udarbejdes et nyt budget i overensstemmelse med de aftalte ændringer. Det nye budget skal godkendes af VTU-Fonden. 6.5 Enhver omdisponering af tilskudsmidler mellem samarbejdsdeltagere, jf. punkt 3.5, anses for en væsentlig budgetændring, jf. punkt Tilskudsberettigede udgifter 7.1 Budgettet angiver de udgiftsposter, som er tilskudsberettigede, og summen heraf er kun tilskudsberettiget med den procentsats, som fremgår af tilsagnsskrivelsen. 7.2 De enkelte udgifter er kun tilskudsberettigede, hvis de er afholdt udelukkende til fordel for projektets aktiviteter og i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt Datoen for tilsagnsskrivelsen er det tidligste tidspunkt, fra hvilket tilskudsmodtageren kan afholde tilskudsberettigede udgifter, herunder ved indgåelse af bindende aftale om senere afholdelse af udgifter. 7.4 Ved afholdelse af tilskudsberettigede udgifter skal tilskudsmodtageren og samarbejdsdeltagerne være økonomisk sparsommelige og anvende godt købmandskab ved indkøb af varer og tjenester, for eksempel, ved at indhente mindst to tilbud på markedsvilkår og vælge det bedste og billigste tilbud. Tilskudsmodtageren skal til enhver tid kunne dokumentere sin varetagelse af skyldige økonomiske hensyn ved afholdelse af tilskudsberettigede udgifter.

5 Side 5 af Udgifter til løn til ansatte hos tilskudsmodtageren, herunder samarbejdsdeltagere, jf. punkt 3.4, i forbindelse med projektgennemførelse og projektledelse er tilskudsberettigede (a) (b) (c) med de beløb, som er angivet i budgettet, jf. punkt 6, idet lønudgifter dog kun er tilskudsberettigede med et beløb på højest 800 kr. pr. time, og efter medgået tid dokumenteret ved daglig registrering af tidsforbruget med specifikation af dato, navngiven ansat, tilskudsberettiget aktivitet, og varighed af det enkelte tidsforbrug. Hvis den tilskudsberettigede udgift til løn udover de ansattes bruttoløn indeholder beløb til dækning af overheadomkostninger, er disse overheadomkostninger ikke derudover tilskudsberettigede som selvstændige poster. En eventuel difference mellem den budgetterede lønudgift og den faktiske bruttoløn for den enkelte ansatte anses for dækning af overheadomkostninger. Den faktiske timeløn fremkommer ved at dividere den ansattes bruttoårsløn med 1628 timer. 7.6 Udgifter til rejse og ophold er tilskudsberettigede med de beløb, som følger af statens rejseregler. 7.7 Enhver rabat eller anden form for økonomisk værdi, som tilskudsmodtageren opnår ved disponering af tilskudsmidler, skal komme projektet til gode, og kun den af tilskudsmodtageren opnåede nettopris er en tilskudsberettiget udgift. 7.8 Hvis tilskudsmodtageren og samarbejdsdeltagerne er momsregistreret, er kun udgifter eksklusiv moms tilskudsberettigede. 7.9 Hvis de tilskudsberettigede udgifter omfatter anskaffelse af udstyr eller andre aktiver, som har længere levetid end projektets forløb, skal aktiverne afhændes i forbindelse med projektets afslutning til værdien i handel og vandel. Punkt 7.4 finder tilsvarende anvendelse for afhændelsen. Salgsprovenu fra aktiver skal indtægtsføres i slutregnskabet. Anvendes sådanne instrumenter og sådant udstyr ikke til projektet i hele deres levetid, anses kun afskrivningsomkostningerne under projektets varighed, beregnet på grundlag af god regnskabspraksis, for støtteberettigede Enhver tilskudsberettiget udgift skal være dokumenteret ved bilag og bogført i overensstemmelse med bogføringsloven. Tilsvarende gælder for projektets indtægter. 8 Udbetaling af tilskud 8.1 Tilskuddet vil blive udbetalt fra VTU-Fonden efter skriftlig anmodning fra tilskudsmodtageren i form af en faktura sammen med udfyldt milepælsskema jf. punkt 8.4. I fakturaen oplyses, til hvilket pengeinstitut (registreringsnummer, kontonummer og adresse) eller giro beløbet ønskes anvist til. 8.2 Indtil slutrapport og regnskab foreligger i henhold punkterne 9 og 10, kan VTU-Fonden tilbageholde indtil 15 % af tilskudsbeløbet. Tilbageholdelsen kan ske ved et løbende fradrag på 15 % i enhver udbetaling af tilskud eller ved et samlet fradrag på 15 % af tilskudsbeløbet i en enkelt udbetaling.

6 Side 6 af Tilskuddet udbetales efter behov, dog kvartalsvist. Udbetaling sker under forudsætning af, at tilsagnsbetingelserne og VTU-Fondens revisionsinstruks overholdes, jf. punkt Til hvert projekt hører et virtuelt projektrum med personligt login. Login tildeles via sekretariatet. Heri ligger en skabelon til milepælsafrapportering og faktureringsskema. Forud for udbetaling af tilskud skal der foreligge en milepælsrapport. Skabelonen til milepælsafrapportering (a) (b) (c) (d) (e) oplyser om projektets fremdrift i forhold til tidsplanen, vurderer projektets foreløbige resultater og sandsynligheden for, at projektet vil opfylde sine resultatmål, oplyser om projektets indtægter i form af egenfinansiering og anden finansiering, herunder rådigheden herover, oplyser om projektets økonomiske forbrug i henhold til budgettet, herunder for den enkelte budgetpost for (i) forbruget siden henholdsvis projektstart og datoen for den seneste milepælsrapport og (ii) det uforbrugte beløb, vurderer om de uforbrugte budgetposter står i et rimeligt forhold til udgifterne forbundet med de resterende projektaktiviteter, (f) oplyser om projektets formidlingsaktiviteter, jf. punkt 4, (g) (h) (i) oplyser om eventuelle ændringer i forudsætningerne for projektets gennemførelse, jf. punkt 3.3, beskriver eventuelle omstændigheder, som nævnt i punkt 11, og oplyser om andre forhold af betydning for VTU-Fondens bedømmelse af projektet og tilskudsmodtagerens opfyldelse af tilskudsvilkårene. 8.5 Til brug for VTU-Fondens indberetningspligt til Told og Skat af offentlige tilskud skal tilskudsmodtager oplyse sit CVR-nummer til VTU-Fonden. 8.6 Såfremt tilskudsbeløbet er momspligtigt for tilskudsmodtageren og samarbejdsdeltagerne, skal disse gøre VTU-Fonden opmærksom på dette. 8.7 Orientering om momsreglerne: Tilskuddet er momspligtigt for tilskudsmodtager og samarbejdsdeltagere, hvis det må anses for hel eller delvis betaling for en momspligtig leverance foretaget af tilskudsmodtager og samarbejdsdeltagere. Tilskuddet udgør en betaling, når det er direkte forbundet med prisen på en leverance. Herudover skal leverancen være omfattet af momspligten efter momslovens regler. Uanset denne orientering påhviler det alene tilskudsmodtageren at afklare momsforholdene i forbindelse med tilskuddet. 9 Slutrapport 9.1 Ved projektets afslutning fremsendes en skabelon til slutrapporten. Projektejer modtager en skabelon til slutrapportering fra sekretariatet efter anmodning. Slutrapporten skal fremsendes senest tre må-

7 Side 7 af 9 neder efter, at projektet er afsluttet, dog under alle omstændigheder senest tre år regnet fra tilsagnsskrivelsens dato. 9.2 Skabelonen til slutrapportering indeholder bl.a. en beskrivelse og vurdering af (a) (b) (c) (d) (e) (f) projektets gennemførelse og resultater i relation til projektbeskrivelsen og eventuelle senere godkendte ændringer, herunder graden af resultatmålets opfyldelse, eventuelle afvigelser mellem projektets forventede resultater og faktiske resultater, projektets indtægter i form af egenfinansiering eller anden finansiering, anvendelsen af projekterfaringer og resultater, som er opnået i forbindelse med projektets gennemførelse, herunder med hensyn til mindre vandværker formidlingen af projektresultater, og andre forhold, som efter omstændighederne har betydning for bedømmelsen af projektets resultater samt anvendelse og formidling heraf samt tilskudsmodtagerens og samarbejdsdeltagernes opfyldelse af tilskudsbetingelserne, herunder omstændigheder, som er nævnt i punkt Det er et krav, at det af rapporten og anden afrapportering fra projektet udtrykkeligt fremgår, at VTU- Fonden har ydet et tilskud, jf. tillige punkt Regnskab og revision 10.1 Ved projektets afslutning skal til VTU-Fonden fremsendes et regnskab, der er direkte sammenligneligt med budgettet ved anvendelse af samme poster mv. Regnskabet skal indsendes senest tre måneder efter, at projektet er afsluttet, dog under alle omstændigheder senest tre år regnet fra tilsagnsskrivelsens dato Regnskabet skal indtægtsføre den samlede finansiering af projektet, herunder tilskuddet og andre indtægter, med separate indtægtsposter for hvert bidrag og vise, at den i tilskudsgrundlaget forudsatte egenfinansiering eller anden finansiering er modtaget og fuldt ud anvendt til dækning af projektets tilskudsberettigede udgifter, jf. punkt 7. Endvidere skal regnskabet indtægtsføre eventuelt salgsprovenu fra aktiver, jf. punkt Retningslinjer for aflæggelse af regnskab og revision fremgår af VTU-Fondens revisionsinstruks for projektilskud over kr., og revisionsinstruks for projekttilskud under kr. Den instruks, som gælder for tilskuddet, fremgår af tilsagnsskrivelsen Det er et krav, at regnskabet påtegnes af en revisor, jf. gældende revisionsinstruks. I påtegningen skal det bekræftes, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med nærværende tilskudsvilkår samt VTU- Fondens revisionsinstruks for projekttilskud over kr. eller revisionsinstruks for projekttilskud under kr Er tilskudsmodtageren som institution underlagt Rigsrevisionens kontrol, er det tilstrækkeligt, at den pågældende institution påfører regnskabet følgende bemærkning:

8 Side 8 af 9 På given foranledning bekræftes, at ovenstående regnskab udgør en integreret del af regnskabssystemet for [navn på institutionen], der er underlagt Rigsrevisionens kontrol. Originale bilag opbevares af [navn på institutionen]. Regnskabet underskrives af den pågældende institutions regnskabsansvarlige og af bevillingshaver. 11 Reduktion eller bortfald af tilskuddet 11.1 VTU-Fonden kan foretage en reduktion i tilskuddet eller kræve hel eller delvis tilbagebetaling af allerede udbetalte tilskudsmidler, i tilfælde af (a) at VTU-Fonden ikke rettidig har modtaget acceptskrivelsen i henhold til punkt 2.4, (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) manglende opfyldelse af forudsætninger for tilskuddet anført i tilsagnsskrivelsen, at tilskudsmodtageren og samarbejdsdeltagerne i projektbeskrivelsen eller på anden måde har givet VTU-Fonden urigtige oplysninger om projektet, at projektet opgives eller ikke gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen, herunder tidsplanen og budgettet, med aftalte ændringer, at den i projektbeskrivelsen forudsatte egenfinansiering eller anden finansiering af projektet er helt eller delvist udeblevet, at der er sket et væsentligt overforbrug eller underforbrug i forhold til budgettet, at VTU-Fonden vurderer, at projektet ikke vil kunne gennemføres inden for de fastsatte rammer, at tilskudsmodtageren i øvrigt ikke overholder VTU-Fondens tilskudsvilkår, at omstændigheder, som nævnt i punkterne 11.2 eller 11.3, foreligger, ændrede forhold hos tilskudsmodtagen og samarbejdsdeltagerne eller svigtende forudsætninger for tilskuddet medfører, at tilskuddet udgør statsstøtte, som skal tilbagebetales, jf. punkt 12, at tilskudsmodtageren og samarbejdsdeltagerne i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som efter VTU-Fondens rimelige vurdering kan være skadelig for anvendelse og formidling af projektets resultater, at tilskudsmodtageren bliver genstand for behandling i henhold til konkursloven, eller at tilskudsmodtageren ifølge retskraftig dom et dømt for en stafbar handling, som rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed Såfremt projektet ikke er påbegyndt inden to måneder regnet fra tilsagnsskrivelsens dato, eller tilskuddet ikke er fuldt opbrugt inden tre år regnet fra tilsagnsskrivelsens dato, kan VTU-Fonden foretage reduktion i tilskuddet eller kræve hel eller delvis tilbagebetaling af allerede udbetalte tilskudsmidler, der ikke er brugt, inklusive påløbne renter.

9 Side 9 af Tilskuddet er givet under forudsætning af, at der ikke er opnået eller senere opnås tilskud fra anden side til de budgetposter, som er tilskudsberettigede i henhold til punkt 7, med mindre andet fremgår udtrykkeligt af projektbeskrivelsen. I givet fald skal dette meddeles VTU-Fonden, som kan foretage reduktion i det ydede tilskud eller kræve hel eller delvis tilbagebetaling af allerede udbetalte tilskudsmidler Hvis en anden samarbejdsdeltager end projektlederen, jf. punkt 3.5, bliver berørt af omstændigheder, som nævnt i punkt 11.1, (k), (l) eller (m), kan VTU-Fonden vælge at identificere projektlederen med den anden samarbejdsdeltager med den virkning, at tilskudsmodtagen anses for berørt af de pågældende omstændigheder. 12 Reglerne om statsstøtte 12.1 Tilskuddet er statsstøtte. VTU-Fonden har ydet tilskuddet uden notifikation af EU Kommissionen i henhold til særlige fritagelser fra de almindelige regler om anmeldelse af statsstøtte. Anvendelse af de særlige fritagelser kan kun ske på visse betingelser vedrørende de støttede aktiviteters karakter og støtteprocenten, jf. punkt 12.3 om gruppefritagelsesordningen, eller støttens størrelse, jf. punkt 12.4 om de minimis-ordningen I tilsagnsskrivelsen er angivet den ordning, som tilskuddet er ydet efter Gruppefritagelsesordningen er fastsat i EU Kommissionens forordning (EF 800/2008) om visse former for støtte forenelig med fællesmarkedet (Generel gruppefritagelsesordning). Ordningen omfatter bl.a. støtte til forskning, udvikling og innovation, og der gælder begrænsninger for støtteintensiteten, som kan afhænge af, om støttemodtageren er en lille, mellemstor eller stor virksomhed De minimis-ordningen er fastsat i EU Kommissionens forordning (EF 1998/2006) om de minimis-støtte. Udgangspunktet for ordningen er, at den samlede de minimis-støtte til en enkelt virksomhed ikke må overstige euro over en periode på tre regnskabsår. Hvis det samlede de minimis-støttebeløb overstiger dette loft, mistes muligheden for at yde de minimis-støtte, og det gælder også for den del af støtten, som holder sig under loftet Ændringer i projektet eller tilskudsmodtagerens forhold, herunder vedrørende egenfinansiering eller anden finansiering af projektet eller modtagelse af de-minimis-støtte fra en anden offentlig myndighed, kan medføre, at grundlaget for anvendelse af gruppefritagelsesordningen eller de minimis ordningen bortfalder. I givet fald skal tilskuddet fra VTU-Fonden tilbagebetales Overkompensation for lønudgifter i form af ubegrundede overheadomkostninger, jf. punkt. 7.5(c), kan efter omstændighederne udgøre statsstøtte, som skal tilbagebetales. 13 Strafbare forhold 13.1 Afgivelse af urigtige eller mangelfulde oplysninger til VTU-Fonden i projektbeskrivelsen og rapporteringen om projektet eller på anden måde kan være strafbar.

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA VUDP Uddelingsvilkår Skanderborg, den 21. december 2016 Projektnr. 00199 tn/hka 1 Grundlag for uddelingen fra DANVA VUDP 1.1 DANVA har etableret VUDP som

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

VUDP UDDELINGSVILKÅR. DATO: 3. oktober 2017 PROJEKTNR.: VUDP tn/hka. 1 Indledning

VUDP UDDELINGSVILKÅR. DATO: 3. oktober 2017 PROJEKTNR.: VUDP tn/hka. 1 Indledning VUDP UDDELINGSVILKÅR DATO: 3. oktober 2017 PROJEKTNR.: 00199 VUDP tn/hka 1 Indledning 1.1 VUDP Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram - kan efter ansøgning uddele midler til udviklingsprojekter

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 28. september 2015 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sagsnr.:

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Region Sjælland E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk Faxe Kommune E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 02. juli 2014 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Af de 680 mio. kr. er der afsat 300 mio. kr., som udmøntes som ansøgningspuljer til følgende 3 indsatsområder:

Af de 680 mio. kr. er der afsat 300 mio. kr., som udmøntes som ansøgningspuljer til følgende 3 indsatsområder: Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud til psykiatrien fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatripulje 2007-2010 Pulje 3 - Opsøgende og udgående virksomhed I. Indledning I

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

MINISTERIET < SUNDHED FOREBYGGELSE. Vedr0rende ansogning om stotte fra Aktivitetspuljen,

MINISTERIET < SUNDHED FOREBYGGELSE. Vedr0rende ansogning om stotte fra Aktivitetspuljen, MINISTERIET < SUNDHED FOREBYGGELSE Holbergsgade 6 DK-1057K0benhavn K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum,dk Wsum.dk Lyle - Patientforeningen for Lymfekraeft Trekronergade 64, st. 2500 Valby Dato:

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Med dette brev tages der stilling til Region Nordjyllands ansøgning af 1. marts 2012.

Med dette brev tages der stilling til Region Nordjyllands ansøgning af 1. marts 2012. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme Puljen 2012-2015 I. Indledning

Læs mere

Fanø Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum.

Fanø Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M kda@sum.dk W sum.dk Dato: 4. november 2016 Sagsbeh.: lvp Sags nr.: 1608040 Fanø Kommune Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundheds-

Læs mere

Med dette brev tages der stilling til Region Nordjyllands ansøgning af 1. marts 2012.

Med dette brev tages der stilling til Region Nordjyllands ansøgning af 1. marts 2012. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til flere sengepladser i psykiatrien Puljen 2012-2015 I. Indledning Regeringen og satspuljepartierne

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har i alt modtaget fem ansøgninger til et samlet beløb på ca. 70,9 mio. kr. og der er uddelt støtte for ca. 68,7 mio. kr.

Sundhedsstyrelsen har i alt modtaget fem ansøgninger til et samlet beløb på ca. 70,9 mio. kr. og der er uddelt støtte for ca. 68,7 mio. kr. Region Midtjylland Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Center for Spiseforstyrelse og Skolebørnsafsnit C, AUH Risskov Skovagervej 2 8240 Risskov Att. Mette Holmkær Kill mette.kill@ps.rm.dk, meresoer@rm.dk,

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Tårnby Kommune. Elisabeth Jessen

Tårnby Kommune. Elisabeth Jessen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Tårnby Kommune Elisabeth Jessen omsorg@taarnby.dk Dato: 6. april 2017 Sagsbeh.: DEPMVK Sags nr.: 1702603 Vedrørende

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

(2) Med de begrænsninger, der følger af stk. 1 forudsættes det, at

(2) Med de begrænsninger, der følger af stk. 1 forudsættes det, at Standardvilkår af marts 2013 for modtagelse af tilskud fra ordningen for Grønne Ildsjæle Finanslov 2013, tekstanmærkning 106. 1. Generelle forpligtelser (1) Tilskuddet er ydet under en forudsætning om,

Læs mere

c) den i ansøgningen indeholdte projektbeskrivelse og/eller projektering er fagmæssigt korrekt,

c) den i ansøgningen indeholdte projektbeskrivelse og/eller projektering er fagmæssigt korrekt, MILJØstyrelsen Standardvilkår af september 2014 for modtagelse af tilskud til miljøeffektiv teknologi i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 456 af 25. april 2013 om tilskud til miljøeffektiv

Læs mere

Norddjurs Kommune Velfærdsforvaltningen, Socialområdet Torvet 3 8500 Grenaa Att. Bo Lindballe og Hanne Nielsen

Norddjurs Kommune Velfærdsforvaltningen, Socialområdet Torvet 3 8500 Grenaa Att. Bo Lindballe og Hanne Nielsen Norddjurs Kommune Velfærdsforvaltningen, Socialområdet Torvet 3 8500 Grenaa Att. Bo Lindballe og Hanne Nielsen Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundhedsstyrelsens satspulje om fremme af unges mentale

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Ballerup Kommune Center for Social og Sundhed Hold-an vej 7 2750 Ballerup Att. Benedicte Bang Michelsen og Eva Borg

Ballerup Kommune Center for Social og Sundhed Hold-an vej 7 2750 Ballerup Att. Benedicte Bang Michelsen og Eva Borg Ballerup Kommune Center for Social og Sundhed Hold-an vej 7 2750 Ballerup Att. Benedicte Bang Michelsen og Eva Borg Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundhedsstyrelsen fra satspuljen Sundhedsfremme målrettet

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har modtaget 34 ansøgninger dækkende 60 kommuner. Disse kommuner har tilsammen søgt for et samlet beløb på 71,1 mio. kr.

Sundhedsstyrelsen har modtaget 34 ansøgninger dækkende 60 kommuner. Disse kommuner har tilsammen søgt for et samlet beløb på 71,1 mio. kr. Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Att. Rune Winther Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundhedsstyrelsen Tak for ansøgningen til at deltage i at styrke den kommunale indsats på alkoholområdet gennem

Læs mere

Egedal Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum.

Egedal Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M kda@sum.dk W sum.dk Dato: 4. november 2016 Sagsbeh.: lvp Sags nr.: 1608002 Egedal Kommune Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundheds-

Læs mere

Region Nordjylland, Psykiatrien Brønderslev Psykiatrisk Sygehus, Klinik Nord Hjørringvej Brønderslev Att. Helle K.

Region Nordjylland, Psykiatrien Brønderslev Psykiatrisk Sygehus, Klinik Nord Hjørringvej Brønderslev Att. Helle K. Region Nordjylland, Psykiatrien Brønderslev Psykiatrisk Sygehus, Klinik Nord Hjørringvej 180 9700 Brønderslev Att. Helle K. Jakobsen Mail: h.jakobsen@rn.dk; ankrh@rn.dk; m.kjoelbye@rn.dk 30. august 2013

Læs mere

Sundhedsstyrelsen kan meddele, at projektet er bevilliget støtte. De nærmere forudsætninger og støttebeløb fremgår af vedlagte tilsagnsskrivelse.

Sundhedsstyrelsen kan meddele, at projektet er bevilliget støtte. De nærmere forudsætninger og støttebeløb fremgår af vedlagte tilsagnsskrivelse. Bornholms Regionskommune Ullasvej 17 3700 Rønne Att. Lulu-Ann Jacobsen Michael Hansen Bager Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen vil gerne takke for ansøgningen om støtte

Læs mere

Albertslund Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum.

Albertslund Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M kda@sum.dk W sum.dk Dato: 5. juli 2016 Sagsbeh.: lvp Sags nr.: 1605413 Albertslund Kommune Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundheds-

Læs mere

(2) Med de begrænsninger, der følger af stk.1 forudsættes det, at

(2) Med de begrænsninger, der følger af stk.1 forudsættes det, at Pesticider og Genteknologi J.nr. MST-669-00196 Ref. hefbr Den 26. september 2011 Standardvilkår for modtagelse af tilskud til gennemførsel af projekter til ansøgninger om godkendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler,

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav til ansøgninger... 4 1.2. Vejledning

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Udmøntningen af midlerne til regioner og kommuner sker via følgende 2 puljer:

Udmøntningen af midlerne til regioner og kommuner sker via følgende 2 puljer: Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses puljer vedrørende forløbsprogrammer og patientundervisning og egenbehandling Puljen 2010-2012.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 1. Generelle forpligtelser (1) Tilskuddet er ydet under en forudsætning om, at tilskudsmodtageren

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd

Udkast til. Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd Udkast til Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd I medfør af tekstanmærkning nr. 119 ad 29.29.04 på lov om tillægsbevilling for finansåret 2016, fastsættes:

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om Pulje til fremme af cykling

Udkast. Bekendtgørelse om Pulje til fremme af cykling Udkast Bekendtgørelse om Pulje til fremme af cykling I medfør af tekstanmærkning nr. 121 til 28.21.23 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Reglerne i denne

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Vedrørende ansøgning om støtte fra puljen til styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner og almen praksis vedr. subakutte/akutte tilbud

Vedrørende ansøgning om støtte fra puljen til styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner og almen praksis vedr. subakutte/akutte tilbud Region Syddanmark Sygehus Sønderjylland Kresten Philipsens Vej 15 6200 Aabenraa Att. Ditte Thinggaard kontakt@shs.regionsyddanmark.dk Kopi til: Aabenraa Kommune Att. Jakob Kyndal post@aabenraa.dk 20. december

Læs mere

Standardvilkår for projekter omfattet af Forsøgsordning med energieffektive transportløsninger

Standardvilkår for projekter omfattet af Forsøgsordning med energieffektive transportløsninger Standardvilkår for projekter omfattet af Forsøgsordning med energieffektive transportløsninger 1. Generelle forudsætninger 1.1.1 Det forudsættes, at Tilskudsmodtager har foretaget omhyggelige undersøgelser

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Fjerkræafgiftsfonden...1 2 Fjerkræafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...1

Læs mere

Solrød Kommune Sundhedsplejen Højagervænget Solrød Att. Marthine Düring Muldbjerg, Dorte Saabye og Stine Lykke Nielsen

Solrød Kommune Sundhedsplejen Højagervænget Solrød Att. Marthine Düring Muldbjerg, Dorte Saabye og Stine Lykke Nielsen Solrød Kommune Sundhedsplejen Højagervænget 35 2680 Solrød Att. Marthine Düring Muldbjerg, Dorte Saabye og Stine Lykke Nielsen Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundhedsstyrelsen under satspuljen "Forebyggende

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING Her findes en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet, samt til de bilag, som ansøger som minimum skal indsende sammen med ansøgningen. Hvis ansøgningen om tilskud ikke

Læs mere

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013 Soderup Bylav C/O Jens-Ulrik Funch Soderup Tadrevej 33 4340 Tølløse Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-4942 Sagsbehandler.: Jonas Elkjær/ Helene Mathiasen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg Viborg

Region Midtjylland Skottenborg Viborg Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Att. : Specialkonsulent Mette Byrgiel Bach (mette.byrgiel.bach@rm.dk) Strategisk konsulent Jacob Møller Jørgensen (jamoj@aarhus.dk) Vedrørende ansøgning om

Læs mere

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. juni 2013 CP13/13 Lars Moustgaard lamo@vd.dk 7244 3041 PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i

Læs mere

Region Sjælland fremsender hermed tilsagn om tilskud fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler til ovennævnte projekt.

Region Sjælland fremsender hermed tilsagn om tilskud fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler til ovennævnte projekt. Lene Vestergård Skørpingevej 53 Havnelev 4673 Rødvig Stevns Dato: 26. juni 2015 Tilsagn om tilskud fra de regionale udviklingsmidler til KLINT et musikalsk/scenisk værk Region Sjælland fremsender hermed

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi UDKAST af 25.1.13 Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 på finansloven for 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdsmiljøforskningsfonden

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdsmiljøforskningsfonden Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdsmiljøforskningsfonden Arbejdstilsynet Kontoret for Analyser og Data Arbejdsmiljøforskningsfondens sekretariat Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle vilkår

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Årlig statusrapport. Denne skabelon skal anvendes ved den årlige afrapportering af længerevarende projekter i januar måned.

Årlig statusrapport. Denne skabelon skal anvendes ved den årlige afrapportering af længerevarende projekter i januar måned. Årlig statusrapport Denne skabelon skal anvendes ved den årlige afrapportering af længerevarende projekter i januar måned. Oplysninger og dokumentation som afgives nedenfor under pkt. 2. vil blive offentliggjort

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Disse generelle vilkår for forskningsbevilling (herefter "generelle bevillingsvilkår") er gældende for Hørslev-Fondens tildeling af bevillinger

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2013, Version 2

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2013, Version 2 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2013, Version 2 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer af projekter der kan ydes tilskud til...2 4. Hvor meget

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S Vi gør en dyd ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med os dette gælder både vores kreative og grafiske kunnen samt levering, men gælder også det

Læs mere

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning Ansøgningstermin November 2013 Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning. Ansøgningstermin november 2013 Udarbejdet af: Jonna

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen

Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Når du vil ansøge Uddannelsespuljen... 4 2.1 Hvem kan ansøge og til hvad?... 4 2.2 Uddannelsespuljens

Læs mere

VILKÅR FOR STØTTE TIL MARKEDSFØRING OG DISTRIBUTION AF DANSKE FILM

VILKÅR FOR STØTTE TIL MARKEDSFØRING OG DISTRIBUTION AF DANSKE FILM Q DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL MARKEDSFØRING OG DISTRIBUTION AF DANSKE FILM GÆLDENDE PR 1. OKTOBER 2012 GOTHERSGADE 55 1123 KØBENHAVN K TEL 3374 3400 FAX 3374 3697 2/6 1. FORMÅL Det Danske

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Tilskudsordning for de politiske ungdomsforeninger PUS-ordningen

Tilskudsordning for de politiske ungdomsforeninger PUS-ordningen Tilskudsordning for de politiske ungdomsforeninger PUS-ordningen De politiske ungdomsforeninger har i Aarhus Kommune deres egen tilskudsordning (PUS-ordningen). Foreninger der modtager tilskud fra PUS-ordningen

Læs mere

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme.

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postbox 2593 2100 København Ø Tlf. 3529 8100 Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, uddannelse, information mv. REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2015 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 21. december 2015 og erstatter generelle bestemmelser af december 2014. Der er foretaget ændringer i afsnit 1.3 vedrørende indrapportering

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

(2) Med de begrænsninger, der følger af stk.1 forudsættes det, at

(2) Med de begrænsninger, der følger af stk.1 forudsættes det, at 10. oktober 2016 J. nr. MST-667-00255 Standardvilkår for modtagelse af tilskud til gennemførsel af pesticidforskningsprojekter, jf. 36, stk. 3 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24.

Læs mere

Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer

Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer Sundhedsstyrelsen Maj 2011 Vejledning til ansøgningsskema Tips- og lottomidler 2011 Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer Sundhedsstyrelsen Enhed for Sunde Rammer Islands Brygge

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Biodiversitet og arter J.nr. Ref. jafri Den 10. oktober 2014 Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Baggrund Miljøministeren har besluttet at en fortsat indsats til forebyggelse af anskydninger

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden (herefter kaldet Fonden).

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden (herefter kaldet Fonden). Betingelser for investeringer til danske deltagere i Eurostars, ECSEL, AAL JU, EUREKA Turbo og QuantERA godkendt efter 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 1260 København K Nedenstående bevillingsbetingelser

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Vilkå r for tilskud frå Erhvervsministeriets Lånddistriktspulje juli 2017

Vilkå r for tilskud frå Erhvervsministeriets Lånddistriktspulje juli 2017 1 Vilkå r for tilskud frå Erhvervsministeriets Lånddistriktspulje juli 2017 Indhold 1. Indledning... 2 2. Tilskuddets anvendelse... 2 3. Udbetaling af tilskud... 2 Indberetning til SKAT... 2 De minimis...

Læs mere