Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus"

Transkript

1 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens aktiviteter vil primært foregå i og omkring idrætsanlæg, som ansøges hos Aarhus Kommune, Sport & Fritid. Desuden vil der kunne foregå aktiviteter i foreningens i naturlige omgivelser. 2 Foreningens formål Taekwondo Klub Do, Aarhus er medlem af Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) og Danmarks Idræts Forbund (DIF). Foreningen er underlagt de gældende regler fra disse forbund og forpligter sig til at overholde disse. Desuden er foreningen forpligtet til at indbetale kontingent til DTaF efter de til enhver tid gældende regler. Taekwondo Klub Do, Aarhus specifikke målgruppe er bredden. Formål er at samle børn, unge og voksne, hvor de er, og at møde dem i nærmiljøet. Foreningen har til hensigt at undervise i taekwondo og herigennem skabe et fællesskab for medlemmerne Via målgruppens fællesnævner, taekwondo, skabes der en bevidsthed om bevægelse, motion, styrke træning og koordination. 3 Foreningens drift Taekwondo Klubben Do skal drives af engagerede unge, forældre samt andre som er engagerede og som er medlem og i direkte tilknytning til Taekwondo Klubben Do, eller lign (passive medlemmer). Taekwondo Klubben Do finansieres ved medlemsbetaling, medlemsstøtte fra hjemmehørende kommune og sponsorater fra virksomheder, som har interesse i at støtte en aktiv forening for alle unge med tilknytning til Taekwondo Klubben Do og Aarhus kommune. Kun et aktivt medlemskab giver tilknytning til Taekwondo Klubben Do, (se 4). Side 1 af 6

2 4 Medlemmer Kun aktive medlemmer fra 7 år kan være medlem af Taekwondo Klubben Do (min aldersgrænse er 7 år). Træner kan give dispensation for børn under 7 år ved en konkret vurdering. Medlemmer under 18 år skal have forældres eller værges skriftlige samtykke. Som aktivt medlem skal man være betalende medlem, (se 5). For at være medlem skal man være betalende, herunder passive medlemmer. Ved indmeldelse benyttes den af bestyrelsens udformede blanketter, hvorpå medlemmets personlige oplysninger påføres. Personlige oplysninger af relevans for indmeldelse er: Fulde navn Bopæl Alder Telefonnummer adresse Evt. samtykke erklæring (for personer under 18 år på indmeldelsestidspunktet) Klubben forbeholder sig retten til at indhente straffe attest for medlemmer. Attest for trænere påkræves. ved indmeldelse skrives under på, at man ikke tidligere er straffet for vold og gadeuorden mm. Disse oplysninger vil blive behandlet efter Persondataloven, og bestyrelsen har det fulde ansvaret herfor. 5 Kontingent Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og betales forud. Der opkræves kontingent til DTaF (licens) sammen med alm. kontingent. Der vil være kontingentopkrævning kvartalsvist. Kontingentet vil være gældende for medlemskab 3 måneder frem fra den 1. januar. Indmeldes et medlem midt i et kvartal, dækker medlemskab det pågældende kvartal ud. Der er for hvert nyt medlem en gratis prøveperiode på 14 dages fri træning og 14 dages opkrævnings tid. Indmeldes et medlem efter en kvartalsopkrævning, modregnes gratis perioden. Side 2 af 6

3 Genindmeldelsesgebyr: Gælder for genindmeldelser i indeværende kalenderår. Det primære mål for denne vedtægt er at forhindre ud- og indmeldingerne før og efter sommerferien. Beløb fastsat til kr. 100,- Indmeldes et medlem midt i en kvartals periode, er der mulighed for dette medlem først at blive opkrævet kontingent fra det efterfølgende kvartal. Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 14 dage efter betalingsfrist. 6 Foreningens ledelse Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 7 Generalforsamling Den ordinære generalforsamling holdes én gang om året inden udgangen marts måned. Indkaldelse vil ske senest 4 uger før afvikling af generalforsamling. Indkaldelse vil blive gennemført via mail, opslag(hvis muligt) og hjemmeside. Indsigelser, forslag osv. skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingsdato. Den ordinære generalforsamling har som minimum følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning 3) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab Fremlæggelse af foreningens budget til orientering 4) Indkomne forslag 5) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter til foreningens bestyrelse (se 8) 7) Valg af revisor og revisorsuppleant. 8) Eventuelt 8 Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består af et ulige antal personer, som minimum 3 personer: 1 formand (vælges for 2 år i lige år, må dog maks. sidde på poste i 4 år) 1 næstformand (vælges for 2 år, ulige år) 1 kassér (vælges for 2 år) Side 3 af 6

4 For at skabe kontinuitet i bestyrelsen vælges formanden hvert lige år (f.eks og 2012). Næstformanden vælges hvert ulige år (f.eks og 2011), sammen med kasseren. Menige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges hvert år. Alle kan genvælges ved, sammen med den officielle indkaldelse til generalforsamling at meddele sig villig til genvalg. 9 Bestyrelsens opgaver & virke Taekwondo Klubben Do bestyrelses opgaver er at varetage ansvaret for aktiviteter planlagt af bestyrelsen. Bestyrelsen skal være åben overfor medlemmernes eventuelle ønsker omkring aktiviteter, som stemmer overens med foreningens formål. Taekwondo Klubben Do retningslinjer for ledelse og ledere, skal altid se sig selv som forbilleder og derfor agere derefter på en god og hensigtsmæssig måde. Retningslinjer: Trænere/bestyrelsesmedlemmer skal til enhver tid følge landets love og regler i forbindelse med sit virke. I etiske spørgsmål henvises der til foreningens beskrivelse om etik Etiske retningslinjer. Ingen må på nogen måde udsættes for overgreb, hverken af voldelig, seksuel karakter eller anden form for krænkelse. Taekwondo Klubben Do skal altid arbejde på at skabe sociale rammer der inkluderer alle medlemmerne, som på alle måde kan accepteres og anses for trygge af alle medlemmer pårørende. Trænere skal være beviste om at alle aktiviteter i Taekwondo Klubben Do sker på ansvarsfuld måde. I øvrigt anses Spillereglerne for en træner altid at være gældende. 10 Budget, ansøgning, regnskab & revision Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår følger Aarhus Kommunes regnskabsår, som er kalenderåret. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Side 4 af 6

5 Årsregnskabet skal opgøres således, som god regnskabsskiktilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav. Det særlige tilskudsregnskab skal indsende til godkendelse hos Aarhus Kommune sammen med ansøgningen om aktivitetsstøtte/lokaletilskud. Tilskudsregnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og revisor. Ved samlede tilskud på under ,00 kroner revideres regnskabet af en af generalforsamlingen valgt revisor. Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne. Ved samlede tilskud på ,00 kroner eller derover revideres regnskabet af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller en registreret revisor. Aarhus Kommune foretager stikprøvekontrol heraf. 11 Tegningsret Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i foreningen. 12 Hæftelse Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsomt. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven. For de forpligtelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue. 13 Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Sport & Fritid ved Aarhus Kommune for at sikre, at de til stadighed opfylder lovens krav. Side 5 af 6

6 14 Ophør Beslutningen om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som ved vedtægtsændring. Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttigt formål indenfor idræt og kultur indenfor Aarhus kommune. Side 6 af 6

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter

Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter Bestyrelse: Formand Kenneth Fritze Flink Kasserer Bo Grubbe Jensen Bestyrelsesmedlem Jan Rasmussen Bestyrelsesmedlem Lasse Andersen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

LOLLAND FALSTER RC KLUB

LOLLAND FALSTER RC KLUB LOLLAND FALSTER RC KLUB 1. Navn og hjemsted. KLUBBENS navn er: Lolland Falster RC klub (LFRC) Foreningen har hjemsted på Gartnervej 3 4800 Nykøbing F. 2. Foreningens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

a snlnscn pohon Ballerup Kommune, att. Gry Andersen Kultur & Fritid Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Fremsendes til godkendelse Venlig hilsen

a snlnscn pohon Ballerup Kommune, att. Gry Andersen Kultur & Fritid Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Fremsendes til godkendelse Venlig hilsen a snlnscn A A pohon Ballerup Kommune, att. Gry Andersen Kultur & Fritid Hold-an Vej 7 Fremsendes til godkendelse Venlig hilsen Foreningen Apollons Revisor Hjortestien 8 2860 Søborg Ballerup Kommune Kultur

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere