LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet LAG Faaborg-Midtfyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -"

Transkript

1 LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser i landdistrikterne Er baseret på nytænkning og som er levedygtige Styrker og udvikler kreativitet, tværfaglighed og netværk Er på forkant med IT-udviklingen Er forankret i lokalsamfundet med udsyn til verden LAG Faaborg-Midtfyn Banegårdspladsen 2 B, Faaborg Tlf

2 Indledning Bestyrelsen I denne pjece kan du læse om, hvordan du søger økonomisk støtte via LAG Faaborg-Midtfyn. Vi fortæller også lidt om hvem vi er, og hvordan vi kan hjælpe dig med dine projekter. Og du får også lidt information om Landdistriktprogrammet. LAG Faaborg-Midtfyn modtager ansøgninger til udvikling af kommunens landdistrikter. De økonomiske midler kommer fra EU s Landdistriktprogram og FødevareErhverv. Grundlaget for vores arbejde er en udviklingsstrategi for årene Udviklingsstrategien rummer en analyse af kommunen, vores strategi, budget og andre formelle oplysninger, som FødevareErhverv har bedt om. Strategien er på godt 50 sider. Derfor har vi udarbejdet denne pjece, som skal give en let forståelig og praktisk anvendelig information til alle interesserede. Vi håber, at denne pjece kan motivere og sætte gang i lysten til at udvikle projekter. Har I spørgsmål eller brug for anden hjælp, er I velkomne til at kontakte os. Vi er klar til at hjælpe og glæder os til det videre samarbejde med lokale borgere, virksomheder og andre aktører. Erik Rahn Jensen, Ryslinge, formand Erik Sønderskov, Ferritslev, næstformand Frank Karl, Årslev, kasserer Bo Petersen, Paul Hegedahl, Horne Christian Ermose, Korinth Fleming Frederiksen, Jørn Bertelsen, Vester Hæsinge Inge Merethe Godske Pedersen, Vester Hæsinge Lykke Debois, Faaborg (udpeget af Region Syddanmark) Henning Andersen, Espe (udpeget af Faaborg-Midtfyn Kommune) Bestyrelsens opgaver er blandt andet: At drøfte og vedtage de overordnede visioner, værdier og strategier At godkende projekter til finansiering under Landdistriktprogrammet Foreningens formål er blandt andet: At fremme den lokale landdistriktsudvikling i overensstemmelse med Landdistriktprogrammet. Det skal ske i et samarbejde med frivillige kræfter og organisationer samt med kommune og region At deltage aktivt i den samlede landdistriktsindsats i området Medlem Har du lyst til at blive medlem? Banegårdspladsen 2 B, Faaborg Tlf august 2008 Medlemskabet er gratis. Du skal bo i kommunen og være over 15 år. Du kan både være medlem som borger, eller du kan repræsentere en forening eller en organisation. Som medlem får du stemmeret på generalforsamlingen. Vi sender jævnligt information ud til vore medlemmer med . Det kan både være nyt om tilskudsordningen, næste ansøgningsfrist, og det kan være kort information om andre tilskudsordninger

3 7. Idræt At formidle kultur, historie og kulturbegivenheder på en tidssvarende måde At skabe netværk både i og udenfor kommunen At gøre det attraktivt for mennesker i de kreative erhverv at bosætte sig i landdistrikterne Det konkrete mål for dette indsatsområde er 20 projekter, der relaterer sig til idræt i bred forstand. 8. Natur At eksisterende foreninger indgår i et tættere samarbejde At skabe internationale kontakter til gensidig inspiration At etablere nye idræts- og motionstilbud med bred appel og på overvejende frivillig basis. At forene natur og idræt At særlige grupper, fx idrætssvage eller ældre borgere, får transportmuligheder eller mulighed for at dyrke idræt og motion i mindre grupper tæt ved deres bolig At skabe fysisk aktivitet for individuelle og smågrupper i uformelle rum (indendørs/udendørs) At skabe arbejdspladser i samarbejde med det øvrige idrætsliv Det konkrete mål for dette indsatsområde er mindst 10 aktiviteter, tilbud og fomidlingsinitiativer. At adgangen til naturen sikres ved etablering af stisystemer, skiltning og informationsmateriale. At inddrage beboere og lodsejere i udviklingen og formidling af naturtilbud og sikring af adgang At formidle naturværdier og naturtilbud At sikre dialog og sammenhængskraft mellem by og land At samarbejde med myndigheder, foreninger og fonde om naturbevarelse Hvem er vi LAG Faaborg-Midtfyn er en forening, der hører til i Faaborg-Midtfyn Kommune. Foreningen har en bestyrelse, som er valgt på en generalforsamling. Vi er godt 130 medlemmer (2008). Og så er der ansat en koordinator til at varetage det daglige arbejde. Der er 11 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er bredt sammensat fra hele kommunen, og der er repræsentanter for erhvervsliv og foreninger. Der sidder også repræsentanter for kommunen og Region Syddanmark i bestyrelsen. Du finder listen over bestyrelsesmedlemmer sidst i pjecen. LAG står for Lokal Aktions Gruppe. Det er ikke et navn, vi selv har fundet på. Det er EU, som står bag ønsket om, at lokalområderne i Europa selv skal have indflydelse på, hvordan støttekronerne skal fordeles. I alle udkantområder i Europa er der således oprettet aktionsgrupper, og i Danmark er der ca. 50 lokale foreninger, som prioriterer uddelingen af støttekroner fra Landdistriktprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet. Vores opgave er at vurdere og prioritere projektansøgninger. Men tilskuddene bliver udbetalt direkte fra FødevareErhverv (direktorat under Fødevareministeriet). Og det er også FødevareErhverv, der står for den endelige godkendelse af ansøgningerne. Vi ser det som en unik chance for at deltage i arbejdet med at skabe det hele liv på landet og indfri målet om at skabe vækst og udvikling i Faaborg- Midtfyns landdistrikter. Vi sender jævnligt information til vores medlemmer med nyheder og nyt om andre tilskudsordninger. Følg også med i vores arbejde på hjemmesiden

4 Det overordnede mål med Landdistriktprogrammet er, at der skal være attraktive levevilkår i landdistrikterne, således at folk fortsat har lyst til at bo i landdistrikterne, herunder skal antallet af arbejdspladser øges. Danmark og EU har afsat 6,2 mia. kr. til dette formål. LAG Faaborg-Midtfyns vision Målsætninger Det er vores vision at støtte og udvikle det gode og hele liv i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Overordnet vil vi understøtte nye initiativer, der retter sig mod at skabe trivsel og gode bo- og levevilkår. Det kan være nye fritidsaktiviteter både i form af idræt, utraditionelle aktiverende kulturtilbud og andet samt nye foreningsformer og netværk. Projekter og initiativer skal baseres på lokale ildsjæle og frivillige foreninger som drivkraft. Overordnet vil vi understøtte nye erhvervsaktiviteter. Det kan være i form af etablering og videreudvikling af mikrovirksomheder/iværksættere med vækstpotentiale. Der kan være tale om hjemmearbejdspladser, spændende faciliteter for turister, nye fødevarevirksomheder baseret på forædling og salg af lokalområdets naturlige produkter, nye typer servicevirksomheder. Vi er i dag en del af en international verden også i landdistrikterne. Derfor er vi også opmærksomme på, at projekter, der kan gavne international kontakt til og fra lokalområderne er vigtige. Kreativitet er et råstof. Og tværfaglighed kan tilføre et projekt nye spændende vinkler. Netværk og samarbejde i lokalsamfundet og ud af lokalsamfundet sikrer, at projektet er forankret og ikke blot en isoleret ø. Dette sikrer projektets levedygtighed og opbakning fra lokalområdet. For mange projekter vil det være relevant at være på forkant med ITudviklingen dette er også én af vore prioriteringer. Det er selvfølgelig også vigtigt, at projekterne er bæredygtige økonomisk såvel som organisatorisk. At etablere alternative overnatningsmuligheder At anvende nedlagte banestrækninger til turistformål 4. Børn og unge Det konkrete mål for dette indsatsområde er mindst 20 projekter, der relaterer sig til børn og unge. At skabe flere og tidssvarende fritidstilbud At børn og unge får større indflydelse og ansvar, fx gennem afholdelse af fremtidsværksteder At de unge medvirker ved nye og større begivenheder fx rollespil At børn og unge samles på tværs af geografiske områder At etablere caféer til lektiehjælp, ældre hjælper yngre o. lign. At arbejde med livsstilsfaktorer: Kost, Rygning, Alkohol og Motion At der skabes tilhørsforhold til området. De unge bliver ambassadører for området. 5. Landsbyudvikling Det konkrete mål for dette indsatsområde er mindst 20 projekter. 6. Kultur At sikre servicefaciliteter og detailhandel i området, fx i utraditionelle kombinationer At udvikle bevarende lokalplaner At tomme bygninger bliver registreret og renoveret At understøtte lokalsamfundets sociale engagement og fællesskaber At udvikle organiseringsevne, innovation og kreativitet At der samarbejdes på tværs i lokalområdet og med andre lokalområder At sikre adgangen til bredbånd/fibernet Det konkrete mål for dette indsatsområde er 20 aktiviteter. At inddrage børn og unge i et aktivt kulturliv

5 Det vil være nødvendigt at skabe helt nye og andre former for erhverv, som passer ind i landdistrikterne. Samarbejdet skal styrkes internt i kommunen, og der skal samarbejdes med regionale, nationale og internationale aktører. Den digitale teknologi skal være i fokus. 3. Turisme At etablere nye former for selvstændig virksomhed, netværk og klyngedannelser At udvikle nye produkter og services inden for eksisterende forarbejdningsvirksomheder og nye ikke-jordbrugsaktiviteter. At styrke etablering af kreative erhverv At styrke innovation, viden og synergi At etablere hjemmearbejdspladser og distancearbejde i samarbejde med større virksomheder At skabe fælles branding af produkter, fx lokale fødevarer At anvende bioteknologi, fx udnyttelse af affaldsstoffer fra landbruget Det konkrete mål for dette indsatsområde er etablering af mindst 10 nye turistaktiviteter og 5 nye niche- og merproduktioner indenfor turismeerhvervet, Turistprojekterne skal udføres, så både turister og lokalbeboere har gavn af dem. Både små og større aktører bør finde sammen om spændende tilbud. Der bør arbejdes for sammenhæng mellem de forskellige attraktioner også i regionen. Der ligger muligheder i sammenhængen mellem turisme, kultur og erhverv. Vi støtter bl.a. projekter, som går ud på At kommunens unikke kultur og historie formidles med fremsyn og gerne med moderne teknologi At iværksætte nye muligheder for markedsføring, fx virtuel turisme (som del af andet projekt) At udvikle tematurisme: Fx filmturisme, bogturisme, gastronomi etc. At etablere fx Ø-havsspor, naturspor, historiske spor etc. At etablere nichetilbud til igangværende attraktioner (meroplevelse) At udbygge kendskabet til vandre- og cykelstier. Etablering af nye muligheder for adgang til naturen, herunder også vandstier til fx kajakker. At der sker samarbejde og overførsel af viden mellem lokale turistvirksomheder og regionale/nationale aktører Enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og offentlige myndigheder kan søge. Projektet skal gennemføres i kommunen Der kan søges om tilskud til projekter på tværs af kommuner. Ansøgningen sendes til hver af de LAG er, som projektet berører. Primærproducenter: Landmænd, fiskere, gartnere kan ikke søge til udvikling af deres hovederhverv, men gerne til andre projekter. Tjek i øvrigt i vejledning fra FødevareErhverv. Vær i god tid! Hvem kan søge Hvad kan vi hjælpe med Det er altid en god idé at kontakte sekretariatet før du indleverer din ansøgning. Aktionsgruppen har ansat en koordinator, som blandt andet skal rådgive ansøgere. Koordinatoren kan støtte et projekt på flere måder: Gode råd i idéfasen. Vejledning i at udfylde ansøgningsskema Tjek af ansøgningsskema Gode råd mht. projektbeskrivelsen: Har du fået det hele med? Koordinering med andre projekter, der ligner dit Kontakt til Fødevareministeriet Koordinatoren kan også komme med oplæg om tilskudsordningen på offentlige møder eller tage et møde med Lokalrådet. Er der mange ansøgere vil vejledningen foregå på informationsmøder. Bestyrelsen i LAG Faaborg-Midtfyn har til opgave at vurdere og prioritere projekter fra området. Men tilskuddene bliver udbetalt fra FødevareErhverv. Og det er også FødevareErhverv, der står for den endelige godkendelse af ansøgningerne

6 Hvordan søger man Tilskudsordningen er en del af Landdistriktprogrammet. Det er FødevareErhverv, som giver det endelige tilsagn og som udbetaler den økonomiske støtte. Derfor skal du også læse FødevareErhvervs særlige vejledning, og du skal bruge deres ansøgningsskema, når du søger via os. Desuden skal du lave en beskrivelse af projektet på 2-5 sider. Alt materiale ligger på FødevareErhvervs hjemmeside. Linket er Du kan linke direkte fra LAG Faaborg-Midtfyns hjemmeside. Det er en god idé altid at bruge et frisk ansøgningsskema og en frisk vejledning. Der kan være sket rettelser, siden du så materialet sidst. Giv dig god tid til at sætte dig ind i materialet. Der er en del læsearbejde. Formålet med projektet skal ligge indenfor rammerne af vores indsatsområder, se næste side. Samtidig skal projektet også ligge indenfor de rammer, som står i FødevareErhvervs materiale. Så det er vigtigt at læse begge dele inden du lægger dig alt for fast på, hvad du vil søge til. Ansøgningen sendes til os. I øjeblikket er der to ansøgningsrunder om året. Se næste ansøgningsfrist på vores hjemmeside. Støttesatsen er pt. på max. 50 %, fødevarevirksomheder dog max. 40 %. Der er tale om maksimumssatser. Bestyrelsen kan vælge, at dit projekt skal have en mindre støttesats, fx hvis der er mange ansøgere, eller hvis dit projekt kun i mindre grad opfylder formålene. Det betyder, at du selv skal ud og skaffe resten af midlerne. Det kan fx være tilskud fra kommunen, fra Lokale og Anlægsfonden eller andre. Det kan være lån. Og endelig kan det selvfølgelig være dine egne penge. Frivilligt arbejde i en forening kan indgå som en del af finansieringen med 100,- kr. pr. time. Det er en lidt teknisk detalje, som du kan læse mere om i FødevareErhvervs vejledning. For resten af 2008 er der ca. 2,6 mio kr. i puljen. Ca. 1,1 mio skal gå til erhvervsprojekter, medens den resterende sum skal gå til almennyttige projekter. Bestyrelsen kan vælge ikke at uddele alle pengene i år, men overføre dem til næste år. Vi kender endnu ikke budgettet for Som vi skriver på forsiden prioriterer vi projekter, som bl.a. er Baseret på nytænkning og som er levedygtige Styrker og udvikler kreativitet, tværfaglighed og netværk Er på forkant med IT-udviklingen Er forankret i lokalsamfundet med udsyn til verden Vi har 8 indsatsområder. Det er vigtigt, at dit projekt passer ind i mindst et af indsatsområderne og er med til at opfylde vores mål. I ansøgningen skal du skrive, hvilket indsatsområde dit projekt hører under. Nedenfor er nævnt en række eksempler på projekter, vi kan støtte. 1. Bosætning trivsel og nye muligheder Det konkrete mål for dette indsatsområde er en årlig befolkningstilvækst på 0,1% - målt i absolutte tal. Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i kommunen, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse områder højt på deres liste over mulige områder for bosætning. At lokalsamfundet bliver mere tiltrækkende at bo i At der skabes opmærksomhed om lokalsamfundet som et godt sted at bo At nuværende og kommende beboere føler, at de er med til at bestemme og præge udviklingen At bevare samlingssteder til mange formål At tomme bygninger bliver udnyttet og renoveret At nye landdistriktborgere bliver integreret i lokalsamfundet 2. Erhvervsudvikling og iværksættere Det konkrete mål for dette indsatsområde er etableringen af mindst 20 nye virksomheder og 5 bæredygtige netværk Hvad støtter vi

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden Lokale aktionsgrupper i Danmark 2000-2006 LAG Vendsyssel (Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal, Sæby) LAG Nordjylland Vest (Fjerritslev, Brovst, Løgstør,

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Odder

Udviklingsstrategi for LAG Odder Udviklingsstrategi for LAG Odder Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Fiskeriudviklingsprogrammet 2007 2013 Indholdsfortegnelse Gyldighed og revision af Udviklingsstrategien... 3 Formalia... 3 Kontaktpersoner...

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012

De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012 De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012 Februar 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 3 Lokale aktionsgrupper filosofi og organisering... 3 Målsætninger... 3 Hvorfor

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I henhold til bekendtgørelse nr. 256 af 31. marts 2009

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi

Lokal udviklingsstrategi Den Lokale AktionsGruppe for Syd-, Øst- og Midtfyn (LAG SØM) Lokal udviklingsstrategi under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 November 2014 Side 1 af 44 Indhold A. Navn og adresse... 4 B.

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Hej alle. Der er tale om en administrativ godkendelse.

Hej alle. Der er tale om en administrativ godkendelse. From:Anders Holmskov To:Birgit Juel Jarly;Steen Søgaard;Martin Albertsen;Hanne Bille;Martin Broberg Subject:Indsendelse af LAG MANKs udviklingsstrategi til godkendelsem i kommuner og Region Syddanmark

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere