Landbrugsforsikring. Landbrugsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landbrugsforsikring. Landbrugsforsikring"

Transkript

1 Landbrugsforsikring Landbrugsforsikring

2 BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden forsikring 1 4. Krigs-, jordskælvs- og atomskade 1 5. Opkrævning af præmie og afgifter 1 6. Indeksregulering 2 7. Forsikringens varighed og opsigelse 2 8. Besigtigelse 2 9. Tvister vedrørende forsikringsaftalen Lovvalg Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba 2 Fællesbestemmelser 1. Sikrede 4 2. Geografisk område 4 3. Hvilke genstande er dækket 4 4. Hvilke genstande er ikke dækket 5 5. Hvordan beregnes erstatningen 5 6. Erstatningsregler 6 7. Redning, bevaring og oprydning 6 Brand- (inkl. el-skade), tyveri- og vand 1. Hvad omfatter dækningen 7 2. Hvilke skader er dækket 7 3. Hvordan beregnes erstatningen 9 Driftstab 1. Hvad omfatter dækningen Hvilket tab er dækket Hvordan beregnes erstatningen Ændring eller ophør af virksomheden 10 Leverandør/aftager 1. Hvad omfatter dækningen Hvilket tab er dækket Hvordan beregnes erstatningen 11 Lønomkostninger 1. Hvad omfatter dækningen Hvilke omkostninger er dækket Hvordan beregnes erstatningen 12 Haglskade 1. Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen 13 Ventilationssvigt 1. Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen Betingelser for erstatningen 14 Dyreulykke 1. Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen Betingelser for erstatningen 15 Pelsdyrsskind i varetægt 1. Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen 16 Transport 1. Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen Betingelser for erstatningen 17 Følgeskader for kulturer 1. Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen 18 Produktionstab 1. Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen Betingelser for erstatningen 20 Køle og dybfrost 1. Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen Betingelser for erstatningen 21 Kørselskasko 1. Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen 22 Fællesbestemmelser - Ansvar 1. Hvornår er man ansvarlig Geografisk område Dækningssummer Forsikringstid Generelle undtagelser 23

3 BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin Selvrisiko 23 Landbrugsansvar 1. Sikrede Hvilket ansvar er dækket Hvilket ansvar er ikke dækket 25 Motoransvar for traktorer og motorred 1. Sikrede Hvilket ansvar er dækket Hvilket ansvar er ikke dækket Regres 27 Lån og leje 1. Sikrede Hvilket ansvar er dækket 28 Arbejde for andre 1. Sikrede Hvilket ansvar er dækket 29 Produktansvar - stalddørssalg 1. Sikrede Hvilket ansvar er dækket 30 Produktansvar - udvidet 1. Sikrede Hvilke produkter er omfattet Hvilket ansvar er dækket Betingelser for dækningen Geografisk dækningsområde Serieskader 32 Retshjælp 1. Hvem er dækket (sikrede af retshjælpsdækningen) Geografisk område Dækningsperiode Tvister omfattet af dækningen Tvister, der ikke er omfattet at dækningen Hvilke omkostninger er dækket Hvilke omkostninger er ikke dækket Erstatning og selvrisiko Fordeling af omkostninger Merværdiafgift (moms) Valg af advokat 36 11a. Særlige regler for småsager Anmeldelse til Alm. Brand 37 Skovbrand 1. Sikrede Geografisk område Hvilke genstande er dækket Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen Erstatningsregler 40 Forurening 1. Sikrede Hvilket ansvar er dækket Betingelser for erstatningen 42 Forurening - udvidet 1. Sikrede Hvilket ansvar er dækket Fareafværgelse Betingelser for erstatningen 44 Forurening - påbud 1. Sikrede Hvilke skader er dækket Hvilke skader er ikke dækket 45

4 Side 1 af 44 BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin Risikoforandring og ejerskifte Det skal hurtigst muligt meddeles Alm. Brand når 1.1. der sker ændring til anden virksomhed end, hvad der fremgår af policen 1.2. bygningernes tag ændres til blødt tag (strå, rør eller halm) eller fra blødt tag til anden belægning 1.3. der installeres fastbrændselsfyr, halmfyringsanlæg eller andre energianlæg 1.4. bestående energianlæg ændres - også hvis frakoblede energianlæg tages i anvendelse, 1.5. der anvendes varmekanoner i virksomheden 1.6. maskinfællesskab etableres/ophører 1.7. virksomheden skifter ejer 1.8. virksomheden ophører. Hvis Alm. Brand ikke får meddelelse, kan retten til erstatning bortfalde helt eller delvist. Når Alm. Brand har modtaget en sådan meddelelse, tages stilling til, om og på hvilke betingelser og til hvilken præmie forsikringen kan fortsætte. Uanset bestemmelserne i punkt 7 om forsikringens varighed og opsigelse kan Alm. Brand ved risikoforandring og/eller ejerskifte opsige forsikringen eller ændre betingelser og/eller præmie med øjeblikkelig virkning. 2. Anmeldelse af skade Alle skader, tab eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal hurtigst muligt anmeldes til Alm. Brand. Ved haglskade er fristen 72 timer efter haglnedslaget. Opstået forurening eller mistanke herom skal også hurtigst muligt anmeldes til offentlige myndigheder. Tyveri, ran, røveri eller hærværk skal desuden hurtigst muligt anmeldes til politiet. Sikrede har pligt til - så vidt muligt - at afværge eller begrænse skade. Alm. Brand har ret til at foretage samme foranstaltninger. Alm. Brand skal give tilladelse til, at en skade udbedres, eller at beskadigede genstande fjernes, medmindre det sker for at afværge eller begrænse skaden. Undladelse af at efterkomme dette kan få betydning for erstatningen. 3. Anden forsikring Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring også er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold denne forsikring. Bestemmelserne vedrører kun selskaberne, som betaler erstatningen i fællesskab. 4. Krigs-, jordskælvs- og atomskade Forsikringen dækker ikke skade, som er direkte eller indirekte følge af 4.1. krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder 4.2. jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark 4.3. udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Uanset bestemmelsen i punkt 4.3. omfatter branddækningen dog skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanlig industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 5. Opkrævning af præmie og afgifter 5.1. Præmien opkræves over giro eller betalingsservice med tillæg af porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr. Betales præmien ikke senest den på opkrævningen anførte sidste rettidige betalingsdag, sender Alm. Brand en erindringsskrivelse, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest på en ny anført betalingsdag.

5 Side 2 af 44 BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin - 1 Erindringsskrivelsen vil være pålagt et gebyr, ligesom der beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag, til betaling sker Stempelafgift til staten berigtiges i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med præmien Præmien vil endvidere blive tillagt de afgifter, Alm. Brand er lovgivningsmæssigt forpligtet til at opkræve. Bidragene vil fremgå af præmieopkrævningen Alm. Brand er berettiget til at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger, besigtigelser, taksationer og yderligere ydelser i forbindelse med varetagelse af kundeforholdet. De til enhver tid gældende gebyrer kan ses på ligesom de kan oplyses ved telefonisk og personlig henvendelse til Alm. Brand. 6. Indeksregulering Indeksregulering sker i takt med ændringer i Danmarks Statistiks offentliggjorte Lønindeks for den private sektor opgjort ultimo januar kvartal. Indeksreguleringen finder sted i det efterfølgende kalenderår således 6.1. præmien reguleres fra førstkommende forfaldsdag 6.2. forsikringssummer, erstatningsmaksimumbeløb og selvrisici reguleres fra 1. januar. Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden af det anførte indeks, kan Alm. Brand fortsætte reguleringen i overensstemmelse med et andet af Danmarks Statistik offentliggjort indeks. 7. Forsikringens varighed og opsigelse 7.1. Forsikring, der er tegnet for en 1-årig periode (se policen), er fortløbende indtil den af en af parterne skriftlig opsiges med mindst 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag ved en forsikringsperiodes udløb Forsikring, der er tegnet for en flerårig periode (se policen), er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til den flerårige periodes udløb Alm. Brand kan ændre betingelser og/eller præmie med 1 måneds varsel. Forsikringstageren er berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel til ændringsdagen, når ændringen er til ugunst for forsikringstageren Fra anmeldelse af skade og indtil 1 måned efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden, er begge parter berettiget til skriftligt at opsige forsikringen. Forsikringstagerens opsigelse af en forsikring, der er tegnet for en flerårig periode, kan kun ske mod efterbetaling af 20 % af den gældende årspræmie. 8. Besigtigelse Alm. Brand har til enhver tid ret til at lade det forsikrede besigtige. 9. Tvister vedrørende forsikringsaftalen Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. 10. Lovvalg For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed. 11. Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er de til enhver tid værende forsikringstagere i de selskaber i Alm. Brand A/S-Koncernen, der indtegner skadesforsikringer. Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt. Foreningens formål er defineret i vedtægten.

6 Side 3 af 44 Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen. I øvrigt henvises til foreningens vedtægt, som til enhver tid udleveres til foreningens medlemmer efter forlangende. BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin - 1

7 Side 4 af 44 BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin Sikrede Sikret er forsikringstageren som ejer eller bruger af det forsikrede 2. Geografisk område Forsikringen dækker i Danmark 2.1. på det forsikringssted, der fremgår af policen 2.2. på forpagtede landbrugsarealer 2.3. når de forsikrede genstande befinder sig uden for forsikringsstedet. 3. Hvilke genstande er dækket I det omfang det fremgår af policen dækkes: Besætning 3.1. Besætning Dyr Besætningsprodukter Besætningsprodukter fra egne dyr såsom mælk, æg mv. er automatisk meddækket Skind fra pelsdyr Skind fra egne pelsdyr Tilbehør til brug i den forsikrede besætning Tilbehør til den forsikrede besætning, såsom indkøbt færdigfoder og færdigmidler, medicin, hytter til frilandsdyr samt indhegningsmaterialer er automatisk meddækket. Arealer og produkter 3.5. Landbrugsafgrøder Dyrkede landbrugsafgrøder på rod og høstede afgrøder herfra. Ved landbrugsafgrøder forstås korn, roer, kartofler, raps, ensilerings- og grøntfoderafgrøder, frøgræs, kløverfrø, ærter og lupin til modenhed, ærter til konserves, hestebønne, sneglebælg, sennep, solsikke, boghvede, valmue, olie- og spindhør samt gulerødder Specialafgrøder Dyrkede specialafgrøder på rod og høstede afgrøder herfra. Ved specialafgrøder forstås havefrø, grønsager til industri og konsum Frugt og bær Oplag af høstet frugt og bær Kulturer i væksthuse Plantekulturer i væksthuse og bygninger, der beror på forsikringsstedet Læhegn Læhegn for så vidt angår brand, jf. afsnit 100 er automatisk meddækket Oplag af landbrugsafgrøder Oplag af opkøbte landbrugsafgrøder til anvendelse i den forsikrede bedrift og oplag af landbrugsafgrøder for fremmed regning Tilbehør til brug i den forsikrede afgrødeproduktion Tilbehør til de forsikrede afgrøder såsom såsæd, gødning, plantebeskyttelsesmidler samt materialer til produktionens drift og vedligeholdelse er automatisk meddækket. Driftsudstyr Selvkørende maskiner Traktorer, mejetærskere og andre selvkørende maskiner til landbrugsmæssig drift Andre maskiner og redskaber Andre maskiner og redskaber til landbrugsmæssig drift, herunder liftophængte og tilkoblede maskiner/redskaber, håndredskaber og værktøj samt reservedele og brændstof Værkstedsinventar og inventar i øvrigt Værkstedsinventar og inventar i øvrigt, der ikke er omfattet af en bygningsforsikring og anvendes i forbindelse med landbrugsmæssig drift. Andet Byggematerialer til småreparationer Byggematerialer til småreparationer og bygningsvedligeholdelse med indtil kr. (basis 2007) er automatisk meddækket. I det omfang det tilhører forsikringstageren, hører til den virksomhed, der fremgår af policen og beror på forsikringsstedet, omfattes endvidere:

8 Side 5 af 44 BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin Udgifter til genfremstilling af kartoteker og forretningsbøger Udgifter til genfremstilling af kartoteker og forretningsbøger, herunder data på elektroniske medier (eksklusive programmer) med indtil kr. (basis 2007) Rede penge og pengerepræsentativer Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer og dokumenter med indtil kr. (basis 2007), for så vidt angår brand, indbrudstyveri, hærværk, samt ran, røveri og overfald (jf. afsnit 100). 4. Hvilke genstande er ikke dækket Med mindre andet fremgår af policen, omfatter forsikringen ikke 4.1. vildt og vildtopdræt, fisk og fiskeopdræt samt væddeløbsheste 4.2. træer og buske, medmindre der er tale om læhegn 4.3. biler, motorcykler, scootere, knallerter, campignvogne, sø- og luftfartøjer samt dele og tilbehør hertil. 5. Hvordan beregnes erstatningen Skaden opgøres, og erstatningen beregnes på følgende måde: Besætning 5.1. Besætning Skade på besætning erstattes med det beløb, som efter priserne på genanskaffelsestidspunktet vil medgå til at genanskaffe tilsvarende besætning Besætningsprodukter Skade på besætningsprodukter erstattes med salgspriserne på skadetidspunktet med fradrag for sparede omkostninger Skind fra pelsdyr Skade på pelsdyrskind erstattes med salgspriserne på skadetidspunktet med fradrag for sparede omkostninger Tilbehør Skade på tilbehør til brug i den forsikrede besætning erstattes med det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til at genanskaffe tilsvarende tilbehør. Arealer og produkter 5.5.Landbrugsafgrøder og specialafgrøder Skade på afgrøder og produkter erstattes med det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til at genanskaffe tilsvarende afgrøder og produkter Skade på afgrøder og produkter, som er produceret til videre salg, erstattes med salgspriserne på skadetidspunktet med fradrag for sparede omkostninger Skade på udlægsmarker erstattes kun med udgifter til såsæd og de med omsåningen forbundne omkostninger Frugt og bær Skade på oplag af høstet frugt og bær erstattes med salgspriserne på skadetidspunktet med fradrag for sparede omkostninger Kulturer i væksthuse Skade på plantekulturer i væksthuse erstattes med salgspriserne på skadetidspunktet med fradrag for sparede omkostninger Læhegn Skade på læhegn erstattes med det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til at anskaffe og genplante tilsvarende - dog ikke over fire år gamle - vækster Oplag af landbrugsafgrøder Skade på oplag af landbrugsafgrøder - opkøbt eller for fremmed regning - erstattes med det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til at genanskaffe tilsvarende landbrugsafgrøder Tilbehør Skade på tilbehør til brug i den forsikrede afgrødeproduktion erstattes med det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til at genanskaffe tilsvarende tilbehør. Driftsudstyr Maskiner, redskaber og inventar anskaffet som nyt inden for de sidste fire år Skade på maskiner, redskaber og inventar, der inden for de sidste fire år før skaden er anskaffet som nyt, erstattes med det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til reparation eller - ved totalskade - at genanskaffe tilsvarende nye maskiner, redskaber og inventar uden fradrag for alder og brug, men med rimelige fradrag for nedsat anvendelighed og andre omstændigheder (nyværdi). Såfremt reparationsomkostninger overstiger nyværdien, er der tale om en totalskade.

9 Side 6 af 44 BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin Maskiner, redskaber og inventar over fire år eller anskaffet som brugt Skade på maskiner, redskaber og inventar, som er over fire år eller anskaffet som brugt, erstattes med det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til reparation eller - ved totalskade - at genanskaffe tilsvarende brugte maskiner, redskaber og inventar. Såfremt reparationsomkostninger overstiger genanskaffelsesprisen for tilsvarende brugte genstande, er der tale om en totalskade. Såfremt tilsvarende maskiner, redskaber og inventar ikke anskaffes senest et år efter skaden, erstattes med den pris, de skaderamte genstande på skadetidspunktet kunne være solgt for i almindelig handel (handelsværdien). Andet Byggematerialer til småreparationer Skade på byggematerialer erstattes med det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til at genanskaffe tilsvarende byggematerialer. Erstatningen kan ikke overstige kr. (basis 2007) Genfremstilling af kartoteker og forretningsbøger Skade på kartoteker og forretningsbøger erstattes med det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til at genfremstille tilsvarende kartoteker og forretningsbøger. Erstatningen kan ikke overstige kr. (basis 2007). Erstatningspligten er betinget af, at genfremstilling finder sted Rede penge og pengerepræsentativer Skade på rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer og dokumenter erstattes med det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til at genanskaffe tilsvarende værdier. Erstatningen kan ikke overstige kr. (basis 2007) overtage beskadigede genstande mod at levere tilsvarende overtage beskadigede genstande mod at betale kontanterstatning Moms og andre afgifter Såfremt sikrede på skadedagen kan modregne moms og andre afgifter i sit regnskab med SKAT, opgøres erstatningen uden moms og evt. andre afgifter. Moms og andre afgifter udlægges ikke af Alm. Brand Er de enkelte positioner i policen for besætning, arealer og produkter og driftsudstyr fastsat korrekt, gøres der ikke underforsikring gældende Er de enkelte positioner i policen for besætning, arealer og produkter og driftsudstyr ikke fastsat korrekt, og overstiger de i skadetilfælde, hvad der fremgår af policen, er der tale om underforsikring, og skaden erstattes forholdsmæssigt. 7. Redning, bevaring og oprydning Forsikringen dækker tab eller beskadigelse af de forsikrede genstande i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af truende skade på personer eller på ting, der tilhører andre. I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, erstattes rimelige og nødvendige udgifter til redning, bevaring og oprydning. 6. Erstatningsregler 6.1. Alm. Brand kan erstatte en skade ved at sætte beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden betale værdiforringelse

10 Side 7 af 44 BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - besætning, arealer og produkter og driftsudstyr som anført i afsnit 20, punkt Hvilke skader er dækket Den direkte skade på det forsikrede ved 2.1. Ildsvåde (brand) skade ved svidning, forkulning, overophedning eller smeltning, som ikke er en følge af ildsvåde (brand) El-skade Lynnedslag, kortslutning, overspænding, induktion, spændingsudsving og statisk elektricitet. Endvidere dækkes dødsfald i besætningen som følge af direkte strømpåvirkning, der skyldes overgang i eller afledning fra elektriske installationer, og skade på mælk i køletank som følge af en dækningsberettiget el-skade skade, som omfattes af garanti skade, som omfattes af service- eller vedligeholdelsesabonnement skade som følge af fejlkonstruktion, fabrikationsfejl, fejlmontering, fejlbetjening, overbelastning eller mekanisk ødelæggelse skade som følge af alder, brug, tæring, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse skade forårsaget af dyr 2.3. Eksplosion Ved eksplosion forstås en momentan forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme, og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af de reagerende stoffer skade alene ved eksplosion i motors cylinder Pludselig tilsodning Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning eller elektriske apparater Nedstyrtning af luftfartøjer Nedstyrtning af luftfartøjer eller dele derfra Tab eller bortkomst af forsikrede genstande Tab eller bortkomst af forsikrede genstande ved skade som nævnt i punkt 2.1. til Indbrudstyveri Indbrudstyveri foreligger, når tyven har skaffet sig adgang til forsvarligt aflåst bygning, lokale, værelse, eller lofts- og kælderrum, og der forefindes synlige tegn på voldeligt opbrud tyveri fra bygning, der henligger forladt tyveri af aflivede pelsdyr samt uforarbejdet og forarbejdet pelsdyrskind fra rum/lokaler, hvor tyverisikringen ikke er godkendt af Alm. Brand Simpelt tyveri Tyveri uden for bygning eller fra uaflåst bygning, lokale, værelse, lofts- eller kælderrum glemte, tabte eller forlagte genstande tyveri begået af sikrede, medhjælp, logerende eller dermed ligestillede personer tyveri fra bygning, der henligger forladt tyveri af aflivede pelsdyr samt uforarbejdet og forarbejdet pelsdyrskind tyveri af blomster og blomsterløg tyveri af frugt og bær tyveri, når sikrede har udvist grov uagtsomhed tyveri af brændstof (benzin, diesel, olie) med mindre tyveri er sket fra aflåst tank

11 Side 8 af 44 BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin tyveri af ATV'ere og selvkørende plæneklippere/græsslåmaskiner tyveri af byggematerialer Hærværk Skade forvoldt med forsæt og i ondsindet hensigt af personer uden lovlig adgang til bygning hærværk på genstande i bygning, der henligger forladt hærværk på genstande uden for bygning, medmindre genstandene befinder sig på forsikringsstedet Ran og røveri Ran er tyveri, der sker åbenlyst uden anvendelse af vold og bemærkes af sikrede eller andre i gerningsøjeblikket. Erstatningspligten er betinget af, at der gøres anskrig øjeblikkeligt efter ranet. Røveri er tyveri, der sker ved anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold skade, når sikrede har udvist grov uagtsomhed Udstrømning af væsker Skade ved tilfældig udstrømning (ikke udsivning eller dryp) af vand, olie eller kølevæske fra ejendommens faste installationer. Nedløbsrør og tagrender betragtes i denne sammenhæng ikke som installationer. Skade ved langsom udsivning fra skjulte vand-, varmeeller afløbsrør i bygning. Ved skjulte rør forstås rør, som befinder sig i vægge, mure eller gulve, og rør der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum eller lignende bygningsmæssigt lukkede rum skade, som omfattes af garanti skade som følge af byggefejl, fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering skade ved opstigning af vand fra afløbsledninger skade som følge af frost, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning skade som følge af frost i utilstrækkelig opvarmet bygning eller rum skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olieanlæg, køle- og fryseanlæg samt svømmebassiner Storm mv. Skade ved storm (vindstyrke 8, svarende til 17,2 m/sek.) og skypumpe samt skade som følge af nedbør, der er en umiddelbar følge af en storm- og/eller skypumpeskade, der er, eller ville være, dækket af en sædvanlig bygningsforsikring. Skade ved voldsomt sky- eller tøbrud, hvor vandet ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledninger. Skade ved snetryk, der er en umiddelbar følge af en snetryksskade, der er, eller ville være, dækket af en sædvanlig bygningsforsikring skade, som omfattes af garanti skade som følge af byggefejl, fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering skade som følge af alder, brug, tæring, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb skade ved opstigning af vand fra afløbsledninger, medmindre årsagen er voldsomt sky- eller tøbrud, skade på afgrøder på roden, jf. afsnit 20, punkt 3.5. og skade på produkter, jf. afsnit 20, punkt 3.5. til 3.7., og 3.11., der ikke befinder sig i lukket bygning.

12 Side 9 af skade på kulturer i væksthuse, jf. afsnit 20, punkt skade på driftsudstyr jf. afsnit 20, punkt til 3.16., medmindre skaden er en umiddelbar følge af en skade, der er, eller ville være, dækket af en sædvanlig bygningsforsikring Røgskade på pelsdyr Skade på pelsdyr som følge af røg fra lovlig afbrænding af eksempelvis halm - uanset om røgen kommer fra den forsikrede ejendom eller naboejendomme. BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin skade som følge af afbrænding foretaget af forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer, når afbrænding er foretaget i strid med offentlige myndigheders forskrifter om brandværnsforanstaltninger Optøningsskade på pelsdyr Skade ved optøning af aflivede pelsdyr, pelsdyrskind samt varer og foder til pelsdyr, der opbevares i fryser på maks. 500 liter på forsikringsstedet, når skaden skyldes udstrømning af kølemedium og/eller temperaturstigning, der direkte står i forbindelse med pludselig opstået fejl i kølemaskineriet, strømafbrydelse eller anden pludselig opstået hændelse, der ikke er påregnelig skade, der skyldes strømafbrydelse ved fjernelse af stik eller afbrydelse af kontakt. 3. Hvordan beregnes erstatningen Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt 5 og 6.

13 Side 10 af 44 BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - sikredes driftstab på besætning, arealer og produkter og driftsudstyr, der benyttes i den forsikrede virksomhed. 2. Hvilket tab er dækket 2.1. Driftstab i den periode, der fremgår af policen, som følge af en dækningsberettiget skade på driftsbygning eller besætning, arealer og produkter og driftsudstyr. Endvidere dækkes driftstab som følge af reinfektion med sygdomme som defineret i SPF/MS kontrakt sket ved udefra kommende personer eller tings adgang til besætning ved sluknings- og redningsforanstaltninger i forbindelse med en dækningsberettiget skade driftstab på virksomhed, der ikke fremgår af policen driftstab inden for de første 24 timer, medmindre virkningen strækker sig ud over 30 dage, efter at skaden er konstateret driftstab som følge af el-skade, jf. afsnit 100, medmindre der er tale om direkte lynnedslag i det forsikrede, eller der er tale om en dækningsberettiget skade omfattet af en tegnet ventilationssvigtsdækning, eller der er tale om en dækningsberettiget skade omfattet af en tegnet køle-/dybfrostsdækning driftstab som følge af skade på udlæg driftstab som følge af skade på afgrøder ved haglnedslag forøgelse af driftstab som følge af strejke, lockout eller forsinkelse af driftens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, offentlige påbud eller lignende driftstab som følge af reinfektion med lus og skabmider 2.2. Rimelige og nødvendige omkostninger, der efter aftale med Alm. Brand afholdes for at afværge eller begrænse driftstabet. 3. Hvordan beregnes erstatningen Erstatningen ansættes til det tab, der opstår ved, at det beskadigede produktionsapparats eller driftsmiddels bidrag til indtjeningen nedsættes. Ved beregning af erstatningen tages hensyn til såvel indtægter (renter af udbetalt tingskadeerstatning eller andre indtægter) som sparede omkostninger (f.eks. sparet løn, sparede renter eller lignende) som følge af skaden. Sikrede har pligt til at sørge for, at skaden udbedres hurtigst muligt. Skyldes en indtruffet forsinkelse forhold, som sikrede har indflydelse på, betales det derved forøgede tab ikke. 4. Ændring eller ophør af virksomheden Hvis virksomhedens drift ikke genoptages i samme omfang som før skaden, betales kun uundgåelige faste omkostninger i det tidsrum, der sædvanligvis ville gå, indtil virksomhedens drift igen ville være normal. Kan virksomhedens drift ikke genoptages som følge af forhold, som sikrede ikke er herre over, betales fuld erstatning, medmindre der er tale om forhold som nævnt i afsnit 10, punkt 4.

14 Side 11 af Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - driftstab som følge af en skade hos sikredes leverandører og/eller aftagere. 2. Hvilket tab er dækket 2.1. Driftstab i en periode på 12 måneder, som sikrede lider som følge af en skade, der indtræffer på ejendomme, der i Danmark benyttes af forsikringstagers leverandører og/eller aftagere, og som ville være dækket af Alm. Brands betingelser for Bygningsog/eller Landbrugsforsikring. BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin driftstab som følge af manglende leverancer af elektricitet, vand, varme, gas, post, data- og telekommunikation 2.2. Driftstab som følge af skade opstået på genstande under transport direkte fra leverandør til forsikringstager. 3. Hvordan beregnes erstatningen Tabet opgøres og erstatningen beregnes som anført i afsnit 200, punkt 3 og 4. Erstatningen kan ikke overstige den i policen anførte forsikringssum.

15 Side 12 af Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - omkostninger til løn til medarbejdere. 2. Hvilke omkostninger er dækket Omkostninger i en periode på indtil 12 måneder til løn for at fastholde medarbejdere, som på skadedagen er i uopsagt ansættelsesforhold, i forbindelse med en dækningsberettigende skade under driftstabsdækningen, jf. afsnit Hvordan beregnes erstatningen Erstatningen udgør de dokumenterede lønomkostninger, som sikrede afholder til egne medarbejdere, der ikke er anvendelse for på grund af skaden. BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin - 1 Erstatningen kan ikke overstige den i policen anførte forsikringssum.

16 Side 13 af Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - de forsikrede arealer. 2. Hvilke skader er dækket Den direkte skade ved haglnedslag i perioden 1. april til 31. oktober skade på afgrøder, der ikke fremgår af policen 2.2. skade på afgrøder i drivhus BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin skade på produktbeholdninger, medmindre der er tale om afgrøder på mark, der er skårlagt inden for de sidste 30 dage, før haglnedslaget 3. Hvordan beregnes erstatningen Skaden opgøres, og erstatningen beregnes på grundlag af værdiforringelsen af de forsikrede afgrøder. Kan ny tilsåning nås, erstattes alene omkostninger hertil.

17 Side 14 af Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - skade på svine- og/eller fjerkræbesætning. 2. Hvilke skader er dækket Tab og skade på den forsikrede besætning som følge af svigt i ventilations- eller klimaanlæg af en hvilken som helst årsag skade som følge af utilstrækkelig ventilation, der skyldes anlæggets underdimensionering 4.2. alarmanlægget afprøves mindst en gang om ugen, dog ikke i perioder, hvor bygningerne er tomme, og at afprøvningen kan dokumenteres ved en skade forsikringstagerens elinstallatør mindst en gang om året afprøver og kontrollerer anlægget, og at dette eftersyn kan dokumenteres ved en skade 4.4. alle telefonnumre, der er indkodet som alarmmodtagere, er aktuelle og i drift samt oplistet ved alarmanlægget Alarmanlægget skal være tilsluttet på skadetidspunktet skade som følge af overbelægning i bygninger BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb 2.4. skade som følge af forsikringstagerens eller dennes ansvarlige medarbejders manglende eller mangelfulde pasning og vedligeholdelse af anlæggene 2.5. skade som følge af forudbestående sygdom i besætningen 2.6. skade, som er dækket af anden forsikring eller erstatningsordning. 3. Hvordan beregnes erstatningen Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt 5 og Betingelser for erstatningen Det er en betingelse for erstatning, at 4.1. ejendommens staldafsnit, hvori skaden indtræffer, er forsynet med driftsikkert alarmanlæg, der er godkendt af Alm. Brand, og mindst udløser en akustisk alarm ved uregelmæssigheder i de installationer, der betjener temperatur, luftfugtighed og ventilation

18 Side 15 af Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - svine- og/eller kvægbesætning. 2. Hvilke skader er dækket 4. Betingelser for erstatningen Der er en betingelse for erstatning på grund af aflivning, at denne er påkrævet i henhold til Lov om værn af dyr. Alm. Brand kan i tvivlstilfælde kræve, at årsagen til død eller aflivning dokumenteres i form af dyrlæge- eller obduktionserklæring. Tab af dyr, der dør eller kræves aflivet i henhold til dyreværnsloven som følge af botulisme, drukning, gyllegasforgiftning, indtagelse af giftige planter eller som følge af pludselig udefra kommende påvirkning af dyret (ulykkestilfælde). skade der skyldes eller forværres af 2.1. transport, herunder af- og pålæsning BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin ventilations- eller opvarmningssvigt 2.3. sygdom 2.4. overtrædelse af offentlige forskrifter samt forskrifter og anvisninger fra dyrlæge 2.5. forsømmelse, vanrøgt, dyrplageri eller mangler ved staldforhold 3. Hvordan beregnes erstatningen Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt 5 og 6. Evt. slagteværdi af dyret eller besætningen, der betales erstatning for, fradrages. Rimelige og nødvendige omkostninger til dyrlægebehandling som følge af en dækningsberettiget skade, der for at begrænse skaden afholdes, erstattes efter faktura. Erstatning fra stat, erhvervets eller private fonde, der er opnået eller ville kunne opnås - fratrækkes erstatningen. Der kan maksimalt erstattes kr. (indeksreguleres ikke) pr. dyr før evt. slagteværdi, dog eksklusive driftstab og dyrlægeudgifter.

19 Side 16 af Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - pelsdyrsskind tilhørende tredje mand, som forsikringstager har i varetægt. 2. Hvilke skader er dækket Den direkte skade på det forsikrede ved 2.1. Brand-, tyveri og vand, jf. afsnit Køle og dybfrost, jf. afsnit 510. Såfremt det fremgår af policen, at denne dækning er tegnet 3. Hvordan beregnes erstatningen BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin - 1 Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt 5 og 6. Erstatningen kan ikke overstige den i policen anførte forsikringssum.

20 Side 17 af 44 BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen 1.1. kvæg, svin, fjerkræ, får, geder, pelsdyr og pelsdyrskind produceret eller til videre produktion i den forsikrede bedrift 1.2. landbrugsafgrøder, plantekulturer og frugt og bær, produceret eller til videreproduktion i den forsikrede bedrift 1.3. såsæd, gødning og plantebeskyttelsesmidler til anvendelse i den forsikrede bedrift. Dækningen indtræder, når de forsikrede genstande ved transportens begyndelse er pålæsset transportmidlet, og ophører, når aflæsning påbegyndes. 2. Hvilke skader er dækket De fysiske skader påført de forsikrede genstande under transport overalt i Danmark forudgående fejl eller mangler 2.2. skade som følge af overlæs 2.3. skade som følge af utilstrækkelig tildækning eller utilstrækkelig fastgørelse til transportmidlet 2.4. skade som følge af vejrligets påvirkning 2.5. tab, der indtræder som direkte eller indirekte følge af strejke, lockout eller arrest 2.6. skade som følge af kørsel uden kørekort, medmindre det godtgøres, at uheldet ikke skyldes mangel på kørefærdighed 2.7. skade som følge af kørselsuheld, hvor forsikringstageren eller anden lovlig fører var beruset eller under påvirkning af narkotika 2.8. driftstab og/eller andet indirekte tab. 3. Hvordan beregnes erstatningen Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt 5 og 6. Erstatningen kan ikke overstige den i policen anførte forsikringssum. 4. Betingelser for erstatningen Det er en betingelse for erstatning, at 4.1. transporten er sket med egne transportmidler 4.2. transporten sker på færdselslovens område 4.3. transportmidlet er godkendt/ indregistreret.

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Ny police til Kolonihaveforbundet Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Læs mere

Ny police til E/F Fortbo

Ny police til E/F Fortbo G0201_NEL - TT201503170056797677 - G_56804268Job918-P1-19 0101ERHM Willis I/S København Rundforbivej 303 2850 Nærum Ny police til E/F Fortbo Vi sender her den nye police til E/F Fortbo. Det er vigtigt,

Læs mere

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring Betingelser Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Nr FH 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden forsikring

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 5 Erstatningens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr. 01-2012-NLB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003 Camping-teltvognforsikring Version 1105003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-17 Side 6 Kaskodækning Afsnit 18-23 Side 7 Branddækning Afsnit 24-28 Side

Læs mere

Husforsikring. Version 2131009

Husforsikring. Version 2131009 Husforsikring Version 2131009 Forsikringsbetingelser af februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Punkt 1-16 Side 6 Hvor og hvad dækkes Punkt 17-20 Side 7 Brand Punkt 21-24 Side 8 Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Gjensidige Forsikring Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47

Læs mere

P19-02 VILLAFORSIKRING. Fællesbetingelser. for 1- og 2- familie huse. 5. Bygning under opførelse, om- eller tilbygning. 1. Hvem er sikret?

P19-02 VILLAFORSIKRING. Fællesbetingelser. for 1- og 2- familie huse. 5. Bygning under opførelse, om- eller tilbygning. 1. Hvem er sikret? P19-02 VILLAFORSIKRING for 1- og 2- familie huse Fællesbetingelser 1. Hvem er sikret? 1.1 Forsikringstager er sikret, som ejer eller bruger af ejendommen. 1.2 Under ansvarsforsikringen er medhjælp, der

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0105-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Familieforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 Forsikringsbetingelser af januar 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-9 Side 6 Hvem og hvor dækkes Afsnit 10-11 Side 7 Indbodækningen Afsnit 12-15 Side

Læs mere

Alka Campingvognsforsikring

Alka Campingvognsforsikring Alka Campingvognsforsikring Forsikringsbetingelser Nr. CA-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygningsbrand afsnit 17-19 Side 8 3. Elskade/kortslutning afsnit 20-23

Læs mere

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010 Alka Husforsikring Forsikrings betingelser Nr. AH-03 Gældende fra September 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Ny 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012

Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012 Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. For forsikringen gælder forsikringspolice og forsikringsbetingelserne samt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms

Læs mere

Familiens Basisforsikring

Familiens Basisforsikring Familiens Basisforsikring Indholdsfortegnelse Hvem og hvor dækkes? 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 2. Hvor dækker forsikringen? Indboforsikringen 3. Hvilke genstande er dækket? 4. Hvilke typer skader,

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikrings betingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere