Landbrugsforsikring. Landbrugsforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landbrugsforsikring. Landbrugsforsikring"

Transkript

1 Landbrugsforsikring Landbrugsforsikring

2 BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden forsikring 1 4. Krigs-, jordskælvs- og atomskade 1 5. Opkrævning af præmie og afgifter 1 6. Indeksregulering 2 7. Forsikringens varighed og opsigelse 2 8. Besigtigelse 2 9. Tvister vedrørende forsikringsaftalen Lovvalg Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba 2 Fællesbestemmelser 1. Sikrede 4 2. Geografisk område 4 3. Hvilke genstande er dækket 4 4. Hvilke genstande er ikke dækket 5 5. Hvordan beregnes erstatningen 5 6. Erstatningsregler 6 7. Redning, bevaring og oprydning 6 Brand- (inkl. el-skade), tyveri- og vand 1. Hvad omfatter dækningen 7 2. Hvilke skader er dækket 7 3. Hvordan beregnes erstatningen 9 Driftstab 1. Hvad omfatter dækningen Hvilket tab er dækket Hvordan beregnes erstatningen Ændring eller ophør af virksomheden 10 Leverandør/aftager 1. Hvad omfatter dækningen Hvilket tab er dækket Hvordan beregnes erstatningen 11 Lønomkostninger 1. Hvad omfatter dækningen Hvilke omkostninger er dækket Hvordan beregnes erstatningen 12 Haglskade 1. Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen 13 Ventilationssvigt 1. Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen Betingelser for erstatningen 14 Dyreulykke 1. Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen Betingelser for erstatningen 15 Pelsdyrsskind i varetægt 1. Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen 16 Transport 1. Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen Betingelser for erstatningen 17 Følgeskader for kulturer 1. Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen 18 Produktionstab 1. Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen Betingelser for erstatningen 20 Køle og dybfrost 1. Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen Betingelser for erstatningen 21 Kørselskasko 1. Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen 22 Fællesbestemmelser - Ansvar 1. Hvornår er man ansvarlig Geografisk område Dækningssummer Forsikringstid Generelle undtagelser 23

3 BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin Selvrisiko 23 Landbrugsansvar 1. Sikrede Hvilket ansvar er dækket Hvilket ansvar er ikke dækket 25 Motoransvar for traktorer og motorred 1. Sikrede Hvilket ansvar er dækket Hvilket ansvar er ikke dækket Regres 27 Lån og leje 1. Sikrede Hvilket ansvar er dækket 28 Arbejde for andre 1. Sikrede Hvilket ansvar er dækket 29 Produktansvar - stalddørssalg 1. Sikrede Hvilket ansvar er dækket 30 Produktansvar - udvidet 1. Sikrede Hvilke produkter er omfattet Hvilket ansvar er dækket Betingelser for dækningen Geografisk dækningsområde Serieskader 32 Retshjælp 1. Hvem er dækket (sikrede af retshjælpsdækningen) Geografisk område Dækningsperiode Tvister omfattet af dækningen Tvister, der ikke er omfattet at dækningen Hvilke omkostninger er dækket Hvilke omkostninger er ikke dækket Erstatning og selvrisiko Fordeling af omkostninger Merværdiafgift (moms) Valg af advokat 36 11a. Særlige regler for småsager Anmeldelse til Alm. Brand 37 Skovbrand 1. Sikrede Geografisk område Hvilke genstande er dækket Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen Erstatningsregler 40 Forurening 1. Sikrede Hvilket ansvar er dækket Betingelser for erstatningen 42 Forurening - udvidet 1. Sikrede Hvilket ansvar er dækket Fareafværgelse Betingelser for erstatningen 44 Forurening - påbud 1. Sikrede Hvilke skader er dækket Hvilke skader er ikke dækket 45

4 Side 1 af 44 BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin Risikoforandring og ejerskifte Det skal hurtigst muligt meddeles Alm. Brand når 1.1. der sker ændring til anden virksomhed end, hvad der fremgår af policen 1.2. bygningernes tag ændres til blødt tag (strå, rør eller halm) eller fra blødt tag til anden belægning 1.3. der installeres fastbrændselsfyr, halmfyringsanlæg eller andre energianlæg 1.4. bestående energianlæg ændres - også hvis frakoblede energianlæg tages i anvendelse, 1.5. der anvendes varmekanoner i virksomheden 1.6. maskinfællesskab etableres/ophører 1.7. virksomheden skifter ejer 1.8. virksomheden ophører. Hvis Alm. Brand ikke får meddelelse, kan retten til erstatning bortfalde helt eller delvist. Når Alm. Brand har modtaget en sådan meddelelse, tages stilling til, om og på hvilke betingelser og til hvilken præmie forsikringen kan fortsætte. Uanset bestemmelserne i punkt 7 om forsikringens varighed og opsigelse kan Alm. Brand ved risikoforandring og/eller ejerskifte opsige forsikringen eller ændre betingelser og/eller præmie med øjeblikkelig virkning. 2. Anmeldelse af skade Alle skader, tab eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal hurtigst muligt anmeldes til Alm. Brand. Ved haglskade er fristen 72 timer efter haglnedslaget. Opstået forurening eller mistanke herom skal også hurtigst muligt anmeldes til offentlige myndigheder. Tyveri, ran, røveri eller hærværk skal desuden hurtigst muligt anmeldes til politiet. Sikrede har pligt til - så vidt muligt - at afværge eller begrænse skade. Alm. Brand har ret til at foretage samme foranstaltninger. Alm. Brand skal give tilladelse til, at en skade udbedres, eller at beskadigede genstande fjernes, medmindre det sker for at afværge eller begrænse skaden. Undladelse af at efterkomme dette kan få betydning for erstatningen. 3. Anden forsikring Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring også er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold denne forsikring. Bestemmelserne vedrører kun selskaberne, som betaler erstatningen i fællesskab. 4. Krigs-, jordskælvs- og atomskade Forsikringen dækker ikke skade, som er direkte eller indirekte følge af 4.1. krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder 4.2. jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark 4.3. udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Uanset bestemmelsen i punkt 4.3. omfatter branddækningen dog skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanlig industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 5. Opkrævning af præmie og afgifter 5.1. Præmien opkræves over giro eller betalingsservice med tillæg af porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr. Betales præmien ikke senest den på opkrævningen anførte sidste rettidige betalingsdag, sender Alm. Brand en erindringsskrivelse, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest på en ny anført betalingsdag.

5 Side 2 af 44 BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin - 1 Erindringsskrivelsen vil være pålagt et gebyr, ligesom der beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag, til betaling sker Stempelafgift til staten berigtiges i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med præmien Præmien vil endvidere blive tillagt de afgifter, Alm. Brand er lovgivningsmæssigt forpligtet til at opkræve. Bidragene vil fremgå af præmieopkrævningen Alm. Brand er berettiget til at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger, besigtigelser, taksationer og yderligere ydelser i forbindelse med varetagelse af kundeforholdet. De til enhver tid gældende gebyrer kan ses på ligesom de kan oplyses ved telefonisk og personlig henvendelse til Alm. Brand. 6. Indeksregulering Indeksregulering sker i takt med ændringer i Danmarks Statistiks offentliggjorte Lønindeks for den private sektor opgjort ultimo januar kvartal. Indeksreguleringen finder sted i det efterfølgende kalenderår således 6.1. præmien reguleres fra førstkommende forfaldsdag 6.2. forsikringssummer, erstatningsmaksimumbeløb og selvrisici reguleres fra 1. januar. Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden af det anførte indeks, kan Alm. Brand fortsætte reguleringen i overensstemmelse med et andet af Danmarks Statistik offentliggjort indeks. 7. Forsikringens varighed og opsigelse 7.1. Forsikring, der er tegnet for en 1-årig periode (se policen), er fortløbende indtil den af en af parterne skriftlig opsiges med mindst 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag ved en forsikringsperiodes udløb Forsikring, der er tegnet for en flerårig periode (se policen), er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til den flerårige periodes udløb Alm. Brand kan ændre betingelser og/eller præmie med 1 måneds varsel. Forsikringstageren er berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel til ændringsdagen, når ændringen er til ugunst for forsikringstageren Fra anmeldelse af skade og indtil 1 måned efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden, er begge parter berettiget til skriftligt at opsige forsikringen. Forsikringstagerens opsigelse af en forsikring, der er tegnet for en flerårig periode, kan kun ske mod efterbetaling af 20 % af den gældende årspræmie. 8. Besigtigelse Alm. Brand har til enhver tid ret til at lade det forsikrede besigtige. 9. Tvister vedrørende forsikringsaftalen Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. 10. Lovvalg For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed. 11. Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er de til enhver tid værende forsikringstagere i de selskaber i Alm. Brand A/S-Koncernen, der indtegner skadesforsikringer. Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt. Foreningens formål er defineret i vedtægten.

6 Side 3 af 44 Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen. I øvrigt henvises til foreningens vedtægt, som til enhver tid udleveres til foreningens medlemmer efter forlangende. BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin - 1

7 Side 4 af 44 BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin Sikrede Sikret er forsikringstageren som ejer eller bruger af det forsikrede 2. Geografisk område Forsikringen dækker i Danmark 2.1. på det forsikringssted, der fremgår af policen 2.2. på forpagtede landbrugsarealer 2.3. når de forsikrede genstande befinder sig uden for forsikringsstedet. 3. Hvilke genstande er dækket I det omfang det fremgår af policen dækkes: Besætning 3.1. Besætning Dyr Besætningsprodukter Besætningsprodukter fra egne dyr såsom mælk, æg mv. er automatisk meddækket Skind fra pelsdyr Skind fra egne pelsdyr Tilbehør til brug i den forsikrede besætning Tilbehør til den forsikrede besætning, såsom indkøbt færdigfoder og færdigmidler, medicin, hytter til frilandsdyr samt indhegningsmaterialer er automatisk meddækket. Arealer og produkter 3.5. Landbrugsafgrøder Dyrkede landbrugsafgrøder på rod og høstede afgrøder herfra. Ved landbrugsafgrøder forstås korn, roer, kartofler, raps, ensilerings- og grøntfoderafgrøder, frøgræs, kløverfrø, ærter og lupin til modenhed, ærter til konserves, hestebønne, sneglebælg, sennep, solsikke, boghvede, valmue, olie- og spindhør samt gulerødder Specialafgrøder Dyrkede specialafgrøder på rod og høstede afgrøder herfra. Ved specialafgrøder forstås havefrø, grønsager til industri og konsum Frugt og bær Oplag af høstet frugt og bær Kulturer i væksthuse Plantekulturer i væksthuse og bygninger, der beror på forsikringsstedet Læhegn Læhegn for så vidt angår brand, jf. afsnit 100 er automatisk meddækket Oplag af landbrugsafgrøder Oplag af opkøbte landbrugsafgrøder til anvendelse i den forsikrede bedrift og oplag af landbrugsafgrøder for fremmed regning Tilbehør til brug i den forsikrede afgrødeproduktion Tilbehør til de forsikrede afgrøder såsom såsæd, gødning, plantebeskyttelsesmidler samt materialer til produktionens drift og vedligeholdelse er automatisk meddækket. Driftsudstyr Selvkørende maskiner Traktorer, mejetærskere og andre selvkørende maskiner til landbrugsmæssig drift Andre maskiner og redskaber Andre maskiner og redskaber til landbrugsmæssig drift, herunder liftophængte og tilkoblede maskiner/redskaber, håndredskaber og værktøj samt reservedele og brændstof Værkstedsinventar og inventar i øvrigt Værkstedsinventar og inventar i øvrigt, der ikke er omfattet af en bygningsforsikring og anvendes i forbindelse med landbrugsmæssig drift. Andet Byggematerialer til småreparationer Byggematerialer til småreparationer og bygningsvedligeholdelse med indtil kr. (basis 2007) er automatisk meddækket. I det omfang det tilhører forsikringstageren, hører til den virksomhed, der fremgår af policen og beror på forsikringsstedet, omfattes endvidere:

8 Side 5 af 44 BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin Udgifter til genfremstilling af kartoteker og forretningsbøger Udgifter til genfremstilling af kartoteker og forretningsbøger, herunder data på elektroniske medier (eksklusive programmer) med indtil kr. (basis 2007) Rede penge og pengerepræsentativer Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer og dokumenter med indtil kr. (basis 2007), for så vidt angår brand, indbrudstyveri, hærværk, samt ran, røveri og overfald (jf. afsnit 100). 4. Hvilke genstande er ikke dækket Med mindre andet fremgår af policen, omfatter forsikringen ikke 4.1. vildt og vildtopdræt, fisk og fiskeopdræt samt væddeløbsheste 4.2. træer og buske, medmindre der er tale om læhegn 4.3. biler, motorcykler, scootere, knallerter, campignvogne, sø- og luftfartøjer samt dele og tilbehør hertil. 5. Hvordan beregnes erstatningen Skaden opgøres, og erstatningen beregnes på følgende måde: Besætning 5.1. Besætning Skade på besætning erstattes med det beløb, som efter priserne på genanskaffelsestidspunktet vil medgå til at genanskaffe tilsvarende besætning Besætningsprodukter Skade på besætningsprodukter erstattes med salgspriserne på skadetidspunktet med fradrag for sparede omkostninger Skind fra pelsdyr Skade på pelsdyrskind erstattes med salgspriserne på skadetidspunktet med fradrag for sparede omkostninger Tilbehør Skade på tilbehør til brug i den forsikrede besætning erstattes med det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til at genanskaffe tilsvarende tilbehør. Arealer og produkter 5.5.Landbrugsafgrøder og specialafgrøder Skade på afgrøder og produkter erstattes med det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til at genanskaffe tilsvarende afgrøder og produkter Skade på afgrøder og produkter, som er produceret til videre salg, erstattes med salgspriserne på skadetidspunktet med fradrag for sparede omkostninger Skade på udlægsmarker erstattes kun med udgifter til såsæd og de med omsåningen forbundne omkostninger Frugt og bær Skade på oplag af høstet frugt og bær erstattes med salgspriserne på skadetidspunktet med fradrag for sparede omkostninger Kulturer i væksthuse Skade på plantekulturer i væksthuse erstattes med salgspriserne på skadetidspunktet med fradrag for sparede omkostninger Læhegn Skade på læhegn erstattes med det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til at anskaffe og genplante tilsvarende - dog ikke over fire år gamle - vækster Oplag af landbrugsafgrøder Skade på oplag af landbrugsafgrøder - opkøbt eller for fremmed regning - erstattes med det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til at genanskaffe tilsvarende landbrugsafgrøder Tilbehør Skade på tilbehør til brug i den forsikrede afgrødeproduktion erstattes med det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til at genanskaffe tilsvarende tilbehør. Driftsudstyr Maskiner, redskaber og inventar anskaffet som nyt inden for de sidste fire år Skade på maskiner, redskaber og inventar, der inden for de sidste fire år før skaden er anskaffet som nyt, erstattes med det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til reparation eller - ved totalskade - at genanskaffe tilsvarende nye maskiner, redskaber og inventar uden fradrag for alder og brug, men med rimelige fradrag for nedsat anvendelighed og andre omstændigheder (nyværdi). Såfremt reparationsomkostninger overstiger nyværdien, er der tale om en totalskade.

9 Side 6 af 44 BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin Maskiner, redskaber og inventar over fire år eller anskaffet som brugt Skade på maskiner, redskaber og inventar, som er over fire år eller anskaffet som brugt, erstattes med det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til reparation eller - ved totalskade - at genanskaffe tilsvarende brugte maskiner, redskaber og inventar. Såfremt reparationsomkostninger overstiger genanskaffelsesprisen for tilsvarende brugte genstande, er der tale om en totalskade. Såfremt tilsvarende maskiner, redskaber og inventar ikke anskaffes senest et år efter skaden, erstattes med den pris, de skaderamte genstande på skadetidspunktet kunne være solgt for i almindelig handel (handelsværdien). Andet Byggematerialer til småreparationer Skade på byggematerialer erstattes med det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til at genanskaffe tilsvarende byggematerialer. Erstatningen kan ikke overstige kr. (basis 2007) Genfremstilling af kartoteker og forretningsbøger Skade på kartoteker og forretningsbøger erstattes med det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til at genfremstille tilsvarende kartoteker og forretningsbøger. Erstatningen kan ikke overstige kr. (basis 2007). Erstatningspligten er betinget af, at genfremstilling finder sted Rede penge og pengerepræsentativer Skade på rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer og dokumenter erstattes med det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til at genanskaffe tilsvarende værdier. Erstatningen kan ikke overstige kr. (basis 2007) overtage beskadigede genstande mod at levere tilsvarende overtage beskadigede genstande mod at betale kontanterstatning Moms og andre afgifter Såfremt sikrede på skadedagen kan modregne moms og andre afgifter i sit regnskab med SKAT, opgøres erstatningen uden moms og evt. andre afgifter. Moms og andre afgifter udlægges ikke af Alm. Brand Er de enkelte positioner i policen for besætning, arealer og produkter og driftsudstyr fastsat korrekt, gøres der ikke underforsikring gældende Er de enkelte positioner i policen for besætning, arealer og produkter og driftsudstyr ikke fastsat korrekt, og overstiger de i skadetilfælde, hvad der fremgår af policen, er der tale om underforsikring, og skaden erstattes forholdsmæssigt. 7. Redning, bevaring og oprydning Forsikringen dækker tab eller beskadigelse af de forsikrede genstande i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af truende skade på personer eller på ting, der tilhører andre. I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, erstattes rimelige og nødvendige udgifter til redning, bevaring og oprydning. 6. Erstatningsregler 6.1. Alm. Brand kan erstatte en skade ved at sætte beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden betale værdiforringelse

10 Side 7 af 44 BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - besætning, arealer og produkter og driftsudstyr som anført i afsnit 20, punkt Hvilke skader er dækket Den direkte skade på det forsikrede ved 2.1. Ildsvåde (brand) skade ved svidning, forkulning, overophedning eller smeltning, som ikke er en følge af ildsvåde (brand) El-skade Lynnedslag, kortslutning, overspænding, induktion, spændingsudsving og statisk elektricitet. Endvidere dækkes dødsfald i besætningen som følge af direkte strømpåvirkning, der skyldes overgang i eller afledning fra elektriske installationer, og skade på mælk i køletank som følge af en dækningsberettiget el-skade skade, som omfattes af garanti skade, som omfattes af service- eller vedligeholdelsesabonnement skade som følge af fejlkonstruktion, fabrikationsfejl, fejlmontering, fejlbetjening, overbelastning eller mekanisk ødelæggelse skade som følge af alder, brug, tæring, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse skade forårsaget af dyr 2.3. Eksplosion Ved eksplosion forstås en momentan forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme, og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af de reagerende stoffer skade alene ved eksplosion i motors cylinder Pludselig tilsodning Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning eller elektriske apparater Nedstyrtning af luftfartøjer Nedstyrtning af luftfartøjer eller dele derfra Tab eller bortkomst af forsikrede genstande Tab eller bortkomst af forsikrede genstande ved skade som nævnt i punkt 2.1. til Indbrudstyveri Indbrudstyveri foreligger, når tyven har skaffet sig adgang til forsvarligt aflåst bygning, lokale, værelse, eller lofts- og kælderrum, og der forefindes synlige tegn på voldeligt opbrud tyveri fra bygning, der henligger forladt tyveri af aflivede pelsdyr samt uforarbejdet og forarbejdet pelsdyrskind fra rum/lokaler, hvor tyverisikringen ikke er godkendt af Alm. Brand Simpelt tyveri Tyveri uden for bygning eller fra uaflåst bygning, lokale, værelse, lofts- eller kælderrum glemte, tabte eller forlagte genstande tyveri begået af sikrede, medhjælp, logerende eller dermed ligestillede personer tyveri fra bygning, der henligger forladt tyveri af aflivede pelsdyr samt uforarbejdet og forarbejdet pelsdyrskind tyveri af blomster og blomsterløg tyveri af frugt og bær tyveri, når sikrede har udvist grov uagtsomhed tyveri af brændstof (benzin, diesel, olie) med mindre tyveri er sket fra aflåst tank

11 Side 8 af 44 BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin tyveri af ATV'ere og selvkørende plæneklippere/græsslåmaskiner tyveri af byggematerialer Hærværk Skade forvoldt med forsæt og i ondsindet hensigt af personer uden lovlig adgang til bygning hærværk på genstande i bygning, der henligger forladt hærværk på genstande uden for bygning, medmindre genstandene befinder sig på forsikringsstedet Ran og røveri Ran er tyveri, der sker åbenlyst uden anvendelse af vold og bemærkes af sikrede eller andre i gerningsøjeblikket. Erstatningspligten er betinget af, at der gøres anskrig øjeblikkeligt efter ranet. Røveri er tyveri, der sker ved anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold skade, når sikrede har udvist grov uagtsomhed Udstrømning af væsker Skade ved tilfældig udstrømning (ikke udsivning eller dryp) af vand, olie eller kølevæske fra ejendommens faste installationer. Nedløbsrør og tagrender betragtes i denne sammenhæng ikke som installationer. Skade ved langsom udsivning fra skjulte vand-, varmeeller afløbsrør i bygning. Ved skjulte rør forstås rør, som befinder sig i vægge, mure eller gulve, og rør der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum eller lignende bygningsmæssigt lukkede rum skade, som omfattes af garanti skade som følge af byggefejl, fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering skade ved opstigning af vand fra afløbsledninger skade som følge af frost, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning skade som følge af frost i utilstrækkelig opvarmet bygning eller rum skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olieanlæg, køle- og fryseanlæg samt svømmebassiner Storm mv. Skade ved storm (vindstyrke 8, svarende til 17,2 m/sek.) og skypumpe samt skade som følge af nedbør, der er en umiddelbar følge af en storm- og/eller skypumpeskade, der er, eller ville være, dækket af en sædvanlig bygningsforsikring. Skade ved voldsomt sky- eller tøbrud, hvor vandet ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledninger. Skade ved snetryk, der er en umiddelbar følge af en snetryksskade, der er, eller ville være, dækket af en sædvanlig bygningsforsikring skade, som omfattes af garanti skade som følge af byggefejl, fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering skade som følge af alder, brug, tæring, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb skade ved opstigning af vand fra afløbsledninger, medmindre årsagen er voldsomt sky- eller tøbrud, skade på afgrøder på roden, jf. afsnit 20, punkt 3.5. og skade på produkter, jf. afsnit 20, punkt 3.5. til 3.7., og 3.11., der ikke befinder sig i lukket bygning.

12 Side 9 af skade på kulturer i væksthuse, jf. afsnit 20, punkt skade på driftsudstyr jf. afsnit 20, punkt til 3.16., medmindre skaden er en umiddelbar følge af en skade, der er, eller ville være, dækket af en sædvanlig bygningsforsikring Røgskade på pelsdyr Skade på pelsdyr som følge af røg fra lovlig afbrænding af eksempelvis halm - uanset om røgen kommer fra den forsikrede ejendom eller naboejendomme. BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin skade som følge af afbrænding foretaget af forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer, når afbrænding er foretaget i strid med offentlige myndigheders forskrifter om brandværnsforanstaltninger Optøningsskade på pelsdyr Skade ved optøning af aflivede pelsdyr, pelsdyrskind samt varer og foder til pelsdyr, der opbevares i fryser på maks. 500 liter på forsikringsstedet, når skaden skyldes udstrømning af kølemedium og/eller temperaturstigning, der direkte står i forbindelse med pludselig opstået fejl i kølemaskineriet, strømafbrydelse eller anden pludselig opstået hændelse, der ikke er påregnelig skade, der skyldes strømafbrydelse ved fjernelse af stik eller afbrydelse af kontakt. 3. Hvordan beregnes erstatningen Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt 5 og 6.

13 Side 10 af 44 BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - sikredes driftstab på besætning, arealer og produkter og driftsudstyr, der benyttes i den forsikrede virksomhed. 2. Hvilket tab er dækket 2.1. Driftstab i den periode, der fremgår af policen, som følge af en dækningsberettiget skade på driftsbygning eller besætning, arealer og produkter og driftsudstyr. Endvidere dækkes driftstab som følge af reinfektion med sygdomme som defineret i SPF/MS kontrakt sket ved udefra kommende personer eller tings adgang til besætning ved sluknings- og redningsforanstaltninger i forbindelse med en dækningsberettiget skade driftstab på virksomhed, der ikke fremgår af policen driftstab inden for de første 24 timer, medmindre virkningen strækker sig ud over 30 dage, efter at skaden er konstateret driftstab som følge af el-skade, jf. afsnit 100, medmindre der er tale om direkte lynnedslag i det forsikrede, eller der er tale om en dækningsberettiget skade omfattet af en tegnet ventilationssvigtsdækning, eller der er tale om en dækningsberettiget skade omfattet af en tegnet køle-/dybfrostsdækning driftstab som følge af skade på udlæg driftstab som følge af skade på afgrøder ved haglnedslag forøgelse af driftstab som følge af strejke, lockout eller forsinkelse af driftens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, offentlige påbud eller lignende driftstab som følge af reinfektion med lus og skabmider 2.2. Rimelige og nødvendige omkostninger, der efter aftale med Alm. Brand afholdes for at afværge eller begrænse driftstabet. 3. Hvordan beregnes erstatningen Erstatningen ansættes til det tab, der opstår ved, at det beskadigede produktionsapparats eller driftsmiddels bidrag til indtjeningen nedsættes. Ved beregning af erstatningen tages hensyn til såvel indtægter (renter af udbetalt tingskadeerstatning eller andre indtægter) som sparede omkostninger (f.eks. sparet løn, sparede renter eller lignende) som følge af skaden. Sikrede har pligt til at sørge for, at skaden udbedres hurtigst muligt. Skyldes en indtruffet forsinkelse forhold, som sikrede har indflydelse på, betales det derved forøgede tab ikke. 4. Ændring eller ophør af virksomheden Hvis virksomhedens drift ikke genoptages i samme omfang som før skaden, betales kun uundgåelige faste omkostninger i det tidsrum, der sædvanligvis ville gå, indtil virksomhedens drift igen ville være normal. Kan virksomhedens drift ikke genoptages som følge af forhold, som sikrede ikke er herre over, betales fuld erstatning, medmindre der er tale om forhold som nævnt i afsnit 10, punkt 4.

14 Side 11 af Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - driftstab som følge af en skade hos sikredes leverandører og/eller aftagere. 2. Hvilket tab er dækket 2.1. Driftstab i en periode på 12 måneder, som sikrede lider som følge af en skade, der indtræffer på ejendomme, der i Danmark benyttes af forsikringstagers leverandører og/eller aftagere, og som ville være dækket af Alm. Brands betingelser for Bygningsog/eller Landbrugsforsikring. BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin driftstab som følge af manglende leverancer af elektricitet, vand, varme, gas, post, data- og telekommunikation 2.2. Driftstab som følge af skade opstået på genstande under transport direkte fra leverandør til forsikringstager. 3. Hvordan beregnes erstatningen Tabet opgøres og erstatningen beregnes som anført i afsnit 200, punkt 3 og 4. Erstatningen kan ikke overstige den i policen anførte forsikringssum.

15 Side 12 af Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - omkostninger til løn til medarbejdere. 2. Hvilke omkostninger er dækket Omkostninger i en periode på indtil 12 måneder til løn for at fastholde medarbejdere, som på skadedagen er i uopsagt ansættelsesforhold, i forbindelse med en dækningsberettigende skade under driftstabsdækningen, jf. afsnit Hvordan beregnes erstatningen Erstatningen udgør de dokumenterede lønomkostninger, som sikrede afholder til egne medarbejdere, der ikke er anvendelse for på grund af skaden. BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin - 1 Erstatningen kan ikke overstige den i policen anførte forsikringssum.

16 Side 13 af Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - de forsikrede arealer. 2. Hvilke skader er dækket Den direkte skade ved haglnedslag i perioden 1. april til 31. oktober skade på afgrøder, der ikke fremgår af policen 2.2. skade på afgrøder i drivhus BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin skade på produktbeholdninger, medmindre der er tale om afgrøder på mark, der er skårlagt inden for de sidste 30 dage, før haglnedslaget 3. Hvordan beregnes erstatningen Skaden opgøres, og erstatningen beregnes på grundlag af værdiforringelsen af de forsikrede afgrøder. Kan ny tilsåning nås, erstattes alene omkostninger hertil.

17 Side 14 af Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - skade på svine- og/eller fjerkræbesætning. 2. Hvilke skader er dækket Tab og skade på den forsikrede besætning som følge af svigt i ventilations- eller klimaanlæg af en hvilken som helst årsag skade som følge af utilstrækkelig ventilation, der skyldes anlæggets underdimensionering 4.2. alarmanlægget afprøves mindst en gang om ugen, dog ikke i perioder, hvor bygningerne er tomme, og at afprøvningen kan dokumenteres ved en skade forsikringstagerens elinstallatør mindst en gang om året afprøver og kontrollerer anlægget, og at dette eftersyn kan dokumenteres ved en skade 4.4. alle telefonnumre, der er indkodet som alarmmodtagere, er aktuelle og i drift samt oplistet ved alarmanlægget Alarmanlægget skal være tilsluttet på skadetidspunktet skade som følge af overbelægning i bygninger BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb 2.4. skade som følge af forsikringstagerens eller dennes ansvarlige medarbejders manglende eller mangelfulde pasning og vedligeholdelse af anlæggene 2.5. skade som følge af forudbestående sygdom i besætningen 2.6. skade, som er dækket af anden forsikring eller erstatningsordning. 3. Hvordan beregnes erstatningen Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt 5 og Betingelser for erstatningen Det er en betingelse for erstatning, at 4.1. ejendommens staldafsnit, hvori skaden indtræffer, er forsynet med driftsikkert alarmanlæg, der er godkendt af Alm. Brand, og mindst udløser en akustisk alarm ved uregelmæssigheder i de installationer, der betjener temperatur, luftfugtighed og ventilation

18 Side 15 af Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - svine- og/eller kvægbesætning. 2. Hvilke skader er dækket 4. Betingelser for erstatningen Der er en betingelse for erstatning på grund af aflivning, at denne er påkrævet i henhold til Lov om værn af dyr. Alm. Brand kan i tvivlstilfælde kræve, at årsagen til død eller aflivning dokumenteres i form af dyrlæge- eller obduktionserklæring. Tab af dyr, der dør eller kræves aflivet i henhold til dyreværnsloven som følge af botulisme, drukning, gyllegasforgiftning, indtagelse af giftige planter eller som følge af pludselig udefra kommende påvirkning af dyret (ulykkestilfælde). skade der skyldes eller forværres af 2.1. transport, herunder af- og pålæsning BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin ventilations- eller opvarmningssvigt 2.3. sygdom 2.4. overtrædelse af offentlige forskrifter samt forskrifter og anvisninger fra dyrlæge 2.5. forsømmelse, vanrøgt, dyrplageri eller mangler ved staldforhold 3. Hvordan beregnes erstatningen Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt 5 og 6. Evt. slagteværdi af dyret eller besætningen, der betales erstatning for, fradrages. Rimelige og nødvendige omkostninger til dyrlægebehandling som følge af en dækningsberettiget skade, der for at begrænse skaden afholdes, erstattes efter faktura. Erstatning fra stat, erhvervets eller private fonde, der er opnået eller ville kunne opnås - fratrækkes erstatningen. Der kan maksimalt erstattes kr. (indeksreguleres ikke) pr. dyr før evt. slagteværdi, dog eksklusive driftstab og dyrlægeudgifter.

19 Side 16 af Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - pelsdyrsskind tilhørende tredje mand, som forsikringstager har i varetægt. 2. Hvilke skader er dækket Den direkte skade på det forsikrede ved 2.1. Brand-, tyveri og vand, jf. afsnit Køle og dybfrost, jf. afsnit 510. Såfremt det fremgår af policen, at denne dækning er tegnet 3. Hvordan beregnes erstatningen BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin - 1 Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt 5 og 6. Erstatningen kan ikke overstige den i policen anførte forsikringssum.

20 Side 17 af 44 BETS - TT Betingelser_Landbrugsforsikrin Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen 1.1. kvæg, svin, fjerkræ, får, geder, pelsdyr og pelsdyrskind produceret eller til videre produktion i den forsikrede bedrift 1.2. landbrugsafgrøder, plantekulturer og frugt og bær, produceret eller til videreproduktion i den forsikrede bedrift 1.3. såsæd, gødning og plantebeskyttelsesmidler til anvendelse i den forsikrede bedrift. Dækningen indtræder, når de forsikrede genstande ved transportens begyndelse er pålæsset transportmidlet, og ophører, når aflæsning påbegyndes. 2. Hvilke skader er dækket De fysiske skader påført de forsikrede genstande under transport overalt i Danmark forudgående fejl eller mangler 2.2. skade som følge af overlæs 2.3. skade som følge af utilstrækkelig tildækning eller utilstrækkelig fastgørelse til transportmidlet 2.4. skade som følge af vejrligets påvirkning 2.5. tab, der indtræder som direkte eller indirekte følge af strejke, lockout eller arrest 2.6. skade som følge af kørsel uden kørekort, medmindre det godtgøres, at uheldet ikke skyldes mangel på kørefærdighed 2.7. skade som følge af kørselsuheld, hvor forsikringstageren eller anden lovlig fører var beruset eller under påvirkning af narkotika 2.8. driftstab og/eller andet indirekte tab. 3. Hvordan beregnes erstatningen Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt 5 og 6. Erstatningen kan ikke overstige den i policen anførte forsikringssum. 4. Betingelser for erstatningen Det er en betingelse for erstatning, at 4.1. transporten er sket med egne transportmidler 4.2. transporten sker på færdselslovens område 4.3. transportmidlet er godkendt/ indregistreret.

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 - løsøre og ansvar - og de nye betingelser 5601 + viser forbedringer

Læs mere

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser for løsøreforsikringerne

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 RUNA FORSIKRING Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket?

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Købstædernes Forsikring. Forsikringsvilkår nr. FLL 1308. AltPrivat. Fritidslandbrug - Løsøre. AltPrivat Løsøre Fritidslandbrug - side 1

Købstædernes Forsikring. Forsikringsvilkår nr. FLL 1308. AltPrivat. Fritidslandbrug - Løsøre. AltPrivat Løsøre Fritidslandbrug - side 1 Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår nr. FLL 1308 AltPrivat Fritidslandbrug - Løsøre AltPrivat Løsøre Fritidslandbrug - side 1 Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr. 061-17 Almindelige forsikringsbetingelser for Kombineret Erhvervs- og Produktansvar. Oktober 1999 For forsikringen gælder reglerne i lov

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Vilkår for. Entrepriseforsikring

Vilkår for. Entrepriseforsikring Vilkår for Entrepriseforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring nr

Erhvervsansvarsforsikring nr Love og vedtægter Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Pkt. Indhold Side 1.0 De sikrede... 1 2.0 Dækket risiko... 1 3.0 Skader forvoldt af produkter

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Specialforsikring for erhverv Køle- og fryseanlæg Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 www.gjensidige.dk

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvar

Kombineret erhvervs- og produktansvar Kombineret erhvervs- og produktansvar For forsikringen gælder Forsikringsaftaleloven, for så vidt denne ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. Dækning efter de almindelige

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere