Erhvervsansvarsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsansvarsforsikring"

Transkript

1 Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv CVR-nr Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II CVR-nr

2 De sikrede Pgf. 1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. Omfang Pgf. 2 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting under udøvelse af den i policen nævnte virksomhed, samt erstat ningsansvar, der pålægges sikrede som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift. Forsikringen omfatter skade konstateret i forsikringstiden, uanset på hvilket tidspunkt et ansvarspådragende forhold måtte være begået. Skade, som anmeldes mere end 2 år efter forsikringens ophør, dækkes ikke. Skader forvoldt af produkter eller ydelser Pgf. 3 Ansvar for skade, der er en følge af mangler eller andre ikke kontraktmæssige egenskaber ved produkter eller ydelser, er kun omfattet af forsikringen, såfremt den forsikrede virksomhed er: 1. Detailforretning, hvorved forstås en virksomhed, der udelukkende driver detailsalg direkte til forbruger af produkter, der enten er fremstillet af andre eller af forsikringstageren selv til salg i egen forretning. 2. Håndværksvirksomhed uden seriefremstilling af produkter og a. som ikke leverer produkter, der skal indgå i en produktionsproces, b. som ikke leverer produkter, som skal indføjes som bærende dele i bygning eller anlæg, c. som ikke foretager bygnings- eller anlægsarbejder, d. som ikke foretager installations- eller montagearbejder. 3. Restaurant, hotel og lignende virksomhed, der leverer mad- og drikkevarer o.lign. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på selve produktet eller ydelsen, ligesom udgifter ved at hjemtage, tilintetgøre, reparere eller på anden måde afhjælpe en mangel ved de ikke-kontraktmæssige produkter eller ydelser er ikke omfattet af forsikringen Geografisk område Pgf. 4 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Skade indtruffet uden for Danmark dækkes, såfremt skaden er omfattet af pgf. 3, eller skaden er sket under rejser eller midlertidigt ophold i forbindelse hermed, og skaden ikke skyldes sikredes arrangement af eller deltagelse i udstillinger, udførelse af monteringsarbejder, betjening af maskiner eller maskinelle anlæg eller anden deltagelse i produktionsprocesser. 1

3 Ikke dækket skade Pgf. 5 Forsikringen dækker ikke ansvar for: A B C skade, der skyldes, at produkter eller ydelser ikke er leveret eller ikke leveret rettidigt. skade, når ansvaret følger af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse, eller om et videregående ansvar, end hvad der følger af almindelige erstatningsregler. formuetab, der ikke er en følge af skade på person eller ting. D skade på ting tilhørende forsikringstageren eller for skade på ting, som sikrede i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, har i varetægt af anden grund, eller har sat sig i besiddelse af. E skade på ting, som sikrede har påtaget sig at bearbejde eller behandle, eller som på grund af en umiddelbar forbindelse med en bearbejdelse eller behandlet ting lider skade som følge af denne bearbejdning eller behandling. F skade på ting forårsaget ved udgravnings- eller opgravningsarbejder, nedbrydnings- eller nedramningsarbejder samt jord- eller grundvandssænkning i forbindelse hermed, eller ved den sikredes brug af sprængstoffer. G skade på ting forårsaget ved nybygning, ombygning eller tilbygning til den forsikrede virksomhed. H forurening af eller igennem luft, jord eller vand samt derved forvoldt skade på person eller ting. Dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. De i miljøloven til enhver tid nævnte særlig forurenende virksomheder er kun dækket, såfremt policen bærer speciel påtegning herom. l skade forvoldt ved benyttelse af motordrevet køretøj. Såfremt der er tegnet motorkøretøjsforsikring for sådant køretøj, dækker nærværende forsikring på policens almindelige betingelser det ansvar,der ikke omfattes af motorkøretøjsforsikringen. J skade forvoldt af sikredes hund eller ved sikredes benyttelse af søfartøj eller luftfartøj eller forårsaget af sikrede som jæger i det omfang, sådant ansvar dækkes af jagtforsikringen. K skade, der omfattes af pgf. 1 i lov om erstatning for atomskader (nucleare skader). L skade forvoldt af sikrede med forsæt, ved grov uagtsomhed, under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika o.l M skade, der skyldes mangler eller andre ikke-kontraktmæssige egenskaber ved produkter eller ydelser, 1. såfremt skaden kan henføres til et groft uforsvarligt forhold i forbindelse med ledelsen af virksomheden, eller 2. såfremt forsikringstageren eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift, a. var vidende om manglen eller den ikke-kontraktmæssige egenskab, b. ved grov uagtsomhed var skyld i sit ukendskab hertil, c. har hidført den med forsæt. N skade, der skyldes, at urigtige oplysninger om anvendeligheden af leverede produkter eller ydelser er givet af sikrede med forsæt eller grov uagtsomhed, uanset formen for en sådan oplysning. O skade på ting, når skaden skyldes sikredes groft utilbørlige tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger. 2

4 Indeksregulering Pgf. 6 Præmien for forsikringen beregnes på grundlag af selskabets tarif, som bygger på grundpræmier og udbetalt løn eller for visse erhverv på grundlag af faste præmier. Tariffens grundpræmier og faste præmier indeksreguleres i overensstemmelse med nedennævnte regler: Præmien reguleres op eller ned på grundlag af det løntal, der af DANMARKS STATISTIK hvert år offentliggøres som den gennemsnitlige faktiske timefortjeneste (incl. dyrtidstillæg, men bortset fra alle andre tillæg) i januar kvartal for alle arbejdere i håndværk og industri i hele landet. Policens grundpræmier er beregnet på grundlag af det således offentliggjorte løntal for januar kvartal Til de i et kalenderår forfaldne grundpræmier beregnes et indekstillæg (eller -fradrag), som svarer til 3/4 af den procent, som løntallet i det nærmest foregående år er højere (eller lavere) end basis-løntallet. Sådan beregning sker første gang for de præmier, der forfalder i kalenderåret Dækningssum Pgf. 7 Policens dækningssum er den højeste grænse for selskabets forpligtelse for skader konstateret inden for det enkelte forsikringsår. Ved skade sket inden for Norden dækkes omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, som er afholdt med selskabets billigelse, selv om dækningssummerne derved overskrides. Det samme gælder sagsomkostninger og renter vedrørende erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen. Er forsikringssummen mindre end det idømte erstatningsbeløb, er selskabet dog kun pligtig at tilsvare den del af renten og sagsomkostningerne, som svarer til det erstatningsbeløb, selskabet skal betale. Ikrafttrædelsestidspunkt og præmiens betaling Pgf. 8 Forsikringen dækker fra den i policen fastsatte dato kl. 12 middag, med mindre der i policen iøvrigt er fastsat andet ikrafttrædelsestidspunkt. Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier til de anførte forfaldsdage. Påkrav om betaling sendes til (eller afleveres på) den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Betales præmien ikke efter 1. påkrav, sender selskabet en fornyet skriftlig påmindelse om præmiebetalingen til forsik ringstageren på betalingsadressen. Denne påmindelse vil indeholde oplysning om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved udløbet af den i påmindelsen anførte tidsfrist. En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter 1. påkrav. For så vidt betaling ikke finder sted inden 14 dage efter påmindelsen, bortfalder selskabets dækningspligt. Selskabet er berettiget til sammen med præmien - og ud over denne - at opkræve et inkassogebyr. Reguleringspræmie Pgf. 9 Er forsikringen tegnet således, at præmien skal opgøres på grundlag af skiftende talstørrelser (arbejdsløn, arbejdsdage el. lign.), er forsikrings tageren forpligtet til ved udløbet af hvert forsikringsår i løbet af 3 uger efter forfaldsdatoen at give selskabet på de af dette fremsendte blanketter de til præmieberegningen fornødne oplysninger. Bliver oplysningerne ikke meddelt selskabet, fastsætter dette reguleringspræmien efter skøn. 3

5 Skadeopgørelse Pgf. 10 Så snart forsikringstageren får at vide eller må formode, at der vil blive rejst erstatningskrav mod ham, skal han straks give selskabet skriftlig meddelelse herom og herefter overlade selskabet eller dettes advokat at varetage hans interesser i enhver henseende. Forsikringstageren er forpligtet til at yde selskabet enhver bistand til sagens oplysning og afslutning. Forsikringstageren er ikke berettiget til at udbetale nogen erstatning eller anerkende nogen erstatningspligt med bindende virkning for selskabet, medmindre han derved kun opfylder sin retspligt. Er forsikringstagerens erstatningspligt fastslået og erstatningens størrelse bestemt, betaler selskabet skadeserstatningen umiddelbart til den skadelidte, medmindre denne allerede er fyldestgjort af forsikringstageren. Forsikrings tagerens øvrige kreditorer kan kun i sidstnævnte tilfælde erhverve nogen ret til erstatning. Risikoforandring Pgf. 11 Sker der ændringer i den på policens forside anførte risiko, skal det uden ophold anmeldes til selskabet, der da træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsættes. Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter selskabet i skadetilfælde kun på de vilkår og det omfang, i hvilket det mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, hvis forandringen havde været det bekendt. Såfremt forsikringstageren afhænder den forsikrede virksomhed og i stedet overtager en anden virksomhed, går forsikringen over på den nyovertagne virksomhed. Forsikringstageren skal også i sådanne tilfælde give selskabet meddelelse om overtagelsen, jvf. foregående stk. Ændring af tarif eller betingelser Pgf. 12 Ændres selskabets præmietarif eller forsikringsbetingelser, er såvel forsik ringstager som selskab berettiget til med 3 mdr s varsel og med virkning fra en præmieforfaldsdag at fordre ændringen gennemført. Godkendes en sådan ændring ikke, kan forsikringen med 6 ugers varsel opsiges til ophør på den ønskede ændringsdato. Opsigelse Pgf. 13 Forsikringen vedvarer, indtil den med højest 12 og mindst 3 mdr s varsel opsiges skriftligt til et forsikringsårs udløb. Er der ydet præmienedsættelse for flerårig tegning, kan forsikringstageren dog tidligst opsige forsikringen for den på policens forside anførte dato. Efter enhver skade er selskabet indtil 1 måned efter erstatningens udbetaling eller skadens afvisning berettiget til at ophæve forsikringen med 14 dages varsel. Andre forsikringer mod samme risiko Pgf. 14 l det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen af denne in teresse. Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at an svaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andet sted, gælder denne forsikring med samme forbehold. 4

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans ŠKODA All Inclusive Forsikringsbetingelser for Person- og varebiler finansieret via ŠKODA Finans Oktober 2013 - version 1.43 Gældende for køretøjer indregistreret 10.2013 Dækninger: Aftalen vil omfatte:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere