Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer"

Transkript

1 Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. 2. Præmiens betaling 2.1 Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag via betalingsservice eller indbetalingskort. Sammen med præmien opkræves stempelafgift til staten i henhold til stempellovens regler. Forsikringstageren betaler de udgifter, der er forbundet med opkrævningen og betalingen af præmie mv. 2.2 Betales pr. indbetalingskort sendes påkrav om betaling til den opgivne betalingsadresse. Betales via betalingsservice hæves beløbet på det opgivne kontonummer. Ændres betalingsadresse eller kontonummer, skal Nykredit straks underrettes. 2.3 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på anførte forfaldsdage. 2.4 Betalingsfristen for første præmie er mindst 12 dage fra modtagelsen af indbetalingskortet. Ved senere præmier er betalingsfristen mindst 21 dage fra modtagelsen af indbetalingskortet. Sidste rettidige betalingsdag vil fremgå af indbetalingskortet. Betalingsfristerne gælder ikke, hvor præmien opkræves via betalingsservice. 2.5 Betales første præmie ikke rettidigt, ophører forsikringen. 2.6 Betales senere præmie ikke rettidigt, kan Nykredit 14 dage efter udløbet af betalingsfristen efter punkt 2.4 opsige forsikringsaftalen. Aftalen opsiges med 21 dages varsel, medmindre præmien er betalt inden denne dato. 2.7 Betales præmien for sent på grund af særlig undskyldende omstændigheder, og betales præmie samt renter og omkostninger umiddelbart efter, at den særligt undskyldende omstændighed er ophørt, løber forsikringsaftalen på ny fra dagen efter, at betalingen sker. Betalingen skal dog ske senest 3 måneder efter udløbet af opsigelsesfristen i punkt 2.6. Ved manglende betaling af første præmie skal betaling dog ske senest 3 måneder efter betalingsfristen i punkt 2.4. Er forsikringsaftalen indgået for en bestemt periode, skal betaling ske inden udløbet af denne periode. 3. Gebyrer 3.1 Gebyrer Nykredit er berettiget til at beregne gebyrer til hel eller delvis dækning af omkostninger ved opkrævninger, rykkerskrivelser, inkasso, udbetalinger, dokumenter, oversigter, genparter og fotokopier samt besigtigelser, ekspeditioner og ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling.

2 3.1.2 Prisen er enten fast eller beregnes som en procentsats/timesats. Beregningsmetoderne kan kombineres Priserne fremgår af Nykredits prisliste, der kan ses på eller oplyses på forespørgsel. 3.2 Ændring og indførelse af nye gebyrer I bestående forsikringsaftaler kan gebyrer forhøjes, eller nye gebyrer indføres af omkostnings-, indtjenings- eller markedsmæssige årsager Forhøjelse af gebyrer sker med én måneds varsel til den første i en måned. Ændringerne offentliggøres på Indførelse af nye gebyrer sker ved brev til forsikringstager med tre måneders varsel til policens hovedforfaldsdato. 4. Regulering af præmie 4.1 Præmien reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik hvert år offentliggjorte summariske lønindeks for den private sektor. Basis for reguleringen er lønindeks for januar kvartal i kalenderåret før forsikringens ikrafttræden. 4.2 Præmien reguleres pr. 1. januar. Ændringen får først virkning fra den første forfaldsdag i kalenderåret eller ved første ændring forinden. 4.3 Ophører udgivelsen af det anvendte indeks, har Nykredit ret til at fortsætte indeksreguleringen efter andre indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 5. Fornyelse og opsigelse 5.1 Forsikringen kan opsiges af såvel Nykredit som forsikringstager med mindst 1 måneds skriftlig varsel til et forsikringsårs udløb. 5.2 Er der ydet præmienedsættelse ved flerårig tegning, kan forsikringstager dog tidligst opsige forsikringen til ophør ved udløb af den aftalte tegningsperiode. 5.3 Forsikringer, der er afsluttet for en flerårig periode, og som enten ikke fornyes for en ny flerårig periode eller skriftligt opsiges senest 1 måned før periodens udløb, fornyes uforandret for en 1- årig periode dog uden præmierabatten for flerårig tegning. 6. Opsigelse efter skade 6.1 Fra den dag Nykredit har modtaget en skadeanmeldelse og indtil 1 måned efter, at Nykredit har betalt erstatning eller afvist skaden, kan både forsikringstageren og Nykredit skriftligt opsige forsikringen med 2 måneders varsel til udgangen af en måned. Inden for samme tidsfrist kan Nykredit gennemføre ændringer som en betingelse for forsikringens fortsættelse. 6.2 Er der ydet præmienedsættelse ved flerårig tegning, er forsikringstagers opsigelse i tegningsperioden betinget af, at præmierabatten for den forløbne periode indbetales til Nykredit.

3 7. Anmeldelse af skade 7.1 Såfremt erstatningskrav fremsættes eller formodes at ville blive fremsat, skal det uden ophold anmeldes til selskabet. 7.2 Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med Nykredits samtykke, og Nykredit træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling. Sikredes anerkendelse eller betaling af et erstatningskrav forpligter ikke Nykredit. Ved selv at anerkende erstatningsansvaret risikerer sikrede at skulle betale selv. 7.3 I det omfang selskabet har betalt et erstatningskrav indtræder det i enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand. 8. Andre forsikringer mod samme risiko 8.1 I det omfang sikrede er dækket af en forsikring for en interesse, der er omfattet af denne forsikring, bortfalder denne forsikrings dækning. 8.2 Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder samme forbehold nærværende forsikring. 9. Krigs-, jordskælvs- og atomskader 9.1 Forsikring dækker ikke skader som følge af Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder Jordskælv eller andre naturforstyrrelser Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 10. Klagemulighed 10.1 Er der opstået uoverensstemmelse mellem sikrede og Nykredit om forsikringen og fører en fornyet henvendelse til Nykredit ikke til et tilfredsstillende resultat, kan sikrede klage til: Nykredit Juridisk afdeling Den klageansvarlige enhed Kalvebod Brygge København V Hvis afgørelsen ikke ændres, vil den klageansvarlige enhed give klagevejledning jf. pkt og Den sikrede kan klage til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf.:

4 Klager til ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr Klageskema og girokort til brug for gebyrbetalingen kan rekvireres hos: Nykredit eller Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen Amaliegade København K Tlf.: Den skadelidte kan vederlagsfrit klage til Forsikringsoplysningen Amaliegade København K Tlf.:

5 RISKOBETINGELSER 1. De sikrede 1.1 Forsikringen dækker golfspillere med aktivt medlemskab af en dansk golfklub tilsluttet DGU golfspillere med medlemskab af en af DGU s udenlandske søsterorganisationer den golfklub tilsluttet DGU, hvor den skadevoldende handling er begået, hvis skadevolder ikke kan identificeres, og der ikke foreligger beviser for, at skadevolder er en ikke sikret person. 1.2 Forsikringen dækker ikke golfspillere med passivt medlemskab af en dansk golfklub tilsluttet DGU, medmindre policen er udvidet til også at dække golfklubbens passive medlemmer pay and play spillere, der ikke er omfattet af forsikringens pkt og golftrænere/klub pro's og ansatte i golfklubben, når de udøver erhvervsvirksomhed eller lønnet arbejde. 2. Geografisk område 2.1 Forsikringen dækker i Danmark på og ved golfbaner ejet eller lejet af DGU s medlemsklubber.

6 DÆKNINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING 1. Omfang 1.1 Forsikringen dækker de sikrede under privat golfspil eller deltagelse i et golfarrangement på golfanlæg ejet eller lejet af DGU s medlemsklubber. 1.2 Den ansvarspådragende handling skal have fundet sted under sikredes ophold inden for golfanlægget og dets øveområde inklusive driving range eller andet område beregnet til golfspil. 1.3 Ved deltagelse i golfarrangement forstås deltagelse i organiseret golfspil eller træning, hvor spillerne ikke modtager betaling, samt deltagelse i arrangementet som tilskuer. 2. Ansvarsgrundlag 2.1 Forsikringen dækker på objektivt ansvarsgrundlag (ansvar uden skyld) de sikredes erstatningsansvar for person- og tingsskader opstået som følge af sikredes golfspil eller deltagelse i et golfarrangement. 2.2 Er sikrede erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler (culpaansvar), og er skaden dækningsberettiget under anden tegnet ansvarsforsikring, udgør forsikringssummen på anden ansvarsforsikring selvrisiko på denne forsikring. 2.3 Selskabet er kun forpligtet til at dække, når sikrede eller skadelidte dokumenterer, at der eksisterer en direkte årsagssammenhæng mellem den ansvarspådragende handling og den lidte skade. 2.3 Har skadelidte medvirket til skaden, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde. 3. Ukendt skadevolder 3.1 Er skadevolderen ukendt, er selskabet kun forpligtet til at dække, når skadelidte sandsynliggør, at den ansvarspådragende handling stammer fra golfudstyr samt et golfspil eller golfarrangement, der har fundet sted på golfanlæg ejet eller lejet af en af DGU s medlemsklubber. 3.2 Ved golfudstyr forstås f.eks. golfbolde, golfkøller, golftasker eller golfvogne. 3.3 Har skadelidte medvirket til skaden, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde. 4. Forsikringstiden 4.1 Forsikringen dækker, når den ansvarspådragende handling eller undladelse har fundet sted i forsikringstiden. 4.2 Hændelser og skader, som anmeldes til Nykredit mere end 6 måneder efter forsikringens ophør dækkes ikke.

7 5. Følgende er ikke dækket 5.1 Skader forvoldt med forsæt, medmindre skadevolder er under 14 år eller har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt på grund af sin sindstilstand. 5.2 Skader forvoldt som følge af selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning af narkotika og dette uanset skadevolders sindstilstand. 5.3 Skader der udelukkende støttes på aftaler eller består af rene formuetab, som ikke er en følge af skade på person eller ting. 5.4 Skader i forbindelse med professionelt golfspil. 5.5 Skader i forbindelse med lønnet arbejde som golftræner, lønnet arbejde for golfklubben eller lønnet arbejde i golfklubbens interesse. 5.6 Skader forvoldt som hus- eller grundejer 5.7 Skader forvoldt af dyr 5.8 Skader som følge af forurening 5.9 Skader forvoldt under benyttelse af et motordrevet køretøj eller et luftfartøj eller et søfartøj Skader forvoldt under benyttelse af golfbiler/golfbuggies/golfcars Skader forvoldt på ting eller dyr, som sikrede ejer har lånt eller lejet bruger eller har brugt opbevarer, transporterer, bearbejder, behandler har sat sig i besiddelse af andre grunde end de ovenfor anførte har i varetægt 5.12 Bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private 6. Forsikringssummer 6.1 Personskader Dækningssummen udgør DKK kr. pr. skadebegivenhed. 6.2 Tingsskader Dækningssummen udgør DKK pr. skadebegivenhed. 6.3 Forsikringssummerne indeksreguleres ikke.

8 7. Omkostninger og renter 7.1 Forsikringen dækker også omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med Nykredit, selvom forsikringssummerne pr. skadebegivenhed herved overskrides. Det samme gælder renter af erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen. 8. Maksimal udbetaling pr. forsikringsår 8.1 Den maksimale udbetaling for person- eller tingskader, sagsomkostninger og renter i et forsikringsår kan ikke overstige DKK i alt.

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003 Camping-teltvognforsikring Version 1105003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-17 Side 6 Kaskodækning Afsnit 18-23 Side 7 Branddækning Afsnit 24-28 Side

Læs mere

MC-/EU-knallertforsikring. Version 1103003

MC-/EU-knallertforsikring. Version 1103003 MC-/EU-knallertforsikring Version 1103003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Kaskodækning Afsnit 19-24 Side

Læs mere

Passageransvars- forsikring. Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001

Passageransvars- forsikring. Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001 Passageransvars- forsikring Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001 Gælder fra marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Passageransvar - Personskade Side 7 3. Passageransvar - Håndbagage

Læs mere

Bilforsikring 1502121

Bilforsikring 1502121 Bilforsikring 1502121 Indhold FÆLLESBETINGELSER... 3 MOTORANSVAR... 8 MOTORKASKO... 9 MOTORBRAND... 11 ERSTATNINGSREGLER MOTOR... 13 MOTORULYKKE DØD/INVALIDITET... 16 ERSTATNINGSREGLER MOTORULYKKE... 18

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser af juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser R303 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 7 Motoransvar Afsnit 15-16 Side 8 Motorkasko Afsnit 17-21

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 Forsikringsbetingelser af januar 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-9 Side 6 Hvem og hvor dækkes Afsnit 10-11 Side 7 Indbodækningen Afsnit 12-15 Side

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere