NETTILSLUTTEDE SOLCELLE ANLÆG - EN LILLE HÅNDBOG FOR PROJEKTUDVIKLERE PUBLIKATION I EU-PROJEKT RES-E FOR REGIONS TIL FREMME AF GRØN STRØM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NETTILSLUTTEDE SOLCELLE ANLÆG - EN LILLE HÅNDBOG FOR PROJEKTUDVIKLERE PUBLIKATION I EU-PROJEKT RES-E FOR REGIONS TIL FREMME AF GRØN STRØM"

Transkript

1 NETTILSLUTTEDE SOLCELLE ANLÆG - EN LILLE HÅNDBOG FOR PROJEKTUDVIKLERE PUBLIKATION I EU-PROJEKT RES-E FOR REGIONS TIL FREMME AF GRØN STRØM Udarbejdet af Søren Poulsen, Teknologisk Institut, maj 2006

2

3 INDHOLD FORORD 3 1 INDLEDNING Introduktion Formål Metode og afgrænsning 4 2 PLANLÆGNINGSPROCES Flowchart Lokalplanforhold Hældning og orientering Skygger Bygningsintegration og æstetik El-projektering Ydelse Økonomi 11 3 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL 13 4 LISTE OVER FIRMAER 14 5 NYTTIGE LINKS 15

4

5 FORORD EU har igangsat en række projekter, der skal medvirke til at fremme elektricitet fra vedvarende energikilder. Projektet RES-e for Regions søger at nå dette mål blandt andet gennem informationsaktiviteter i et antal regioner i EU-landene. I Danmark er hovedstadsregionen udvalgt som fokusområde. Nærværende hæfte skal ses i denne sammenhæng. Det tilbyder information, som kan være nyttig i en bred offentlighed, men vil primært rette sig mod hovedstadsregionen hvad angår referencer til firmaer og institutioner. 3

6 1 INDLEDNING 1.1 Introduktion Nettilsluttede solcelle-anlæg opfattes som regel som en nemt håndterlig teknologi, der kan introduceres i et byggeri på et vilkårligt tidspunkt lige fra starten på planlægningen af byggeriet til længe efter byggeriets færdiggørelse. Normalt volder solcelleanlæg heller ikke mange problemer i forhold til mange andre bygningselementer. Alligevel kan der være god grund til at iagttage nogle forholdsregler så tidligt som muligt og gennemføre en grundig planlægning af solcelleanlægget. Adskillige solcelleanlæg fungerer alt for ringe eller slet ikke på grund af manglende omtanke eller viden hos den projekterende. 1.2 Formål Formålet med hæftet er at give en lille overskuelig vejledning, som kan hjælpe projektudvikleren hvad enten det er en privat person eller en større organisation til at få en god start på sit projekt om integration af et nettilsluttet solcelleanlæg i en bygning i Danmark og undgå de værste faldgruber. 1.3 Metode og afgrænsning Vejledningen er bygget op om et flowchart for udvikling af et solcelleprojekt. En del af udviklingsforløbet foregår i en iterativ proces. De enkelte punkter i flowchartet omtales i nærværende skrift, men i øvrigt indgår de også i et integreret PC-værktøj, som består af en samling små regneark, tekstdokumenter og billeder, der er udviklet over en længere periode og til sammen kommer rundt om alle væsentlige aspekter ved projektering af et solcelleanlæg. Værktøjet ligger i en pakket fil, PVprojekteringsvejledning.zip, som kan downloades fra hjemmesiden Det tilbyder i et vist omfang indføring i solcelleteknik, mens nærværende skrift mere er afgrænset til kvalitative overvejelser og tjeklister. Både teknologi, priser og energipolitik ændrer sig hen ad vejen, og det kan stærkt anbefales at søge den nyeste information inden beslutning om etablering af et solcelleanlæg tages. Kilder til information er mange: leverandører, elinstallatører, bygningsrådgivere, energikontorer m.fl. Og ikke at forglemme internettet, der formelig bugner! 4

7 Bagerst i hæftet er lister over sådanne kilder. Kildelisterne gør ikke krav på at være komplette, men skulle være så omfangsrige og præcise, at projektudvikleren kan komme målrettet i gang. Har man ingen erfaring i solceller må det særligt anbefales at søge råd hos en af de uafhængige rådgivere, af hvilke der findes flere, som yder gratis rådgivning i begrænset omfang. Hvis det besluttes at etablere et solcelleanlæg, er det god praksis at indhente tilbud fra 2 til 3 forskellige leverandører og få garantier for komponenter og den årlige elproduktion. 5

8 2 PLANLÆGNINGSPROCES 2.1 Flowchart Solcelleanlæg i Danmark er normalt forholdsvis små, og myndighedsbehandling er som regel yderst beskeden, hvis overhovedet påkrævet. Nedenstående flowdiagram for planlægning afspejler dette forhold. Flowchartet genfindes i det ovenfor omtalte PC-værktøj. A) Tjek at solcelleanlæg må installeres det ønskede sted B) Bestem Areal (m2), Effekt (kwp), Produktion (kwh), og evt. udseende C) Bestem princip for opbygning: - facade, tag eller anden D) Beregn ydelse (kwh pr år) - overslag eller simulering E) Beregn økonomi - simpel tilbagebetalingstid eller med renter m.m. SLUT 6

9 2.2 Lokalplanforhold Planlægningsforløbet bør starte med en undersøgelse af, om der overhovedet kan opnås tilladelse til installation af et solcelleanlæg det ønskede sted. Hvad siger lokalplanen specielt hvis det er i et sommerhusområde? Er bygningen fredet? Er der facadecensur eller anden bygningsrestriktion, fx i vedtægter for grundejerforening? Hvad siger (Småhus)reglementet mht. højdegrænseplan? Er bygningen lejet? I tvivlstilfælde, spørg relevante myndigheder som fx kommune, grundejerforening og boligforening. 2.3 Hældning og orientering Vender den påtænkte flade for solcellerne fornuftigt i forhold til solindfald? For en god ydelse kan det anbefales at placere anlægget mellem sydøst og sydvest med en hældning mellem 15 og 60º, se tabellen: Solcellernes %-vise ydelse ved forskellig hældning og orientering, angivet i forhold til den ideelle placering: 45º Syd, som er 100% Orientering Vest V-SV S-SV Syd S-SØ Ø-SØ Øst Hældning 0 º º º º º º º En hældning under 15 º er uhensigtsmæssig af hensyn til selvafrensningen i regnvejr. 7

10 2.4 Skygger Den påtænkte flade for solcellerne skal være ensartet belyst. Selv små delskygger sænker elproduktionen fra hele arealet drastisk. Et solcellemodul, der ligger helt eller delvist i skygge, kan i værste fald give anledning til en reduceret strøm gennem samtlige andre Minimering af virkning af vandrette skygger: Uafhængige vandrette strenge helt nære skyggegivere på bygningen, fx antenner og ventilationshætter? Disse overses nemt, og det kan få alvorlige følger for elproduktionen. y g g = = moduler i den elektriske forbindelse, svarende til en ventil, der lukkes midt på et langt vand-rør. Flader med uensartet belysning bør derfor opdeles i separate anlæg. Som tommelfingerregel bør ingen dele af et anlæg overhovedet rammes af skygger i sommermånederne i tidsrummet fra midt formiddag til midt eftermiddag, da en meget væsentlig del af årets solindfald sker her. Vær særligt opmærksom på fjerne skyggegivere, der ikke syner af meget, fx skorstene, træer og flagstænger og overvej, om det er muligt eller værd at flytte eventuelle sådanne. Og hvad med Bygningsintegration og æstetik Bygherren kan have forskellige krav til integration og synlighed af sit solcelleanlæg. Det skal måske have en signalværdi og være meget synligt. Eller måske ønskes en usynlig integration i arkitekturen. Store regulære flader uden forstyrrende elementer er generelt at foretrække, både af hensyn til æstetik og ensartet belysning. Ved mindre anlæg kan dog ofte opnås et fint visuelt samspil mellem et eller to solcellemoduler og fx et vindueselement eller en kvist. Billede 1 viser et traditionelt add-on anlæg oven på tagsten, hvor stilbruddet er søgt minimeret ved placering i midten af husets længderetning og symmetrisk omkring havedøre.

11 Billede 1 Traditionelt add-on anlæg oven på tagsten. Frie gavle med en vis afstand til nabobebyggelser er en oplagt placering for solceller. Der findes mange sådanne gavle, men den nødvendige orientering i sydlig retning begrænser naturligvis mulighederne. Udformningen kan have karakter af beklædning, hvor solcellevæggen erstatter en normal efterisolering. Solcellerne kan også placeres som baldakiner, hvorved den energimæssigt mere optimale hældning kan udnyttes. Billede 2 viser krystallinske celler integreret i taget og tyndfilmsceller i skydedøre. Tagflader er en anden placeringsmu- Billede 2 Integration af solceller. Krystallinske celler i taget og tyndfilmsceller i skydedøre 9

12 lighed, hvor hældningen umiddelbart vil øge solcellernes ydelse, hvis orienteringen ellers er i orden. Ved flade tage kan solcellerne monteres på en stenfyldt enkel integration, med mindre der er tale om et lille anlæg. Solcellemoduler, der af æstetiske hensyn nedfældes i bygningsfacaden, så bagsiden ikke ventileres, får en højere driftstemperatur, hvilket giver anledning til et lille fald i den årlige elproduktion. Solceller er dækket af glas, der under uheldige omstændigheder kan give generende refleksioner, så sørg for at undgå dette også for naboens skyld! Billede 3 På fladt tag kan solcellerne monteres på en ballast kasse med god hældning kasse for at give en god hældning, som vist på billede 3. Tagflader i den ældre boligmasse, dvs. op til omkring århundredeskiftet, er imidlertid ofte opdelt i små arealer som følge af kviste og køkkentrappetårne, og det vanskeliggør en El-projektering Anlægget opbygges normalt af et antal solcellemoduler koblet i serie. Modulernes effekt anføres i enheden kwp (p = peak), som er målt under nogle givne standardbetingelser. Sørg altid for, at modulerne i serien har fuldstændig ens elektriske egenskaber, da den samlede ydelse bestemmes af svageste fællesnævner. Serieforbindelsens spænding, som er summen af modulernes spændinger, må ikke overstige den af modulfabri- Med hensyn til æstetik og synlighed kontra effektivitet kan følgende oversigt over de vigtigste solcelletyper være nyttig: Type Monokrystallinsk Polykrystallinsk Amorft/tyndfilm Farve Sort/mørkegrå/blålig Blålig, changerende Sort/mørkebrun Udbytte Ca. 120 kwh/m2/år Ca. 100 kwh/m2/år Ca. 50 kwh/m2/år

13 kanten anførte systemspænding, typisk 600 til 1000 Vdc (jævnspænding). Jævnstrømmen fra de serieforbundne moduler omsættes til vekselstrøm i en inverter (også kaldet vekselretter). Med kendskab til samlet moduleffekt og spænding vælges en inverter. Inverterens nominelle effekt vælges typisk som 75 til 100 % af modulernes samlede nominelle effekt for at få det bedste pris-/ydelsesforhold. Hver type inverter har et arbejdsvindue for den tilførte jævnspænding fra serieforbindelsen af moduler. Antallet af en given type solcellemoduler bestemmes derfor i nogen udstrækning af den valgte type inverter. Som det ses er der tale om en iterativ proces, hvor man må prøve at få modulgeometri og elteknik til at gå op i en højere enhed under hensyntagen til de givne belysningsforhold. 2.7 Ydelse Ønsker man en bestemt del af sit årlige elforbrug dækket med solceller kan arealet tilpasses ved at vælge mere eller mindre effektive celler. Prisen pr Wp er næsten uafhængig af effektiviteten. Som tommelfingerregel kan et veldimensioneret dansk nettilsluttet solcelleanlæg installeret under optimale forhold (mod syd, hældning ca. 45 grader, uden skygger, fri luft omkring modulerne) producere ca. 850 kwh pr kwp. Dette afhænger kun i mindre grad af den valgte solcelleteknologi. Afviger hældning eller orientering fra det ideelle, kan tabellen i afsn. 2.3 anvendes til overslagsmæssig justering. Hvis anlægget er ukompliceret (ensartet belysning), kan et lidt mere præcist overslag udføres med regnearket PVydelse, som er integreret i det tidligere omtalte PC-værktøj. Heraf fremgår de faktorer, som giver sammenhængen mellem areal, installeret effekt (kwpeak) og resulterende elproduktion. Hvis anlægget rammes af skygger, og der er behov for et præcist estimat af ydelsen, må et avanceret simuleringsprogram anvendes, og dette kræver normalt ekspertviden. 11

14 2.8 Økonomi Økonomien i et solcelleanlæg er karakteriseret ved en meget høj investering og efterfølgende meget små løbende udgifter, eftersom der ikke forbruges materialer eller slides dele i driftsfasen. Der regnes normalt med en levetid på 20 år og evt. et beskedent årligt fald i elproduktionen fra anlægget. Seriøse modulproducenter garanterer typisk, at anlægget efter 20 år producerer mindst 80 % af ydelsen ved leveringstidspunktet. Modulprisen udgør i størrelsesorden typisk 70 % af den samlede anlægspris. Staten yder p.t. (2006) ikke anlægstilskud, så en solcelleinvestering er stadig forholdsvis dyr. For private solcelleanlæg op til 6 kwp kan anvendes den såkaldte nettoafregningsordning ved den økonomiske opgørelse mellem anlægsejer og elselskab. En sommerdag producerer et typisk villaanlæg mere end dagsforbruget af el. Overskuddet sendes ud på elnettet, idet elmåleren løber baglæns. Om natten og om vinteren hentes strømmen hjem igen, mens elmåleren løber den normale vej. På årsbasis afregnes kun den nettoforbrugte strøm. Ordningen tillader ikke årlig nettoeksport til elnettet, så man kan ikke ligefrem tjene penge hos elselskabet. Eksemplets D&V på 0 kr/år er måske ikke helt realistisk. Men til gengæld er en elprisstigning højere end stigningen i det almindelige prisindeks absolut sandsynlig, og det virker jo til fordel for anlægsøkonomien. Hvis der ønskes gennemført en mere detaljeret og professionel vurdering af økonomien, kan man anvende regnearket PVokonomi, som er integreret i det omtalte PC-værktøj. Eksempel på privat anlæg med nettoafregning: Anlægsinvestering uden tilskud for et anlæg på 1 kwp (ca. 10 m2): kr Årlig elproduktion: 850 kwh Værdi af strøm: 1,5 kr/kwh Drift og vedligehold: 0 kr/år => simpel tilbagebetalingstid: / (850 * 1,5) = 39,2 år 12

15 3 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL 3.1 Belaster solceller på nogen måde miljøet? Gængse typer solcellemoduler (krystallinsk og amorf silicium) består af materialer, der kun i meget ringe grad kan skade miljøet. Sjældent benyttede typer solceller kan indeholde en smule tungmetaller. Fremstillingen af solceller er kompliceret og indebærer anvendelse af giftige stoffer i processen, men dette sker i lukkede kredsløb under kontrollerede forhold. Da solceller desuden ikke forbruger stoffer i driftsfasen, regnes de for en særdeles miljøvenlig teknologi til elproduktion. 3.2 Hvad er levetiden på solceller og falder ydelsen med tiden? Solceller har ingen bevægelige dele og indbygges i moduler bestående af meget vejrbestandige materialer, så levetiden er sammenlignelig med de øvrige bygningskomponenters. Moduler med krystallinske celler sælges i dag ofte med 5 års garanti mod produktfejl og 25 års garanti på ydelsen (fx maks. 20 % fald i den garanterede ydelse på leveringstidspunkt). Selve de krystallinske celler ældes stort set ikke, men indkapslingsmaterialerne nedbrydes langsomt af solen. Moduler med tyndfilmsceller har en højere degradering af ydelsen, men ikke mere, end at levetiden stadig er meget lang. 3.3 Hvad er energitilbagebetalingstiden på solceller? Det koster energi at spare på energien! Under danske forhold skal man regne med, at et optimalt installeret solcelleanlæg skal være i drift op til 3-4 år for at genvinde den primære energi og den dertil knyttede forurening med CO2 og andre stoffer som medgik til fremstillingen af systemet. I takt med udviklingen af mere rationelle produktionsprocesser forventes dette tal at falde meget, især når nye typer celler bliver kommercielt modne. 3.4 Kan det betale sig at lave en mekanik, så solcellerne følger solens gang over himlen? Sollyset fordeler sig på direkte og diffus (dvs. ikke-retningsbestemt) stråling. En stor del af sollyset i Danmark er diffust, nemlig ca. halvdelen. Da en solfølgemekanisme kun vil forøge elproduktionen på dage med klart solskin, og da mekanikken både er dyr og vedligeholdelseskrævende, giver det ingen mening at anvende dette princip i Danmark. 13

16 4 LISTE OVER FIRMAER Firma Profil Website Producenter / leverandører Gaia Solar Racell Powerlynx Dansk Solenergi RI Solcellemodulbygger og systemleverandør Solcellemodulbygger og systemleverandør Producent af invertere til nettilslutning Rådgivende ingeniør og leverandør af solceller og andre VE-komponenter Grenaa Marine Leverandør af solceller og systemer Installatører Københavns Energi Elselskab og KSOinstalltør Avedøre Holmes El KSO-installatør A/S N.H. Installation A/S KSO-installatør Konsulenter Teknologisk Institut / SolenergiCentret Prøvestation for solceller. Rådgiver gratis i mindre omfang Energitjenesten Rådgiver gratis i mindre omfang Københavns Energi- Rådgiver gratis i mindre omfang og Miljøkontor Esbensen Rådgivende ingeniør Cenergia Rådgivende ingeniør

17 5 NYTTIGE LINKS Dansk solenergiportal vedligeholdt af Teknologisk Institut. Indeholder bl.a. en database over alle danske nettilsluttede solcelleanlæg Dansk projekt for udbredelse af solceller gennem opsætning af 1000 anlæg primært på boliger Solar City Copenhagen arbejder for, at København bliver demonstrationsområde for solenergianlæg og energioptimeret byggeri Portal for solceller, hvor private anlægsejere kan udveksle erfaringer og lægge data ind Københavns Miljø- og Energikontor, KMEK, er en selvstændig forening hvis formål er at fremme en bæredygtig udvikling i hovedstadsregionen Portal for kvalitetssikringsordning vedrørende installation og service indenfor områderne biobrændselsanlæg, solvarme og solcelleanlæg Yder uvildig og gratis energirådgivning, primært energibesparelser og vedvarende energi. Finansieret af elselskabernes brancheorganisation, ELFOR Tysk solcelleportal med masser af nyttig information om solceller i byggeri Hollandsk solcelleportal Solenergiportal drevet af en amerikansk forsknings- og konsulentvirksomhed. 15

18 Projektets hovedhjemmeside, Projektets danske hjemmeside, STØTTET AF Ansvaret for indholdet af denne publikation påhviler alene forfatteren. Det udtrykker ikke Den Europæiske Kommissions holdninger, og den er uden ansvar for enhver anvendelse af de heri indeholdte informationer.

19

20

VEDVARENDE ENERGI FOKUS PÅ SOLENERGI

VEDVARENDE ENERGI FOKUS PÅ SOLENERGI VEDVARENDE ENERGI FOKUS PÅ SOLENERGI Indhold SOLENERGI 3 SOLVARMEANLÆG 4 TILSKUD OG PRAKTISKE RÅD 10 SOLCELLER 12 PASSIV SOLVARME 16 ORDFORKLARING 17 OMREGNINGSTABEL 18 YDERLIGERE OPLYSNINGER 19 Ved overgangen

Læs mere

PROJEKTERING AF TAGINTEGREREDE SOLCELLEANLÆG

PROJEKTERING AF TAGINTEGREREDE SOLCELLEANLÆG 2008 19.11.2008 PROJEKTERING AF TAGINTEGREREDE SOLCELLEANLÆG Metodebeskrivelse Indholdsfortegnelse FORORD 5 RESUME 6 1 ERFARINGER FRA DANSKE TAGINTEGREREDE SOLCELLE-ANLÆG 12 2 BARRIERER, TEKNIK / PROJEKTERING

Læs mere

FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG

FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG Fokus på forsvarets solcelleanlæg FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring 72 67 11 11 fbe@mil.dk forsvaret.dk 2014 FORSVARET ER EN AF

Læs mere

REEEZ Solcelleparadigme Indledning

REEEZ Solcelleparadigme Indledning REEEZ Solcelleparadigme Indledning Revision: 12/06-2013 REEEZ Solcelleparadigme Indledning Generelt om materialet: Paradigmet indeholder de nødvendige dokumenter for udbud af solcelleanlæg på offentlige

Læs mere

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS MÆRKEVARER I HØJESTE KVALITET DIN TRYGHED! Made in Germany Made in Denmark PRISEKSEMPEL: 114.995 KR. FOR ET 6 kw ANLÆG, INKL. MONTAGE* *se betingelserne inde i kataloget samt forslag

Læs mere

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER København C02-neutral i 2025 København Kommune skal være CO2-neutral i 2025. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor gerne hjælpe københavnerne

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Solceller i landbruget

Solceller i landbruget Solceller i landbruget 3-5 mio. m2 tagflader vender optimalt for max. udbytte af solenergi. Der er store perspektiver, men teknologien skal fungere og placeringen gennemtænkes. Solceller og det energimæssige

Læs mere

SBi 2010:54. Elbesparelser i sommerhuse her og nu

SBi 2010:54. Elbesparelser i sommerhuse her og nu SBi 2010:54 Elbesparelser i sommerhuse her og nu Elbesparelser i sommerhuse her og nu Niels-Ulrik Kofoed Elise Roed Rasmussen Peter Weldingh Jacob Worm Lene Adams Rasmussen Michael Reuss Klaus Ellehauge

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Udfordringer og muligheder ændringen af LL 8P i 2010 har givet, vedrørende beskatning af fysiske

Læs mere

SOlcelleanlæg. Danmarks billigste! 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk. her får du bedre råd til

SOlcelleanlæg. Danmarks billigste! 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk. her får du bedre råd til her får du bedre råd til SOlcelleanlæg Danmarks billigste! Få bedre råd nu 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk Sådan udnytter du bedst solens gratis energi Sådan får du statstilskud til finansieringen Sådan

Læs mere

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 1. udgave Juni 2011 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed

Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Bachelorprojekt af Claus Juul Andersen Aarhus maskinmesterskole Titel: Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Emne: Vedvarende energi

Læs mere

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse?

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Solceller Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Klaus Tovgaard Nielsen Vejleder: Jesper Møgeltoft VIA University

Læs mere

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning DS-hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg

Læs mere

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 2. udgave 2012 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. Fordi priserne

Læs mere

Af Jørgen Dahl Madsen BRUG SOLEN! Klima, livsstil og solenergi

Af Jørgen Dahl Madsen BRUG SOLEN! Klima, livsstil og solenergi Af Jørgen Dahl Madsen BRUG SOLEN! Klima, livsstil og solenergi Forord Sol, klima og livsstil en samfundsmæssig vurdering Et svævende solpanel løftet op mod lyset i Eriksgade på Vesterbro Med små eksempler

Læs mere

SOLCELLER INVESTÉR I. AKTIER 3Comeback til BONUSLØN & PRIVATØKONOMI SIDER OVERSETE FÅ CHEFEN TIL AT GIVE DIG FLERE GULERØDDER SUPER AFKAST:

SOLCELLER INVESTÉR I. AKTIER 3Comeback til BONUSLØN & PRIVATØKONOMI SIDER OVERSETE FÅ CHEFEN TIL AT GIVE DIG FLERE GULERØDDER SUPER AFKAST: TIL INVESTOREN 19 & PRIVATØKONOMI SIDER + 3 TIPS FRA EKSPERTEN + FOKUS PÅ ROYAL ØLMASKINE + LÆR AT TIME DINE NÆSTE AKTIEKØB ADVOKAT I REKLAMEBRANCHEN FRA PARAGRAFFER TIL PUNCHLINES Mød Ditlev Ahlefeldt-Laurvig

Læs mere

73.800,- Solcelleanlæg. Solceller er fremtiden og en god investering. Intro-prIS. Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg

73.800,- Solcelleanlæg. Solceller er fremtiden og en god investering. Intro-prIS. Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg Solcelleanlæg Solceller er fremtiden og en god investering Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg Intro-prIS 73.800,- GøR-DeT-Selv elv 6 kwp anlæg med celler, inverter, beslag og kabel FAST pris på el-arbejdet

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. 4 Fordi

Læs mere

Screening for CO 2 -projekter i bydele

Screening for CO 2 -projekter i bydele Screening for CO 2 -projekter i bydele August 2008 Karl Vogt-Nielsen, Flemming Jakobsen, CASA Mikkel Hald, Erik Svenstrup, Kjeld Grønbech, NIRAS CASA Screening for CO 2 -projekter i bydele August 2008

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Sol over Gøngetoften.

Sol over Gøngetoften. Sol over Gøngetoften. Indhold: SOL OVER GØNGETOFTEN.... 1 HVORFOR INVESTERE I SOLCELLER?... 2 HVOR STORT SKAL ANLÆGGET VÆRE?... 2 VALGT PLACERING AF PANELERNE... 2 VIL SOLCELLE-ANLÆGGET GENERE NABOERNE?...

Læs mere