NETTILSLUTTEDE SOLCELLE ANLÆG - EN LILLE HÅNDBOG FOR PROJEKTUDVIKLERE PUBLIKATION I EU-PROJEKT RES-E FOR REGIONS TIL FREMME AF GRØN STRØM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NETTILSLUTTEDE SOLCELLE ANLÆG - EN LILLE HÅNDBOG FOR PROJEKTUDVIKLERE PUBLIKATION I EU-PROJEKT RES-E FOR REGIONS TIL FREMME AF GRØN STRØM"

Transkript

1 NETTILSLUTTEDE SOLCELLE ANLÆG - EN LILLE HÅNDBOG FOR PROJEKTUDVIKLERE PUBLIKATION I EU-PROJEKT RES-E FOR REGIONS TIL FREMME AF GRØN STRØM Udarbejdet af Søren Poulsen, Teknologisk Institut, maj 2006

2

3 INDHOLD FORORD 3 1 INDLEDNING Introduktion Formål Metode og afgrænsning 4 2 PLANLÆGNINGSPROCES Flowchart Lokalplanforhold Hældning og orientering Skygger Bygningsintegration og æstetik El-projektering Ydelse Økonomi 11 3 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL 13 4 LISTE OVER FIRMAER 14 5 NYTTIGE LINKS 15

4

5 FORORD EU har igangsat en række projekter, der skal medvirke til at fremme elektricitet fra vedvarende energikilder. Projektet RES-e for Regions søger at nå dette mål blandt andet gennem informationsaktiviteter i et antal regioner i EU-landene. I Danmark er hovedstadsregionen udvalgt som fokusområde. Nærværende hæfte skal ses i denne sammenhæng. Det tilbyder information, som kan være nyttig i en bred offentlighed, men vil primært rette sig mod hovedstadsregionen hvad angår referencer til firmaer og institutioner. 3

6 1 INDLEDNING 1.1 Introduktion Nettilsluttede solcelle-anlæg opfattes som regel som en nemt håndterlig teknologi, der kan introduceres i et byggeri på et vilkårligt tidspunkt lige fra starten på planlægningen af byggeriet til længe efter byggeriets færdiggørelse. Normalt volder solcelleanlæg heller ikke mange problemer i forhold til mange andre bygningselementer. Alligevel kan der være god grund til at iagttage nogle forholdsregler så tidligt som muligt og gennemføre en grundig planlægning af solcelleanlægget. Adskillige solcelleanlæg fungerer alt for ringe eller slet ikke på grund af manglende omtanke eller viden hos den projekterende. 1.2 Formål Formålet med hæftet er at give en lille overskuelig vejledning, som kan hjælpe projektudvikleren hvad enten det er en privat person eller en større organisation til at få en god start på sit projekt om integration af et nettilsluttet solcelleanlæg i en bygning i Danmark og undgå de værste faldgruber. 1.3 Metode og afgrænsning Vejledningen er bygget op om et flowchart for udvikling af et solcelleprojekt. En del af udviklingsforløbet foregår i en iterativ proces. De enkelte punkter i flowchartet omtales i nærværende skrift, men i øvrigt indgår de også i et integreret PC-værktøj, som består af en samling små regneark, tekstdokumenter og billeder, der er udviklet over en længere periode og til sammen kommer rundt om alle væsentlige aspekter ved projektering af et solcelleanlæg. Værktøjet ligger i en pakket fil, PVprojekteringsvejledning.zip, som kan downloades fra hjemmesiden Det tilbyder i et vist omfang indføring i solcelleteknik, mens nærværende skrift mere er afgrænset til kvalitative overvejelser og tjeklister. Både teknologi, priser og energipolitik ændrer sig hen ad vejen, og det kan stærkt anbefales at søge den nyeste information inden beslutning om etablering af et solcelleanlæg tages. Kilder til information er mange: leverandører, elinstallatører, bygningsrådgivere, energikontorer m.fl. Og ikke at forglemme internettet, der formelig bugner! 4

7 Bagerst i hæftet er lister over sådanne kilder. Kildelisterne gør ikke krav på at være komplette, men skulle være så omfangsrige og præcise, at projektudvikleren kan komme målrettet i gang. Har man ingen erfaring i solceller må det særligt anbefales at søge råd hos en af de uafhængige rådgivere, af hvilke der findes flere, som yder gratis rådgivning i begrænset omfang. Hvis det besluttes at etablere et solcelleanlæg, er det god praksis at indhente tilbud fra 2 til 3 forskellige leverandører og få garantier for komponenter og den årlige elproduktion. 5

8 2 PLANLÆGNINGSPROCES 2.1 Flowchart Solcelleanlæg i Danmark er normalt forholdsvis små, og myndighedsbehandling er som regel yderst beskeden, hvis overhovedet påkrævet. Nedenstående flowdiagram for planlægning afspejler dette forhold. Flowchartet genfindes i det ovenfor omtalte PC-værktøj. A) Tjek at solcelleanlæg må installeres det ønskede sted B) Bestem Areal (m2), Effekt (kwp), Produktion (kwh), og evt. udseende C) Bestem princip for opbygning: - facade, tag eller anden D) Beregn ydelse (kwh pr år) - overslag eller simulering E) Beregn økonomi - simpel tilbagebetalingstid eller med renter m.m. SLUT 6

9 2.2 Lokalplanforhold Planlægningsforløbet bør starte med en undersøgelse af, om der overhovedet kan opnås tilladelse til installation af et solcelleanlæg det ønskede sted. Hvad siger lokalplanen specielt hvis det er i et sommerhusområde? Er bygningen fredet? Er der facadecensur eller anden bygningsrestriktion, fx i vedtægter for grundejerforening? Hvad siger (Småhus)reglementet mht. højdegrænseplan? Er bygningen lejet? I tvivlstilfælde, spørg relevante myndigheder som fx kommune, grundejerforening og boligforening. 2.3 Hældning og orientering Vender den påtænkte flade for solcellerne fornuftigt i forhold til solindfald? For en god ydelse kan det anbefales at placere anlægget mellem sydøst og sydvest med en hældning mellem 15 og 60º, se tabellen: Solcellernes %-vise ydelse ved forskellig hældning og orientering, angivet i forhold til den ideelle placering: 45º Syd, som er 100% Orientering Vest V-SV S-SV Syd S-SØ Ø-SØ Øst Hældning 0 º º º º º º º En hældning under 15 º er uhensigtsmæssig af hensyn til selvafrensningen i regnvejr. 7

10 2.4 Skygger Den påtænkte flade for solcellerne skal være ensartet belyst. Selv små delskygger sænker elproduktionen fra hele arealet drastisk. Et solcellemodul, der ligger helt eller delvist i skygge, kan i værste fald give anledning til en reduceret strøm gennem samtlige andre Minimering af virkning af vandrette skygger: Uafhængige vandrette strenge helt nære skyggegivere på bygningen, fx antenner og ventilationshætter? Disse overses nemt, og det kan få alvorlige følger for elproduktionen. y g g = = moduler i den elektriske forbindelse, svarende til en ventil, der lukkes midt på et langt vand-rør. Flader med uensartet belysning bør derfor opdeles i separate anlæg. Som tommelfingerregel bør ingen dele af et anlæg overhovedet rammes af skygger i sommermånederne i tidsrummet fra midt formiddag til midt eftermiddag, da en meget væsentlig del af årets solindfald sker her. Vær særligt opmærksom på fjerne skyggegivere, der ikke syner af meget, fx skorstene, træer og flagstænger og overvej, om det er muligt eller værd at flytte eventuelle sådanne. Og hvad med Bygningsintegration og æstetik Bygherren kan have forskellige krav til integration og synlighed af sit solcelleanlæg. Det skal måske have en signalværdi og være meget synligt. Eller måske ønskes en usynlig integration i arkitekturen. Store regulære flader uden forstyrrende elementer er generelt at foretrække, både af hensyn til æstetik og ensartet belysning. Ved mindre anlæg kan dog ofte opnås et fint visuelt samspil mellem et eller to solcellemoduler og fx et vindueselement eller en kvist. Billede 1 viser et traditionelt add-on anlæg oven på tagsten, hvor stilbruddet er søgt minimeret ved placering i midten af husets længderetning og symmetrisk omkring havedøre.

11 Billede 1 Traditionelt add-on anlæg oven på tagsten. Frie gavle med en vis afstand til nabobebyggelser er en oplagt placering for solceller. Der findes mange sådanne gavle, men den nødvendige orientering i sydlig retning begrænser naturligvis mulighederne. Udformningen kan have karakter af beklædning, hvor solcellevæggen erstatter en normal efterisolering. Solcellerne kan også placeres som baldakiner, hvorved den energimæssigt mere optimale hældning kan udnyttes. Billede 2 viser krystallinske celler integreret i taget og tyndfilmsceller i skydedøre. Tagflader er en anden placeringsmu- Billede 2 Integration af solceller. Krystallinske celler i taget og tyndfilmsceller i skydedøre 9

12 lighed, hvor hældningen umiddelbart vil øge solcellernes ydelse, hvis orienteringen ellers er i orden. Ved flade tage kan solcellerne monteres på en stenfyldt enkel integration, med mindre der er tale om et lille anlæg. Solcellemoduler, der af æstetiske hensyn nedfældes i bygningsfacaden, så bagsiden ikke ventileres, får en højere driftstemperatur, hvilket giver anledning til et lille fald i den årlige elproduktion. Solceller er dækket af glas, der under uheldige omstændigheder kan give generende refleksioner, så sørg for at undgå dette også for naboens skyld! Billede 3 På fladt tag kan solcellerne monteres på en ballast kasse med god hældning kasse for at give en god hældning, som vist på billede 3. Tagflader i den ældre boligmasse, dvs. op til omkring århundredeskiftet, er imidlertid ofte opdelt i små arealer som følge af kviste og køkkentrappetårne, og det vanskeliggør en El-projektering Anlægget opbygges normalt af et antal solcellemoduler koblet i serie. Modulernes effekt anføres i enheden kwp (p = peak), som er målt under nogle givne standardbetingelser. Sørg altid for, at modulerne i serien har fuldstændig ens elektriske egenskaber, da den samlede ydelse bestemmes af svageste fællesnævner. Serieforbindelsens spænding, som er summen af modulernes spændinger, må ikke overstige den af modulfabri- Med hensyn til æstetik og synlighed kontra effektivitet kan følgende oversigt over de vigtigste solcelletyper være nyttig: Type Monokrystallinsk Polykrystallinsk Amorft/tyndfilm Farve Sort/mørkegrå/blålig Blålig, changerende Sort/mørkebrun Udbytte Ca. 120 kwh/m2/år Ca. 100 kwh/m2/år Ca. 50 kwh/m2/år

13 kanten anførte systemspænding, typisk 600 til 1000 Vdc (jævnspænding). Jævnstrømmen fra de serieforbundne moduler omsættes til vekselstrøm i en inverter (også kaldet vekselretter). Med kendskab til samlet moduleffekt og spænding vælges en inverter. Inverterens nominelle effekt vælges typisk som 75 til 100 % af modulernes samlede nominelle effekt for at få det bedste pris-/ydelsesforhold. Hver type inverter har et arbejdsvindue for den tilførte jævnspænding fra serieforbindelsen af moduler. Antallet af en given type solcellemoduler bestemmes derfor i nogen udstrækning af den valgte type inverter. Som det ses er der tale om en iterativ proces, hvor man må prøve at få modulgeometri og elteknik til at gå op i en højere enhed under hensyntagen til de givne belysningsforhold. 2.7 Ydelse Ønsker man en bestemt del af sit årlige elforbrug dækket med solceller kan arealet tilpasses ved at vælge mere eller mindre effektive celler. Prisen pr Wp er næsten uafhængig af effektiviteten. Som tommelfingerregel kan et veldimensioneret dansk nettilsluttet solcelleanlæg installeret under optimale forhold (mod syd, hældning ca. 45 grader, uden skygger, fri luft omkring modulerne) producere ca. 850 kwh pr kwp. Dette afhænger kun i mindre grad af den valgte solcelleteknologi. Afviger hældning eller orientering fra det ideelle, kan tabellen i afsn. 2.3 anvendes til overslagsmæssig justering. Hvis anlægget er ukompliceret (ensartet belysning), kan et lidt mere præcist overslag udføres med regnearket PVydelse, som er integreret i det tidligere omtalte PC-værktøj. Heraf fremgår de faktorer, som giver sammenhængen mellem areal, installeret effekt (kwpeak) og resulterende elproduktion. Hvis anlægget rammes af skygger, og der er behov for et præcist estimat af ydelsen, må et avanceret simuleringsprogram anvendes, og dette kræver normalt ekspertviden. 11

14 2.8 Økonomi Økonomien i et solcelleanlæg er karakteriseret ved en meget høj investering og efterfølgende meget små løbende udgifter, eftersom der ikke forbruges materialer eller slides dele i driftsfasen. Der regnes normalt med en levetid på 20 år og evt. et beskedent årligt fald i elproduktionen fra anlægget. Seriøse modulproducenter garanterer typisk, at anlægget efter 20 år producerer mindst 80 % af ydelsen ved leveringstidspunktet. Modulprisen udgør i størrelsesorden typisk 70 % af den samlede anlægspris. Staten yder p.t. (2006) ikke anlægstilskud, så en solcelleinvestering er stadig forholdsvis dyr. For private solcelleanlæg op til 6 kwp kan anvendes den såkaldte nettoafregningsordning ved den økonomiske opgørelse mellem anlægsejer og elselskab. En sommerdag producerer et typisk villaanlæg mere end dagsforbruget af el. Overskuddet sendes ud på elnettet, idet elmåleren løber baglæns. Om natten og om vinteren hentes strømmen hjem igen, mens elmåleren løber den normale vej. På årsbasis afregnes kun den nettoforbrugte strøm. Ordningen tillader ikke årlig nettoeksport til elnettet, så man kan ikke ligefrem tjene penge hos elselskabet. Eksemplets D&V på 0 kr/år er måske ikke helt realistisk. Men til gengæld er en elprisstigning højere end stigningen i det almindelige prisindeks absolut sandsynlig, og det virker jo til fordel for anlægsøkonomien. Hvis der ønskes gennemført en mere detaljeret og professionel vurdering af økonomien, kan man anvende regnearket PVokonomi, som er integreret i det omtalte PC-værktøj. Eksempel på privat anlæg med nettoafregning: Anlægsinvestering uden tilskud for et anlæg på 1 kwp (ca. 10 m2): kr Årlig elproduktion: 850 kwh Værdi af strøm: 1,5 kr/kwh Drift og vedligehold: 0 kr/år => simpel tilbagebetalingstid: / (850 * 1,5) = 39,2 år 12

15 3 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL 3.1 Belaster solceller på nogen måde miljøet? Gængse typer solcellemoduler (krystallinsk og amorf silicium) består af materialer, der kun i meget ringe grad kan skade miljøet. Sjældent benyttede typer solceller kan indeholde en smule tungmetaller. Fremstillingen af solceller er kompliceret og indebærer anvendelse af giftige stoffer i processen, men dette sker i lukkede kredsløb under kontrollerede forhold. Da solceller desuden ikke forbruger stoffer i driftsfasen, regnes de for en særdeles miljøvenlig teknologi til elproduktion. 3.2 Hvad er levetiden på solceller og falder ydelsen med tiden? Solceller har ingen bevægelige dele og indbygges i moduler bestående af meget vejrbestandige materialer, så levetiden er sammenlignelig med de øvrige bygningskomponenters. Moduler med krystallinske celler sælges i dag ofte med 5 års garanti mod produktfejl og 25 års garanti på ydelsen (fx maks. 20 % fald i den garanterede ydelse på leveringstidspunkt). Selve de krystallinske celler ældes stort set ikke, men indkapslingsmaterialerne nedbrydes langsomt af solen. Moduler med tyndfilmsceller har en højere degradering af ydelsen, men ikke mere, end at levetiden stadig er meget lang. 3.3 Hvad er energitilbagebetalingstiden på solceller? Det koster energi at spare på energien! Under danske forhold skal man regne med, at et optimalt installeret solcelleanlæg skal være i drift op til 3-4 år for at genvinde den primære energi og den dertil knyttede forurening med CO2 og andre stoffer som medgik til fremstillingen af systemet. I takt med udviklingen af mere rationelle produktionsprocesser forventes dette tal at falde meget, især når nye typer celler bliver kommercielt modne. 3.4 Kan det betale sig at lave en mekanik, så solcellerne følger solens gang over himlen? Sollyset fordeler sig på direkte og diffus (dvs. ikke-retningsbestemt) stråling. En stor del af sollyset i Danmark er diffust, nemlig ca. halvdelen. Da en solfølgemekanisme kun vil forøge elproduktionen på dage med klart solskin, og da mekanikken både er dyr og vedligeholdelseskrævende, giver det ingen mening at anvende dette princip i Danmark. 13

16 4 LISTE OVER FIRMAER Firma Profil Website Producenter / leverandører Gaia Solar Racell Powerlynx Dansk Solenergi RI Solcellemodulbygger og systemleverandør Solcellemodulbygger og systemleverandør Producent af invertere til nettilslutning Rådgivende ingeniør og leverandør af solceller og andre VE-komponenter Grenaa Marine Leverandør af solceller og systemer Installatører Københavns Energi Elselskab og KSOinstalltør Avedøre Holmes El KSO-installatør A/S N.H. Installation A/S KSO-installatør Konsulenter Teknologisk Institut / SolenergiCentret Prøvestation for solceller. Rådgiver gratis i mindre omfang Energitjenesten Rådgiver gratis i mindre omfang Københavns Energi- Rådgiver gratis i mindre omfang og Miljøkontor Esbensen Rådgivende ingeniør Cenergia Rådgivende ingeniør

17 5 NYTTIGE LINKS Dansk solenergiportal vedligeholdt af Teknologisk Institut. Indeholder bl.a. en database over alle danske nettilsluttede solcelleanlæg Dansk projekt for udbredelse af solceller gennem opsætning af 1000 anlæg primært på boliger Solar City Copenhagen arbejder for, at København bliver demonstrationsområde for solenergianlæg og energioptimeret byggeri Portal for solceller, hvor private anlægsejere kan udveksle erfaringer og lægge data ind Københavns Miljø- og Energikontor, KMEK, er en selvstændig forening hvis formål er at fremme en bæredygtig udvikling i hovedstadsregionen Portal for kvalitetssikringsordning vedrørende installation og service indenfor områderne biobrændselsanlæg, solvarme og solcelleanlæg Yder uvildig og gratis energirådgivning, primært energibesparelser og vedvarende energi. Finansieret af elselskabernes brancheorganisation, ELFOR Tysk solcelleportal med masser af nyttig information om solceller i byggeri Hollandsk solcelleportal Solenergiportal drevet af en amerikansk forsknings- og konsulentvirksomhed. 15

18 Projektets hovedhjemmeside, Projektets danske hjemmeside, STØTTET AF Ansvaret for indholdet af denne publikation påhviler alene forfatteren. Det udtrykker ikke Den Europæiske Kommissions holdninger, og den er uden ansvar for enhver anvendelse af de heri indeholdte informationer.

19

20

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER København C02-neutral i 2025 København Kommune skal være CO2-neutral i 2025. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor gerne hjælpe københavnerne

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Registrering og beregning Ivan Katic, SolenergiCentret Ivan.Katic@Teknologisk.dk tel. 7220 2482 1 Ivan Katic Januar 2007 Hvad kan solenergi-anlæg? Brugsvand Ventilation

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. Fordi priserne

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Program Kort om solceller Regler for opsætning af solceller Økonomien i solcelleanlæg Sådan kommer man igang Øget interesse for solceller Udbygningen på verdensplan

Læs mere

SOLCELLER i lavenergibygninger. Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division

SOLCELLER i lavenergibygninger. Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division SOLCELLER i lavenergibygninger Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division Hvorfor? Solceller kan levere el uden røg, støj og møg Solceller er enkle at integrere i klimaskærmen Solceller holder

Læs mere

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt?

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt? TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG Hvordan projekteres det billigst muligt? Erfaringer har vist, at der i forbindelse med etablering af tagintegrerede solcelle-anlæg eksisterer en række planlægningsmæssige, byggetekniske,

Læs mere

Nye regler for afregning og opsætning af solceller

Nye regler for afregning og opsætning af solceller (½ Nye regler for afregning og opsætning af solceller Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte

Læs mere

Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. 4 Fordi

Læs mere

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Insert picture GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Indhold 1. Markedet 2. GermanSolar A/S 3. Produkter 4. Projektering 5. Eksempler 1. Markedet for solceller

Læs mere

Professionelle SOLCELLELØSNINGER

Professionelle SOLCELLELØSNINGER Til rådgivere, virksomheder og offentlige institutioner Professionelle SOLCELLELØSNINGER Tænk solceller ind i dit næste projekt 33180 solarelements Erhvervsfolder ny 2.indd 1 22/10/13 16.4906 Tænk solceller

Læs mere

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

Solceller. Byens Netværk, d. 17. september 2008

Solceller. Byens Netværk, d. 17. september 2008 Solceller DONG Energy og solceller, Byens Netværk, d. 17. september 2008 - Hvorfor solceller - Nøgletal, forskning/udvikling m.m. - Politisk opbakning - Eksempler på anlæg - DONG Energy's ydelser - Spørgsmål?

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Nettoafregning Solcelletyper Inverter Solceller på FC PV design PV kabler og stik Tilbagebetalingstid Standalone anlæg PV i danmark Solcelle

Læs mere

energiløsninger til installationer Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2011

energiløsninger til installationer Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2011 energiløsninger til installationer Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 20 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

Solceller i landbruget

Solceller i landbruget Solceller i landbruget 3-5 mio. m2 tagflader vender optimalt for max. udbytte af solenergi. Der er store perspektiver, men teknologien skal fungere og placeringen gennemtænkes. Solceller og det energimæssige

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg?

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? 3 hurtige spørgsmål? Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? Kan Regionen bygge et lige så stort solcelleanlæg, som de har lyst til? På hvilke afværgeanlæg skal

Læs mere

Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL. Et solidt valg ENTREPRISE

Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL. Et solidt valg ENTREPRISE Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL Et solidt valg ENTREPRISE Se mere om os på www.krintel.com ring på 43691173 eller skriv på post@krintel.com Vi har arbejdet med Schüco produkter

Læs mere

Som et vigtigt element demonstreres der her for første gang i København en solcelleløsning, som tydeligt kan ses fra gadeplanet.

Som et vigtigt element demonstreres der her for første gang i København en solcelleløsning, som tydeligt kan ses fra gadeplanet. Herlev, d. 10. januar 2012 Innovativt solcelleanlæg til andelsboligforeningen Søpassagen i København. Med støtte fra ForskVE projektet, PV Cities 2012, er der med udgangen af år 2011 etableret et meget

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Sig farvel til elregningen - én gang for alle

Sig farvel til elregningen - én gang for alle Sig farvel til elregningen - én gang for alle Udnyt vores gratis og mest vedvarende energikilde: Solen DanmarksPaneler gør sol til strøm - året rundt Miljørigtigt CO 2 reducerende Få GRATIS varme når DanmarksPumpen

Læs mere

Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg. Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk

Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg. Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Nettilslutning af elproducerende anlæg med fokus på mikroanlæg Energinet 19-06-2012 Danskerne

Læs mere

Terrassetag Carport Solceller

Terrassetag Carport Solceller Terrassetag Carport Solceller 2 Arkitektur og egen grøn elproduktion Denne folder er tænkt som information og inspiration for den grønne projektmager, som ønsker sig en kombination af æstetik og vedvarende

Læs mere

SolCell - Dansk Solenergi Int. - tagintegrerede solceller med - Unik montage løsning

SolCell - Dansk Solenergi Int. - tagintegrerede solceller med - Unik montage løsning SolCell - Dansk Solenergi Int. - tagintegrerede solceller med - Unik montage løsning Nu kan du producer din egen el, uden at gå på kompromis med din bolig s arkitektoniske udtryk Integreret i Linea Integreret

Læs mere

Ny chance for solceller i dansk byggeri?

Ny chance for solceller i dansk byggeri? Ny chance for solceller i dansk byggeri? Af Ivan Katic, Teknologisk Institut, april 2005 Denne artikel er et forsøg på at gøre status for udviklingen indenfor bygningsintegrerede solcelleanlæg der er inde

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage og installations anbefalinger - En anvisning til de mest gængse tagtyper

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage og installations anbefalinger - En anvisning til de mest gængse tagtyper Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage og installations anbefalinger - En anvisning til de mest gængse tagtyper De forskellige behandlede montagetyper Navn: Form: Montage-vejledning i baggrundsrapport

Læs mere

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) har vedtaget en ambitiøs plan med det mål, at Bornholm bliver en grøn Ø, med en høj andel af vedvarende energi, forberedt til fremtidens intelligente el-system.

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Solceller. Fremtidens energikilde. NOAHs Forlag

Solceller. Fremtidens energikilde. NOAHs Forlag Solceller Fremtidens energikilde Selv om Danmark ligger forholdsvis nordligt og har et tempereret klima, modtager vi sollys nok til, at det svarer til mange gange vores samlede energiforbrug. Solceller

Læs mere

På denne måde sikres, at solenergiprojektet erstatter Avedøreværkets leverancer med lokal bæredygtig energi.

På denne måde sikres, at solenergiprojektet erstatter Avedøreværkets leverancer med lokal bæredygtig energi. Fra bevaringsværdig til bæredygtig bevaringsværdighed. - integration af solenergi i en bevaringsværdig boligafdeling i Hvidovrebo 1 Afdeling 6 i Hvidovrebo en smuk bebyggelse fra 1950 erne. Afdelingen

Læs mere

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Sig farvel til elregningen - én gang for alle

Sig farvel til elregningen - én gang for alle Sig farvel til elregningen - én gang for alle Udnyt vores gratis og mest vedvarende energikilde: Solen DanmarksPaneler gør sol til strøm - året rundt Miljørigtigt CO 2 reducerende Få GRATIS varme når DanmarksPumpen

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed.

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. Udbyttestigning op til 25 % Modulintern MPP-tracking Mulighed for udnyttelse af tagflader i delvis skygge

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC

Solcelle selvbyg. Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC Tagintegreret solceller Solcelle placering Solcelle montering Effektivitet Solcelleanlæg

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS MÆRKEVARER I HØJESTE KVALITET DIN TRYGHED! Made in Germany Made in Denmark PRISEKSEMPEL: 114.995 KR. FOR ET 6 kw ANLÆG, INKL. MONTAGE* *se betingelserne inde i kataloget samt forslag

Læs mere

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power.

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power. Version 3, maj 2013 Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom Innovative power. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com relacom.dk Hvorfor solceller og hvorfor nu? I dag gør

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG

FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG Fokus på forsvarets solcelleanlæg FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring 72 67 11 11 fbe@mil.dk forsvaret.dk 2014 FORSVARET ER EN AF

Læs mere

73.800,- Solcelleanlæg. Solceller er fremtiden og en god investering. Intro-prIS. Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg

73.800,- Solcelleanlæg. Solceller er fremtiden og en god investering. Intro-prIS. Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg Solcelleanlæg Solceller er fremtiden og en god investering Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg Intro-prIS 73.800,- GøR-DeT-Selv elv 6 kwp anlæg med celler, inverter, beslag og kabel FAST pris på el-arbejdet

Læs mere

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler Solceller og vindmøller Nye beregningsregler Hvornår medregnes VE-anlæg Fælles VE-anlæg Etableres en ny bebyggelse med et fælles VE-anlæg, kan dette indregnes i energirammen under forudsætning af, at ejerne

Læs mere

RENOLIT ALKORSOLAR En lysende ide til din solenergi investering

RENOLIT ALKORSOLAR En lysende ide til din solenergi investering RENOLIT ALKORSOLAR En lysende ide til din solenergi investering EXCELLENCE IN ROOFING 2 RENOLIT WATERPROOFING Krystallinske solcelle paneler monteres direkte på RENOLIT ALKORSOLAR systemet RENOLIT WATERPROOFING

Læs mere

Integreret energisystem Elevvejledning

Integreret energisystem Elevvejledning Integreret energisystem Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas, skal der bruges vedvarende

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

ARNE JACOBSEN HANS DISSING OTTO WEITLING

ARNE JACOBSEN HANS DISSING OTTO WEITLING ARNE JACOBSEN HANS DISSING OTTO WEITLING Partners Stig Mikkelsen Daniel V Hayden Steen Savery Trojaborg AMAGER BOULEVARD 6, Copenhagen, Denmark FAKTA Konkurrence: 1. præmie i indbudt Kontorbygning, 2008

Læs mere

SOLCELLER. er blevet en god forretning

SOLCELLER. er blevet en god forretning TEMA: SOLCELLER 34 :: BEDREHJEM :: AUGUST 2011 SOLCELLER er blevet en god forretning Nye skatteregler gør investeringen i solceller mere attraktiv end nogensinde før, og bringer tilbagebetalingstiden ned

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

ARNE JACOBSEN HANS DISSING OTTO WEITLING

ARNE JACOBSEN HANS DISSING OTTO WEITLING ARNE JACOBSEN HANS DISSING OTTO WEITLING Partners Stig Mikkelsen Daniel V Hayden Steen Savery Trojaborg AMAGER BOULEVARD 6, Copenhagen, Denmark FAKTA Konkurrence: 1. præmie i indbudt Kontorbygning, 2008

Læs mere

hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti

hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti NYHED hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti Hvorfor solceller? Med dit eget solcelleanlæg kan du slippe

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet -Rasmus Refshauge EnergiMidt og fremtidens energi- og kommunikationssamfund EnergiMidt Stiftet 1. januar 2002 som en fusion mellem 3 jyske elselskaber. EnergiMidt

Læs mere

CO2LIGHT A/S præsenterer. Kombineret LED-belysning og solcelleanlæg til Blenstrup Hallen i Rebild Kommune

CO2LIGHT A/S præsenterer. Kombineret LED-belysning og solcelleanlæg til Blenstrup Hallen i Rebild Kommune CO2LIGHT A/S præsenterer Kombineret LED-belysning og solcelleanlæg til Blenstrup Hallen i Rebild Kommune Carsten Tilm 16.11.2012 FORTROLIGT - må ikke videresendes uden CO2LIGHT s tilladelse Foreslålet

Læs mere

Saphire Power Systems

Saphire Power Systems Saphire Power Systems System Sommer 6000 Masser af solstrøm til at dække 4 personers elforbrug Vælg mellem de elegante blåsorte "Blue Diamond" eller sorte "Black Diamond" solceller. Begge med sort baggrund

Læs mere

Gode råd inden du opsætter solenergianlæg. (solcelleanlæg eller solfangeranlæg)

Gode råd inden du opsætter solenergianlæg. (solcelleanlæg eller solfangeranlæg) Gode råd inden du opsætter solenergianlæg (solcelleanlæg eller solfangeranlæg) 1.oktober 2012 Indhold: Først.. Hvad er et solenergianlæg? Generelt Tænk på naboerne Når lokalplanen siger... Byggetilladelse

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

SolarEdge. System til distribueret energiopsamling i solcelleanlæg. Firma introduktion 2012

SolarEdge. System til distribueret energiopsamling i solcelleanlæg. Firma introduktion 2012 SolarEdge System til distribueret energiopsamling i solcelleanlæg Firma introduktion 2012 SolarEdge visionen At være den førende leverandør af modul-niveau elektronik for solcelle industrien. At øge tempoet

Læs mere

SOLCELLER. Udvikling omkring nettilslutning af solcelleanlæg. Signe Antvorskov Krag Formand Dansk Solcelleforening

SOLCELLER. Udvikling omkring nettilslutning af solcelleanlæg. Signe Antvorskov Krag Formand Dansk Solcelleforening SOLCELLER Udvikling omkring nettilslutning af solcelleanlæg Signe Antvorskov Krag Formand Dansk Solcelleforening Installeret effekt i DK 20,00 Akkumuleret PV effekt installeret i DK [MWp] 15,00 MWp 10,00

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

Solcelleanlæg i almene boliger Erfaringer fra projekt i Øbro 95

Solcelleanlæg i almene boliger Erfaringer fra projekt i Øbro 95 Solcelleanlæg i almene boliger Erfaringer fra projekt i Øbro 95 Steen Hartvig Jacobsen Medlem af afdelingsbestyrelsen Freelance energijournalist E-mail: steen@hartvig.com Visualisering af solcelleanlæg

Læs mere

SOLCELLEr. Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2

SOLCELLEr. Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2 SOLCELLEr Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2 KOMPLETPA Invester i et Solcelleanlæg og spar masser af penge mens du beskytter kloden Solen skinner 1.800 timer om året i Danmark.

Læs mere

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark Dansk Solcelleforening Indledning Skiftende danske regeringer har haft ambitiøse målsætninger for at reducere udledningen af

Læs mere

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi.

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Indførelsen af skærpede krav til energirammen i det nye bygningsreglement BR07og den stadig større udbredelse af store

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator Et minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det koster fra 150.000 kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie. Maj 2007 I forbindelse med investering

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste:

Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste: Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste: 1. Højeste ydeevne + Streng kvalitetssikring i hele produktionskæden Der er to faktorer, der spiller en afgørende rolle for udbyttet af solcelleanlæggene:

Læs mere

Med naturens egen energi

Med naturens egen energi Denmark Med naturens egen energi Solcellepaneler Solvarme www.izen.dk IZEN Energy Systems blev grundlagt i 1987, og lige siden har vores mission været "at producere vedvarende energi til alle med de bedste

Læs mere