Brugervejledning. for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. for"

Transkript

1 Brugervejledning for HE-VA Doublet Seed Controller System HE-VA Doublet Seed Controller Vare nummer Serienummer Installeret af Dato for installation 1 af 40

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Indledning Overordnet beskrivelse af styringen Funktioner i HE-VA DOUBLET SEED CONTROLLER Display med alle display-segmenter tændte Symbol og display forklaring Display - Plejesporsudlægning Display - Blæser omdrejninger per minut Display - Arbejdstid Display - Delareal Display - Totalareal Display - Puls-procent Betjeningstaster Alarmtaster Blæseralarm Cellehjulsalarm Tom såkassealarm Kontaktfunktioner Aux kontakt Påfyldningskontakt Stjernehjulskontakt Ekstra såmængde kontakt Betjeningsvejledning Plejesporsvisning og redigering Display visning Ændring af plejesporstræk Redigeringstilstand/brugeropsætning Valg af sprøjtebredde og aktuatoropsætning Blæseromdrejninger og redigering af alarm for blæseromdrejninger Display visning Redigeringstilstand Visning og nulstilling af arbejdstid Display visning Redigerings tilstand Visning og nulstilling af delareal Display visning Redigerings tilstand Visning og nulstilling af totalareal Display visning Redigerings tilstand Visning og indstilling af puls-procent Display visning Redigerings tilstand Fabriksopsætning Test af styringen Generelt Test af strømforsyning, taster, kontakter og indgange/sensorer Strømforsyning Test af taster (testmenu 1) Test af kontakter (testmenu 2) Test af indgange/sensorer (testmenu 3) Test af udgange Test af lysdioder Andre tests Typiske informationer og spørgsmål af 40

3 11.1 Hardware Sikringer Sensorer Andet Software Tekniske data Installationsdiagram Versionsoversigt Bemærk af 40

4 2 Indledning Nærverende brugervejledning indeholder en beskrivelse af de funktioner, der anvendes ved den daglige brug af HE-VA Doublet Seed Controller. Brugervejledningen er udarbejdet til anvendelse af Lykketronic A/S's kunder, for indarbejdelse i en komplet brugervejledning for det samlede system. Brugervejledningen er udarbejdet med henblik på, at give brugeren mulighed for, at udnytte faciliteterne i styringen fuldt ud, ligesom der i vejledningen er beskrevet, hvorledes styringen kan anvendes til fejlfinding på systemet. Det er hensigten med styringen, at assistere brugeren til, at have fuld kontrol over alle redskabets hydrauliske og elektriske funktioner via styringen. Styringen giver detaljerede instruktioner, beskeder og advarsler via displayet. Brugeren kan betjene systemet ved enhver situation, også når systemet er i fuld brug. Styringen er opbygget med forskellige test programmer, advarsler, fejlmeddelelser og instruktioner til brugeren, hvilket gør styringen let anvendelig med hensyn til dens forskellige faciliteter, service og drift. Styringen er udarbejdet til anvendelse i forbindelse med den overfor Lykketronic A/S beskrevne funktion. Enhver anden anvendelse af styringen er forbundet med en betydelig risiko og fritager leverandøren af styringen for enhver form for ansvar. Styringer leveret fra Lykketronic A/S er i fuld overensstemmelse med gældende EU direktiver for elektroniske styringer også for anvendelse af disse i forbindelse med maskiner, der er underlagt maskindirektivet. Opmærksomheden henledes dog på, at Lykketronic A/S alene er ansvarlig for den elektroniske styring og ikke for den samlede funktion af maskinen, herunder de sikkerhedsmæssige aspekter. Der henvises til afsnittet med versionsoversigten (sidst i dokumentet) for en oversigt over hvilke programversioner, der er indeholdt i nærværende brugervejledning. 4 af 40

5 3 Overordnet beskrivelse af styringen HE-VA Doublet Seed Controller varetager alle styringsopgaver i forbindelse med den daglige brug af den maskine, hvorpå styringen er monteret. Styringen overvåger de væsentligste funktioner på maskinen : - omdrejningstal på blæseren - arbejdstid - del areal og samlet areal - cellehjul - såkasse niveau ligesom der foretages en betjening eller styring af : - udlægning af plejespor, såvel symmetrisk som asymmetrisk - - påfyldningssnegl - stjernehjul på blød jord - ekstra såmængde således der opnås et optimalt resultat ved anvendelse af denne maskine. Der er i styringen endvidere to relæudgange, som på nuværende tidspunkt ikke er anvendt, men disse kan anvendes til forskellige betjeninger, efter HE-VA Doublets eller brugerens valg. Disse betjenes af kontakten mærket AUX. Endvidere er styringen opbygget med et testprogram, der kan være behjælpelig med fejlfinding på maskinen og lokalisere om problemet er af elektrisk, hydraulisk eller mekanisk karakter. 5 af 40

6 4 Funktioner i HE-VA DOUBLET SEED CONTROLLER. Nedenfor er vist en oversigt over betjeningspanelet til styringen med angivelse af taste- og kontaktfunktion. Displaysymboler 6-cifret LCD-display Displaysymboler Betjeningstaster Alarmdioder og taster Kontakter til maskinbetjening 4.1 Display med alle display-segmenter tændte. 4.2 Symbol og display forklaring Styringens forskellige display-visninger indikeres ved symboler placeret på begge sider af displayet. 6 af 40

7 Et display element (typisk en vandret markør) ud for henholdsvis det venstre eller det højre ciffer vil være tændt som indikation af, hvilket display, der er aktivt. Ved tryk på tasterne OP og NED vil display-visningen skifte mellem de forskellige displays i den nedennævnte rækkefølge. Undtaget herfra er display for plejespors-udlægning. Ved tryk på EXIT vil display visningen returnere til visning af plejesporsudlægning. Symbolernes betydning: = Plejesporsudlægning. (Ingen display indikator) = Blæsehjuls omdrejninger. = Arbejdstid i timer og minutter. = Behandlet delareal i hektar. (0, ha.) = Behandlet totalareal i hektar. (0, ha.) = Procentvis afvigelse fra reference antal pulser/ha. ( 1% 199 %) Display - Plejesporsudlægning. Displayet for plejesporsudlægning er det eneste display uden indikator ud for symbolet. Plejespors-displayet er inddelt i to områder. Et til venstre for symbolet, som viser status for plejesporsudlægning, herunder evt. hvorvidt der er valgt en symmetrisk eller asymmetrisk cyklus. Til højre for symbolet vises det aktuelle træk og antallet af træk i den anvendte cyklus. En uddybning af de forskellige displayvisninger i forbindelse med plejesporsudlægning forefindes i afsnit 8. Der kan altid vendes tilbage til display for plejesporsudlægning ved tryk på exit! Display - Blæser omdrejninger per minut Et tændt display-element ud for symbolet indikerer visning af blæseromdrejninger. Når markøren er nede eller der er valgt annullering markørløft, vises altid det aktuelle omdrejningstal på blæsehjulet. Når markørerne er oppe og der ikke er valgt annullering af markørløft, vises det aktuelle omdrejningstal på blæsehjulet, såfremt der bliver registreret pulser. I tilfælde af, at der ikke registreres pulser eller blæseren står stille vises referenceværdien for blæsehjuls alarmen. 7 af 40

8 Display for visning af blæserens omdrejningstal Display - Arbejdstid Et tændt display-element ud for symbolet indikerer visning af maskinens arbejdstid. Under 100 driftstimer vises både timer og minutter. Ved samlet driftstid over 100 driftstimer vises driftstiden kun i hele timer. Display for arbejdstid, her 88 timer og 0 minutter Display - Delareal. Et tændt display-element ud for symbolet displayet. Arealet angives i hektar. indikerer visning af det behandlede delareal på Display for delareal, her angives værdien 12,34 hektar Display - Totalareal. Et tændt display-element ud for symbolet angives i hektar. indikerer visning af det behandlede totalareal. Arealet Display for totalareal, her angives værdien 567,8 hektar. 8 af 40

9 4.2.6 Display - Puls-procent. Et tændt display-element ud for symbolet indikerer visning af puls-procentværdien. Tallet bliver anvendt til beregning af det behandlede del- og totalareal. Display for pulsprocent, her angives værdien 100%. 9 af 40

10 5 Betjeningstaster. Nedenfor gennemgås betjeningstasternes funktioner. Betjeningstasternes placering er indrammet i det stiplede felt. SET-tasten benyttes, hvis en værdi i det aktuelle display skal redigeres. For at starte redigering holdes tasten nede i 2 sekunder, hvorefter styringen vil gå i redigerings tilstand. I redigerings tilstanden gemmes den viste værdi ved atter at holde tasten nede i 2 sekunder. EXIT-tasten benyttes, hvis det ønskes at forlade det aktuelle display. Styringen vil herefter gå til visning af status for plejesporsudlægning. Hvis styringen står i redigerings tilstand og en værdi er ændret når EXIT-tasten aktiveres, vil styringen forlade redigerings tilstanden uden at gemme værdien, og gå tilbage til det tidligere display. Et nyt tryk på EXIT vil frembringe displayet for status af plejesporsudlægning. Når plejesporsudlægning vises i displayet vil tasten ikke have nogen virkning. OP og NED tasten benyttes til at bladre mellem de forskellige displays. Samt til at ændre en værdi, når styringen er i redigeringstilstand (dette vises ved at tallet står og blinker). DEAKTIVER MARKØRLØFT. En lysdiode vil lyse når funktionen er aktiv. Når funktionen er aktiv bliver markørløft ikke registreret. Der vil fortsat blive optalt areal og arbejdstid og alarmerne vil være aktive. FRATRÆK MARKØRLØFT. For hvert tastetryk trækkes et markørløft fra det aktuelle træk.ved værdien 1 ruller visningen til den valgte cyklus-værdi. Eksempel: Hvis der er valgt en cyklus på 12 og det aktuelle træk viser 5 vil tryk på tasten medføre følgende visninger osv. 10 af 40

11 6 Alarmtaster 6.1 Blæseralarm Lysdioden ved + symbolet vil lyse, hvis aktuelle blæser omdrejningstal er 10% over den satte reference alarmværdi for antallet af omdrejninger per minut. Samtidig aktiveres en lyd-alarm. Lysdioden ved symbolet vil lyse, hvis aktuelle blæser omdrejningstal er 10% under den satte reference alarmværdi for antallet af omdrejninger per minut. Samtidig aktiveres en lyd-alarm. Lyd-alarmen kan deaktiveres ved at trykke på tasten. Grænser for alarmovervågningen Når reference alarmværdien for blæserens omdrejningstal er sat til nul annulleres alarmovervågningen. Når reference alarmværdien for blæserens omdrejningstal er større end nul vil alarmovervågningen altid være aktiv. Lyd-alarmen vil dog kun være aktiv i så-tilstand. Annulleres lyd-alarmen (dette gøres ved et tryk på tasten) vil den blive genetableret, når blæserhjulets omdrejningstal igen kommer indenfor alarmgrænserne. 6.2 Cellehjulsalarm Lysdioden vil lyse, hvis impulssignalet fra cellehjulet forsvinder samtidig med, at styringen er i så-tilstand. En lyd-alarm vil ligeledes blive aktiveret. Lyd-alarmen kan deaktiveres ved at trykke på tasten. Grænser for alarmovervågningen Alarmovervågningen vil blive aktiveret 5 sekunder efter at markøren er sænket. Annulleres lydalarmen, vil denne blive genetableret når der igen registreres cellehjulsomdrejninger. 6.3 Tom såkassealarm Lysdioden vil lyse, hvis den kapacitive sensor for tom såkasse aktiveres. Samtidig aktiveres en lyd-alarm. Lyd-alarmen kan deaktiveres ved at trykke på tasten. Grænser for alarmovervågningen Alarmovervågningen er altid aktiv uanset maskinens tilstand. Annulleres lyd-alarmen, vil den blive genetableret når sensoren igen registrerer materiale i så-kassen. 11 af 40

12 7 Kontaktfunktioner 7.1 Aux kontakt Ekstra/valgfri On/Off kontaktfunktion til betjening af (12 volt/30 Watt) hydraulisk magnetventil. Når kontakten er aktiv vil lysdioden lyse. 7.2 Påfyldningskontakt On/Off kontakt til betjening af (12 volt/30 Watt) hydraulisk magnetventil til aktivering af påfyldningssnegl. Når påfyldningssneglen er aktiv vil lysdioden lyse. 7.3 Stjernehjulskontakt On/Off kontakt til betjening af (12 volt/30 Watt) hydraulisk magnetventil til aktivering af støtte/aflastning af såmaskinen på blød jord. Når kontakten er aktiv vil lysdioden lyse. 7.4 Ekstra såmængde kontakt Kontakt til valg af ekstra såmængde. Når funktionen for ekstra såmængde er valgt vil lysdioden lyse. Skift mellem normal og ekstra såmængde sker via en LINAK aktuator af typen:la IP66. Aktuatoren har endestop i begge yderpositioner. 12 af 40

13 8 Betjeningsvejledning Når styringen tilsluttes strømforsyningen (12 VDC) opstartes styringen og displayet vil kortvarigt vise den anvendte softwareversion og efterfølgende skifte til visning af status for plejesporsudlægning. 8.1 Plejesporsvisning og redigering Display visning Plejespors-displayet er som tidligere kort beskrevet inddelt i to områder. Et til venstre for symbolet, som viser status for plejesporsudlægning, herunder evt. hvorvidt der er valgt en symmetrisk eller asymmetrisk cyklus. Til højre for symbolet vises det aktuelle træk og antallet af træk i den anvendte cyklus. Status for plejesporsudlægning anvender to forskellige displaytyper. Første displaytype anvendes ved det første træk på en ny mark. Den anden displaytype anvendes ved de resterende træk. I det følgende er de to displaytyper kort gennemgået. Starttræk (første træk på marken) NB: Ved start på en ny mark kræves, at startdisplayet bliver vist. Dette aktiveres ved først at holde både EXIT-tasten og PIL-NED-tasten nede samtidig i 2 sekunder. Herved fås et display for indtastninger af koder. Da starttrækket har kode 0 etableres dette display ved at trykke på SET-tasten. 13 af 40

14 Startdisplayet viser fem informationer: 1. Såbredde på første træk (hel/halv såbredde) Angivet i eksempel 1 ved det øverste vandrette stiplede felt med nummer 1 (én markering er udtryk for halv såbredde og to markeringer er udtryk for hel såbredde) 2. Aktuatoropsætning Angivet ved lodrette blinkende markeringer jf. eksempel 1 s stiplede felt med nummer Startretning Angivet ved vandrette blinkende markeringer i midten/nederst i displayet jf. eksempel 1 s stiplede felt nummer 3 (markering til højre angiver at såmaskinen skal have højre side mod skel på første træk) 4. Aktuelt træk, jf. eksempel 1, hvor starttrækket er nummer Cykluslængde jf. eksempel 1, hvor den anvendte cyklus er på 12 træk Eksempel 1: Det angivne display viser, at der anvendes hel såbredde på første træk (felt 1), at aktuatoren skal 2 være placeret i venstre side til asymmetrisk plejesporsudlægning (felt 2) samt at der skal startes med højre side af såmaskinen mod skel (felt 3). Det vises endvidere, at starttrækket er det 10. træk i en cyklus på 12. Eksempel 2: Det angivne display viser, at der anvendes halv såbredde på første træk, at aktuatoren skal være placeret i midten til symmetrisk plejesporsudlægning samt at det er ligegyldigt hvilken side såmaskinen har mod skel i første træk (ingen blinkende vandrette markeringer midt/nederst i displayet). Det vises endvidere, at starttrækket er det 10. træk i en cyklus på 12. Efterfølgende træk Ved de efterfølgende træk illustrerer markeringerne til venstre for -symbolet den aktuelle plejesporsstatus ud fra følgende alternativer: - Hvis ingen markeringer blinker udlægges ikke plejespor, dvs. normal udsåning - Hvis de to midterste lodrette markeringer blinker indikerer dette, at der udlægges et symmetrisk plejespor. Symmetriske plejespor udlægges på sidste træk 14 af 40

15 - Hvis enten den højre eller venstre lodrette markering blinker indikerer dette, at der udlægges et asymmetrisk plejespor. Ved asymmetriske plejesporsrytmer vil udlægning foregå på første og sidste træk - Hvis begge lodrette markeringer blinker til højre eller venstre indikerer dette, at der udlægges et specielt plejespor (med 2 aktuatorer) som ikke er symmetrisk på det aktuelle træk. NB: Optælling af træk sker ved markørløft. I det følgende er angivet udvalgte eksempler på displayvisninger. Displayet viser, at der arbejdes på 11. træk ud af 12 og der derfor ikke udlægges plejespor (ingen segmenter blinker). Displayet viser, at der udlægges symmetrisk plejespor på cyklus 12. Symbolet blinker, da der udlægges plejesport på sidste træk. Displayet viser, at der er valgt asymmetrisk plejesporsudlægning med en cyklus på 12. Displayet viser, at der foretages plejesporsudlægning i en special rytme med anvendelse af 2 aktuatorer Ændring af plejesporstræk. Ved tryk på vil styringen trække én (1) fra det aktuelt optalte antal træk. Aktiveres tasten når værdien er én (1) ruller værdien for antal optalte træk op på den valgte cyklus-værdi. 15 af 40

16 8.1.3 Redigeringstilstand/brugeropsætning Valg af sprøjtebredde og aktuatoropsætning NB: Såfremt man i redigeringstilstanden fortryder en ændring, trykkes der på Styringen vil da forlade redigeringstilstanden uden at gemme den ændrede værdi. EXIT-tasten. Ved at holde SET-tasten nede i 2 sekunder bringes styringen i redigeringstilstand. Displayet vil nu vise valg af sprøjtebredde. Display for opsætning af sprøjtebredde. Sprøjtebredden ændres ved tryk på tastene og. For hvert tryk vises den næste højere eller lavere værdi, som kan vælges for den aktuelle såmaskines såbredde og antal påmonterede aktuatorer. Maskinens såbredde vil være sat fra fabrikken (uddybes i separat afsnit vedrørende fabriksopsætning). I redigeringstilstand vil et tryk på i 2 sekunder gemme den viste sprøjtebredde. Efter valg af sprøjtebredde vises et display for aktuatoropsætningen. Med tasterne og kan der bladres igennem de forskellige mulige aktuatoropsætninger. Afhængig af om fabriksopsætningen er med en eller to aktuatorer gives følgende muligheder: - 1 aktuator Med én aktuator er maskinen begrænset til at udlægge symmetriske og asymmetriske plejespor. Efter indtastning af sprøjtebredden vil der blive vist i displayet om der kan vælges asymmetrisk udlægning i den givne situation. Det viste display viser symmetrisk udlægning (øverste lodrette dobbeltmarkering i midten af displayet) med halv såbredde på første træk (kun den højre halvdel af de nederste markeringer er markeret). Startretningen er valgfri 16 af 40

17 Symmetrisk udlægning med hel såbredde på første træk. Det er ikke muligt at vælge asymmetrisk. Det viste display viser asymmetrisk udlægning (øverste lodrette enkeltmarkering til højre af displayet) med hel såbredde på første træk (alle de nederste lodrette markeringer er aktiveret)og med aktuatoren monteret i højre side og med start i højre side (den vandrette markering i højre side). Asymmetrisk udlægning med aktuatoren monteret i højre side (øverste lodrette enkeltmarkering til højre) med hel såbredde på første træk (alle de nederste lodrette markeringer er aktiveret) og med start i venstre side (den vandrette markering i venstre side). Tilsvarende findes et display for aktuator i venstre side og med start i højre side. - 2 aktuatorer Med to aktuatorer kan maskinen udlægge både symmetriske/asymmetriske og forskudte højre/venstre plejespor samt en kombination af et forskudt højre/venstre spor og et asymmetrisk spor. Aktuatorernes placering på maskinen vil først være bestemt efter brugeren har sat sprøjtesporsbredden. De fire typer plejespor er defineret ved: - Symmetrisk. Dette spor udlægges altid af aktuator 1. - Asymmetrisk. Aktuatoren skal være placeret en halv sporbredde inde. Her er reglen, at hvis det asymmetriske spor er i venstre side så udlægges dette af aktuator 1. Hvis det asymmetriske spor er i højre side så udlægges det af aktuator 2. - Symmetrisk25 højre/venstre. Her udlægges plejespor på 1/4 -såbredde inde fra både højre og venstre side af såmaskinen. Denne type vil kun forekomme i kombination med et tilsvarende modsat spor. Her er reglen, at det venstre spor altid er aktuator 1 og det højre er aktuator af 40

18 - Symmetrisk33 højre/venstre. Her udlægges et plejespor på 1/3 - såbredde inde fra enten højre eller venstre side af såmaskinen. Denne type vil kun forekomme i kombination med et asymmetrisk spor i modsatte side. Her er reglen, at det venstre spor altid er aktuator 1 og det højre er aktuator 2. Afhængig af hvilken displayvisning man får når sprøjtebredden sættes så skal aktuatorerne placeres ifølge ovenstående. Displayvisningen for symmetrisk og asymmetrisk udlægning vil være identiske med displayene for én aktuator. Nedenstående vises de specielle displayvisninger, der kan komme med to aktuatorer. Dette display viser, at aktuator 1 skal monteres 1/4 -såbredde inde fra venstre side. Aktuator 2 skal monteres 1/4 -såbredde inde fra højre side. Samtidig vises startretning ved den vandrette bjælke i venstre side. Dette indikerer, at der skal startes så markens skel er på venstre side. Dette display viser, at aktuator 2 skal monteres 1/3 -såbredde inde fra højre side. Aktuator 1 skal monteres asymmetrisk i venstre side. Der findes et tilsvarende display for modsat opsætning. Samtidig vises startretning ved den vandrette bjælke i højre side. Dette indikerer, at der skal startes så marken skel er på højre side. Ved at holde starttræk. i 2 sekunder gemmes aktuatoropsætningen og displayet skifter til et display for 8.2 Blæseromdrejninger og redigering af alarm for blæseromdrejninger Med udgangspunkt i display for plejesporsudlægning vil et tryk på NED -tasten medføre visning af displayet for blæserhjulsomdrejninger Display visning Afhængig af maskinens status vises forskellige værdier. Såfremt blæseren er aktiv vises det aktuelle omdrejningstal på blæsehjulet uanset maskinens tilstand. 18 af 40

19 Såfremt markørerne er oppe, blæseren slukket og lysdioden for ikke lyser, vil den aktuelle alarmreference for omdrejningstallet blive vist. DEAKTIVER MARKØRLØFT Alarmen aktiveres, hvis blæserens omdrejningstal afviger mere end 10% fra den satte værdi. Dette vises på styringen ved, at en af lysdioderne ved OMDREJNINGER PER MINUT-alarmtasten lyser. LED en lyser ved + symbolet, hvis omdrejningstallet overskrider den satte værdi +10% og LED en lyser ved symbolet, hvis omdrejningstallet er 10% lavere end den satte referenceværdi. Kun værdier over 240 omdrejninger per minut vil blive vist. Ved lavere omdrejningstal vil styringen registrere det som 0 omdrejninger per minut Redigeringstilstand. Blæseren startes og justeres til det ønskede niveau for referenceværdien for omdrejningsalarmen. Herefter trykkes på SET-tasten i 2 sekunder. Det aktuelle omdrejningstal vil nu blinke. Omdrejningstallet kan herefter justeres på blæseren indtil den ønskede referenceværdi for alarmfunktionen er opnået. Herefter holdes SET-tasten nede i 2 sekunder, hvorved værdien gemmes. Såfremt værdierne ikke ønskes ændret vil et tryk på EXIT-tasten medfører, at den tidligere værdi bibeholdes og styringen vil nu gå ud af redigeringstilstanden og vise det tidligere display. Endnu et tryk på EXIT-tasten vil medføre, at styringen viser displayet for plejesporsudlægning. NB. I tilfælde af, at referenceomdrejningstallet for blæseralarmen sættes til nul vil alarmovervågningen være sat ud af drift. 8.3 Visning og nulstilling af arbejdstid Med udgangspunkt i displayet for plejesporsudlægning vil der ved tryk på blive vist display for arbejdstid. NED-tasten to gange Display visning Afhængig af den registrede arbejdstid vil displayet vise timer og minutter eller værdier mellem 100 og 9999 timer. Grænseværdier for skift mellem to visninger er vist i nedenstående displays. 19 af 40

20 Største visning med timer og minutter. Første visning med timer alene Redigerings tilstand Ved tryk på SET-tasten i 2 sekunder vil alle cifre for den aktuelle arbejdstid nu blinke. Trykkes efterfølgende på enten eller vil tallet blive nulstillet og blinke. Holdes SET-tasten nede i 2 sekunder medfører det, at den nulstillede arbejdstid gemmes.såfremt arbejdstiden ikke ønskes nulstillet vil et tryk på EXIT-tasten medføre, at den tidligere værdi bibeholdes og styringen vil nu gå ud af redigeringstilstanden og vise det tidligere display. Trykkes der igen på EXIT-tasten vil styringen vise displayet for plejesporsudlægning. 8.4 Visning og nulstilling af delareal Med udgangspunkt i displayet for plejesporsudlægning vil der ved tryk på blive vist display for behandlet delareal. NED-tasten tre gange 20 af 40

21 8.4.1 Display visning Afhængig af det behandlede areal vil displayet vise værdier mellem 0,001 og 9999 ha. Disse værdier er vist i nedenstående displays Redigerings tilstand Ved tryk på SET-tasten i 2 sekunder vil alle cifre for det aktuelle delareal nu blinke. Trykkes der efterfølgende på enten eller vil delarealet blive nulstillet og blinke. Holdes SET-tasten nede i 2 sekunder medfører det, at det nulstillede delareal gemmes.såfremt delarealet ikke ønskes nulstillet vil et tryk på EXIT-tasten medføre, at den tidligere værdi bibeholdes og styringen vil nu gå ud af redigeringstilstanden og vise det tidligere display. Trykkes der igen på EXIT-tasten vil styringen vise displayet for plejesporsudlægning. 8.5 Visning og nulstilling af totalareal Med udgangspunkt i displayet for plejesporsudlægning vil der ved tryk på gange blive vist display for behandlet totalareal. NED-tasten fire 21 af 40

22 8.5.1 Display visning Afhængig af det behandlede areal vil displayet vise værdier mellem 0,001 og 9999 ha. Disse værdier er vist i nedenstående displays Redigerings tilstand Ved tryk på SET-tasten i 2 sekunder vil alle cifre i det aktuelle totalareal nu blinke. Trykkes der efterfølgende på enten eller vil totalarealet blive nulstillet og blinke. Holdes SET-tasten nede i 2 sekunder medfører det, at det nulstillede totalareal gemmes.såfremt totalarealet ikke ønskes nulstillet vil et tryk på EXIT-tasten medføre, at den tidligere værdi bibeholdes og styringen vil nu gå ud af redigeringstilstanden og vise det tidligere display. Trykkes der igen på EXIT-tasten vil styringen vise displayet for plejesporsudlægning. 8.6 Visning og indstilling af puls-procent. Såmaskinerne konstrueret til, at cellehjulet kører et bestemt antal omdrejninger af per hektar (svarende til ca pulser/ha), hvilket anvendes i forbindelse med areal optælling. 22 af 40

23 Afhængig af jordbunden der køres på, kan antallet af omdrejninger (og dermed pulser) per hektar variere. Dette kan kontrolleres ved at køre over en strækning med et kendt areal. I tilfælde af, at styringens areal-beregning afviger fra det kendte areal, bør styringens beregningsværdi (dvs.pulsprocent) ændres. Er styringens beregnede areal mindre end det kendte areal, skal den procentvise forskel (ift. den af styringen viste arealberegning) lægges til den værdi, der bruges af styringen. Med udgangspunkt i displayet for plejesporsudlægning vil der ved tryk på gange blive vist display for puls-procent. NED-tasten fem Display visning Displayet viser procent-tallet der anvendes af styringen til beregning af optalt areal. Værdierne kan være mellem 1% og 199% Redigerings tilstand Ved tryk på SET-tasten i 2 sekunder vil procent-værdien nu blinke. Procent-værdien kan nu ændres ved tryk på tasterne og. Når den ønskede procent-værdi vises i displayet holdes SET-tasten nede igen i 2 sekunder. Herved gemmes værdien. Ønskes den redigerede værdi ikke gemt, trykkes på EXIT-tasten og den tidligere værdi bibeholdes. Styringen vil nu gå ud af redigeringstilstanden og vise det tidligere display. Trykkes på EXIT-tasten igen vil styringen vise displayet for plejesporsudlægning. 23 af 40

24 9 Fabriksopsætning Før styringen kan anvendes skal den initialiseres med en fabriksopsætning, som består af indtastning af maskinens såbredde og antallet af aktuatorer. Adgang til fabriksopsætningen vælges via displayet for koder (dette aktiveres ved at holde både EXIT-tasten og PIL-NED-tasten nede samtidig i 2 sekunder). Indtastning af koder For at komme til display for fabriksopsætning bruges kode 43. Først indstilles såmaskinens såbredde. Opsætning af såbredde, her en 3 meters såmaskine. Under opsætning af såbredde kan der vælges heltalsværdier mellem 3 meter og 10 meter. Ved tryk på SET-tasten sættes såbredden. Herefter vises displayet for indtastning af antal af aktuatore. Der kan vælges mellem 1 aktuator eller 2 aktuatorer. Opsætning af antal aktuatorer. Efter endt valg trykkes atter på SET-tasten. Bemærk venligst, at forkablingen i samleboksen vil afhænge af det valgte antal aktuatorer. - 1 aktuator: Ved opsætning med én aktuator skal denne tilsluttes samleboksens udgang Plejespor 1-2 aktuatorer: Ved opsætning med to aktuatorer skal disse tilsluttes samleboksens udgange Plejespor 1 og Plejespor 2. Aktuatorerne kan med fordel mærkes Aktuator 1 og Aktuator 2 så disse refererer til det valgte udgangsnummer. 24 af 40

25 10 Test af styringen I forbindelse med eventuel fejlfinding på styringen er der mulighed for test af en række områder, som vil være behjælpelig med en lokalisering af en eventuel fejl. Det anbefales, at samtlige tests er gennemgået, inden styringen eventuelt sendes til reperation, for at afgøre om der er tale om et styringsproblem eller fejlen skal søges i mekaniske eller hydrauliske forhold Generelt Der forefindes tre primære test områder, der alle har tilknyttet en særskilt kode: - Kode 10: Strømforsyning, taster, kontakter og indgange/sensorer - Kode 11: Udgange - Kode 12: Lysdioder - Ved at holde både EXIT-tasten og PIL-NED tasten nede samtidigt i 2 sekunder aktiveres display for indtastning af koder. Med og indtastes Code 10 hhv. Code 11 og Code Test af strømforsyning, taster, kontakter og indgange/sensorer Strømforsyning Efter indtastning af koden trykkes på SET-tasten og displayet for strømforsyning vises. Displayet viser den øjeblikelige strømstyrke. I dette tilfælde 12.9 volt. De næste displays for test af taster, kontakter og indgange er tilgænglige via PIL-OP og PIL-NEDtasterne. I det følgende gennemgås de enkelte test-displays i den rækkefølge de vil komme ved brug af PIL-NED tasten Test af taster (testmenu 1) Ved tryk på PIL-NED-tasten vises testmenu1 til test af kontakter. Display for test af taster (visning af tst.1: i displayet) 25 af 40

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

AKG198 monteringsguide

AKG198 monteringsguide G198 alarm: Alarm med to håndsendere, ultrasoniske kabinesensorer og 115 db sirene med batteri back-up Bemærk: G198 kan kun monteres i biler med centrallåssystemer som enten er stelstyret eller plusstyret.

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

CAN BUS alarm AK4405 Oversigt over ledninger fra sirene og modul.

CAN BUS alarm AK4405 Oversigt over ledninger fra sirene og modul. CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. Der findes

Læs mere

CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. Ved bestilling

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Installationsmanual Flydekontakt

Installationsmanual Flydekontakt Flydekontakt Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 2 VEDLIGEHOLDELSE... 3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 BORTSKAFFELSE... 3 AKTIVERING OG TEST I ALARMSYSTEMET... 3 Side 1

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Kort programmerings

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Præstbro Maskiner A/S

Præstbro Maskiner A/S Præstbro Maskiner A/S Hovedgaden 32, Præstbro 9330 Dronninglund Danmark TEL. ++45 98 86 72 88 FAX ++45 98 86 74 66 E-mail firma@praestbromaskiner.dk Web www.praestbromaskiner.dk Bruger Håndbog MOTOR STYRING

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic OL-computer / Sporting-computer type 220034 for operatørkort BETJENINGSVEJLEDNING OL-Trap Sporting

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Funktioner: Hastighedsregulering For- og eftervanding Ur Stoptid er vist i displayet Længde af slangen Batteri

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere