Bestyrelsens beretning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning 2012"

Transkript

1 5. april 2013 j.nr. AJC /cbh Bestyrelsens beretning 2012 Markedsudviklingen og branchens statistikker Fra og med 4. kvartal 2012 vil kvartalsstatistikken ikke længere blive offentliggjort i Bogmarkedet. I stedet vil Forlæggerforeningen udarbejde en årlig digital publikation, som offentliggøres omkring 1. maj. Medlemsforlagene vil fortsat modtage statistikken hvert kvartal. Helt overordnet må det desværre konstateres, at 2012 ikke har været noget godt år. Samlet set er omsætningen i branchen faldet med 4 % til 1,8 mia. kr. Der er fald i de fleste udgivelsesområder, men størst er faldet for skønlitteratur, som fik et mindre salg på 11,5 % fra 544 t.kr. til 482 t.kr. Nedgangen i salget af faglitteratur var på ca. 5,5 %, og skole- og lærebogsomsætningen viser et fald på 3 %. Reelt er skole- og lærebogsmarkedet imidlertid steget, hvis den digitale omsætning medregnes. Omsætningen på børne- og ungdomsbøger er nogenlunde uændret i forhold til Der ses en ventet stigning i salget af digitale udgivelser på 55 %, således at omsætningen ender på 88 mio. kr. Omsætningen til supermarkeder og kiosker er faldet med 11 %, og for boghandlerne er nedgangen knap 5 %. Styksalget til boghandlerne er faldet med 9 %. Et fald, som svarer til ca. 1 mio. bøger. Kulturudvalget satte fokus på bogbranchen I efteråret 2012 valgte Kulturudvalget at sætte fokus på bogbranchens udfordringer ved en høring den 7. november. En fyldt Landstingssal vidnede om stor interesse for emnet. Forlæggerforeningens bestyrelse havde valgt at fremhæve digitaliseringen, hvor branchen selv skal og i øvrigt er i fuld gang med at finde løsninger i form af nye digitale forretningsmodeller, som kan sikre, at der også fremover er en bæredygtig økonomi i branchen. Foreningen understregede, at i forhold til politiske initiativer og rammebetingelser er det vigtigt for branchen at få skabt forståelse for, at digital udgivelse ikke er gratis, og at redaktionelt udviklet kvalitetsindhold ikke blot er information og dermed underlagt det efterhånden udbredte dogme Information wants to be free.

2 Forlæggerforeningen fremhævede betydningen af de rammevilkår, der udstikkes for litteraturen i et lille sprogområde, og satte bl.a. fokus på beskyttelsen af vores rettigheder, litteraturstøtteordningerne, vigtigheden af indsats over for læsning og bibliotekernes fremtidige rolle. På høringen blev der også sat fokus på, at liberaliseringen har medført en priskrig på bestsellerne, som uden tvivl opleves om en forbrugergevinst her og nu, men som på længere sigt kan få konsekvenser for de litteraturpolitiske mål om bredde, kvalitet og tilgængelighed. Regulering af markedet Efter høringen modtog Forlæggerforeningen en henvendelse fra Boghandlerforeningen med forskellige forslag til en regulering af bogmarkedet, som skal beskytte de fysiske boghandlere. Bestyrelsen blev indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 21. januar 2013, men allerede fra omkring årsskiftet havde der rejst sig en mediedebat, hvor flere enkeltaktører blandt både forfattere, forlag og boghandlere argumenterede for faste priser i en karensperiode. På bestyrelsesmødet den 21. januar vedtog bestyrelsen, at Forlæggerforeningen var indstillet på politisk at arbejde for indførelse af en fastprisperiode for nye bøger. To bestyrelsesmedlemmer, Karsten Blauert fra JP Politikens Forlag og Marianne Alenius fra Museum Tusculanum, udtrykte uenighed i vedtagelsen. Bestyrelsen drøftede, om der skulle fremsættes andre forslag til reguleringsmekanismer. Dette var ikke tilfældet. Flere kulturordførere havde tidligt meldt ud, at en afgørende forudsætning for, at politikerne overhovedet ville beskæftige sig med reguleringsspørgsmålet, var, at der kom en enig branche. Forlæggerforeningen indledte derfor en tæt dialog og forhandlinger med de to forfatterforeninger og Boghandlerforeningen, og samtidig blev det aftalt med Kulturministeriet, at foreningerne ville komme med deres samlede anbefaling på et møde med kulturministeren og kulturordførerne i marts måned. Foreningerne vidste også, at uanset om branchen blev enig om at ønske faste priser, så ventede der store udfordringer, da der altid hos bl.a. Konkurrencestyrelsen og Forbrugerrådet har været modstand mod at regulere bogmarkedet. Venstres kulturordfører meldte tidligt ud, at Venstre af ideologiske årsager aldrig ville komme til at støtte en fastprismodel, hvilket var problematisk i forhold til kulturministerens melding om brede forlig på kulturens område. De fire foreninger prioriterede en grundig undersøgelse af statistikmaterialet om det danske bogmarked samt undersøgelser om påvirkninger af de litteraturpolitiske mål i hhv. fast- og friprislande. Forlæggerforeningen holdt sideløbende med forhandlingerne møder med de lit- 2

3 teraturpolitiske ordførere, embedsmænd i Kulturministeriet og Kulturstyrelsen og Forbrugerrådet. Samarbejdet mellem foreningerne mundede ud i et fælles notat om, hvordan bredde, kvalitet og tilgængelighed opretholdes for dansk litteratur. Notatet blev overbragt til kulturministeren og kulturordførerne på møde den 11. marts. Branchen, dvs. Forlæggerforeningen, forfatterforeningerne og Boghandlerforeningen, redegjorde i fællesskab for udviklingen i markedet, de tendenser, vi oplever i de forskellige led af bogens værdikæde, hvordan man har valgt at løse tilsvarende udfordringer i andre lande for så til sidst at analysere os frem til vores bud på, hvordan vi i fællesskab med politikerne kan sikre, at litteraturen også fremover har gode betingelser. Der blev lagt vægt på, at alle fire foreninger som aktører i en kulturbranche mener, at det er vores pligt at gøre politikerne opmærksomme på udviklingstendenser, som på længere sigt vil udfordre de litteraturpolitiske målsætninger om kvalitet, bredde og tilgængelighed. Og at det er vigtigt, at den danske befolkning kan stifte bekendtskab med og læse en mangfoldighed af bøger. Det er berigende for kulturen, og det er nødvendigt for demokratiet, at mange forskellige tanker spredes og diskuteres. Og så er litteraturen ikke mindst vigtig for udviklingen af det danske sprog. Foreningerne konkluderede, at der ikke er grundlag for det skønmaleri omkring litteraturens situation, som Konkurrencerådet har tegnet, og som iscenesætter liberaliseringen som en ubetinget succes. Ved en grundig gennemgang af det statistiske grundlag havde foreningerne bl.a. konstateret at bogsalget falder at der ikke er kommet flere bogkøbere til at antallet af nye danske bogudgivelser falder at andelen af befolkningen over 15 år, som ikke læser, er steget og en acceleration i lukningen af boghandlere Foreningerne fremhævede, at boghandlerlukninger er et litteraturpolitisk problem, fordi boghandlerne synliggør al den litteratur, som ikke er bestsellere, og dermed er med til at sikre, at mellembøgerne når ud til læserne og rent faktisk bliver læst. Den fokus og priskonkurrence, der er på bestsellere i et liberaliseret marked, betyder, at oplagstallene for mellembøgerne falder, og da vi er i et lille sprogområde med i forvejen små oplagstal, så er det en naturlig udvikling, at forlagene i stigende grad melder om større forsigtighed, og et stigende antal forfattere oplever at få afslag. Foreningerne pegede på, at erfaringer fra europæiske lande viser, at de udviklingstendenser, vi oplever nu, vil accelerere i et friprisland, hvor litteraturen er underlagt de almindelige konkurrenceretlige regler. Foreningerne henviste til, at helt nye komparative undersøgelser af de europæiske fast- og 3

4 friprislande viser, at en kulturpolitisk regulering af litteraturen, hvor nye udgivelser får en fast pris i en periode, er det mest effektive instrument til at opnå de litteraturpolitiske mål om bredde, kvalitet og tilgængelighed. En fastprisperiode sikrer nemlig fundamentet for den krydssubsideringsøkonomi, som er så vigtig for den litterære værdikæde. Derfor meddelte foreningerne kulturministeren og kulturordførerne, at foreningerne var enige om at anbefale en regulering med en fast pris. Samtidig pointerede foreningerne, at en reguleringsmodel skal skrues sammen, således at branchen dvs. forlag og boghandlere også bidrager til at opnå de litteraturpolitiske mål. Mange af de boghandlere, vi har i dag, er økonomisk trængte, og det giver sig udslag i boghandlere med et mindre sortiment og mindre veluddannet personale. En del af en regulering ville derfor skulle indebære, at branchen medvirker til, at vi får nogle bedre boghandlere. Forbrugerrådet støttede sig ikke overraskende op ad Konkurrencerådets konklusioner om, at liberaliseringen har været en succes, og afviste enhver snak om regulering af bogmarkedet. Allerede ugen efter mødet hos kulturministeren modtog foreningerne en klar tilbagemelding. Der bliver ikke tale om en tilbagevenden til faste priser på bøger. Samtidig bebudede ministeren en række initiativer til fremme af Danmark som en nation af litteraturlæsere. Ministeren har meddelt, at der i forligskredsen er opbakning til i litteraturpolitikken fortsat at benytte redskaber svarende til, hvad man kender fra de øvrige kunstområder, herunder bl.a. støtte til forfatterne, støtte til formidlingen af litteratur og støtte til fremme af læselysten gennem bibliotekerne. Vi vil gerne fortsætte dialogen om litteraturens vilkår, og bestyrelsen vil se på, om der kan være andre initiativer og ordninger end en fastprisregulering, som kan støtte op om litteraturen. Ophavsretten Ophavsretten er fundamentet for de aktiviteter, der foregår både i musik- film og bogbranchen, men er udfordret på mange områder, da der er et stigende pres for at få undtagelser til eneretten f.eks. på uddannelsesområdet og fra store kommercielle aktører som søgemaskiner, som gerne let og billigt og helst gratis vil kunne bruge vores rettigheder. Forlæggerforeningen har efterhånden fået etableret et tæt samarbejde med andre rettighedsorganisationer både på udgiver-, producent- og autorsiden. Foreningen er medlemmer af Ophavsret Danmark, hvor vi koordinerer politiske og praktiviteter og sørger for jævnligt at få sat fokus på ophavsrettens betydning for et rigt og mangfoldigt kulturliv samt for arbejdspladser i kreative erhverv. I Rettighedsalliancen samarbejdes der om at få sat politisk fokus på mulighederne for at 4

5 kunne håndhæve rettighederne på internettet, hvor både musik, film og bogbranchen skal finde en stigende del af deres omsætning. Brevmodellen blev som bekendt afvist, og nu er fokus på at få oprettet en særlig enhed i politiet, hvis indsatsområde skal være sikring af immaterielle rettigheder på internettet. Mange af kulturordførerne har givet udtryk for, at de synes, det er en god ide, men at beslutningen skal tages i Justitsministeriet, så det er de retspolitiske ordførere, som skal overbevises. I EU er der taget initiativ til en reform af ophavsretten, og i WIPO er der forhandlinger om ændringer af nogle af de grundlæggende traktater om ophavsretten. Forlæggerforeningen har f.eks. i løbet af 2012 brugt en del tid på et direktivforslag fra Kommissionen om kollektiv forvaltning af rettigheder, som udfordrer den nordiske aftalelicensmodel og vores mulighed for at lave aftaler med f.eks. uddannelsesinstitutioner via Copydan. Kulturministeriet gør en stor indsats i forhold til at holde dialogmøder med rettighedsorgan i- sationerne om udviklingen, og foreningen er i tæt dialog med den europæiske og den internationale forlæggerforening, således at foreningen i forhold til de danske beslutningstagere kan informere om konsekvenserne for forlagsbranchen af ændringer i den internationale lovgivning. Beskyttelse af rettigheder Forlæggerforeningen samarbejder med Rettighedsalliancen, som løbende overvåger internettet for at konstatere, hvor der foregår krænkelser af medlemmernes rettigheder. Erfaringen er, at alt hvad der udgives digitalt, også bliver piratkopieret. Bl.a. er alle e-bøgerne på ereolen blevet piratkopieret. Foreningen modtager månedlige rapporter fra Rettighedsalliancen, som videresendes til de medlemsforlag, hvis rettigheder bliver krænket. I mange tilfælde vil Rettighedsalliancen kunne sende en såkaldt notice and take down -henvendelse til det firma, som hoster sitet, og få fjernet materialet. I andre tilfælde reagerer hosteren ikke, og her må man så overveje, om krænkelserne har et omfang, så man skal overveje en blokeringssag. Sådanne sager er meget omkostningstunge og vil typisk kun finde sted, hvis også musik- og/eller filmrettigheder er krænkede. Husk, at medlemsforlag kan rette henvendelse direkte til Rettighedsalliancen, hvis forlagets værker ligger ulovligt på internettet. Bibliotekerne og e-bøgerne I foråret 2012 iværksatte foreningen et større strategiarbejde møntet på at skabe forståelse for, at udviklingen af et bæredygtigt kommercielt marked for e-bøger er afhængigt af, at bibliotekerne ikke ubegrænset tilbyder gratis e-bøger til lånerne. Forlæggerforeningen var i 5

6 dialog med kulturpolitikerne, embedsmænd og organisationer tilknyttet biblioteksverdenen sideløbende med, at vi forsøgte at genforhandle en ny forsøgsaftale om folkebibliotekernes udlån på ereolen. I forhold til den klikmodel, som udlånet på ereolen var baseret på, var det afgørende for foreningen at få indsat begrænsninger i udlånet i form af en licensmodel, hvor hver indkøbt e-bog kun kan være udlånt til én låner ad gangen. Det lykkedes ikke at nå til enighed om en ny forsøgsaftale i forhandlingsgruppen, men foreningen oplevede blandt politikerne og i opinionen en bred forståelse for og opbakning til foreningens synspunkter om vigtigheden af udviklingen af et kommercielt marked. Trusler om tvangslicens er kun kommet fra enkelte biblioteksorganisationer. Da forhandlingerne forliste i efteråret 2012, udsendte Forlæggerforeningen en pressemeddelelse om, at flere forlag bl.a. Gyldendal og L&R nu ville trække deres titler fra ereolen, men understregede, at det forsat er forlagenes ønske at kunne tilbyde udlån via bibliotekerne men under licensvilkår. Initiativet fik opbakning fra en pressemeddelelse fra Socialdemokratiet. I januar lancerede Publizon ebib.dk, som er en udlånstjeneste på licensvilkår, og som bl.a. har de tre største forlag Gyldendal, Lindhardt og Ringhof samt JP Politikens forlag som indholdsleverandører. Foreningen har løbende holdt medlemsmøder om det digitale biblioteksudlån. Der bliver nu forhandlet aftaler direkte mellem forlagene og bibliotekerne, og hvis alt forløber planmæssigt, vil omkring 40 % af befolkningen have adgang til ebib.dk i løbet af foråret. Der er fortsat stor politisk og mediemæssig opmærksomhed omkring spørgsmålet om udlån af e-bøger, og et vigtigt budskab fra foreningen er, at forlagene ønsker, at bibliotekerne også fremover spiller en central rolle både som litteraturformidler og som indkøber af bøger. I takt med at læserne ønsker adgang til digital litteratur, er det derfor naturligt, at bibliot e- kerne også får mulighed for at stille digital litteratur til rådighed. Vi har behov for at få afprøvet forskellige forsøgsmodeller, således at vi finder bæredygtige modeller for udlån af e- bøger. Ultimo 2012 indledte foreningen forhandlinger med Kulturstyrelsen (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) om vilkårene for udlån af e-bøger på professionshøjskolerne. Foreningen har oplevet en forståelse for behovet for begrænsninger i udlånet, og vi forventer at kunne anbefale nogle generelle udlånsvilkår i løbet af foråret Priserne skal forlagene selv forhandle bilateralt, da foreningen ikke kan forhandle fælles priser pga. konkurrencereglerne. Materialer til syns- og læsehandicappede Forlæggerforeningen har været i vedvarende dialog med Nota (det tidligere Danmarks Blindebibliotek) omkring afgrænsningen af Notas virksomhed i forhold til det kommercielle mar- 6

7 ked. Hvis Nota ønsker at kopiere og videredistribuere lydbøger, som er kommercielt tilgængelige, så kan det kun ske efter nærmere aftale med forlaget. Flere forlag er i bilaterale forhandlinger med Nota om udlånsvilkårene for kommercielt udgivne titler. Men tilbagemeldingerne er, at det vedvarende er en udfordring at få Nota til at anerkende, at Notas rolle er en anden, i takt med at forlagene kan imødekomme de læsehandicappedes behov. Foreningen har også i 2012 taget hul på drøftelser med Nota om e-bogsområdet. På lydbogsområdet har vi sammen med forfatterforeningerne en Samarbejdsaftale med Nota, som b.la. regulerer handicapkontrol, kopisikring m.m., og det er planen, at foreningen skal have indgået en tilsvarende aftale med Nota på e-bogsområdet. Klassifikationssystem Forlæggerforeningen deltager i et internationalt arbejde med udviklingen af et nyt internationalt bogklassifikationssystem, og en betaversion forventes præsenteret på London bogmessen i april. Planen er, at DBC på baggrund af betaversionen laver en mapping til DK5 og andre danske klassifikationer, som kan tages i brug den 1. januar Internationalt arbejde og netværk I forhold til hovedparten af de områder, som foreningen beskæftiger sig med har foreningen stor glæde af et tæt internationalt samarbejde og netværk, både internationalt, europæisk og nordisk, som er baseret på møder samt daglig digital korrespondance. Foreningen bliver velorienteret om, hvad der rører sig internationalt, og det er helt afgørende viden, når der skal navigeres i det nationale politiske system. Samtidig bidrager den tætte dialog med forlæggerforeninger i andre lande med inspiration og argumenter for, hvordan man gør tingene andre steder. I forbindelse med sagen omkring regulering af bogmarkedet havde foreningen f.eks. stor glæde af det input, vi kunne få fra vores europæiske netværk. Fællesstanden på Frankfurt Foreningen arbejder aktivt for at sikre, at danske forlag har en fællesstand på Frankfurt bogmesse. I 2012 søgte og opnåede foreningen en underskudsgaranti på kr. fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg, hvor det blev aktuelt at anvende ca kr. til at dække fællesstandens underskud. En betingelse om, at standen skulle have flere deltagere, blev opfyldt. Der er indgivet en tilsvarende ansøgning for Efteruddannelse Forlagsuddannelsen hos CBS Simi-Executive undergik en betydelig modernisering i En ny programdirektion har givet den eksisterende uddannelse en mere akademisk og international profil og udvidet målgruppen til at omfatte deltagere fra hele Norden (primært) og 7

8 Tyskland (sekundært) samt til ansatte ved andre publicistmedier som aviser og magasiner. Uddannelsens primære målgruppe er dog fortsat forlagsbranchen. Der afvikles 2 kursusforløb i Det første er netop afholdt i går og i forgårs og har haft fokus på digital marketing; det næste finder sted i september, hvor temaet er strategi og innovation. Medlemsmøder Interessen for foreningens medlemsmøder er stor, og foreningen har siden sidste årsmøde afholdt ni velbesøgte møder: Medlemsmøde om biblioteksaftalen Medlemsmøde om KMD Education(1) Når e-bøgerne og lydbøgerne bliver ulovligt kopieret - møde med Rettighedsalliancen Det danske bogmarked 2012 på vej hvorhen? Medlemsmøde med Saxo Publish Medlemsmøde om fremtidens digitale læremidler Medlemsmøde om udlån af e-bøger på bibliotekerne Hvad kan vi lære af musikbranchens erfaringer fra en digital omstillingstid? Medlemsmøde om KMD Education(2) Erfagrupper Foreningen har tre erfagrupper. En med fokus på forlagsjura, og to med fokus på digitalisering inden for hhv. trade- og undervisningsforlag. Måske bliver der i 2013 oprettet en erfagruppe for lydbogsudgivelse. Foreningen står for alt det praktiske omkring møderne, men aktivitetsniveauet i grupperne er meget afhængig af erfagruppens medlemmers egen indsats. 175 års jubilæumsfest I december fejrede foreningen 175 års jubilæum ved en vellykket fest i Politikens Hus for medlemsforlag og samarbejdspartnere. Sekretariatet Foreningen har i længere tid haft et kapacitetsproblem i sekretariatet, og bestyrelsen har besluttet, at der arbejdes hen imod en løsning, hvor foreningen på konsulentbasis hyrer en medarbejder fra Dansk Erhverv til at arbejde for foreningen 15 timer om ugen. 8

Konkurrence! Kulturpolitiske mål og midler i 2001 og 2012

Konkurrence! Kulturpolitiske mål og midler i 2001 og 2012 Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Konkurrence! Kulturpolitiske mål og midler i 2001 og 2012 Høring om bogbranchen Folketingets Kulturudvalg 7. nov. 2012 Jo Hermann, Dansk Forfatterforening

Læs mere

Bestyrelsens beretning for maj 2014 marts 2015

Bestyrelsens beretning for maj 2014 marts 2015 8. maj 2015 j.nr. AJC-022-020 Bestyrelsens beretning for maj 2014 marts 2015 Markedsudviklingen Bogbranchen - en gradvis digital udvikling Forlagenes omsætning i 2014 viste en stigning på 0,8 % svarende

Læs mere

Bestyrelsens beretning for april 2013 april 2014

Bestyrelsens beretning for april 2013 april 2014 24. april 2014 j.nr. AJC-021-006a Bestyrelsens beretning for april 2013 april 2014 Markedsudviklingen Forlæggerforeningens årsstatistik 2013, som viser forlagenes omsætning, viste, at forlagenes omsætning

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2011

Bestyrelsens beretning for 2011 9. januar 2012 AJC-019-047 Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsen aflægger beretning for 2011 med fokus på: Markedsudviklingen Ophavsret Fælles klassifikationssystem Fællesstanden i Frankfurt Forlagsuddannelsen

Læs mere

stillede spørgsmål For så vidt angår spørgsmål AC, henviser jeg til skatteministerens besvarelse.

stillede spørgsmål For så vidt angår spørgsmål AC, henviser jeg til skatteministerens besvarelse. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 147 Offentligt SAMRÅDSTALE Arrangement: Samråd om bogmoms /ebøger Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: D. 18. april kl. 9.00 Sted: Christiansborg Taletid:

Læs mere

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 statistik Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 Danske forlags nettoomsætning (ekskl. forhandlerrabat og moms) blev i 2006 2,292 mia. kr. mod 2,234 mia. kr. i 2005, 2,010 mia. kr.

Læs mere

ereolen Mikkel Christoffersen, specialkonsulent Biblioteksudvikling, Københavns kommune Projektleder, ereolen DB, 8. januar 2016

ereolen Mikkel Christoffersen, specialkonsulent Biblioteksudvikling, Københavns kommune Projektleder, ereolen DB, 8. januar 2016 ereolen Mikkel Christoffersen, specialkonsulent Biblioteksudvikling, Københavns kommune Projektleder, ereolen DB, 8. januar 2016 Program Hvad er ereolen? Historien Modellerne Hvad er udfordringer lige

Læs mere

Nettoomsætningen steg 11 % i 2005

Nettoomsætningen steg 11 % i 2005 Forlagsstatistikken 2005 Nettoomsætningen steg 11 % i 2005 Stigningen på 11 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på ca. 9 % i 2005 mod 3 % i 2004, mens de fem foregående år havde konstant

Læs mere

Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen

Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Temadag arrangeret

Læs mere

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk 2014 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2014 Bogbranchen - en gradvis digital udvikling Forlagenes omsætning i

Læs mere

Foreningernes notat om, hvordan bredde, kvalitet og tilgængelighed opretholdes for dansk litteratur

Foreningernes notat om, hvordan bredde, kvalitet og tilgængelighed opretholdes for dansk litteratur 11. marts 2013 Foreningernes notat om, hvordan bredde, kvalitet og tilgængelighed opretholdes for dansk litteratur Dette notat opsummerer, hvordan Boghandlerforeningen, Danske skønlitterære Forfattere,

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for udviklingen i bogbrancen siden. afskaffelsen af faste bogpriser.

Ministeren bedes redegøre for udviklingen i bogbrancen siden. afskaffelsen af faste bogpriser. Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del Bilag 363 Offentligt TALE 18. september 2009 Arrangement: Samråd i Folketingets kulturudvalg Åbent eller lukket: Åbent samråd Dato og klokkeslæt: Den 25. september 2009,

Læs mere

Bogbranchens samhandelsregler

Bogbranchens samhandelsregler Bogbranchens samhandelsregler Journal nr. 4/0120-0389-0025/MES/LKA/JEM Rådsmødet den 18. juni 2008 Resumé 1. Bogbranchen har langt tilbage i tiden anvendt samhandelsregler aftalt mellem forlæggersiden

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

Begrænsning af bogbranchens fastprisdispensation

Begrænsning af bogbranchens fastprisdispensation Begrænsning af bogbranchens fastprisdispensation Journal nr. 4/0120-0301-00187FI//PR Rådsmødet den 29. marts 2006 Resumé 1. Bogbranchen har siden midten af det 19. århundrede indbyrdes aftalt vilkårene

Læs mere

Begrænsning af bogbranchens fastprisdispensation

Begrænsning af bogbranchens fastprisdispensation Begrænsning af bogbranchens fastprisdispensation Rådsmødet den 29. marts 2006 Journal nr. 4/0120-0301-00187FI//PR Resumé 1. Bogbranchen har siden midten af det 19. århundrede indbyrdes aftalt vilkårene

Læs mere

ÅRS- STATISTIK 2015. Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK 2015. Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2015 Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2015 Overblik over forlagenes omsætning 2015 Danske Forlag har i årssta s kken for 2015

Læs mere

ÅRS- STATISTIK Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf

ÅRS- STATISTIK Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf ÅRS- STATISTIK 2016 Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2016 Stabil omsætning i 2016 Danske Forlags samlede omsætning i 2016 var stort set uændret

Læs mere

E-bøger er fortsat et relativt nyt fænomen, der har givet helt nye muligheder for at distribuere og tilgå litteratur

E-bøger er fortsat et relativt nyt fænomen, der har givet helt nye muligheder for at distribuere og tilgå litteratur Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 75 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om ny EU-dom om udlån af e-bøger Åbent 8. december 2016 Dato og klokkeslæt:

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)?

s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)? s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)? Flere gange om ugen 0% Ugentligt 2% Månedligt 26% 1 2 gange i kvartalet 24% 1 3 gange pr. år 31% Sjældnere

Læs mere

Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg.

Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg. Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg. Uddybelse af idéer: Nobelprisen i litteratur - Et seminar om litterær kvalitet De fleste læsere kan fornemme, genkende og identificere litterær

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

I4. kvartal var der en stigning på

I4. kvartal var der en stigning på Bogbarometret Bogsalget i Danmark, 4. kvartal 21 og hele året 4. kvartal 21 Hele året 21 +4% I4. kvartal var der en stigning på godt 4% i kroneomsætningen i forhold til 4. kvartal i 2, mens der kunne registreres

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Tak fordi I er kommet i dag og tak for det år, som er gået siden vores sidste årsmøde.

Tak fordi I er kommet i dag og tak for det år, som er gået siden vores sidste årsmøde. Kære medlemmer af S-gruppen, Tak fordi I er kommet i dag og tak for det år, som er gået siden vores sidste årsmøde. Vi er i dag 312 medlemmer i S-gruppen - vi oplever i disse år en svag men konstant stigning

Læs mere

25 år. I 1990 hed statsministeren Poul Schlüter. Årets bil var Renault 19. En liter benzin kostede 5,84 kr. MhS blev stiftet

25 år. I 1990 hed statsministeren Poul Schlüter. Årets bil var Renault 19. En liter benzin kostede 5,84 kr. MhS blev stiftet Beretning 2015 25 år I 1990 hed statsministeren Poul Schlüter Årets bil var Renault 19 En liter benzin kostede 5,84 kr. MhS blev stiftet Intro Hvordan har det motorhistoriske område det? 1. Det motorhistoriske

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt

Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Høring om bogmarkedets situation Folketingets Kulturudvalg afholder onsdag d. 7. november 2012 kl. 9-12 en åben høring om bog markedets situation

Læs mere

Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion!

Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion! Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion! Karl Sperling - Aalborg Universitet Velkomst og kort introduktion til PRINCIP-projektet. Se flere

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 12:00 Mødested: Det store mødelokale i Vrå Fraværende: Følgende sager behandles:

Læs mere

Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt

Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- OG MEDIERET 26. januar 2012 Bente Skovgaard Kristensen Kulturministeriet Emner Ophavsret Direktivet om ændring af beskyttelsestiden

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

Slutrapport for projekt Etablering af bagkatalog til ereolen et pilotprojekt

Slutrapport for projekt Etablering af bagkatalog til ereolen et pilotprojekt Slutrapport for projekt Etablering af bagkatalog til ereolen et pilotprojekt Januar 2016 Formål Formålet med projektet har været at skaffe mere indhold, flere titler til ereolen. ereolen nåede efteråret

Læs mere

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kommissorium... 3 Forslag til kulturpas... 4 Børn som kulturbrugere... 4 Kulturpas... 4 Erfaringer... 4 Formålet... 5 Målgruppe...

Læs mere

Høring om den fremtidige mediestøtte

Høring om den fremtidige mediestøtte Institution Gade By Att. Navn 9. marts 2011 Høring om den fremtidige mediestøtte Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte er for øjeblikket i gang med at udarbejdet et grundlag for regeringens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport FORELØBIG 22. oktober 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport til Udvalget

Læs mere

2005-01-31: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S mod Konkurrencerådet og Den danske Forlæggerforening mod Konkurrencerådet (ophævet)

2005-01-31: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S mod Konkurrencerådet og Den danske Forlæggerforening mod Konkurrencerådet (ophævet) 2005-01-31: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S mod Konkurrencerådet og Den danske Forlæggerforening mod Konkurrencerådet (ophævet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 31. januar

Læs mere

Formandens skriftlige beretning til generalforsamlingen 24. oktober 2013

Formandens skriftlige beretning til generalforsamlingen 24. oktober 2013 Beretning 2012-2013 ÅRET DER GIK SÅ SPILLER MUSIKKEN - for medlemmer og kunder Formandens skriftlige beretning til generalforsamlingen 24. oktober 2013 I 2011 leverede Gramex det bedste resultat nogensinde;

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

Forlæggerforeningens. årsberetning

Forlæggerforeningens. årsberetning 1. februar 2010 j.nr. AJC017038 Forlæggerforeningens årsberetning 2009 Indhold Forlæggerforeningens bestyrelses beretning for 2009... 2 Sektionen for Undervisningsforlags beretning for 2009... 7 Ind og

Læs mere

Digitalisering og retssikkerhed

Digitalisering og retssikkerhed Digitalisering og retssikkerhed Høring på Christiansborg Den 4. marts 2016 Ingrid Stokholm Lauridsen Ældre Sagen isl@aeldresagen.dk 1 Digitaliseringens betydning for borgernes retssikkerhed i kontakten

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med!

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Lær at søge smart! Sådan finder du din litteratur Informationssøgningen til din opgave

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEK. - borgerens ønsker

FREMTIDENS BIBLIOTEK. - borgerens ønsker FREMTIDENS BIBLIOTEK - borgerens ønsker Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Overblik Side 4 Skab fremtidens bibliotek nu Side 5 Hvem besøger bibliotekerne? Side 6 Hvorfor går danskerne på biblioteket? Side

Læs mere

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier.

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier. REDEGØRELSE Dato: 18. august 2008 Kontor: ØA J.nr.: 2007/1042-23 Sagsbeh.: LMA Fil-navn: 18-redegørelse 180808 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i forbindelse med Rigsrevisionens beretning

Læs mere

Skabelon til din bogmarketingplan

Skabelon til din bogmarketingplan Skabelon til din bogmarketingplan Bogsucces 2012 Kære forfatterspire Tak for din tilmelding til Bogsucces nyhedsbrev. Her er din gratis skabelon til en bogmarkedsføringsplan. Jeg håber, du finder planen

Læs mere

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Fredericia Bibliotek - et mellemstort provinsbibliotek Dagsorden O Lovgrundlag

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt Notat Ministersekretariatet J.nr. SNS- Ref. CLJ Miljøministerens besvarelse af spørgsmål DF, DG og DH fra Folketingets Miljø- og

Læs mere

Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012) 572 final)

Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012) 572 final) NOTAT Kemikalier J.nr. 001-08381 Ref. Vijoh Den 11. januar 2013 RAMMENOTAT til MILJØSPECIALUDVALGET Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012)

Læs mere

VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI

VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI Formål og værdier VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI FRIVILLIGSTRATEGI 3 trin Udarbejdelse af en frivilligstrategi kan hjælpe jer med at finde frem til, hvordan I vil arbejde med frivillige i jeres forening/aftenskole,

Læs mere

Det Danske Bogmarked 2001-2005

Det Danske Bogmarked 2001-2005 Det Danske Bogmarked 2001-2005 Rapport med anbefalinger fra udvalget vedrørende fremtidens danske bogmarked Kolofon Udgivet af: Kulturministeriet, 2006 Forside: e-types A/S Det Danske Bogmarked 2001-2005

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Tale til Åbningen af Tænketanksprojektet Fremtidens Biblioteker d. 25.4.2012

Tale til Åbningen af Tænketanksprojektet Fremtidens Biblioteker d. 25.4.2012 Tale til Åbningen af Tænketanksprojektet Fremtidens Biblioteker d. 25.4.2012 1. Indledning Det er en glæde for Danmarks Forskningsningsbiblioteksforening at være partner med Danmarks Biblioteksforening

Læs mere

Notat. Beboerdemokrati

Notat. Beboerdemokrati Notat Beboerdemokrati For de fleste, som bor alment, er beboerdemokratiet - det at beboerne har indflydelse på dagligdagen i deres boligområde og også på udviklingen heraf - den naturligste ting i verden.

Læs mere

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013:

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Samarbejdet i bestyrelsen. Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2012 med deltagelse af alle medlemmer. Herudover deltager bestyrelsesmedlemmerne i mange

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

IKKE DET RENE KOPIP!

IKKE DET RENE KOPIP! IKKE DET RENE KOPIP! COPYDAN TEKST & NODE VI LETTER TRYKKET PÅ KOPIERNE Du har sikkert ofte behov for at kopiere eller printe i forbindelse med undervisningen. Det kan for eksempel være fra bøger, aviser

Læs mere

Oplæg på temadag om e-bøger. Gentofte Centralbibliotek d. 2. december 2010. Piet Dahlstrøm-Nielsen, Hovedbiblioteket i København

Oplæg på temadag om e-bøger. Gentofte Centralbibliotek d. 2. december 2010. Piet Dahlstrøm-Nielsen, Hovedbiblioteket i København E-bøger og library bypass Oplæg på temadag om e-bøger Gentofte Centralbibliotek d. 2. december 2010 Piet Dahlstrøm-Nielsen, Hovedbiblioteket i København Dagens ret Projektet: Deltagere Mål Arbejdet Fem

Læs mere

Indhold. Indledning 3. En styrket arbejdsmiljøindsats 4. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5

Indhold. Indledning 3. En styrket arbejdsmiljøindsats 4. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5 Indhold Indledning 3 En styrket arbejdsmiljøindsats 4 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5 Anbefalinger om nanomaterialer og arbejdsmiljø 6 Børn og unge 7 Folkemøde på Bornholm 8 ArbejdsmiljøPrisen

Læs mere

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. Resume: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi og styringsaftale) på det specialiserede

Læs mere

Referat fra andet møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 5 om vandløb generelt d. 15. august 2013

Referat fra andet møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 5 om vandløb generelt d. 15. august 2013 Vandplaner og Havmiljø J.nr.: NST-4203-00060 Ref.: lykgu Den 25. september 2013 Referat fra andet møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 5 om vandløb generelt d. 15. august 2013 Deltagere: Steen Wegge Laursen,

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 628 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 628 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 628 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 18. maj 2016 Foreløbigt referat af Europaudvalgets møde 4/5-16 vedr. forhandlingsoplæg på forslag om

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

Indsats: Tryghedsvandringer 2015 Status Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt)

Indsats: Tryghedsvandringer 2015 Status Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt) /Afrapportering Tryg Aalborg en mere tryg kommune Aktiviteter Nedenfor beskrives de aktiviteter der er afholdt og/eller planlægges at blive afholdt Indsats: Tryghedsvandringer 2015 1) Årshjul er udarbejdet

Læs mere

BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012)

BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012) BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012) DE GODE GAMLE DAGE I BOGBRANCHEN 3 spillere: Forfattere Forlag Boghandlere Trykte bøger Samhandelsregler (første fra midten af 1800-tallet) Fast bogladepris

Læs mere

Lobbyismen boomer i Danmark

Lobbyismen boomer i Danmark N O V E M B E R 2 0 0 9 : Lobbyismen boomer i Danmark Holm Kommunikations PA-team: Adm. direktør Morten Holm e-mail: mh@holm.dk tlf.: 40 79 23 33 Partner Martin Barlebo e-mail: mb@holm.dk tlf.: 20 64 11

Læs mere

Pladebranchen.08 - årsskriftet fra pladeselskabernes brancheorganisation er kommet.

Pladebranchen.08 - årsskriftet fra pladeselskabernes brancheorganisation er kommet. Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del Bilag 328 Offentligt representing the worldwide Til Folketingets medlemmer af Kulturudvalget København K, 28/08 2009 Pladebranchen.08 - årsskriftet fra pladeselskabernes

Læs mere

Afrapportering fra Trepartsudvalget om livslang læring og opkvalificering

Afrapportering fra Trepartsudvalget om livslang læring og opkvalificering Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 14. februar 2006 Afrapportering fra Trepartsudvalget om livslang læring og opkvalificering for alle på arbejdsmarkedet Den 2. februar offentliggjorde

Læs mere

Samarbejde mellem folkebibliotek og skole styrker elevernes læring og oplevelser.

Samarbejde mellem folkebibliotek og skole styrker elevernes læring og oplevelser. SKBF Årbog 2015. Projekt Mit rum for læring og oplevelser. Samarbejde mellem folkebibliotek og skole styrker elevernes læring og oplevelser. Mit rum for læring og oplevelser er titlen på et nyt nationalt

Læs mere

Aalborg Bibliotekerne - status på digitale medier.

Aalborg Bibliotekerne - status på digitale medier. Punkt 14. Aalborg Bibliotekerne - status på digitale medier. 2013-48503. Skole- og Kulturforvaltningen fremsender til Skole- og Kulturudvalgets orientering, status på Aalborg Bibliotekernes digitale medier.

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement.

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement. Elevernes Folketingsvalg 2011 Evalueringsrapport - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement Udarbejdet af: Assembly Voting Rued Langgaards Vej 7, 5D 07 2300 København S

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt.

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt. 1 af 5 Apoteam A/S - Journal nr.2:801-394 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra Unigroup ApS over, at selskabet Apoteam A/S (herefter: Apoteam) til de tilsluttede

Læs mere

Historiske lav pris- og lønudvikling.

Historiske lav pris- og lønudvikling. 13-0542 - poul - 27.08.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Historiske lav pris- og lønudvikling. Nu har Danmarks Statistik også offentliggjort lønudviklingen i den private sektor

Læs mere

Sagsfremstilling nr.: 2. Godkendt referat fra sidste rådsmøde til orientering 189 Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling nr.: 2. Godkendt referat fra sidste rådsmøde til orientering 189 Orienteringen blev taget til efterretning. Statens Kunstråd Møde nr. 19 Mødedato: 5. december 2012 Deltagere Fra Statens Kunstråd: Rune Gade, Jette Gejl, Camilla Christensen, Jan Thielke, Sanne Kofod Olsen,, John Frandsen, Grethe Rostbøll (1-5

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Hvor er der penge at tjene? Seminar 21.08. 2012

Hvor er der penge at tjene? Seminar 21.08. 2012 Hvor er der penge at tjene? Seminar 21.08. 2012 1 Er forlagene kommet over finanskrisen? Eller Kan fortiden sige noget om fremtiden? Nils Bjervig Nils Bjervig 2 Forlag, der indgår i undersøgelsen Apostrof

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. - Før, under og efter finanskrisen

Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. - Før, under og efter finanskrisen Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder - Før, under og efter finanskrisen Færre små og mellemstore virksomheder søger lånefinansiering nu end de gjorde før og under finanskrisen Andel

Læs mere

Høringssvar til Public Service-udvalget vedr. forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet

Høringssvar til Public Service-udvalget vedr. forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet SAMRÅDET FOR OPHAVSRET Lautrupsgade 9 2100 København Ø E-mail: info@samraadetforophavsret.dk www.samraadetforophavsret.dk Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Alene fremsendt pr.

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. INDKALDELSE

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. INDKALDELSE REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. INDKALDELSE Den 7. februar 2011 Tidspunkt : Tirsdag den 4.-5. februar kl. 12.00 13.00. Sted : DSB Kursuscenter Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

DGI Potentielle læsere Marts 2014

DGI Potentielle læsere Marts 2014 DGI Potentielle læsere Marts 2014 2013 Side 1 Indhold Konklusion og anbefaling 3 Kendskab 6 Max Diff Indhold 8 Digital profil 16 Baggrund, formål og metode 20 Kontakt 29 2013 Side 2 1 Konklusion og anbefaling

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 153 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.153

Læs mere

29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale udgivelser.

29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale udgivelser. Kulturstyrelsen Adresse By Att.: DEFF Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat. 05-07-2015 13:30 Søborg Hovedgade 143, st. th 2860 Søborg. Højebo. Møde indkaldt af: Rikke Mønster

Bestyrelsesmøde. Referat. 05-07-2015 13:30 Søborg Hovedgade 143, st. th 2860 Søborg. Højebo. Møde indkaldt af: Rikke Mønster Bestyrelsesmøde Højebo 05-07-2015 13:30 Søborg Hovedgade 143, st. th 2860 Søborg Møde indkaldt af: Mødetype: Bestyrelsesmøde Referent: Deltagere: Ditte Hansen, Laila Lystoft Referat 1. Punkt på Underskrivning

Læs mere

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen (ASK) Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2.

Læs mere

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2015 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2015 (Ordinær)... 4 28.05.2015 (Ordinær)... 5 22.05.2015 (Netadgang)... 6 28.05.2015

Læs mere

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004

Læs mere

Individuel forhandlingsret for offentligt ansatte Vejledning. September 2013

Individuel forhandlingsret for offentligt ansatte Vejledning. September 2013 Individuel forhandlingsret for offentligt ansatte Vejledning September 2013 Indhold Del 1: Fordele og ulemper ved individuel lønforhandling... 2 1.1. Individuel lønforhandling i de offentlige overenskomster...

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere