Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt :00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

2 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget :00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg vedrørende "Trafik - sikker i byen" (Åben) Proces for strategi for bæredygtig udvikling (Åben) Årsplan for Teknik og Miljøudvalget (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne...6 Side 2

3 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg vedrørende "Trafik - sikker i byen" Sags ID: EMN Resumé Forslag til kommissorium for opgaveudvalg vedrørende Trafik sikker i byen forelægges hermed Teknik- og Miljøudvalget til drøftelse og videre indstilling til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen. Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 22. juni 2015, pkt. 18, at forslag til kommissorium for opgaveudvalg om Trafik sikker i byen drøftes på møde i august i Teknik- og Miljøudvalget med henblik på vedtagelse af kommissoriet i Kommunalbestyrelsen i august. Forslag til kommissorium for opgaveudvalget om Trafik sikker i byen forelægges til drøftelse i Teknik- og Miljøudvalget med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse om vedtagelse af kommissoriet på Kommunalbestyrelsens møde den 31. august Med afsæt i trafikpolitikken er vedtaget en trafiksikkerhedsplan , der danner grundlaget for Gentofte Kommunes trafiksikkerhedsarbejde i perioden. Der er i perioden indtil nu gennemført et betydeligt antal trafiksikkerhedsprojekter, og der er udarbejdet nye trafiksikkerhedsanalyser, ligesom der er foretaget en evaluering af de gennemførte projekter. Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 13. januar 2015, punkt 1 og 2 drøftet evalueringen af de gennemførte trafiksikkerhedsprojekter og skolevejsprojekter, og på møde den 6. maj 2014 drøftede udvalget en foretaget mobilitetsanalyse af cykling til skole og fritid. På møde den 3. februar 2015, punkt 1, havde Teknik- og Miljøudvalget en temadrøftelse om trafik, børn og forældre og om Fremtidens Trafikant. I drøftelserne har der været fokus på, at trafiksikkerhedsarbejdet hviler på 2 ben, henholdsvis infrastrukturprojekter og påvirkning af trafikadfærd, og der har været peget på, at der er behov for fremadrettet at fokusere mere på indsatser i forhold til trafikadfærden. Med afsæt i drøftelserne i Teknik- og Miljøudvalget er udarbejdet forslag til kommissorium for opgaveudvalg vedrørende Trafik sikker i byen. I kommissoriet er anført, at opgaveudvalget skal komme med forslag til en ny trafiksikkerhedsplan , således at indhøstede erfaringer og nye perspektiver bringes i spil. Opgaveudvalget skal gennem sit arbejde have fokus på at understøtte trafikanternes adfærd, gensidige respekt og hensyn til medtrafikanter, herunder med hensyn til hastighed, valg af transportmiddel og parkering. Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 10 medlemmer der afspejler forskellige grupper af borgere med interesse for forhold vedrørende trafik og sikkerhed; herunder bilister, cyklister, fodgængere, brugere af den kollektive transport, skolevejs-interessenter og borgere med særlige behov. Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt i september 2015 og afsluttet i maj Side 3

4 Indstilling Teknik og Miljø indstiller Til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget: 1. At forslag til kommissorium for opgaveudvalg om Trafik sikker i byen drøftes med henblik på at indstille kommissoriet til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen d. 31. august Til Kommunalbestyrelsen: 2. At forslag til kommissorium for opgaveudvalg om Trafik sikker i byen vedtages, og 3. At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalg om Trafik sikker i byen, herunder 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen samt formand og næstformand, jf. punkt 3 i forslag til kommissorium. Tidligere beslutninger:. Bilag 1. Kommissorium for opgaveudvalg - Trafik - sikker i byen ( EMN ) 2 (Åben) Proces for strategi for bæredygtig udvikling Sags ID: EMN Resumé Teknik og Miljøudvalget skal drøfte fokusområder for udarbejdelse af Strategi for bæredygtig udvikling , samt drøfte proces for strategiens udarbejdelse gennem samskabelse med borgere, interesseorganisationer samt erhvervsliv. Baggrund Strategi for bæredygtig udvikling udløber ved årets udgang. Ifølge Planlovens 33a skal Kommunalbestyrelsen hvert fjerde år offentliggøre en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling. Der skal udarbejdes en ny strategi gældende fra Strategien skal indeholde Gentofte Kommunes visioner, indsatsområder, mål og delmål for en bæredygtig udvikling. I tråd med den nye politiske struktur samt Planlovens forudsætning om inddragelse af befolkning og erhvervsliv i det lokale agenda 21-arbejde, skal der ved udarbejdelse af Strategi for bæredygtig udvikling sikres et tæt samspil og involvering af borgere og erhvervsliv. Arbejdet med borgerinvolvering skal ske tidligt i processen og skal sikre, at politikere, borgere og andre Side 4

5 interessenter kan inspirere hinanden og sammen identificere de indsatsområder og tiltag, der skal danne grundlag for en ny strategi Indstilling Teknik og Miljø indstiller Til Teknik og Miljøudvalget: 1. At drøfte hvilke emner, der skal have fokus i Strategi for bæredygtig udvikling At drøfte tilrettelæggelse af processen med henblik på, at strategien udarbejdes i en involverende samskabelse mellem politikere, borgere, erhvervsliv, interessenter med flere. Tidligere beslutninger:. Bilag 1. Notat Strategi for Bæredygtig Udvikling ( EMN ) 3 (Åben) Årsplan for Teknik og Miljøudvalget Sags ID: EMN Resumé Administrationen har udarbejdet forslag til en årsplan for de kommende tre møder i Teknik- og Miljøudvalget fra august 2015 til maj Årsplanen fremlægges til udvalgets drøftelse og beslutning. Baggrund Temaerne i årsplanen tager afsæt i udvalgets tidligere arbejde og temadrøftelser, og peger samtidig fremad, således at de kommende drøftelser i udvalget kan tilvejebringe rammene og grundlaget for det videre arbejde inden for Teknik og Miljøs område, med fokus på at sikre en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af området. Det anbefales, at udvalget drøfter, om temaerne i årsplanen er dækkende for udvalgets arbejde det kommende år, og om der eventuelt skal tilføjes andre temaer. Indstilling Teknik og Miljø indstiller Til Teknik- og Miljøudvalget: At den fremlagte årsplan drøftes og vedtages med eventuelle ændringer Side 5

6 Tidligere beslutninger:. Bilag 1. Årsplan for TMU ( EMN ) 4 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Sags ID: EMN Tidligere beslutninger:. Bilag 5 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Side 6

7 Dokument Navn: Kommissorium for Trafik - sikker i byen.docx Dokument Titel: Kommissorium for opgaveudvalg - Trafik - sikker i byen Dokument ID: Placering: Emnesager/Politisk organisering - Kommissorier til politisk behandling 2015/Dokumenter Dagsordens titel Kommissorium for opgaveudvalg vedrørende "Trafik - sikker i byen" Dagsordenspunkt nr 1 Appendix nr 1 Relaterede Dokumenter: 1

8 Dette dokument blev genereret af

9 GENTOFTE KOMMUNE 6. juli 2015 KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG TRAFIK SIKKER I BYEN 1. BAGGRUND OG FORMÅL Gentofte Kommunes trafikpolitik har en målsætning om: at øge trafiksikkerheden og trygheden i trafikken samtidig med at der sikres en god fremkommelighed Med afsæt i trafikpolitikken er vedtaget en trafiksikkerhedsplan , der danner grundlaget for Gentofte Kommunes trafiksikkerhedsarbejde i perioden og indeholder beskrivelse af en prioriteringsmetode af projekter til fremme af sikkerhed og tryghed i trafikken. Ved årlige handleplaner udmøntes indsatser i henhold til trafiksikkerhedsplanen. Der er i perioden indtil nu gennemført et betydeligt antal trafiksikkerhedsprojekter, og der er gennemført nye trafiksikkerhedsanalyser. Der er nu behov for at få udarbejdet et nyt grundlag for trafiksikkerhedsarbejdet med et styrket fokus på trafikanternes adfærd. Kommunalbestyrelsen har besluttet at nedsætte et opgaveudvalg om Trafik sikker i byen, der skal komme med forslag til en ny trafiksikkerhedsplan OPGAVEUDVALGETS OPGAVER Opgaveudvalget skal udarbejde forslag til en ny trafiksikkerhedsplan , således at indhøstede erfaringer og nye perspektiver bringes i spil. Opgaveudvalget skal gennem arbejdet have fokus på at understøtte udviklingen af trafikanternes adfærd, gensidig respekt og hensyn til medtrafikanter, herunder adfærd mht. hastighed, valg af transportmiddel og parkering. Forslaget til en ny trafiksikkerhedsplan skal understøtte trafikpolitikkens overordnede målsætning og udgøre et fremtidssikret og kvalificeret grundlag for kommende prioriteringer af indsatser og afsatte midler til trafiksikkerhedsarbejdet. Opgaveudvalget skal i forbindelse med forslaget til en ny trafiksikkerhedsplan: komme med anbefalinger til målsætninger for arbejdet med trafikadfærd og hertil knyttede indsatser, komme med anbefalinger til øvrige indsatser, der kan fremme trafiksikkerheden og fremkommeligheden, afdække økonomi i forhold til fremtidige indsatser på trafiksikkerhedsområdet fra Opgaveudvalget skal i det omfang foreslåede indsatser ikke kan finansieres inden for eksisterende budget komme med forslag til en prioritering af de foreslåede tiltag. 1

10 GENTOFTE KOMMUNE 6. juli 2015 Opgaveudvalget skal i sit arbejde specifikt forholde sig til følgende emner: Trafikadfærd: Forslag til, hvordan der generelt og konkret kan arbejdes med en god adfærd i trafikken. Forslag til tiltag, der kan påvirke holdningen til at færdes på en ansvarlig og hensynsfuld måde i trafikken i et godt samspil med medtrafikanter, herunder adfærd vedr. parkering. Der forventes herunder en afdækning af potentialet i implementering af tiltag vedr. nudging og smart city. "Fremtidens trafikant": Forslag til, hvordan der kan arbejdes med tiltag i forhold til at sikre børn en sikker og tryg fremkommelighed. Cykeltrafik: Forslag til tiltag, der kan fremme brug af cykler, herunder med fokus på det overordnede tema om god adfærd i trafikken. Parkering i boligområder og bydelscentre: Forslag til tiltag, der kan understøtte en hensigtsmæssig og lovlig adfærd ved parkering, herunder med fokus på det overordnede tema om god adfærd i trafikken. Tilgængelighed: Forslag til, hvordan der kan arbejdes med at sikre øget tilgængelighed i byrummene for svage trafikanter og borgere med særlige behov (svagelige ældre, handicappede m.fl.), herunder med fokus på det overordnede tema god adfærd i trafikken. Opgaveudvalget skal i sit arbejde og anbefalinger tage højde for følgende effektmål, som ønskes opnået gennem de tiltag, der iværksættes: - Øget trafiksikkerhed, målt med udgangspunkt i det lave antal af tilskadekomne og dræbte med udgangspunkt i gennemsnit fra Øget oplevet tryghed for familier og børn, målt ved antallet af skolesøgende børn, der selv transporterer sig til skole både i fht. alder og antal. - Øget tilgængelighed for ældre og handicappede, målt ved kendskab til de etablerede tilgængelighedsruter. - Øget opmærksomhed og forståelse hos bilister omkring hensigtsmæssig parkering, målt ved tilfredshedsundersøgelser på udvalgte områder. 3. SAMMENSÆTNING AF OPGAVEUDVALGET Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Teknik- og Miljøudvalget i henhold til 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse. Opgaveudvalget består af følgende medlemmer: 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen 10 medlemmer fordelt således: 2

11 GENTOFTE KOMMUNE 6. juli 2015 o 4 medlemmer, der afspejler forskellige grupper af trafikanter (bilister, cyklister, fodgængere og brugere af den kollektive transport), og som har udvist interesse i at løse problemstillinger omkring trafikale udfordringer, med udgangspunkt i en helhedsbetragtning og med fokus på overordnet planlægning for hele kommunen. o 4 medlemmer, der afspejler skolevejs-interessenter (skolebestyrelser, forældrebestyrelser, forældregrupper, skole-fritidsordninger m.v.) 1 af de 4 medlemmer skal være et barn/ung fra en skolebestyrelse el.lign. o 2 medlemmer, der har erfaring fra arbejdet i Tilgængelighedsforum, og som har fokus på både cykel og gang som transportform for borgere med særlige behov. De to medlemmer skal afspejle henholdsvis seniorer og handicappede. Kommunalbestyrelsen udpeger formand/næstformand for opgaveudvalget. Sekretariatsbetjening af opgaveudvalget koordineres af direktøren for Teknik og Miljø. 4. OPGAVEUDVALGETS ARBEJDSFORM Opgaveudvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform. Formandskabet sikrer sammenhæng i politikudviklingen til de øvrige opgaveudvalg med borgerdeltagelse og til de stående udvalgs arbejder. Opgaveudvalget kan i sit arbejde nedsætte arbejdsgrupper. I arbejdsgrupperne vil der kunne inddrages yderligere relevante interessenter, f.eks. grundejerforeninger, beboergrupper, initiativtagere, seniorcentre, ÆldreSagen, Politiet, Cyklistforbundet, folkeoplysende klubber, Friluftsrådet, Kræftens Bekæmpelse, handelsstandsforeninger m.fl. Opgaveudvalget kan endvidere inddrage yderligere interessenter og personer med særlig viden eksempelvis gennem afholdelse af workshops, offentlige møder m.v. 5. TIDSPLAN Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i september 2015 og afsluttes maj Teknik- og Miljøudvalget orienteres på dets møder løbende om opgaveudvalgets arbejde. På Teknik og Miljøudvalgets møde i november 2015 fremlægges opsummering af indtil da gennemførte aktiviteter. På Teknik og Miljøudvalgets møde i februar 2016 fremlægges de foreløbige delkonklusioner fra opgaveudvalget. På Teknik og Miljøudvalgets møde i maj 2016 fremlægges anbefalinger fra opgaveudvalget. 3

12 GENTOFTE KOMMUNE 6. juli ØKONOMI Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget. Hvis forslag fra opgaveudvalget er forbundet med udgifter, der ikke kan finansieres indenfor eksisterende budget vil stillingtagen ske i forbindelse med forhandling om og vedtagelse af kommende års budget. 4

13 Dokument Navn: Notat Strategi for Bæredygtig Udvikling docx Dokument Titel: Notat Strategi for Bæredygtig Udvikling Dokument ID: Placering: Dagsordens titel Emnesager/Strategi for Bæredygtig Udvikling /Dokumenter Proces for strategi for bæredygtig udvikling Dagsordenspunkt nr 2 Appendix nr 1 Relaterede Dokumenter: 1

14 Dette dokument blev genereret af

15 Notat: Strategi for Bæredygtig Udvikling Fokusområder Ifølge Planlovens 33a skal Kommunalbestyrelsen hvert fjerde år offentliggøre en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling. Strategien skal indeholde Kommunalbestyrelsens politiske målsætninger for det fremtidige arbejde inden for bæredygtighed ved følgende indsatsområder: 1. Mindskelse af miljøbelastningen 2. Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse 3. Fremme biologisk mangfoldighed 4. Inddragelse af befolkning og erhvervsliv i det lokale agenda 21-arbejde 5. Fremme samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. Gentofte Kommune har desuden udarbejdet en Klimaplan , som fastsætter en målsætning for forebyggelse af og tilpasning til klimaforandring. Klimaplanen vil fremover være omfattet af Strategi for bæredygtig udvikling

16 Foruden krav i Planlovens 33 til politiske målsætninger på Agenda 21-området, kunne der yderligere sættes fokus på fx følgende emner i den nye bæredygtighedsstrategi: Grøn transport og cykelfremmende aktiviteter Klimatilpasning Ren by hver dag Bedre mulighed for naturoplevelser og friluftsliv??? Grøn transport og cykelfremmende aktiviteter er et område med potentiale for CO2- reduktion. Kommunens CO2-opgørelse og afrapportering af Klimakommuneaftale i 2013 viste en stigning i kommunens transportforbrug. Klimatilpasning har sammenhæng med Spildevandsplan Planen skal nu implementeres med klimatilpasningsinvesteringer i størrelsesordenen 100 mio. kr. pr. år i planperioden. Investeringerne i klimatilpasningstiltag samt byudvikling kan med fordel samtænkes med rekreative områder for borgere, fx skaterbaner, motion mm. Ren By - hver dag: I indeværende års budget er der afsat kr. til at øge fokus på renholdelse og forskønnelse af Gentofte. Borgere og virksomheder inviteres til at komme med forslag til, hvordan der ud fra et bæredygtighedssynspunkt kan informeres og skabes fokus på affaldsminimering i kommunen. Bedre mulighed for naturoplevelser og friluftsliv indgår som et element i Grøn Strukturplan. Dette skal samtænkes med byudvikling, klimatilpasning, indsatsplan for grundvand mm. Samskabelse med borgerne Den nuværende Strategi for bæredygtighed blev udarbejdet på baggrund af en enkelt workshop på Rådhuset, hvor udvalgte interessenter var inviterede. Det var primært interesseorganisationer, medlemmer af Grønt Råd fx Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening, grundejerforeninger og enkelte virksomheder som deltog i workshoppen og bidrog med deres forslag og ideer til indsatsområder for en bæredygtig udvikling. Der var et godt engagement i forbindelse med workshoppen, men ingen deltagelse af borgere uden tilknytning til foreninger. I forbindelse med udarbejdelsen af Strategi for bæredygtig udvikling vil det være naturligt - med afsæt i erfaringen fra sidst - at tilrettelægge en bredere og mere involverende proces, hvor der lægges vægt på i endnu højere grad at inddrage og aktivere borgere, erhvervsliv, institutioner, interesseorganisationer m.fl. I en sådan samskabelsesproces vil kunne indkredses de for Gentofte kommune vigtigste fokusområder i bæredygtighedsarbejdet og hertil knyttede indsatser, således, at der

17 tilvejebringes et både dækkende og relevant grundlag for udarbejdelsen af strategien for den næste periode.

18 Dokument Navn: Årsplan for TMU docx Dokument Titel: Årsplan for TMU Dokument ID: Placering: Dagsordens titel Emnesager/Årsplan Teknik og Miljøudvalget /Dokumenter Årsplan for Teknik og Miljøudvalget Dagsordenspunkt nr 3 Appendix nr 1 Relaterede Dokumenter: 1 Dette dokument blev genereret af

19 Årsplan for Teknik- og Miljøudvalget August 2015 juni 2016 August 2015 November 2015 Februar 2016 Maj 2016 Årsplan for Teknik og Miljøudvalget august 2015 juni 2016 Trafik sikker i byen Forslag til kommissorium for opgaveudvalg Trafik sikker i byen Status og opfølgning fra opgaveudvalg Trafik sikker i byen Status og opfølgning fra opgaveudvalg Trafik sikker i byen Afrapportering og anbefaling fra opgaveudvalg Strategi for bæredygtig udvikling Temadrøftelse Strategi for bæredygtig udvikling Opfølgning på temadrøftelse Strategi for bæredygtig udvikling Ressourcestrategi Opstart af temadrøftelse Evaluering af forsøg med indsamling af plast og metal Ressourcestrategi Forslag til strategi for indsamling Udviklingsplan for Mariebjerg Kirkegård Oplæg til ny udviklingsplan

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1810 Tilstede: Lisbeth Winther, Karen

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Trafik - sikker i byen

Referat af møde i Opgaveudvalg for Trafik - sikker i byen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Trafik - sikker i byen Mødetidspunkt 07-10-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 20.00 Tilstede: Lisbeth

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Trafik - sikker i byen

Referat af møde i Opgaveudvalg for Trafik - sikker i byen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Trafik - sikker i byen Mødetidspunkt 16-03-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.50 Tilstede: Lisbeth

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 17-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 17-08-2015

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Udviklingsplan 2011-2013

Udviklingsplan 2011-2013 Udviklingsplan 2011-2013 Teknik og Miljøforvaltningen Indhold Forord... 2 Indsatsområder Udviklingsplan 2011-2013... 3 1. Klima og energi... 3 2. Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt... 4 3. Trafiksikkerhed...

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge Fokus på aktiv transport Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede i september 2011 at sætte fokus på aktiv transport og sikre skoleveje for børn og unge i Svendborg Kommune. Det overordnede formål

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 02-03-2016 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:00 Tilstede:

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Bræd Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik og forslag til handlinger - for at fremme viden om trafiksikker adfærd for skolens elever. Vores ambition

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. By- og Pendlercykel Fonden

Stillings- og personprofil. Direktør. By- og Pendlercykel Fonden Stillings- og personprofil Direktør By- og Pendlercykel Fonden December 2015 Opdragsgiver By- og Pendlercykel Fonden Adresse By- og Pendlercykel Fonden Bredgade 36B, 3. sal 1260 København K Stilling Direktør

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Cykler uden Grænser. Den er udarbejdet i samarbejde med de 6 deltagende kommuner,

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Indholdsfortegnelse Sct. Mariæ Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 13 Rollemodeller... 17 Samarbejde...

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

CYKLING OG DETAILHANDEL

CYKLING OG DETAILHANDEL ANSØGNING TIL "PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK" 2014 CYKLING OG DETAILHANDEL BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 5 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Overordnet

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen

Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen Skolebestyrelsen Ørkildskolen Til skolebestyrelsen. Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen Fraværende: Ole Tougaard, Katja Schrøder, Charlotte

Læs mere

Tvis Skoles trafikpolitik

Tvis Skoles trafikpolitik Tvis Skole har vedtaget følgende overordnede trafikpolitik, der er udgangspunkt for skolens samlede arbejde med trafiksikkerhed: Tvis Skoles trafikpolitik Skolen vil på enhver måde medvirke til at forebygge

Læs mere

Tidlig opsporing af indlæggelsestruede borgere via kompetenceudvikling (orientering).

Tidlig opsporing af indlæggelsestruede borgere via kompetenceudvikling (orientering). Punkt 8. Tidlig opsporing af indlæggelsestruede borgere via kompetenceudvikling (orientering). 2012-24525. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender At projekt

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL!

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! ? Kontakt Hedensted Kommune Fritid & Fællesskab By & Landskab Tjørnevej 6 7171 Uldum byoglandskab@hedensted.dk Indledning

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

TRYG I TRAFIKKEN VED HORNSLET SKOLE - MOBILITETSPLAN FOR HORNSLET SKOLE

TRYG I TRAFIKKEN VED HORNSLET SKOLE - MOBILITETSPLAN FOR HORNSLET SKOLE TRYG I TRAFIKKEN VED HORNSLET SKOLE - MOBILITETSPLAN FOR HORNSLET SKOLE INDHOLD Hornslet Skole Kommunens udgangspunkt Dataindsamling og trafikforsøg Den offentlige projektleder v. Maria Krogh-Mayntzhusen

Læs mere

Frivillighed, fællesskab og samskabelse

Frivillighed, fællesskab og samskabelse Frivillighed, og samskabelse Politik for den indsats Forord Vision Den indsats i Kommune er et vigtigt bidrag i den samlede indsats, fordi den har afgørende betydning for den enkelte borgers oplevelse

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Skolereformen

Referat af møde i Opgaveudvalg for Skolereformen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Skolereformen Mødetidspunkt 08-12-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19.00 Tilstede: Pia Nyring, Michael

Læs mere

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5.

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Mollerup (V), Axel Bredsdorff (L),

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16.

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16. Notat Status for klimaarbejdet Udarbejdet af: Susanne Jervelund Dato: 27. april 2010 Sagsid.: Sag: 00.16.00-A00-1-10 Version nr.: 1 Afdelingen for Miljø Status for klimaarbejdet i kommunen I Faaborg- Midtfyn

Læs mere

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S 2-PARTSAFTALE mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S om koordinering af klimatilpasnings- og skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune. 1. AFTALEN Aftalen består udover nærværende 2-partsaftale

Læs mere

Notat. Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Notat. Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber SKOLER OG INSTITUTIONER Dato:22. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2106 E-mail: bau@balk.dk Kontakt: Bibi Baunkilde Notat Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Læs mere

Roskilde leger - Kom ud og leg!

Roskilde leger - Kom ud og leg! 9. januar 2010 - Kom ud og leg! Tlf.: Fax: www.roskilde.dk Roskilde leger - Kom ud og leg! Idégrundlag En ny bylivskultur er under udvikling. Roskilde leger - Kom ud og leg! er et kulturbaseret projekt

Læs mere

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune.

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om plan for fritids- og ungdoms- skoleområdetområdet Byrådets beslutning om

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1: Redegørelse for nyt by- og pendlercykelsystemet I forlængelse af forespørgslen om nyt by- og pendlercykelsystem på Borgerrepræsentationens møde den 10. oktober 2013

Læs mere

Sikkerhed på elcykel: Trafikantfaktorer og trafiksituationer. Sonja Haustein, sonh@transport.dtu.dk Mette Møller, sonh@transport.dtu.

Sikkerhed på elcykel: Trafikantfaktorer og trafiksituationer. Sonja Haustein, sonh@transport.dtu.dk Mette Møller, sonh@transport.dtu. Sikkerhed på elcykel: Trafikantfaktorer og trafiksituationer Sonja Haustein, sonh@transport.dtu.dk Mette Møller, sonh@transport.dtu.dk Baggrund Elcykler bliver mere og mere udbredt og dermed også ulykker

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER FRA PROCES TIL EFFEKT FRA STRUKTUR TIL OPGAVE Kommunaldirektør Gentofte Kommune Frank E. Andersen StyringsAgenda 2015, 8. september Præsentation af Gentofte Kommune 26

Læs mere

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER Agenda 21- planen er i lighed med kommuneplanen en rammeplan, som indeholder en række indsatser (mål og aktiviteter), hvortil der i forbindelse med planens politiske

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Skolereformen

Referat af møde i Opgaveudvalg for Skolereformen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Skolereformen Mødetidspunkt 14-09-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19.00 Tilstede: Kommunalpolitikere

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Dato: 9. april 2015 Sagsnr.: 14/83874 1. Rammen for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 19-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:03 Tilstede: Marie-Louise Andreassen, Anne Hjorth,

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

3. Nordsjællands Landboforening 4. Grundejerforeningen Jellerødgård

3. Nordsjællands Landboforening 4. Grundejerforeningen Jellerødgård NOTAT Karen Tommerup 22. juni 2014 Resume af høringssvar til Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-17 og Kommuneplantillæg 3 Klimatilpasning Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 og det tilhørende

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE. Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune

HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE. Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune > Holbæk Kommune Fakta om Holbæk Kommune Ca. 70.000 indbyggere 60

Læs mere

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik BILAG 5-1 Dato: 27. august 2014 Til: Hovedbestyrelsen på mødet 5. september 2014 Sagsbehandler: Ann Berit Frostholm, 31 19 32 28, abf@dn.dk Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej Sekretariatet

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Midlertidige aktiviteter som strategisk værktøj i byudvikling

Midlertidige aktiviteter som strategisk værktøj i byudvikling Midlertidige aktiviteter som strategisk værktøj i byudvikling v/ Chefkonsulent Peder Lind Pedersen, Realdania By Projektsekretær Britt Lindy Knudsen, FredericiaC Norske arkitekters landsforbund Oslo, 20.

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde Referat Følgegruppemøde Mødedato: 25. september 2007 Tidspunkt: 16:00 Mødenr.: 2 Sted: Administrationsbygningen Faaborg, Mødelokale M21 Deltagere: Jack Foged Erhvervsrådet Torben Smith Handicaprådet Peter

Læs mere

Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat

Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat OPERATE/10.08.10 Side 1 af 1 Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat 1. Udgangspunktet Kommunens visioner for skoleområdet er ambitiøse. Kommunen

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

6.1 Trafikplanlægning Mål De overordnede mål på trafikområdet er: At virke for en overordnet trafikstruktur som sikrer, at Odense kan varetage sin rolle som regionalt center, og tilgodeser alle befolkningsgruppers

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Skolernes trafikpolitik i Rudersdal Kommune Planlægning, proces og pressede skoler

Skolernes trafikpolitik i Rudersdal Kommune Planlægning, proces og pressede skoler Skolernes trafikpolitik i Rudersdal Kommune Planlægning, proces og pressede skoler 30. Oktober 2014 Helle Riis Henriksen - cykelkoordinator Teknik og Miljø, vejafdeling Baggrund for proces med skolernes

Læs mere

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Det Økologiske Råd har netop udført en af de hidtil største undersøgelser af el-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper. Undersøgelsen

Læs mere

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Baggrund Integrationspolitikken skal være med til at understøtte Jammerbugt Kommunes overordnede vision

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Erhvervsudvalget

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Erhvervsudvalget Vedrørende: Erfaringsopsamling på erhvervspolitikken og bosætningspolitikken Sagsnavn: Erfaringsopsamling på erhvervspolitikken Sagsnummer: 24.10.00-A00-5-13 Skrevet af: Hanne Lykke Thonsgaard E-mail:

Læs mere

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune Lemvig kommune Handicap & Psykiatripolitik Side 1 af 14 sider Indholdsfortegnelse Indledning....3 Målgruppe....4 Formål...5 Værdier.5 Indsatsområder.6 Hvordan føres politikken ud i livet..6 Indsatsområder

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Budgetaftalen 2015 og 2016

Budgetaftalen 2015 og 2016 Budgetaftalen 2015 og 2016 Gentofte Kommune skal fortsat være et godt sted at bo, leve og arbejde. Et bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen gør det muligt, at Gentofte Kommune kan gennemføre den nødvendige

Læs mere

DCEA - kort. Miljøvurdering som løftestang for sundere byplanlægning

DCEA - kort. Miljøvurdering som løftestang for sundere byplanlægning Miljøvurdering som løftestang for sundere byplanlægning VED PROFESSOR LONE KØRNØV 13. December 2011 DCEA - kort Det Danske Center for Miljøvurdering (DCEA) ved Aalborg Universitet Institut for Planlægning

Læs mere