Strategi for trafiksikkerhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020"

Transkript

1 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed Byrum og Mobilitet 2014

2 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt i Odense Kommune, og vi er godt på vej. I perioden er antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne reduceret med 40 %. Vi ønsker at fortsætte den positive udvikling i trafiksikkerheden og sikre det gode liv i byen. Derfor læner vi os i forbindelse med denne strategi for trafiksikkerhed op ad Færdselssikkerhedskommissionens mål om at halvere antallet af trafikdræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne frem til Det er veldokumenteret, at investeringer i trafiksikkerhed hurtigt tjener sig hjem i form af besparelser på bl.a. genoptræning og tabt arbejdsevne. Trafikuheld medfører desuden store menneskelige omkostninger for involverede og deres pårørende. Vi skal derfor gennemføre trafiksikkerhedskampagner og have særligt fokus på at samarbejde om trafiksikkerheden, når vi bygger om i byen. "Strategi for trafiksikkerhed " afløser Trafiksikkerhedsplan og sigter ligesom flere af Odense Kommunes overordnede planer mod bedre mobilitet for alle. Sundhedspolitikken Sund sammen peger på, at gang, cykling og kollektiv trafik skal være reelle alternativer til bilen, og i miljøpolitikken Bæredygtige sammen er et af målene et sammenhængende trafiksystem med fokus på bæredygtige transportformer. Strategi for trafiksikkerhed er den overordnede ramme for alle planer på trafik- og mobilitetsområdet. Med andre ord: Trafikplanlægning giver kun mening, når vi holder os trafiksikkerheden for øje. Og det gør vi! Vi har følgende planer på området: På baggrund af planerne skaber vi en tilgængelig og sikker by for dig og for hele Odense. Jane Jegind By- og kulturrådmand 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Vision... 4 Nye mål for trafiksikkerheden... 4 Status for trafiksikkerhed... 6 Sådan vil vi arbejde med trafiksikkerhed... 7 Særlige indsatsområder... 9 Cyklister Knallert Indfaldsveje Uheldsbelastede lokaliteter Nyanlæg Trafik i og ved skoler Hvordan målene nås

4 Indledning Der er de senere år sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne på vejene i Odense Kommune. I 2007 udarbejdede Odense Kommune en trafiksikkerhedsplan, hvor der blev opsat et ambitiøst mål om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne med mindst 40 % fra basisårene til udgangen af Målet blev realiseret, hvilket blandt andet skyldes en høj prioritering af trafikanternes sikkerhed samt mange gode og vellykkede tiltag både i kommunen og på nationalt plan. Hvad koster trafikuheld samfundet? Dræbt 19,2 mio. kr. Alvorligt tilskadekommen 3,3 mio. kr. Lettere tilskadekommen 0,5 mio. kr. Cirka halvdelen af udgifterne ved trafikuheld går til skadestuebehandling. De efterfølgende udgifter til blandt andet indkomstoverførsler finansieres af kommunerne. [trm.dk, 2014], [COWI, 2013] Selvom det går den rigtige vej med trafiksikkerheden, sker der stadig for mange trafikuheld i kommunen det til stor sorg og med menneskelige omkostninger for de personer, som er involveret og for deres pårørende. Trafikuheld medfører desuden store økonomiske omkostninger for kommunen. Som baggrund for denne strategi, er der udarbejdet en analyse af uheldsudviklingen i kommunen. Her peges på områder, hvor der med fordel kan gøres en indsats for at forbedre trafiksikkerheden. Vision Vision for trafiksikkerheden er: I Odense skal alle kunne færdes sikkert i trafikken. Vej- og stinettet skal i videst muligt omfang tilgive dem, der begår fejl. For at opnå dette skal vejene forekomme tilgivende ved brug af autoværn, eftergivelige master, osv., hvilket medfører at konsekvensen ved uheld bliver mindre. Dette er særligt tilfældet hvis brugen af sikkerhedsudstyr såsom hjelm og sele er høj. Visionen er at undgå tab af liv og livskvalitet, der forekommer ved uoprettelige skader på personer i form af hjerneskader og invaliditet. Nye mål for trafiksikkerheden Med strategi for trafiksikkerhed vil Odense Kommune igangsætte en række trafiksikkerhedsindsatser. Fokus vil ligge på de indsatser, der giver mest trafiksikkerhed for pengene. Ressourcerne til forbedring af trafiksikkerheden er ikke ubegrænsede. Derfor bliver det stadig mere vigtigt, at planlægge indsatserne, så de virker på flere fronter samtidig. De største effekter opnås når de fysiske og adfærdsregulerende tiltag følges ad, hvorfor nye projekter gennemføres med henblik på at reducere antallet af uheld, dræbte og tilskadekomne samtidig med, at trygheden og den trafikale adfærd forbedres. For at kommunes langsigtede vision for trafiksikkerheden bliver opfyldt, er der opsat mål for udviklingen i trafiksikkerheden på kortere sigt. Færdselssikkerhedskommissionen har en national målsætning om mindst at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne fra 2010 til Da udviklingen i antallet af tilskadekomne i Odense Kommune har fulgt udviklingen på Trafiksikkerhedstrekant: Målet skal nås med en kombination af fysiske tiltag (ombygninger) og adfærdsændrende tiltag (kontrol sker i samarbejde med politi). 4

5 landsplan, er det valgt at følge det nationale mål for trafiksikkerhedsarbejdet. Målsætningen frem til 2020 er derfor, at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken halveres fra 141 i 2010 til under 71 i Antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken skal halveres fra , på det kommunale vejnet i Odense Dræbte og tilskadekomne Dræbte Alv. tilskade Let. tilskade Målsætning Odense Kommune har en målsætning om at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne på kommunevejene frem til Odense Kommune vil følge udviklingen i antallet af tilskadekomne tæt. Frem mod 2020 vil der blive udarbejdet en årlig status med opfølgning på målsætningen, der vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Således kan alle følge med i, om udviklingen er på rette kurs. De årlige opfølgninger har til formål at tilrette trafiksikkerhedsarbejdet, så eventuelle nye uheldsproblemer håndteres. 5

6 Status for trafiksikkerhed Som beskrevet går det den rigtige vej med trafiksikkerheden i Odense Kommune. Det er lykkedes at realisere kommunens mål fra 2007 om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne med 40 % fra basisårene til udgangen af Reduktionen medførte, at der i 2012 blev registreret 43 færre dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken end gennemsnittet for basisårene. Selvom det går den rigtige vej med trafiksikkerheden sker der stadig mange trafikuheld i kommunen. Uheld på kommunevejene, uheld i alt 34 dræbte 397 Alvorligt tilskadekomne 353 Lettere tilskadekomne Uheldsanalysen har dannet grundlaget for valg af indsatsområderne i strategien. Uheldsanalysen er baseret på uheld registreret af politiet i perioden , som var det nyeste uheldsgrundlag der forelå først i processen, hvor uheldsanalysen blev udarbejdet. Uheldsopfølgning foretages årligt når data frigives fra Vejdirektoratet. I perioden registrerede politiet i alt uheld med 784 tilskadekomne. Der er således fortsat et stort potentiale for at forbedre trafiksikkerheden. Inddragelse af uheld fra skadestuen Et godt datagrundlag omkring trafikuheld er forudsætningen for at kunne målrette trafiksikkerhedsindsatsen og få det bedste grundlag at evaluere tiltag på. I Danmark anvendes typisk trafikuheld registreret af politiet i trafiksikkerhedsarbejdet, men erfaringsmæssigt registrerer politiet langt fra alle trafikuheld. Skadestueregistrerede uheld Det er langt fra alle trafikuheld, som politiet får kendskab til. Politiet tilkaldes sjældent ved eneuheld, uheld med mindre skade og generelt uheld med lette trafikanter involveret. Erfaringer fra skadestuen i Odense viser, at politiet i 2012 registrerede: 100 % af de dræbte 15 % af de tilskadekomne 8 % af de tilskadekomne cyklister Kilde: Ulykkes Analyse Gruppen, 2013 Odense Kommune samarbejder med skadestuen i Odense (OUH) om et system til registrering af trafikuheld. Her bliver data om alle trafikuheld, som kommer til skadestuens kendskab, registreret. Skadestuerne på Fyn og i Aarhus er pt. de eneste skadestuer i Danmark, der foretager en særlig registrering af trafikuheld. Systemet giver Odense Kommune en unik mulighed for at overvåge trafikuheld, som kun registreres af skadestuen og derfor ikke optræder i politiets uheldsrapporter. Dette drejer sig specielt om uheld med mindre personskade og generelt uheld med lette trafikanter. Tal fra skadestuen viser eksempelvis, at politiet i 2012 kun registrerede 15 % af de tilskadekomne, som skadestuen registrerede, heraf var hele 62 % cyklister. De skadestueregistrerede uheld med cyklister, som ikke kommer til politiets kendskab, er i overvejende grad eneuheld, eksempelvis cyklist væltet på grund af pose i hjul eller påkørsel af kantsten. 6

7 Sådan vil vi arbejde med trafiksikkerhed Odense Kommune arbejder med trafiksikkerhed inden for en lang række områder. Trafiksikkerheden er en central del i udviklingen af kommunens infrastruktur. Der arbejdes med at forbedre trafiksikkerheden ved planlægning og anlæggelse af nye veje og stier, samt ombygning af eksisterende. Med denne strategi vises hvilke indsatser vi i Odense Kommune ønsker at arbejde med i de kommende år, samt hvilke indsatser der skal til for at nå målet for trafiksikkerheden. Processen i arbejdet er delt op i en række aktioner som i planperioden gennemføres løbende hen over året: Opdatering af uheldsanalyse og sortpletudpegning Som baggrund for strategien er der udarbejdet en uheldsanalyse hvor der indgår både politiregistrerede uheld samt data fra skadestuen i Odense (OUH). De politiregistrerede uheld og skadestuedata anvendes ved opdatering af uheldsanalysen, og med henblik på udpegning af særligt uheldsbelastede kryds og strækninger. Udpegningen af særligt uheldsbelastede kryds og strækninger bruges som input til prioritering af hvilke lokaliteter som skal ombygges. Status på mål Opdateringen af uheldsanalysen viser, hvordan det går med kommunens mål for trafiksikkerhedsarbejdet. Det undersøges både, hvordan det går med det generelle mål omkring reduktion af personskader, samt hvordan antallet af personskader inden for strategiens fokusområder udvikler sig. Kommunikation En vigtig del af trafiksikkerhedsarbejdet består i at få kommunikeret strategiens initiativer til trafikanterne på vejnettet. Kommunikationen består blandt andet af at formidle viden om igangværende kampagner og projekter. Ved større projekter laves en separat kommunikationsplan. Kommunikationen består også i at informere om hvordan kommunens vej- og stinet løbende bliver mere sikkert. Som beskrevet kan den årlige status for trafiksikkerhedsarbejdet findes på kommunens hjemmeside sammen med kommunens vigtigste initiativer i trafiksikkerhedsarbejdet. Som en del af arbejdet udarbejdes en afrapportering til politisk behandling, som vil blive forelagt for By- og kulturudvalget årlig i efteråret. Igangsætning af tiltag De foreslåede tiltag i strategien sættes i gang. Der fokuseres på de tiltag, der giver mest trafiksikkerhed for pengene, både fysiske og adfærdsmæssige. En vigtig del af arbejdet med trafiksikkerhed er at påvirke trafikanternes adfærd gennem information og kampagner. Derfor igangsættes løbende adfærdsændrende tiltag. Det sker i samspil med tiltagene i Odense Kommunes Mobilitetsplan. 7

8 Samarbejder By- og Kulturforvaltningen har ansvar for trafiksikkerhedsarbejdet i Odense Kommune og er tovholder for et samarbejde, der foregår bredt og på tværs af forvaltninger, skoler, institutioner, politiet og med eksterne samarbejdspartnere som lokalråd, foreninger og virksomheder. Det betyder også, at en vigtig del af det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde ligger i at informere de øvrige samarbejdspartnere om, hvad de bør have fokus på med hensyn til trafiksikkerhed i deres arbejde. Herigennem også at etablere tværfagligt samarbejde omkring trafiksikkerhed med fokus på de borgergrupper, de enkelte forvaltninger har kontakt med. I den forbindelse vurderes det løbende, om teknologiske hjælpemidler, smart cities tiltag m.v. kan anvendes. Tiltag i trafiksikkerhedsarbejdet Der anvendes en procedure for gennemgang af borgerhenvendelser omhandlende trafiksikkerhed. Indkomne borgerhenvendelser gennemgås på ugentlige teammøder. Der laves en årlig prioritering for det kommende års budget. Trafiksikkerhed på tværs af kommuner Vejdirektoratet har tidligere stået for koordinering af kampagner mellem kommuner, hvilket ophørte i 2012 efter en omstrukturering. Siden da er der oprettet et nyt forum mellem de fynske kommuner hvor kampagner koordineres. Odense Kommune vil arbejde for en udvidelse af dette til et bredere samarbejde omkring trafiksikkerhed. Indarbejdelse af borgerhenvendelser Der udarbejdes en procedure for besvarelse af henvendelser omkring trafiksikkerhed, så det bliver muligt at lave en mere ensartet behandling af for eksempel henvendelser omkring for høj hastighed. Henvendelser fra skoler og borgere omhandlende trafiksikkerhed samles og gennemgås, så relevante tiltag kan inddrages i den årlige prioritering af trafiksikkerhedstiltag. Prioritering af indsatser til det kommende år Der laves en prioritering af indsatser til det kommende år på baggrund af indkomne borgerhenvendelser, opdatering af uheldsanalyse og sortpletudpegning, samt øvrig udvikling, som har skabt nye trafiksikkerhedsprojekter. Trafiksikkerhedsprojekterne for de kommende år vil fremgå af kommunens hjemmeside. 8

9 Særlige indsatsområder For at sikre, at den positive udvikling i trafiksikkerheden fortsætter er der udvalgt 6 indsatsområder hvor der vil ske en særlig indsats i de kommende års trafiksikkerhedsarbejde. Indsatsområderne er udvalgt på baggrund af en analyse af trafikuheldene i perioden , en udpegning af uheldsbelastede lokaliteter i kommunen samt en gennemgang af kommunens skadestueuheld. Indsatsområderne er udvalgt, da de rummer et særligt stort potentiale for at reducere antallet af uheld og personskader samt for at forbedre trygheden og den trafikale adfærd. For at nå målsætningen om en halvering af antallet af dræbte og tilskadekomne i 2020, vil der de kommende år være særlig fokus på områderne: Cyklister Knallert-30 Indfaldsveje Uheldsbelastede lokaliteter Nyanlæg Trafik i og ved skoler Odense Kommune har tidligere prioriteret fysiske tiltag, herunder ombygning af steder med ophobning af trafikuheld. Mange steder i vejnettet er der således gennemført forbedringer af trafiksikkerheden. Odense Kommune vil fortsat sætte ind med ombygninger på de steder, hvor antallet af uheld og personskader kan reduceres mest. Der er de senere år brugt mange ressourcer på kampagner. Det skyldes, at størstedelen af uheldene i trafikken skyldes fejl blandt trafikanterne. Det ønskes at fortsætte kampagneindsatserne samt i højere grad at fokusere på øvrige adfærdsændrende tiltag, herunder, samarbejde og kontrol med henblik på forbedring af trafikkulturen. Planlægningen af arbejdet vil ske i et tæt samarbejde med Fyns Politi og de øvrige fynske kommuner. Kampagner om adfærd i trafikken 9 ud af 10 uheld i trafikken sker, fordi trafikanter bevidst eller ubevidst begår fejl. De største udfordringer i trafiksikkerhedsarbejdet er derfor at få trafikanterne til at ændre adfærd. Odense Kommune vil forbedre den trafikale adfærd, med blandt andet kampagner og bred kommunikation om trafiksikkerhed. Kilde: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013 Trafikant- og vejfaktorer 31% Kun vejfaktorer <1% Odense Kommune vil igangsætte og medvirke i andres initiativer inden for hvert indsatsområde. Indsatsområderne er beskrevet uddybende i de følgende afsnit. Kun trafikantfaktorer 44% Alle tre typer 6% Trafikant- og køretøjsfaktorer 19% Trafikanten er den primære årsag til trafikuheld. Kilde: Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan,

10 Cyklister Et af Odense Kommunes indsatsområder er cyklister. Cyklistuheld fylder meget i uheldsstatistikken for Odense Kommune. I perioden har politiet registreret i alt 580 uheld med en cyklist involveret, med 4 dræbte, 136 alvorlige og 85 lette tilskadekomster på kommunes vejnet. Det høje antal skal ses i sammenhæng med den høje cykelanvendelse blandt kommunens borgere. I det perspektiv vil Odense Kommune fortsat prioritere indsatser rettet mod at forbedre trafiksikkerheden for kommunens cyklister. I 3 ud af 4 af uheldene med cyklister har modparten været en personbil. I knap 15 % af uheldene er modparten en knallertkører, en anden cyklist eller en fodgænger. Uheld med cyklister fordeler sig cirka 50/50 på mænd og kvinder. Aldersmæssigt er der en stor spredning dog med en høj repræsentation af teenagere og unge. Der er en overrepræsentation af cyklistuheld i september, oktober og november måned, og cyklistuheldene koncentrerer sig især omkring tidsrummet 7-8 samt Op imod hvert 4. uheld er indtruffet i tusmørke og mørke, hvilket understreger vigtigheden af cyklisterne øger deres synlighed i gadebilledet. Cyklisters primære modpart i uheldene. Der er udpeget flere lokaliteter med ophobninger af cyklistuheld. 10

11 Cyklistuheldene er i særlig grad koncentreret omkring Odense Bymidte, krydsene på Ringvejen og kryds på indfaldsvejene mod Odense Bymidte. Selvom cyklistuheldene umiddelbart ligger spredt på vejnettet, er der i 15 kryds registreret 5 eller flere cyklistuheld indenfor de sidste 5 år. Der findes altså bestemte lokaliteter med særlig høj andel af cyklistuheld. Ud fra en dybdeanalyse af uheldene med cyklister er der identificeret en række tiltag med potentiale til at forbedre trafiksikkerheden for cyklister. Generelle tiltag mod uheld med cyklister Afkortet cykelsti i signalanlæg Cykelboks Tilbagetrukne stoplinjer i signalanlæg og/eller kontrol for korrekt tilbagetrækning på 5 m Overkørsler i vigepligtsregulerede kryds Separat venstresvingsfase i signalanlæg Belysning Hastighedsdæmpende foranstaltninger Kampagner: Synlige cyklister, god adfærd i trafikken, brug af cykelhjelm m.v. Kryds på kommunevejene med 5 eller flere politiregistrerede uheld med cyklister. 11

12 Knallert-30 Et andet særligt indsatsområde i Odense Kommune er knallert-30. I perioden har politiet registreret i alt 459 uheld med knallert-30 på kommunevejene i Odense Kommune. Antallet af uheld med knallert-30 er blot 20 % lavere end antallet af politiregistrerede cyklistuheld, til trods for at anvendelsen af knallert er markant lavere. Knallertuheldene har i perioden kostet 3 mennesker livet og resulteret i 97 alvorlige og 63 lette tilskadekomster. Knallertuheldene har imidlertid været inde i en gunstig udvikling. I 2008 registrerede politiet 115 knallertuheld på kommunevejene. Den foreløbige opgørelse over politiregistrerede knallertuheld for 2012 er på 72, hvilket fortsat er højt Udvikling i politiregistrerede uheld med knallert-30 på Odense Kommunes vejenet. I knap 2 ud af 3 politiregistrerede knallertuheld har en personbil været knallertkørerens primære modpart. Godt 15 % af uheldene med knallert-30 har fodgænger, cyklist eller anden knallert-30 som modpart. Andre 15 % af knallertuheldene er solouheld eller uheld mod en fast genstand. Godt 80 % af de uheldsimplicerede knallertkørere er mænd. En stor del af førerne er unge, og cirka hver 4. uheldsimplicerede knallertkører er 16 eller 17 år gammel. Knallertuheldene ligger forholdsvis spredt på kommunevejene, men dog med en vis koncentration omkring Odense Bymidte og indfaldsvejene mod bymidten. Knallert-30's primære modpart i uheldene. 12

13 15 % af de uheldsimplicerede knallertkørere var spirituspåvirkede over promillegrænsen, ligesom 15 % af de uheldsimplicerede knallertkørere ikke anvendte hjelm. På disse to områder er der således plads til forbedring af knallertkørernes adfærd. Ud fra en dybdeanalyse af uheldene med knallert-30 er der fundet en række tiltag til at forbedre trafiksikkerheden for knallertkørere. Generelle tiltag mod uheld med knallert-30 Afkortet cykelsti i signalanlæg Cykelboks Tilbagetrukne stoplinjer i signalanlæg og/eller kontrol for korrekt tilbagetrækning på 5 m Overkørsler i vigepligtsregulerede kryds Hastighedsdæmpende foranstaltninger Kampagne: Pas på dig selv knallertkørere! Politikontrol: Spiritus og hjelm. Kryds med 3 eller flere politiregistrerede uheld med knallert

14 Indfaldsveje Generelle tiltag ved indfaldsveje Hastighedsdæmpende tiltag Fjernelse af distraktorer langs vejene Sikkerhedsmæssig optimering af signalanlæg Kampagne og kontrol: Høj hastig Uheldsanalysen for Odense Kommune viser, at en stor del af uheldene på kommunevejene sker på de større indfaldsveje til Odense. Dette hænger naturligvis sammen med at det er her de største trafikmængder findes. Odense Kommune har allerede planlagt tiltag på dele af indfaldsvejene, som vil påvirke trafiksikkerheden positivt. I tillæg hertil viser den gennemførte uheldsanalyse, at der knytter sig et særligt potentiale for trafiksikkerhedsforbedringer på i alt 7 indfaldsveje, som ikke er omfattet af kommunens sortpletarbejde eller indgår i kommunens igangværende eller planlagte vejprojekter. På strækninger udenfor de uheldsbelastede kryds, er der i perioden registreret i alt 332 uheld, heraf 87 personskadeuheld på disse 7 indfaldsveje. Uheldene har kostet 2 trafikanter livet, mens 50 er kommet alvorligt til skade og andre 50 trafikanter lettere til skade i uheldene. Hovedparten af de uheldsimplicerede på indfaldsvejene er personbiler med 61 %, mens 11 % af de uheldsimplicerede er cyklister. 9 % af de uheldsimplicerede er knallert-30. Den store andel af personbiler medfører, at trafiksikkerhedsindsatserne på indfaldsvejene målrettes uheld med motorkøretøjer. I bestræbelserne på at forbedre trafiksikkerheden på indfaldsvejene er der fokus på: Hastighedsdæmpende tiltag eksempelvis lokal hastighedsbegrænsning omkring kryds Fjernelse af distraktorer langs vejene Sikkerhedsmæssig optimering af signalanlæg Hastighedsdæmpende tiltag Hastighedsdæmpende tiltag er relevante, da hastighedsniveauet er højere på indfaldsvejene end på det øvrige vejnet i byen. Der er en veldokumenteret sammenhæng mellem hastighed, uheldsforekomst og uheldenes alvorlighedsgrad. Jo hurtigere der køres, desto flere uheld indtræffer og jo mere alvorlige er uheldene. Et konkret tiltag er eksempelvis indsnævring af brede kørespor, så vejen ikke opfordrer til for høj hastighed. Uheldsimplicerede elementer i trafikuheld på indfaldsvejene. Fjernelse af distraktorer langs vejene Trafikken på indfaldsvejene er ofte kompleks som følge af store trafikmængder og høje hastigheder. Det er derfor særlig vigtigt, at føreren er opmærksom på kørslen. Fjernelse af distraktorer langs indfaldsvejene har et potentiale for en generel forbedring af trafiksikkerheden på indfaldsvejene. Sikkerhedsmæssig optimering af signalanlæg En betydelig del af uheldene på indfaldsvejene sker omkring de større signalregulerede kryds. Optimering og modernisering af signalanlæggene på indfaldsvejene har derfor et stort potentiale for yderligere uhelds- og skadesbesparelser. Relevante tiltag er eksempelvis etablering af separat højre- eller venstresvingsfase, udskiftning til LED-signaler og baggrundsplader. 14

15 De 7 udvalgte indfaldsveje med særligt potentiale for at forbedre trafiksikkerheden. 15

16 Uheldsbelastede lokaliteter Uheldsbelastede lokaliteter i form af steder, hvor der sker mange uheld, er særligt interessant i det aktuelle trafiksikkerhedsarbejde, da det er muligt at opnå store uhelds- og skadesbesparelser. Odense Kommune vil årligt gennemføre en udpegning af sorte pletter på kommunevejene. Den seneste sortpletudpegning fra 2013 omfatter i alt 18 kryds og 4 strækninger. I arbejdet med strategien har Odense Kommune gennemført en kortlægning af de mest uheldsbelastede lokaliteter på kommunevejene. Udpegningen omfatter to typer af lokaliteter: Sorte pletter, der er karakteriserede ved, at der er sket flere uheld på stedet end hvad der er normalt for lokaliteter med samme trafikmængde og udformning. Uheldsbelastede kryds, der er karakteriseret ved, at der er gennemgående mønstre i uheldsbilledet. Fælles for lokaliteterne er, at uheldsbilledet taler for, at det her er muligt at reducere antallet af uheld og tilskadekomne omkostningseffektivt. I perioden registrerede politiet mere end uheld i kryds, som samlet resulterede i 14 dræbte og knap 400 tilskadekomster. Udpegningen af uheldsbelastede kryds omfatter lokaliteter med mindst 5 registrerede uheld, som ikke er omfattet sortpletudpegningen eller øvrige vej- og trafikprojekter i kommunen. Alt i alt er der registreret 5 eller flere uheld i mere end 100 af krydsene på kommunevejene i Odense Kommune, hvilket gør det relevant at sætte særskilt fokus på netop denne del af vejnettet. Ved de uheldsbelastede kryds domineres uheldsbilledet af: Tiltag ved uheldsbelastede lokaliteter Gennemførelse af sortpletprojekter Signalregulerede kryds Etablering af separat venstresvingsfase (pga. 410 uheld: venstresving ind foran modkørende) Etablering af separat højresvingsfase (pga. 312 uheld: højresving ind foran modkørende) Forlænget mellemtid Rødkørselskontrol Udskiftning af signalstandere til LED Opsætning af større baggrundsplader Kampagne mod kørsel for rød og gult lys Vigepligtsregulerede kryds Etablering af venstresvingskanalisering Etablering af overkørsel Dynamisk skiltning og sidevejsdetektering i kryds med dårlige oversigtsforhold Kryds med mange uheld i mørke/tusmørke Belysning Kampagne og kontrol: Rødkørsel Højresvingsuheld Venstresvingsuheld Tværkollisioner Indsatserne rettet mod højre- og venstresvingsuheld vil have et naturligt overlap med fokusområderne cyklister og knallert 30, da disse typisk er involveret som part i højre- og venstresvingsuheldene i kryds. I signalregulerede kryds vil fokus især være på at implementere tiltag, der kan forebygge uheld, som kan henføres til, at trafikanter kører over for gult eller rødt signal. Disse tiltag kunne være eks. forlænget mellemtid, kontrol af rødkørsel og kampagner. Således kan mere end 40 % af uheldene i de signalregulerede kryds henføres til netop gul- eller rødkørsel. 16

17 Trafiksikkerhedsplan for Odense Kommune Uheldsbelastede kryds på kommunens vejnet med mindst 5 politiregistrerede uheld. 17

18 Nyanlæg I de kommende år vil der blive gennemført en række markante anlægsprojekter i Odense, som vil få stor betydning for trafikken i byen. Projekterne omfatter blandt andet etablering af Odense Letbane, projekter i tilknytning til lukning af Thomas B. Thriges Gade og Munkebjergvejs forlængelse. Grundet projekternes omfang vil anlægsperioderne strække sig over flere år. Projekterne vil derfor ikke kun have stor betydning for trafikken når de er færdige, men også under etableringen. Tiltag ved nyanlæg Trafiksikkerhedsrevision af større omlægninger af trafikken Der gøres en særlig indsats for at sikre plads til cyklister ved omlægninger Jævnligt tilsyn af omlægningerne, så det sikres at de fungerer som tiltænkt Gennemførelse af kampagne og information rettet mod trafikal adfærd under anlægsarbejderne I forbindelse med de større nyanlæg vil der ske flere midlertidige omlægninger af trafikken omkring anlæggene. Da der mange steder er begrænset plads til anlægsarbejderne, vil omlægningerne af trafikken ske som et kompromis mellem fremkommelighed for alle trafikanter og trafiksikkerhed. Erfaringer fra andre byer viser, at uhensigtsmæssige trafikomlægninger kan medføre en markant stigning i antallet af trafikuheld. Især de lette trafikanter er udsatte, hvis de ikke tænkes godt ind fra start. Det er et mål, at der ved gennemførelse af de større nyanlæg ikke sker en stigning i antallet af tilskadekomne i trafikken. For at opnå dette skal der være særlig fokus på trafiksikkerhed under anlægsarbejdet. Der gøres en særlig indsats for at sikre plads til lette trafikanter ved omlægninger. For at sikre, at trafiksikkerheden er tilgodeset laves der fortsat trafiksikkerhedsrevision af større omlægninger af trafikken. Omlægninger af trafikken har det med at ændre udseende og funktion over tid. Derfor laves der jævnligt tilsyn af omlægningerne, så det sikres at alt fungerer som tiltænkt. Mange trafikuheld ved nyanlæg skyldes uheldig trafikal adfærd, da trafikanterne ikke respekterer f.eks. omvejskørsel eller lavere hastighedsgrænser end normalt. For at sætte fokus på hensynsfuld adfærd i trafikken gennemføres en adfærdskampagne under anlægsarbejderne. Den samme kampagne kan genbruges ved flere af de større nyanlæg. 18

19 Trafik i og ved skoler En af indsatserne i strategien er trafikken omkring kommunens skoler. Uheld ved skoler eller med børn involveret fylder heldigvis ikke meget i uheldsstatistikken. Det er dog valgt at medtage trafikken i og ved skoler som indsatsområde, fordi det er der børn lærer at færdes sikkert i trafikken. Det er vigtigt at lave forebyggende arbejde, da trafikal adfærd grundlægges i en tidlig alder. Det er desuden vigtigt med sikre skoleveje. Mange forældre vælger at køre deres børn i skole, men turen på bagsædet har ofte den konsekvens, at børnene ikke får nok træning i at færdes i trafikken, hvilket kan gøre dem usikre i trafikken og skabe farlige situationer. Tiltag for at vende denne udvikling er beskrevet i Mobilitetsplan eks. trafikpolitik ved skoler, gå- og cykelbusser. Tiltag i og ved skoler - Gennemførelse af skolevejsprojekter på de anbefalede skoleruter - Løbende gennemgang af de trafikale forhold ved skoler - Skoler i kommunen hjælpes med udarbejdelse af trafikpolitik - Det ønskes at alle skoler har en trafikpolitik indenfor få år. - Der udarbejdes en ny prioriteringsmodel for skolevejsprojekter - Flere skal sikkert kunne gå eller cykle til og fra skole, så færre er afhængig af skolebuskørsel. Odense Kommune har i mange år haft fokus på skoleveje. Der laves en løbende gennemgang af de trafikale forhold ved skolerne, hvor eventuelle behov for forbedring af skolevejene bliver synliggjort. Forbedringer af skolevejene kan blandt andet bestå af nye sikre stiforbindelser og anvendelse af variable hastighedstavler omkring skolerne (så den tilladte hastighed på vejnettet er lavere når elever skal til og fra skole). For hver skole i kommunen er der udpeget en anbefalet rute mellem skolen og boligområderne i skolens opland. Nogle af ruterne kan ikke anbefales for elever i de mindste klasser, hvorfor der løbende laves forbedringer af skolevejene. For at sikre, at der gennemføres de tiltag som skaber størst forbedring af skolevejene, i forhold til økonomien til projekterne, udarbejdes en ny prioriteringsmodel for skolevejsprojekter. Der vil i de kommende år blive mere fokus på samarbejde med skolerne. Det er vigtigt, at trafiksikkerhedsarbejdet sker på flere fronter. Når kommunen eksempelvis forbedrer en skolevej, er det vigtigt at skolen inddrages forpligtigende i projektet og involveres med at informere eleverne omkring korrekt anvendelse af den forbedrede skolevej. Det er ikke muligt at bygge sig ud af alle trafikale problemer, hvorfor det er vigtigt, at der sker en adfærdsændring omkring trafikken til skolerne. Som en del af dette samarbejde vil der i samarbejde med skolebestyrelser og elevråd blive lavet en trafikpolitik for alle kommunens skoler. I tillæg til trafikpolitikker indgår der i kommunens mobilitetsplan flere adfærdsmæssige projekter omkring skolerne, herunder Gå- og cykelbusser til skole, cykelglad skole, samt bilfri zoner ved skoler. Hvad er en trafikpolitik? En trafikpolitik er en plan for den enkelte skole, som skal være med til at gøre trafik og trafiksikkerhed til en del af skolens dagligdag. Trafikpolitikken beskriver, hvordan trafik og trafiksikkerhed indgår i og ved skolen. Den kan også beskrive aktiviteter i løbet af året og give inspiration og overblik til brug i undervisningen. Trafikpolitikken beskriver hvordan elever, forældre og ansatte på skolerne bør færdes i trafikken til og fra skole samt i skoletiden. Det beskrives hvordan trafik indarbejdes i undervisningen. Det skaber fælles forståelse af, hvordan skolen ønsker at håndtere udfordringerne omkring sikker færden i trafikken, brug af sikkerhedsudstyr og færdselsundervisning. Trafikpolitikken sender derfor et tydeligt signal, både internt og eksternt, om skolens engagement i sikker skoletrafik. 19

20 Hvordan målene nås Strategiens mål er en halvering i antallet af dræbte og tilskadekomne fra 2010 til Det svarer til, at antallet af dræbte og tilskadekomne skal reduceres fra 141 i 2010 til maksimalt 70 i Den generelle udvikling i trafiksikkerheden er gunstig. Det skyldes i høj grad nationale tiltag som ændret færdselslovgivning, mere effektiv politikontrol og succesrige kampagner. Udviklingen skyldes ligeledes, at bilers aktive og passive sikkerhed løbende forbedres. Alt sammen Trafiksikkerhedsarbejde er en god investering Kommunens udgift til trafiksikkerhedsarbejde: - 50 mio. kr. Akkumuleret effekt af kommunens tiltag fra er i alt: færre dræbte eller tilskadekomne - Fald i uheldsomkostninger for samfundet på 260 mio. kr. resulterer i mere sikker adfærd og mindre alvorlige uheld. På baggrund af erfaringer forventes det, at de nationale tiltag og udvikling i køretøjers sikkerhed vil reducere antallet af tilskadekomne med 36 i 2020, svarende til halvdelen af målopfyldelsen. Der er lavet en effektvurdering på de foreslåede tiltag i strategien. Tiltagene kræver en investering på godt 50 mio. kr. rettet direkte mod trafiksikkerhedsprojekter, hvilket forventes at reducere antallet af tilskadekomne med 27 i Hvis tiltagene gennemføres jævnt i perioden frem mod 2020, vil indsatsen samlet forebygge ca. 100 personskader over årene, svarende til en samfundsøkonomisk besparelse på 260 mio. kr. Da omkostningerne til tiltagene kun er godt 50 mio. kr. er trafiksikkerhedsarbejdet er en god investering. I tillæg til projekterne i strategien er der planlagt en række større infrastrukturprojekter samt kampagne- og informationsaktiviteter i Odense, som også vil bidrage til at reducere antallet af tilskadekomne. Projekterne finansieres af særskilte midler, hvorfor udgifterne hertil ikke er medregnet i trafiksikkerhedsmidlerne. Da projekterne er meget komplekse, er det ikke muligt at beregne en forventet reduktion i antal personskader som følge af disse. For at nå målet om en halvering i antallet af personskader, er det nødvendigt, at disse tiltag bidrager med en besparelse på 8 personskader i Dette vurderes muligt under forudsætning af, at trafiksikkerheden prioriteres i projekterne. Odense Kommunes trafiksikkerhedstiltag er vist over den stiplede linje. De mest lønsomme tiltag står nederst på kurven. Der spares flest personskader pr. investeret krone, hvis linjestykket er stejlt. På kurven kan det dermed aflæses hvordan flest mulige personskader spares ved en given investering. 20

21 Forventet Tiltag besparelse i per- Omkostning sonskader Nationale tiltag Nationale indsatser og mere sikre køretøjer - 35,5 - Kommunens Kommunens øvrige tiltag 1 trafiksikkerhedstiltag Nyanlæg og øvrige kampagneaktiviteter: - Odense Letbane - Mobilitetsplan - Thomas B. Thriges Gade - Munkebjergvejs forlængelse - Øvrige infrastrukturprojekter - 8,5 - Synlig på to hjul Kampagne 5,0 0,5 mio. kr. Mellemtids-/grøntidsforlængelse 20 signalanlæg 1,7 1,2 mio. kr. Sortpletarbejde Ca. 50 lokaliteter 13,8 18,9 mio. kr. Overkørsler 15 vigepligtskryds 0,5 0,9 mio. kr. Separat cyklistfase 5 signalanlæg 0,9 2,5 mio. kr. Signalopgradering 30 signalanlæg 1,5 5,0 mio. kr. Tilbagetrækning af stoplinjer 25 tilfartsspor 0,1 0,4 mio. kr. Sanering af indfaldsveje 5 km 1,1 5,0 mio. kr. Separat højresvingsfase 5 signalanlæg 0,5 2,5 mio. kr. Afkortet cykelsti 5 tilfartsspor 0,2 1,0 mio. kr. Separat venstresvingsfase 15 signalanlæg 1,7 15,0 mio. kr. Kommunens trafiksikkerhedstiltag 27,0 52,9 mio. kr. Tiltag i alt 71,0 52,9 mio. kr. Med trafiksikkerhedstiltagene i denne strategi, forventet en besparelse på 71 personskader i 2020, svarende til en halvering i forhold til Der er ikke fremsat egentlige estimater på den sikkerhedsmæssige effekt af anlægsprojekterne og de øvrige kampagneaktiviteter. Baggrunden er, at der ikke foreligger dokumentation, der kan lægges til grund for en opgørelse af de sikkerhedsmæssige effekter af disse projekter og aktiviteter. En besparelse på 8,5 personskader i 2020 vurderes muligt under forudsætning af, at trafiksikkerheden integreres og prioriteres i byggeprocesser, i midlertidige omlægninger af trafikken og i andre foranstaltninger, der skal sikre anlægsprojekternes realisering. Kampagner og informationsaktiviteter er del af denne prioritering. 21

22 22 Strategi for trafiksikkerhed

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan. Forslag

Trafiksikkerhedsplan. Forslag Forslag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 7 2.1 Uheldsanalyse 7 2.2 Sortpletudpegning 9 2.3 Borgernes synspunkter 9 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN 11 3.1 Årlig sortpletudpegning 11 3.2

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

6.1 Trafikplanlægning Mål De overordnede mål på trafikområdet er: At virke for en overordnet trafikstruktur som sikrer, at Odense kan varetage sin rolle som regionalt center, og tilgodeser alle befolkningsgruppers

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Næste års budgetter 2 2. Gennemgang af borgerhenvendelser 3 3. Vejprojekter 4 3.1 Status 4 3.2 Fremtidige projekter 4 4. Trafiksikkerhedsprojekter 5

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 Plandokumentet er udarbejdet af MOE A/S for Herlev Kommune. Plandokumentet har været i høring i perioden 15.december

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Trafiksikkerhed. December 2015

Trafiksikkerhed. December 2015 Trafiksikkerhed December 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Thisted Kommune Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto: Henrik

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data... Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...4 3. Trafikal struktur...6 Kommunens vejnet...6 Offentlig servicetrafik...7

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2013 Offentlig fremlæggelse af Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020 1. Resume Forslag til Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat.

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat. N O TAT Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne I sommeren 2012 lavede KL med hjælp fra Københavns Kommune en spørgeskemaundersøgelse af trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne. Formålet var at se i hvor stort

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Bræd Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik og forslag til handlinger - for at fremme viden om trafiksikker adfærd for skolens elever. Vores ambition

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 Møde i Kommunernes Vej- og Trafiknetværk 19. juni 2013, Severin, Middelfart Anne Eriksson,

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

Trafikplan - Løgumkloster

Trafikplan - Løgumkloster Trafikplan - Løgumkloster April 2013 TRAFIKPLAN FOR LØGUMKLOSTER 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013

Trafiksikkerhedsplan 2013 Trafiksikkerhedsplan 2013 INDHOLD 1 INTRO 5 1.1 Forord 6 1.2 Indledning 8 2 VISION OG MÅL 11 2.1 Vores vision 12 3 MÅLSÆTNING 15 3.1 Vores målsætning 16 3.2 Trafik- og Mobilitetsplan 2018 20 3.3 Kommunen

Læs mere

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax Før- og analyser af ombyggede kryds Af Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: 6556 1963, Fax 6556 1038 E-mail: mos@vej.fyns-amt.dk Indledning Uheld i kryds resulterer

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning Trafiksikkerhedsby 2011 Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning bliver udpeget til trafiksikkerhedsby Jubelbillede da fandt ud af det, så blev virkeligheden en realitet Fotograf Claus Fisker

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Odense Kommune Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Juli 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BAGGRUND 4 2.1 Lokaliteter 4 2.2 Metode 5 3

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Trafiksikre Skoleveje. Handlingsplan for 2014-2018

Trafiksikre Skoleveje. Handlingsplan for 2014-2018 Trafiksikre Skoleveje Handlingsplan for 2014-2018 Forslag til forelæggelse for Miljø- og Planudvalget den 4.11.2013 Forslag til forelæggelse på Børne- og Undervisningsudvalget den 7.11.2013 FORORD Vision

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Indledning 3. Kortlægning og baggrundsmateriale 4. Målsætning og vision 5. Temaer og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Indledning 3. Kortlægning og baggrundsmateriale 4. Målsætning og vision 5. Temaer og indsatsområder 6 ldsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kortlægning og baggrundsmateriale 4 Målsætning og vision 5 Temaer og indsatsområder 6 Virkemidler 7 Projekter og økonomi 10 Realisering af Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger.

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger. Trafikpolitik 2016 Skanderborg Kommune er en bosætningskommune i vækst med mange unge familier og meget pendling ind og ud af kommunen. Kommunens indbyggere bor i fire centerbyer og en hovedby samt i en

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde Referat Følgegruppemøde Mødedato: 25. september 2007 Tidspunkt: 16:00 Mødenr.: 2 Sted: Administrationsbygningen Faaborg, Mødelokale M21 Deltagere: Jack Foged Erhvervsrådet Torben Smith Handicaprådet Peter

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN 2016-2020 Indholdsfortegnelse FORORD 2 PLANENS INDHOLD 3 STATUS FOR PLAN 2011-2015 4 KAMPAGNER 6 UDPEGNING AF PROBLEM STEDER 7 MÅLSÆTNINGER 11 INDSATSOMRÅDER 13 NETVÆRK

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Indholdsfortegnelse Sct. Mariæ Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 13 Rollemodeller... 17 Samarbejde...

Læs mere

Til. Bilag 3. Øvrige indsatser 16-09-2008. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Sagsnr.

Til. Bilag 3. Øvrige indsatser 16-09-2008. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Sagsnr. Til Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Bilag 3 Øvrige indsatser Med udgangspunkt i den netop modtagne trafiksikkerhedsrevision, beskriver dette notat hvad Københavns

Læs mere

CYKELSIKRE LETBANEKRYDSNINGER I BYER TRAFIKSIKKERHEDSMÆSSIG GENNEMGANG AF 7 UDVALGTE SIGNAL- OG VIGEPLIGTSREGULEREDE KRYDS METROSELSKABET I/S

CYKELSIKRE LETBANEKRYDSNINGER I BYER TRAFIKSIKKERHEDSMÆSSIG GENNEMGANG AF 7 UDVALGTE SIGNAL- OG VIGEPLIGTSREGULEREDE KRYDS METROSELSKABET I/S CYKELSIKRE LETBANEKRYDSNINGER I TRAFIKSIKKERHEDSMÆSSIG GENNEMGANG AF 7 UDVALGTE SIGNAL- OG VIGEPLIGTSREGULEREDE KRYDS BYER METROSELSKABET I/S SIKKERHEDSKATALOGER - HVORFOR DET? Redskab til at tale om sikkerhedsarbejde

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2013-2020

Trafikhandlingsplan 2013-2020 Thisted Kommune Trafikhandlingsplan 2013-2020 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij i Aalborg Forsidefoto:

Læs mere

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan Dagsorden Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015 Udvikling i uheld og personskader i perioden 2007-2014 Disponering af trafiksikkerhedsmidler i 2015 Rundkørslen

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Januar 2008 Forord I 2006 kom 169 personer til skade eller mistede livet i trafikken på vejene i den nuværende Esbjerg Kommune, hvoraf 137 personskader forekom på kommunevejene

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

Tvis Skoles trafikpolitik

Tvis Skoles trafikpolitik Tvis Skole har vedtaget følgende overordnede trafikpolitik, der er udgangspunkt for skolens samlede arbejde med trafiksikkerhed: Tvis Skoles trafikpolitik Skolen vil på enhver måde medvirke til at forebygge

Læs mere