Gedser Fjernvarme A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gedser Fjernvarme A.m.b.a."

Transkript

1 vedrørende Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Nykøbing F Slotsgade Nykøbing F Tel.: CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Indledning 21 Konklusion på revision af årsregnskabet 2012/13 21 Revisionsstrategi Kommentarer vedrørende betydelige forhold 22 Øvrige kommentarer til revisionen af årsregnskabet Udtalelse om ledelsesberetningen Øvrige forhold i tilknytning til revisionen Afslutning 29 20

3 INDLEDNING Vi har revideret udkast til årsregnskab for regnskabsåret og i tilknytning hertil gennemlæst ledelsesberetningen. Årsregnskabet udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital (t.dkk): Årets resultat 592 Aktiver i alt Over/underdækning -169 Årsrapporten udarbejdes efter årsregnskabs- og varmeforsyningsloven. til årsrapport behandles på det kommende bestyrelsesmøde. Hvis der i forbindelse med bestyrelsens behandling af årsrapporten foretages ændringer i udkastet, vil vi udarbejde et særskilt revisionsprotokollat om de vedtagne ændringer. Revisionsprotokollatet er udarbejdet til bestyrelsen med det formål at rapportere om relevante og væsentlige forhold i relation til vores revision af årsregnskabet for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Protokollatet forudsættes ikke anvendt af andre eller til andre formål. KONKLUSION PÅ REVISION AF ÅRSREGNSKABET FOR 2012/13 Revisionskonklusion Godkender bestyrelsen årsrapporten for 2012/13 i dens nuværende form, og fremkommer der ikke under bestyrelsens behandling væsentlige nye oplysninger, vil vi forsyne årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger samt en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger. REVISIONSSTRATEGI Revisionen er udført i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god revisionsskik. Revisionens formål samt planlægning og udførelse er nærmere beskrevet i vores revisionsprotokollat side Vi har, med udgangspunkt i vores kendskab til selskabet samt drøftelser med ledelsen, vurderet risici for væsentlige fejl i årsregnskabet, herunder hvilke tiltag ledelsen har iværksat til identifikation og styring heraf. I denne forbindelse har vi endvidere vurderet overordnede kontroller samt kontroller på områder, hvor der er betydelig risiko for væsentlig 21

4 fejlinformation i årsregnskabet. På baggrund heraf har vi fastlagt art og omfang samt tidsmæssig placering af vores arbejdshandlinger ud fra en vurdering af risiko for væsentlig fejlinformation. Vores revision har derfor fokuseret på områder, hvor vi vurderer risikoen for væsentlig fejlinformation som højst. Som følge af, at antallet af ansatte i selskabet er begrænset, er muligheden for effektiv funktionsadskillelse og opretholdelse af effektive interne kontroller ligeledes begrænset. Henset hertil er vores revision tilrettelagt som en substansbaseret revisionsstrategi, hvor revisionen primært baseres på en gennemgang af afstemninger og opgørelser, kontrol af fysisk tilstedeværelse samt analyse af regnskabsmæssige sammenhænge. Vi har med ledelsen drøftet selskabets anvendte regnskabspraksis og hensigtsmæssigheden heraf, ligesom vi har drøftet de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn på væsentlige områder. Herudover har vi gennemgået den foreliggende dokumentation for de udøvede skøn. KOMMENTARER VEDRØRENDE BETYDELIGE FORHOLD ØVRIGE KOMMENTARER TIL REVISIONEN AF ÅRSREGNSKABET Vores revision af årsregnskabet har bl.a. omfattet en analyse af resultatopgørelsens poster, herunder en sammenstilling med tilsvarende poster i tidligere år samt selskabets budget for 2012/13. Ved vores gennemgang af balancen har vi i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning overbevist os om aktivernes tilhørsforhold til selskabet samt deres tilstedeværelse og forsvarlige vurdering. Vi har ligeledes kontrolleret, at de forpligtelser, der os bekendt påhviler selskabet, er rigtigt udtrykt i årsregnskabet, samt påset, at årsregnskabet er udarbejdet efter almindeligt anerkendte principper og i kontinuitet med tidligere år. Regnskabsvæsenets tilstand og den interne kontrols effektivitet Vi har som led i revisionen gennemgået selskabets registreringssystemer og de heri indlagte interne kontrolprocedurer. Som følge af det begrænsede antal medarbejdere i selskabets administration er det ikke muligt at adskille de administrative funktioner effektivt mellem flere personer. Der foreligger derfor en risiko for, at der opstår tilsigtede eller utilsigtede fejl i selskabets administration, og der kan derved opstå tab. Vores revision kan ikke med sikkerhed afsløre eventuelle sådanne fejl. 22

5 Konstaterer vi under vores revision uregelmæssigheder, vil vi udvide revisionen med henblik på at afklare årsagen til de fundne uregelmæssigheder. Vi har ikke i forbindelse med vores revision af årsregnskabet og gennemlæsning af ledelsesberetningen for regnskabsåret 2012/13 afdækket uregelmæssigheder. Som anført ovenfor kan vi ikke give sikkerhed for, at uregelmæssigheder ikke forekommer. Den administrative medarbejder kan disponere alene over værkets likvide midler via netbank. Vi har fået oplyst, at samtlige bilag godkendes af formand samt driftsleder inden betaling via netbank gennemføres. Nettoomsætning Forbrugerbidrag og fast bidrag Vi har konstateret, at de samlede indtægter udgør beløbene for årsafregninger samt fraflyttere i løbet af året. Vi har stikprøvevis gennemgået beregningsgrundlaget for årsopgørelserne med henblik på korrekt beregning af faste bidrag, varmepriser og sandsynliggørelse af udviklingen i varmeforbruget. Det er ledelsens opfattelse, at omsætningen er indregnet og oplyst i overensstemmelse med selskabets regnskabspraksis. Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Halmkøb Halmforbruget har i følge produktionsstatistikker andraget tons mod tons i 2011/12. Den beregnede gennemsnitspris pr. leverede ton er steget. Dette skyldes højere priser på leveringer primo regnskabsåret. Vi har suppleret den udførte revision med stikprøvevis gennemgang af købstransaktioner. Det er ledelsens opfattelse, at omkostninger til råvarer og hjælpematerialer er indregnet i overensstemmelse med virksomhedens regnskabspraksis. 23

6 Lønninger og gager Vi har kontrolleret den af selskabet udarbejdede lønafstemning, herunder overensstemmelse til indberetningen til SKAT. Vi har suppleret den udførte revision med stikprøvevis gennemgang af det udbetalte vederlag til notat om lønregulering mv. Det er ledelsens opfattelse, at lønninger og gager er indregnet og oplyst i overensstemmelse med selskabets regnskabspraksis. Materielle anlægsaktiver Tilgangen har i indeværende år andraget DKK Tilslutningsbidrag har andraget DKK Tilgang på halm- og olieværket DKK består hovedsageligt af den nye oliekedel samt køb af Smedevej nr. 4. Ved revisionens afslutning er den endelige tinglysning af skødet ikke udført, da der afventes en godkendelse af købet fra Fødevareministeriet. Efter udarbejdelse af årsrapporten for 2011/12 søgte værket om dispensation for anvendelsen af henlæggelserne fra 2006/07 og 2007/08 til det i 2011/12 anskaffet rørgasanlæg. Henlæggelserne skulle efter den oprindelige plan anvendes til en ny halmkedel. Ansøgningen er imødekommet jf brev fra Energistyrelsen af 20/ Årets til- og afgange er stikprøvevist afstemt til købs- og salgsbilag. Årets afskrivninger er stikprøvevist efterprøvet. Vi har indhentet tingbogsoplysning som led i vores kontrol af ejerforholdene for selskabets grunde og bygninger samt oplysninger om pantsætninger. Vi har indhentet personbogsoplysning som led i vores kontrol af oplysninger om pant i selskabets produktionsanlæg og maskiner. Vi har indhentet bilbogsoplysning som led i vores kontrol af oplysninger om pant i selskabets bilpark. Den daglige ledelse har gennemgået materielle anlægsaktiver og har vurderet, at der ikke er indikationer på værdiforringelse. Der er derfor ikke gennemført nedskrivningstest på materi- 24

7 elle anlægsaktiver. Vi er enige i, at der ikke er indikationer på værdiforringelse. Det er ledelsens opfattelse, at materielle anlægsaktiver er indregnet i overensstemmelse med virksomhedens regnskabspraksis. Varebeholdninger Varebeholdningen omfatter beholdning af halm, olie og materialer. Der er ikke taget fysisk kontrol. Det er ledelsens opfattelse, at varebeholdninger er indregnet i overensstemmelse med virksomhedens regnskabspraksis. Tilgodehavender fra salg Af de samlede debitorer DKK udgør DKK restancer. Der er i medfør af varmeforsyningsloven ikke hensat til imødegåelse af tab på disse. Det er ledelsens opfattelse, at tilgodehavender fra salg er indregnet og oplyst i overensstemmelse med virksomhedens regnskabspraksis, og at tilgodehavender fra salg ikke er behæftet med yderligere risiko ud over almindelige forretningsmæssige risici og den omtalte hensættelse til tab. Gældsforpligtelser og hensatte forpligtelser Vi har gennemgået og analyseret øvrige gældskonti og foretaget stikprøvevis afstemning til ekstern dokumentation. Ved gennemgang af bogholderikonti og bilag har vi kontrolleret periodisering af såvel indtægter som omkostninger. Skyldige lønposter er, hvor det er muligt, afstemt til ekstern dokumentation. Feriepengeforpligtelser er stikprøvevist gennemgået og kontrolleret. A-skatter, arbejdsmarkedsbidrag og pensioner m.v. er stikprøvevist kontrolleret for korrekt indeholdelse og afregning. Det er ledelsens opfattelse, at anden gæld er indregnet i overensstemmelse med virksomhe- 25

8 dens regnskabspraksis. Sikkerhedsstillelser og kontraktlige forpligtelser Sikkerhedsstillelser er kontrolleret til: Engagementsoversigt Tingbogsoplysninger Personbogsoplysninger Bilbogsoplysninger Vi har kontrolleret, at samtlige behæftelser er medtaget og oplyst korrekt i årsrapporten. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen. Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen og sammenholdt oplysningerne heri med oplysningerne i årsregnskabet og de forhold, vi er blevet opmærksomme på i forbindelse med vores revision. Vi har ikke foretaget yderligere særskilte handlinger. 26

9 Sammenhæng mellem solgt og produceret varme t.dkk 2010/ / /13 Budget 2012/13 Budget 2013/14 Halmkøb kr Forbrug, tons Produktion, mwh Gennemsnitspris pr. ton Gennemsnitspris pr. mwh Antal kg. pr. mwh Halm Olieforbrug, kr Olieforbrug, m3 (=1.000kg) Olieprod. mwh (1 mwh=ca 114L) Gennemsnitspris pr. m Gennemsnitspris pr. mwh Antal liter pr. mwh Olie Produktion i alt i mwh Gennemsnitlig produktionspris pr. mwh Salg af mwh Salgspris pr. mwh Salg af mwh i kr Ledningstab i mwh Ledningstab i % 30,30 32,40 25,20 39,00 44,00 Graddage Faste bidrag Selvevaluering I rapport fra selvevalueringsrevisor vedrørende selvevaluering af årene 2008/09, 2009/10 og 2010/11 er anført, at værket ikke har indsendt investeringsplaner. Selvevalueringsrevisor foreslår, at dette gøres fremadrettet. 27

10 Som generalforsamlingsvalgt revisor for værket er vi blevet pålagt at kontrollere, at dette overholdes. Vi har modtaget dokumentation for, at investeringsplaner er anmeldt den 28/ sammen med budgettet 2013/14. Gennemlæsningen har ikke givet anledning til bemærkninger. ØVRIGE FORHOLD I TILKNYTNING TIL REVISIONEN Supplerende arbejdsopgaver Ud over vores revision af årsregnskabet og gennemlæsningen af ledelsesberetningen har vi efter aftale med ledelsen leveret følgende ydelser til selskabet: Regnskabsmæssig assistance ved udarbejdelse af årsrapport for 2012/13 Afgivet erklæring overfor Energitilsynet på priseftervisning for 2011/12 Afgivet erklæring overfor Guldborgsund Kommune i forbindelse med optagelse af lån i Kommunekredit. Sikkerhedsforanstaltninger For at reducere trusler mod revisors uafhængighed til et acceptabelt niveau er der iværksat følgende foranstaltninger: Trussel mod uafhængighed Beierholm revisor har assisteret med opstilling af regnskab på grundlag af kundens finansbalance, herunder indarbejdelse af korrektioner, medvirken ved nedskrivningstest af aktiver og opgørelse af værdier af en eller flere regnskabsposter. Sikkerhedsforanstaltning Kunden godkender i ledelsens regnskabspåtegning foreslåede posteringer og øvrige ændringer, der påvirker regnskaberne. Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl I forbindelse med revisionen af årsregnskabet og gennemlæsningen af ledelsesberetningen har vi på vanskeligt reviderbare områder indhentet skriftlig bekræftelse fra direktionen og bestyrelsen om forhold af væsentlig betydning for revision af årsregnskabet og gennemlæsning af ledelsesberetningen, hvor vi ikke kan forvente, at der eksisterer andet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. 28

11 Vi har ydet regnskabsmæssig assistance med udarbejdelse af selskabets årsrapport og samtidig foretaget revision af årsregnskabet. Vi har rettet de fejl, vi har fundet, og har derfor ikke kendskab til ikke-korrigerede fejl af væsentlig eller uvæsentlig betydning for årsregnskabet. Vi har bedt direktionen og bestyrelsen bekræfte, at den ikke har kendskab til sådanne korrektioner. AFSLUTNING I henhold til revisorloven skal vi som revisorer oplyse: at at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, og vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. Nykøbing F., den 6. september 2013 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Svend Sand Statsaut. revisor Forelagt for bestyrelsen, den / 2013 Bent Andersen Formand Allan Simonsen Kurt Larsen Brian Bennetsen Jens Aage Hansen 29

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12 Tlf: 96 347300 aatborgæbdc.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 OK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN

REVISIONSPROTOKOLLAT 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOLLAT 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN Vester Voldgade 111, 3 1552 København V CVR-nummer 21 55 60 17 INFO:REVISION A/S Buddingevej 312 DK 2860 Søborg Tel. 39 53 50 00 www.info-revision.dk

Læs mere

Fonden Københavns Madh. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012

Fonden Københavns Madh. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012 pwc Fonden Københavns Madh Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012 PriceiuaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartner selskab, CVR-nr, 33 7712 31 Strandvejen 44,2900 Hellerup T: 3945 3945,

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Fjernvarme- Fensmark værka.m.b.a. Årsrapport for 211/12 CVR-nr. 4 4 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18 CVR-nr. 66 21 11 18 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 96 3473 00 aalborgæbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Visionsvej 51 DK 9DDDAalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379 BDO Tlf: 39 15 5200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Havneholmen 29 OK-1561 København V CVR-nr. 20222670 SOFIEHØj FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Tlf: 9623 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9BHjørring CVR-nr. 20 22 26 70 BRVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere