Gyldig fra: 10/ Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System"

Transkript

1 Skonnerten Martha Gyldig fra: 10/ Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1 Skonnerten Sidste opdatering Martha 9/ af Vejle

2 Revisions liste Dato Udgave Dokument Bemærkning 9/ Alle SMS systemet indsendt til Søfartsstyrelsen. Dermed er udgaven sat i drift. Gyldig fra: 9/ Kapitel: Afsnit: Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Generelt Målsætning SMS systemets opbygning Definitioner Beskrivelse af rederi/organisation og skib Kapitel 2 - Sikkerheds- og miljøbeskyttelsespolitik Sikkerheds- og miljøbeskyttelsespolitik Medlemspolitik Alkohol- og misbrugspolitik Kapitel 3 - Rederiansvar og myndighed Organisationsplan Rederen, ansvar og myndighed Rederifunktionen (ansvarsfordeling) Kapitel 4 - Designeret person (DPA), ansvar og myndighed Designeret person (DPA), ansvar og myndighed Sikkerhedsudvalgets ansvar, myndighed og funktion Kapitel 5 - Skipperens ansvar og myndighed Skipperens ansvar og myndighed Foreningens instruks til skipperen Kapitel 6 - Ressourcer og besætning Sammensætning af besætningen forud for hver sejlads Kontrol af besætningens certifikater m.m Rederiets instruks til besætningen Træning i sikkerhed og miljøbeskyttelse Procedure for overlevering af skibet ved besætningsskift Instruktion i Kend dit skib Stillingsbeskrivelse for Skipperen Stillingsbeskrivelse for Styrmand Stillingsbeskrivelse for Grundbesætningsmedlem Stillingsbeskrivelse for Øvrig besætning Kapitel 7 - Udvikling af planer for operationer om bord Procedure for udarbejdelse af procedurer og instruktioner Planlægning af sejlads Vagthold og sejlads med skibet Placering af sikkerheds- og redningsudstyr Procedure for bunkring Procedure for bortskaffelse af affald Procedure for bortskaffelse af spildolie Procedure for håndtering af spildevand Kapitel 8 - Nødberedskab Registrering af ombordværende Procedure for nødberedskab Procedure for nødsituationer Kapitel 9 - Rapporter og analyser af afvigelser, ulykker og farlige situationer Procedure for rapportering og analyse af afvigelser Procedure for håndtering af forbedringsforslag Gyldig fra: 9/ Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00C-Indhold.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 2

4 Indholdsfortegnelse Kapitel 10, Vedligeholdelse af skib og udstyr Procedure for arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed Procedure for vedligehold af sikkerhedsudrustning Procedure for rapportering af fejl og mangler i vedligeholdelsen Procedure for beddingsophold og større reparations- og vedligeholdelsesarbejder Procedure for tilsyn og rederiinspektion Procedure for tilsyn og certifikater Procedure for løbende vedligehold under sejladssæsonen Procedure for kontrol ved start af sejlsæson Kapitel 11, Dokumentation Procedure for dokumentation af SMS systemet Kapitel 12, Rederiets verifikation, gennemgang og evaluering Intern audit af skibe og rederifunktion Bilag: Personoversigt i SMS systemets organisation Uddannelsesplan for brandslukning Uddannelsesplan for motor og pumper Uddannelsesplan for træningssejlads for skipper, styrmand og grundbesætning Ruller Skibsdagbog Rapport ved afslutning af tur Placering af brand- og redningsudstyr på dækket Placering af brand- og redningsudstyr under dækket Tilstandsrapport ved overlevering af skib mellem to skippere Procedure for sikkerhedskontrol før afgang fra havn/ankerplads Skema til sikkerhedskontrol før afgang fra havn/ankerplads Procedure for sikkerhedsinstruktion før start af sejltur Skema til sikkerhedsinstruktion før start af sejltur Procedure for kontrol af rigningen før afgang fra havn/ankerplads Skema til kontrol af rigningen før afgang fra havn/ankerplads Procedure for kontrol af rigningen under sejlads for sejl Skema med kontrolpunkter ved kontrol af rigningen under sejlads for sejl Procedure for kontrol af motor før afgang fra havn/ankerplads Skema til kontrol af motor før afgang fra havn/ankerplads Procedure for kontrol af motor under sejlads for motor Skema med kontrolpunkter ved kontrol af motor under sejlads for motor Procedure for kontrol af motor før anløb af havn/ankerplads Skema til kontrol af motor før anløb af havn/ankerplads Procedure for kontrol af skib og udrustning under sejlads Skema med kontrolpunkter af skib og udrustning under sejlads Procedure for instruktion i ankring og klargøring af anker m.m Skema med kontrolpunkter for instruktion i ankring og klargøring af anker m.m. Procedure for ophold og vagthold på ankerplads Procedure for ophold i havn Procedure for sejlads Forklaring på initialer i SMS-systemet: SU = Det samlede sikkerhedsudvalg Gyldig fra: 9/ Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00C-Indhold.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 2 af 2

5 Målsætning 1.1 Målsætning Sejladsen med skonnerten Martha skal være præget af sikker og lystbetonet sejlads for hele besætningen. Foreningen har et ansvar for, at skibet ikke lider overlast og ikke går tabt for eftertiden, da skibet repræsenterer et bevaringsværdigt stykke historie. Foreningen ønsker skonnerten Martha bevaret for eftertiden og brugt til foreningssejlads og medlemmernes sunde fritidsbeskæftigelse, repræsentant for kulturen og kontakt til sponsorer. Skonnerten Martha er registret som lystfartøj. Sejladsen skal være præget af sikker og lystbetonet sejlads for hele besætningen, derfor skal skib og besætning ikke presses i forsøg på at nå noget på bekostning af sikkerheden. Der er en (hårfin) balance mellem udfordrende situationer og farlige situationer. Sejlads skal således til en hver tid afpasses efter forholdene. Foreningen ønsker at forbedre og videreudvikle godt sømandskab. Foreningen ønsker at sejlture er rammer for socialt samvær og enkel levevis på tværs af alder og baggrund, glæde, ansvar og udfordringer for den enkelte, naturoplevelser, kulturhistorie, gammelt håndværk og læringsfællesskab Skonnerten Martha skal sejle på en sådan måde, at alle ombord skal føle sig trygge og får en god oplevelse. Der skal altid være en besætning med de nødvendige uddannelser, kompetencer og kendskab til skibet. Skibets sikkerhedsmæssige tilstand skal altid være i orden. Alle skal kende til nødsituationer, ruller, instruktioner, instruks før sejlads og deltage i øvelser under sejlads Sikkerhedsudvalg og besætning skal alle være enige om at skibet sejles forsvarligt og at de sikkerhedsmæssige vedligeholdelser udføres. Overholdes SMS systemets bestemmelser ikke skal sikkerhedsudvalget ud fra dette SMS system nægte skibets fortsatte sejlads. Ansvar for skibet, dets besætning mv. er i sidste ende bestyrelsens. Det er bestyrelsens ansvar, at SMS systemets regler bliver implementeret i Marthas sejladser. SMS systemet er lavet dels som opfyldelse af Søfartsstyrelsens krav men også fordi foreningen ønsker med nærværende SMS system, at skabe rammer for sikker, tryg og ansvarlig sejlads. Skonnerten Martha sejler under gældende regelsæt. SMS systemet skal leve op til reglerne i ISM og skal til enhver tid overholdes. Alle medlemmer er underlagt SMS systemet og forpligter sig til at følge dette. SMS systemt er tilgængeligt for alle medlemmer på i medlemssektionen og opdateres når dette er nødvendigt. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: Målsætning.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1

6

7 Opbygning af SMS systemet 1.2 SMS systemets opbygning Sikkerhedsstyringssystemet er inddelt i 12 kapitler efter ISM-koden. SMS systemet skal godkendes hvert 5. år af Søfartsstyrelsen. Sikkerhedsudvalget redigerer håndbogen og har til dette formål en håndbog på digital form, hvorfra der redigeres og udskrives til originalen. Et eksemplar af SMS systemet findes: Ombord på skonnerten Martha Hos bestyrelsens formand (DPA) På under medlemssektionen i PDF-format På hver enkelt side fremgår: Hvad siden omhandler Placering i systemet Version Hvornår det er gældende fra Hvem der har skrevet det Hvem der har godkendt det Filnavn på originaldokumentet Forsiden opdateres altid, og heraf fremgår revisionsdatoen for håndbogen. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 1 Afsnit: 2 Version: Opbygning.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1

8

9 Definitioner 1.3 Definitioner Afvigelse En observeret situation, hvor objektive beviser indikerer manglende opfyldelse af fastlagte krav. Auditering En systematisk og uafhængig gennemgang af sikkerhedsstyringsaktiviteterne og de deraf følgende resultater med henblik på at påvise, at disse foranstaltninger er gennemført på en effektiv måde og egner sig til formålet. Certifikat for sikker skibsdrift Et certifikat udstedt til et skib, som udtryk for, at skibet opereres i overensstemmelse med det godkendte SMS system. DPA Se: Kontaktperson. Grov afvigelse En identificerbar afvigelse, som udgør en alvorlig trussel for mandskabet, skibets sikkerhed eller for miljøet, og som kræver øjeblikkelig afhjælpning; manglen på en effektiv og systematisk indførelse af krav omfattet af ISM-koden, vil ligeledes blive betragtet som en grov afvigelse. ISM-koden Den Internationale Kode for Sikker Skibsdrift og Forebyggelse af Forurening som vedtaget af den Internationale Maritime Organisation (IMO), med senere ændringer. Kontaktperson (Designatet Person Ashore DPA) En eller flere personer i land, som har adgang til det højeste ledelsesniveau. Kontaktpersonens ansvar og myndighed bør omfatte overvågning af sikkerheds- og miljøbeskyttelsesaspekterne ved driften af skibet samt sikring af, at tilstrækkelige ressourcer og landbaseret støtte anvendes i nødvendigt omfang. Landbaserede rederifunktioner Administrative funktioner, som er direkte forbundet med rederiets sikkerhedsstyringssystem, og som udøves fra faciliteter i land. Overensstemmelsesdokument Et dokument udstedt til et rederi, som udtryk for, at rederiets landbaserede funktioner udføres i overensstemmelse med det godkendte sikkerhedsstyringssystem. Rederi Ejeren af skibet eller en hvilken som helst anden organisation eller person som f.eks. operatøren eller bareboat-befragteren, som har overtaget ansvaret for skibets drift fra ejeren af skibet, og som ved at have påtaget sig et sådant ansvar, har erklæret sig indforstået med hensyn til overtagelsen af alle pligter og ansvarsområder. Sejlads Dækker en sejlads fra en havn eller ankerplads til en anden havn eller ankerplads. Sejltur Dækker en eller flere dages sejlads med samme grundbesætning. Der kan forekomme enkelte udskiftninger i grundbesætning og øvrig besætning. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 1 Afsnit: 3 Version: Definition.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 2

10 Definitioner 1.3 Definitioner Skipper Betyder skibsføreren i lovgivningsmæssig sammenhæng i dette SMS system. SMS system ( - SMS) Et struktureret og dokumenteret system, som sætter rederiets personale i stand til effektivt at gennemføre rederiets sikkerheds- og miljøbeskyttelsespolitik. Styrepladsen Dækker skipperens kahyt og området omkring denne på dækket. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 1 Afsnit: 3 Version: Definition.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 2 af 2

11 Beskrivelse af rederi og skib 1.4 Beskrivelse af rederi og skib Beskrivelse af rederiet: Skonnerten Martha ejes og drives af Foreningen til skonnerten Marthas Restaurering. Bestyrelsen har nedsat et sikkerhedsudvalg med bemyndigelse til at opbygge, vedligeholde og kontrollere SMS systemet. Rederiets adresse: Samme som DPA, se bilag Beskrivelse af skibet: Skonnerten Martha er bygget som slettopskonnert i 1899 i Vejle. Motorinstallation: 1 stk. Perkins 6-cyl, type M130C 135 hk v/2600 RPM Skruesystem 1 stk Korsør, type 32*28 Gearing 3.95:1 Tonnage 51 BRT Størrelse LOA: 32,8 m, længde i skroget: 20,2 m, bredde: 5,5 m, dybgang: 2,1 m Fart 8 knob ved 28 ltr. dieselolie/time Synes af Søfartsstyrelsen Kendingsbogstaver: OUVX MMSI nummer: (ikke fastlagt) GMDSS A1 Bemanding (Se under Kapitel 6 - Ressourcer og besætning ) Mobil: (ikke fastlagt) Udrustning: 1 stk. dieselgenerator 1 stk. redningskrans med lysbøje 1 stk. redningskrans med flagbøje 1 stk. medicinkiste 2 stk. 10 personers redningsflåder, fabrikat Viking, type 10DK+, Solas 74/96 15 stk. redningsveste, fabrikat Viking, type PV stk. redningsveste m/indbygget sikkerhedssele, fabrikat Viking, type XXXXX Listen fortsættes med oplistning af udstyr. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 1 Afsnit: 4 Version: Skib.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1

12

13 Sikkerheds- og miljøbeskyttelsespolitik 2.1 Sikkerheds- og miljøbeskyttelsespolitik Foreningen til skonnerten Marthas restaurering vil gennem systematisk forebyggelse af skader og ved fokus på kritiske operationer maksimere sikker skibsdrift og beskyttelse af miljøet. Foreningen til skonnerten Marthas restaurering vil gennem systematisk planlægning og tilsyn sikre at alt arbejde kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Foreningen til skonnerten Marthas restaurering vil være forberedt på at håndtere nødsituationer gennem vedvarende planlægning, systematisk træning og dokumenterede procedurer for kritiske operationer. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 2 Afsnit: 1 Version: Politik.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1

14 10

15 Medlemspolitik 2.2 Medlemspolitik Driften af skonnerten Martha baseres på medlemmerne i foreningen. Desuden kan der blive tale om anvendelse af frivillig ulønnet arbejdskraft i forskellige situationer. Vedligeholdelse af skibet udføres dels ulønnet af foreningens medlemmer og forskellige betalte underleverandører. Medlemspolitikken indeholder følgende punkter: Introduktion for nye medlemmer Kompetenceudvikling Uddannelse Alkohol- og misbrugspolitik Introduktion for nye medlemmer Når man indmeldes i foreningen bliver der adgang til medlemssektionen på I medlemssektionen findes adgang til det samlede SMS system. I afsnit 6.6 er der beskrevet et introduktionsforløb første gang, et nyt medlem møder på skonnerten Martha til sejlads. Kompetenceudvikling Foreningen opfordrer alle medlemmer til løbende at deltage i de uddannelsesudbud, som udbydes af foreningen og andre i maritim sammenhæng. Foreningen opfordrer alle medlemmer til fortsat uddannelse udover de minimumskrav til fastlæggelse af besætning, som findes i afsnit 6.1. Uddannelse Se afsnit 6.4 Alkohol- og misbrugspolitik Se afsnit 2.3 Gyldig fra: 9/ Kapitel: 2 Afsnit: 2 Version: Personale.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 11

16 12

17 Alkohol- og misbrugspolitik 2.3 Alkohol- og misbrugspolitik Alkohol- og misbrugspolitikken i foreningen til skonnerten Marthas restaurering er udarbejdet af sikkerhedsudvalget. Det er ikke acceptabelt at personer under arbejde på eller omkring skonnerten Martha er indisponeret pga. alkoholindtagelse eller andet misbrug f.eks. piller eller euforiserende stoffer. Alkohol og andet misbrug af piller eller euforiserende stoffer bør adskilles fra arbejdet. Udgangspunktet er, at indtagelse af alkohol eller misbrug af piller/stoffer (f.eks. nervemedicin, sovemidler, stærkt opkvikkende midler) ikke er foreneligt med udførelsen af det daglige arbejde. Dette skyldes hensynet til sikkkerheden og trivslen indbyrdes mellem medlemmerne. Det forudsættes, at enhver indtagelse af alkohol under arbejde på eller omkring skonnerten Martha er af så begrænset omfang, at det ikke påvirker sikkerheden i forbindelse med arbejdet, ikke virker generende på kollegaer eller er med til at give omverdenen et forkert indtryk af foreningen til skonnerten Marthas restaurering. Under sejlads med skonnerten Martha, kan der tillades indtagelse af lyst/let og almindeligt øl. Det er op til den enkelte skipper at tillade, hvor dette må indtages under sejlads. Stærkt øl, vin og spiritus må ikke indtages under sejlads. Indtagelsen af stærkt øl, vin og spiritus skal under ophold i havn stoppe tids nok til, at alle ombord kan udføre arbejder i forbindelse med sejlads uden at være påvirket af alkohol. I øvrigt skal de generelle promillegrænser til enhver tid overholdes. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 2 Afsnit: 3 Version: Alkohol.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 13

18 14

19 Organisationsplaner 3.1 Organisationsplaner Rederiet er organiseret efter nedenstående organisationsplan Foreningens generalforsamling Foreningens formand (DPA), sejladskontor og arbejdskoordinator (Se bilag 20.1) Sikkerhedsudvalget Afgør suverænt forhold omkring SMS systemet (Se bilag 20.1) Skibet er organiseret efter nedenstående organisationsplan Skipper godkendes af foreningens bestyrelse og sikkerhedsudvalget Styrmand Besætning Gyldig fra: 9/ Kapitel: 3 Afsnit: 1 Version: Organisation.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 15

20 16

21 Rederen, ansvar og myndighed 3.2 Rederen, ansvar og myndighed Foreningen til skonnerten Marthas restaurerings bestyrelsesformand er overfor de maritime myndigheder, ansvarlig reder for skonnerten Martha, med myndighed til at udpege skippere og besætning. Rederens pligter udføres i samarbejde med bestyrelsen og sikkerhedsudvalget. Rederens navn fremgår af bilag Gyldig fra: 9/ Kapitel: 3 Afsnit: 2 Version: Rederen.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 17

22 18

23 Rederifunktionen (ansvarsfordeling) 3.3 Rederifunktionen (ansvarsfordeling) Stillingsbetegnelse: Bestyrelsesformand (Reder og DPA) Stillingsindehaver: Se bilag 20.1 Nærmeste overordnede: Generalforsamlingen Øverste leder af foreningen til skonnerten Marthas restaurering Stillingsbetegnelse: Arbejdskoordinator Stillingsindehaver: Se bilag 20.1 Nærmeste overordnede: Bestyrelsesformanden Koordinerer alt omkring den praktiske vedligeholdelse m.m. af skonnerten Martha Stillingsbetegnelse: Sejladskontor Stillingsindehaver: Se bilag 20.1 Nærmeste overordnede: Bestyrelsesformanden Koordinerer alt omkring sejladsplanlægning, udvælgelse af besætninger til de enkelte sejlture Stillingsbetegnelse: Sikkerhedsudvalg Stillingsindehaver: Se bilag 20.1 Nærmeste overordnede: Bestyrelsen Opbygger, vedligeholder, kontrollerer og auditerer det samlede SMS system Gyldig fra: 9/ Kapitel: 3 Afsnit: 3 Version: Rederfunk.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 19

24 20

25 Designeret person (DPA), ansvar og myndighed 4.1 Designeret person (DPA), ansvar og myndighed DPA for skonnerten Martha er foreningens formand. DPA har uddelegeret følgende ansvar til foreningens sikkerhedsudvalg: Effektiv implementering og vedligeholdelse af SMS systemet Udformningen og distributionen af nye eller ændrede procedurer samt hjemkaldelse af slettede procedurer Udførelse af audits både i land og om bord på skonnerten Martha Undersøgelse af rapporterede afvigelser sammen med DPA Sikre at SMS systemet er kendt og forstået af alle involverede både i land og til søs Forbindelsesled til skonnerten Martha med hensyn til SMS systemet Identificere behov for træning af den landbaserede rederiorganisation der er involveret i SMS systemet Sikre at der er tilstrækkelige resourser og landbaseret støtte efter behov Rapportere direkte til DPA på betydningsfulde områder vedrørende SMS systemet Gyldig fra: 9/ Kapitel: 4 Afsnit: 1 Version: DPA.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 21

26 22

27 Sikkerhedsudvalgets ansvar, myndighed og funktion 4.2 Sikkerhedsudvalgets ansvar, myndighed og funktion Sikkerhedsudvalget: Udvikler SMS systemet. Sørger for godkendelse og vedligeholdelse af SMS systemet (herunder audit) Rådgiver bestyrelsen i sikkerhedsspørgsmål - herunder konsekvenser Er klageinstans for foreningens medlemmer vedrørende sikkerhed Udfører kontrol af overholdelse af SMS systemet Kan stoppe skibets videre sejlads (ved afvigelser fra SMS systemet) Sikkerhedsudvalgets medlemmer fremgår af bilag Gyldig fra: 9/ Kapitel: 4 Afsnit: 2 Version: Sikudvalg.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 23

28 24

29 Skipperens ansvar og myndighed 5.1 Skipperens ansvar og myndighed Skipperen har pligt til, ansvar for og myndighed til at: Gennemføre sikkerheds- og miljøbeskyttelsespolitikken for foreningen til skonnerten Marthas restaurering (sørge for at SMS systemet overholdes om bord på skonnerten Martha) Motivere besætningen til at overholde denne politik Udstede hensigtsmæssige ordrer og instruktioner på en klar og tydelig måde Verificere, at SMS systemets fastsatte krav bliver overholdt Gennemgå SMS systemet og rapportere dets mangler til DPA Gyldig fra: 9/ Kapitel: 5 Afsnit: 1 Version: Føreransvar.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 25

30 26

31 Foreningens instruks til skipperen 5.2 Foreningens instruks til skipperen Skipperen udfører sit arbejde efter denne instruks: Instruks for skippere der fører skonnerten Martha under forsejlinger, sejlture og andre arrangementer, hvor skipperen er udpeget til dette arbejde: 1 Skipperen er overfor foreningen til Skonnerten Marthas restaurering ansvarlig for skibets drift. Skipperen udfører sit arbejde i henhold til SMS systemet. Skipperen skal udføre sit arbejde under iagttagelse af pligter og beføjelser i henhold til sølovens bestemmelser. 2 Skipperen skal drage omsorg for, at rutinemæssige reparationer og kontroller på dæk og i maskine udføres løbende mens skipperen er udpeget som skipper på skonnerten Martha. 3 Skipperen skal sikre sig, at besætningen uddannelsesmæssigt og fysisk er i stand til at varetage de forskellige arbejdsopgaver der er i forbindelse med sejlads med skonnerten Martha. 4 Skipperen skal ufortøvet underrette foreningens formand og sikkerhedsudvalget, såfremt uheld eller uforudsete hændelser influerer på skibets drift eller afstedkommer erstatningsansvar overfor personer eller andres ejendom. 5 Skipperen underretter foreningens formand, såfremt love, bekendtgørelser eller andre bestemmelser ændrer grundlaget for sejladsen. 6 Skipperen skal øjeblikkeligt søge havn, hvis skibet udsættes for hændelser, der gør fortsat sejlads usikker. Hvis nogen ombordværende udtrykker ønske om, at blive sat i land på grund af usikkerhed overfor fortsat sejlads, skal skipperen imødekomme dette ønske snarest muligt. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 5 Afsnit: 2 Version: Førerinstruks.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 27

32 28

33 Sammensætning af besætning forud for hver sejlads 6.1 Sammensætning af besætning forud for hver sejlads Foreningens sejladskontor fastsætter en besætning forud for hver sejlads iht. nedenstående bemandingsplan: Uddannelse Skipper (1) (Yachtskipper 3. gr.) Styrmand (1) (Duelighedsbevis) 1. Navigation ü ü 2. Radio ü ü Besætning Grundbesætning (4) For motor (2) 3. Motor og pumper ü Minimum 2 af disse grupper Øvrig besætning 4. Redningsmidler ü ü ü ü Instrueret 5. Brandslukning ü ü ü 6. Førstehjælp ü Minimum 2 af disse grupper 7. Skib for motor Trænet i: Brandpumpe Lænsepumper Mand over bord for motor Havnemanøvrer Ankring 8. Skib under sejl Trænet i: Mand over bord for sejl Sejlhåndtering 9. Sømandsskab Instrueret i: Gasinstallation Søklar Brandsikkerhed Skibets indretning ü ü ü Minimum 2 ü ü ü ü ü ü ü Sejladskontoret sørger løbende for, at dokumentation for ovenstående uddannelser findes ombord på skibet. Skipperen skal forud for hver sejlads have tilsendt en oversigt over, hvilke besætningsmedlemmer, der skal udfylde ovenstående bemandingsplan. Hvis nye medlemmer skal indgå i besætningen og deres dokumentation for uddannelse ikke er om bord på skibet, vedlægges dokumentationen de papirer, som skipperen skal have tilsendt før hver sejlads fra sejladskontoret. Hvis sejladskontoret ikke kan nå, at fremsende dokumentationen, skal besætningsmedlemmet selv medbringe kopier, så den ombordværende dokumentation bliver komplet. Skipperen sørger for afholdelse af nødvendige øvelser og udførelse af nødvendige instruktioner forud for hver sejlads. Skipperen skal sikre sig, at ovenstånde bemandingsplan til enhver tid er opfyldt. Nærmere beskrivelser af træning af de enkelte besætningsmedlemsgrupper findes i afsnit 6.4. Desuden findes procedurer for diverse instruktioner i forbindelse med sejlads med skonnerten Martha i kapitel 10. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 6 Afsnit: 1 Version: Besætning.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 29

34 30

35 Kontrol af besætningens certifikater m.m. 6.2 Kontrol af besætningens certifikater m.m. Hver enkelt besætningsmedlems certifikater, uddannelsesbeviser m.m. registreres hos sejladskontoret med udstedelses- og udløbsdato. Original eller kopi af certifikater, kursusbeviser m.m. opbevares på hver enkelt besætningsmedlems registreringsmappe hos sejladskontoret. Når sejladskontoret sender en oversigt over besætningens sammensætning for de enkelte sejladser, sender sejladskontoret samtidig kopier af certifikater, uddannelsesbeviser m.m., som ikke allerede findes ombord, således at skipperen kan kontrollere, at de til enhver tid er gyldige. Når certifikater, uddannelsesbeviser m.m. bliver ændret eller fornyet, er det rederiets sejladskontors ansvar at registrere dette og sørge for, at beviser m.m. bliver sendt til skibet, så sejladskontorets registreringer til enhver tid er opdateret også ombord på skibet. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 6 Afsnit: 2 Version: Kontrol.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 31

36 32

37 Rederiets instruks til besætningen 6.3 Rederiets instruks til besætningen Foreningen til skonnerten Marthas restaurering sørger løbende for udbud af træningssejladser, uddannelser til de forskellige kompetanceområder i bemandingsplanen. Det forventes at medlemmerne løbende deltager i træningssejladser og uddannelsestilbud, så sejlads altid kan foregå sikkerheds- og miljømæssigt korrekt og forsvarligt. Derfor skal medlemmerne være villige til at udnytte tilbud om træningssejladser og øvrige uddannelser. Motivation og kvalitet fremmes ved løbende under sejlads, at videregive sin viden om forskellige forhold ombord på skonnerten Martha. Foreningen forventer, at medlemmer og andre deltagere på sejladser: Altid opfører sig ansvarsfuldt overfor det, at sejle med skonnerten Martha Repræsenterer foreningen på en måde så offentligheden ikke får et dårligt intryk af foreningen og dens sejlads med skibet Behandler skibet så ødelæggelser ikke forekommer Foreningen forventer, at alle medlemmer uopholdent henvender sig til skipperen, hvis der er noget de føler sig utrygge ved under ophold ombord på skonnerten Martha. Alle ombordværende kan til enhver tid henvende sig direkte til sikkerhedsudvalget, hvis de ikke føler, at de kan komme til orde ombord på skonnerten Martha. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 6 Afsnit: 3 Version: Besætinstruks.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 33

38 34

39 Træning i sikkerhed og miljøbeskyttelse 6.4 Træning i sikkerhed og miljøbeskyttelse Foreningen til skonnerten Marthas restaurering har etableret et efteruddannelsesprogram med det formål at sikre, at skonnerten Marthas besætninger er bedst muligt i stand til at varetage den særlige sejladsform, som sejlads med et større ældre sejlskib indebærer. Ingen kan sejle med skibet før de har gennemgået instruktion i redningsmidler og sømandsskab i almindelighed. Efteruddannelsesprogrammet indeholder følgende elementer for de enkelte besætningsmedlemsgrupper: Skipper, styrmand og grundbesætningsmedlem: 3 dages uddannelse: 1 dag teori og gennemgang af skibet og udrustningen 2 dage praktiske øvelser i havn og i søen med følgende indhold: 1. Redningsmidler: Redningsflåder, redningsveste, 2. Skib for motor: Betjening brand- og lænsepumper, mand over bord, havnemanøvrer og ankring 3. Skib under sejl: Mand over bord og sejlhåndtering 4. Sømandsskab: Gasinstallation, søklar, brandsikkerhed og skibets indretning 5. Førstehjælpsudstyr og medicinkiste Se uddannelsesplan i bilag Brandslukning - 3 timers uddannelse. Se uddannelsesplan i bilag Øvrige besætningsmedlemmer: Instrueres før deltagelse i sejlads: 1. Redningsmidler: Redningsflåder, redningsveste, 2. Sømandsskab: Gasinstallation, søklar, brandsikkerhed og skibets indretning Motor og teknik betjening: 1 dag kursus med teori og praktiske øvelser om motor, pumper og øvrig teknik 1. Motor og pumper Duelighedsbevis i motorpasning dækker dette behov. Se uddannelsesplan i bilag Førstehjælp: 1 dag kursus med teori og praktiske øvelser herunder gennemgang af medicinkiste og andre hjælpemidler ombord. 1. Førstehjælp Skippere med sønæringsbevis som Yachtskipper 2 eller højere har dette som del i uddannelsen. Andre førstehjælpskurser og uddannelser kan erstatte dette eksempelvis Dansk Røde Kors kursus i livreddende førstehjælp. Søfartsstyrelsens og telestyrelsens kurser i: Yachtskipper 3 eller højere dækker uddannelsesbehov for skipper Duelighedsbevis i sejlads eller højere dækker uddannelsesbehov for styrmand SRC radiotelefoni certifkat dækker behov for radio Gyldig fra: 9/ Kapitel: 6 Afsnit: 4 Version: Træning.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 35

40 36

41 Procedurer for overlevering 6.5 Procedurer for overlevering Ved et hvert besætningsskift foregår der en overlevering til den afløsende besætning. Skipperen skal hver gang han forlader skibet udfylde en tilstandsrapport over skibets drifts- og sikkerhedsmæssige tilstand. Den tiltrædende skipper skal kvittere for modtagelsen af tilstandsrapporten fra den foregående skipper. Tilstandsrapporterne opbevares ombord. Hvis en tiltrædende skipper ikke modtager en sådan tilstandsrapport, skal han ufortøvent meddele dette til foreningens sikkerhedsudvalg. Skipperen skal til enhver tid sikre sig, at besætningen er instrueret i de punkter, som alle skal være instrueret i, som det er anført i skibets bemandingsplan. Skipperen skal sikre sig, at skibet gennemgås før hver sejlads i henhold til SMS systemets procedurer. Tilstandsrapporten findes som bilag Gyldig fra: 9/ Kapitel: 6 Afsnit: 5 Version: Overlevering.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 37

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 p 1 Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 Kære Søkyndige velkommen. Ansvarsfordelingen i en Søgruppe. Udskrift af korpsets love fra Mini-håndbogen. Bestyrelsens

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Særlig ArbejdSbeSkrivelSe - teknik (SAb-tl-teknik) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013

Særlig ArbejdSbeSkrivelSe - teknik (SAb-tl-teknik) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013 Særlig Arbejdsbeskrivelse - Teknik () DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013 SAB-TL-TEKNIK DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER Oktober 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner)

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Studieordning for Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Seniorofficerseksamen som maskinchef. (Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer) Seniorofficerseksamen

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Velkommen til Beder Skole

Velkommen til Beder Skole Velkommen til Beder Skole Arbejdsmiljøhåndbog 1 FORORD Beder skoles arbejdsmiljøarbejde tager sit afsæt i: Elementerne i arbejdet med social kapital. 2 o De 3 diamanter: Tillid, retfærdighed og samarbejde

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 2010-06

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 2010-06 SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE BESTEMMELSER FOR DEN PRAKTISKE UDDANNELSE AF KADETASPIRANTER OG KADETTER (BEPU) FORORD Søværnets Officersskole (SOS) er ved SOK BST 254-3

Læs mere

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater Kapitel 3 Straffebestemmelser Kapitel 4 Ikrafttræden Bilag 1

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.70 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse SUNDHEDSLEDELSESSYSTEM En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse Søfartens Arbejdsmiljøråd Seahealth Denmark Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Generelt 4 2 Sundhedspolitik 7 3 Rederiets ansvar

Læs mere

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen)

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen) Page 1 of 94 Digitale dokumenters bevisværdi Introduktion og vejledning med bilag Forord IT-Sikkerhedsrådet, som blev nedsat af forskningsministeren i 1995, tog i foråret 1997 spørgsmålet om digitale dokumenters

Læs mere