Gyldig fra: 10/ Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System"

Transkript

1 Skonnerten Martha Gyldig fra: 10/ Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1 Skonnerten Sidste opdatering Martha 9/ af Vejle

2 Revisions liste Dato Udgave Dokument Bemærkning 9/ Alle SMS systemet indsendt til Søfartsstyrelsen. Dermed er udgaven sat i drift. Gyldig fra: 9/ Kapitel: Afsnit: Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Generelt Målsætning SMS systemets opbygning Definitioner Beskrivelse af rederi/organisation og skib Kapitel 2 - Sikkerheds- og miljøbeskyttelsespolitik Sikkerheds- og miljøbeskyttelsespolitik Medlemspolitik Alkohol- og misbrugspolitik Kapitel 3 - Rederiansvar og myndighed Organisationsplan Rederen, ansvar og myndighed Rederifunktionen (ansvarsfordeling) Kapitel 4 - Designeret person (DPA), ansvar og myndighed Designeret person (DPA), ansvar og myndighed Sikkerhedsudvalgets ansvar, myndighed og funktion Kapitel 5 - Skipperens ansvar og myndighed Skipperens ansvar og myndighed Foreningens instruks til skipperen Kapitel 6 - Ressourcer og besætning Sammensætning af besætningen forud for hver sejlads Kontrol af besætningens certifikater m.m Rederiets instruks til besætningen Træning i sikkerhed og miljøbeskyttelse Procedure for overlevering af skibet ved besætningsskift Instruktion i Kend dit skib Stillingsbeskrivelse for Skipperen Stillingsbeskrivelse for Styrmand Stillingsbeskrivelse for Grundbesætningsmedlem Stillingsbeskrivelse for Øvrig besætning Kapitel 7 - Udvikling af planer for operationer om bord Procedure for udarbejdelse af procedurer og instruktioner Planlægning af sejlads Vagthold og sejlads med skibet Placering af sikkerheds- og redningsudstyr Procedure for bunkring Procedure for bortskaffelse af affald Procedure for bortskaffelse af spildolie Procedure for håndtering af spildevand Kapitel 8 - Nødberedskab Registrering af ombordværende Procedure for nødberedskab Procedure for nødsituationer Kapitel 9 - Rapporter og analyser af afvigelser, ulykker og farlige situationer Procedure for rapportering og analyse af afvigelser Procedure for håndtering af forbedringsforslag Gyldig fra: 9/ Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00C-Indhold.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 2

4 Indholdsfortegnelse Kapitel 10, Vedligeholdelse af skib og udstyr Procedure for arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed Procedure for vedligehold af sikkerhedsudrustning Procedure for rapportering af fejl og mangler i vedligeholdelsen Procedure for beddingsophold og større reparations- og vedligeholdelsesarbejder Procedure for tilsyn og rederiinspektion Procedure for tilsyn og certifikater Procedure for løbende vedligehold under sejladssæsonen Procedure for kontrol ved start af sejlsæson Kapitel 11, Dokumentation Procedure for dokumentation af SMS systemet Kapitel 12, Rederiets verifikation, gennemgang og evaluering Intern audit af skibe og rederifunktion Bilag: Personoversigt i SMS systemets organisation Uddannelsesplan for brandslukning Uddannelsesplan for motor og pumper Uddannelsesplan for træningssejlads for skipper, styrmand og grundbesætning Ruller Skibsdagbog Rapport ved afslutning af tur Placering af brand- og redningsudstyr på dækket Placering af brand- og redningsudstyr under dækket Tilstandsrapport ved overlevering af skib mellem to skippere Procedure for sikkerhedskontrol før afgang fra havn/ankerplads Skema til sikkerhedskontrol før afgang fra havn/ankerplads Procedure for sikkerhedsinstruktion før start af sejltur Skema til sikkerhedsinstruktion før start af sejltur Procedure for kontrol af rigningen før afgang fra havn/ankerplads Skema til kontrol af rigningen før afgang fra havn/ankerplads Procedure for kontrol af rigningen under sejlads for sejl Skema med kontrolpunkter ved kontrol af rigningen under sejlads for sejl Procedure for kontrol af motor før afgang fra havn/ankerplads Skema til kontrol af motor før afgang fra havn/ankerplads Procedure for kontrol af motor under sejlads for motor Skema med kontrolpunkter ved kontrol af motor under sejlads for motor Procedure for kontrol af motor før anløb af havn/ankerplads Skema til kontrol af motor før anløb af havn/ankerplads Procedure for kontrol af skib og udrustning under sejlads Skema med kontrolpunkter af skib og udrustning under sejlads Procedure for instruktion i ankring og klargøring af anker m.m Skema med kontrolpunkter for instruktion i ankring og klargøring af anker m.m. Procedure for ophold og vagthold på ankerplads Procedure for ophold i havn Procedure for sejlads Forklaring på initialer i SMS-systemet: SU = Det samlede sikkerhedsudvalg Gyldig fra: 9/ Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00C-Indhold.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 2 af 2

5 Målsætning 1.1 Målsætning Sejladsen med skonnerten Martha skal være præget af sikker og lystbetonet sejlads for hele besætningen. Foreningen har et ansvar for, at skibet ikke lider overlast og ikke går tabt for eftertiden, da skibet repræsenterer et bevaringsværdigt stykke historie. Foreningen ønsker skonnerten Martha bevaret for eftertiden og brugt til foreningssejlads og medlemmernes sunde fritidsbeskæftigelse, repræsentant for kulturen og kontakt til sponsorer. Skonnerten Martha er registret som lystfartøj. Sejladsen skal være præget af sikker og lystbetonet sejlads for hele besætningen, derfor skal skib og besætning ikke presses i forsøg på at nå noget på bekostning af sikkerheden. Der er en (hårfin) balance mellem udfordrende situationer og farlige situationer. Sejlads skal således til en hver tid afpasses efter forholdene. Foreningen ønsker at forbedre og videreudvikle godt sømandskab. Foreningen ønsker at sejlture er rammer for socialt samvær og enkel levevis på tværs af alder og baggrund, glæde, ansvar og udfordringer for den enkelte, naturoplevelser, kulturhistorie, gammelt håndværk og læringsfællesskab Skonnerten Martha skal sejle på en sådan måde, at alle ombord skal føle sig trygge og får en god oplevelse. Der skal altid være en besætning med de nødvendige uddannelser, kompetencer og kendskab til skibet. Skibets sikkerhedsmæssige tilstand skal altid være i orden. Alle skal kende til nødsituationer, ruller, instruktioner, instruks før sejlads og deltage i øvelser under sejlads Sikkerhedsudvalg og besætning skal alle være enige om at skibet sejles forsvarligt og at de sikkerhedsmæssige vedligeholdelser udføres. Overholdes SMS systemets bestemmelser ikke skal sikkerhedsudvalget ud fra dette SMS system nægte skibets fortsatte sejlads. Ansvar for skibet, dets besætning mv. er i sidste ende bestyrelsens. Det er bestyrelsens ansvar, at SMS systemets regler bliver implementeret i Marthas sejladser. SMS systemet er lavet dels som opfyldelse af Søfartsstyrelsens krav men også fordi foreningen ønsker med nærværende SMS system, at skabe rammer for sikker, tryg og ansvarlig sejlads. Skonnerten Martha sejler under gældende regelsæt. SMS systemet skal leve op til reglerne i ISM og skal til enhver tid overholdes. Alle medlemmer er underlagt SMS systemet og forpligter sig til at følge dette. SMS systemt er tilgængeligt for alle medlemmer på i medlemssektionen og opdateres når dette er nødvendigt. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: Målsætning.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1

6

7 Opbygning af SMS systemet 1.2 SMS systemets opbygning Sikkerhedsstyringssystemet er inddelt i 12 kapitler efter ISM-koden. SMS systemet skal godkendes hvert 5. år af Søfartsstyrelsen. Sikkerhedsudvalget redigerer håndbogen og har til dette formål en håndbog på digital form, hvorfra der redigeres og udskrives til originalen. Et eksemplar af SMS systemet findes: Ombord på skonnerten Martha Hos bestyrelsens formand (DPA) På under medlemssektionen i PDF-format På hver enkelt side fremgår: Hvad siden omhandler Placering i systemet Version Hvornår det er gældende fra Hvem der har skrevet det Hvem der har godkendt det Filnavn på originaldokumentet Forsiden opdateres altid, og heraf fremgår revisionsdatoen for håndbogen. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 1 Afsnit: 2 Version: Opbygning.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1

8

9 Definitioner 1.3 Definitioner Afvigelse En observeret situation, hvor objektive beviser indikerer manglende opfyldelse af fastlagte krav. Auditering En systematisk og uafhængig gennemgang af sikkerhedsstyringsaktiviteterne og de deraf følgende resultater med henblik på at påvise, at disse foranstaltninger er gennemført på en effektiv måde og egner sig til formålet. Certifikat for sikker skibsdrift Et certifikat udstedt til et skib, som udtryk for, at skibet opereres i overensstemmelse med det godkendte SMS system. DPA Se: Kontaktperson. Grov afvigelse En identificerbar afvigelse, som udgør en alvorlig trussel for mandskabet, skibets sikkerhed eller for miljøet, og som kræver øjeblikkelig afhjælpning; manglen på en effektiv og systematisk indførelse af krav omfattet af ISM-koden, vil ligeledes blive betragtet som en grov afvigelse. ISM-koden Den Internationale Kode for Sikker Skibsdrift og Forebyggelse af Forurening som vedtaget af den Internationale Maritime Organisation (IMO), med senere ændringer. Kontaktperson (Designatet Person Ashore DPA) En eller flere personer i land, som har adgang til det højeste ledelsesniveau. Kontaktpersonens ansvar og myndighed bør omfatte overvågning af sikkerheds- og miljøbeskyttelsesaspekterne ved driften af skibet samt sikring af, at tilstrækkelige ressourcer og landbaseret støtte anvendes i nødvendigt omfang. Landbaserede rederifunktioner Administrative funktioner, som er direkte forbundet med rederiets sikkerhedsstyringssystem, og som udøves fra faciliteter i land. Overensstemmelsesdokument Et dokument udstedt til et rederi, som udtryk for, at rederiets landbaserede funktioner udføres i overensstemmelse med det godkendte sikkerhedsstyringssystem. Rederi Ejeren af skibet eller en hvilken som helst anden organisation eller person som f.eks. operatøren eller bareboat-befragteren, som har overtaget ansvaret for skibets drift fra ejeren af skibet, og som ved at have påtaget sig et sådant ansvar, har erklæret sig indforstået med hensyn til overtagelsen af alle pligter og ansvarsområder. Sejlads Dækker en sejlads fra en havn eller ankerplads til en anden havn eller ankerplads. Sejltur Dækker en eller flere dages sejlads med samme grundbesætning. Der kan forekomme enkelte udskiftninger i grundbesætning og øvrig besætning. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 1 Afsnit: 3 Version: Definition.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 2

10 Definitioner 1.3 Definitioner Skipper Betyder skibsføreren i lovgivningsmæssig sammenhæng i dette SMS system. SMS system ( - SMS) Et struktureret og dokumenteret system, som sætter rederiets personale i stand til effektivt at gennemføre rederiets sikkerheds- og miljøbeskyttelsespolitik. Styrepladsen Dækker skipperens kahyt og området omkring denne på dækket. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 1 Afsnit: 3 Version: Definition.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 2 af 2

11 Beskrivelse af rederi og skib 1.4 Beskrivelse af rederi og skib Beskrivelse af rederiet: Skonnerten Martha ejes og drives af Foreningen til skonnerten Marthas Restaurering. Bestyrelsen har nedsat et sikkerhedsudvalg med bemyndigelse til at opbygge, vedligeholde og kontrollere SMS systemet. Rederiets adresse: Samme som DPA, se bilag Beskrivelse af skibet: Skonnerten Martha er bygget som slettopskonnert i 1899 i Vejle. Motorinstallation: 1 stk. Perkins 6-cyl, type M130C 135 hk v/2600 RPM Skruesystem 1 stk Korsør, type 32*28 Gearing 3.95:1 Tonnage 51 BRT Størrelse LOA: 32,8 m, længde i skroget: 20,2 m, bredde: 5,5 m, dybgang: 2,1 m Fart 8 knob ved 28 ltr. dieselolie/time Synes af Søfartsstyrelsen Kendingsbogstaver: OUVX MMSI nummer: (ikke fastlagt) GMDSS A1 Bemanding (Se under Kapitel 6 - Ressourcer og besætning ) Mobil: (ikke fastlagt) Udrustning: 1 stk. dieselgenerator 1 stk. redningskrans med lysbøje 1 stk. redningskrans med flagbøje 1 stk. medicinkiste 2 stk. 10 personers redningsflåder, fabrikat Viking, type 10DK+, Solas 74/96 15 stk. redningsveste, fabrikat Viking, type PV stk. redningsveste m/indbygget sikkerhedssele, fabrikat Viking, type XXXXX Listen fortsættes med oplistning af udstyr. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 1 Afsnit: 4 Version: Skib.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1

12

13 Sikkerheds- og miljøbeskyttelsespolitik 2.1 Sikkerheds- og miljøbeskyttelsespolitik Foreningen til skonnerten Marthas restaurering vil gennem systematisk forebyggelse af skader og ved fokus på kritiske operationer maksimere sikker skibsdrift og beskyttelse af miljøet. Foreningen til skonnerten Marthas restaurering vil gennem systematisk planlægning og tilsyn sikre at alt arbejde kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Foreningen til skonnerten Marthas restaurering vil være forberedt på at håndtere nødsituationer gennem vedvarende planlægning, systematisk træning og dokumenterede procedurer for kritiske operationer. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 2 Afsnit: 1 Version: Politik.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1

14 10

15 Medlemspolitik 2.2 Medlemspolitik Driften af skonnerten Martha baseres på medlemmerne i foreningen. Desuden kan der blive tale om anvendelse af frivillig ulønnet arbejdskraft i forskellige situationer. Vedligeholdelse af skibet udføres dels ulønnet af foreningens medlemmer og forskellige betalte underleverandører. Medlemspolitikken indeholder følgende punkter: Introduktion for nye medlemmer Kompetenceudvikling Uddannelse Alkohol- og misbrugspolitik Introduktion for nye medlemmer Når man indmeldes i foreningen bliver der adgang til medlemssektionen på I medlemssektionen findes adgang til det samlede SMS system. I afsnit 6.6 er der beskrevet et introduktionsforløb første gang, et nyt medlem møder på skonnerten Martha til sejlads. Kompetenceudvikling Foreningen opfordrer alle medlemmer til løbende at deltage i de uddannelsesudbud, som udbydes af foreningen og andre i maritim sammenhæng. Foreningen opfordrer alle medlemmer til fortsat uddannelse udover de minimumskrav til fastlæggelse af besætning, som findes i afsnit 6.1. Uddannelse Se afsnit 6.4 Alkohol- og misbrugspolitik Se afsnit 2.3 Gyldig fra: 9/ Kapitel: 2 Afsnit: 2 Version: Personale.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 11

16 12

17 Alkohol- og misbrugspolitik 2.3 Alkohol- og misbrugspolitik Alkohol- og misbrugspolitikken i foreningen til skonnerten Marthas restaurering er udarbejdet af sikkerhedsudvalget. Det er ikke acceptabelt at personer under arbejde på eller omkring skonnerten Martha er indisponeret pga. alkoholindtagelse eller andet misbrug f.eks. piller eller euforiserende stoffer. Alkohol og andet misbrug af piller eller euforiserende stoffer bør adskilles fra arbejdet. Udgangspunktet er, at indtagelse af alkohol eller misbrug af piller/stoffer (f.eks. nervemedicin, sovemidler, stærkt opkvikkende midler) ikke er foreneligt med udførelsen af det daglige arbejde. Dette skyldes hensynet til sikkkerheden og trivslen indbyrdes mellem medlemmerne. Det forudsættes, at enhver indtagelse af alkohol under arbejde på eller omkring skonnerten Martha er af så begrænset omfang, at det ikke påvirker sikkerheden i forbindelse med arbejdet, ikke virker generende på kollegaer eller er med til at give omverdenen et forkert indtryk af foreningen til skonnerten Marthas restaurering. Under sejlads med skonnerten Martha, kan der tillades indtagelse af lyst/let og almindeligt øl. Det er op til den enkelte skipper at tillade, hvor dette må indtages under sejlads. Stærkt øl, vin og spiritus må ikke indtages under sejlads. Indtagelsen af stærkt øl, vin og spiritus skal under ophold i havn stoppe tids nok til, at alle ombord kan udføre arbejder i forbindelse med sejlads uden at være påvirket af alkohol. I øvrigt skal de generelle promillegrænser til enhver tid overholdes. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 2 Afsnit: 3 Version: Alkohol.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 13

18 14

19 Organisationsplaner 3.1 Organisationsplaner Rederiet er organiseret efter nedenstående organisationsplan Foreningens generalforsamling Foreningens formand (DPA), sejladskontor og arbejdskoordinator (Se bilag 20.1) Sikkerhedsudvalget Afgør suverænt forhold omkring SMS systemet (Se bilag 20.1) Skibet er organiseret efter nedenstående organisationsplan Skipper godkendes af foreningens bestyrelse og sikkerhedsudvalget Styrmand Besætning Gyldig fra: 9/ Kapitel: 3 Afsnit: 1 Version: Organisation.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 15

20 16

21 Rederen, ansvar og myndighed 3.2 Rederen, ansvar og myndighed Foreningen til skonnerten Marthas restaurerings bestyrelsesformand er overfor de maritime myndigheder, ansvarlig reder for skonnerten Martha, med myndighed til at udpege skippere og besætning. Rederens pligter udføres i samarbejde med bestyrelsen og sikkerhedsudvalget. Rederens navn fremgår af bilag Gyldig fra: 9/ Kapitel: 3 Afsnit: 2 Version: Rederen.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 17

22 18

23 Rederifunktionen (ansvarsfordeling) 3.3 Rederifunktionen (ansvarsfordeling) Stillingsbetegnelse: Bestyrelsesformand (Reder og DPA) Stillingsindehaver: Se bilag 20.1 Nærmeste overordnede: Generalforsamlingen Øverste leder af foreningen til skonnerten Marthas restaurering Stillingsbetegnelse: Arbejdskoordinator Stillingsindehaver: Se bilag 20.1 Nærmeste overordnede: Bestyrelsesformanden Koordinerer alt omkring den praktiske vedligeholdelse m.m. af skonnerten Martha Stillingsbetegnelse: Sejladskontor Stillingsindehaver: Se bilag 20.1 Nærmeste overordnede: Bestyrelsesformanden Koordinerer alt omkring sejladsplanlægning, udvælgelse af besætninger til de enkelte sejlture Stillingsbetegnelse: Sikkerhedsudvalg Stillingsindehaver: Se bilag 20.1 Nærmeste overordnede: Bestyrelsen Opbygger, vedligeholder, kontrollerer og auditerer det samlede SMS system Gyldig fra: 9/ Kapitel: 3 Afsnit: 3 Version: Rederfunk.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 19

24 20

25 Designeret person (DPA), ansvar og myndighed 4.1 Designeret person (DPA), ansvar og myndighed DPA for skonnerten Martha er foreningens formand. DPA har uddelegeret følgende ansvar til foreningens sikkerhedsudvalg: Effektiv implementering og vedligeholdelse af SMS systemet Udformningen og distributionen af nye eller ændrede procedurer samt hjemkaldelse af slettede procedurer Udførelse af audits både i land og om bord på skonnerten Martha Undersøgelse af rapporterede afvigelser sammen med DPA Sikre at SMS systemet er kendt og forstået af alle involverede både i land og til søs Forbindelsesled til skonnerten Martha med hensyn til SMS systemet Identificere behov for træning af den landbaserede rederiorganisation der er involveret i SMS systemet Sikre at der er tilstrækkelige resourser og landbaseret støtte efter behov Rapportere direkte til DPA på betydningsfulde områder vedrørende SMS systemet Gyldig fra: 9/ Kapitel: 4 Afsnit: 1 Version: DPA.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 21

26 22

27 Sikkerhedsudvalgets ansvar, myndighed og funktion 4.2 Sikkerhedsudvalgets ansvar, myndighed og funktion Sikkerhedsudvalget: Udvikler SMS systemet. Sørger for godkendelse og vedligeholdelse af SMS systemet (herunder audit) Rådgiver bestyrelsen i sikkerhedsspørgsmål - herunder konsekvenser Er klageinstans for foreningens medlemmer vedrørende sikkerhed Udfører kontrol af overholdelse af SMS systemet Kan stoppe skibets videre sejlads (ved afvigelser fra SMS systemet) Sikkerhedsudvalgets medlemmer fremgår af bilag Gyldig fra: 9/ Kapitel: 4 Afsnit: 2 Version: Sikudvalg.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 23

28 24

29 Skipperens ansvar og myndighed 5.1 Skipperens ansvar og myndighed Skipperen har pligt til, ansvar for og myndighed til at: Gennemføre sikkerheds- og miljøbeskyttelsespolitikken for foreningen til skonnerten Marthas restaurering (sørge for at SMS systemet overholdes om bord på skonnerten Martha) Motivere besætningen til at overholde denne politik Udstede hensigtsmæssige ordrer og instruktioner på en klar og tydelig måde Verificere, at SMS systemets fastsatte krav bliver overholdt Gennemgå SMS systemet og rapportere dets mangler til DPA Gyldig fra: 9/ Kapitel: 5 Afsnit: 1 Version: Føreransvar.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 25

30 26

31 Foreningens instruks til skipperen 5.2 Foreningens instruks til skipperen Skipperen udfører sit arbejde efter denne instruks: Instruks for skippere der fører skonnerten Martha under forsejlinger, sejlture og andre arrangementer, hvor skipperen er udpeget til dette arbejde: 1 Skipperen er overfor foreningen til Skonnerten Marthas restaurering ansvarlig for skibets drift. Skipperen udfører sit arbejde i henhold til SMS systemet. Skipperen skal udføre sit arbejde under iagttagelse af pligter og beføjelser i henhold til sølovens bestemmelser. 2 Skipperen skal drage omsorg for, at rutinemæssige reparationer og kontroller på dæk og i maskine udføres løbende mens skipperen er udpeget som skipper på skonnerten Martha. 3 Skipperen skal sikre sig, at besætningen uddannelsesmæssigt og fysisk er i stand til at varetage de forskellige arbejdsopgaver der er i forbindelse med sejlads med skonnerten Martha. 4 Skipperen skal ufortøvet underrette foreningens formand og sikkerhedsudvalget, såfremt uheld eller uforudsete hændelser influerer på skibets drift eller afstedkommer erstatningsansvar overfor personer eller andres ejendom. 5 Skipperen underretter foreningens formand, såfremt love, bekendtgørelser eller andre bestemmelser ændrer grundlaget for sejladsen. 6 Skipperen skal øjeblikkeligt søge havn, hvis skibet udsættes for hændelser, der gør fortsat sejlads usikker. Hvis nogen ombordværende udtrykker ønske om, at blive sat i land på grund af usikkerhed overfor fortsat sejlads, skal skipperen imødekomme dette ønske snarest muligt. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 5 Afsnit: 2 Version: Førerinstruks.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 27

32 28

33 Sammensætning af besætning forud for hver sejlads 6.1 Sammensætning af besætning forud for hver sejlads Foreningens sejladskontor fastsætter en besætning forud for hver sejlads iht. nedenstående bemandingsplan: Uddannelse Skipper (1) (Yachtskipper 3. gr.) Styrmand (1) (Duelighedsbevis) 1. Navigation ü ü 2. Radio ü ü Besætning Grundbesætning (4) For motor (2) 3. Motor og pumper ü Minimum 2 af disse grupper Øvrig besætning 4. Redningsmidler ü ü ü ü Instrueret 5. Brandslukning ü ü ü 6. Førstehjælp ü Minimum 2 af disse grupper 7. Skib for motor Trænet i: Brandpumpe Lænsepumper Mand over bord for motor Havnemanøvrer Ankring 8. Skib under sejl Trænet i: Mand over bord for sejl Sejlhåndtering 9. Sømandsskab Instrueret i: Gasinstallation Søklar Brandsikkerhed Skibets indretning ü ü ü Minimum 2 ü ü ü ü ü ü ü Sejladskontoret sørger løbende for, at dokumentation for ovenstående uddannelser findes ombord på skibet. Skipperen skal forud for hver sejlads have tilsendt en oversigt over, hvilke besætningsmedlemmer, der skal udfylde ovenstående bemandingsplan. Hvis nye medlemmer skal indgå i besætningen og deres dokumentation for uddannelse ikke er om bord på skibet, vedlægges dokumentationen de papirer, som skipperen skal have tilsendt før hver sejlads fra sejladskontoret. Hvis sejladskontoret ikke kan nå, at fremsende dokumentationen, skal besætningsmedlemmet selv medbringe kopier, så den ombordværende dokumentation bliver komplet. Skipperen sørger for afholdelse af nødvendige øvelser og udførelse af nødvendige instruktioner forud for hver sejlads. Skipperen skal sikre sig, at ovenstånde bemandingsplan til enhver tid er opfyldt. Nærmere beskrivelser af træning af de enkelte besætningsmedlemsgrupper findes i afsnit 6.4. Desuden findes procedurer for diverse instruktioner i forbindelse med sejlads med skonnerten Martha i kapitel 10. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 6 Afsnit: 1 Version: Besætning.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 29

34 30

35 Kontrol af besætningens certifikater m.m. 6.2 Kontrol af besætningens certifikater m.m. Hver enkelt besætningsmedlems certifikater, uddannelsesbeviser m.m. registreres hos sejladskontoret med udstedelses- og udløbsdato. Original eller kopi af certifikater, kursusbeviser m.m. opbevares på hver enkelt besætningsmedlems registreringsmappe hos sejladskontoret. Når sejladskontoret sender en oversigt over besætningens sammensætning for de enkelte sejladser, sender sejladskontoret samtidig kopier af certifikater, uddannelsesbeviser m.m., som ikke allerede findes ombord, således at skipperen kan kontrollere, at de til enhver tid er gyldige. Når certifikater, uddannelsesbeviser m.m. bliver ændret eller fornyet, er det rederiets sejladskontors ansvar at registrere dette og sørge for, at beviser m.m. bliver sendt til skibet, så sejladskontorets registreringer til enhver tid er opdateret også ombord på skibet. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 6 Afsnit: 2 Version: Kontrol.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 31

36 32

37 Rederiets instruks til besætningen 6.3 Rederiets instruks til besætningen Foreningen til skonnerten Marthas restaurering sørger løbende for udbud af træningssejladser, uddannelser til de forskellige kompetanceområder i bemandingsplanen. Det forventes at medlemmerne løbende deltager i træningssejladser og uddannelsestilbud, så sejlads altid kan foregå sikkerheds- og miljømæssigt korrekt og forsvarligt. Derfor skal medlemmerne være villige til at udnytte tilbud om træningssejladser og øvrige uddannelser. Motivation og kvalitet fremmes ved løbende under sejlads, at videregive sin viden om forskellige forhold ombord på skonnerten Martha. Foreningen forventer, at medlemmer og andre deltagere på sejladser: Altid opfører sig ansvarsfuldt overfor det, at sejle med skonnerten Martha Repræsenterer foreningen på en måde så offentligheden ikke får et dårligt intryk af foreningen og dens sejlads med skibet Behandler skibet så ødelæggelser ikke forekommer Foreningen forventer, at alle medlemmer uopholdent henvender sig til skipperen, hvis der er noget de føler sig utrygge ved under ophold ombord på skonnerten Martha. Alle ombordværende kan til enhver tid henvende sig direkte til sikkerhedsudvalget, hvis de ikke føler, at de kan komme til orde ombord på skonnerten Martha. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 6 Afsnit: 3 Version: Besætinstruks.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 33

38 34

39 Træning i sikkerhed og miljøbeskyttelse 6.4 Træning i sikkerhed og miljøbeskyttelse Foreningen til skonnerten Marthas restaurering har etableret et efteruddannelsesprogram med det formål at sikre, at skonnerten Marthas besætninger er bedst muligt i stand til at varetage den særlige sejladsform, som sejlads med et større ældre sejlskib indebærer. Ingen kan sejle med skibet før de har gennemgået instruktion i redningsmidler og sømandsskab i almindelighed. Efteruddannelsesprogrammet indeholder følgende elementer for de enkelte besætningsmedlemsgrupper: Skipper, styrmand og grundbesætningsmedlem: 3 dages uddannelse: 1 dag teori og gennemgang af skibet og udrustningen 2 dage praktiske øvelser i havn og i søen med følgende indhold: 1. Redningsmidler: Redningsflåder, redningsveste, 2. Skib for motor: Betjening brand- og lænsepumper, mand over bord, havnemanøvrer og ankring 3. Skib under sejl: Mand over bord og sejlhåndtering 4. Sømandsskab: Gasinstallation, søklar, brandsikkerhed og skibets indretning 5. Førstehjælpsudstyr og medicinkiste Se uddannelsesplan i bilag Brandslukning - 3 timers uddannelse. Se uddannelsesplan i bilag Øvrige besætningsmedlemmer: Instrueres før deltagelse i sejlads: 1. Redningsmidler: Redningsflåder, redningsveste, 2. Sømandsskab: Gasinstallation, søklar, brandsikkerhed og skibets indretning Motor og teknik betjening: 1 dag kursus med teori og praktiske øvelser om motor, pumper og øvrig teknik 1. Motor og pumper Duelighedsbevis i motorpasning dækker dette behov. Se uddannelsesplan i bilag Førstehjælp: 1 dag kursus med teori og praktiske øvelser herunder gennemgang af medicinkiste og andre hjælpemidler ombord. 1. Førstehjælp Skippere med sønæringsbevis som Yachtskipper 2 eller højere har dette som del i uddannelsen. Andre førstehjælpskurser og uddannelser kan erstatte dette eksempelvis Dansk Røde Kors kursus i livreddende førstehjælp. Søfartsstyrelsens og telestyrelsens kurser i: Yachtskipper 3 eller højere dækker uddannelsesbehov for skipper Duelighedsbevis i sejlads eller højere dækker uddannelsesbehov for styrmand SRC radiotelefoni certifkat dækker behov for radio Gyldig fra: 9/ Kapitel: 6 Afsnit: 4 Version: Træning.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 35

40 36

41 Procedurer for overlevering 6.5 Procedurer for overlevering Ved et hvert besætningsskift foregår der en overlevering til den afløsende besætning. Skipperen skal hver gang han forlader skibet udfylde en tilstandsrapport over skibets drifts- og sikkerhedsmæssige tilstand. Den tiltrædende skipper skal kvittere for modtagelsen af tilstandsrapporten fra den foregående skipper. Tilstandsrapporterne opbevares ombord. Hvis en tiltrædende skipper ikke modtager en sådan tilstandsrapport, skal han ufortøvent meddele dette til foreningens sikkerhedsudvalg. Skipperen skal til enhver tid sikre sig, at besætningen er instrueret i de punkter, som alle skal være instrueret i, som det er anført i skibets bemandingsplan. Skipperen skal sikre sig, at skibet gennemgås før hver sejlads i henhold til SMS systemets procedurer. Tilstandsrapporten findes som bilag Gyldig fra: 9/ Kapitel: 6 Afsnit: 5 Version: Overlevering.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 37

Skonnerten Martha. Safety Management System

Skonnerten Martha. Safety Management System Skonnerten Martha Safety Management System 2010 Gyldig fra 1/5-2010 Skrevet af SiU Godkendt af SiU Side 1 af 67 Forord til udgave 2010 Den foreliggende udgave er udgivet til brug for sæsonen 2010. I forhold

Læs mere

Skonnerten Martha. Safety Management System

Skonnerten Martha. Safety Management System Skonnerten Martha Safety Management System 2014 Gyldig fra 1/5 2014 Skrevet af SiU Godkendt af SiU Side 1 af 66 Forord til udgave 2014 Den foreliggende udgave er udgivet til brug for sæsonen 2014. I forhold

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Skonnerten Martha. Safety Management System

Skonnerten Martha. Safety Management System Skonnerten Martha Safety Management System 2016 Gyldig fra 1/5 2016 Skrevet af SiU Godkendt af SiU Side 1 af 68 Forord til udgave 2016 Den foreliggende udgave er udgivet til brug for sæsonen 2016. I forhold

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Sikker sejlads med Jensine sæson 2007 v. 1.4 - oplæg

Sikker sejlads med Jensine sæson 2007 v. 1.4 - oplæg Sikker sejlads med Jensine sæson 2007 v. 1.4 - oplæg Indholdsfortegnelse: 1 Indledning...2 2 Procedurer ved sejlads start (ved påmønstring)...2 3 Procedurer under sejlads...2 4 Procedurer ved sejlads afslutning

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.12.11.12 OS 1. Identifikation af rederen Olav Storm,

Læs mere

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv Færgefart Kurser for ansatte inden for færgefart Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus grundlæggende STCW regulation A/VI/1-1, A-VI/1-3 og A-VI/1-4 Varighed:

Læs mere

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Kommunikation... 3 2. Skolesejlads og sikkerhed... 4 2.1. Bemandingskrav... 4 2.1.1. Krav til lærere...

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als Sejlreglement 2010 Skibslaget Sebbe Als Revideret og godkendt af bestyrelsen Februar 2010 1 Reglementet Gælder for skibe, naust og udstyr under skibslaget Sebbe Als og er udarbejdet for bedst muligt at

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads.

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads. Kølbådsejlads Sejladsområde (perioden fra søsætning sidst i marts til bådoptagning midt oktober). 1. Sejlads i synlig afstand fra havnen eller stranden ved HMI. 2. Sejlads efter aftale rundt om Hou Røn

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. side 1 af 7 Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:28 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter. Aktiviteter med

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. side 1 af 5 Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. Udarbejdet: 1. august 2015 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Hvidovre Kommunale

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 Udarbejdet: 30. april 2013 09:36 Godkendt af bestyrelsen for FDF Vejle 1: Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e)

Læs mere

Prøvekrav for navigatører

Prøvekrav for navigatører Prøvekrav for navigatører Kvalifikationer Bevis Prøvekrav Prøveform 1.1 Sønæringsbevis som: Styrmand af 3. grad i fiskeskibe demonstrere, hvorledes man som navigatør skaffer sig kendskab til placering

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB HMI Sikkerhedsinstruks! RIB Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe I medfør af 6 og 32, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af

Læs mere

Så det gode spørgsmål er om sejladsreglerne hjælper os med i tilstrækkelig omfang at opfylde ovenstående formål????

Så det gode spørgsmål er om sejladsreglerne hjælper os med i tilstrækkelig omfang at opfylde ovenstående formål???? Oplæg til diskussion om sejlladsregler fra Hans Jørgen Et glad lille skib Martha: jeg er et glad lille skib, jeg er så glad når nogen kommer og passer og plejer mig. Når min agterende og dæk bliver sat

Læs mere

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 10.05.2016. Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

STCW kurser. Offshore. Færgefart. Erhvervsfartøjer. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Offshore. Færgefart. Erhvervsfartøjer. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Offshore Erhvervsfartøjer Færgefart Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere Lovtidende A Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere I medfør af 10, stk. 1, og 10 a i lov om skibes besætning, (jr. lovbekendtgørelse nr 74 af 17. januar 2014,) fastsættes følgende (efter

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Nordstjernen. Procedurer

Nordstjernen. Procedurer Indholdsfortegnelse 1 - Nødsituationer - procedurer med kontakttelefonnumre.... - 3 - I nødstilfælde.... - 3 - Alarm.... - 3 - VHF... - 4 - Nødkald... - 5 - Nødkald - Mayday... - 5 - Nødmelding... - 5-2

Læs mere

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Version: 06-02-2015 Indhold 1. FORMÅL... 3 2. GRUNDLAG... 3 3.

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Underleverandører til

Underleverandører til Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Prøvekrav for speedbådsprøven

Prøvekrav for speedbådsprøven Prøvekrav for speedbådsprøven Teori Forskellige typer af både og fordele og ulemper ved de forskellige skrogformer i forhold til sødygtighed. Muligheder for placering af besætning. Forskellige former for

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere BEK nr 1641 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2016026857 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. side 1 af 9 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:26 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter.. Aktiviteter med

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Duelighedsbevis Duelighedsprøve i sejlads for, 1407 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Ved/efter fagets afslutning skal kursisten: Viden Redegøre for teoretisk terrestrisk

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf HMI Sikkerhedsinstruks! Surf Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 KAJAK på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifikation

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

Offshore/ Erhvervsfartøjer

Offshore/ Erhvervsfartøjer Offshore/ Erhvervsfartøjer Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt På kurset vil du, gennem

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 1. juli 2015 14:05 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Identifikation_af_rederen.Label Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Udarbejdet: Den 13. juni 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage Deltagerpris: 1.650 DKK - AMU: 26.935,5

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING DS/OHSAS 18001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 Nr. Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal have

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) Lovtidende A Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) I medfør af 24 b, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1! af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 23. oktober 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Havkajak på Faaborgegnens Efterskole Skriv navn(e) og kaldesignal(er)

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B?

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE

VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE På alle fiskeskibe uanset længde gælder følgende: VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE Ingen må udføre arbejde om bord i et fiskeskib, uanset skibets længde, uden at have gyldigt sundhedsbevis

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013)

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Omfang Denne sikkerhedsinstruks gælder for al kanosejlads eller anden sejlads med unge under 18 år i FDF Alsønderup regi. Den gælder, når der

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v.

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, og 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

Skema til indberetning om personulykke på handelsskib

Skema til indberetning om personulykke på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning om personulykke på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-53 Bestemmelser om typeuddannelse af piloter på søflyvemaskine, herunder PFT og instruktørbevis/søflyvemaskine Udgave 1, 26. marts 1993 I medfør

Læs mere

Skema til indberetning af havari på handelsskib

Skema til indberetning af havari på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af havari på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

Bilag 1-2 til. 9.3 Kundekrav til tjenesteyderes sikkerhedsarbejde

Bilag 1-2 til. 9.3 Kundekrav til tjenesteyderes sikkerhedsarbejde Bilag 1-2 til 9.3 Kundekrav til tjenesteyderes sikkerhedsarbejde 1 Bilag 1 GES-ordningen Godkendelsesordningerne der fungerer i Fredericia og Kalundborg kaldes "Godkendelse af Entreprenørers Sikkerhedsarbejde"

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano.

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Gudenaadalens Efterskole Hovedgaden 2 8860 Ulstrup

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen De 7 kanoregler for kanosejlads i FDF Før du tager på kanotur, så er det vigtigt, at du har styr på de 7 kanoregler. De står nedenunder og er vigtige for, at alle får en god kanotur. Uddannelsen: Turkanoinstruktør

Læs mere

Sikkerhedskursus i BUF

Sikkerhedskursus i BUF Sikkerhedskultur og friluftsliv 22/5-17 Program: Oplæg - Kort og sikkerhedskultur generelt - Baggrunden for og kort gennemgang af sejladsreglerne - Sejlads i skoler og institutioner/ erhvervssejlads. -

Læs mere

Notat vedr. farligt gods

Notat vedr. farligt gods 8. maj 2003 Til: Medlemmerne i DGF Reinsurance Notat vedr. farligt gods Dette notat er sammenstykket af uddrag fra ADR-konventionen - udgave 1. juli 2001, med den hensigt at skabe et overordnet overblik

Læs mere

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi.

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi. Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi. Sikkerhedsinstruksen er udarbejdet efter Søfartsstyrelsens regler, og er gældende for alle brugere i UngVest. Denne

Læs mere