Gyldig fra: 10/ Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System"

Transkript

1 Skonnerten Martha Gyldig fra: 10/ Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1 Skonnerten Sidste opdatering Martha 9/ af Vejle

2 Revisions liste Dato Udgave Dokument Bemærkning 9/ Alle SMS systemet indsendt til Søfartsstyrelsen. Dermed er udgaven sat i drift. Gyldig fra: 9/ Kapitel: Afsnit: Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Generelt Målsætning SMS systemets opbygning Definitioner Beskrivelse af rederi/organisation og skib Kapitel 2 - Sikkerheds- og miljøbeskyttelsespolitik Sikkerheds- og miljøbeskyttelsespolitik Medlemspolitik Alkohol- og misbrugspolitik Kapitel 3 - Rederiansvar og myndighed Organisationsplan Rederen, ansvar og myndighed Rederifunktionen (ansvarsfordeling) Kapitel 4 - Designeret person (DPA), ansvar og myndighed Designeret person (DPA), ansvar og myndighed Sikkerhedsudvalgets ansvar, myndighed og funktion Kapitel 5 - Skipperens ansvar og myndighed Skipperens ansvar og myndighed Foreningens instruks til skipperen Kapitel 6 - Ressourcer og besætning Sammensætning af besætningen forud for hver sejlads Kontrol af besætningens certifikater m.m Rederiets instruks til besætningen Træning i sikkerhed og miljøbeskyttelse Procedure for overlevering af skibet ved besætningsskift Instruktion i Kend dit skib Stillingsbeskrivelse for Skipperen Stillingsbeskrivelse for Styrmand Stillingsbeskrivelse for Grundbesætningsmedlem Stillingsbeskrivelse for Øvrig besætning Kapitel 7 - Udvikling af planer for operationer om bord Procedure for udarbejdelse af procedurer og instruktioner Planlægning af sejlads Vagthold og sejlads med skibet Placering af sikkerheds- og redningsudstyr Procedure for bunkring Procedure for bortskaffelse af affald Procedure for bortskaffelse af spildolie Procedure for håndtering af spildevand Kapitel 8 - Nødberedskab Registrering af ombordværende Procedure for nødberedskab Procedure for nødsituationer Kapitel 9 - Rapporter og analyser af afvigelser, ulykker og farlige situationer Procedure for rapportering og analyse af afvigelser Procedure for håndtering af forbedringsforslag Gyldig fra: 9/ Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00C-Indhold.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 2

4 Indholdsfortegnelse Kapitel 10, Vedligeholdelse af skib og udstyr Procedure for arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed Procedure for vedligehold af sikkerhedsudrustning Procedure for rapportering af fejl og mangler i vedligeholdelsen Procedure for beddingsophold og større reparations- og vedligeholdelsesarbejder Procedure for tilsyn og rederiinspektion Procedure for tilsyn og certifikater Procedure for løbende vedligehold under sejladssæsonen Procedure for kontrol ved start af sejlsæson Kapitel 11, Dokumentation Procedure for dokumentation af SMS systemet Kapitel 12, Rederiets verifikation, gennemgang og evaluering Intern audit af skibe og rederifunktion Bilag: Personoversigt i SMS systemets organisation Uddannelsesplan for brandslukning Uddannelsesplan for motor og pumper Uddannelsesplan for træningssejlads for skipper, styrmand og grundbesætning Ruller Skibsdagbog Rapport ved afslutning af tur Placering af brand- og redningsudstyr på dækket Placering af brand- og redningsudstyr under dækket Tilstandsrapport ved overlevering af skib mellem to skippere Procedure for sikkerhedskontrol før afgang fra havn/ankerplads Skema til sikkerhedskontrol før afgang fra havn/ankerplads Procedure for sikkerhedsinstruktion før start af sejltur Skema til sikkerhedsinstruktion før start af sejltur Procedure for kontrol af rigningen før afgang fra havn/ankerplads Skema til kontrol af rigningen før afgang fra havn/ankerplads Procedure for kontrol af rigningen under sejlads for sejl Skema med kontrolpunkter ved kontrol af rigningen under sejlads for sejl Procedure for kontrol af motor før afgang fra havn/ankerplads Skema til kontrol af motor før afgang fra havn/ankerplads Procedure for kontrol af motor under sejlads for motor Skema med kontrolpunkter ved kontrol af motor under sejlads for motor Procedure for kontrol af motor før anløb af havn/ankerplads Skema til kontrol af motor før anløb af havn/ankerplads Procedure for kontrol af skib og udrustning under sejlads Skema med kontrolpunkter af skib og udrustning under sejlads Procedure for instruktion i ankring og klargøring af anker m.m Skema med kontrolpunkter for instruktion i ankring og klargøring af anker m.m. Procedure for ophold og vagthold på ankerplads Procedure for ophold i havn Procedure for sejlads Forklaring på initialer i SMS-systemet: SU = Det samlede sikkerhedsudvalg Gyldig fra: 9/ Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00C-Indhold.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 2 af 2

5 Målsætning 1.1 Målsætning Sejladsen med skonnerten Martha skal være præget af sikker og lystbetonet sejlads for hele besætningen. Foreningen har et ansvar for, at skibet ikke lider overlast og ikke går tabt for eftertiden, da skibet repræsenterer et bevaringsværdigt stykke historie. Foreningen ønsker skonnerten Martha bevaret for eftertiden og brugt til foreningssejlads og medlemmernes sunde fritidsbeskæftigelse, repræsentant for kulturen og kontakt til sponsorer. Skonnerten Martha er registret som lystfartøj. Sejladsen skal være præget af sikker og lystbetonet sejlads for hele besætningen, derfor skal skib og besætning ikke presses i forsøg på at nå noget på bekostning af sikkerheden. Der er en (hårfin) balance mellem udfordrende situationer og farlige situationer. Sejlads skal således til en hver tid afpasses efter forholdene. Foreningen ønsker at forbedre og videreudvikle godt sømandskab. Foreningen ønsker at sejlture er rammer for socialt samvær og enkel levevis på tværs af alder og baggrund, glæde, ansvar og udfordringer for den enkelte, naturoplevelser, kulturhistorie, gammelt håndværk og læringsfællesskab Skonnerten Martha skal sejle på en sådan måde, at alle ombord skal føle sig trygge og får en god oplevelse. Der skal altid være en besætning med de nødvendige uddannelser, kompetencer og kendskab til skibet. Skibets sikkerhedsmæssige tilstand skal altid være i orden. Alle skal kende til nødsituationer, ruller, instruktioner, instruks før sejlads og deltage i øvelser under sejlads Sikkerhedsudvalg og besætning skal alle være enige om at skibet sejles forsvarligt og at de sikkerhedsmæssige vedligeholdelser udføres. Overholdes SMS systemets bestemmelser ikke skal sikkerhedsudvalget ud fra dette SMS system nægte skibets fortsatte sejlads. Ansvar for skibet, dets besætning mv. er i sidste ende bestyrelsens. Det er bestyrelsens ansvar, at SMS systemets regler bliver implementeret i Marthas sejladser. SMS systemet er lavet dels som opfyldelse af Søfartsstyrelsens krav men også fordi foreningen ønsker med nærværende SMS system, at skabe rammer for sikker, tryg og ansvarlig sejlads. Skonnerten Martha sejler under gældende regelsæt. SMS systemet skal leve op til reglerne i ISM og skal til enhver tid overholdes. Alle medlemmer er underlagt SMS systemet og forpligter sig til at følge dette. SMS systemt er tilgængeligt for alle medlemmer på i medlemssektionen og opdateres når dette er nødvendigt. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: Målsætning.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1

6

7 Opbygning af SMS systemet 1.2 SMS systemets opbygning Sikkerhedsstyringssystemet er inddelt i 12 kapitler efter ISM-koden. SMS systemet skal godkendes hvert 5. år af Søfartsstyrelsen. Sikkerhedsudvalget redigerer håndbogen og har til dette formål en håndbog på digital form, hvorfra der redigeres og udskrives til originalen. Et eksemplar af SMS systemet findes: Ombord på skonnerten Martha Hos bestyrelsens formand (DPA) På under medlemssektionen i PDF-format På hver enkelt side fremgår: Hvad siden omhandler Placering i systemet Version Hvornår det er gældende fra Hvem der har skrevet det Hvem der har godkendt det Filnavn på originaldokumentet Forsiden opdateres altid, og heraf fremgår revisionsdatoen for håndbogen. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 1 Afsnit: 2 Version: Opbygning.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1

8

9 Definitioner 1.3 Definitioner Afvigelse En observeret situation, hvor objektive beviser indikerer manglende opfyldelse af fastlagte krav. Auditering En systematisk og uafhængig gennemgang af sikkerhedsstyringsaktiviteterne og de deraf følgende resultater med henblik på at påvise, at disse foranstaltninger er gennemført på en effektiv måde og egner sig til formålet. Certifikat for sikker skibsdrift Et certifikat udstedt til et skib, som udtryk for, at skibet opereres i overensstemmelse med det godkendte SMS system. DPA Se: Kontaktperson. Grov afvigelse En identificerbar afvigelse, som udgør en alvorlig trussel for mandskabet, skibets sikkerhed eller for miljøet, og som kræver øjeblikkelig afhjælpning; manglen på en effektiv og systematisk indførelse af krav omfattet af ISM-koden, vil ligeledes blive betragtet som en grov afvigelse. ISM-koden Den Internationale Kode for Sikker Skibsdrift og Forebyggelse af Forurening som vedtaget af den Internationale Maritime Organisation (IMO), med senere ændringer. Kontaktperson (Designatet Person Ashore DPA) En eller flere personer i land, som har adgang til det højeste ledelsesniveau. Kontaktpersonens ansvar og myndighed bør omfatte overvågning af sikkerheds- og miljøbeskyttelsesaspekterne ved driften af skibet samt sikring af, at tilstrækkelige ressourcer og landbaseret støtte anvendes i nødvendigt omfang. Landbaserede rederifunktioner Administrative funktioner, som er direkte forbundet med rederiets sikkerhedsstyringssystem, og som udøves fra faciliteter i land. Overensstemmelsesdokument Et dokument udstedt til et rederi, som udtryk for, at rederiets landbaserede funktioner udføres i overensstemmelse med det godkendte sikkerhedsstyringssystem. Rederi Ejeren af skibet eller en hvilken som helst anden organisation eller person som f.eks. operatøren eller bareboat-befragteren, som har overtaget ansvaret for skibets drift fra ejeren af skibet, og som ved at have påtaget sig et sådant ansvar, har erklæret sig indforstået med hensyn til overtagelsen af alle pligter og ansvarsområder. Sejlads Dækker en sejlads fra en havn eller ankerplads til en anden havn eller ankerplads. Sejltur Dækker en eller flere dages sejlads med samme grundbesætning. Der kan forekomme enkelte udskiftninger i grundbesætning og øvrig besætning. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 1 Afsnit: 3 Version: Definition.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 2

10 Definitioner 1.3 Definitioner Skipper Betyder skibsføreren i lovgivningsmæssig sammenhæng i dette SMS system. SMS system ( - SMS) Et struktureret og dokumenteret system, som sætter rederiets personale i stand til effektivt at gennemføre rederiets sikkerheds- og miljøbeskyttelsespolitik. Styrepladsen Dækker skipperens kahyt og området omkring denne på dækket. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 1 Afsnit: 3 Version: Definition.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 2 af 2

11 Beskrivelse af rederi og skib 1.4 Beskrivelse af rederi og skib Beskrivelse af rederiet: Skonnerten Martha ejes og drives af Foreningen til skonnerten Marthas Restaurering. Bestyrelsen har nedsat et sikkerhedsudvalg med bemyndigelse til at opbygge, vedligeholde og kontrollere SMS systemet. Rederiets adresse: Samme som DPA, se bilag Beskrivelse af skibet: Skonnerten Martha er bygget som slettopskonnert i 1899 i Vejle. Motorinstallation: 1 stk. Perkins 6-cyl, type M130C 135 hk v/2600 RPM Skruesystem 1 stk Korsør, type 32*28 Gearing 3.95:1 Tonnage 51 BRT Størrelse LOA: 32,8 m, længde i skroget: 20,2 m, bredde: 5,5 m, dybgang: 2,1 m Fart 8 knob ved 28 ltr. dieselolie/time Synes af Søfartsstyrelsen Kendingsbogstaver: OUVX MMSI nummer: (ikke fastlagt) GMDSS A1 Bemanding (Se under Kapitel 6 - Ressourcer og besætning ) Mobil: (ikke fastlagt) Udrustning: 1 stk. dieselgenerator 1 stk. redningskrans med lysbøje 1 stk. redningskrans med flagbøje 1 stk. medicinkiste 2 stk. 10 personers redningsflåder, fabrikat Viking, type 10DK+, Solas 74/96 15 stk. redningsveste, fabrikat Viking, type PV stk. redningsveste m/indbygget sikkerhedssele, fabrikat Viking, type XXXXX Listen fortsættes med oplistning af udstyr. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 1 Afsnit: 4 Version: Skib.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1

12

13 Sikkerheds- og miljøbeskyttelsespolitik 2.1 Sikkerheds- og miljøbeskyttelsespolitik Foreningen til skonnerten Marthas restaurering vil gennem systematisk forebyggelse af skader og ved fokus på kritiske operationer maksimere sikker skibsdrift og beskyttelse af miljøet. Foreningen til skonnerten Marthas restaurering vil gennem systematisk planlægning og tilsyn sikre at alt arbejde kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Foreningen til skonnerten Marthas restaurering vil være forberedt på at håndtere nødsituationer gennem vedvarende planlægning, systematisk træning og dokumenterede procedurer for kritiske operationer. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 2 Afsnit: 1 Version: Politik.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1

14 10

15 Medlemspolitik 2.2 Medlemspolitik Driften af skonnerten Martha baseres på medlemmerne i foreningen. Desuden kan der blive tale om anvendelse af frivillig ulønnet arbejdskraft i forskellige situationer. Vedligeholdelse af skibet udføres dels ulønnet af foreningens medlemmer og forskellige betalte underleverandører. Medlemspolitikken indeholder følgende punkter: Introduktion for nye medlemmer Kompetenceudvikling Uddannelse Alkohol- og misbrugspolitik Introduktion for nye medlemmer Når man indmeldes i foreningen bliver der adgang til medlemssektionen på I medlemssektionen findes adgang til det samlede SMS system. I afsnit 6.6 er der beskrevet et introduktionsforløb første gang, et nyt medlem møder på skonnerten Martha til sejlads. Kompetenceudvikling Foreningen opfordrer alle medlemmer til løbende at deltage i de uddannelsesudbud, som udbydes af foreningen og andre i maritim sammenhæng. Foreningen opfordrer alle medlemmer til fortsat uddannelse udover de minimumskrav til fastlæggelse af besætning, som findes i afsnit 6.1. Uddannelse Se afsnit 6.4 Alkohol- og misbrugspolitik Se afsnit 2.3 Gyldig fra: 9/ Kapitel: 2 Afsnit: 2 Version: Personale.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 11

16 12

17 Alkohol- og misbrugspolitik 2.3 Alkohol- og misbrugspolitik Alkohol- og misbrugspolitikken i foreningen til skonnerten Marthas restaurering er udarbejdet af sikkerhedsudvalget. Det er ikke acceptabelt at personer under arbejde på eller omkring skonnerten Martha er indisponeret pga. alkoholindtagelse eller andet misbrug f.eks. piller eller euforiserende stoffer. Alkohol og andet misbrug af piller eller euforiserende stoffer bør adskilles fra arbejdet. Udgangspunktet er, at indtagelse af alkohol eller misbrug af piller/stoffer (f.eks. nervemedicin, sovemidler, stærkt opkvikkende midler) ikke er foreneligt med udførelsen af det daglige arbejde. Dette skyldes hensynet til sikkkerheden og trivslen indbyrdes mellem medlemmerne. Det forudsættes, at enhver indtagelse af alkohol under arbejde på eller omkring skonnerten Martha er af så begrænset omfang, at det ikke påvirker sikkerheden i forbindelse med arbejdet, ikke virker generende på kollegaer eller er med til at give omverdenen et forkert indtryk af foreningen til skonnerten Marthas restaurering. Under sejlads med skonnerten Martha, kan der tillades indtagelse af lyst/let og almindeligt øl. Det er op til den enkelte skipper at tillade, hvor dette må indtages under sejlads. Stærkt øl, vin og spiritus må ikke indtages under sejlads. Indtagelsen af stærkt øl, vin og spiritus skal under ophold i havn stoppe tids nok til, at alle ombord kan udføre arbejder i forbindelse med sejlads uden at være påvirket af alkohol. I øvrigt skal de generelle promillegrænser til enhver tid overholdes. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 2 Afsnit: 3 Version: Alkohol.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 13

18 14

19 Organisationsplaner 3.1 Organisationsplaner Rederiet er organiseret efter nedenstående organisationsplan Foreningens generalforsamling Foreningens formand (DPA), sejladskontor og arbejdskoordinator (Se bilag 20.1) Sikkerhedsudvalget Afgør suverænt forhold omkring SMS systemet (Se bilag 20.1) Skibet er organiseret efter nedenstående organisationsplan Skipper godkendes af foreningens bestyrelse og sikkerhedsudvalget Styrmand Besætning Gyldig fra: 9/ Kapitel: 3 Afsnit: 1 Version: Organisation.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 15

20 16

21 Rederen, ansvar og myndighed 3.2 Rederen, ansvar og myndighed Foreningen til skonnerten Marthas restaurerings bestyrelsesformand er overfor de maritime myndigheder, ansvarlig reder for skonnerten Martha, med myndighed til at udpege skippere og besætning. Rederens pligter udføres i samarbejde med bestyrelsen og sikkerhedsudvalget. Rederens navn fremgår af bilag Gyldig fra: 9/ Kapitel: 3 Afsnit: 2 Version: Rederen.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 17

22 18

23 Rederifunktionen (ansvarsfordeling) 3.3 Rederifunktionen (ansvarsfordeling) Stillingsbetegnelse: Bestyrelsesformand (Reder og DPA) Stillingsindehaver: Se bilag 20.1 Nærmeste overordnede: Generalforsamlingen Øverste leder af foreningen til skonnerten Marthas restaurering Stillingsbetegnelse: Arbejdskoordinator Stillingsindehaver: Se bilag 20.1 Nærmeste overordnede: Bestyrelsesformanden Koordinerer alt omkring den praktiske vedligeholdelse m.m. af skonnerten Martha Stillingsbetegnelse: Sejladskontor Stillingsindehaver: Se bilag 20.1 Nærmeste overordnede: Bestyrelsesformanden Koordinerer alt omkring sejladsplanlægning, udvælgelse af besætninger til de enkelte sejlture Stillingsbetegnelse: Sikkerhedsudvalg Stillingsindehaver: Se bilag 20.1 Nærmeste overordnede: Bestyrelsen Opbygger, vedligeholder, kontrollerer og auditerer det samlede SMS system Gyldig fra: 9/ Kapitel: 3 Afsnit: 3 Version: Rederfunk.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 19

24 20

25 Designeret person (DPA), ansvar og myndighed 4.1 Designeret person (DPA), ansvar og myndighed DPA for skonnerten Martha er foreningens formand. DPA har uddelegeret følgende ansvar til foreningens sikkerhedsudvalg: Effektiv implementering og vedligeholdelse af SMS systemet Udformningen og distributionen af nye eller ændrede procedurer samt hjemkaldelse af slettede procedurer Udførelse af audits både i land og om bord på skonnerten Martha Undersøgelse af rapporterede afvigelser sammen med DPA Sikre at SMS systemet er kendt og forstået af alle involverede både i land og til søs Forbindelsesled til skonnerten Martha med hensyn til SMS systemet Identificere behov for træning af den landbaserede rederiorganisation der er involveret i SMS systemet Sikre at der er tilstrækkelige resourser og landbaseret støtte efter behov Rapportere direkte til DPA på betydningsfulde områder vedrørende SMS systemet Gyldig fra: 9/ Kapitel: 4 Afsnit: 1 Version: DPA.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 21

26 22

27 Sikkerhedsudvalgets ansvar, myndighed og funktion 4.2 Sikkerhedsudvalgets ansvar, myndighed og funktion Sikkerhedsudvalget: Udvikler SMS systemet. Sørger for godkendelse og vedligeholdelse af SMS systemet (herunder audit) Rådgiver bestyrelsen i sikkerhedsspørgsmål - herunder konsekvenser Er klageinstans for foreningens medlemmer vedrørende sikkerhed Udfører kontrol af overholdelse af SMS systemet Kan stoppe skibets videre sejlads (ved afvigelser fra SMS systemet) Sikkerhedsudvalgets medlemmer fremgår af bilag Gyldig fra: 9/ Kapitel: 4 Afsnit: 2 Version: Sikudvalg.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 23

28 24

29 Skipperens ansvar og myndighed 5.1 Skipperens ansvar og myndighed Skipperen har pligt til, ansvar for og myndighed til at: Gennemføre sikkerheds- og miljøbeskyttelsespolitikken for foreningen til skonnerten Marthas restaurering (sørge for at SMS systemet overholdes om bord på skonnerten Martha) Motivere besætningen til at overholde denne politik Udstede hensigtsmæssige ordrer og instruktioner på en klar og tydelig måde Verificere, at SMS systemets fastsatte krav bliver overholdt Gennemgå SMS systemet og rapportere dets mangler til DPA Gyldig fra: 9/ Kapitel: 5 Afsnit: 1 Version: Føreransvar.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 25

30 26

31 Foreningens instruks til skipperen 5.2 Foreningens instruks til skipperen Skipperen udfører sit arbejde efter denne instruks: Instruks for skippere der fører skonnerten Martha under forsejlinger, sejlture og andre arrangementer, hvor skipperen er udpeget til dette arbejde: 1 Skipperen er overfor foreningen til Skonnerten Marthas restaurering ansvarlig for skibets drift. Skipperen udfører sit arbejde i henhold til SMS systemet. Skipperen skal udføre sit arbejde under iagttagelse af pligter og beføjelser i henhold til sølovens bestemmelser. 2 Skipperen skal drage omsorg for, at rutinemæssige reparationer og kontroller på dæk og i maskine udføres løbende mens skipperen er udpeget som skipper på skonnerten Martha. 3 Skipperen skal sikre sig, at besætningen uddannelsesmæssigt og fysisk er i stand til at varetage de forskellige arbejdsopgaver der er i forbindelse med sejlads med skonnerten Martha. 4 Skipperen skal ufortøvet underrette foreningens formand og sikkerhedsudvalget, såfremt uheld eller uforudsete hændelser influerer på skibets drift eller afstedkommer erstatningsansvar overfor personer eller andres ejendom. 5 Skipperen underretter foreningens formand, såfremt love, bekendtgørelser eller andre bestemmelser ændrer grundlaget for sejladsen. 6 Skipperen skal øjeblikkeligt søge havn, hvis skibet udsættes for hændelser, der gør fortsat sejlads usikker. Hvis nogen ombordværende udtrykker ønske om, at blive sat i land på grund af usikkerhed overfor fortsat sejlads, skal skipperen imødekomme dette ønske snarest muligt. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 5 Afsnit: 2 Version: Førerinstruks.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 27

32 28

33 Sammensætning af besætning forud for hver sejlads 6.1 Sammensætning af besætning forud for hver sejlads Foreningens sejladskontor fastsætter en besætning forud for hver sejlads iht. nedenstående bemandingsplan: Uddannelse Skipper (1) (Yachtskipper 3. gr.) Styrmand (1) (Duelighedsbevis) 1. Navigation ü ü 2. Radio ü ü Besætning Grundbesætning (4) For motor (2) 3. Motor og pumper ü Minimum 2 af disse grupper Øvrig besætning 4. Redningsmidler ü ü ü ü Instrueret 5. Brandslukning ü ü ü 6. Førstehjælp ü Minimum 2 af disse grupper 7. Skib for motor Trænet i: Brandpumpe Lænsepumper Mand over bord for motor Havnemanøvrer Ankring 8. Skib under sejl Trænet i: Mand over bord for sejl Sejlhåndtering 9. Sømandsskab Instrueret i: Gasinstallation Søklar Brandsikkerhed Skibets indretning ü ü ü Minimum 2 ü ü ü ü ü ü ü Sejladskontoret sørger løbende for, at dokumentation for ovenstående uddannelser findes ombord på skibet. Skipperen skal forud for hver sejlads have tilsendt en oversigt over, hvilke besætningsmedlemmer, der skal udfylde ovenstående bemandingsplan. Hvis nye medlemmer skal indgå i besætningen og deres dokumentation for uddannelse ikke er om bord på skibet, vedlægges dokumentationen de papirer, som skipperen skal have tilsendt før hver sejlads fra sejladskontoret. Hvis sejladskontoret ikke kan nå, at fremsende dokumentationen, skal besætningsmedlemmet selv medbringe kopier, så den ombordværende dokumentation bliver komplet. Skipperen sørger for afholdelse af nødvendige øvelser og udførelse af nødvendige instruktioner forud for hver sejlads. Skipperen skal sikre sig, at ovenstånde bemandingsplan til enhver tid er opfyldt. Nærmere beskrivelser af træning af de enkelte besætningsmedlemsgrupper findes i afsnit 6.4. Desuden findes procedurer for diverse instruktioner i forbindelse med sejlads med skonnerten Martha i kapitel 10. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 6 Afsnit: 1 Version: Besætning.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 29

34 30

35 Kontrol af besætningens certifikater m.m. 6.2 Kontrol af besætningens certifikater m.m. Hver enkelt besætningsmedlems certifikater, uddannelsesbeviser m.m. registreres hos sejladskontoret med udstedelses- og udløbsdato. Original eller kopi af certifikater, kursusbeviser m.m. opbevares på hver enkelt besætningsmedlems registreringsmappe hos sejladskontoret. Når sejladskontoret sender en oversigt over besætningens sammensætning for de enkelte sejladser, sender sejladskontoret samtidig kopier af certifikater, uddannelsesbeviser m.m., som ikke allerede findes ombord, således at skipperen kan kontrollere, at de til enhver tid er gyldige. Når certifikater, uddannelsesbeviser m.m. bliver ændret eller fornyet, er det rederiets sejladskontors ansvar at registrere dette og sørge for, at beviser m.m. bliver sendt til skibet, så sejladskontorets registreringer til enhver tid er opdateret også ombord på skibet. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 6 Afsnit: 2 Version: Kontrol.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 31

36 32

37 Rederiets instruks til besætningen 6.3 Rederiets instruks til besætningen Foreningen til skonnerten Marthas restaurering sørger løbende for udbud af træningssejladser, uddannelser til de forskellige kompetanceområder i bemandingsplanen. Det forventes at medlemmerne løbende deltager i træningssejladser og uddannelsestilbud, så sejlads altid kan foregå sikkerheds- og miljømæssigt korrekt og forsvarligt. Derfor skal medlemmerne være villige til at udnytte tilbud om træningssejladser og øvrige uddannelser. Motivation og kvalitet fremmes ved løbende under sejlads, at videregive sin viden om forskellige forhold ombord på skonnerten Martha. Foreningen forventer, at medlemmer og andre deltagere på sejladser: Altid opfører sig ansvarsfuldt overfor det, at sejle med skonnerten Martha Repræsenterer foreningen på en måde så offentligheden ikke får et dårligt intryk af foreningen og dens sejlads med skibet Behandler skibet så ødelæggelser ikke forekommer Foreningen forventer, at alle medlemmer uopholdent henvender sig til skipperen, hvis der er noget de føler sig utrygge ved under ophold ombord på skonnerten Martha. Alle ombordværende kan til enhver tid henvende sig direkte til sikkerhedsudvalget, hvis de ikke føler, at de kan komme til orde ombord på skonnerten Martha. Gyldig fra: 9/ Kapitel: 6 Afsnit: 3 Version: Besætinstruks.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 33

38 34

39 Træning i sikkerhed og miljøbeskyttelse 6.4 Træning i sikkerhed og miljøbeskyttelse Foreningen til skonnerten Marthas restaurering har etableret et efteruddannelsesprogram med det formål at sikre, at skonnerten Marthas besætninger er bedst muligt i stand til at varetage den særlige sejladsform, som sejlads med et større ældre sejlskib indebærer. Ingen kan sejle med skibet før de har gennemgået instruktion i redningsmidler og sømandsskab i almindelighed. Efteruddannelsesprogrammet indeholder følgende elementer for de enkelte besætningsmedlemsgrupper: Skipper, styrmand og grundbesætningsmedlem: 3 dages uddannelse: 1 dag teori og gennemgang af skibet og udrustningen 2 dage praktiske øvelser i havn og i søen med følgende indhold: 1. Redningsmidler: Redningsflåder, redningsveste, 2. Skib for motor: Betjening brand- og lænsepumper, mand over bord, havnemanøvrer og ankring 3. Skib under sejl: Mand over bord og sejlhåndtering 4. Sømandsskab: Gasinstallation, søklar, brandsikkerhed og skibets indretning 5. Førstehjælpsudstyr og medicinkiste Se uddannelsesplan i bilag Brandslukning - 3 timers uddannelse. Se uddannelsesplan i bilag Øvrige besætningsmedlemmer: Instrueres før deltagelse i sejlads: 1. Redningsmidler: Redningsflåder, redningsveste, 2. Sømandsskab: Gasinstallation, søklar, brandsikkerhed og skibets indretning Motor og teknik betjening: 1 dag kursus med teori og praktiske øvelser om motor, pumper og øvrig teknik 1. Motor og pumper Duelighedsbevis i motorpasning dækker dette behov. Se uddannelsesplan i bilag Førstehjælp: 1 dag kursus med teori og praktiske øvelser herunder gennemgang af medicinkiste og andre hjælpemidler ombord. 1. Førstehjælp Skippere med sønæringsbevis som Yachtskipper 2 eller højere har dette som del i uddannelsen. Andre førstehjælpskurser og uddannelser kan erstatte dette eksempelvis Dansk Røde Kors kursus i livreddende førstehjælp. Søfartsstyrelsens og telestyrelsens kurser i: Yachtskipper 3 eller højere dækker uddannelsesbehov for skipper Duelighedsbevis i sejlads eller højere dækker uddannelsesbehov for styrmand SRC radiotelefoni certifkat dækker behov for radio Gyldig fra: 9/ Kapitel: 6 Afsnit: 4 Version: Træning.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 35

40 36

41 Procedurer for overlevering 6.5 Procedurer for overlevering Ved et hvert besætningsskift foregår der en overlevering til den afløsende besætning. Skipperen skal hver gang han forlader skibet udfylde en tilstandsrapport over skibets drifts- og sikkerhedsmæssige tilstand. Den tiltrædende skipper skal kvittere for modtagelsen af tilstandsrapporten fra den foregående skipper. Tilstandsrapporterne opbevares ombord. Hvis en tiltrædende skipper ikke modtager en sådan tilstandsrapport, skal han ufortøvent meddele dette til foreningens sikkerhedsudvalg. Skipperen skal til enhver tid sikre sig, at besætningen er instrueret i de punkter, som alle skal være instrueret i, som det er anført i skibets bemandingsplan. Skipperen skal sikre sig, at skibet gennemgås før hver sejlads i henhold til SMS systemets procedurer. Tilstandsrapporten findes som bilag Gyldig fra: 9/ Kapitel: 6 Afsnit: 5 Version: Overlevering.indd Skrevet af: SU Godkendt af: SU Side 1 af 1 37

Skonnerten Martha. Safety Management System

Skonnerten Martha. Safety Management System Skonnerten Martha Safety Management System 2014 Gyldig fra 1/5 2014 Skrevet af SiU Godkendt af SiU Side 1 af 66 Forord til udgave 2014 Den foreliggende udgave er udgivet til brug for sæsonen 2014. I forhold

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage På kurset Søsikkerhed for erhvervsfiskere

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Version 1.0 Dato: 27. juli 2006 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed...

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS)

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) Søfartsstyrelsen, 27. november 2007 Alle skibe omfattet af ISPS koden skal udstyres med et sikringsalarmsystem efter nærmere

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav 8.1 Indledning En klub har mange interessenter som medlemmer, tilhængere, sponsorer, aktionærer og medierne som følger klubbens udvikling og resultater.

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006 UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0 Dato: 9. oktober 2006 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næste elever. Tak J I slutningen af

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007

Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007 Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007 Indhold: 1. Baggrund gyldighedsområde. 2. Form. 3. Ledelse/organisation 4. Kravspecifikation motorbåde (planende) 5. Kravspecifikation motorbådsbrugere

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

sikkerhedsregler gældende for chauffører og håndværkere, der færdes hos Reno djurs

sikkerhedsregler gældende for chauffører og håndværkere, der færdes hos Reno djurs sikkerhedsregler gældende for chauffører og håndværkere, der færdes hos Reno djurs 2 pyha! Vores mål er at forebygge ulykker, begrænse miljøpåvirkninger mest muligt og overholde lovkrav Pjecen retter sig

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Udkast til revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg)

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) SLUTSEDDEL Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) Dansk Sejlunion håber, at dette udkast kan være til gavn i forbindelse med indgåelse af aftaler. Der kan naturligvis være individuelle forhold,

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og beskæftigelse Kapitel 3 side 25 Uddannelse og beskæftigelse Siden 1996 har det været en betingelse, at man både opfylder et alderskrav og et uddannelseskrav for at blive fisker. Alderskravet er 16 år. Når man er fyldt

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA Version 1.0 Dato: 2. juli 2008 Bilag 1: Uddannelse og træning i radar, version 1, 25. juni 2001 Bilag 2: Uddannelse og træning i ARPA, version

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed.

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed. Nr. : 18684 Version : 04 Side 1 af 6 Velkommen til Statens Serum Institut (SSI) Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

EMUC Network Meeting 26/11-2014

EMUC Network Meeting 26/11-2014 EMUC Network Meeting 26/11-2014 Agenda Historik Hvordan udvikler A2SEA ISM systemerne i Crew bådene? Hvordan auditerer A2SEA deres ISM system ombord op skibene? Hvordan implementeres ISM / i skibene med

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014

Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014 Rådet for Større Badesikkerhed Revideret oplag Udsendt marts 2014 Rådet for Større Badesikkerhed er en almennyttig og humanitær organisation Rådets for Større Badesikkerheds overordnede vision er at det

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS)

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Indhold Kontaktinformation... 2 Præludium til samarbejde... 3 1. Generel adfærd og opførelse... 3 2. Kommunikation og information... 3 3. Autorisationer... 3 4.

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02. juli 2014. Svar på spørgsmål til EU-udbud Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib

J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02. juli 2014. Svar på spørgsmål til EU-udbud Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 DK-6792 Rømø Tlf: +45 72 54 36 34 CVR: 34372098 EAN: 5798000860674 vadehavet@danmarksnationalparker.dk www.nationalparkvadehavet.dk J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02.

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere