UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1"

Transkript

1 1 UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1 I medfør af 15, stk. 1, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne bekendtgørelse gælder for ikke-automatiske vægte. 2. I denne bekendtgørelse skelnes der mellem følgende anvendelsesområder for ikke-automatiske vægte: 1) Bestemmelse af massen ved kommercielle transaktioner. 2) Bestemmelse af massen ved beregning af afgift, told, skat, bonus, bøde, vederlag, godtgørelse eller betaling af lignende art. 3) Bestemmelse af massen med henblik på anvendelse af en lov eller en administrativ bestemmelse eller til brug for retslig ekspertise. 4) Bestemmelse af massen i medicinsk praksis ved vejning af patienter i forbindelse med helbredsovervågning, diagnose og medicinsk behandling. 5) Bestemmelse af massen ved fremstilling af receptpligtige lægemidler i apoteker og bestemmelse af massen ved analyser foretaget i medicinske og farmaceutiske laboratorier. 6) Fastsættelse af prisen ud fra massen ved direkte salg til offentligheden og fremstilling af færdigpakninger. 7) Alle andre end de i nr. 1-6 omhandlede formål. 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: Kapitel 2 Definitioner 1) Vægt: Et måleinstrument til bestemmelse af et legemes masse ved anvendelse af tyngdekraftens påvirkning af dette legeme. En vægt kan også anvendes til bestemmelse af andre masserelaterede størrelser, mængder, parametre eller karakteristika. 2) Ikke-automatisk vægt eller vægt: En vægt, der kræver en operatørs medvirken under vejningen. 3) Gøre tilgængelig på markedet: Levering af en vægt med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på EU-markedet som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag. 4) Bringe i omsætning: Første tilgængeliggørelse af en vægt på EU-markedet. 5) Fabrikant: En fysisk eller juridisk person, som fremstiller en vægt, eller som lader en sådan vægt konstruere eller fremstille og markedsfører denne vægt under eget navn eller varemærke. 1 Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte, EU-Tidende 2014, nr. L 96, s. 107.

2 2 6) Bemyndiget repræsentant: Enhver i EU etableret fysisk eller juridisk person, som har modtaget en skriftlig fuldmagt fra fabrikanten til at handle på dennes vegne i forbindelse med varetagelsen af specifikke opgaver. 7) Importør: Enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i EU, og som bringer en vægt med oprindelse i et tredjeland i omsætning på EU-markedet. 8) Distributør: Enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden ud over fabrikanten eller importøren, der gør en vægt tilgængelig på markedet. 9) Erhvervsdrivende: Fabrikanten, den bemyndigede repræsentant, importøren og distributøren. 10) Teknisk specifikation: Et dokument, der fastsætter, hvilke tekniske krav en vægt skal opfylde. 11) Harmoniseret standard: Harmoniseret standard som defineret i artikel 2, stk. 1, litra c, i Europa- Parlamentets og Rådets forordning 1025/2012/EU. 12) Akkreditering: Akkreditering som defineret i artikel 2, nr. 10, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 765/2008/EF. 13) Nationalt akkrediteringsorgan: Et nationalt akkrediteringsorgan som defineret i artikel 2, nr. 11, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 765/2008/EF. 14) Overensstemmelsesvurdering: En proces til påvisning af, om de væsentlige krav for en vægt i denne bekendtgørelse er opfyldt. 15) Overensstemmelsesvurderingsorgan: Et organ, der udfører overensstemmelsesvurderingsopgaver, herunder kalibrering, afprøvning, certificering og inspektion. 16) Tilbagekaldelse: Enhver foranstaltning, der har til formål at opnå, at en vægt, der allerede er gjort tilgængelig for slutbrugeren, returneres. 17) Tilbagetrækning: Enhver foranstaltning, der har til formål at forhindre, at en vægt i forsyningskæden gøres tilgængelig på markedet. 18) EU-harmoniseringslovgivning: Alle EU-retsakter, som harmoniserer betingelserne for markedsføring af produkter. 19) CE-mærkning: Mærkning, hvormed fabrikanten angiver, at vægten er i overensstemmelse med alle gældende krav i EUs harmoniseringslovgivning om anbringelse af denne mærkning. Kapitel 3 Væsentlige krav 4. De vægte, der anvendes eller er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, omhandlede formål, skal opfylde de i bilag 1 anførte væsentlige krav. Stk. 2. Er vægten udstyret eller forbundet med anordninger, som ikke anvendes eller er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, omhandlede formål, er de pågældende anordninger undtaget fra disse væsentlige krav. Kapitel 4 Erhvervsdrivendes forpligtelser Fabrikantens forpligtelser

3 3 5. Fabrikanten skal sikre, at vægte, der er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, og som bringes i omsætning, er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag Fabrikanten skal for vægte, der er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, udarbejde den tekniske dokumentation, jf. bilag 2, og gennemføre eller få gennemført den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure, jf. 34. Stk. 2. Fabrikanten skal udarbejde en EU-overensstemmelseserklæring og anbringe CE-mærkningen og den supplerende metrologimærkning på vægten, når den tekniske dokumentation er udarbejdet og overensstemmelsesproceduren er gennemført. 7. Fabrikanten skal opbevare den tekniske dokumentation og EU-overensstemmelseserklæringen i 10 år efter, at vægten er blevet bragt i omsætning. 8. Fabrikanten skal have procedurer for at sikre, at produktionsserier er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Der skal i fornødent omfang tages hensyn til ændringer i vægtens konstruktion eller kendetegn og til ændringer i de harmoniserede standarder eller andre tekniske specifikationer, som der er henvist til for at dokumentere en vægts overensstemmelse med de gældende krav. Stk. 2. Når det anses for hensigtsmæssigt som følge af de risici, der er forbundet med en vægt, der er bestemt til at anvendes til de formål, der er anført i 2, nr. 1-6, skal fabrikanten 1) foretage stikprøvekontrol af vægte, der er gjort tilgængelige på markedet, 2) undersøge og om nødvendigt føre register over klager a) over vægte, der ikke opfylder kravene, og b) over tilbagekaldelser af vægte og 3) holde distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning. 9. Fabrikanten skal sikre, at vægte er mærket i overensstemmelse med 28-30, inden de bringes i omsætning. 10. Fabrikanten skal sikre, at der for vægte, der er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, er en brugsanvisning og oplysninger på dansk eller engelsk til rådighed. Denne brugsanvisning og disse oplysninger samt eventuel mærkning skal være klar og forståelig. 11. Hvis en fabrikant ved eller burde vide, at en vægt, den pågældende har bragt i omsætning, ikke opfylder kravene i denne bekendtgørelse, skal den pågældende straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe vægten i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække den tilbage fra markedet eller kalde den tilbage. Stk. 2. Hvis en vægt udgør en risiko, skal fabrikanten straks 1) orientere Sikkerhedsstyrelsen herom, og 2) give nærmere oplysninger, herunder særligt om den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de foranstaltninger, der er truffet. Bemyndigede repræsentanter

4 4 12. Fabrikanten kan ved skriftlig fuldmagt udpege en bemyndiget repræsentant. Stk. 2. Forpligtelserne i henhold til 5 og forpligtelsen til at udarbejde teknisk dokumentation, jf. 6, stk. 1, kan ikke være en del af den bemyndigede repræsentants fuldmagt. 13. Bemyndigede repræsentanter skal udføre de opgaver, der er omfattet af den fuldmagt, de har modtaget fra fabrikanten. Fuldmagten skal som minimum sætte den bemyndigede repræsentant i stand til at: 1) Opbevare og stille EU-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen i 10 år efter, at vægten er bragt i omsætning. 2) Give Sikkerhedsstyrelsen den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere vægtens overensstemmelse med lovgivningen, når Sikkerhedsstyrelsen fremsætter en begrundet anmodning herom. 3) Samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen, når styrelsen anmoder herom, om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som de vægte, der er omfattet af den bemyndigede repræsentants fuldmagt, udgør. Importørens forpligtelser 14. Importøren må kun bringe vægte i omsætning, hvis de er i overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag Før importøren bringer vægte, der er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, i omsætning, skal importøren sikre, at fabrikanten har gennemført den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure, jf. 34. Stk. 2. Importøren skal derudover sikre, at 1) fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, jf. bilag 2, 2) vægtene er forsynet med CE-mærkning og den supplerende metrologimærkning, 3) vægtene er ledsaget af den krævede dokumentation, og 4) fabrikanten har opfyldt kravene i og 30, stk Hvis en importør ved eller burde vide, at en vægt, der er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, ikke er i overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag 1, må vægten ikke bringes i omsætning, før den er bragt i overensstemmelse med disse. Stk. 2. Hvis vægten udgør en risiko, skal importøren endvidere underrette fabrikanten og Sikkerhedsstyrelsen herom. 17. Importøren skal sikre, at der for vægte, der er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, er en brugsanvisning og oplysninger på dansk eller engelsk til rådighed. 18. Importøren skal sikre, at opbevaringen og transporten for vægte, der er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, og som importøren har ansvaret for, ikke bringer deres overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag 1, i fare , stk. 2, og 11 finder tilsvarende anvendelse for importøren.

5 5 20. Importøren skal i 10 år efter, at vægte, der er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, er bragt i omsætning, opbevare en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen, så den står til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen, og sikre, at den tekniske dokumentation kan stilles til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen, hvis der anmodes herom. Distributørens forpligtelser 21. En distributør skal, når denne gør en vægt tilgængelig på markedet, handle med fornøden omhu over for kravene i denne bekendtgørelse. 22. Før distributøren gør vægte, der er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, tilgængelige på markedet, skal distributøren kontrollere, at 1) de er forsynet med CE-mærkning og den supplerende metrologimærkning, 2) de er ledsaget af den krævede dokumentation, 3) der er en brugsanvisning og oplysninger på dansk eller engelsk til rådighed, jf. 10, 4) fabrikanten har opfyldt kravene i og 30, stk. 1, og 5) en eventuel importør har opfyldt kravene i 30, stk Hvis en distributør ved eller burde vide, at en vægt, der er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, ikke er i overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag 1, må vægten ikke gøres tilgængelig på markedet, før den er bragt i overensstemmelse med disse. Stk. 2. Hvis vægten udgør en risiko, skal distributøren endvidere underrette fabrikanten eller importøren og Sikkerhedsstyrelsen herom finder tilsvarende anvendelse for distributøren. 25. Hvis en distributør ved eller burde vide, at en vægt, den pågældende har gjort tilgængelig på markedet, ikke opfylder kravene i denne bekendtgørelse, skal den pågældende sikre sig, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at bringe vægten i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække den tilbage fra markedet eller kalde den tilbage. Stk. 2. Hvis en vægt udgør en risiko, skal distributøren straks 1) orientere Sikkerhedsstyrelsen herom, og 2) give nærmere oplysninger, herunder særligt om den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de foranstaltninger, der er truffet. Importørens og distributørens overtagelse af fabrikantens forpligtelser 26. Hvis importøren eller distributøren bringer en vægt i omsætning under sit navn eller varemærke, anses denne for at være fabrikant og er underlagt de samme forpligtelser som fabrikanten, jf Stk. 2. Stk. 1 finder tillige anvendelse, hvis importøren eller distributøren ændrer en vægt, der allerede er bragt i omsætning på en sådan måde, at det kan påvirke overensstemmelsen med de gældende krav. Erhvervsdrivendes identifikation af øvrige erhvervsdrivende

6 6 27. Erhvervsdrivende skal for vægte, der er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen identificere 1) enhver erhvervsdrivende, som har leveret en vægt til dem, og 2) enhver erhvervsdrivende, som de har leveret en vægt til. Stk. 2. Erhvervsdrivende skal kunne fremlægge de i stk. 1 nævnte oplysninger i en periode på 10 år efter, at de har fået leveret eller har leveret vægten. Kapitel 5 Mærkning 28. Vægte, der er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, skal, inden de gøres tilgængelige på markedet, være forsynet med de påskrifter, der fremgår af bilag 3, punkt 1. Stk. 2. Er vægte, jf. stk. 1, udstyret eller forbundet med anordninger, som ikke anvendes eller er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, skal hver af disse anordninger være forsynet med det symbol til angivelse af brugen, der fremgår af bilag 3, punkt 3, i en klart synlig og let læselig og uudslettelig form. 29. Vægte, der ikke er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, skal, inden de gøres tilgængelige på markedet, være forsynet med de påskrifter, der fremgår af bilag 3, punkt Vægte skal, inden de gøres tilgængelige på markedet, være mærket med oplysninger om fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse. Adressen skal angive ét sted, hvor fabrikanten kan kontaktes. Oplysningerne skal fremgå på et letforståeligt sprog. Stk. 2. Hvis fabrikanten ikke er etableret i EU, skal vægte, udover oplysninger i stk. 1, være mærket med oplysninger om importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse. Oplysningerne skal fremgå på et letforståeligt sprog. Stk. 3. Hvis påføring af oplysningerne om importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse, jf. stk. 2, vil kræve, at emballagen åbnes, kan oplysningerne anføres på emballagen eller i et dokument, der ledsager vægten. Kapitel 6 Vægtes overensstemmelse 31. Vægte må kun gøres tilgængelige på markedet og tages i brug, såfremt de overholder denne bekendtgørelse. Overensstemmelsesvurdering 32. Til at foretage overensstemmelsesvurdering skal fabrikanten benytte et bemyndiget organ, som er udpeget af Sikkerhedsstyrelsen, jf. 40, eller et bemyndiget organ udpeget af et andet EU-land. 33. Vægte, som er i overensstemmelse med harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, formodes at være i overensstemmelse med de væsentlige

7 7 krav i bilag 1. Dette gælder dog kun de krav i bilag 1, der er omfattet af de pågældende standarder eller dele deraf. 34. Ved vurderingen af vægtes overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag 1, skal fabrikanten følge en af følgende procedurer: 1) EU-typeafprøvning (modul B), jf. bilag 2, punkt 1, efterfulgt af et af følgende moduler: a) Typeoverensstemmelse på grundlag af kvalitetssikring af fremstillingsprocessen (modul D), jf. bilag 2, punkt 2, jf. dog stk. 2. b) Typeoverensstemmelse på grundlag af produktverifikation (modul F), jf. bilag 2, punkt 4. 2) Overensstemmelse på grundlag af enhedsverifikation (modul G), jf. bilag 2, punkt 6. Stk. 2. Typeoverensstemmelse på grundlag af kvalitetssikring af fremstillingsprocessen (modul D), jf. bilag 2, punkt 2, er ikke obligatorisk for vægte, som ikke anvender nogen elektrisk anordning, og i hvilke lastemålingsanordningen ikke anvender nogen fjeder til afbalancering af lasten. For disse vægte anvendes kvalitetssikring af fremstillingsprocessen (modul D1), jf. bilag 2, punkt 3, eller overensstemmelse på grundlag af produktverifikation (modul F1), jf. bilag 2, punkt 5. Stk. 3. Dokumenter og korrespondance vedrørende overensstemmelsesvurderingsprocedurer, jf. stk. 1, der vil blive gennemført i Danmark, skal udfærdiges på dansk eller engelsk eller på et sprog, som accepteres af det bemyndigede organ. EU-overensstemmelseserklæring 35. Når det er dokumenteret, jf. den i 34 nævnte procedure, at en vægt lever op til de væsentlige krav i bilag 1, skal fabrikanten udarbejde en EU-overensstemmelseserklæring, jf. stk. 2-3 og 36. Stk. 2. Ved at udarbejde en overensstemmelseserklæring står fabrikanten inde for, at vægten opfylder kravene i denne bekendtgørelse. Stk. 3. Hvis en vægt er omfattet af flere EU-retsakter, der kræver en EU-overensstemmelseserklæring, udfærdiges der en samlet EU-overensstemmelseserklæring, hvoraf det fremgår hvilke EU-retsakter, den vedrører, herunder hvor disse er offentliggjort. 36. EU-overensstemmelseserklæringen skal følge den skabelon, der er fastlagt i bilag 4, og skal løbende ajourføres. Stk. 2. EU-overensstemmelseserklæringen skal indeholde de elementer, der er anført i de relevante moduler i bilag 2. Stk. 3. EU-overensstemmelseserklæringen for en vægt, der er bragt i omsætning eller gjort tilgængelig i Danmark, skal være på dansk eller engelsk. Kapitel 7 CE-mærkning og den supplerende metrologimærkning 37. Overensstemmelsen med denne bekendtgørelse af en vægt, der er bestemt til at anvendes til de i 2, nr. 1-6, anførte formål, angives ved at forsyne den med en CE-mærkning og supplerende metrologimærkning, når vægten har gennemgået en overensstemmelsesvurdering, jf. 34. Stk. 2. CE-mærkningen og den supplerende metrologimærkning anbringes, før vægten bringes i omsætning.

8 8 38. CE-mærkningen er underkastet de generelle principper i artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 765/2008/EF. Stk. 2. De generelle principper i artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 765/2008/EF finder tilsvarende anvendelse for den supplerende metrologimærkning. Stk. 3. Den supplerende metrologimærkning består af versalet M og de sidste to cifre i årstallet for dets påsætning omgivet af et rektangel. Rektanglets højde skal svare til højden af CE-mærkningen. 39. CE-mærkningen og den supplerende metrologimærkning skal anbringes på vægten eller på mærkepladen, så de er synlige, let læselige og ikke kan slettes. Stk. 2. Den supplerende metrologimærkning skal følge umiddelbart efter CE-mærkningen. Stk. 3. Efter CE-mærkningen og den supplerende metrologimærkning anføres identifikationsnummeret på det eller de bemyndigede organer, der deltager i produktionskontrolfasen, jf. bilag 2. Identifikationsnummeret anbringes af det bemyndigede organ eller efter organets anvisninger af fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant. Stk. 4. Der kan efter CE-mærkningen, den supplerende metrologimærkning og identifikationsnummeret på det eller de bemyndigede organer anbringes en anden form for angivelse vedrørende risiko- eller brugskategori. Kapitel 8 Bemyndigede organer 40. Sikkerhedsstyrelsen udpeger bemyndigede organer til at foretage overensstemmelsesvurdering af vægte, jf. 32. Stk. 2. For at blive udpeget som bemyndiget organ skal et overensstemmelsesvurderingsorgan opfylde kravene i bilag 5. Stk. 3. Et overensstemmelsesvurderingsorgan skal ved udførelsen af arbejde i forbindelse med bemyndigelsen have tegnet en professionel ansvarsforsikring. Stk. 4. Et overensstemmelsesvurderingsorgan, der opfylder kravene i de relevante harmoniserede standarder eller dele heraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, formodes at opfylde kravene i stk. 2 og 3, for så vidt som de gældende harmoniserede standarder dækker disse krav. 41. Et overensstemmelsesvurderingsorgan skal være akkrediteret af DANAK, Den Danske Akkrediteringsfond, for de overensstemmelsesmoduler, organet ønsker at foretage. 42. Ansøgning om udpegning, jf. 40, sendes til Sikkerhedsstyrelsen og skal beskrive de overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, det eller de overensstemmelsesvurderingsmoduler og den eller de vægte, som organets ansøgning vedrører. Stk. 2. Ansøgningen skal vedlægges et akkrediteringscertifikat udstedt af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond, hvor det godtgøres, at organet opfylder kravene i 40, stk. 2 og Sikkerhedsstyrelsen meddeler Kommissionen og de øvrige medlemslande hvilke organer, der er udpeget til at foretage de i 34 beskrevne procedurer, samt hvilke overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, overensstemmelsesvurderingsmoduler og vægte, disse organer er udpeget til at varetage.

9 9 Stk. 2. Navnet på det bemyndigede organ, organets identifikationsnummer og angivelse af hvilke opgaver, bemyndigelsen omfatter, offentliggøres på Kommissionens liste over bemyndigede organer. Datterselskaber og underentreprise i tilknytning til bemyndigede organer 44. Hvis et bemyndiget organ i forbindelse med overensstemmelsesvurderingen giver bestemte opgaver i underentreprise eller anvender en dattervirksomhed, skal organet sikre, at underentreprenøren eller dattervirksomheden opfylder kravene i 40, stk. 2 og 3, ligesom Sikkerhedsstyrelsen skal underrettes herom. Stk. 2. Aktiviteter kan kun gives i underentreprise eller udføres af en dattervirksomhed, hvis kunden har givet sit samtykke hertil. 45. Det bemyndigede organ har det fulde ansvar for de opgaver, der udføres af en underentreprenør eller dattervirksomhed, uanset hvor disse er etableret. Stk. 2. Det bemyndigede organ skal kunne stille de relevante dokumenter vedrørende vurderingen af underentreprenørens eller dattervirksomhedens kvalifikationer og det arbejde, de har udført i henhold til bilag 2, til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen. Forpligtelser for bemyndigede organer 46. Et bemyndiget organ skal foretage overensstemmelsesvurderinger i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt i bilag 2, og proportionalitetsprincippet. Stk. 2. Det bemyndigede organ skal under udførelsen af sine aktiviteter tage de i bilag 5, punkt 5c, nævnte hensyn. Samtidig skal det bemyndigede organ dog respektere den grad af strenghed og det beskyttelsesniveau, der kræves for, at vægten overholder denne bekendtgørelse. 47. Hvis et bemyndiget organ finder, at vægten ikke opfylder kravene i bilag 1 eller de dertil svarende harmoniserede standarder, skal organet anmode fabrikanten om at træffe passende afhjælpende foranstaltninger og ikke udstede overensstemmelsesattest. 48. Hvis et bemyndiget organ i forbindelse med overvågning af vægtes overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag 1 finder, at en vægt, der allerede er udstedt en attest på, ikke længere opfylder kravene, skal organet anmode fabrikanten om at træffe passende foranstaltninger. Det bemyndigede organ skal om nødvendigt suspendere eller inddrage attesten. Stk. 2. Hvis fabrikanten ikke træffer afhjælpende foranstaltninger, eller hvis disse ikke har den ønskede virkning, skal det bemyndigede organ begrænse, suspendere eller inddrage eventuelle attester. Oplysningspligt for bemyndigede organer 49. De bemyndigede organer skal oplyse Sikkerhedsstyrelsen om 1) tilfælde, hvor udstedelse af en attest er blevet nægtet samt begrænsninger, suspenderinger eller inddragelser af attester, 2) forhold, der har indflydelse på omfanget af og betingelserne for udpegningen, og 3) anmodninger om oplysninger om udførte overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, som de har modtaget fra en markedsovervågningsmyndighed.

10 10 Stk. 2. Efter anmodning skal de bemyndigede organer endvidere oplyse om overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, der er udført inden for det område, hvor de er bemyndiget, og enhver anden aktivitet, der er udført, herunder grænseoverskridende aktiviteter og underentreprise. 50. Bemyndigede organer skal give de øvrige organer, der er bemyndiget i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU, og som udfører lignende overensstemmelsesvurderingsaktiviteter og dækker samme vægte, relevante oplysninger om spørgsmål vedrørende negative resultater af overensstemmelsesvurderinger. Efter anmodning skal der endvidere gives relevante oplysninger om positive resultater af overensstemmelsesvurderinger. Kontrol med bemyndigede organer 51. Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med de bemyndigede organer for at sikre, at organerne opfylder kravene som beskrevet i denne bekendtgørelse. Stk. 2. De bemyndigede organer skal i forbindelse med kontrollen fremsende dokumentation for, at kravene, jf. stk. 1, er opfyldt. 52. Sikkerhedsstyrelsen kan begrænse, suspendere eller inddrage bemyndigelsen, hvis det bemyndigede organ ikke opfylder 1) kravene i 40, stk. 2 og 3, eller 2) forpligtelserne i henhold til Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen underretter de øvrige EU-lande og Kommissionen om begrænsning, suspension eller inddragelse af en bemyndigelse, jf. stk. 1. Inddragelse af en bemyndigelse offentliggøres på Kommissionens hjemmeside. Stk. 3. Hvis en bemyndigelse begrænses, suspenderes eller inddrages, eller hvis det bemyndigede organ har indstillet sine aktiviteter, overfører dette organ sine sager til et andet bemyndiget organ eller til Sikkerhedsstyrelsen. Kapitel 9 Markedsovervågning 53. Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol og tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes. Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme og lokaliteter for at varetage hvervet med måleteknisk kontrol, jf. lovens 15, stk Sikkerhedsstyrelsen kan kræve meddelt alle oplysninger, som skønnes nødvendige for kontrollen og tilsynet. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte oplysninger skal af fabrikanten og importøren fremlægges på et for Sikkerhedsstyrelsen let forståeligt sprog.

11 De berørte erhvervsdrivende skal på enhver nødvendig måde samarbejde med henblik på Sikkerhedsstyrelsens evaluering af en vægt, hvor der er tilstrækkelig grund til at antage, at den udgør en risiko for samfundsinteresser, som er omfattet af denne bekendtgørelse. 56. Sikkerhedsstyrelsen kan meddele påbud om at fjerne CE-mærkning og supplerende metrologimærkning, hvis en vægt uretmæssigt er påført CE-mærkning og supplerende metrologimærkning. Erhvervsdrivendes foranstaltninger 57. Fabrikanten og importøren skal efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen samarbejde med styrelsen om foranstaltninger, der træffes, for at fjerne risici ved vægte, som den pågældende har bragt i omsætning. Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for den bemyndigede repræsentant for så vidt angår de vægte, der er omfattet af den pågældendes fuldmagt. Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for den distributør, der har gjort vægtene tilgængelige. 58. Hvis Sikkerhedsstyrelsen konstaterer, at en vægt udgør en risiko for samfundsinteresser, som er omfattet af denne bekendtgørelse, og den ikke overholder kravene i denne bekendtgørelse, anmoder Sikkerhedsstyrelsen straks den pågældende erhvervsdrivende om inden for en rimelig tidsfrist i forhold til risikoens art at træffe alle fornødne foranstaltninger ved 1) at bringe vægten i overensstemmelse med kravene i denne bekendtgørelse, 2) at trække vægten tilbage fra markedet eller 3) at kalde vægten tilbage. Stk. 2. Den pågældende erhvervsdrivende skal sikre, at der træffes alle de fornødne foranstaltninger over for alle de pågældende vægte, som den erhvervsdrivende har gjort tilgængelige på EU-markedet. Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen underretter det relevante bemyndigede organ om anmodninger efter stk Hvis den pågældende erhvervsdrivende ikke træffer de fornødne foranstaltninger inden for den frist, der er fastsat i henhold til 58, stk. 1, træffer Sikkerhedsstyrelsen de nødvendige foreløbige foranstaltninger for at 1) forbyde eller begrænse muligheden for, at vægten gøres tilgængelig på det danske marked, 2) påbyde den pågældende erhvervsdrivende at trække vægten tilbage fra markedet eller 3) påbyde den pågældende erhvervsdrivende at kalde vægten tilbage. Stk. 2. Hvis Kommissionen træffer afgørelse om, at en af Sikkerhedsstyrelsen truffet afgørelse som nævnt i stk. 1 skal ændres eller trækkes tilbage, tilpasser styrelsen sin afgørelse i overensstemmelse hermed eller trækker den tilbage. Vægte, som er i overensstemmelse med kravene, men som udgør en risiko 60. Hvis en vægt udgør en risiko for samfundsinteresser, som er omfattet af denne bekendtgørelse, selvom den opfylder kravene i denne bekendtgørelse, kan Sikkerhedsstyrelsen påbyde den erhvervsdrivende inden for en rimelig tidsfrist i forhold til risikoens art at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at

12 12 1) sikre, at vægten, når den bringes i omsætning, ikke længere udgør en risiko, 2) trække vægten tilbage fra markedet eller 3) kalde vægten tilbage. Stk. 2. Den pågældende erhvervsdrivende skal sikre, at der træffes foranstaltninger over for alle de pågældende vægte, som den erhvervsdrivende har gjort tilgængelige på EU-markedet. Stk. 3. Hvis Kommissionen træffer afgørelse om, at en af Sikkerhedsstyrelsen truffet afgørelse som nævnt i stk. 1 skal ændres eller trækkes tilbage, tilpasser styrelsen sin afgørelse i overensstemmelse hermed eller trækker den tilbage. Formelle mangler 61. Sikkerhedsstyrelsen kan påbyde den erhvervsdrivende inden for en nærmere angivet frist at bringe følgende forhold i orden: 1) CE-mærkning og den supplerende metrologimærkning anbragt i strid med artikel 30 i Europa- Parlamentets og Rådets forordning 765/2008/EF eller i strid med 37, stk. 2, og 39. 2) Manglende anbringelse af CE-mærkning og den supplerende metrologimærkning. 3) Manglende anbringelse af de i omhandlede påskrifter. 4) Identifikationsnummer udstedt af det bemyndigede organ, der mangler eller er anbragt i strid med 39, stk. 3, hvis et sådant organ har deltaget i produktionskontrolfasen. 5) EU-overensstemmelseserklæring, der ikke er udarbejdet eller ikke er udarbejdet korrekt. 6) Teknisk dokumentation, der mangler eller er ufuldstændig. 7) De i 30, stk. 1 og 2, omhandlede oplysninger mangler, er fejlagtige eller ufuldstændige. 8) Et eller flere af de øvrige administrative krav i 5-11, 14-20, 30 eller ikke er opfyldt. Stk. 2. Hvis forholdet ikke er bragt i orden inden den angivne frist, kan Sikkerhedsstyrelsen 1) forbyde, at vægten gøres tilgængelig på markedet, eller 2) påbyde de erhvervsdrivende, der udbyder vægten, at tilbagetrække eller tilbagekalde vægten. Kapitel 10 Klageadgang 62. Sikkerhedsstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. lovens 17, stk. 1. Stk. 2. Klager over afgørelser truffet af bemyndigede organer i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Sikkerhedsstyrelsen. 63. Med bøde straffes den, der Kapitel 11 Straffebestemmelser 1) i strid med 5, 6 eller 14 bringer vægte i omsætning, 2) i strid med 21, jf. 31, gør vægte tilgængelige på markedet,

13 13 3) i strid med 31 tager en vægt i brug, 4) undlader at opbevare dokumentationen efter 7, 20 eller 27, stk. 2, 5) undlader at forsyne vægte med den krævede mærkning, jf. 9, jf , 6) undlader at opfylde kravene om brugsanvisning og oplysninger, jf. 10, 17 eller 22, nr. 3, 7) undlader at kontrollere, at vægte er forsynet med krævede oplysninger, jf. 15, stk. 2, nr. 2-4, eller 22, nr. 1, 2, 4 og 5, 8) undlader at foretage den fornødne underretning af Sikkerhedsstyrelsen efter 11, stk. 2, nr. 1, 16, stk. 2, 19, jf. 11, stk. 2, 23, stk. 2, eller 25, stk. 2, 9) undlader at give Sikkerhedsstyrelsen en i henhold til 27 eller 54 afkrævet oplysning, eller 10) undlader at efterkomme et forbud eller et påbud meddelt efter 56 eller Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 12 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 64. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. april 2016, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan fra den 15. marts 2016 udpege bemyndigede organer, jf Vægte, der opfylder kravene i bekendtgørelse nr af 15. december 2003 om måletekniske kontrolbestemmelser for ikke-automatiske vægte, og som er bragt i omsætning inden den 20. april 2016, kan fortsat gøres tilgængelig på markedet og tages i brug. 66. I bekendtgørelse nr af 15. december 2003, som ændret ved bekendtgørelse nr. 809 af 28. juli 2008, bekendtgørelse nr. 348 af 30. marts 2010 og bekendtgørelse nr. 201 af 26. februar 2015, foretages følgende ændringer: 1. 1, stk. 5, 2-6, kapitel 2 og kapitel 3 ophæves , stk. 2,affattes således:»stk. 2. Overtrædelse af 12, stk. 4, straffes med bøde.«3. Bilag 1-6 ophæves.

14 14 Bilag 1 Væsentlige krav Den anvendte terminologi er den, som anvendes af Den Internationale Organisation for Retslig Metrologi. Indledende bemærkning Dersom vægten er udstyret eller forbundet med flere visnings- eller trykkeindretninger, som anvendes til de i 2 opregnede formål, skal de indretninger, som blot viser vejeresultaterne, men ikke har nogen betydning for, om vægten fungerer korrekt, ikke overholde de væsentlige krav, hvis vejeresultaterne trykkes eller registreres på en korrekt måde og uden at kunne slettes af en anden del af vægten, som opfylder de væsentlige krav, og idet de skal være tilgængelige for de to parter, der er berørt af vejningen. På vægte, der anvendes ved direkte salg til offentligheden, skal visnings- og udskrivningsindretningerne for sælger og kunde dog opfylde de væsentlige krav. Metrologiske krav 1. Måleenheder for masse De anvendte måleenheder for masse skal være lovlige i medfør af Rådets direktiv 80/181/EØF af 20. december 1979 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder. 2 Under denne betingelse er følgende måleenheder tilladt: a) SI-enheder: kilogram, mikrogram, milligram, gram, ton b) britisk enhed: troy ounce ved vejning af ædelmetaller c) anden enhed: metrisk karat ved vejning af ædelstene. For vægte, som anvender den ovenfor omhandlede britiske måleenhed for masse, skal de i det følgende specificerede relevante væsentlige krav omregnes til denne enhed ved anvendelse af simpel interpolation. 2. Nøjagtighedsklasser 2.1. Der er defineret følgende nøjagtighedsklasser: a) I Speciel b) II Fin c) III Middel d) IIII Grov 2 EUT L 39 af , s. 40

15 15 Specifikationerne for disse klasser er vist i tabel 1. Tabel 1 Nøjagtighedsklasser Klasse Verifikationsdelingsværdi (e) Minimumslast (Min) Antal verifikationsdelingsværdier n = ((Max)/(e)) minimumsværdi minimumsværdi maksimumsværdi I 0,001 g e 100 e II 0,001 g e 0,05 g 20 e ,1 g e 50 e III 0,1 g e 2 g 20 e g e 20 e IIII 5 g e 10 e Minimumslasten nedsættes til 5 e for vægte af klasse II og III, der anvendes til at fastsætte transporttariffer Delingsværdier Den faktiske delingsværdi (d) og verifikationsdelingsværdien (e) skal være af formen 1 10 k, 2 10 k, eller 5 10 k masseenheder, hvor k er et helt tal eller nul For alle vægte bortset fra vægte med ekstra visningsindretninger er d = e For vægte med ekstra visningsindretninger gælder følgende: e = 1 10 k g; d < e 10 d. Disse betingelser gælder ikke for vægte af klasse I med d < 10 4 g, hvor e = 10 3 g. 3. Klassifikation

16 Vægte med kun ét vejeområde Vægte udstyret med en ekstra visningsindretning skal tilhøre klasse I eller klasse II. For disse vægte fås minimumslastens nedre grænser fra tabel I ved i kolonne 3 at erstatte verifikationsdelingsværdien (e) med den faktiske delingsværdi (d). Hvis d < 10 4 g, kan maksimumslasten i klasse I være mindre end e Vægte med flere vejeområder Flere vejeområder er tilladt, forudsat at de er klart angivet på vægten. Hvert enkelt vejeområde klassificeres i henhold til punkt 3.1. Hvis vejeområderne falder inden for forskellige nøjagtighedsklasser, skal vægten opfylde de strengeste krav, som finder anvendelse for de nøjagtighedsklasser, hvori vejeområderne falder Fler-intervalvægte Vægte med ét vejeområde kan have adskillige vejeintervaller (fler-intervalvægte). Fler-intervalvægte skal ikke være udstyret med en ekstra visningsindretning Hvert af vejeintervallerne i på fler-intervalvægte er defineret ved dets verifikationsdelingsværdi e i med e (i + 1) > e i dets maksimumsnettolast Max i med Max r = Max dets minimumsnettolast Min i med Min i = Max (i 1) og Min 1 = Min hvor i = 1, 2, r, i = vejeintervalnummeret r = det totale antal vejeintervaller. Ved alle belastninger regnes med nettolasten uanset værdien af en eventuelt anvendt tara Vejeintervallerne klassificeres i henhold til tabel 2. Alle vejeintervaller skal falde inden for samme nøjagtighedsklasse, som er vægtens nøjagtighedsklasse.

17 17 Tabel 2 Fler-intervalvægte i = 1, 2, r i = vejeintervalnummeret r = det totale antal vejeintervaller Klasse Verifikationsdelingsværdi (e) Minimumslast (Min) Antal verifikationsdelingsværdier minimumsværdi minimumsværdi (1) n = ((Max i ) / (e (i+1) )) maksimumsværdi n = ((Max i ) / (e i )) I 0,001 g e i 100 e II 0,001 g e i 0,05 g 20 e ,1 g e i 50 e III 0,1 g e i 20 e IIII 5 g e i 10 e (1) For i = r gælder den tilsvarende kolonne i tabel 1 med e erstattet af e r. 4. Nøjagtighed 4.1. Ved anvendelsen af de i 34 omhandlede procedurer må visningsfejlen ikke overstige den maksimalt tilladelige visningsfejl som vist i tabel 3. I tilfælde af digital-visning korrigeres visningsfejlen for afrundingsfejlen. De maksimalt tilladelige fejl gælder nettoværdi og taraværdi for alle mulige belastninger, bortset fra forhåndsindstillede taraværdier. Tabel 3 Maksimalt tilladte fejl Last Klasse I Klasse II Klasse III Klasse IIII Maksimalt tilladte fejl 0 m e 0 m e 0 m 500 e 0 m 50 e ± 0,5 e

18 e < m e e < m e 500 e < m e 50 e < m 200 e ± 1,0 e e < m e < m e e < m e 200 e < m e ± 1,5 e 4.2. De maksimalt tilladte fejl under brug er to gange de maksimalt tilladte fejl som fastlagt i nr En vægts vejeresultater skal være repeterbare og skal kunne reproduceres uanset arten af visningsindretning eller vejemetode. Vejeresultaterne skal være tilstrækkeligt ufølsomme for ændringer af lastens placering på vejeladet. 6. Vægten skal være følsom over for meget små lastændringer. 7. Influensparametre og tid 7.1. Vægte af klasserne II, III og IIII, som kan forventes anvendt i skrå stilling, skal være tilstrækkeligt ufølsomme for den grad af skråstilling, som kan forekomme under normal brug Vægtene skal opfylde de metrologiske krav inden for det af fabrikanten specificerede temperaturområde. Værdien af dette område skal mindst være: a) 5 C for en vægt af klasse I b) 15 C for en vægt af klasse II c) 30 C for en vægt af klasse III eller IIII. Er der ikke fra fabrikantens side angivet nogen specifikation, gælder temperaturområdet 10 C til + 40 C Vægte tilsluttet elnettet skal opfylde de metrologiske krav under forsyningsbetingelser, som ligger inden for grænserne af normale netspændingsvariationer. Batteridrevne vægte skal vise, når spændingen falder under den nødvendige minimumsværdi, og skal under disse omstændigheder enten fortsat fungere korrekt eller automatisk sættes ud af drift Elektroniske vægte, bortset fra vægte af klasse I og klasse II, for hvilke e er mindre end 1 g, skal opfylde de metrologiske krav under betingelser med høj relativ fugtighed ved den øverste grænse af deres temperaturområde En langvarig belastning af en vægt af klasse II, III eller IIII skal have ubetydelig indflydelse på visningen i belastet tilstand eller på nulvisningen umiddelbart efter fjernelse af lasten.

19 Under andre betingelser skal vægtene enten fortsat fungere korrekt eller automatisk sættes ud af drift. Konstruktion og fremstilling 8. Generelle krav 8.1. Vægtenes konstruktion og fremstilling skal være af en sådan art, at vægtene vil bevare deres metrologiske kvaliteter, når de anvendes og installeres korrekt, og når de anvendes i det miljø, de er bestemt for. Massens værdi skal angives Når elektroniske vægte udsættes for forstyrrelser, må de ikke vise betydende fejl, eller betydende fejl skal automatisk detekteres og vises. Når elektroniske vægte automatisk detekterer en betydende fejl, skal en synlig eller hørbar alarm udløses og vedvare, indtil brugeren griber ind, eller fejlen forsvinder Kravene under punkt 8.1 og 8.2 skal til stadighed være opfyldt inden for et tidsrum, som er normalt i betragtning af vægtenes tilsigtede anvendelse. Digitale elektroniske anordninger skal altid kontrollere måleprocessen, visningsanordningen samt enhver datalagring og -overførsel. Er en betydende pålidelighedsfejl konstateret automatisk, skal en synlig eller hørbar alarm udløses og vedvare, indtil brugeren griber ind, eller fejlen forsvinder Er et ydre udstyr tilsluttet en elektronisk vægt via en passende grænseflade, må vægtens metrologiske egenskaber ikke påvirkes heraf Vægtene må ikke have egenskaber, som eventuelt vil kunne lette svigagtig anvendelse, og mulighederne for utilsigtet misbrug skal være minimale. Bestanddele, som ikke må demonteres eller justeres af brugeren, skal sikres mod noget sådant Vægte skal være udformet på en sådan måde, at den i denne bekendtgørelse fastsatte kontrol hurtigt lader sig udføre. 9. Angivelse af vejeresultater og andre vægtværdier Angivelsen af vejeresultater og andre vægtværdier skal være nøjagtig, entydig og ikke-misvisende, og visningsindretningen skal gøre det let at aflæse visningen under normale anvendelsesbetingelser. Navne og symboler for de under nr. 1 i dette bilag omhandlede måleenheder skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 80/181/EØF, tilføjet symbolet for metrisk karat, dvs. symbolet»ct«. Visning skal være umulig over maksimumsbelastningen (Max), forøget med 9 e.

20 20 En ekstra visningsindretning er kun tilladt efter decimalkommaet. En udvidet visningsindretning må kun anvendes midlertidigt, og udskrift skal ikke kunne finde sted under anvendelsen heraf. Sekundære visninger er tilladt, såfremt de identificeres på en sådan måde, at de ikke kan forveksles med primære visninger. 10. Udskrivning af vejeresultater og andre vægtværdier Trykte resultater skal være korrekte, passende identificeret og utvetydige. Skriften skal være klar, læselig, uudslettelig og varig. 11. Retstillingsmekanisme Hvor det er hensigtsmæssigt, skal vægte være forsynet med en retstillingsmekanisme og en libelle, som er tilstrækkelig følsom til at muliggøre en korrekt installation. 12. Nulstilling Vægte kan være udstyret med nulstillingsindretninger. Brugen af disse indretninger skal resultere i en nøjagtig nulstilling og må ikke give anledning til ukorrekte måleresultater. 13. Tara-indretninger og forhåndsindstillede tara-indretninger Vægte kan have en eller flere tara-indretninger og en forhåndsindstillet tara-indretning. Betjeningen af tara-indretningerne skal resultere i en nøjagtig indstilling af viseren på nul og skal sikre korrekt nettovejning. Betjeningen af den forhåndsindstillede tara-indretning skal sikre korrekt bestemmelse af den beregnede nettoværdi. 14. Vægte til direkte salg til offentligheden med en maksimumsbelastning på ikke over 100 kg: yderligere krav Vægte til direkte salg til offentligheden skal klart vise kunden alle væsentlige oplysninger om vejningen og i tilfælde af vægte med prisangivelse tillige om prisberegningen af det produkt, som købes. Hvis salgsprisen angives, skal den være nøjagtig. Vægte med prisudregning skal vise de væsentlige angivelser længe nok til at sætte kunden i stand til at læse dem ordentligt. Vægte med prisudregning må kun udføre andre funktioner end vejning og prisudregning af den enkelte artikel, såfremt alle visninger i forbindelse med alle transaktioner udskrives klart, utvetydigt og hensigtsmæssigt opstillet på en bon eller etiket til kunden. Vægtene må ikke have egenskaber, som direkte eller indirekte kan føre til visninger, hvis tolkning ikke er let eller ligetil. Vægtene skal sikre kunderne mod ukorrekte salgstransaktioner, som skyldes, at vægtene ikke fungerer korrekt.

21 21 Ekstra visningsindretninger og udvidede visningsindretninger er ikke tilladt. Supplerende indretninger er kun tilladt, såfremt de ikke muliggør svigagtig anvendelse. Vægte, der ligner de vægte, som normalt anvendes ved direkte salg til offentligheden, men som ikke opfylder kravene i dette nr., skal på en uudslettelig måde nær ved visningen være mærket»må ikke anvendes ved direkte salg til offentligheden«. 15. Vægte med prisetiketter Vægte med prisetiketter skal opfylde kravene til prisvisende vægte til direkte salg til offentligheden i den udstrækning, disse krav finder anvendelse på den pågældende vægt. Udskrivning af en prisetiket skal være umulig ved en belastning, som ligger under minimumsbelastningen.

22 22 Bilag 2 1. Modul B: EU-typeafprøvning Procedurer for overensstemmelsesvurdering 1.1. EU-typeafprøvning er den del af overensstemmelsesvurderingsproceduren, hvor et bemyndiget organ undersøger den tekniske konstruktion af en vægt og sikrer og erklærer, at den tekniske konstruktion af vægten opfylder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU 3, som den er omfattet af EU-typeafprøvningen kan gennemføres på en af følgende måder: undersøgelse af et prøveeksemplar af hele vægten (produktionstype), der er repræsentativ for den påtænkte produktion vurdering af egnetheden af vægtens tekniske konstruktion ved undersøgelse af den tekniske dokumentation og den støttedokumentation, der er omhandlet i punkt 1.3, samt undersøgelse af prøveeksemplarer af en eller flere kritiske dele af vægten, der er repræsentative for den påtænkte produktion (kombination af produktionstype og konstruktionstype) vurdering af egnetheden af vægtens tekniske konstruktion gennem undersøgelse af den tekniske dokumentation og den støttedokumentation, der er omhandlet i punkt 1.3, uden undersøgelse af et prøveeksemplar (konstruktionstype) Fabrikanten skal indgive ansøgning om EU-typeafprøvning til et enkelt bemyndiget organ efter eget valg. Ansøgningen skal indeholde: a) fabrikantens navn og adresse og desuden fabrikantens bemyndigede repræsentants navn og adresse, hvis ansøgningen indgives af denne b) en skriftlig erklæring om, at samme ansøgning ikke er indgivet til et andet bemyndiget organ c) den tekniske dokumentation. Dokumentationen skal gøre det muligt at vurdere, om vægten er i overensstemmelse med de relevante krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU, og skal indeholde en fyldestgørende analyse og vurdering af risikoen/risiciene. Den tekniske dokumentation skal indeholde en beskrivelse af de gældende krav og, i det omfang det er relevant for vurderingen, af vægtens konstruktion, fremstilling og brug. Den tekniske dokumentation skal, hvor det er relevant, mindst indeholde følgende elementer: i) en generel beskrivelse af vægten ii) konstruktions- og produktionstegninger samt oversigter over komponenter, delmontager, kredsløb osv. 3 Direktiv 2014/31/EU gennemføres i dansk ret ved denne bekendtgørelse.

23 23 iii) de beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for at forstå disse tegninger og oversigter, og hvordan vægten fungerer iv) en liste over de helt eller delvist anvendte harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, samt, såfremt disse harmoniserede standarder ikke er blevet anvendt, beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde de væsentlige krav i denne bekendtgørelse, herunder en liste over andre relevante tekniske specifikationer, som er anvendt. I tilfælde af delvis anvendelse af harmoniserede standarder skal den tekniske dokumentation angive, hvilke dele der er anvendt v) resultater af konstruktionsberegninger, kontrolundersøgelser mv. og vi) prøvningsrapporter d) prøveeksemplarer, som er repræsentative for den påtænkte produktion. Det bemyndigede organ kan anmode om flere prøveeksemplarer, hvis det er nødvendigt for at gennemføre prøvningsprogrammet e) støttedokumenter, der viser, at den tekniske konstruktion er egnet. I disse støttedokumenter skal nævnes al dokumentation, der er blevet anvendt, særlig hvis de relevante harmoniserede standarder ikke er blevet anvendt fuldt ud. I støttedokumentationen skal om nødvendigt indgå resultaterne af prøvninger, som er blevet foretaget i overensstemmelse med andre relevante tekniske specifikationer af fabrikantens laboratorium eller af et andet prøvningslaboratorium på hans vegne og ansvar Det bemyndigede organ skal: vedrørende vægten: undersøge den tekniske dokumentation og støttedokumentationen for at vurdere, om vægtens tekniske konstruktion er i orden vedrørende prøveeksemplaret/prøveeksemplarerne: kontrollere, at prøveeksemplaret/prøveeksemplarerne er fremstillet i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og fastslå, hvilke elementer der er konstrueret i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i de pågældende harmoniserede standarder, samt hvilke elementer der er konstrueret i overensstemmelse med andre relevante tekniske specifikationer foretage eller lade foretage de nødvendige undersøgelser og prøvninger til kontrol af, om de relevante harmoniserede standarder er blevet anvendt korrekt, hvis fabrikanten har valgt at anvende de løsninger, der er omhandlet heri foretage eller lade foretage de nødvendige undersøgelser og prøvninger til kontrol af, om fabrikantens løsninger opfylder de væsentlige krav i dette Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

24 /31/EU, hvis fabrikanten har valgt ikke at anvende de løsninger, der er omhandlet i de relevante harmoniserede standarder, men andre relevante tekniske specifikationer aftale med fabrikanten, hvor undersøgelserne og prøvningerne skal foretages Det bemyndigede organ udarbejder en evalueringsrapport om aktiviteterne i henhold til punkt 1.4 og resultatet af disse. Uden at dette berører det bemyndigede organs ansvar over for de bemyndigende myndigheder, offentliggør det bemyndigede organ ikke indholdet af denne rapport, hverken helt eller delvist, uden fabrikantens samtykke Hvis typen opfylder de krav i denne bekendtgørelse, som finder anvendelse på den pågældende vægt, udsteder det bemyndigede organ en EU-typeafprøvningsattest til fabrikanten. Denne attest skal indeholde fabrikantens navn og adresse, resultaterne af undersøgelsen, eventuelle betingelser for dens gyldighed og de nødvendige oplysninger til identificering af den godkendte type. Der kan være et eller flere bilag til EU-typeafprøvningsattesten. EU-typeafprøvningsattesten og bilagene dertil skal indeholde alle relevante oplysninger med henblik på en vurdering af de fremstillede vægtes overensstemmelse med den undersøgte konstruktion, herunder kontrol under brug. EU-typeafprøvningsattesten skal have en gyldighedsperiode på ti år fra udstedelsesdatoen og kan fornyes for yderligere perioder på ti år ad gangen. Ved væsentlige ændringer af vægtens konstruktion, f.eks. som følge af anvendelse af ny teknik, kan EU-typeafprøvningsattestens gyldighedsperiode begrænses til to år og forlænges med tre år. Hvis typen ikke opfylder de relevante krav i denne bekendtgørelse, afviser det bemyndigede organ at udstede en EU-typeafprøvningsattest og oplyser ansøgeren herom og giver en detaljeret begrundelse for afslaget Det bemyndigede organ skal holde sig ajour med eventuelle ændringer i det generelt anerkendte teknologiske stade, som tyder på, at den godkendte type måske ikke længere opfylder de gældende krav i denne bekendtgørelse, og beslutter, om sådanne ændringer kræver yderligere undersøgelser. I bekræftende fald underretter det bemyndigede organ fabrikanten herom. Fabrikanten skal underrette det bemyndigede organ, som opbevarer den tekniske dokumentation om EUtypeafprøvningsattesten, om alle ændringer til den godkendte type, som kan påvirke vægtens overensstemmelse med de væsentlige krav i denne bekendtgørelse eller betingelserne for den pågældende attests gyldighed. Sådanne ændringer kræver en tillægsgodkendelse i form af en tilføjelse til den oprindelige EU-typeafprøvningsattest Hvert bemyndiget organ oplyser sin bemyndigende myndighed om de EU-typeafprøvningsattester og/eller eventuelle tillæg hertil, som det har udstedt eller trukket tilbage, og stiller med jævne mellemrum eller efter anmodning listen over sådanne attester og/eller eventuelle tillæg hertil, der er blevet afvist, suspenderet eller på anden måde begrænset, til rådighed for sin bemyndigende myndighed. Hvert bemyndiget organ oplyser de øvrige bemyndigede organer om de EUtypeafprøvningsattester og/eller tillæg hertil, som det har afvist, trukket tilbage, suspenderet eller på anden måde begrænset, og, efter anmodning, om sådanne attester og/eller tillæg hertil, som det har udstedt.

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

Bekendtgørelse om måletekniske kontrolbestemmelser for ikke-automatiske vægte 1)

Bekendtgørelse om måletekniske kontrolbestemmelser for ikke-automatiske vægte 1) BEK nr 1143 af 15/12/2003 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 515-10-00004. Senere ændringer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B 9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B Moduler for overensstemmelsesvurdering EF-TYPEAFPRØVNING (modul B) 1. Et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et prøveeksemplar, som er repræsentativt for

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1)

Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1) BEK nr 311 af 30/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 120-01-00001 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF L 390/24 31.12.2004 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

Bilag 7. Udkast til. Bekendtgørelse om anvendelse af ikke-automatiske vægte. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Bilag 7. Udkast til. Bekendtgørelse om anvendelse af ikke-automatiske vægte. Kapitel 1. Anvendelsesområde Bilag 7 Udkast til Bekendtgørelse om anvendelse af ikke-automatiske vægte I medfør af 15, stk. 1, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 28. juni

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

- og de enkelte aktørers rolle

- og de enkelte aktørers rolle CE-mærkning 13. sep. 11 CE-mærkning - og de enkelte aktørers rolle Indlæg på temadagen for fyrværkeribranchen Tirsdag den 13. sept. 2011 v/annette, DI Annette Chefkonsulent i Europapolitisk Funktion, DI

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 (Ændring af kravene til bemyndigede organer, sporbarhed mv.) 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/31/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/31/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/107 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/31/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende tilgængeliggørelse på markedet

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere 1)

UDKAST Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere 1) 12. august 2015 UDKAST Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere 1) I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 3, 6, stk. 3, 7, stk. 2, 8, stk. 3, 9, stk. 3, 11, 13, 17, stk. 4, 20, 21, stk. 1, og

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet

UDKAST. Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet UDKAST Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet I medfør af 56 og 102 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 4 i bekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) 2015/1 LSF 92 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin. Energistyrelsen, j.nr. 2015-6274 Fremsat den

Læs mere

(EUT L 170 af 30.6.2009, s. 1)

(EUT L 170 af 30.6.2009, s. 1) 2009L0048 DA 20.07.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/48/EF af 18. juni 2009 om

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1) BEK nr 522 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j. nr. 420-01-00004 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) BEK nr 295 af 18/03/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-470

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/357 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

Bekendtgørelse om personligt sikkerhedsudstyr, der anvendes på færdselslovens område (cykelhjelme, personreflekser m.m.) 1

Bekendtgørelse om personligt sikkerhedsudstyr, der anvendes på færdselslovens område (cykelhjelme, personreflekser m.m.) 1 Bekendtgørelse om personligt sikkerhedsudstyr, der anvendes på færdselslovens område (cykelhjelme, personreflekser m.m.) 1 I medfør af 68, stk. 1 og stk. 2, 81 a og 118, stk. 8, i færdselsloven jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 20. juni 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktivt, implantabelt C1 medicinsk udstyr (90/385/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 20. juni 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktivt, implantabelt C1 medicinsk udstyr (90/385/EØF) 1990L0385 DA 11.10.2007 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 20. juni 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Bilag 6. Udkast til. Bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Bilag 6. Udkast til. Bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte. Kapitel 1. Anvendelsesområde Bilag 6 Udkast til Bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte I medfør af 15, stk. 1, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 28. juni 2016,

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I medfør af 3, nr. 2, 3, 6, 7, 8, 9 og 13, 3 a, stk. 4, 5, nr. 1-4, og 7, stk. 2, i lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler,

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 VTO - Vils Tegloverliggere A/S Næssundvej 171 7980 Vils Att.: Thomas Jensen 2012.06.13 [emnenr]/[ordrenr] ehk/[init] CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 Murværkskonsoller,

Læs mere

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2338517-14/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 2001/95/EF og forordningen om gensidig

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU. af 26. februar 2014

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU. af 26. februar 2014 Bilag 1 I bilaget er gengivet Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2014/33/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer. Direktivet

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

23. november Nr EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU. af 26. februar 2014

23. november Nr EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU. af 26. februar 2014 23. november 2015. 3 Nr. 1304. Bilag 1 I bilaget er gengivet Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2014/29/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af simple

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 (Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen) I medfør af 4, stk. 1, 22, stk. 3 og 4,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/79 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet

Læs mere

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 11. maj 2006 om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede

Læs mere

Høringsudkast af 21. november 2005

Høringsudkast af 21. november 2005 Høringsudkast af 21. november 2005 Bekendtgørelse om transport og import af genetisk modificerede organismer 1 I medfør af 10 stk. 2, 13, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 19, 27, stk. 1 og 2 og 36 i lov om miljø

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand. Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen

MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand. Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen Hvorfor NLF? Hvad er NLF? EU-direktiver efter den nye metode er udstedt over en

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/251 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER 19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/74/EF af 18. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF og af direktiv 2005/78/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

ATEX FORUM 29. april 2014

ATEX FORUM 29. april 2014 ATEX FORUM 29. april 2014 Grænsefladen mellem ATEX og MD NLF-pakken og ændringer i ATEX/94 direktivet. - Nyt ATEX 2014/34/EU direktiv. 20140429/Erik Lund Lauridsen Slide 1 MD- og ATEX-direktiverne 20140429/Erik

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/45 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af simple trykbeholdere

Læs mere

Forslag. Lov om produktsikkerhed 1)

Forslag. Lov om produktsikkerhed 1) 2009/1 LSF 41 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-31-00004 Fremsat den 22. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Afregningsgodkendte Vægte

Afregningsgodkendte Vægte Min baggrund Afregningsgodkendte Vægte 16 års erfaring med typegodkendelse af vægte Deltager i standardisering arbejdet for vægte i OIML regi Medlem af WELMEC s arbejdsgruppe for vægte Medlem af WELMEC

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF 9.4.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 91/13 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF af 8. april 2005 om principper og detaljerede retningslinjer for god klinisk praksis i forbindelse med testpræparater til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter 1)

Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter 1) Udkast til Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter 1) I medfør af 15, stk. 1, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/32/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/32/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/149 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/32/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter 1)

Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter 1) BEK nr 1382 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 515-10-00012 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 189/164 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/68/EU af 15. maj 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 1311 af 04/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5201-0045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om kliniske forsøg med lægemidler

Forslag. Lov om kliniske forsøg med lægemidler Lovforslag nr. L 142 Folketinget 2015-16 Fremsat den 26. februar 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde) Forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler Afsnit I Kliniske forsøg Kapitel 1

Læs mere

Udkast til forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 1. Afsnit I Formål, anvendelsesområde m.v.

Udkast til forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 1. Afsnit I Formål, anvendelsesområde m.v. Udkast til forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 1 Afsnit I Formål, anvendelsesområde m.v. Kapitel 1 Formål 1. Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol 8.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 146/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/309 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære 1) BEK nr 1305 af 23/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20150039085 Senere ændringer til

Læs mere

Bilag 2. Udkast til. Kapitel 2 Definitioner

Bilag 2. Udkast til. Kapitel 2 Definitioner Bilag 2 Udkast til Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter I medfør af 15, stk. 1, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling,

Læs mere

PRESSEORIENTERING FYRVÆRKERI I DANMARK FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN, DECEMBER 2014

PRESSEORIENTERING FYRVÆRKERI I DANMARK FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN, DECEMBER 2014 PRESSEORIENTERING FYRVÆRKERI I DANMARK FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN, DECEMBER 2014 FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN Brancheforeningen består p.t. af 9 virksomheder, der importerer nytårsfyrværkeri og 7 virksomheder,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 870 af 08/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7031-00026 Senere ændringer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 13. februar 2014 (OR. en) 2011/0353 (COD) PE-CONS 51/13 ENT 187 MI 547 CONSOM 125 COMPET 467 CODEC 1476 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) I medfør af 1, stk. 4-6, 4, stk. 5, 14, stk. 3, 17, stk. 2, 18, stk. 6, 20, stk. 3, 23, stk. 3, 31, stk. 2, og 48, stk. 2, i lov nr. 260 af

Læs mere