Høringssvar vedr. Skolepolitisk målsætning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedr. Skolepolitisk målsætning"

Transkript

1 Høringssvar vedr. Skolepolitisk målsætning 1

2 Indholdsfortegnelse Andst Skole, bestyrelse... 3 Andst Skole, MED... 4 Askov-Malt Skole, bestyrelse og MED... 5 Brørupskolen, bestyrelse... 6 Bække Skole, bestyrelse... 7 Føvling Skole, bestyrelse og MED... 8 Gesten Skole, bestyrelse... 9 Gesten Skole, MED Glejbjerg Børne- og Skolecenter, bestyrelse Glejbjerg, MED Grønvangskolen, bestyrelse Grønvangskolen, MED Holmeåskolen, bestyrelse Højmarkskolen, MED Højmarkskolen, bestyrelse Jels Skole, bestyrelse og MED Lintrup Børnecenter, bestyrelse og MED Rødding Skole, bestyrelse og MED Skodborg Skole, bestyrelse Skodborg Skole, MED Østerbyskolen, bestyrelse Vejen Lærerkeds BUPL Handicaprådet

3 Andst Skole, bestyrelse Store Andst 9. december 2013 Høringssvar vedr. skolepolitisk målsætning Fællesbestyrelsen ved ABC Andst Børnecenter har læst Vejen Kommunes forslag til den skolepolitiske målsætning igennem. Bestyrelsen ønsker at udtrykke en bekymring omkring, citat: Mindst 80 % * af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i nationale test. Vi ser en risiko for at undervisningen i perioder kan gå hen og blive gøre klar til test - træning. Vi ønsker at man i højere grad skeler til det enkelte barn og dets muligheder og potentialer frem for 100% at vægte nationale tests resultater. På vegne af bestyrelsen Rikke Ulbrandt Henriksen og Tage Svendsen 3

4 Andst Skole, MED Høringssvar: Skole politisk målsætning Andst skole 2.dec MED udvalg ved Andst skole har taget forslaget til efterretning. MED udvalget Andst skole 4

5 Askov-Malt Skole, bestyrelse og MED Byrådet ved Vejen Kommune Høring vedr. Udkast til skolepolitisk målsætning Skolebestyrelsen ved Askov-Malt Skole har følgende kommentarer: Der bør fra centralt hold opfordres og understøttes kraftigt til, at hver enkelt skole nu nytænker skolen. Vi håber, reformen kommer til at betyde, at der bliver forskel på skolernes tilbud, så der bliver noget at vælge mellem og skolerne samtidig får nye erfaringer at trække på skolerne imellem. Der bør derfor indskrives i målsætningen, at kommunen ønsker at skabe en ny folkeskole på hver eneste skole - og at Vejen Kommunen bakker lærerne og andet personale op i alle de nye gode initiativer, der forhåbentlig kommer på bordet. Generelt er det godt med klare resultatmål, men der fokuseres for meget på test i forhold til trivsel. Samtidig har skolebestyrelserne brug for klare definitioner af det nye læringsbegreb, så det reelt bliver muligt at følge op på resultaterne. Hvordan skal vi fx måle/vide, om der er tilstrækkelige sociale og pædagogiske rammer, hvis et mål ikke er opnået? Folkeskolen skal ikke kun levere faglighed til børnene, men også vigtige indspark i forbindelse med dannelsesprocessen hos eleverne. Hvordan skal dette måles? Vi efterlyser et målbart resultat, som kan anvendes til sikring af, at eleverne fagligt er nået langt nok, når de forlader 6. klasse og sammenlægges på overbygningsskolerne. Vi værdsætter, at der fremover i endnu højere grad skal fokuseres på den enkelte elevs læring. Vi er dog som forældre bekymrede for, hvorfra ressourcerne skal komme til alt det individuelle. Elevsamtaler tager fx en del ekstra tid, og vil i perioder være årsag til, at andre lærere skal holde øje med flere elever. Det giver udfordringer, når der indimellem opstår konfliktsituationer i klasserne. Det vil endvidere kræve yderligere ressourcer at nytænke undervisningen, så alle børn fx gennem mere kreativ undervisning kommer til at nå målsætningen. Det fremgår ikke tydeligt nok, hvordan forældrene inddrages i opnåelse af målene. Vi efterlyser endvidere en klar definition af skolebestyrelsernes rolle i forbindelse med opfølgning på resultaterne. På Skolebestyrelsens vegne Tine Lykke Thomsen Formand for bestyrelsen Pernille Bøss Skoleleder 5

6 Brørupskolen, bestyrelse Høringssvar vedr. udkast til skolepolitisk målsætning Dato: 6. december 2013 Brørupskolens skolebestyrelse har gennemgået udkast til skolepolitisk målsætning og har følgende kommentarer. Vi ser positivt på at man i Vejen kommune opsætter fælles mål. Desuden ser vi med glæde på at fokus på den enkelte elev bibeholdes, samtidig med at trivsel er i højsæde. Men vi ser med bekymring på at, der ikke lægges op til at indsatsen for at nå de fælles mål, kræver forskelligartet indsats og ikke mindst forskellige økonomiske ressourcer. Vi tror det er umådeligt vigtigt at det også her beskrives at udgangspunktet ikke er ens, uden at negligere at vi skal bibeholde de positive høje forventninger til alle. Vi ønsker ikke A og B skoler i kommunen. Desuden skal det sikreres at netop de skoler med et lavere udgangspunkt og en deraf kommende større udvikling får tildelt de faglige og økonomiske resurser som det kræves for at løfte denne opgave. Vi er fuldt ud klar over at der i den nuværende tildelingsmodelen er taget hensyn til den socioøkonomiske profil på de enkelte skoler. Men kan frygte at dette over tid forsvinder. Ydermere må vi gentage vores bekymring fra drøftelsen af tildelingsmodellen, at den ikke kun har basis i en socioøkonomisk profil med også er baseret på skolens størrelse, klasseantal og basis driftsomkostninger. Derfor er de store skoler med til at støtte driften af de små skoler og derved mister bl.a. Brørupskolen penge til fordel for den socioøkonomiske tildeling. Vi håber derfor at kommunen allerede i den skolepolitiske målsætning vil sikrere at skolerne får tildelt de faglige og økonomiske resurser der kræves. På vegne af skolebestyrelsen på Brørupskolen Formand Sanne S. Nielsen 6

7 Bække Skole, bestyrelse Vejen Kommune Skoleafdelingen Områdekontor Brørup 6650 Brørup Bække den 10. december 2013 Høringssvar vedr. skolepolitisk målsætning Vi anerkender i hovedtræk formuleringerne i de skolepolitiske målsætninger. Vi ser med tilfredshed på, at afsnittet om læringsperspektivet i høj grad er formuleret med afsæt i folkeskolereformen. Tilsvarende ser vi, at Vejen Kommune udtrykker flotte ambitioner omkring udvikling af læring og undervisning. Vi bemærker dog, at der i sagsfremstillingen til de skolepolitiske mål står, at udkastet endvidere bygger på intentionerne i reformen om at fokusere på få, men klare resultatmål. Dette kan vi kun bakke op. I vores perspektiv bør sådanne mål være operationelle og gennemskuelige. Som vi læser flere af målene, så er de særdeles uklare. Dermed at de meget vanskelige at forholde sig til. Vi har den forståelse, at vi som skolebestyrelse bør have mulighed for at forholde os til konkrete og klare mål, hvis høringen skal give mening. Vi vil derfor tillade os at foreslå, at resultatmålene bliver genovervejet og formuleret på en anderledes måde, hvorefter disse alene bliver sendt i høring igen. Med venlig hilsen Jens Erik Iversen formand 7

8 Føvling Skole, bestyrelse og MED Skolebestyrelsen ved Føvling Skole synes, at det er positivt, at der sættes mål for elevernes skolegang. Det er desuden positivt, at der også sættes mål for elevernes trivsel og ikke udelukkende på elevernes faglige resultater. Føvling Skoles MED-udvalg er bekymret over om samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere og foreningslivet vil give Vejen Kommunes skoler for forskellige vilkår, alt efter hvilke lokale muligheder der er. Venlig hilsen På bestyrelsens vegne Louise Philip Birgitte Hansgaard Formand Skoleleder 8

9 Gesten Skole, bestyrelse Høringssvar vedr. Skolepolitisk målsætning Skolebestyrelsen ved Gesten Skole mener, udkastet til målsætning bør forholde sig til enten alle børn bliver dygtige, bliver så dygtige de kan eller gennemsnit på 7,X. Skolebestyrelsen foretrækker bliver så dygtige de kan. Videre mener skolebestyrelsen, at målsætningen er udtryk for en meget snævert faglig fokus, der ikke tager hensyn til alle skolens fag og til skolens alment dannende opgaver. Eftersætningen - i en skole hvor de også er glade for at være kan forstås som en understregning af at eleverne skal trives i skolen eller som en nedvurdering af trivslens betydning. Skolebestyrelsen mener vigtigheden af elevernes trivsel tydeligt skal understreges. Generelt bør der i målsætningen vælges en sproglig form, hvor der enten tales om elever eller om børn. Derudover har skolebestyrelsen følgende bemærkninger til enkeltelementerne i udkastet: Læringssynet: Der bør skelnes tydeligt mellem direkte og indirekte læringsprocesser. Skolebestyrelsen mener ikke skolen alene kan basere sit læringssyn på indirekte læring, der bør være plads til at tilrettelægge direkte læringsprocesser mere traditionel undervisning om man vil (så skolerne ikke med målsætningen kan nøjes med tværfaglige eller projektlignende aktiviteter). Det bør klarlægges om der er høje forventninger eller om der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger. Høje mål er ikke i sig selv en forudsætning for gode resultater kun hvis de af den enkelte anses som værende realistiske (indenfor den nærmestfølgende udviklingszone). Anses mål, som uopnåelige kan det have en demotiverende effekt. Resultatmål: Når resultatmålene er så tydeligt formulerede som de er, bør det også klart defineres hvad gode, allerdygtigste og dårlige dækker over. Blandingen af præcise tal og de nævnte mere værdiladede, formuleringer skaber uklarhed. I øvrigt mener skolebestyrelsen, at det bør præciseres, hvilke data der lægges til grund for udregningen af det omtalte kommunale gennemsnit og hvordan dette gennemsnit efterfølgende indgår i målsætningen. For skolebestyrelsen Janus Harloff Lynggaard Skoleleder 9

10 Gesten Skole, MED Høringssvar vedr. Skolepolitisk målsætning MED udvalget på Gesten Skole mener, det er godt målsætningen er kort og i direkte tilknytning til de nationale målsætninger for den nye folkeskole. MED udvalget mener dog det fremsendte udkast på nogle punkter er uklart. Derfor har MED udvalget, med udgangspunkt i det fremsendte udkast, lavet det her medsendte forslag. MED udvalget mener forslaget her er mere stringent og konkret. Med venlig hilsen Janus Harloff Lynggaard og Carsten Mortensen Forslag (MED Gesten Skole) Vejen Kommunes skolepolitiske målsætning Tre overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Vejen Kommune skaber en folkeskole, hvor alle elever bliver udfordret og dygtigere - i en skole, hvor elever er glade for at være. Den enkelte elev udvikler egne kompetencer med henblik på at videreuddanne sig til et liv som aktiv og demokratisk borger. Læringsperspektivet Når vi i Vejen Kommune taler om læring, mener vi, at det sker, når eleverne alene og sammen med andre tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer den enkelte er aktiv i egne og andres læreprocesser og er en del af et læringsmiljø præget af kreativitet, innovation, fordybelse og fagligt engagement direkte og indirekte læreprocesser er vigtige i forhold til at opbygge viden og tilegne sig kompetencer Vejen Kommunes resultatmål i alle nationale test Mindst 80 % af eleverne skal ligge over middel (trin 3,4,5). 10

11 Andelen af elever i gruppen over middel skal stige over en årrække. (middel er 3). Andelen af elever under middel (1,2) skal reduceres over en årrække. Mindst 95 % af alle elever skal have karakteren 2 eller derover i danskfaglige og matematikfaglige 9. klasseprøver. Kommunens samlede gennemsnit ved 9. klasseprøverne skal være 7,3 eller derover. Elevernes trivsel skal målt i løbende trivselstest øges. Omdrejningspunkter i udvikling af læring og undervisning: Læringsmål skal være tydelige og synlige for elever, undervisere, forældre og ledelse. Dokumentation for den enkelte elevs udbytte tilgængelig i aktiv elevplan. Vejene til at opfylde målene er flerstrengede, så der bliver plads til forskellige didaktiske overvejelser. Tæt og hyppigt dialog mellem lærer og elev om mål, indsats, fremskridt og resultater. Motivation og trivsel er vigtige parametre for optimal læring. Eleven skal udfordres i dialog med tydelige voksne og kammerater. Eleven har ret til relevant feedback fra elever og voksne. Kreative og innovative processer. En åben skole, der samarbejder med lokalsamfundet. Hver skole og børnecenter indgår partnerskabsaftaler, der understøtter elevernes læringsprocesser, med relevante samarbejdspartnere, f.eks. o Ungdomsuddannelserne o Fritids- og foreningslivet o Kunst- og kulturlivet o Erhvervslivet o Andre relevante samarbejdspartnere Mere aktivitet og bevægelse i undervisningen og læreprocesserne. Opfølgning på de kommunale resultater Byrådet følger løbende op på de aftalte mål gennem Kvalitetsrapporten, og mindst en gang om året vurderes skolernes og børnecentrenes resultater. Opfølgningen foregår i dialog mellem Dagtilbudsog skolechefen og skolerne, og i denne dialog aftales nye konkrete mål og eventuelle handlingsplaner. 11

12 Glejbjerg Børne- og Skolecenter, bestyrelse Fællesbestyrelsen Glejbjerg Børne- og Skolecenter Bøgelund Glejbjerg December 2013 HØRINGSSVAR Ang. skolepolitisk målsætning Det er rart at se en kort og overskuelig målsætning. Den får vi læst alle sammen. Bortset fra punktet trivsel har vi ingen kommentarer, da kommunens målsætning følger skolereformen. Vi stiller spørgsmål til, hvordan børnenes trivsel kan måles. Hvordan gør man det, så det viser et gennemsnitsbillede og ikke bare hvordan det enkelte barn, har det på det tidspunkt testen foretages? Med venlig hilsen Fællesbestyrelsen Glejbjerg Børne- og Skolecenter 12

13 Glejbjerg, MED M E D Glejbjerg Børne- og Skolecenter Bøgelund Glejbjerg Glejbjerg, december 2013 HØRINGSSVAR Ang. skolepolitisk målsætning MED mener det er positivt, at der er tale om en kortfattet skolepolitisk målsætning. Derved vil den blive læst og anvendt. MED er overbevist om, at børnenes trivsel er en væsentlig faktor, også når det drejer sig om indlæring. Derfor vil vi gerne have uddybet, hvordan trivsel kan måles, så det giver det reelle billede. Kan det overhovedet lade sig gøre? Er det muligt at måle bløde værdier og omsætte til tal? Kan børnenes fravær evt. indgå? Her har vi da et konkret tal. Med venlig hilsen MED udvalget Glejbjerg Børne- og Skolecenter 13

14 Grønvangskolen, bestyrelse 14

15 15

16 Grønvangskolen, MED Høringssvar vedr. skolepolitisk målsætning i Vejen Kommune Overordnet set er de skolepolitiske målsætninger et godt arbejdsgrundlag set fra MED udvalgets perspektiv. Skolen har følgende kommentarer: MED udvalget på Grønvangskolen ønsker, at det skal fremgå af den skolepolitiske målsætning, at elevernes trivsel har som forudsætning, at der er et godt arbejdsmiljø for medarbejderne på skolerne. Skolebestyrelsen ser gerne at læringsperspektivets fokus på kreativitet og innovation medtages under resultatmålene. Skolen ønsker fokus på, hvordan Kommunens inklusionsstrategi har indflydelse på læringsperspektiv, undervisnings- og arbejdsmiljø. Desuden efterspørges, at der er i læringsperspektivet medtages, vigtigheden af læringsmiljøet i hjemmet, samt samarbejdet mellem lærer/ elev og skole/hjem. Skolebestyrelsen finder det positivt, at resultatmålene er udformet således, at der lægges op til lokale målsætninger på skolerne. På MED udvalgets vegne Venlig hilsen Mette S. Sørensen Næstformand for MED Claus Holm Formand for MED 16

17 - n lse Dato: Holmeåskolen, bestyrelse Kontaktperson: Vivian Møberg Telefon: Udkast til skolepolitisk målsætning (C) Sag nr. 13/ dk EAN-nr.: Holmeåskolens skolebestyrelse anerkender det flotte læringsperspektiv, samt omdrejningspunkterne for udvikling af læring og undervisning, som kommer til udtryk i udkast til skolepolitisk målsætning. Resultatmålene opleves derimod uklare og svære at tage stilling til, da vi ikke kender gennemsnittet for de sidste tre år. Venlig hilsen Skolebestyrelsen Susan Jette Rasmussen Skolebestyrelsesformand Vivian Møberg Pedersen Skoleleder 17

18 Højmarkskolen, MED Dagtilbuds- og skoleafdelingen Vejen Kommune Høringssvar fra MED-udvalget ved Højmarkskolen, Holsted. Dato: Sagsnr.: Vedr. Vejen Kommunes skolepolitiske målsætning. På baggrund af det udsendte materiale vedr. Vejen kommunes skolepolitiske målsætning har MED-udvalget ved Højmarkskolen følgende bemærkninger. Kontaktperson: Skoleleder, Flemming Kjærside Mail: MED-udvalget ved Højmarkskolen er enige i at de tre overordnede mål skal udtrykkes i konkrete mål. Det er imidlertid uklart med den foreliggende formulering, hvordan det afgøres, at mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne. Det er ligeledes uklart, hvordan andelen af de allerdygtigste elever defineres. Derimod kan der klart bakkes op om målet vedrørende de 95% af eleverne, der skal have mindst karakteren 2 i dansk og matematik. Et fælles kommunalt karaktergennemsnit er problematisk dels i forhold til om målet er realistisk indenfor den beskrevne tidshorisont og dels om karakterer overhovedet er tilstrækkeligt objektive til at være indikatorer på elevernes dygtighed. Dels er karakterskalaen relativ og dels skifter præmisserne for karaktergivningen løbende ved central og lokal justering. Desuden er det uklart, hvordan og på hvilken baggrund den enkelte skoles bidrag til et fælles gennemsnit fastsættes. HØJMARKSKOLEN Vejen Kommune Højmarksvej Holsted MED-udvalget opfordrer til, at de konkrete resultatmål omformuleres i forhold til ovennævnte problemstillinger. På MED-udvalgets vegne Telefon: Fax: Mail: Hjemmeside: Flemming Kjærside skoleleder 18

19 Højmarkskolen, bestyrelse Dagtilbuds- og skoleafdelingen Vejen Kommune Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Dato: Sagsnr.: Kontaktperson: Vedr. Vejen Kommunes skolepolitiske mål. På baggrund af det udsendte materiale har Skolebestyrelsen ved Højmarkskolen følgende bemærkninger. Skoleleder, Flemming Kjærside Mail: Det kan være problematisk med et fælles karaktergennemsnit, da skolerne har forskellige forudsætninger i forhold til elevernes baggrund og muligheder. Det kunne overvejes at lade karaktergennemsnittet for den enkelte skole tage udgangspunkt i skolens løbende gennemsnit gennem de sidste 3 år med en indbygget forbedringsprocent. Der ønskes en mere præcis og almen forståelig formulering af punkterne 1-3 og 6 i resultatmålene, således at målene indsættes konkret. På skolebestyrelsens vegne Claus Witting formand for skolebestyrelsen HØJMARKSKOLEN Vejen Kommune Højmarksvej Holsted Telefon: Fax: Mail: Hjemmeside: 19

20 Jels Skole, bestyrelse og MED Til Byrådet Skoleafdelingen Dato: Vedr.: Skolepolitisk målsætning Jels Skoles Bestyrelse og MED afgiver hermed følgende udtalelser vedr. skolepolitisk målsætning: I forbindelse med den årlige kvalitetsrapport bør der fremgå, hvilken elevmæssig sammensætning den enkelte skole har på det pågældende tidspunkt. På skolebestyrelsens vegne MED Hans Peter Paulsen Bestyrelsesformand Steen Jensen/Birthe Thorup Skoleleder/TR næstformand i MED 20

21 Lintrup Børnecenter, bestyrelse og MED Høringssvar vedr. Udkast til skolepolitisk målsætning Bestyrelsen og Medudvalget i Lintrup Børnecenter har ved møderne d. 26. og. 27.november 2013 drøftet udkastet til skolepolitisk målsætning. Udkastet vedr. Vejen Kommunes skolepolitiske målsætning er drøftet i bestyrelse og Med-udvalg hvor der er opbakning til udkastet. Både bestyrelse og Medudvalg understreger, at det kunne være ønskeligt, at Lintrup Børnecenters resultatmål kunne offentliggøres. På vegne af Bestyrelsen og Med- udvalget i Lintrup Børnecenter Heidi Slominski Børnecenterleder Lintrup Børnecenter 21

22 Rødding Skole, bestyrelse og MED d. 9. december 2013 Høringssvar udkast til skolepolitisk målsætning Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Rødding Skole udtaler følgende til den skolepolitiske målsætning: Vi er naturligvis enige i, at det er vigtigt, at alle elever lærer så meget som de kan, men vi skal passe på, at fokus på specifikke måltal ikke medfører et indirekte pres på, at de fagligt svageste elever afskæres fra at gå til prøve, fordi det går ud over den enkelte skoles faglige resultater. Elsebeth Kristensen formand for MED-udvalget Sten Thygesen formand for skolebestyrelsen 22

23 Skodborg Skole, bestyrelse Vejen Kommune Bent Jørgensen/Inger Lundeman Sendt til Høringssvar angående skolepolitisk målsætning Skodborg, 9. december 2013 I Skodborg Skoles skolebestyrelse har vi diskuteret det fremsendte udkast til skolepolitisk målsætning, og vi har følgende kommentarer: Vedr. punktet Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i nationale test. : Hvad vil det sige at være god til at læse og regne? Det vil være bedre og mere målbart at sætte et mål op i forhold til skalaen i fx de nationale test (1-5). Vedr. punktet Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige over en årrække : Et vigtigt punkt, men det vil være bedre og mere målbart fx at sætte en procentsats på, hvor meget det skal stige. Teksten Der udarbejdes et kommunalt gennemsnit ud fra de gennemførte test og prøver i , som skal være nået senest giver ikke så meget mening og bør formuleres mere klart. Vi er meget enige i, at alle skoler og børnecentre skal bidrage løbende i et forpligtende samarbejde for at forbedre det kommunale gennemsnit bør man også indskrive noget om et forpligtende samarbejde mellem fødeskoler og modtageskoler, så det sikres, at målene for 9. klasseprøver kan nås? Vi synes, det bør nævnes, hvornår der evalueres på, om målene er de rigtige, og hvornår der sættes nye mål. Generelt synes vi, det er rigtigt gode tanker omkring læringsperspektiv, resultatmål og omdrejningspunkter. Vi ser frem til at arbejde mere konkret med målene, og vi forestiller os at arbejde meget tæt sammen med Skodborg Børnehave, så den faglige udvikling kan få så god en start som muligt vi glæder os til, at det kan ske i endnu højere grad, når vi forhåbentlig snart bliver til Skodborg Børnecenter. På skolebestyrelsens vegne Line Skipper Formand 23

24 Skodborg Skole, MED Skodborg d. 9. december Til Vejen Kommune Høringssvar vedrørende Vejen kommunes skolepolitiske målsætning Vi har en bemærkning under punktet: Vejen kommunes resultatmål. Her står der at: " mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i nationale test" Her finder vi det formålstjenligt at der her henvises til hvad der menes med..."at være gode til". Her kunne det nævnes, at det finder man i aftaleteksten mellem regeringen og Venstre og dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen i bilag 1. Derudover har vi ikke yderligere bemærkninger. På vegne af Skodborg Skoles MED- udvalg Aino Andersen Lærer 24

25 Østerbyskolen, bestyrelse Høringssvar til Skolepolitisk målsætning sag nr. 13/39263 I forhold til eleverne tilknyttet Specialundervisningscentret ved Østerbyskolen, vil Skolebestyrelsen gøre opmærksom på, at Vejen Kommunes resultatmål kan rumme en indbygget problemstilling. Problemstillingen er, at elever med indlæringsvanskeligheder og funktionsnedsættelser gennemsnitligt får afgangs- og testresultater, som påvirkes af deres indlæringsvanskeligheder og funktionsnedsættelser." Når der beregnes gennemsnit på karakterer og testresultat bedes der tages højde for at Østerbyskolen har Specialundervisningscentret. Østerbyskolen den 9. december 2013 På Skolebestyrelsens vegne Bjarne Skov Skolebestyrelsesformand 25

26 Vejen Lærerkeds Vejen Rådhus Rådhuspassagen Vejen Vejen d. Høringssvar fra Vejen lærerkreds vedrørende Udkast til skolepolitisk målsætning Vejen lærerkreds har læst udkastet til den skolepolitiske målsætning og vi har haft svært ved at forstå stjernernes betydning i teksten under resultatmål. Der står bl.a. at 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i nationale test - Hvad hvis vi ligger højere i Vejen kommune? Vi kan heller ikke se, at det statistisk giver mening at sammenligne kommunens samlede gennemsnit ved 9. klasseprøverne hvert år. Det ville give mere mening at forholde os til kommunens placering i forhold til landsgennemsnittet. Forventer man at tage hensyn til inklusionsprocessen, hvor flere elever rummes i normalundervisningen og som derfor kan få indflydelse på karaktergennemsnittet. Vi mangler også svarene på spørgsmålene Hvad er allerdygtigste elever? og hvad er dårlige resultater? Vejen lærerkreds finder det naturligt, at Vejen kommune ønsker at opstille mål i de skolepolitiske målsætninger, men vi har svært ved at se, at udkastet kan erstatte Temaplanen for kvalitet og udvikling i folkeskolen. I Temaplanen vægtes det hele barn med både faglige, personlige og sociale kompetencer, hvorimod udkastet er meget mere orienteret mod barnets faglige resultatmål end de bløde værdier. Vi mener, det er vigtigt, at få to ben til at gå samtidig, det stringent faglige og de bløde ting. Vi skal stadig vægte den almene dannelse i folkeskolen og opdrage eleverne til at blive ansvarlige demokratiske borgere. Derfor er vi meget bekymret for, at det store fokus på de faglige delmål overskygger fokusset på de bløde værdier. 26

27 Endvidere kunne vi også godt tænke os, at der i udkastet var præciseret, hvilke tiltag det er i reformen, som gør, at vi kan opfylde målene. Med venlig hilsen P.k.v. Birthe Cramon 27

28 BUPL Vejen Kommune Dato: Dagtilbud og Skole Deres ref.: att. Inger Lundeman Vor ref.: 34-K575/20017 Sagsbehandler: jle/- Svar på høringsmateriale vedr. "Udkast til skolepolitisk målsætning for " Sag nr. 13/39263 BUPL Sydjylland takker for det fremsendte materiale vedr. kommunens skolepolitiske målsætninger. Målsætninger, som vi er enige med kommunen i, og som jo læner sig op af de nationale krav, der er opstillet i de Nationale rammer for kommunal skolepolitik. Dog mener vi, at der er en væsentlig mangel i kommunens materiale, idet der mangler et helhedssyn på barnet. Hele den pædagogiske tilgang til læring er udeblevet i materialet, hvilket kan undre, når KL i sit inspirations materiale vedr. den nye skolereform lægger stor vægt på sammenhængen mellem de forskellige faggrupper - her tænkes især på samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Vi vil, for at sætte fokus på den pædagogfaglige indsats, og for at følge KL s anbefalinger, derfor foreslå følgende ændringer: Under afsnittet omdrejningspunkter i udvikling af læring og undervisning tilføjes følgende: Det kræver et godt samarbejde mellem de pædagogiske medarbejdere at skabe sammenhæng mellem den fagopdelte og den understøttende undervisning, og det skal etableres aktivt på skolen. (citat fra KL) I udviklingen af samarbejdet mellem lærere og pædagoger er det væsentligt, at der holdes fast i professionens egenart, og at der sættes fokus på deres opgaver. Teksten: tæt og hyppig dialog mellem lærer og elev om mål, indsats, fremskridt og resultat ændres til tæt og hyppig dialog mellem lærer, pædagoger og elev om mål, indsats, fremskridt og resultat Teksten: en sammenhængende skoledag, hvor fagopdelt undervisning og understøttende undervisning hænger sammen ændres til en sammenhængende skoledag, hvor fagopdelt undervisning, understøttende undervisning og skolefritidsordningen hænger sammen. Vi håber, at ovenstående vil blive indarbejdet i materialet, således at også de pædagogiske og fritidspædagogiske traditioner kan blive indarbejdet i Vejen kommunes skolepolitik. På vegne af BUPL Sydjylland John Johannesen Faglig sekretær John Leding Jensen Sagsbehandler 28

29 Handicaprådet Vejen Kommune Rådhuset 6600 Vejen Vejen, den 10. december 2013 Handicaprådet skal hermed takke for muligheden for at afgive høringssvar til nedenstående to sager. For så vidt angår Vejen Kommunes skolepolitiske målsætning tages sagen til efterretning Vedr. Den fremtidige specialklassestruktur Handicaprådet kan tilslutte sig anbefalingerne hvad angår reduktion af de fysiske placeringer til to steder, da rådet af af den opfattelse, at der her igennem opnås et bedre fagligt miljø, til gavn og glæde for såvel elever som personale. På Handicaprådets vegne Kai Østergaard Formand 29

Højmarkskolen. Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet.

Højmarkskolen. Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet. Højmarkskolen Høringssvar Administrationens svar Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet. På baggrund af det udsendte

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Nye resultatmål Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Dagsorden. onsdag den 20. november 2013 kl. 14.30-16.30 på Mariager Rådhus lok.1 Mødeform: Arbejdsgruppemøde Facilitator: Jens L Pedersen Faste deltagere: Arbejdsgruppen

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mål... 3 2.1. Overordnet formål... 3 2.2. Mål

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg www.skole-foraeldre.dk ( 33 26 17 21 Programpunkter! Folkeskolereformens mål og betydning for dit barns undervisning! Spørgsmål og dialog! Fælles

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Folkeskolereform Kick-off. Lolland Kommune august 2013

Folkeskolereform Kick-off. Lolland Kommune august 2013 Folkeskolereform Kick-off Lolland Kommune august 2013 1 Kort velkomst v/ Bjarne Voigt Hansen De kommunalpolitiske forventninger v/ Hans-Erik Lund Rasmussen Rammesætning for arbejdet i arbejdsgrupperne

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Biblioteksledermøde for Region Midt. Skolereformen

Biblioteksledermøde for Region Midt. Skolereformen Biblioteksledermøde for Region Midt Skolereformen Målene for Folkeskolen De nationale mål er Måltal Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Afsender Bemærkninger angående Teknik & Miljøs bemærkninger Teknik & Miljøs forslag til ændringer

Afsender Bemærkninger angående Teknik & Miljøs bemærkninger Teknik & Miljøs forslag til ændringer Udviklingsplan for legepladser Høringsbemærkninger og s vurdering Dato for modtagelse Afsender Bemærkninger angående s bemærkninger s forslag til ændringer 13.05.13 Grundejerforeningen Birkevænget/Sandmarken,

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 01.07.2013 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Realisering af ny skolereform og arbejdstid i 2013-2014 - med afsæt i Vejen Kommunes inklusionsmål og digitaliseringsstrategi (et dynamisk

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Udkast til progressionsplan. - Fælles indsats omk. Vurdering for Læring (VFL)

Udkast til progressionsplan. - Fælles indsats omk. Vurdering for Læring (VFL) Udkast til progressionsplan - Fælles indsats omk. Vurdering for Læring (VFL) Indhold Rammesætning - læringens helhed... 2 Afklaring af læringsbegrebet... 3 Principper for arbejdet med Vurdering for Læring

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Motion og bevægelse. En ny folkeskole

Motion og bevægelse. En ny folkeskole Motion og bevægelse En ny folkeskole 2 Motion og bevægelse Motion og bevægelse Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. 2. De unge skal lyst og evner til at forme deres egen fremtid.

Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. 2. De unge skal lyst og evner til at forme deres egen fremtid. Dette dokument er til intern brug, da det ikke er færdigt. Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. Strategi for grundskolen 0.6 2015 04 11 2. De unge skal lyst og evner

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Velkommen til valgmøde

Velkommen til valgmøde Velkommen til valgmøde Gladsaxe Kommune Vadgård Skole 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til

Læs mere

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Høringssvar modtaget 23-09-13 Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler Institution 4000 Kontaktperson Flemming Jørgensen 4000 Afgivet høringssvar som Bruger (bestyrelsesmedlem eller medlem af interesseorganisation)

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere