Høringssvar vedr. Skolepolitisk målsætning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedr. Skolepolitisk målsætning"

Transkript

1 Høringssvar vedr. Skolepolitisk målsætning 1

2 Indholdsfortegnelse Andst Skole, bestyrelse... 3 Andst Skole, MED... 4 Askov-Malt Skole, bestyrelse og MED... 5 Brørupskolen, bestyrelse... 6 Bække Skole, bestyrelse... 7 Føvling Skole, bestyrelse og MED... 8 Gesten Skole, bestyrelse... 9 Gesten Skole, MED Glejbjerg Børne- og Skolecenter, bestyrelse Glejbjerg, MED Grønvangskolen, bestyrelse Grønvangskolen, MED Holmeåskolen, bestyrelse Højmarkskolen, MED Højmarkskolen, bestyrelse Jels Skole, bestyrelse og MED Lintrup Børnecenter, bestyrelse og MED Rødding Skole, bestyrelse og MED Skodborg Skole, bestyrelse Skodborg Skole, MED Østerbyskolen, bestyrelse Vejen Lærerkeds BUPL Handicaprådet

3 Andst Skole, bestyrelse Store Andst 9. december 2013 Høringssvar vedr. skolepolitisk målsætning Fællesbestyrelsen ved ABC Andst Børnecenter har læst Vejen Kommunes forslag til den skolepolitiske målsætning igennem. Bestyrelsen ønsker at udtrykke en bekymring omkring, citat: Mindst 80 % * af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i nationale test. Vi ser en risiko for at undervisningen i perioder kan gå hen og blive gøre klar til test - træning. Vi ønsker at man i højere grad skeler til det enkelte barn og dets muligheder og potentialer frem for 100% at vægte nationale tests resultater. På vegne af bestyrelsen Rikke Ulbrandt Henriksen og Tage Svendsen 3

4 Andst Skole, MED Høringssvar: Skole politisk målsætning Andst skole 2.dec MED udvalg ved Andst skole har taget forslaget til efterretning. MED udvalget Andst skole 4

5 Askov-Malt Skole, bestyrelse og MED Byrådet ved Vejen Kommune Høring vedr. Udkast til skolepolitisk målsætning Skolebestyrelsen ved Askov-Malt Skole har følgende kommentarer: Der bør fra centralt hold opfordres og understøttes kraftigt til, at hver enkelt skole nu nytænker skolen. Vi håber, reformen kommer til at betyde, at der bliver forskel på skolernes tilbud, så der bliver noget at vælge mellem og skolerne samtidig får nye erfaringer at trække på skolerne imellem. Der bør derfor indskrives i målsætningen, at kommunen ønsker at skabe en ny folkeskole på hver eneste skole - og at Vejen Kommunen bakker lærerne og andet personale op i alle de nye gode initiativer, der forhåbentlig kommer på bordet. Generelt er det godt med klare resultatmål, men der fokuseres for meget på test i forhold til trivsel. Samtidig har skolebestyrelserne brug for klare definitioner af det nye læringsbegreb, så det reelt bliver muligt at følge op på resultaterne. Hvordan skal vi fx måle/vide, om der er tilstrækkelige sociale og pædagogiske rammer, hvis et mål ikke er opnået? Folkeskolen skal ikke kun levere faglighed til børnene, men også vigtige indspark i forbindelse med dannelsesprocessen hos eleverne. Hvordan skal dette måles? Vi efterlyser et målbart resultat, som kan anvendes til sikring af, at eleverne fagligt er nået langt nok, når de forlader 6. klasse og sammenlægges på overbygningsskolerne. Vi værdsætter, at der fremover i endnu højere grad skal fokuseres på den enkelte elevs læring. Vi er dog som forældre bekymrede for, hvorfra ressourcerne skal komme til alt det individuelle. Elevsamtaler tager fx en del ekstra tid, og vil i perioder være årsag til, at andre lærere skal holde øje med flere elever. Det giver udfordringer, når der indimellem opstår konfliktsituationer i klasserne. Det vil endvidere kræve yderligere ressourcer at nytænke undervisningen, så alle børn fx gennem mere kreativ undervisning kommer til at nå målsætningen. Det fremgår ikke tydeligt nok, hvordan forældrene inddrages i opnåelse af målene. Vi efterlyser endvidere en klar definition af skolebestyrelsernes rolle i forbindelse med opfølgning på resultaterne. På Skolebestyrelsens vegne Tine Lykke Thomsen Formand for bestyrelsen Pernille Bøss Skoleleder 5

6 Brørupskolen, bestyrelse Høringssvar vedr. udkast til skolepolitisk målsætning Dato: 6. december 2013 Brørupskolens skolebestyrelse har gennemgået udkast til skolepolitisk målsætning og har følgende kommentarer. Vi ser positivt på at man i Vejen kommune opsætter fælles mål. Desuden ser vi med glæde på at fokus på den enkelte elev bibeholdes, samtidig med at trivsel er i højsæde. Men vi ser med bekymring på at, der ikke lægges op til at indsatsen for at nå de fælles mål, kræver forskelligartet indsats og ikke mindst forskellige økonomiske ressourcer. Vi tror det er umådeligt vigtigt at det også her beskrives at udgangspunktet ikke er ens, uden at negligere at vi skal bibeholde de positive høje forventninger til alle. Vi ønsker ikke A og B skoler i kommunen. Desuden skal det sikreres at netop de skoler med et lavere udgangspunkt og en deraf kommende større udvikling får tildelt de faglige og økonomiske resurser som det kræves for at løfte denne opgave. Vi er fuldt ud klar over at der i den nuværende tildelingsmodelen er taget hensyn til den socioøkonomiske profil på de enkelte skoler. Men kan frygte at dette over tid forsvinder. Ydermere må vi gentage vores bekymring fra drøftelsen af tildelingsmodellen, at den ikke kun har basis i en socioøkonomisk profil med også er baseret på skolens størrelse, klasseantal og basis driftsomkostninger. Derfor er de store skoler med til at støtte driften af de små skoler og derved mister bl.a. Brørupskolen penge til fordel for den socioøkonomiske tildeling. Vi håber derfor at kommunen allerede i den skolepolitiske målsætning vil sikrere at skolerne får tildelt de faglige og økonomiske resurser der kræves. På vegne af skolebestyrelsen på Brørupskolen Formand Sanne S. Nielsen 6

7 Bække Skole, bestyrelse Vejen Kommune Skoleafdelingen Områdekontor Brørup 6650 Brørup Bække den 10. december 2013 Høringssvar vedr. skolepolitisk målsætning Vi anerkender i hovedtræk formuleringerne i de skolepolitiske målsætninger. Vi ser med tilfredshed på, at afsnittet om læringsperspektivet i høj grad er formuleret med afsæt i folkeskolereformen. Tilsvarende ser vi, at Vejen Kommune udtrykker flotte ambitioner omkring udvikling af læring og undervisning. Vi bemærker dog, at der i sagsfremstillingen til de skolepolitiske mål står, at udkastet endvidere bygger på intentionerne i reformen om at fokusere på få, men klare resultatmål. Dette kan vi kun bakke op. I vores perspektiv bør sådanne mål være operationelle og gennemskuelige. Som vi læser flere af målene, så er de særdeles uklare. Dermed at de meget vanskelige at forholde sig til. Vi har den forståelse, at vi som skolebestyrelse bør have mulighed for at forholde os til konkrete og klare mål, hvis høringen skal give mening. Vi vil derfor tillade os at foreslå, at resultatmålene bliver genovervejet og formuleret på en anderledes måde, hvorefter disse alene bliver sendt i høring igen. Med venlig hilsen Jens Erik Iversen formand 7

8 Føvling Skole, bestyrelse og MED Skolebestyrelsen ved Føvling Skole synes, at det er positivt, at der sættes mål for elevernes skolegang. Det er desuden positivt, at der også sættes mål for elevernes trivsel og ikke udelukkende på elevernes faglige resultater. Føvling Skoles MED-udvalg er bekymret over om samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere og foreningslivet vil give Vejen Kommunes skoler for forskellige vilkår, alt efter hvilke lokale muligheder der er. Venlig hilsen På bestyrelsens vegne Louise Philip Birgitte Hansgaard Formand Skoleleder 8

9 Gesten Skole, bestyrelse Høringssvar vedr. Skolepolitisk målsætning Skolebestyrelsen ved Gesten Skole mener, udkastet til målsætning bør forholde sig til enten alle børn bliver dygtige, bliver så dygtige de kan eller gennemsnit på 7,X. Skolebestyrelsen foretrækker bliver så dygtige de kan. Videre mener skolebestyrelsen, at målsætningen er udtryk for en meget snævert faglig fokus, der ikke tager hensyn til alle skolens fag og til skolens alment dannende opgaver. Eftersætningen - i en skole hvor de også er glade for at være kan forstås som en understregning af at eleverne skal trives i skolen eller som en nedvurdering af trivslens betydning. Skolebestyrelsen mener vigtigheden af elevernes trivsel tydeligt skal understreges. Generelt bør der i målsætningen vælges en sproglig form, hvor der enten tales om elever eller om børn. Derudover har skolebestyrelsen følgende bemærkninger til enkeltelementerne i udkastet: Læringssynet: Der bør skelnes tydeligt mellem direkte og indirekte læringsprocesser. Skolebestyrelsen mener ikke skolen alene kan basere sit læringssyn på indirekte læring, der bør være plads til at tilrettelægge direkte læringsprocesser mere traditionel undervisning om man vil (så skolerne ikke med målsætningen kan nøjes med tværfaglige eller projektlignende aktiviteter). Det bør klarlægges om der er høje forventninger eller om der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger. Høje mål er ikke i sig selv en forudsætning for gode resultater kun hvis de af den enkelte anses som værende realistiske (indenfor den nærmestfølgende udviklingszone). Anses mål, som uopnåelige kan det have en demotiverende effekt. Resultatmål: Når resultatmålene er så tydeligt formulerede som de er, bør det også klart defineres hvad gode, allerdygtigste og dårlige dækker over. Blandingen af præcise tal og de nævnte mere værdiladede, formuleringer skaber uklarhed. I øvrigt mener skolebestyrelsen, at det bør præciseres, hvilke data der lægges til grund for udregningen af det omtalte kommunale gennemsnit og hvordan dette gennemsnit efterfølgende indgår i målsætningen. For skolebestyrelsen Janus Harloff Lynggaard Skoleleder 9

10 Gesten Skole, MED Høringssvar vedr. Skolepolitisk målsætning MED udvalget på Gesten Skole mener, det er godt målsætningen er kort og i direkte tilknytning til de nationale målsætninger for den nye folkeskole. MED udvalget mener dog det fremsendte udkast på nogle punkter er uklart. Derfor har MED udvalget, med udgangspunkt i det fremsendte udkast, lavet det her medsendte forslag. MED udvalget mener forslaget her er mere stringent og konkret. Med venlig hilsen Janus Harloff Lynggaard og Carsten Mortensen Forslag (MED Gesten Skole) Vejen Kommunes skolepolitiske målsætning Tre overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Vejen Kommune skaber en folkeskole, hvor alle elever bliver udfordret og dygtigere - i en skole, hvor elever er glade for at være. Den enkelte elev udvikler egne kompetencer med henblik på at videreuddanne sig til et liv som aktiv og demokratisk borger. Læringsperspektivet Når vi i Vejen Kommune taler om læring, mener vi, at det sker, når eleverne alene og sammen med andre tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer den enkelte er aktiv i egne og andres læreprocesser og er en del af et læringsmiljø præget af kreativitet, innovation, fordybelse og fagligt engagement direkte og indirekte læreprocesser er vigtige i forhold til at opbygge viden og tilegne sig kompetencer Vejen Kommunes resultatmål i alle nationale test Mindst 80 % af eleverne skal ligge over middel (trin 3,4,5). 10

11 Andelen af elever i gruppen over middel skal stige over en årrække. (middel er 3). Andelen af elever under middel (1,2) skal reduceres over en årrække. Mindst 95 % af alle elever skal have karakteren 2 eller derover i danskfaglige og matematikfaglige 9. klasseprøver. Kommunens samlede gennemsnit ved 9. klasseprøverne skal være 7,3 eller derover. Elevernes trivsel skal målt i løbende trivselstest øges. Omdrejningspunkter i udvikling af læring og undervisning: Læringsmål skal være tydelige og synlige for elever, undervisere, forældre og ledelse. Dokumentation for den enkelte elevs udbytte tilgængelig i aktiv elevplan. Vejene til at opfylde målene er flerstrengede, så der bliver plads til forskellige didaktiske overvejelser. Tæt og hyppigt dialog mellem lærer og elev om mål, indsats, fremskridt og resultater. Motivation og trivsel er vigtige parametre for optimal læring. Eleven skal udfordres i dialog med tydelige voksne og kammerater. Eleven har ret til relevant feedback fra elever og voksne. Kreative og innovative processer. En åben skole, der samarbejder med lokalsamfundet. Hver skole og børnecenter indgår partnerskabsaftaler, der understøtter elevernes læringsprocesser, med relevante samarbejdspartnere, f.eks. o Ungdomsuddannelserne o Fritids- og foreningslivet o Kunst- og kulturlivet o Erhvervslivet o Andre relevante samarbejdspartnere Mere aktivitet og bevægelse i undervisningen og læreprocesserne. Opfølgning på de kommunale resultater Byrådet følger løbende op på de aftalte mål gennem Kvalitetsrapporten, og mindst en gang om året vurderes skolernes og børnecentrenes resultater. Opfølgningen foregår i dialog mellem Dagtilbudsog skolechefen og skolerne, og i denne dialog aftales nye konkrete mål og eventuelle handlingsplaner. 11

12 Glejbjerg Børne- og Skolecenter, bestyrelse Fællesbestyrelsen Glejbjerg Børne- og Skolecenter Bøgelund Glejbjerg December 2013 HØRINGSSVAR Ang. skolepolitisk målsætning Det er rart at se en kort og overskuelig målsætning. Den får vi læst alle sammen. Bortset fra punktet trivsel har vi ingen kommentarer, da kommunens målsætning følger skolereformen. Vi stiller spørgsmål til, hvordan børnenes trivsel kan måles. Hvordan gør man det, så det viser et gennemsnitsbillede og ikke bare hvordan det enkelte barn, har det på det tidspunkt testen foretages? Med venlig hilsen Fællesbestyrelsen Glejbjerg Børne- og Skolecenter 12

13 Glejbjerg, MED M E D Glejbjerg Børne- og Skolecenter Bøgelund Glejbjerg Glejbjerg, december 2013 HØRINGSSVAR Ang. skolepolitisk målsætning MED mener det er positivt, at der er tale om en kortfattet skolepolitisk målsætning. Derved vil den blive læst og anvendt. MED er overbevist om, at børnenes trivsel er en væsentlig faktor, også når det drejer sig om indlæring. Derfor vil vi gerne have uddybet, hvordan trivsel kan måles, så det giver det reelle billede. Kan det overhovedet lade sig gøre? Er det muligt at måle bløde værdier og omsætte til tal? Kan børnenes fravær evt. indgå? Her har vi da et konkret tal. Med venlig hilsen MED udvalget Glejbjerg Børne- og Skolecenter 13

14 Grønvangskolen, bestyrelse 14

15 15

16 Grønvangskolen, MED Høringssvar vedr. skolepolitisk målsætning i Vejen Kommune Overordnet set er de skolepolitiske målsætninger et godt arbejdsgrundlag set fra MED udvalgets perspektiv. Skolen har følgende kommentarer: MED udvalget på Grønvangskolen ønsker, at det skal fremgå af den skolepolitiske målsætning, at elevernes trivsel har som forudsætning, at der er et godt arbejdsmiljø for medarbejderne på skolerne. Skolebestyrelsen ser gerne at læringsperspektivets fokus på kreativitet og innovation medtages under resultatmålene. Skolen ønsker fokus på, hvordan Kommunens inklusionsstrategi har indflydelse på læringsperspektiv, undervisnings- og arbejdsmiljø. Desuden efterspørges, at der er i læringsperspektivet medtages, vigtigheden af læringsmiljøet i hjemmet, samt samarbejdet mellem lærer/ elev og skole/hjem. Skolebestyrelsen finder det positivt, at resultatmålene er udformet således, at der lægges op til lokale målsætninger på skolerne. På MED udvalgets vegne Venlig hilsen Mette S. Sørensen Næstformand for MED Claus Holm Formand for MED 16

17 - n lse Dato: Holmeåskolen, bestyrelse Kontaktperson: Vivian Møberg Telefon: Udkast til skolepolitisk målsætning (C) Sag nr. 13/ dk EAN-nr.: Holmeåskolens skolebestyrelse anerkender det flotte læringsperspektiv, samt omdrejningspunkterne for udvikling af læring og undervisning, som kommer til udtryk i udkast til skolepolitisk målsætning. Resultatmålene opleves derimod uklare og svære at tage stilling til, da vi ikke kender gennemsnittet for de sidste tre år. Venlig hilsen Skolebestyrelsen Susan Jette Rasmussen Skolebestyrelsesformand Vivian Møberg Pedersen Skoleleder 17

18 Højmarkskolen, MED Dagtilbuds- og skoleafdelingen Vejen Kommune Høringssvar fra MED-udvalget ved Højmarkskolen, Holsted. Dato: Sagsnr.: Vedr. Vejen Kommunes skolepolitiske målsætning. På baggrund af det udsendte materiale vedr. Vejen kommunes skolepolitiske målsætning har MED-udvalget ved Højmarkskolen følgende bemærkninger. Kontaktperson: Skoleleder, Flemming Kjærside Mail: MED-udvalget ved Højmarkskolen er enige i at de tre overordnede mål skal udtrykkes i konkrete mål. Det er imidlertid uklart med den foreliggende formulering, hvordan det afgøres, at mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne. Det er ligeledes uklart, hvordan andelen af de allerdygtigste elever defineres. Derimod kan der klart bakkes op om målet vedrørende de 95% af eleverne, der skal have mindst karakteren 2 i dansk og matematik. Et fælles kommunalt karaktergennemsnit er problematisk dels i forhold til om målet er realistisk indenfor den beskrevne tidshorisont og dels om karakterer overhovedet er tilstrækkeligt objektive til at være indikatorer på elevernes dygtighed. Dels er karakterskalaen relativ og dels skifter præmisserne for karaktergivningen løbende ved central og lokal justering. Desuden er det uklart, hvordan og på hvilken baggrund den enkelte skoles bidrag til et fælles gennemsnit fastsættes. HØJMARKSKOLEN Vejen Kommune Højmarksvej Holsted MED-udvalget opfordrer til, at de konkrete resultatmål omformuleres i forhold til ovennævnte problemstillinger. På MED-udvalgets vegne Telefon: Fax: Mail: Hjemmeside: Flemming Kjærside skoleleder 18

19 Højmarkskolen, bestyrelse Dagtilbuds- og skoleafdelingen Vejen Kommune Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Dato: Sagsnr.: Kontaktperson: Vedr. Vejen Kommunes skolepolitiske mål. På baggrund af det udsendte materiale har Skolebestyrelsen ved Højmarkskolen følgende bemærkninger. Skoleleder, Flemming Kjærside Mail: Det kan være problematisk med et fælles karaktergennemsnit, da skolerne har forskellige forudsætninger i forhold til elevernes baggrund og muligheder. Det kunne overvejes at lade karaktergennemsnittet for den enkelte skole tage udgangspunkt i skolens løbende gennemsnit gennem de sidste 3 år med en indbygget forbedringsprocent. Der ønskes en mere præcis og almen forståelig formulering af punkterne 1-3 og 6 i resultatmålene, således at målene indsættes konkret. På skolebestyrelsens vegne Claus Witting formand for skolebestyrelsen HØJMARKSKOLEN Vejen Kommune Højmarksvej Holsted Telefon: Fax: Mail: Hjemmeside: 19

20 Jels Skole, bestyrelse og MED Til Byrådet Skoleafdelingen Dato: Vedr.: Skolepolitisk målsætning Jels Skoles Bestyrelse og MED afgiver hermed følgende udtalelser vedr. skolepolitisk målsætning: I forbindelse med den årlige kvalitetsrapport bør der fremgå, hvilken elevmæssig sammensætning den enkelte skole har på det pågældende tidspunkt. På skolebestyrelsens vegne MED Hans Peter Paulsen Bestyrelsesformand Steen Jensen/Birthe Thorup Skoleleder/TR næstformand i MED 20

21 Lintrup Børnecenter, bestyrelse og MED Høringssvar vedr. Udkast til skolepolitisk målsætning Bestyrelsen og Medudvalget i Lintrup Børnecenter har ved møderne d. 26. og. 27.november 2013 drøftet udkastet til skolepolitisk målsætning. Udkastet vedr. Vejen Kommunes skolepolitiske målsætning er drøftet i bestyrelse og Med-udvalg hvor der er opbakning til udkastet. Både bestyrelse og Medudvalg understreger, at det kunne være ønskeligt, at Lintrup Børnecenters resultatmål kunne offentliggøres. På vegne af Bestyrelsen og Med- udvalget i Lintrup Børnecenter Heidi Slominski Børnecenterleder Lintrup Børnecenter 21

22 Rødding Skole, bestyrelse og MED d. 9. december 2013 Høringssvar udkast til skolepolitisk målsætning Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Rødding Skole udtaler følgende til den skolepolitiske målsætning: Vi er naturligvis enige i, at det er vigtigt, at alle elever lærer så meget som de kan, men vi skal passe på, at fokus på specifikke måltal ikke medfører et indirekte pres på, at de fagligt svageste elever afskæres fra at gå til prøve, fordi det går ud over den enkelte skoles faglige resultater. Elsebeth Kristensen formand for MED-udvalget Sten Thygesen formand for skolebestyrelsen 22

23 Skodborg Skole, bestyrelse Vejen Kommune Bent Jørgensen/Inger Lundeman Sendt til Høringssvar angående skolepolitisk målsætning Skodborg, 9. december 2013 I Skodborg Skoles skolebestyrelse har vi diskuteret det fremsendte udkast til skolepolitisk målsætning, og vi har følgende kommentarer: Vedr. punktet Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i nationale test. : Hvad vil det sige at være god til at læse og regne? Det vil være bedre og mere målbart at sætte et mål op i forhold til skalaen i fx de nationale test (1-5). Vedr. punktet Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige over en årrække : Et vigtigt punkt, men det vil være bedre og mere målbart fx at sætte en procentsats på, hvor meget det skal stige. Teksten Der udarbejdes et kommunalt gennemsnit ud fra de gennemførte test og prøver i , som skal være nået senest giver ikke så meget mening og bør formuleres mere klart. Vi er meget enige i, at alle skoler og børnecentre skal bidrage løbende i et forpligtende samarbejde for at forbedre det kommunale gennemsnit bør man også indskrive noget om et forpligtende samarbejde mellem fødeskoler og modtageskoler, så det sikres, at målene for 9. klasseprøver kan nås? Vi synes, det bør nævnes, hvornår der evalueres på, om målene er de rigtige, og hvornår der sættes nye mål. Generelt synes vi, det er rigtigt gode tanker omkring læringsperspektiv, resultatmål og omdrejningspunkter. Vi ser frem til at arbejde mere konkret med målene, og vi forestiller os at arbejde meget tæt sammen med Skodborg Børnehave, så den faglige udvikling kan få så god en start som muligt vi glæder os til, at det kan ske i endnu højere grad, når vi forhåbentlig snart bliver til Skodborg Børnecenter. På skolebestyrelsens vegne Line Skipper Formand 23

24 Skodborg Skole, MED Skodborg d. 9. december Til Vejen Kommune Høringssvar vedrørende Vejen kommunes skolepolitiske målsætning Vi har en bemærkning under punktet: Vejen kommunes resultatmål. Her står der at: " mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i nationale test" Her finder vi det formålstjenligt at der her henvises til hvad der menes med..."at være gode til". Her kunne det nævnes, at det finder man i aftaleteksten mellem regeringen og Venstre og dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen i bilag 1. Derudover har vi ikke yderligere bemærkninger. På vegne af Skodborg Skoles MED- udvalg Aino Andersen Lærer 24

25 Østerbyskolen, bestyrelse Høringssvar til Skolepolitisk målsætning sag nr. 13/39263 I forhold til eleverne tilknyttet Specialundervisningscentret ved Østerbyskolen, vil Skolebestyrelsen gøre opmærksom på, at Vejen Kommunes resultatmål kan rumme en indbygget problemstilling. Problemstillingen er, at elever med indlæringsvanskeligheder og funktionsnedsættelser gennemsnitligt får afgangs- og testresultater, som påvirkes af deres indlæringsvanskeligheder og funktionsnedsættelser." Når der beregnes gennemsnit på karakterer og testresultat bedes der tages højde for at Østerbyskolen har Specialundervisningscentret. Østerbyskolen den 9. december 2013 På Skolebestyrelsens vegne Bjarne Skov Skolebestyrelsesformand 25

26 Vejen Lærerkeds Vejen Rådhus Rådhuspassagen Vejen Vejen d. Høringssvar fra Vejen lærerkreds vedrørende Udkast til skolepolitisk målsætning Vejen lærerkreds har læst udkastet til den skolepolitiske målsætning og vi har haft svært ved at forstå stjernernes betydning i teksten under resultatmål. Der står bl.a. at 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i nationale test - Hvad hvis vi ligger højere i Vejen kommune? Vi kan heller ikke se, at det statistisk giver mening at sammenligne kommunens samlede gennemsnit ved 9. klasseprøverne hvert år. Det ville give mere mening at forholde os til kommunens placering i forhold til landsgennemsnittet. Forventer man at tage hensyn til inklusionsprocessen, hvor flere elever rummes i normalundervisningen og som derfor kan få indflydelse på karaktergennemsnittet. Vi mangler også svarene på spørgsmålene Hvad er allerdygtigste elever? og hvad er dårlige resultater? Vejen lærerkreds finder det naturligt, at Vejen kommune ønsker at opstille mål i de skolepolitiske målsætninger, men vi har svært ved at se, at udkastet kan erstatte Temaplanen for kvalitet og udvikling i folkeskolen. I Temaplanen vægtes det hele barn med både faglige, personlige og sociale kompetencer, hvorimod udkastet er meget mere orienteret mod barnets faglige resultatmål end de bløde værdier. Vi mener, det er vigtigt, at få to ben til at gå samtidig, det stringent faglige og de bløde ting. Vi skal stadig vægte den almene dannelse i folkeskolen og opdrage eleverne til at blive ansvarlige demokratiske borgere. Derfor er vi meget bekymret for, at det store fokus på de faglige delmål overskygger fokusset på de bløde værdier. 26

27 Endvidere kunne vi også godt tænke os, at der i udkastet var præciseret, hvilke tiltag det er i reformen, som gør, at vi kan opfylde målene. Med venlig hilsen P.k.v. Birthe Cramon 27

28 BUPL Vejen Kommune Dato: Dagtilbud og Skole Deres ref.: att. Inger Lundeman Vor ref.: 34-K575/20017 Sagsbehandler: jle/- Svar på høringsmateriale vedr. "Udkast til skolepolitisk målsætning for " Sag nr. 13/39263 BUPL Sydjylland takker for det fremsendte materiale vedr. kommunens skolepolitiske målsætninger. Målsætninger, som vi er enige med kommunen i, og som jo læner sig op af de nationale krav, der er opstillet i de Nationale rammer for kommunal skolepolitik. Dog mener vi, at der er en væsentlig mangel i kommunens materiale, idet der mangler et helhedssyn på barnet. Hele den pædagogiske tilgang til læring er udeblevet i materialet, hvilket kan undre, når KL i sit inspirations materiale vedr. den nye skolereform lægger stor vægt på sammenhængen mellem de forskellige faggrupper - her tænkes især på samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Vi vil, for at sætte fokus på den pædagogfaglige indsats, og for at følge KL s anbefalinger, derfor foreslå følgende ændringer: Under afsnittet omdrejningspunkter i udvikling af læring og undervisning tilføjes følgende: Det kræver et godt samarbejde mellem de pædagogiske medarbejdere at skabe sammenhæng mellem den fagopdelte og den understøttende undervisning, og det skal etableres aktivt på skolen. (citat fra KL) I udviklingen af samarbejdet mellem lærere og pædagoger er det væsentligt, at der holdes fast i professionens egenart, og at der sættes fokus på deres opgaver. Teksten: tæt og hyppig dialog mellem lærer og elev om mål, indsats, fremskridt og resultat ændres til tæt og hyppig dialog mellem lærer, pædagoger og elev om mål, indsats, fremskridt og resultat Teksten: en sammenhængende skoledag, hvor fagopdelt undervisning og understøttende undervisning hænger sammen ændres til en sammenhængende skoledag, hvor fagopdelt undervisning, understøttende undervisning og skolefritidsordningen hænger sammen. Vi håber, at ovenstående vil blive indarbejdet i materialet, således at også de pædagogiske og fritidspædagogiske traditioner kan blive indarbejdet i Vejen kommunes skolepolitik. På vegne af BUPL Sydjylland John Johannesen Faglig sekretær John Leding Jensen Sagsbehandler 28

29 Handicaprådet Vejen Kommune Rådhuset 6600 Vejen Vejen, den 10. december 2013 Handicaprådet skal hermed takke for muligheden for at afgive høringssvar til nedenstående to sager. For så vidt angår Vejen Kommunes skolepolitiske målsætning tages sagen til efterretning Vedr. Den fremtidige specialklassestruktur Handicaprådet kan tilslutte sig anbefalingerne hvad angår reduktion af de fysiske placeringer til to steder, da rådet af af den opfattelse, at der her igennem opnås et bedre fagligt miljø, til gavn og glæde for såvel elever som personale. På Handicaprådets vegne Kai Østergaard Formand 29

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mål... 3 2.1. Overordnet formål... 3 2.2. Mål

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Ny Skolereform i Struer Kommune Arbejdsgruppernes anbefalinger

Ny Skolereform i Struer Kommune Arbejdsgruppernes anbefalinger Ny Skolereform i Struer Kommune Arbejdsgruppernes anbefalinger 21. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Forvaltningens roller og opgaver... 6 Organisering

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING. skolereformen. Middelfart Kommune. udkast

PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING. skolereformen. Middelfart Kommune. udkast PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING til skolereformen i Middelfart Kommune udkast 1 Indhold Forord 3 Introduktion 4 Vision 5 1. De skolepolitiske mål 6 Samarbejde på tværs 8 Understøttelse af læring 10 2. Folkeskolereformen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger 4. oktober 2004 Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger - Tilbagemelding til undervisningsministeren fra KL, Danmarks Lærerforening, Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole og Samfund, Børne-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Samlet høringssvar vedr. skolereform

Samlet høringssvar vedr. skolereform 1 Samlet høringssvar vedr. skolereform 1. Elever, der ikke i overgangsfasen ønsker lektielæsning, og som er afhængig af hjemtransport med skolebus, ikke får separat hjemkørsel, idet der køres efter de

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven (Ophævelse af krav til organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse) 1

Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven (Ophævelse af krav til organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse) 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 51 Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Høringsnotat til Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven, ungdomsskoleloven, musikloven og forskellige andre

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere