Høringssvar vedr. Skolepolitisk målsætning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedr. Skolepolitisk målsætning"

Transkript

1 Høringssvar vedr. Skolepolitisk målsætning 1

2 Indholdsfortegnelse Andst Skole, bestyrelse... 3 Andst Skole, MED... 4 Askov-Malt Skole, bestyrelse og MED... 5 Brørupskolen, bestyrelse... 6 Bække Skole, bestyrelse... 7 Føvling Skole, bestyrelse og MED... 8 Gesten Skole, bestyrelse... 9 Gesten Skole, MED Glejbjerg Børne- og Skolecenter, bestyrelse Glejbjerg, MED Grønvangskolen, bestyrelse Grønvangskolen, MED Holmeåskolen, bestyrelse Højmarkskolen, MED Højmarkskolen, bestyrelse Jels Skole, bestyrelse og MED Lintrup Børnecenter, bestyrelse og MED Rødding Skole, bestyrelse og MED Skodborg Skole, bestyrelse Skodborg Skole, MED Østerbyskolen, bestyrelse Vejen Lærerkeds BUPL Handicaprådet

3 Andst Skole, bestyrelse Store Andst 9. december 2013 Høringssvar vedr. skolepolitisk målsætning Fællesbestyrelsen ved ABC Andst Børnecenter har læst Vejen Kommunes forslag til den skolepolitiske målsætning igennem. Bestyrelsen ønsker at udtrykke en bekymring omkring, citat: Mindst 80 % * af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i nationale test. Vi ser en risiko for at undervisningen i perioder kan gå hen og blive gøre klar til test - træning. Vi ønsker at man i højere grad skeler til det enkelte barn og dets muligheder og potentialer frem for 100% at vægte nationale tests resultater. På vegne af bestyrelsen Rikke Ulbrandt Henriksen og Tage Svendsen 3

4 Andst Skole, MED Høringssvar: Skole politisk målsætning Andst skole 2.dec MED udvalg ved Andst skole har taget forslaget til efterretning. MED udvalget Andst skole 4

5 Askov-Malt Skole, bestyrelse og MED Byrådet ved Vejen Kommune Høring vedr. Udkast til skolepolitisk målsætning Skolebestyrelsen ved Askov-Malt Skole har følgende kommentarer: Der bør fra centralt hold opfordres og understøttes kraftigt til, at hver enkelt skole nu nytænker skolen. Vi håber, reformen kommer til at betyde, at der bliver forskel på skolernes tilbud, så der bliver noget at vælge mellem og skolerne samtidig får nye erfaringer at trække på skolerne imellem. Der bør derfor indskrives i målsætningen, at kommunen ønsker at skabe en ny folkeskole på hver eneste skole - og at Vejen Kommunen bakker lærerne og andet personale op i alle de nye gode initiativer, der forhåbentlig kommer på bordet. Generelt er det godt med klare resultatmål, men der fokuseres for meget på test i forhold til trivsel. Samtidig har skolebestyrelserne brug for klare definitioner af det nye læringsbegreb, så det reelt bliver muligt at følge op på resultaterne. Hvordan skal vi fx måle/vide, om der er tilstrækkelige sociale og pædagogiske rammer, hvis et mål ikke er opnået? Folkeskolen skal ikke kun levere faglighed til børnene, men også vigtige indspark i forbindelse med dannelsesprocessen hos eleverne. Hvordan skal dette måles? Vi efterlyser et målbart resultat, som kan anvendes til sikring af, at eleverne fagligt er nået langt nok, når de forlader 6. klasse og sammenlægges på overbygningsskolerne. Vi værdsætter, at der fremover i endnu højere grad skal fokuseres på den enkelte elevs læring. Vi er dog som forældre bekymrede for, hvorfra ressourcerne skal komme til alt det individuelle. Elevsamtaler tager fx en del ekstra tid, og vil i perioder være årsag til, at andre lærere skal holde øje med flere elever. Det giver udfordringer, når der indimellem opstår konfliktsituationer i klasserne. Det vil endvidere kræve yderligere ressourcer at nytænke undervisningen, så alle børn fx gennem mere kreativ undervisning kommer til at nå målsætningen. Det fremgår ikke tydeligt nok, hvordan forældrene inddrages i opnåelse af målene. Vi efterlyser endvidere en klar definition af skolebestyrelsernes rolle i forbindelse med opfølgning på resultaterne. På Skolebestyrelsens vegne Tine Lykke Thomsen Formand for bestyrelsen Pernille Bøss Skoleleder 5

6 Brørupskolen, bestyrelse Høringssvar vedr. udkast til skolepolitisk målsætning Dato: 6. december 2013 Brørupskolens skolebestyrelse har gennemgået udkast til skolepolitisk målsætning og har følgende kommentarer. Vi ser positivt på at man i Vejen kommune opsætter fælles mål. Desuden ser vi med glæde på at fokus på den enkelte elev bibeholdes, samtidig med at trivsel er i højsæde. Men vi ser med bekymring på at, der ikke lægges op til at indsatsen for at nå de fælles mål, kræver forskelligartet indsats og ikke mindst forskellige økonomiske ressourcer. Vi tror det er umådeligt vigtigt at det også her beskrives at udgangspunktet ikke er ens, uden at negligere at vi skal bibeholde de positive høje forventninger til alle. Vi ønsker ikke A og B skoler i kommunen. Desuden skal det sikreres at netop de skoler med et lavere udgangspunkt og en deraf kommende større udvikling får tildelt de faglige og økonomiske resurser som det kræves for at løfte denne opgave. Vi er fuldt ud klar over at der i den nuværende tildelingsmodelen er taget hensyn til den socioøkonomiske profil på de enkelte skoler. Men kan frygte at dette over tid forsvinder. Ydermere må vi gentage vores bekymring fra drøftelsen af tildelingsmodellen, at den ikke kun har basis i en socioøkonomisk profil med også er baseret på skolens størrelse, klasseantal og basis driftsomkostninger. Derfor er de store skoler med til at støtte driften af de små skoler og derved mister bl.a. Brørupskolen penge til fordel for den socioøkonomiske tildeling. Vi håber derfor at kommunen allerede i den skolepolitiske målsætning vil sikrere at skolerne får tildelt de faglige og økonomiske resurser der kræves. På vegne af skolebestyrelsen på Brørupskolen Formand Sanne S. Nielsen 6

7 Bække Skole, bestyrelse Vejen Kommune Skoleafdelingen Områdekontor Brørup 6650 Brørup Bække den 10. december 2013 Høringssvar vedr. skolepolitisk målsætning Vi anerkender i hovedtræk formuleringerne i de skolepolitiske målsætninger. Vi ser med tilfredshed på, at afsnittet om læringsperspektivet i høj grad er formuleret med afsæt i folkeskolereformen. Tilsvarende ser vi, at Vejen Kommune udtrykker flotte ambitioner omkring udvikling af læring og undervisning. Vi bemærker dog, at der i sagsfremstillingen til de skolepolitiske mål står, at udkastet endvidere bygger på intentionerne i reformen om at fokusere på få, men klare resultatmål. Dette kan vi kun bakke op. I vores perspektiv bør sådanne mål være operationelle og gennemskuelige. Som vi læser flere af målene, så er de særdeles uklare. Dermed at de meget vanskelige at forholde sig til. Vi har den forståelse, at vi som skolebestyrelse bør have mulighed for at forholde os til konkrete og klare mål, hvis høringen skal give mening. Vi vil derfor tillade os at foreslå, at resultatmålene bliver genovervejet og formuleret på en anderledes måde, hvorefter disse alene bliver sendt i høring igen. Med venlig hilsen Jens Erik Iversen formand 7

8 Føvling Skole, bestyrelse og MED Skolebestyrelsen ved Føvling Skole synes, at det er positivt, at der sættes mål for elevernes skolegang. Det er desuden positivt, at der også sættes mål for elevernes trivsel og ikke udelukkende på elevernes faglige resultater. Føvling Skoles MED-udvalg er bekymret over om samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere og foreningslivet vil give Vejen Kommunes skoler for forskellige vilkår, alt efter hvilke lokale muligheder der er. Venlig hilsen På bestyrelsens vegne Louise Philip Birgitte Hansgaard Formand Skoleleder 8

9 Gesten Skole, bestyrelse Høringssvar vedr. Skolepolitisk målsætning Skolebestyrelsen ved Gesten Skole mener, udkastet til målsætning bør forholde sig til enten alle børn bliver dygtige, bliver så dygtige de kan eller gennemsnit på 7,X. Skolebestyrelsen foretrækker bliver så dygtige de kan. Videre mener skolebestyrelsen, at målsætningen er udtryk for en meget snævert faglig fokus, der ikke tager hensyn til alle skolens fag og til skolens alment dannende opgaver. Eftersætningen - i en skole hvor de også er glade for at være kan forstås som en understregning af at eleverne skal trives i skolen eller som en nedvurdering af trivslens betydning. Skolebestyrelsen mener vigtigheden af elevernes trivsel tydeligt skal understreges. Generelt bør der i målsætningen vælges en sproglig form, hvor der enten tales om elever eller om børn. Derudover har skolebestyrelsen følgende bemærkninger til enkeltelementerne i udkastet: Læringssynet: Der bør skelnes tydeligt mellem direkte og indirekte læringsprocesser. Skolebestyrelsen mener ikke skolen alene kan basere sit læringssyn på indirekte læring, der bør være plads til at tilrettelægge direkte læringsprocesser mere traditionel undervisning om man vil (så skolerne ikke med målsætningen kan nøjes med tværfaglige eller projektlignende aktiviteter). Det bør klarlægges om der er høje forventninger eller om der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger. Høje mål er ikke i sig selv en forudsætning for gode resultater kun hvis de af den enkelte anses som værende realistiske (indenfor den nærmestfølgende udviklingszone). Anses mål, som uopnåelige kan det have en demotiverende effekt. Resultatmål: Når resultatmålene er så tydeligt formulerede som de er, bør det også klart defineres hvad gode, allerdygtigste og dårlige dækker over. Blandingen af præcise tal og de nævnte mere værdiladede, formuleringer skaber uklarhed. I øvrigt mener skolebestyrelsen, at det bør præciseres, hvilke data der lægges til grund for udregningen af det omtalte kommunale gennemsnit og hvordan dette gennemsnit efterfølgende indgår i målsætningen. For skolebestyrelsen Janus Harloff Lynggaard Skoleleder 9

10 Gesten Skole, MED Høringssvar vedr. Skolepolitisk målsætning MED udvalget på Gesten Skole mener, det er godt målsætningen er kort og i direkte tilknytning til de nationale målsætninger for den nye folkeskole. MED udvalget mener dog det fremsendte udkast på nogle punkter er uklart. Derfor har MED udvalget, med udgangspunkt i det fremsendte udkast, lavet det her medsendte forslag. MED udvalget mener forslaget her er mere stringent og konkret. Med venlig hilsen Janus Harloff Lynggaard og Carsten Mortensen Forslag (MED Gesten Skole) Vejen Kommunes skolepolitiske målsætning Tre overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Vejen Kommune skaber en folkeskole, hvor alle elever bliver udfordret og dygtigere - i en skole, hvor elever er glade for at være. Den enkelte elev udvikler egne kompetencer med henblik på at videreuddanne sig til et liv som aktiv og demokratisk borger. Læringsperspektivet Når vi i Vejen Kommune taler om læring, mener vi, at det sker, når eleverne alene og sammen med andre tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer den enkelte er aktiv i egne og andres læreprocesser og er en del af et læringsmiljø præget af kreativitet, innovation, fordybelse og fagligt engagement direkte og indirekte læreprocesser er vigtige i forhold til at opbygge viden og tilegne sig kompetencer Vejen Kommunes resultatmål i alle nationale test Mindst 80 % af eleverne skal ligge over middel (trin 3,4,5). 10

11 Andelen af elever i gruppen over middel skal stige over en årrække. (middel er 3). Andelen af elever under middel (1,2) skal reduceres over en årrække. Mindst 95 % af alle elever skal have karakteren 2 eller derover i danskfaglige og matematikfaglige 9. klasseprøver. Kommunens samlede gennemsnit ved 9. klasseprøverne skal være 7,3 eller derover. Elevernes trivsel skal målt i løbende trivselstest øges. Omdrejningspunkter i udvikling af læring og undervisning: Læringsmål skal være tydelige og synlige for elever, undervisere, forældre og ledelse. Dokumentation for den enkelte elevs udbytte tilgængelig i aktiv elevplan. Vejene til at opfylde målene er flerstrengede, så der bliver plads til forskellige didaktiske overvejelser. Tæt og hyppigt dialog mellem lærer og elev om mål, indsats, fremskridt og resultater. Motivation og trivsel er vigtige parametre for optimal læring. Eleven skal udfordres i dialog med tydelige voksne og kammerater. Eleven har ret til relevant feedback fra elever og voksne. Kreative og innovative processer. En åben skole, der samarbejder med lokalsamfundet. Hver skole og børnecenter indgår partnerskabsaftaler, der understøtter elevernes læringsprocesser, med relevante samarbejdspartnere, f.eks. o Ungdomsuddannelserne o Fritids- og foreningslivet o Kunst- og kulturlivet o Erhvervslivet o Andre relevante samarbejdspartnere Mere aktivitet og bevægelse i undervisningen og læreprocesserne. Opfølgning på de kommunale resultater Byrådet følger løbende op på de aftalte mål gennem Kvalitetsrapporten, og mindst en gang om året vurderes skolernes og børnecentrenes resultater. Opfølgningen foregår i dialog mellem Dagtilbudsog skolechefen og skolerne, og i denne dialog aftales nye konkrete mål og eventuelle handlingsplaner. 11

12 Glejbjerg Børne- og Skolecenter, bestyrelse Fællesbestyrelsen Glejbjerg Børne- og Skolecenter Bøgelund Glejbjerg December 2013 HØRINGSSVAR Ang. skolepolitisk målsætning Det er rart at se en kort og overskuelig målsætning. Den får vi læst alle sammen. Bortset fra punktet trivsel har vi ingen kommentarer, da kommunens målsætning følger skolereformen. Vi stiller spørgsmål til, hvordan børnenes trivsel kan måles. Hvordan gør man det, så det viser et gennemsnitsbillede og ikke bare hvordan det enkelte barn, har det på det tidspunkt testen foretages? Med venlig hilsen Fællesbestyrelsen Glejbjerg Børne- og Skolecenter 12

13 Glejbjerg, MED M E D Glejbjerg Børne- og Skolecenter Bøgelund Glejbjerg Glejbjerg, december 2013 HØRINGSSVAR Ang. skolepolitisk målsætning MED mener det er positivt, at der er tale om en kortfattet skolepolitisk målsætning. Derved vil den blive læst og anvendt. MED er overbevist om, at børnenes trivsel er en væsentlig faktor, også når det drejer sig om indlæring. Derfor vil vi gerne have uddybet, hvordan trivsel kan måles, så det giver det reelle billede. Kan det overhovedet lade sig gøre? Er det muligt at måle bløde værdier og omsætte til tal? Kan børnenes fravær evt. indgå? Her har vi da et konkret tal. Med venlig hilsen MED udvalget Glejbjerg Børne- og Skolecenter 13

14 Grønvangskolen, bestyrelse 14

15 15

16 Grønvangskolen, MED Høringssvar vedr. skolepolitisk målsætning i Vejen Kommune Overordnet set er de skolepolitiske målsætninger et godt arbejdsgrundlag set fra MED udvalgets perspektiv. Skolen har følgende kommentarer: MED udvalget på Grønvangskolen ønsker, at det skal fremgå af den skolepolitiske målsætning, at elevernes trivsel har som forudsætning, at der er et godt arbejdsmiljø for medarbejderne på skolerne. Skolebestyrelsen ser gerne at læringsperspektivets fokus på kreativitet og innovation medtages under resultatmålene. Skolen ønsker fokus på, hvordan Kommunens inklusionsstrategi har indflydelse på læringsperspektiv, undervisnings- og arbejdsmiljø. Desuden efterspørges, at der er i læringsperspektivet medtages, vigtigheden af læringsmiljøet i hjemmet, samt samarbejdet mellem lærer/ elev og skole/hjem. Skolebestyrelsen finder det positivt, at resultatmålene er udformet således, at der lægges op til lokale målsætninger på skolerne. På MED udvalgets vegne Venlig hilsen Mette S. Sørensen Næstformand for MED Claus Holm Formand for MED 16

17 - n lse Dato: Holmeåskolen, bestyrelse Kontaktperson: Vivian Møberg Telefon: Udkast til skolepolitisk målsætning (C) Sag nr. 13/ dk EAN-nr.: Holmeåskolens skolebestyrelse anerkender det flotte læringsperspektiv, samt omdrejningspunkterne for udvikling af læring og undervisning, som kommer til udtryk i udkast til skolepolitisk målsætning. Resultatmålene opleves derimod uklare og svære at tage stilling til, da vi ikke kender gennemsnittet for de sidste tre år. Venlig hilsen Skolebestyrelsen Susan Jette Rasmussen Skolebestyrelsesformand Vivian Møberg Pedersen Skoleleder 17

18 Højmarkskolen, MED Dagtilbuds- og skoleafdelingen Vejen Kommune Høringssvar fra MED-udvalget ved Højmarkskolen, Holsted. Dato: Sagsnr.: Vedr. Vejen Kommunes skolepolitiske målsætning. På baggrund af det udsendte materiale vedr. Vejen kommunes skolepolitiske målsætning har MED-udvalget ved Højmarkskolen følgende bemærkninger. Kontaktperson: Skoleleder, Flemming Kjærside Mail: MED-udvalget ved Højmarkskolen er enige i at de tre overordnede mål skal udtrykkes i konkrete mål. Det er imidlertid uklart med den foreliggende formulering, hvordan det afgøres, at mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne. Det er ligeledes uklart, hvordan andelen af de allerdygtigste elever defineres. Derimod kan der klart bakkes op om målet vedrørende de 95% af eleverne, der skal have mindst karakteren 2 i dansk og matematik. Et fælles kommunalt karaktergennemsnit er problematisk dels i forhold til om målet er realistisk indenfor den beskrevne tidshorisont og dels om karakterer overhovedet er tilstrækkeligt objektive til at være indikatorer på elevernes dygtighed. Dels er karakterskalaen relativ og dels skifter præmisserne for karaktergivningen løbende ved central og lokal justering. Desuden er det uklart, hvordan og på hvilken baggrund den enkelte skoles bidrag til et fælles gennemsnit fastsættes. HØJMARKSKOLEN Vejen Kommune Højmarksvej Holsted MED-udvalget opfordrer til, at de konkrete resultatmål omformuleres i forhold til ovennævnte problemstillinger. På MED-udvalgets vegne Telefon: Fax: Mail: Hjemmeside: Flemming Kjærside skoleleder 18

19 Højmarkskolen, bestyrelse Dagtilbuds- og skoleafdelingen Vejen Kommune Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Dato: Sagsnr.: Kontaktperson: Vedr. Vejen Kommunes skolepolitiske mål. På baggrund af det udsendte materiale har Skolebestyrelsen ved Højmarkskolen følgende bemærkninger. Skoleleder, Flemming Kjærside Mail: Det kan være problematisk med et fælles karaktergennemsnit, da skolerne har forskellige forudsætninger i forhold til elevernes baggrund og muligheder. Det kunne overvejes at lade karaktergennemsnittet for den enkelte skole tage udgangspunkt i skolens løbende gennemsnit gennem de sidste 3 år med en indbygget forbedringsprocent. Der ønskes en mere præcis og almen forståelig formulering af punkterne 1-3 og 6 i resultatmålene, således at målene indsættes konkret. På skolebestyrelsens vegne Claus Witting formand for skolebestyrelsen HØJMARKSKOLEN Vejen Kommune Højmarksvej Holsted Telefon: Fax: Mail: Hjemmeside: 19

20 Jels Skole, bestyrelse og MED Til Byrådet Skoleafdelingen Dato: Vedr.: Skolepolitisk målsætning Jels Skoles Bestyrelse og MED afgiver hermed følgende udtalelser vedr. skolepolitisk målsætning: I forbindelse med den årlige kvalitetsrapport bør der fremgå, hvilken elevmæssig sammensætning den enkelte skole har på det pågældende tidspunkt. På skolebestyrelsens vegne MED Hans Peter Paulsen Bestyrelsesformand Steen Jensen/Birthe Thorup Skoleleder/TR næstformand i MED 20

21 Lintrup Børnecenter, bestyrelse og MED Høringssvar vedr. Udkast til skolepolitisk målsætning Bestyrelsen og Medudvalget i Lintrup Børnecenter har ved møderne d. 26. og. 27.november 2013 drøftet udkastet til skolepolitisk målsætning. Udkastet vedr. Vejen Kommunes skolepolitiske målsætning er drøftet i bestyrelse og Med-udvalg hvor der er opbakning til udkastet. Både bestyrelse og Medudvalg understreger, at det kunne være ønskeligt, at Lintrup Børnecenters resultatmål kunne offentliggøres. På vegne af Bestyrelsen og Med- udvalget i Lintrup Børnecenter Heidi Slominski Børnecenterleder Lintrup Børnecenter 21

22 Rødding Skole, bestyrelse og MED d. 9. december 2013 Høringssvar udkast til skolepolitisk målsætning Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Rødding Skole udtaler følgende til den skolepolitiske målsætning: Vi er naturligvis enige i, at det er vigtigt, at alle elever lærer så meget som de kan, men vi skal passe på, at fokus på specifikke måltal ikke medfører et indirekte pres på, at de fagligt svageste elever afskæres fra at gå til prøve, fordi det går ud over den enkelte skoles faglige resultater. Elsebeth Kristensen formand for MED-udvalget Sten Thygesen formand for skolebestyrelsen 22

23 Skodborg Skole, bestyrelse Vejen Kommune Bent Jørgensen/Inger Lundeman Sendt til Høringssvar angående skolepolitisk målsætning Skodborg, 9. december 2013 I Skodborg Skoles skolebestyrelse har vi diskuteret det fremsendte udkast til skolepolitisk målsætning, og vi har følgende kommentarer: Vedr. punktet Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i nationale test. : Hvad vil det sige at være god til at læse og regne? Det vil være bedre og mere målbart at sætte et mål op i forhold til skalaen i fx de nationale test (1-5). Vedr. punktet Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige over en årrække : Et vigtigt punkt, men det vil være bedre og mere målbart fx at sætte en procentsats på, hvor meget det skal stige. Teksten Der udarbejdes et kommunalt gennemsnit ud fra de gennemførte test og prøver i , som skal være nået senest giver ikke så meget mening og bør formuleres mere klart. Vi er meget enige i, at alle skoler og børnecentre skal bidrage løbende i et forpligtende samarbejde for at forbedre det kommunale gennemsnit bør man også indskrive noget om et forpligtende samarbejde mellem fødeskoler og modtageskoler, så det sikres, at målene for 9. klasseprøver kan nås? Vi synes, det bør nævnes, hvornår der evalueres på, om målene er de rigtige, og hvornår der sættes nye mål. Generelt synes vi, det er rigtigt gode tanker omkring læringsperspektiv, resultatmål og omdrejningspunkter. Vi ser frem til at arbejde mere konkret med målene, og vi forestiller os at arbejde meget tæt sammen med Skodborg Børnehave, så den faglige udvikling kan få så god en start som muligt vi glæder os til, at det kan ske i endnu højere grad, når vi forhåbentlig snart bliver til Skodborg Børnecenter. På skolebestyrelsens vegne Line Skipper Formand 23

24 Skodborg Skole, MED Skodborg d. 9. december Til Vejen Kommune Høringssvar vedrørende Vejen kommunes skolepolitiske målsætning Vi har en bemærkning under punktet: Vejen kommunes resultatmål. Her står der at: " mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i nationale test" Her finder vi det formålstjenligt at der her henvises til hvad der menes med..."at være gode til". Her kunne det nævnes, at det finder man i aftaleteksten mellem regeringen og Venstre og dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen i bilag 1. Derudover har vi ikke yderligere bemærkninger. På vegne af Skodborg Skoles MED- udvalg Aino Andersen Lærer 24

25 Østerbyskolen, bestyrelse Høringssvar til Skolepolitisk målsætning sag nr. 13/39263 I forhold til eleverne tilknyttet Specialundervisningscentret ved Østerbyskolen, vil Skolebestyrelsen gøre opmærksom på, at Vejen Kommunes resultatmål kan rumme en indbygget problemstilling. Problemstillingen er, at elever med indlæringsvanskeligheder og funktionsnedsættelser gennemsnitligt får afgangs- og testresultater, som påvirkes af deres indlæringsvanskeligheder og funktionsnedsættelser." Når der beregnes gennemsnit på karakterer og testresultat bedes der tages højde for at Østerbyskolen har Specialundervisningscentret. Østerbyskolen den 9. december 2013 På Skolebestyrelsens vegne Bjarne Skov Skolebestyrelsesformand 25

26 Vejen Lærerkeds Vejen Rådhus Rådhuspassagen Vejen Vejen d. Høringssvar fra Vejen lærerkreds vedrørende Udkast til skolepolitisk målsætning Vejen lærerkreds har læst udkastet til den skolepolitiske målsætning og vi har haft svært ved at forstå stjernernes betydning i teksten under resultatmål. Der står bl.a. at 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i nationale test - Hvad hvis vi ligger højere i Vejen kommune? Vi kan heller ikke se, at det statistisk giver mening at sammenligne kommunens samlede gennemsnit ved 9. klasseprøverne hvert år. Det ville give mere mening at forholde os til kommunens placering i forhold til landsgennemsnittet. Forventer man at tage hensyn til inklusionsprocessen, hvor flere elever rummes i normalundervisningen og som derfor kan få indflydelse på karaktergennemsnittet. Vi mangler også svarene på spørgsmålene Hvad er allerdygtigste elever? og hvad er dårlige resultater? Vejen lærerkreds finder det naturligt, at Vejen kommune ønsker at opstille mål i de skolepolitiske målsætninger, men vi har svært ved at se, at udkastet kan erstatte Temaplanen for kvalitet og udvikling i folkeskolen. I Temaplanen vægtes det hele barn med både faglige, personlige og sociale kompetencer, hvorimod udkastet er meget mere orienteret mod barnets faglige resultatmål end de bløde værdier. Vi mener, det er vigtigt, at få to ben til at gå samtidig, det stringent faglige og de bløde ting. Vi skal stadig vægte den almene dannelse i folkeskolen og opdrage eleverne til at blive ansvarlige demokratiske borgere. Derfor er vi meget bekymret for, at det store fokus på de faglige delmål overskygger fokusset på de bløde værdier. 26

27 Endvidere kunne vi også godt tænke os, at der i udkastet var præciseret, hvilke tiltag det er i reformen, som gør, at vi kan opfylde målene. Med venlig hilsen P.k.v. Birthe Cramon 27

28 BUPL Vejen Kommune Dato: Dagtilbud og Skole Deres ref.: att. Inger Lundeman Vor ref.: 34-K575/20017 Sagsbehandler: jle/- Svar på høringsmateriale vedr. "Udkast til skolepolitisk målsætning for " Sag nr. 13/39263 BUPL Sydjylland takker for det fremsendte materiale vedr. kommunens skolepolitiske målsætninger. Målsætninger, som vi er enige med kommunen i, og som jo læner sig op af de nationale krav, der er opstillet i de Nationale rammer for kommunal skolepolitik. Dog mener vi, at der er en væsentlig mangel i kommunens materiale, idet der mangler et helhedssyn på barnet. Hele den pædagogiske tilgang til læring er udeblevet i materialet, hvilket kan undre, når KL i sit inspirations materiale vedr. den nye skolereform lægger stor vægt på sammenhængen mellem de forskellige faggrupper - her tænkes især på samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Vi vil, for at sætte fokus på den pædagogfaglige indsats, og for at følge KL s anbefalinger, derfor foreslå følgende ændringer: Under afsnittet omdrejningspunkter i udvikling af læring og undervisning tilføjes følgende: Det kræver et godt samarbejde mellem de pædagogiske medarbejdere at skabe sammenhæng mellem den fagopdelte og den understøttende undervisning, og det skal etableres aktivt på skolen. (citat fra KL) I udviklingen af samarbejdet mellem lærere og pædagoger er det væsentligt, at der holdes fast i professionens egenart, og at der sættes fokus på deres opgaver. Teksten: tæt og hyppig dialog mellem lærer og elev om mål, indsats, fremskridt og resultat ændres til tæt og hyppig dialog mellem lærer, pædagoger og elev om mål, indsats, fremskridt og resultat Teksten: en sammenhængende skoledag, hvor fagopdelt undervisning og understøttende undervisning hænger sammen ændres til en sammenhængende skoledag, hvor fagopdelt undervisning, understøttende undervisning og skolefritidsordningen hænger sammen. Vi håber, at ovenstående vil blive indarbejdet i materialet, således at også de pædagogiske og fritidspædagogiske traditioner kan blive indarbejdet i Vejen kommunes skolepolitik. På vegne af BUPL Sydjylland John Johannesen Faglig sekretær John Leding Jensen Sagsbehandler 28

29 Handicaprådet Vejen Kommune Rådhuset 6600 Vejen Vejen, den 10. december 2013 Handicaprådet skal hermed takke for muligheden for at afgive høringssvar til nedenstående to sager. For så vidt angår Vejen Kommunes skolepolitiske målsætning tages sagen til efterretning Vedr. Den fremtidige specialklassestruktur Handicaprådet kan tilslutte sig anbefalingerne hvad angår reduktion af de fysiske placeringer til to steder, da rådet af af den opfattelse, at der her igennem opnås et bedre fagligt miljø, til gavn og glæde for såvel elever som personale. På Handicaprådets vegne Kai Østergaard Formand 29

Højmarkskolen. Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet.

Højmarkskolen. Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet. Højmarkskolen Høringssvar Administrationens svar Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet. På baggrund af det udsendte

Læs mere

3. Glostrups skoleelever skal trives National trivselsmåling

3. Glostrups skoleelever skal trives National trivselsmåling 1. behandlet i Børne- og Skoleudvalget den 22. september 2016 HOVEDMÅL 1. Glostrups skoleelever skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen HOVEDINDIKATOR Afgangskarakterer DELMÅL 1.

Læs mere

Udvalget for Skoler og Børn - Helhedsplan Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen

Udvalget for Skoler og Børn - Helhedsplan Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen 2016-2020 1 Indhold Resume... 3 Introduktion til Helhedsplan 2016 2020... 3 Udfordringer... 3 Struktur... 4 Ressourcer... 4 Helhedsplan struktur og

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Oplæg til politiske målsætninger og styringsparametre for udviklingen af folkeskolerne i Kalundborg Kommune

Oplæg til politiske målsætninger og styringsparametre for udviklingen af folkeskolerne i Kalundborg Kommune Folkeskolereform november 2013 Folkeskolereformen Oplæg til politiske målsætninger og styringsparametre for udviklingen af folkeskolerne i Kalundborg Kommune Kontakt Sagsansvarlig: Lærke Kibsgaard Fagcenter

Læs mere

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Reformen af folkeskolen realiseres med start i august 2014. Projektgruppe 1: overordnede mål og rammer

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

1 Glostrups skoleelever opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen

1 Glostrups skoleelever opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen Kommunale skolemål 15-11-2016 På en workshop den 7. november 2016 udarbejdede repræsentanter for Glostrup Skoles MED, skolebestyrelse og ledelse følgende kommunale skolemål med udgangspunkt i det 1. behandlede

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform.

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Vi har sunget skoleåret ind med Der er et yndigt land, Det var så ferien, så nu er det

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning Indledning Fanø Skole Katalog. Skolepolitiske målsætninger 2016 Dette katalog henvender sig til dig, der til daglig udmønter de skolepolitiske målsætninger på Fanø Skole. Kataloget tager udgangspunkt i

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen Det handler om 1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen 2. Elevernes progression er afhængig af god faglig ledelse 3. Data om faglighed og trivsel

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Byrådet skal orienteres om hvor langt forberedelserne til den nye skolereform er kommet og hvad

Læs mere

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde Til Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED udvalget på Årre Skole på det konkrete strukturforslag udsendt af et flertal i Byrådet. En enig bestyrelse og MED udvalg

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Nye resultatmål Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014/2015

Kvalitetsrapport 2014/2015 Kvalitetsrapport 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Kvalitetsrapportens opbygning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering af skolevæsnet... 4 3. Elevernes faglige niveau... 5 3.1 Kommunale

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Dagsorden. onsdag den 20. november 2013 kl. 14.30-16.30 på Mariager Rådhus lok.1 Mødeform: Arbejdsgruppemøde Facilitator: Jens L Pedersen Faste deltagere: Arbejdsgruppen

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen.

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Sagsbeskrivelse Med folkeskolereformen af den 7. juni 2013 er der

Læs mere

Målstyrings- og kvalitetssikringsmodel. for Vejle kommunes skolevæsen

Målstyrings- og kvalitetssikringsmodel. for Vejle kommunes skolevæsen Målstyrings- og kvalitetssikringsmodel for Vejle kommunes skolevæsen Den Nationale baggrund Med folkeskolereformen følger ændringer i hele skolens målstyringsmodel og tilhørende kvalitetssikring. Folkeskolen

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Skolepolitiske mål unikke skoler i et fælles skolevæsen

Skolepolitiske mål unikke skoler i et fælles skolevæsen Skolepolitiske mål 2014-2018 - unikke skoler i et fælles skolevæsen Indhold Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes 5 nye skolepolitiske mål. Til hvert mål er der formuleret 3 opfølgningspunkter,

Læs mere

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale.

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale. Velfærd Sagsnr. 227538 Brevid. 1688028 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Aftale: Et fagligt løft af folkeskolen 12. juni 2013 Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti har indgået

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Center for Skole Skolepolitik

Center for Skole Skolepolitik Center for Skole 2014 Skolepolitik 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg www.skole-foraeldre.dk ( 33 26 17 21 Programpunkter! Folkeskolereformens mål og betydning for dit barns undervisning! Spørgsmål og dialog! Fælles

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Ny folkeskolereform. Jens Rasmussen. Dert Pædagogiske Selskab 30. oktober 2013 Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2G, København

Ny folkeskolereform. Jens Rasmussen. Dert Pædagogiske Selskab 30. oktober 2013 Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2G, København Ny folkeskolereform Jens Rasmussen Dert Pædagogiske Selskab 30. oktober 203 Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2G, København Reformers effekt Christine Antorini Skolereformen, der træder i kraft i 204, vil

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

Skolen skal sikre helheden i barnets læring og livserfaring gennem forpligtende samarbejde med det omgivende samfund.

Skolen skal sikre helheden i barnets læring og livserfaring gennem forpligtende samarbejde med det omgivende samfund. Skolepolitik Lolland Kommune fra skoleåret 2014 2016 Børne- og Skoleudvalget den 16.januar 2014 Skolepolitikken er politisk godkendt som administrativt politikpapir, hvor der skal fokuseres på dannelse,

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Frederiksberg Skolen på la Cours Vej www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Hvem er jeg? Henrik Hjorth Hansen Privat: Cecilie 16 år, Christoffer

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR 5. februar 2015 HØRINGSSVAR ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR Folkeskolereformen er en meget omfattende forandringsproces med store konsekvenser for både medarbejdere, børn og forældre på

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 #100254-14 Indhold Vi vil være bedre...4 Læring i fokus...6 Læring, motivation og trivsel...7 Hoved og hænder...8 Ambitionen

Læs mere

Skoledagen styres af elevernes læring

Skoledagen styres af elevernes læring LÆRING Skoledagen styres af elevernes læring Læringsmål formuleres med udgangspunkt i Fælles Forenklede Mål Elevernes udbytte af undervisningen inddrages i tilrettelæggelsen af nye forløb Skoledagen er

Læs mere

Ny skoledag efter skolereformen 2014 Det er tilladt at have ambitioner

Ny skoledag efter skolereformen 2014 Det er tilladt at have ambitioner Ny skoledag efter skolereformen 2014 Det er tilladt at have ambitioner Det følgende oplæg er Skole og Forældres tanker om, hvordan en ny skoledag kan se ud, efter implementeringen af skolereformen. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 NOTAT 3.9. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 Arbejdsgruppe 2 Dokumentation i relation til folkeskolen Kommissorium 1. Arbejdsgruppen skal udarbejde et oplæg til politisk beslutning som sammentænker de

Læs mere

Vestervangsskolen Aftalemål 2017

Vestervangsskolen Aftalemål 2017 Vestervangsskolen Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder

Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder DGI Sydvest Skolereform og folkeskoler hvordan gearer vi foreningerne til den nye situation? Skolereformens grundpiller i forhold til bevægelse

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love 23. januar 2014 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget

Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget Program 18.00 Indledning ved Trine Torp 18.10 Folkeskolereform

Læs mere

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor en ny reform Ny Folkeskolereform Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Vi har en god folkeskole, men den skal være bedre på flere områder vejen til en hel ny version af Parkskolen

Læs mere

24. februar Køge Rådhus

24. februar Køge Rådhus NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Skoleafdelingen Køge Rådhus Kvalitetsrapport 2015 - indkomne høringssvar fra skolebestyrelserne Torvet 1 4600 Køge Der er modtaget høringssvar fra skolebestyrelserne

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Debatmøde 3: Dokumentation af folkeskolen

Debatmøde 3: Dokumentation af folkeskolen Debatmøde 3: Dokumentation af folkeskolen Kommunaløkonomisk Forum Torsdag den 9. januar 2014 Kend din kommune - og styr den Debatmøde 3: Dokumentation af folkeskolen Oplægsholdere Frank Andersen, direktør,

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Center for Undervisning - Vestskolen

Center for Undervisning - Vestskolen 1. Høringssvar fra Vestskolens bestyrelse og MED-udva Center for Undervisning - Vestskolen Høringssvar Skolereform 10. november 2013 Vestskolen har afholdt møde i henholdsvis skolebestyrelse og MED udvalg

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

Områdeklassificering. Brørup

Områdeklassificering. Brørup Brørup Føvling Gesten Glejbjerg Holsted Hovborg Jels Lindknud Lintrup Øster Lindet Hovborg Glejbjerg Lindknud Bække Gesten Holsted Brørup St. Andst Askov Vejen Føvling Lintrup Skodborg Sdr. Hygum Rødding

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2?

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen ÅR 2 Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen trådte i kraft i august 2014. Ét år er gået, og vi vil i dette nyhedsbrev give

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Hvorfor er der behov for at nytænke folkeskolen? Vi har en faglig udfordring Der er stadig for mange, der ikke får en ungdomsuddannelse. For mange der forlader

Læs mere

Biblioteksledermøde for Region Midt. Skolereformen

Biblioteksledermøde for Region Midt. Skolereformen Biblioteksledermøde for Region Midt Skolereformen Målene for Folkeskolen De nationale mål er Måltal Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere