Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune"

Transkript

1 Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

2 Side 2

3 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det, bliver inkluderet i vores skoler og dagtilbud. I denne folder kan du læse mere om hvad inklusion betyder for os, hvordan vi arbejder med inklusion i praksis og hvad du selv kan gøre som forælder for at støtte op om en vellykket inklusion og fællesskabet i dit barns klasse. Alle børn og unge har ret til at indgå i anerkendende fællesskaber Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik Hvad er inklusion? I daglig tale, taler vi om inklusion, når elever med særlige behov f.eks. elever med fysiske, faglige, sociale eller psykiske vanskeligheder eller forudsætninger indgår i folkeskolernes almene undervisning fremfor at gå på specialskole eller i specialklasse. Men inklusion er også en proces, hvor man respekterer og profiterer af forskelligheder og tilpasser sig hinanden i en anerkendende tilgang. Inklusion handler om hele klassens sammenhold. For at opnå inklusion i en klasse skal der derfor arbejdes med hele klassedynamikken, der skal arbejdes med relationer. Det er således ikke kun den enkelte elev, der skal tilpasse sig fællesskabet, men også fællesskabet, der skal have plads til alle. Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt for at lære noget og for at udvikle sig. Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med pædagoger, lærere og andre børn og unge. Inklusionstankegangen betyder et perspektivskifte fra det enkelte barn til fokus på det fælles Ressourcecenter for inklusion og specialundervisning Side 3

4 Inklusion af elever med særlige behov Beslutningen om, hvorvidt et barn skal gå i en almindelig skoleklasse eller have et specialtilbud, hviler altid på en vurdering af det enkelte barn, hvordan barnet fungerer, og spørgsmålet om barnet vil have gavn af at være inkluderet. Der er altså fortsat børn, hvor det vurderes, at de ikke kan profitere af inklusion. Disse børn visiteres til specialskoler og specialklasser som hidtil. Skolerne har mulighed for at støtte op om eleven på forskellige måder afhængig af behovet. Det kan f.eks. være: Rådgivning til lærerteamet af fagperson, f.eks. psykolog, AKTvejleder (AKT=Adfærd, kontakt, trivsel), faglige vejledere, sundhedsplejen eller andre. Tæt kontakt og samarbejde med familie og fagpersoner Særligt tilrettelagt undervisning, individuelt eller i grupper Støtte i undervisningen og/eller frikvartererne Anderledes tilrettelagt skoledag Side 4

5 Det er en national målsætning, at 96% af alle børn, der går i landets folkeskoler, skal være inkluderet i almenundervisningen i I Fredensborg Kommune er målet allerede nået, skolerne inkluderer allerede i dag omkring 96%. Der skal altså ikke inkluderes en større andel elever end i dag, så i stedet skal vi fokusere på, at inklusionen lykkes så godt, at det gavner både den enkelte elev og fællesskabet. Hvis et barn ikke umiddelbart passer ind i skolens rammer, spørger man ikke om eleven hører til, men hvordan man skal gøre, for at eleven kan inkluderes som værdifuldt medlem af det fællesskab, skolen udgør Fra Den inkluderende skole af Rasmus Alenkær Tidlig indsats og samarbejde I Fredensborg Kommune har vi fokus på en tidlig indsats og samarbejde omkring børn i vanskeligheder. Det kan være børn, der har en diagnose som autisme eller ADHD, faglige vanskeligheder eller problemer i familien, f.eks. forældrenes skilsmisse eller ved sygdom/død. Uanset problemets karakter, skal vi opdage problemerne så tidligt som muligt og sætte ind, før de vokser sig store, og vi skal samarbejde om det. For at styrke den tidlige indsats, har Fredensborg kommune udviklet værktøjet Find Børnene. Med Find Børnene kan vi følge børnenes trivsel og fastholde vigtig viden i forbindelse med overgang mellem institutioner og skole. Når det konstateres, at et barn er i vanskeligheder, skal der skabes dialog og samarbejde mellem familie, skole, institution og andre professionelle omkring barnet, f.eks. psykolog og sagsbehandler. I Fredensborg Kommune er dette tværfaglige samarbejde veletableret og velfungerende og sikrer, at vi tænker hele vejen rundt, og at familiens indsats allerede fra starten bliver en del af løsningen for barnet. Side 5

6 Alle skoler har en fast procedure fra bekymring til handling, der helt klart beskriver arbejdsgangene i forbindelse med en bekymring omkring en elev. Alle lærere og pædagoger kender denne arbejdsgang, så de altid ved, hvilken vej de skal gå. I forbindelse med det tværfaglige samarbejde er det helt gennemgående at der tages udgangspunkt i barnets ressourcer og styrker i arbejdet med at finde løsninger for barnet. Forældre, børn, unge og fagpersoner samarbejder om at fremme en inkluderende kultur kendetegnet ved social trivsel og modvirke ekskluderende adfærd herunder mobning. fra Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik Hvad kan lærere og pædagoger gøre? Når flere børn f.eks. børn med ADHD eller autisme skal inkluderes i almenundervisningen, har lærere og pædagoger brug for viden og støtte. På hver enkelt skole er der en psykolog tilknyttet, der både kan vurdere barnet og rådgive og give sparring til teamet omkring barnets klasse. I Fredensborg Kommune har alle skoler en AKT-leder og vejledere, der har særlig viden i forhold til trivsel, adfærd og relationer. I skolernes ressourcecentre er der desuden faglige vejledere, tosprogskoordinatorer og specialundervisningslærere, der kan bidrage med deres særlige viden som støtte til den enkelte elev og/eller til de voksne omkring barnet. Undervisningsdifferentiering, klasserumsledelse og målopstilling for den enkelte elev er vigtige værktøjer, når lærerne skal undervise en gruppe børn, der ligger på meget forskellige niveauer både fagligt og i forhold til modenhed og læringsparathed. Der arbejdes løbende med opkvalificering af lærere og pædagoger på alle skoler, og som noget nyt uddanner Fredensborg Kommune Side 6

7 en række læringsvejledere, der får særlig viden om inklusion, undervisningsdifferentiering, klasserumsledelse, målopstilling, målopfølgning og forældresamarbejde. Denne viden videregives til skolens øvrige lærere og pædagoger gennem sparring og sidemandsoplæring. Forældrenes rolle Hjemmet og forældrene er vigtige faktorer i forhold til inklusion. Hvis inklusion skal lykkes, er det nødvendigt med opbakning fra alle forældre, også forældrene til de andre børn i klassen. Det kræver dialog og åbenhed hos elever, lærere og forældre at inkludere elever med særlige udfordringer, så mangfoldigheden i fællesskabet styrkes. Det er vigtigt, at forældrene har fokus på hele klassens udvikling og trivsel og går forrest ved at udvise tolerance overfor alle børn. Med ændringerne i folkeskolen i forbindelse med den nye folkeskolereform, skal skolebestyrelserne udarbejde principper for forældreansvar i forbindelse med børnenes skolegang og det vil her være relevant at forholde sig til inklusion af alle børn. Side 7

8 Den nye skolereform og inklusion Målene i den nye folkeskolereform understreger, at alle elever skal udfordres på deres niveau, at den sociale baggrund ikke skal påvirke elevens muligheder for gode faglige resultater, og at elevernes trivsel skal styrkes. 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes gennem respekt for professionel viden og praksis. Målene i den nye folkeskolereform Der er en række elementer i den nye reform der vil gøre det nemmere at etablere inkluderende undervisning med høj faglighed og trivsel for alle elever: Flere undervisningstimer i forskellige fag og understøttende undervisning til at understøtte den faglige indlæring Opstilling af mål for og med den enkelte elev og løbende opfølgning på om målene er nået. Alle elever profiterer af høje forventninger, kendskab til målene og viden om, hvor de er i forhold til de opstillede mål. Kontaktpersonordning. Alle elever får en kontaktperson, som følger eleven og følger op på elevens mål. Det skaber en tryghed ikke mindst for elever, der har svært ved enten det sociale fællesskab eller det faglige. Flere pædagoger i skolen. Pædagoger er dygtige til relationer og til at se børn for det de er og kan. Vekslen mellem teori og praksis giver mulighed for at lære på flere måder. Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger blandt andet de nye læringsvejledere. Side 8

9 Samtidig er der elementer i den nye folkeskolereform, der kan være vanskelige for gruppen af elever med særlige behov. Den længere skoledag må f.eks. være varieret med en vekslen mellem praktiske og teoretiske aktiviteter med mere bevægelse i og omkring undervisningen, ligesom lærere og pædagoger må kompensere for en løsere struktur ved at forberede de lidt sårbare elever på, hvad der skal ske og strukturere deres hverdag. Side 9

10 Ordliste vedr. inklusion ADHD AKT AKT-leder AKT-vejleder (Attention defici/hyperactivity disorder) viser sig som følgende symptomer: vanskeligheder med at koncentrere sig, svært ved at fastholde opmærksomhed, manglende evne til at overskue flere ting ad gangen, uro i kroppen, impulsivitet, manglende selvregulering, behov for genkendelighed og struktur. Graden af symptomer er forskellig. Adfærd, Kontakt og Trivsel. Begrebet bruges om problemstillinger vedr. adfærd og relationer. En af skolens ledere, der har AKT som særligt ansvarsområde. Kommunens AKT-ledere indgår i et fagligt netværk. Deltager desuden i Interne og eksterne konferencer Lærer med særlig uddannelse indenfor AKT. AKT-vejlederens opgave er at støtte op om det pædagogiske personale, der har med elever med AKT-udfordringer at gøre. AKT-vejlederen kan også gå ind i konkrete elevsager med eleven og dennes familie. Deltager desuden i Interne og eksterne konferencer Autisme (eller autismespektrumdiagnose) Find Børnene Gennemgribende udviklingsforstyrrelse karakteriseret ved vanskeligheder i forhold til social interaktion og kommunikation, med at omstille sig og håndtere rutinebrud og med at udvikle sproglige færdigheder. Tiltag, der skal styrke den tidlige indsats ved at følge børnenes trivsel og fastholde vigtig viden i forbindelse med overgang mellem institutioner og skole. Side 10

11 Inklusion Elever med særlige behov dvs. elever med fysiske, faglige, sociale eller psykiske vanskeligheder indgår i folkeskolernes almene undervisning fremfor at gå på specialskole eller i specialklasse Klasserumsledelse Undervisningsmetode, der har som formål at skabe ro og struktur i klassens arbejde Konference Læringsvejledere Ressourcecenter Skolereform Tværfagligt samarbejde: Undervisningsdifferentiering Møde, hvor relevante parter omkring barnet/- eleven deltager. Lærere med særlig uddannelse i nye læringsformer. Læringsvejlederne skal støtte op og videregive faglig viden til lærere og pædagoger på skolerne. Alle skoler i Fredensborg Kommune har et ressourcecenter, hvor kompetencer indenfor faglige vejledning, AKT, specialundervisning, dansk som andetsprog samles og koordineres Ny lovgivning for folkeskolen, hvor der bl.a. kommer flere timer i forskellige fag, til bevægelse, lektiehjælp og understøttende undervisning. Dialog og samarbejde mellem familie, skole, institution og andre professionelle omkring barnet, f.eks. psykolog og sagsbehandler, der sikrer, at der bliver tænkt hele vejen rundt, og at familiens indsats allerede fra starten bliver en del af løsningen for barnet. Undervisningsmetode, der har som formål, at hver elev får udfordringer og støtte på sit faglige niveau. Side 11

12 Side 12

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi?

Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi? Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi? Middelfart Kommune November 2013 Udarbejdet af dagtilbudschef Tove Vestergaard-Nielsen Projektet Inklusion i nærmiljøet har for mig betydet,

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger

Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger Af Merete Milvertz, SFO-leder og Vibeke Dilling Hermansen, Skoleleder Lærere og pædagoger løser to ligeværdige, men væsensforskellige opgaver I

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e Vores målsætning er:... 2 Vores succeskriterier er:... 2 Vi lykkes når:... 3 I praksis betyder det at:... 3 Hvad forstår vi ved trivsel, konflikt,

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere