Højmarkskolen. Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højmarkskolen. Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet."

Transkript

1 Højmarkskolen Høringssvar Administrationens svar Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet. På baggrund af det udsendte høringsmateriale med nye kvalitetsog servicemål har skolebestyrelsen følgende udtalelse: Bestyrelsen bakker op om centralisering af de eksisterende specialundervisningstilbud i færre fremtidige tilbud ud fra en forventning om dels kvalitetsforbedring og en effektiv udnyttelse af kommunens ressourcer. Set ud fra det enkelte barns/den enkelte elevs synspunkt vil de foreslåede maksimale tidsrammer for køretid ved indkørsel og hjemkørsel på op til 2 gange 1 time dagligt kombineret med op til 1 times ventetid på skolen, altså i værste tilfælde et tidsforbrug på 3 timer dagligt, være helt uacceptabel lang tid. Skolebestyrelsen skal derfor foreslå, at der lægges et loft over det samlede tidsforbrug på køre- og ventetid på et væsentligt lavere niveau. Der er ikke ændret i køretiden på maksimum 60 minutter hver vej indenfor Vejen Kommune i forhold til nuværende serviceniveau. Ventetid før og efter skoletid ligger indenfor lovgivningens rammer. I gældende/gammelt udbud var ventetid før skolestart 15 min. og 60 min. efter. Den lokale vognmand har tilpasset kørsel til skolens ringetid. Hvis elever skal vente, er der øget udgifter til den enkelte skole med tilsyn, som der ikke er budgetteret med. Det vil generelt blive tilstræbt at køretid og ventetid bliver så korte som muligt. Skolen har desuden ikke ressourcer til at kunne yde tilsyn med eleverne i et omfang af 1time hver dag for en større elevgruppe. Det vil derfor være nødvendigt at tilføre skolen den fornødne ressource i så tilfælde. På skolebestyrelsens vegne Claus Witting formand for skolebestyrelsen

2 Østerbyskolen Høringssvar fra Østerbyskolens skolebestyrelse til punkt: Kørselskontoret harmonisering af kvalitets- og servicemål sag nr. 13/11802 I Bilag 3 Oversigt over ændringer i visitationskompetence skrives, at det er det enkelte Specialundervisningstilbud, der visiterer til specialundervisningstilbud. Re- og visitationsretten ift. den enkelte elev og et særligt tilrettelagt undervisningstilbud er ved den enkelte distriktsskoleleder. Ift. Kvalitetsstandard for befordring til specialundervisningstilbud vil Skolebestyrelsen gerne gøre opmærksom på: At de tidsintervaller ift. ankomst og afgang fra skole har deres udgangspunkt i nuværende folkeskolelovgivning. Efter 1. august 2014 vil der være et andet behov grundet folkeskolereformen. At afgørelse vedr. kørselsbehov og kørselstype ikke for nuværende er hos specialundervisningstilbuddet At befordring kun til elevens folkeregisteradresse betyder, at børn fra skilsmissehjem kun kan befordres til folkeregisteradressen dvs. kun til den ene forælder. Det er en serviceforringelse ift. i dag og vil eventuelt betyde klager fra forældre. En ventetid op til 60 minutter om dagen for eleverne på skolen, vil betyde en merudgift for den enkelte skole grundet pasningsbehov Ift. Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter til befordring (SFO, aflastning m.v.) vil Skolebestyrelsen gerne gøre opmærksom på: Aflevering tidligst uden forvarsel 30 minutter før mødetidspunkt dog indenfor åbningstiden skaber en betydelig merudgift for den enkelte skole, da personalets mødetider skal tilpasses dette. At specialundervisningstilbuddets SFO-åbningsdage også er på skolefridage At begrebet bor i samme by, hvor skolen er placeret er uklart ift. bevilling af SFO-kørsel. Begrebet samme by Kvalitetsstandarden vil blive tilrettet såfremt tidspunkt for ankomst- og afgang måtte blive ændret. Kørselsbehovet vurderes i dag hos specialundervisningstilbuddet, det skal det også fremover. Ventetid før og efter skoletid ligger indenfor lovgivningens rammer. I gældende/gammelt udbud var ventetid før skolestart 15 min. og 60 min. efter. Den lokale vognmand har tilpasset kørsel til skolens ringetid. Hvis elever skal vente, er der øget udgifter til den enkelte skole med tilsyn, som der ikke er budgetteret med.

3 bør præciseres At merudgift ikke alene bør afgøre eventuelt SFOkørselsbevilling, men at barnets kognitive, psykiske og fysiske funktionsniveau inddrages i vurderingen, ved børn, der bor i samme by, hvor skolen er placeret Skolebestyrelsen finder desuden, at punktet Chaufføren skal yde bistand til, rummer både serviceforpligtigelser for vognmanden/chaufføren samt regler/retningslinjer ift. chaufførers opførsel. Der bør laves en særskilt beskrivelse af regler/retningslinjer for chaufførers opførsel i kvalitetsstandarderne, samt definition på nultolerance ift. Spirituspromiller og rusmidler. På Skolebestyrelsens vegne Formand for Skolebestyrelsen ved Østerbyskolen Bjarne Skov Det findes i praksis ikke nødvendig med yderligere beskrivelser. Lintrup Børnecenter Høringssvar vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet Bestyrelsen i Lintrup Børnecenter har haft harmonisering af kvalitets- og harmonisering af kørselsområdet til skriftlig høring. Bestyrelsen har ingen bemærkninger til punktet. På vegne af bestyrelsen i Lintrup Børnecenter Johannes Jensen Bestyrelsesformand Lintrup Børnecenter Sløjfen børn hvis forældre har fælles forældremyndig og hvor der foreligger faste Som det fremgår af dagsordentekst, vil disse bestemmelser blive indarbejdet i det endelige materiale. Det vil endvidere blive præciseret, at der kun vil blive kørt til adresser indenfor

4 aftaler om skiftende opholdssted hos forældrene, tilbydes kørsel til disse adresser. Det samme vil være tilfældet i forhold til anbragte børn. Barnet skal være klar 15 min. før aftalt afhentningstidspunkt. Hvordan klar? Formuleres anderledes! Forældre bestyrelsen mener ikke, i lighed med fagområderne, at der kan tillades større klartid, ind de i dag aftalte max. 10 minutter. Max befordrings tid på 45 min hver vej indenfor Vejen Kommune. Her ser forældrebestyrelsen at man bør aftale 45 max. 60 minutter, således tænkes der her på den økonomiske del (vognmanden), således at en evt. rute kan færdiggøres og dobbelt kørsel undgås. Max befordrings tid på 2 timer hver vej udenfor Vejen Kommune. Dette mener forældrebestyrelsen ikke er acceptabel for børnene, her ses blandt andet på børnenes ergonomiske stilling, således mener forældrebestyrelsen at der max må være 1 times befordring hver vej udenfor Vejen kommune. Aflevering tidligst 30 min. før mødetidspunkt og senest 5 min. før. (Aflevering og afhentning skal være indenfor institutionens åbningstider) Forældrebestyrelsen sætter spørgsmålstegn ved om denne tekst passer ind til dagtilbud Sløjfen? I så fald ses den gerne udspecificeret. Forældre eller anden voksen, efter aftale med Kørselskontoret til barnet skal stå klar ved hjemkomst. Barnet må ikke indtage mad/slik eller drikkevarer under transporten. I de tilfælde hvor der er behov for at barnet skal være under opsyn, må chaufføren ikke bevæge sig længere væk fra køretøjet end han/hun kan have opsyn med barnet. Chaufføren må ikke fortsætte kørslen inden han/hun har sikret sig, at barnet er modtaget af en voksen person. Chaufføren må ikke ryge, når barnet er til stede, ej heller i taxi/bus før afhentning af børn. (Gældende ryge regler). Vejen Kommune. Med klar menes klar til afhentning. Køretiden er foreslået til max. 60 minutter på dette område. Det vil i de endelige aftaler med vognmanden blive tilstræbt så korte køretider som muligt. I gældende/gammelt udbud var ventetid før mødetid +/- 10 min. og +/- 10 min. efter. Den lokale vognmand har tilpasset kørsel til Sløjfens mødetid. Hvis børn skal vente, er der øget udgifter til Sløjfen med tilsyn, som der ikke er budgetteret med. Er beskrevet i kvalitetsstandarden. Kan ikke anbefales indarbejdet, idet problemstillingen er beskrevet set i forhold til chaufførens forpligtigelser. Er beskrevet på denne måde, idet der teoretisk vil kunne ske samkørsel med elever, som det ikke er nødvendigt at have opsyn med. Kommenteres af Skole og Børn. Bliver specificeret i et senere udbudsmateriale i forhold til krav til vognparken som anvendes til kørslen.

5 Rødding Skole Høringssvar vedr. Kørselskontoret harmonisering af kvalitets- og servicemål Skolebestyrelsen mener, at det er urimelig lang tid for et barn, at det må have helt op til 1 times transport hver vej og op til 2 timer hver vej, hvis de skal gå i skole uden for kommunen. I forvejen får børnene en længere skoledag fra d. 1. august, hvis der oveni skal lægges en lang transporttid, begrænser det børnenes muligheder for at deltage i kammeratskabssammenhænge og fritidsaktiviteter. Der er ikke ændret i køretiden på maksimum 60 minutter hver vej indenfor Vejen Kommune i forhold til nuværende serviceniveau. Det vil generelt blive tilstræbt at køretid og ventetid bliver så korte som muligt. Bussen/buschaufføren kommer til at fungere som pasningsordning uden et pædagogisk indhold. På skolebestyrelsens vegne Jane Lorenzen næstformand for skolebestyrelsen Gesten Skole Høringssvar vedr. kørsel kvalitet og servicemål Skolebestyrelsen ved Gesten skole er bekymrede for den mulige meget lange ventetid for børn både i normalklasser og specialklasser. Denne ventetid vil ikke alene have konsekvenser for de berørte børn, den vil også have negative konsekvenser i forhold til skolernes økonomi. Ventetid før og efter skoletid ligger indenfor lovgivningens rammer. I gældende/gammelt udbud var ventetid før skolestart 15 min. og 60 min. efter. Den lokale vognmand har tilpasset kørsel til skolens ringetid. Hvis elever skal vente, er der øget udgifter til den enkelte skole med tilsyn, som der ikke er budgetteret med.

6 Brug af personaleresurser til tilsynsopgaver for meget få elever i op til 2 gange 60 minutter dagligt harmonere dårligt med intentionerne i de nye arbejdstidsregler for lærere, hvor en vigtig pointe umiddelbart er øget tilstedeværelse samtidig med kolleger. Det vil generelt blive tilstræbt at køretid og ventetid bliver så korte som muligt. På vegne af skolebestyrelsen Janus Harloff Lynggaard Skoleleder Askov-Malt Skole Høring vedr. Kørselskontoret harmonisering af kvalitetsog servicemål Skolebestyrelsen ved Askov-Malt Skole har på møde den 6. januar drøftet det udsendte materiale. Vi har ingen kommentarer og tager materialet til efterretning. På Skolebestyrelsens vegne Med venlig hilsen Tine Lykke Thomsen Pernille Bøss Formand for bestyrelsen Skoleleder Føvling Skole Føvling Skoles bestyrelse har ingen kommentarer til det tilsendte materiale

Kørsel til specialskole eller specialklasse

Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til og fra specialskole eller specialklasse I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse.

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til børn og unge på krisecentre Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

døgnanbragte unge bruger også rusmidler

døgnanbragte unge bruger også rusmidler red. Peter Jensen og susanne Pihl hansen døgnanbragte unge bruger også rusmidler erfaringer fra dur 2.0. et kompetenceudviklingsforløb for døgnmedarbejdere Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Rusmidler

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere