Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen"

Transkript

1 NOTAT Jord & Affald J.nr Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen) i offentlig høring. Høringsfristen udløb den 8. november Bekendtgørelsen indgik i en samlet høringspakke, hvori også indgik høring vedrørende ændring af affaldsbekendtgørelsen samt bekendtgørelse om indsamleruddannelsen. Høringspakken blev udsendt som konsekvens af en politisk aftale om at ændre reglerne for virksomhedernes adgang og betaling for virksomhedernes adgang til de kommunale genbrugspladser. Ændringerne i elektronikaffaldsbekendtgørelsens og er konsekvensrettelser som følge af ændringerne i affaldsbekendtgørelsens regler om, at virksomheder kan aflevere genanvendeligt erhvervsaffald til et godkendt genanvendelsesanlæg eller en godkendt og registreret indsamler. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen gennemgik i foråret 2010 en større revidering, og Miljøstyrelsen har efterfølgende erfaret, at det har været hensigtsmæssigt at foretage enkelte ændringer. Det er alene de foreslåede ændringer, som har været i høring. Ændringerne vil blive indarbejdet i en ny samlet bekendtgørelse, som erstatter den gældende elektronikaffaldsbekendtgørelse. Den nye bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar Miljøstyrelsen har den 28. oktober 2011 afholdt informationsmøde for høringsparterne. Miljøstyrelsen har modtaget i alt 40 høringssvar, hvoraf 29 myndigheder og organisationer oplyser, at man ikke har bemærkninger. Følgende har afgivet bemærkninger: affald danmark (AD), BranchenForbrugerElektronik (BFE), Dansk Erhverv (DA), DI, DPA-System (DPA), elretur, ERP Denmark ApS (ERP), GenvindingsIndustrien (GI), Kommunernes Landsforening (KL), Lyskildebranchens WEEE Forening (LWF) og RenoSam (RS). Følgende havde ingen bemærkninger: 3F, Advokatrådet, Arbejdstilsynet, Beredskabsstyrelsen, Boligselskabernes Landsforening, Bryggeriforeningen, Brøndby Kommune, Dansk Byggeri, DAKOFA, Dansk Transport og Logistik, Energi og Olieforum, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet, Foreningen af Vandværker i Danmark, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Frederiksberg Kommune, Fødevarestyrelsen, Håndværksrådet, International Transport Danmark, Kystdirektoratet, Landbrug & Fødevarer, Miljøpunkt Nørrebro, Ministeriet for Ligestilling og Kirke (Kirkedelen), Renosyd, Ringskøbing-Skjern Kommune, SMOKA, TEKNIQ, Vejle Kommune og Økonomi- og Indenrigsministeriet.

2 Nedenfor er de indkomne høringssvar gengivet i afsnit opdelt efter i elektronikaffaldsbekendtgørelsen. For hvert afsnit er også til høringssvarene anført, ligesom indarbejdede ændringer som følge af høringssvarene er beskrevet. Høringsnotat Bemærkninger til de enkelte forslag Frist for indsendelse af revisorerklæring - 12 BFE og elretur hilser det velkomment, at der foreslås en senere frist for indsendelse af revisorerklæringer, da nuværende frist er praktisk umuligt at overholde for langt de fleste producenter. Det foreslås i høringsudgaven at fristen sættes til den 15. april. DPA, BFE og elretur foreslår at fastsætte fristen til 30. april, så virksomhederne og revisorerne har den nødvendige tid til at hhv. forberede materiale og foretage de nødvendige kontrollerer. Det fremføres at, en forlængelse af indsendelsesfristen til 15. april fortsat vil volde problemer. Formålet med at rykke fristen for indlevering af revisorerklæringen er at give revisor mulighed for at revidere de indberettede mængder. Fristen for indberetning af data og samt revisorerklæring, der forholder sig til disse, er i de gældende regler den 31. marts. Mange producenter, herunder kollektive ordninger, foretager indberetning til producentregistret umiddelbart før eller på selve indberetningsfristens udløb den 31. marts. Da revisor skal foretage en revision af de indberettede mængder, er det vanskeligt for revisor at revidere de reelt indberettede mængder. Konsekvensen har bl.a. været, at der i mange revisorerklæringer ikke er sket en revidering af de indberettede mængder i registret, men revisor har forholdt sig til de mængder, som virksomheden har indberettet til den kollektive ordning. Det har i Miljøstyrelsens tilsyn vist sig, at det i nogle tilfælde mod forventning ikke har været de samme mængder. Det er derfor afgørende, at det sikres, at revisorerne kan revidere de indberettede mængder i DPAs register. Miljøstyrelsen anerkender, at en fristforlængelse på 15 dage ikke er tilstrækkelig for at imødekomme det ønskede formål. Hvis fristen skal udskydes yderligere, er det nødvendigt, at DPA kan foretage tildeling på baggrund af de indberettede mængder, som ikke er revideret af revisor. Efterfølgende ændringer vil indgå i næste års tildeling. Miljøstyrelsen foreslår at ændre fristen, så den bliver parallel med årsregnskabslovens frist for indsendelse af årsregnskab, nemlig til den 31. maj for virksomheder, der har kalenderåret som regnskabsår. DPA-System, som er registeransvarlig, har tilkendegivet, at de også mener, at det samlet set er den bedste løsning. Mulighed for at foretage rettelser i indberetninger efter den 31. marts LWF og elretur foreslår, at der bliver et system for indberetning af data efter den 31. marts, således at det både er muligt at indberette eventuelle ændringer som følge af revisors revision, og så virksomheder i forbindelse med ophør af producentansvar kan indberette sine markedsførte mængder for indeværende år uden at skulle afvente genåbning i systemet i det efterfølgende kalenderår. Miljøstyrelsen vil viderebringe denne idé til den registeransvarlige, DPA-System. Ændringerne vil uanset hvad indgå i tildelingsordningen for det følgende år. 2

3 Tildeling - 27 RenoSam, DPA, ERP og affald danmark anbefaler at holde fast i, at tildelingen skal meddeles den 1. juni hvert år. Det fremføres, at de kollektive ordningers operatører, genvindingsvirksomheder og de andre aktører i forvejen er under stærkt tidspres til at indrette sig, herunder bl.a. at skaffe det fornødne materiel til tildelingsperiodens start den 1. september. Det bemærkes, at månederne juli/august er udpræget ferieperiode. Fristen for tildeling er ifølge de gældende regler den 1. juni. Den foreslåede ændring af tidspunktet for tildeling var en konsekvens af, at der var lagt op til, at DPA-System først kunne udarbejde tildeling, når revisorerklæring var modtaget. Med den nye frist for indsendelse af revisorerklæring bemærkes det, at ændring af fristen for indsendelse af revisorerklæringen ikke vil påvirke tildelingen, idet tildelingen vil være baseret på de indberettede markedsførte mængder. Fristen for indberetning ændres ikke, og beregning af tildelingen kan således påbegyndes med efterfølgende udmelding, som det allerede sker i dag, altså den 1. juni. Ændring af beløbsgrænsen på 1 mio. - 12, stk. 3 DPA, elretur og BFE foreslår en ændring af beløbsgrænsen for, hvornår en virksomhed er omfattet af kravet om at indsende revisorerklæring. De foreslår, at man følger bestemmelserne i årsregnskabsloven for, hvornår en virksomhed er omfattet af kravet om at indsende årsrapport. Begrundelsen er, at virksomheder, der ifølge årsregnskabsloven ikke er forpligtede til at aflægge årsrapport, er forpligtet til at tage kontakt til en revisor alene med henblik på at få udfærdiget en revisorerklæring. Det fremføres at revisors kontrol og revision er en tidskrævende og omkostningstung opgave, som synes urimeligt for virksomheder, der sælger et enkelt eller et relativt lille antal produkter med en omsætningsgrænse over 1 mio. kr. Det synes ikke rimeligt at fordele den store omkostning til udarbejdelse af revisorerklæringen på meget få produkter. Miljøstyrelsen er enig i, at det er godt med administrative lettelser for de små virksomheder. Formålet med at afgive revisorerklæringen er at sikre data samt opdage de indberetninger, hvor der er uregelmæssigheder. At ændre beløbsgrænsen skal således vurderes i forhold til kontrolhensyn. Miljøstyrelsen gennemfører tilsynsprojekt med indberettede mængder for 2009 og Virksomhederne er udvalgt primært blandt de virksomheder, hvor revisoren har haft bemærkninger til de indberettede mængder. Da projektet ikke er afsluttet endnu, er resultaterne ikke offentliggjorte, men resultatet indtil nu viser dog, at der hos flere af de udvalgte virksomheder, der har været ført tilsyn med, har kunnet konstateres ikke ubetydelige differencer mellem de faktiske mængder og de indberettede. Disse afvigelser har medført efterfølgende rettelser i producentregistret. Der er altså fortsat behov for en grundig validering af data, der indgår i registret, og revisorerklæringerne er et centralt element heri. Miljøstyrelsen kan på baggrund heraf ikke indstille til yderligere lempelser, idet det vil gøre det vanskeligere at føre tilsyn med de indberettede mængder. 3

4 Indsamlingsordninger for elektronikaffald fra virksomheder, som i art og mængde minder om elektronikaffald fra husholdninger DE, GI og DI glæder sig over, at det bliver muligt for virksomhederne at videregive erhvervsaffaldet til et registreret genanvendelsesanlæg eller en godkendt og registreret indsamlingsvirksomhed, og at der kan åbnes op for private indsamlingsmuligheder til indsamling af elektronikskrot, da det vil give en hensigtsmæssig prismæssig konkurrence mellem indsamlingsstederne. Det er affald danmark og RenoSams opfattelse, at direktivets krav om, at der skal findes let tilgængelige indsamlingssteder, hvor alt elektronikaffald fra husholdninger, herunder fra virksomheder, som har elektronikaffald, der i art og mængde minder om elektronikaffald fra husholdninger, kan afleveres gratis, ikke kan siges at være opfyldt med de regionale modtagepladser. Det er heller ikke opfyldt, selv om der suppleres med muligheden for at aflevere husholdningsaffald fra virksomheder hos et registreret genanvendelsesanlæg eller en godkendt og registreret indsamlingsvirksomhed. ERP, Affald danmark og RenoSam fremfører, at de eksisterende 15 regionale pladser, hvor der eksempelvis ikke er etableret pladser på Bornholm, Lolland og Fyn, ikke er tilstrækkelige. De fremfører endvidere, at det vil være hensigtsmæssigt med krav om åbningstider m.m. elretur har dog påpeget, at virksomhederne i dag afleverer en del udtjent udstyr til de regionale modtagepladser, og at de kommunale genbrugspladser generelt er gode til at henvise virksomhederne. affald danmark og RenoSam fremfører, at den alternative mulighed med at aflevere til et registreret genanvendelsesanlæg eller en godkendt og registreret indsamlingsvirksomhed (sandsynligvis) ikke vil udgøre en gratis aflevering, og at disse genanvendelsesanlæg eller indsamlingsvirksomheder ikke er forpligtet til at indberette til producentregistret. De mener, at den nye ordning vil gøre det mere vanskeligt for virksomhederne at komme af med deres elektronikaffald, som er husholdningslignende. De fremfører, at der vil være risiko for lavere indsamling, og at det i stedet for bliver afleveret på den kommunale genbrugsplads forklædt som affald afleveret fra husholdninger. ERP og DPA mener, at det skal tydeliggøres, hvad formålet med og brugen af de regionale modtagepladser er, og hvordan virksomheder og andre aktører skal forholde sig, når de skal af med henholdsvis små eller store mængder elektronikaffald. RenoSam stiller spørgsmålstegn ved afleveringsmulighederne for andet elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger, jf. 20, stk. 6. GI og DE indstiller, at begrebet større mængder i 19, stk. 2, defineres for at minimere omfanget af uklarheder samt kørsel med læs, der afvises på grund af mængdebegrænsning. elretur mener, at udtrykket affaldsproducerende virksomheder i 19, stk. 3, og 20, stk. 4 og 5, vil give anledning til misforståelser, jf. definitionen på affaldsproducent 3 nr. 5) i udkastet til affaldsbekendtgørelsen, idet der bør være tale om virksomheder, der skal have bortskaffet det elektriske og elektroniske udstyr, som de har benyttet i driften af deres virksomhed. 4

5 Mulighederne for virksomhederne, der som slutbruger har WEEE, der i art og mængde minder om WEEE fra husholdninger er følgende: - den kommunale genbrugsplads, hvis man har tilmeldt sig den frivillige ordning, - distributør, der frivilligt tilbyder at modtage, - de regionale modtagepladser og - et godkendt genanvendelsesanlæg eller til en godkendt og registreret indsamler, jf. affaldsbekendtgørelsen. Virksomhederne har fremover flere forskellige muligheder for at aflevere deres WEEE, omfattet af producentansvar, og flere af disse valgmuligheder er gratis. Dermed vurderes direktivet fortsat at være implementeret korrekt. Miljøstyrelsen vurderer, at muligheden for, at en virksomhed som slutbruger kan vælge at aflevere til en indsamler eller direkte til en genanvendelsesanlæg, ikke er strid med direktivet, selv om det ikke kan udelukkes, at slutbrugeren vil skulle betale for at aflevere affaldet. Hertil bemærkes det, at WEEE gennem de seneste år har vist sig i mange tilfælde at have en positiv værdi, og derfor er det ikke usandsynligt, at denne mulighed også kan blive gratis for slutbruger, og det kan endda ikke udelukkes, at det vil kunne føre til en indtægt for slutbrugeren. De virksomheder, som har tilmeldt sig kommunens genbrugspladsordning, har fortsat adgang til at aflevere deres WEEE på genbrugspladsen. Reglen om, at når en virksomhed ikke har tilmeldt sig ordningen, har de ikke adgang til de kommunale genbrugspladser, er en konsekvens af den politiske aftale om genbrugspladser. Baggrunden er hensynet til tilsyn og håndhævelse på genbrugspladserne. Det vil kræve ekstra kontrol fra genbrugspladsernes side, hvis de virksomheder, som ikke har tilmeldt sig den frivillige ordning, måtte aflevere elektronikaffald. Der forudses en risiko for, at disse virksomheder, der alene må komme med elektronikaffald, også medbringer andet affald. Det er korrekt, at der for så vidt angår de regionale modtagepladser alene er krav om, at de kollektive ordninger alene skal etablere en modtageplads pr. region. Der er i øjeblikket 16 regionale modtagepladser i Danmark. Miljøstyrelsen er enig i, at hvis en virksomhed alene baserer sig på denne løsning, skal de i de fleste tilfælde køre længere for at aflevere sit elektronikaffald. Miljøstyrelsen er enig i, at det skal være et reelt tilbud, og derfor skal der være en rimelig åbningstid, der gør tilbuddet reelt. Miljøstyrelsen vurderer ikke, at det er hensigtsmæssigt i bekendtgørelsen at regulere åbningstid m.m. på de regionale pladser, men vil invitere de relevante parter til et møde, hvor disse ting kan drøftes. Det skal bemærkes, at de kommunale genbrugspladser med de gældende regler i bekendtgørelsens 20, stk. 2, allerede i dag har mulighed for at afvise at modtage større mængder affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger. Dette affald skal i disse tilfælde afleveres til en producent, importør eller kollektiv ordning, som har forpligtelsen til tilbagetagning og særskilt håndtering, hvilket eksempelvis kan være de allerede etablerede regionale modtagepladser. elretur har oplyst, at der i dag sker stor brug af de regionale modtagepladser. 5

6 Miljøstyrelsen takker for bemærkninger om udfordringerne omkring data for indsamlede mængder. Miljøstyrelsen forventer, at disse vil kunne løses ved et øget samarbejde mellem affaldsregistret og DPA-System. Endelig kan distributører iht. 19, stk. 4, tilbyde at modtage affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger. Distributøren må alene kræve betaling for håndtering hos slutbruger samt transporten fra slutbruger, og distributøren skal ved aflevering ifølge de nye regler benytte en indsamlingsordning oprettet af kommunalbestyrelsen, såfremt man har tilmeldt sig den frivillige ordning, eller en indsamlingsordning oprettet af producenter og importører. Det er allerede forholdsvis udbredt, at der er distributører, der tager WEEE tilbage, og dette er derfor et reelt tilbud. Miljøstyrelsen takker for bemærkningerne om afleveringsmulighederne for andet husholdningslignende WEEE, som ikke er omfattet af producentansvar for så vidt angår virksomheder. Der tilføjes ændringer i bekendtgørelsen, så det bliver tydeligt, at hvis man er tilmeldt genbrugspladsordning, kan man fortsat anvende denne. Hvis der er tale om farligt affald, er man omfattet af 200 kg.-grænsen i affaldsbekendtgørelsens 39, stk. 4 (nye stk. 5). Kommunen sørger for affaldshåndteringen, da affaldet ikke er omfattet af producentansvar. Alternativet for virksomhederne er at aflevere til et godkendt genanvendelsesanlæg eller til en godkendt og registreret indsamler. Tydeliggørelsen heraf fremgår af en ny 19, stk. 8, og 20 i elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Affaldsproducerende virksomheder jf. bemærkninger fra elretur, bliver tydeliggjort, således at det fremgår tydeligt, at der menes som slutbruger. RenoSam har stillet spørgsmålstegn til virksomhedernes muligheder for at aflevere udtjente bærbare batterier, såfremt man ikke er tilmeldt den frivillige ordning, herunder bl.a. under hensyn til at de (fælles)kommunale omkostninger til indsamlingen af batterier er finansieret via en betalingssats, som producenter og importører indbetaler til staten. Miljøstyrelsen skal bemærke, at det altid er muligt med de kommunale ordninger at aflevere uden for de kommunale genbrugspladser, idet der skal være etableret let tilgængelige indsamlingsordninger i borgenes nærhed under hensyn til befolkningstætheden. Informations- og oplysningspligt for elektrisk og elektronisk udstyr - 47 elretur og BFE foreslår, at oplysningerne i stk. 1 og 2 også kan være anført på engelsk. Begrundelsen herfor er, at engelsk er lettere forståeligt for mange danskere end svensk og norsk. For det andet vil tilføjelsen bidrage til en sproglig harmonisering, der kan lette ressourcerne på at opfylde oplysningspligten for producenterne i de lande, de markedsfører elektrisk og elektronisk udstyr. Miljøstyrelsen har undersøgt slutbrugeres håndtering af elektronikaffald. Undersøgelsen har vist, at slutbruger har et højt vidensniveau om, hvad man skal gøre af sit udstyr, når det bliver til affald. Undersøgelsen viser desværre også, at folk ikke forstår / håndterer udstyret i overensstemmelse hermed. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at tiden ikke er inde for at gøre det muligt alene at informere på engelsk. Tilsyn

7 KL finder, at lovgivningen er uklar mht. hvem der er tilsynsmyndighed for visse aktiviteter på S- mærkede virksomheder. I Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 4 står der, at staten er tilsynsmyndighed for alle godkendelsespligtige anlæg og aktiviteter på S-mærkede virksomheder, og ifølge elektronikaffaldsbekendtgørelsen 57 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med visse i elektronikaffaldsbekendtgørelsen. KL finder det ikke hensigtsmæssigt for virksomheden, at der kommer to forskellige myndighedsinstanser og fører miljøtilsyn. Desuden er kommunens tilsynspligt på en S-mærket virksomhed ikke omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen og vil derfor ikke være omfattet af kommunens tilsynsfrekvens. Det anbefales, at Miljøstyrelsen fremover fører tilsyn med elektronikaffaldet på S-mærkede virksomheder. Miljøstyrelsen anerkender udfordringen i at tilrettelægge tilsynet mellem de virksomheder, der er omfattet af tilsyn fra både det statslige miljøcenter og kommunalbestyrelserne. Der er tale om 7 virksomheder (shredderanlæg), som er underlagt tilsyn fra to myndigheder. Det vil efter Miljøstyrelsens opfattelse kræve en nøjere gennemgang, såfremt der skal ske ændring af reglerne. Det bemærkes, at kommunerne generelt har kompetencen til at klassificere affald efter bestemmelserne i affaldsbekendtgørelsens kap 3 og varetager tilsynet med, hvordan virksomhederne klassificerer affald, og hvordan de håndterer det. Klage - 58 RenoSam og affald danmark har noteret sig, at det nu fastlægges, at alle Miljøstyrelsens afgørelser ikke længere kan indbringes for anden administrativ myndighed. De finder udvidelsen vidtgående, og at det bør være muligt at indbringe afgørelser fra Miljøstyrelsen som hidtil. DPA-System kan ifølge elektronikaffaldsbekendtgørelsens 9 bl.a. træffe afgørelsen om, hvorvidt noget elektrisk og elektronisk udstyr er omfattet af reglerne om producentansvar og om en producent eller importør er omfattet af producentansvaret. Miljøstyrelsen er klageinstans for DPA-Systems afgørelser, herunder de ovenfor nævnte. Miljøstyrelsen kan også af egen drift vælge at tage sager op om, hvorvidt noget elektrisk og elektronisk udstyr er omfattet af reglerne om producentansvar og om en producent eller importør er omfattet af producentansvaret. Dette har vist sig aktuelt i forbindelse med Miljøstyrelsens tilsynsindsats. Miljøstyrelsen er i disse tilfælde selv første instans, og styrelsen er her blevet opmærksom på, at miljøministeren er blevet klageinstans. Dette har ikke været intentionen, hvilket er baggrunden for ændringen. Der er ifølge bekendtgørelsen ikke andre situationer, hvor Miljøstyrelsen træffer afgørelse som 1. instans. I praksis betyder ændringen alene, at der ikke er klagemulighed i sidstnævnte sager. Krav til impermeabelt areal på det kommunale indsamlingssted fjernes Bilag 7, afsnit 4 7

8 GI og DE opfordrer til, at kravet om impermeable belægninger ligeledes tages ud af 35, stk. 1, nr. 5, da det kun er rimeligt, at samme regler gør sig gældende for de private aktører. LWF er generelt bekymret for, at der ikke stilles miljømæssige krav til de af kommunalbestyrelserne etablerede modtagepladser, samt at man nu ophæver kravet om impermeable belægninger. Årsagen til dette er, at elektronikaffald kan indeholde miljøskadelige stoffer, og hvis der ikke er sikring på pladserne, kan disse stoffer blive udvasket til undergrunden eller kloaksystemet. LWF anbefaler også, at elektronikaffald indsamles under tag for at reducere risikoen for udvaskning. Endelig anfører LWF en bekymring over, at de reducerede krav til de kommunale modtagepladser giver kommunerne mulighed for at oprette mange pladser f.eks. storskraldspladser ved etagebyggeri, hvor der årligt indsamles små mængder affald. Sætningen blev indført i bekendtgørelsen i Miljøstyrelsen oplyser, at baggrunden for at fjerne kravet i elektronikaffaldsbekendtgørelsen er, at kravet ikke vurderes at følge direkte af WEEEdirektivet. De kommunale genbrugspladser og andre indsamlingssteder skal som forud for ændringen i 2010 reguleres af de regler, der generelt gælder om krav til miljøgodkendelser. Indførelsen af kravet i elektronikaffaldsbekendtgørelsen er således ikke nødvendig, da eksisterende øvrig regulering har reguleret området. Kravene i elektronikaffaldsbekendtgørelsens 35 er en direkte implementering af direktivets artikel 6, stk. 3, herunder de tekniske krav i direktivets bilag III. Det fremgår af bilaget, at pladser til oplagring (herunder midlertidig oplagring) WEEE forud for behandlingen, og at anlæg til behandling af WEEE skal opfylde kravet om passende arealer med impermeable belægninger m.v. Kravet i 35 om impermeable belægninger er således en implementering af direktivet, og Miljøstyrelsen vurderer, at kravet skal fastholdes for ikke at være i strid med direktivet. 8

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE)

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) November 2014 Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Høringssvar fra KL om elektronikskrotbekendtgørelsen

Høringssvar fra KL om elektronikskrotbekendtgørelsen Miljøstyrelsen joaff@mst.dk Høringssvar fra KL om elektronikskrotbekendtgørelsen KL har modtaget ovennævnte forslag i høring, og vi skal på den baggrund udtale følgende med forbehold for, at vi kan komme

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Producentansvar for biler, batterier og elektronik

Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Anne Harborg Larsen Jord & Affald Det skal I høre om de næste 45 minutter Hvad er producentansvar?

Læs mere

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT)

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) November 2014 Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om ændring af batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om ændring af batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Notat Jord & Affald J.nr. MST-765-00039 Ref. maaja Den 26. november 2009 Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om ændring af batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Udkast til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 2012/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7770-00009 Fremsat den 4. oktober 2012 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) Marts 2017 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) Oktober 2016 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) I medfør af 9 i, stk. 1, 9 j, stk. 2, 3 og 7, 9 k, stk. 1-3, 9 l,

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Miljøstyrelsen Jord og Affald Strandgade 29 1401 København K mst@mst.dk MST-7014-00016 27. januar 2014

Miljøstyrelsen Jord og Affald Strandgade 29 1401 København K mst@mst.dk MST-7014-00016 27. januar 2014 Miljøstyrelsen Jord og Affald Strandgade 29 1401 København K mst@mst.dk MST-7014-00016 27. januar 2014 Vedr. udkast til ny elektronikaffaldsbekendtgørelse og bekendtgørelse om overførelse af affald GenvindingsIndustrien

Læs mere

Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT)

Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT) December 2014 Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative

Læs mere

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Jord & Affald J.nr. MST-765-00033 Ref. Dokca/Lived Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Den 1. januar 2009 trådte bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente

Læs mere

Den 27. april 2006 Århus Kommune

Den 27. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Revision af Århus Kommunes regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald

Læs mere

1. Ændring af betalingssats for batterier og akkumulatorer:

1. Ændring af betalingssats for batterier og akkumulatorer: Miljøudvalget 2011-12 L 14 Bilag 1 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. 001-05911 Ref. Lejni / mekba Den 5. oktober 2011 NOTAT vedrørende høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. februar 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. februar 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 12. februar 2014 6. februar 2014. Nr. 130. Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2016 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE)

Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE) Marts 2017 Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Beslutningsforslag (B 108) om ny ansvarsfordeling i forbindelse med håndteringen af elskrot

Beslutningsforslag (B 108) om ny ansvarsfordeling i forbindelse med håndteringen af elskrot Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Brevet er alene sendt pr. e-mail. Beslutningsforslag (B 108) om ny ansvarsfordeling i forbindelse med håndteringen af elskrot Folketinget har den 10. maj i år

Læs mere

Brugerrettigheder ved administration af data for kommunale indsamlingssteder i DPA-Systems register

Brugerrettigheder ved administration af data for kommunale indsamlingssteder i DPA-Systems register November 2014 Brugerrettigheder ved administration af data for kommunale indsamlingssteder i DPA-Systems register DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Ansvarsfordeling mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger.

Ansvarsfordeling mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger. November 2014 Ansvarsfordeling mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger. Indhold 1. Baggrund for notatet... 2 2. Samarbejdsflader mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger...

Læs mere

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7041-00016 Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7041-00016 Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014 NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7041-00016 Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014 Høringsnotat om ny elektronikaffaldsbekendtgørelse og ny bekendtgørelse om overførsel af affald Udkast til de 2 nye bekendtgørelser

Læs mere

Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse

Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse mst@mst.dk Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse om affald KL har modtaget udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) September 2015 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014.

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014. NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7012-00030 Ref. ahl Høringsnotat vedrørende ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning

Læs mere

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1)

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Alle kommuner Jord & Affald J.nr. 7759-00014 Ref. bpc, awd, cfm Den 10. juli 2009 Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Den 28. maj 2009 vedtog Folketinget en ændring

Læs mere

Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen

Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen Att.: Lasse Sehested Jensen Miljøministeriet / Miljøstyrelsen Strandgade 29, 1401 København K Email: lasje@mst.dk 29. april 2011 Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) BEK nr 130 af 06/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7041-00016 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder desuden anvendelse ved indsamling, behandling, genanvendelse og bortskaffelse af udtjente batterier og akkumulatorer.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder desuden anvendelse ved indsamling, behandling, genanvendelse og bortskaffelse af udtjente batterier og akkumulatorer. Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 9 u, stk. 3-7, 9 v, stk. 2-4, 9 w, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2-4, 9 x, stk. 1-3, 9 y, 9 z, stk. 2 og 3,

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE)

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) Januar 2013 Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) DPA-System er en forkortelse af Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1 (Implementering af direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), gebyrfinansiering af indsamleruddannelsen, digitale løsninger

Læs mere

Hvad sker der med WEEE?

Hvad sker der med WEEE? Hvad sker der med WEEE? Affaldsdage 10. november 2017 Anne Harborg Larsen Cirkulær Økonomi & Affald Det vil jeg fortælle om Dialogproces om fremtidens producentansvar for WEEE Implementering af del2 af

Læs mere

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte Notat Notat til Dialogforum Jord & Affald J.nr. MST-7034-00001 Ref. pehem/ jehni/lived Den 29. september 2011 Kommunernes indberetninger af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og

Læs mere

Notat udarbejdet for BatteriForeningen - Foreningen af danske producenter og importører af tørbatterier, august 2007.

Notat udarbejdet for BatteriForeningen - Foreningen af danske producenter og importører af tørbatterier, august 2007. Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) L 134 - Bilag 4 Offentligt Notat udarbejdet for BatteriForeningen - Foreningen af danske producenter og importører af tørbatterier, august 2007. Notat vedr.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. december 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. december 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. december 2009 7. december 2009. Nr. 1186. Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 9 u, stk. 3-7, 9 v, stk. 2-4,

Læs mere

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 1453 af 07/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Disposition. Hvilke krav stiller det nye WEEE- direktiv? Implementering i Danmark. Miljøstyrelsen v/søren Freil og Lis Vedel

Disposition. Hvilke krav stiller det nye WEEE- direktiv? Implementering i Danmark. Miljøstyrelsen v/søren Freil og Lis Vedel Nye WEEEregler og -krav Miljøstyrelsen v/søren Freil og Lis Vedel Dakofa-konference den 12. marts 2012 Disposition Hvilke krav stiller det nye WEEE- direktiv? Implementering i Danmark Ny y elektronikaffaldsbekendtgørelse

Læs mere

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Att: joaff@mst.dk KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer KL har modtaget ovennævnte bekendtgørelse

Læs mere

Fremsat den xx. oktober 2012 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til

Fremsat den xx. oktober 2012 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 428 Offentligt Fremsat den xx. oktober 2012 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Gebyrdækning af indsamleruddannelse

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (BAT)

Gebyrer til DPA-System (BAT) Gebyrer til DPA-System (BAT) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE)

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) November 2014 Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Miljøstyrelsens redegørelse for lovgrundlaget

Miljøstyrelsens redegørelse for lovgrundlaget Miljøstyrelsens redegørelse for lovgrundlaget tilblivelsen heraf og planer herfor Et historisk rids.. Før fase 1 af Ny Organisering Fase 1 affaldsbekendtgørelse 1473 2009 En tilføjelse til Fase 1 politisk

Læs mere

TILDELINGSORDNINGEN 2015

TILDELINGSORDNINGEN 2015 01-10-2015 TILDELINGSORDNINGEN 2015 INDSAMLING AF ELEKTRONIKAFFALD OG BATTERIER PÅ KOMMUNALE INDSAMLINGSSTEDER PR. 1. SEPTEMBER 2015 DPA-System beregner hvert år den mængde udtjent elektrisk udstyr som

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Udtræk af data for kommunens WEEE fra hhv. Affaldsdatasystemet (ADS) og Dansk Producent Ansvars-System (DPA-System).

Udtræk af data for kommunens WEEE fra hhv. Affaldsdatasystemet (ADS) og Dansk Producent Ansvars-System (DPA-System). Spørgsmål til kommuner omkring indsamling og indberetning af WEEE/EEE: Fysiske interviews/telefoninterviews Dette intereview er en del af Miljøstyrelsens projekt omkring kommunernes håndtering af elektronikaffald.

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Side 1 af 5 Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Miljøstyrelsen (J.nr. MST-757-00022) 1.september

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1 Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1 I medfør af 9 i, stk. 1, 9 j, stk. 2, 3 og 7, 9 k, 9 l, stk. 2-4,

Læs mere

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling November 2014 Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 73 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 73 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 73 Bilag 1 Offentligt Jord & Affald J.nr. MST-7 041-00013 Ref. lived/vibun Den 16. oktober 2013 Høringsnotat ændring af m iljøbeskyttelsesloven (ændring af reglerne om elektronikaffald,

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT)

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) September 2013 Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt NOTAT GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om accept af ændringen til 1998-tungmetalprotokollen

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 23. november 2004 Til underretning for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) 2013/1 LSF 73 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7041-00013 Fremsat den 14. november 2013 af miljøministeren (Ida

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

NOTAT. Erhverv J.nr. MST Ref. krrst Den 4. maj 2016

NOTAT. Erhverv J.nr. MST Ref. krrst Den 4. maj 2016 NOTAT Erhverv J.nr. MST-1220-00012 Ref. krrst Den 4. maj 2016 Høringsnotat vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter Miljøstyrelsen sendte 7. oktober 2015 udkast

Læs mere

Kommunernes indberetning for 2009 af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer

Kommunernes indberetning for 2009 af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer Kommunernes indberetning for 2009 af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer Dialogforums introduktion til Miljøstyrelsens notat Dialogforum består af repræsentanter

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Notat. Udenlandske erfaringer med indsamling af WEEE i detailhandlen. : Miljøstyrelsen 1 INDSAMLING AF WEEE I DETAILHANDLEN

Notat. Udenlandske erfaringer med indsamling af WEEE i detailhandlen. : Miljøstyrelsen 1 INDSAMLING AF WEEE I DETAILHANDLEN Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Udenlandske erfaringer med indsamling af WEEE i detailhandlen 22. november 2012 Projekt: 30.3199.54

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Udkast til revideret olietankbekendtgørelse blev udsendt i høring med brev af 28. juni 2011. Høringsfristen var sat til den 1. september 2011.

Udkast til revideret olietankbekendtgørelse blev udsendt i høring med brev af 28. juni 2011. Høringsfristen var sat til den 1. september 2011. Notat Jord & Affald J.nr. MST-7851-00001 Ref. pbr/jkj Den 1. december 2011 Notat vedrørende høringssvar til revideret bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Vedtægter. for. elretur

Vedtægter. for. elretur Vedtægter for elretur 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: elretur. Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2. FORENINGENS FORMÅL OG OPGAVER Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser

Læs mere

WEEE-direktivets baggrund og formål

WEEE-direktivets baggrund og formål December 2014 WEEE-direktivets baggrund og formål DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Brugerrettigheder i producentregistret hos DPA-System

Brugerrettigheder i producentregistret hos DPA-System Brugerrettigheder i producentregistret hos DPA-System November 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Data og statistik for 2006

Data og statistik for 2006 NB! I tabel 3 og 4 er der foretaget rettelser i kategori 5 Lyskilder (pr.16. aug. 2007) WEEE-System august 2007 Data og statistik for 2006 Dette dokument giver en kort oversigt over etableringen af systemet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. ancma Den 17. februar 2015

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. ancma Den 17. februar 2015 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00008 Ref. ancma Den 17. februar 2015 Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter

Læs mere

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse"

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse" 1. september 2015 HSF/LJD Energinet.dk har i peroden

Læs mere

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K 24. juli 2013 UHa Deres sagsnr.: MST-600-00023 Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade 29 1401 København K Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 cabi@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet

Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 105 Offentligt Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet Notatet uddyber RenoSams bemærkninger til lovforslag

Læs mere

På baggrund af de indberettede data har Miljøstyrelsen udarbejdet vedlagte notat, der gennemgår de samlede resultater af indberetningerne.

På baggrund af de indberettede data har Miljøstyrelsen udarbejdet vedlagte notat, der gennemgår de samlede resultater af indberetningerne. NOTAT Notat til kommunerne om indsamling af bærbare batterier fra husholdningerne Jord & Affald J.nr. MST-7043-00003 Ref. Lived/annen Februar 2013 Opdateret 13. juni 2014 1. Indledning Siden 1. januar

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Vejledning til registrering og årlig indberetning

Vejledning til registrering og årlig indberetning Juli 2015 Vejledning til registrering og årlig indberetning DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015

Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015 Miljøstyrelsens sagsbehandling af kommunale behandlingsanlægs anmeldelse om fortsat behandling af kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015

Læs mere

Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver

Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver KL har modtaget meddelelse om cirkulær økonomi og forslag til direktiv om ændring

Læs mere

Det primære formål med ændringen af bekendtgørelsen er at skabe enklere regler og administrative lettelser. De væsentligste ændringer er:

Det primære formål med ændringen af bekendtgørelsen er at skabe enklere regler og administrative lettelser. De væsentligste ændringer er: NOTAT [Navn 1] [Navn 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Postnr.] [Postdistrikt] [Land] Jord & Affald J.nr. MST-7552-00026 Ref. thfri Den 17. november 2015 Notat om høring af udkast til revideret bekendtgørelse

Læs mere