Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen"

Transkript

1 NOTAT Jord & Affald J.nr Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen) i offentlig høring. Høringsfristen udløb den 8. november Bekendtgørelsen indgik i en samlet høringspakke, hvori også indgik høring vedrørende ændring af affaldsbekendtgørelsen samt bekendtgørelse om indsamleruddannelsen. Høringspakken blev udsendt som konsekvens af en politisk aftale om at ændre reglerne for virksomhedernes adgang og betaling for virksomhedernes adgang til de kommunale genbrugspladser. Ændringerne i elektronikaffaldsbekendtgørelsens og er konsekvensrettelser som følge af ændringerne i affaldsbekendtgørelsens regler om, at virksomheder kan aflevere genanvendeligt erhvervsaffald til et godkendt genanvendelsesanlæg eller en godkendt og registreret indsamler. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen gennemgik i foråret 2010 en større revidering, og Miljøstyrelsen har efterfølgende erfaret, at det har været hensigtsmæssigt at foretage enkelte ændringer. Det er alene de foreslåede ændringer, som har været i høring. Ændringerne vil blive indarbejdet i en ny samlet bekendtgørelse, som erstatter den gældende elektronikaffaldsbekendtgørelse. Den nye bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar Miljøstyrelsen har den 28. oktober 2011 afholdt informationsmøde for høringsparterne. Miljøstyrelsen har modtaget i alt 40 høringssvar, hvoraf 29 myndigheder og organisationer oplyser, at man ikke har bemærkninger. Følgende har afgivet bemærkninger: affald danmark (AD), BranchenForbrugerElektronik (BFE), Dansk Erhverv (DA), DI, DPA-System (DPA), elretur, ERP Denmark ApS (ERP), GenvindingsIndustrien (GI), Kommunernes Landsforening (KL), Lyskildebranchens WEEE Forening (LWF) og RenoSam (RS). Følgende havde ingen bemærkninger: 3F, Advokatrådet, Arbejdstilsynet, Beredskabsstyrelsen, Boligselskabernes Landsforening, Bryggeriforeningen, Brøndby Kommune, Dansk Byggeri, DAKOFA, Dansk Transport og Logistik, Energi og Olieforum, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet, Foreningen af Vandværker i Danmark, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Frederiksberg Kommune, Fødevarestyrelsen, Håndværksrådet, International Transport Danmark, Kystdirektoratet, Landbrug & Fødevarer, Miljøpunkt Nørrebro, Ministeriet for Ligestilling og Kirke (Kirkedelen), Renosyd, Ringskøbing-Skjern Kommune, SMOKA, TEKNIQ, Vejle Kommune og Økonomi- og Indenrigsministeriet.

2 Nedenfor er de indkomne høringssvar gengivet i afsnit opdelt efter i elektronikaffaldsbekendtgørelsen. For hvert afsnit er også til høringssvarene anført, ligesom indarbejdede ændringer som følge af høringssvarene er beskrevet. Høringsnotat Bemærkninger til de enkelte forslag Frist for indsendelse af revisorerklæring - 12 BFE og elretur hilser det velkomment, at der foreslås en senere frist for indsendelse af revisorerklæringer, da nuværende frist er praktisk umuligt at overholde for langt de fleste producenter. Det foreslås i høringsudgaven at fristen sættes til den 15. april. DPA, BFE og elretur foreslår at fastsætte fristen til 30. april, så virksomhederne og revisorerne har den nødvendige tid til at hhv. forberede materiale og foretage de nødvendige kontrollerer. Det fremføres at, en forlængelse af indsendelsesfristen til 15. april fortsat vil volde problemer. Formålet med at rykke fristen for indlevering af revisorerklæringen er at give revisor mulighed for at revidere de indberettede mængder. Fristen for indberetning af data og samt revisorerklæring, der forholder sig til disse, er i de gældende regler den 31. marts. Mange producenter, herunder kollektive ordninger, foretager indberetning til producentregistret umiddelbart før eller på selve indberetningsfristens udløb den 31. marts. Da revisor skal foretage en revision af de indberettede mængder, er det vanskeligt for revisor at revidere de reelt indberettede mængder. Konsekvensen har bl.a. været, at der i mange revisorerklæringer ikke er sket en revidering af de indberettede mængder i registret, men revisor har forholdt sig til de mængder, som virksomheden har indberettet til den kollektive ordning. Det har i Miljøstyrelsens tilsyn vist sig, at det i nogle tilfælde mod forventning ikke har været de samme mængder. Det er derfor afgørende, at det sikres, at revisorerne kan revidere de indberettede mængder i DPAs register. Miljøstyrelsen anerkender, at en fristforlængelse på 15 dage ikke er tilstrækkelig for at imødekomme det ønskede formål. Hvis fristen skal udskydes yderligere, er det nødvendigt, at DPA kan foretage tildeling på baggrund af de indberettede mængder, som ikke er revideret af revisor. Efterfølgende ændringer vil indgå i næste års tildeling. Miljøstyrelsen foreslår at ændre fristen, så den bliver parallel med årsregnskabslovens frist for indsendelse af årsregnskab, nemlig til den 31. maj for virksomheder, der har kalenderåret som regnskabsår. DPA-System, som er registeransvarlig, har tilkendegivet, at de også mener, at det samlet set er den bedste løsning. Mulighed for at foretage rettelser i indberetninger efter den 31. marts LWF og elretur foreslår, at der bliver et system for indberetning af data efter den 31. marts, således at det både er muligt at indberette eventuelle ændringer som følge af revisors revision, og så virksomheder i forbindelse med ophør af producentansvar kan indberette sine markedsførte mængder for indeværende år uden at skulle afvente genåbning i systemet i det efterfølgende kalenderår. Miljøstyrelsen vil viderebringe denne idé til den registeransvarlige, DPA-System. Ændringerne vil uanset hvad indgå i tildelingsordningen for det følgende år. 2

3 Tildeling - 27 RenoSam, DPA, ERP og affald danmark anbefaler at holde fast i, at tildelingen skal meddeles den 1. juni hvert år. Det fremføres, at de kollektive ordningers operatører, genvindingsvirksomheder og de andre aktører i forvejen er under stærkt tidspres til at indrette sig, herunder bl.a. at skaffe det fornødne materiel til tildelingsperiodens start den 1. september. Det bemærkes, at månederne juli/august er udpræget ferieperiode. Fristen for tildeling er ifølge de gældende regler den 1. juni. Den foreslåede ændring af tidspunktet for tildeling var en konsekvens af, at der var lagt op til, at DPA-System først kunne udarbejde tildeling, når revisorerklæring var modtaget. Med den nye frist for indsendelse af revisorerklæring bemærkes det, at ændring af fristen for indsendelse af revisorerklæringen ikke vil påvirke tildelingen, idet tildelingen vil være baseret på de indberettede markedsførte mængder. Fristen for indberetning ændres ikke, og beregning af tildelingen kan således påbegyndes med efterfølgende udmelding, som det allerede sker i dag, altså den 1. juni. Ændring af beløbsgrænsen på 1 mio. - 12, stk. 3 DPA, elretur og BFE foreslår en ændring af beløbsgrænsen for, hvornår en virksomhed er omfattet af kravet om at indsende revisorerklæring. De foreslår, at man følger bestemmelserne i årsregnskabsloven for, hvornår en virksomhed er omfattet af kravet om at indsende årsrapport. Begrundelsen er, at virksomheder, der ifølge årsregnskabsloven ikke er forpligtede til at aflægge årsrapport, er forpligtet til at tage kontakt til en revisor alene med henblik på at få udfærdiget en revisorerklæring. Det fremføres at revisors kontrol og revision er en tidskrævende og omkostningstung opgave, som synes urimeligt for virksomheder, der sælger et enkelt eller et relativt lille antal produkter med en omsætningsgrænse over 1 mio. kr. Det synes ikke rimeligt at fordele den store omkostning til udarbejdelse af revisorerklæringen på meget få produkter. Miljøstyrelsen er enig i, at det er godt med administrative lettelser for de små virksomheder. Formålet med at afgive revisorerklæringen er at sikre data samt opdage de indberetninger, hvor der er uregelmæssigheder. At ændre beløbsgrænsen skal således vurderes i forhold til kontrolhensyn. Miljøstyrelsen gennemfører tilsynsprojekt med indberettede mængder for 2009 og Virksomhederne er udvalgt primært blandt de virksomheder, hvor revisoren har haft bemærkninger til de indberettede mængder. Da projektet ikke er afsluttet endnu, er resultaterne ikke offentliggjorte, men resultatet indtil nu viser dog, at der hos flere af de udvalgte virksomheder, der har været ført tilsyn med, har kunnet konstateres ikke ubetydelige differencer mellem de faktiske mængder og de indberettede. Disse afvigelser har medført efterfølgende rettelser i producentregistret. Der er altså fortsat behov for en grundig validering af data, der indgår i registret, og revisorerklæringerne er et centralt element heri. Miljøstyrelsen kan på baggrund heraf ikke indstille til yderligere lempelser, idet det vil gøre det vanskeligere at føre tilsyn med de indberettede mængder. 3

4 Indsamlingsordninger for elektronikaffald fra virksomheder, som i art og mængde minder om elektronikaffald fra husholdninger DE, GI og DI glæder sig over, at det bliver muligt for virksomhederne at videregive erhvervsaffaldet til et registreret genanvendelsesanlæg eller en godkendt og registreret indsamlingsvirksomhed, og at der kan åbnes op for private indsamlingsmuligheder til indsamling af elektronikskrot, da det vil give en hensigtsmæssig prismæssig konkurrence mellem indsamlingsstederne. Det er affald danmark og RenoSams opfattelse, at direktivets krav om, at der skal findes let tilgængelige indsamlingssteder, hvor alt elektronikaffald fra husholdninger, herunder fra virksomheder, som har elektronikaffald, der i art og mængde minder om elektronikaffald fra husholdninger, kan afleveres gratis, ikke kan siges at være opfyldt med de regionale modtagepladser. Det er heller ikke opfyldt, selv om der suppleres med muligheden for at aflevere husholdningsaffald fra virksomheder hos et registreret genanvendelsesanlæg eller en godkendt og registreret indsamlingsvirksomhed. ERP, Affald danmark og RenoSam fremfører, at de eksisterende 15 regionale pladser, hvor der eksempelvis ikke er etableret pladser på Bornholm, Lolland og Fyn, ikke er tilstrækkelige. De fremfører endvidere, at det vil være hensigtsmæssigt med krav om åbningstider m.m. elretur har dog påpeget, at virksomhederne i dag afleverer en del udtjent udstyr til de regionale modtagepladser, og at de kommunale genbrugspladser generelt er gode til at henvise virksomhederne. affald danmark og RenoSam fremfører, at den alternative mulighed med at aflevere til et registreret genanvendelsesanlæg eller en godkendt og registreret indsamlingsvirksomhed (sandsynligvis) ikke vil udgøre en gratis aflevering, og at disse genanvendelsesanlæg eller indsamlingsvirksomheder ikke er forpligtet til at indberette til producentregistret. De mener, at den nye ordning vil gøre det mere vanskeligt for virksomhederne at komme af med deres elektronikaffald, som er husholdningslignende. De fremfører, at der vil være risiko for lavere indsamling, og at det i stedet for bliver afleveret på den kommunale genbrugsplads forklædt som affald afleveret fra husholdninger. ERP og DPA mener, at det skal tydeliggøres, hvad formålet med og brugen af de regionale modtagepladser er, og hvordan virksomheder og andre aktører skal forholde sig, når de skal af med henholdsvis små eller store mængder elektronikaffald. RenoSam stiller spørgsmålstegn ved afleveringsmulighederne for andet elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger, jf. 20, stk. 6. GI og DE indstiller, at begrebet større mængder i 19, stk. 2, defineres for at minimere omfanget af uklarheder samt kørsel med læs, der afvises på grund af mængdebegrænsning. elretur mener, at udtrykket affaldsproducerende virksomheder i 19, stk. 3, og 20, stk. 4 og 5, vil give anledning til misforståelser, jf. definitionen på affaldsproducent 3 nr. 5) i udkastet til affaldsbekendtgørelsen, idet der bør være tale om virksomheder, der skal have bortskaffet det elektriske og elektroniske udstyr, som de har benyttet i driften af deres virksomhed. 4

5 Mulighederne for virksomhederne, der som slutbruger har WEEE, der i art og mængde minder om WEEE fra husholdninger er følgende: - den kommunale genbrugsplads, hvis man har tilmeldt sig den frivillige ordning, - distributør, der frivilligt tilbyder at modtage, - de regionale modtagepladser og - et godkendt genanvendelsesanlæg eller til en godkendt og registreret indsamler, jf. affaldsbekendtgørelsen. Virksomhederne har fremover flere forskellige muligheder for at aflevere deres WEEE, omfattet af producentansvar, og flere af disse valgmuligheder er gratis. Dermed vurderes direktivet fortsat at være implementeret korrekt. Miljøstyrelsen vurderer, at muligheden for, at en virksomhed som slutbruger kan vælge at aflevere til en indsamler eller direkte til en genanvendelsesanlæg, ikke er strid med direktivet, selv om det ikke kan udelukkes, at slutbrugeren vil skulle betale for at aflevere affaldet. Hertil bemærkes det, at WEEE gennem de seneste år har vist sig i mange tilfælde at have en positiv værdi, og derfor er det ikke usandsynligt, at denne mulighed også kan blive gratis for slutbruger, og det kan endda ikke udelukkes, at det vil kunne føre til en indtægt for slutbrugeren. De virksomheder, som har tilmeldt sig kommunens genbrugspladsordning, har fortsat adgang til at aflevere deres WEEE på genbrugspladsen. Reglen om, at når en virksomhed ikke har tilmeldt sig ordningen, har de ikke adgang til de kommunale genbrugspladser, er en konsekvens af den politiske aftale om genbrugspladser. Baggrunden er hensynet til tilsyn og håndhævelse på genbrugspladserne. Det vil kræve ekstra kontrol fra genbrugspladsernes side, hvis de virksomheder, som ikke har tilmeldt sig den frivillige ordning, måtte aflevere elektronikaffald. Der forudses en risiko for, at disse virksomheder, der alene må komme med elektronikaffald, også medbringer andet affald. Det er korrekt, at der for så vidt angår de regionale modtagepladser alene er krav om, at de kollektive ordninger alene skal etablere en modtageplads pr. region. Der er i øjeblikket 16 regionale modtagepladser i Danmark. Miljøstyrelsen er enig i, at hvis en virksomhed alene baserer sig på denne løsning, skal de i de fleste tilfælde køre længere for at aflevere sit elektronikaffald. Miljøstyrelsen er enig i, at det skal være et reelt tilbud, og derfor skal der være en rimelig åbningstid, der gør tilbuddet reelt. Miljøstyrelsen vurderer ikke, at det er hensigtsmæssigt i bekendtgørelsen at regulere åbningstid m.m. på de regionale pladser, men vil invitere de relevante parter til et møde, hvor disse ting kan drøftes. Det skal bemærkes, at de kommunale genbrugspladser med de gældende regler i bekendtgørelsens 20, stk. 2, allerede i dag har mulighed for at afvise at modtage større mængder affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger. Dette affald skal i disse tilfælde afleveres til en producent, importør eller kollektiv ordning, som har forpligtelsen til tilbagetagning og særskilt håndtering, hvilket eksempelvis kan være de allerede etablerede regionale modtagepladser. elretur har oplyst, at der i dag sker stor brug af de regionale modtagepladser. 5

6 Miljøstyrelsen takker for bemærkninger om udfordringerne omkring data for indsamlede mængder. Miljøstyrelsen forventer, at disse vil kunne løses ved et øget samarbejde mellem affaldsregistret og DPA-System. Endelig kan distributører iht. 19, stk. 4, tilbyde at modtage affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger. Distributøren må alene kræve betaling for håndtering hos slutbruger samt transporten fra slutbruger, og distributøren skal ved aflevering ifølge de nye regler benytte en indsamlingsordning oprettet af kommunalbestyrelsen, såfremt man har tilmeldt sig den frivillige ordning, eller en indsamlingsordning oprettet af producenter og importører. Det er allerede forholdsvis udbredt, at der er distributører, der tager WEEE tilbage, og dette er derfor et reelt tilbud. Miljøstyrelsen takker for bemærkningerne om afleveringsmulighederne for andet husholdningslignende WEEE, som ikke er omfattet af producentansvar for så vidt angår virksomheder. Der tilføjes ændringer i bekendtgørelsen, så det bliver tydeligt, at hvis man er tilmeldt genbrugspladsordning, kan man fortsat anvende denne. Hvis der er tale om farligt affald, er man omfattet af 200 kg.-grænsen i affaldsbekendtgørelsens 39, stk. 4 (nye stk. 5). Kommunen sørger for affaldshåndteringen, da affaldet ikke er omfattet af producentansvar. Alternativet for virksomhederne er at aflevere til et godkendt genanvendelsesanlæg eller til en godkendt og registreret indsamler. Tydeliggørelsen heraf fremgår af en ny 19, stk. 8, og 20 i elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Affaldsproducerende virksomheder jf. bemærkninger fra elretur, bliver tydeliggjort, således at det fremgår tydeligt, at der menes som slutbruger. RenoSam har stillet spørgsmålstegn til virksomhedernes muligheder for at aflevere udtjente bærbare batterier, såfremt man ikke er tilmeldt den frivillige ordning, herunder bl.a. under hensyn til at de (fælles)kommunale omkostninger til indsamlingen af batterier er finansieret via en betalingssats, som producenter og importører indbetaler til staten. Miljøstyrelsen skal bemærke, at det altid er muligt med de kommunale ordninger at aflevere uden for de kommunale genbrugspladser, idet der skal være etableret let tilgængelige indsamlingsordninger i borgenes nærhed under hensyn til befolkningstætheden. Informations- og oplysningspligt for elektrisk og elektronisk udstyr - 47 elretur og BFE foreslår, at oplysningerne i stk. 1 og 2 også kan være anført på engelsk. Begrundelsen herfor er, at engelsk er lettere forståeligt for mange danskere end svensk og norsk. For det andet vil tilføjelsen bidrage til en sproglig harmonisering, der kan lette ressourcerne på at opfylde oplysningspligten for producenterne i de lande, de markedsfører elektrisk og elektronisk udstyr. Miljøstyrelsen har undersøgt slutbrugeres håndtering af elektronikaffald. Undersøgelsen har vist, at slutbruger har et højt vidensniveau om, hvad man skal gøre af sit udstyr, når det bliver til affald. Undersøgelsen viser desværre også, at folk ikke forstår / håndterer udstyret i overensstemmelse hermed. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at tiden ikke er inde for at gøre det muligt alene at informere på engelsk. Tilsyn

7 KL finder, at lovgivningen er uklar mht. hvem der er tilsynsmyndighed for visse aktiviteter på S- mærkede virksomheder. I Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 4 står der, at staten er tilsynsmyndighed for alle godkendelsespligtige anlæg og aktiviteter på S-mærkede virksomheder, og ifølge elektronikaffaldsbekendtgørelsen 57 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med visse i elektronikaffaldsbekendtgørelsen. KL finder det ikke hensigtsmæssigt for virksomheden, at der kommer to forskellige myndighedsinstanser og fører miljøtilsyn. Desuden er kommunens tilsynspligt på en S-mærket virksomhed ikke omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen og vil derfor ikke være omfattet af kommunens tilsynsfrekvens. Det anbefales, at Miljøstyrelsen fremover fører tilsyn med elektronikaffaldet på S-mærkede virksomheder. Miljøstyrelsen anerkender udfordringen i at tilrettelægge tilsynet mellem de virksomheder, der er omfattet af tilsyn fra både det statslige miljøcenter og kommunalbestyrelserne. Der er tale om 7 virksomheder (shredderanlæg), som er underlagt tilsyn fra to myndigheder. Det vil efter Miljøstyrelsens opfattelse kræve en nøjere gennemgang, såfremt der skal ske ændring af reglerne. Det bemærkes, at kommunerne generelt har kompetencen til at klassificere affald efter bestemmelserne i affaldsbekendtgørelsens kap 3 og varetager tilsynet med, hvordan virksomhederne klassificerer affald, og hvordan de håndterer det. Klage - 58 RenoSam og affald danmark har noteret sig, at det nu fastlægges, at alle Miljøstyrelsens afgørelser ikke længere kan indbringes for anden administrativ myndighed. De finder udvidelsen vidtgående, og at det bør være muligt at indbringe afgørelser fra Miljøstyrelsen som hidtil. DPA-System kan ifølge elektronikaffaldsbekendtgørelsens 9 bl.a. træffe afgørelsen om, hvorvidt noget elektrisk og elektronisk udstyr er omfattet af reglerne om producentansvar og om en producent eller importør er omfattet af producentansvaret. Miljøstyrelsen er klageinstans for DPA-Systems afgørelser, herunder de ovenfor nævnte. Miljøstyrelsen kan også af egen drift vælge at tage sager op om, hvorvidt noget elektrisk og elektronisk udstyr er omfattet af reglerne om producentansvar og om en producent eller importør er omfattet af producentansvaret. Dette har vist sig aktuelt i forbindelse med Miljøstyrelsens tilsynsindsats. Miljøstyrelsen er i disse tilfælde selv første instans, og styrelsen er her blevet opmærksom på, at miljøministeren er blevet klageinstans. Dette har ikke været intentionen, hvilket er baggrunden for ændringen. Der er ifølge bekendtgørelsen ikke andre situationer, hvor Miljøstyrelsen træffer afgørelse som 1. instans. I praksis betyder ændringen alene, at der ikke er klagemulighed i sidstnævnte sager. Krav til impermeabelt areal på det kommunale indsamlingssted fjernes Bilag 7, afsnit 4 7

8 GI og DE opfordrer til, at kravet om impermeable belægninger ligeledes tages ud af 35, stk. 1, nr. 5, da det kun er rimeligt, at samme regler gør sig gældende for de private aktører. LWF er generelt bekymret for, at der ikke stilles miljømæssige krav til de af kommunalbestyrelserne etablerede modtagepladser, samt at man nu ophæver kravet om impermeable belægninger. Årsagen til dette er, at elektronikaffald kan indeholde miljøskadelige stoffer, og hvis der ikke er sikring på pladserne, kan disse stoffer blive udvasket til undergrunden eller kloaksystemet. LWF anbefaler også, at elektronikaffald indsamles under tag for at reducere risikoen for udvaskning. Endelig anfører LWF en bekymring over, at de reducerede krav til de kommunale modtagepladser giver kommunerne mulighed for at oprette mange pladser f.eks. storskraldspladser ved etagebyggeri, hvor der årligt indsamles små mængder affald. Sætningen blev indført i bekendtgørelsen i Miljøstyrelsen oplyser, at baggrunden for at fjerne kravet i elektronikaffaldsbekendtgørelsen er, at kravet ikke vurderes at følge direkte af WEEEdirektivet. De kommunale genbrugspladser og andre indsamlingssteder skal som forud for ændringen i 2010 reguleres af de regler, der generelt gælder om krav til miljøgodkendelser. Indførelsen af kravet i elektronikaffaldsbekendtgørelsen er således ikke nødvendig, da eksisterende øvrig regulering har reguleret området. Kravene i elektronikaffaldsbekendtgørelsens 35 er en direkte implementering af direktivets artikel 6, stk. 3, herunder de tekniske krav i direktivets bilag III. Det fremgår af bilaget, at pladser til oplagring (herunder midlertidig oplagring) WEEE forud for behandlingen, og at anlæg til behandling af WEEE skal opfylde kravet om passende arealer med impermeable belægninger m.v. Kravet i 35 om impermeable belægninger er således en implementering af direktivet, og Miljøstyrelsen vurderer, at kravet skal fastholdes for ikke at være i strid med direktivet. 8

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7041-00016 Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7041-00016 Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014 NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7041-00016 Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014 Høringsnotat om ny elektronikaffaldsbekendtgørelse og ny bekendtgørelse om overførsel af affald Udkast til de 2 nye bekendtgørelser

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE)

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) Januar 2013 Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) DPA-System er en forkortelse af Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE)

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) November 2014 Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling November 2014 Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT)

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) September 2013 Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Mærkning af produkter (BAT)

Mærkning af produkter (BAT) November 2011 Mærkning af produkter (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

MATERIELSPECIFIKATIONER

MATERIELSPECIFIKATIONER MATERIELSPECIFIKATIONER TILDELINGSPERIODEN 1. SEPTEMBER 2014 TIL 31. AUGUST 2015: OPSAMLINGSMATERIEL TIL INDSAMLING AF ELEKTRONIKAFFALD OG BATTERIER Dette dokument indeholder de kollektive producentordningers

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Vejledning til elektronisk revisorerklæring Januar 2015 Vejledning til elektronisk revisorerklæring DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1 I medfør af 9 i, stk. 2, 9 j, stk. 2, 9 k, 9 l, stk. 1-3 og 4 9 m, 9 n, stk. 1-6, 9 o, 9 z, stk. 2,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Orientering om elskrotbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 1.udgave 02.

Orientering om elskrotbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 1.udgave 02. Orientering om elskrotbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 1.udgave 02. november 2005 Indledning og generelle bemærkninger Denne orientering om de

Læs mere

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Jord & Affald J.nr. MST-768-00023 Ref. mocar December 2008 Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Miljøstyrelsen gennemfører en særlig tilsynsindsats over for producenter og importører

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

DELTAGERKONTRAKT MELLEM

DELTAGERKONTRAKT MELLEM DELTAGERKONTRAKT MELLEM 1. Lyskildebranchens WEEE Forening (herefter kaldet LWF ) med hjemstedsadresse. Korskildelund 6, 2670 Greve, ved nærværende aftale repræsenteret af Jan Bielefeldt i sin egenskab

Læs mere

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald en handelsvare v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald Definition af affald: Ethvert stof eller enhver genstand, som virksomheden ønsker at eller

Læs mere

WEEE, BAT og ELV Statistik

WEEE, BAT og ELV Statistik Dansk Producentansvars System WEEE, BAT og ELV Statistik 2012 DPA-System 29-09-2013 Udgivet af: DPA-System September 2013 7. årgang Web: www.dpa-system.dk DPA-System Vesterbrogade 6D, 4. DK-1780 Kbh. V

Læs mere

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT)

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) nuar 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2010 Dansk Producentansvars System 04-03-2011 CVR 29 02 88 42 Indholdsfortegnelse I. Del: Om DPA-System... 5 1. Oplysninger om den selvejende institution... 5 2.

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014. Slide 1

Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014. Slide 1 Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 El-installatørernes profil 4 Udgangspunkt; viden og oplevede vanskeligheder

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker NOTAT 6. marts 2013 Sagsnr.: 2011/023959 Sagsbehandler: AT Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Oprindeligt udkast sendt i høring

Læs mere

REGULATIV FOR EE-AFFALD

REGULATIV FOR EE-AFFALD REGULATIV FOR EE-AFFALD (AFFALD FRA ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER) MORSØ KOMMUNE JUNI 1999 REGULATIV FOR EE-AFFALD (Affald fra elektriske og elektroniske produkter) side 1 1. FORMÅL: Dette regulativ

Læs mere

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskadm@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2012 DPA-System 05-04-2013 CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars-System Vesterbrogade 6 D, 4. sal DK 1780 København V Telefon: +45 3377 9191 Fax: +45 3377 9100

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

Oplæg til ændringer i Faaborg-Midtfyn Ordningen Sag: 18.00.00-P24-1-10 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 04-11-2010

Oplæg til ændringer i Faaborg-Midtfyn Ordningen Sag: 18.00.00-P24-1-10 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 04-11-2010 Oplæg til ændringer i Faaborg-Midtfyn Ordningen Sag: 18.00.00-P24-1-10 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 04-11-2010 Dette notat skal give et overblik over de justeringer, der foreslås af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag NOTAT Til ministeren 24. september 2012 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed for digital bekendtgørelse,

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2015 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Transportører og lagrer af foder 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3.

Læs mere

Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens. 24. februar 2015 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere:

Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens. 24. februar 2015 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets-

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet Juni 2014 HBK/ADA Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere