Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen"

Transkript

1 NOTAT Jord & Affald J.nr Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen) i offentlig høring. Høringsfristen udløb den 8. november Bekendtgørelsen indgik i en samlet høringspakke, hvori også indgik høring vedrørende ændring af affaldsbekendtgørelsen samt bekendtgørelse om indsamleruddannelsen. Høringspakken blev udsendt som konsekvens af en politisk aftale om at ændre reglerne for virksomhedernes adgang og betaling for virksomhedernes adgang til de kommunale genbrugspladser. Ændringerne i elektronikaffaldsbekendtgørelsens og er konsekvensrettelser som følge af ændringerne i affaldsbekendtgørelsens regler om, at virksomheder kan aflevere genanvendeligt erhvervsaffald til et godkendt genanvendelsesanlæg eller en godkendt og registreret indsamler. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen gennemgik i foråret 2010 en større revidering, og Miljøstyrelsen har efterfølgende erfaret, at det har været hensigtsmæssigt at foretage enkelte ændringer. Det er alene de foreslåede ændringer, som har været i høring. Ændringerne vil blive indarbejdet i en ny samlet bekendtgørelse, som erstatter den gældende elektronikaffaldsbekendtgørelse. Den nye bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar Miljøstyrelsen har den 28. oktober 2011 afholdt informationsmøde for høringsparterne. Miljøstyrelsen har modtaget i alt 40 høringssvar, hvoraf 29 myndigheder og organisationer oplyser, at man ikke har bemærkninger. Følgende har afgivet bemærkninger: affald danmark (AD), BranchenForbrugerElektronik (BFE), Dansk Erhverv (DA), DI, DPA-System (DPA), elretur, ERP Denmark ApS (ERP), GenvindingsIndustrien (GI), Kommunernes Landsforening (KL), Lyskildebranchens WEEE Forening (LWF) og RenoSam (RS). Følgende havde ingen bemærkninger: 3F, Advokatrådet, Arbejdstilsynet, Beredskabsstyrelsen, Boligselskabernes Landsforening, Bryggeriforeningen, Brøndby Kommune, Dansk Byggeri, DAKOFA, Dansk Transport og Logistik, Energi og Olieforum, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet, Foreningen af Vandværker i Danmark, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Frederiksberg Kommune, Fødevarestyrelsen, Håndværksrådet, International Transport Danmark, Kystdirektoratet, Landbrug & Fødevarer, Miljøpunkt Nørrebro, Ministeriet for Ligestilling og Kirke (Kirkedelen), Renosyd, Ringskøbing-Skjern Kommune, SMOKA, TEKNIQ, Vejle Kommune og Økonomi- og Indenrigsministeriet.

2 Nedenfor er de indkomne høringssvar gengivet i afsnit opdelt efter i elektronikaffaldsbekendtgørelsen. For hvert afsnit er også til høringssvarene anført, ligesom indarbejdede ændringer som følge af høringssvarene er beskrevet. Høringsnotat Bemærkninger til de enkelte forslag Frist for indsendelse af revisorerklæring - 12 BFE og elretur hilser det velkomment, at der foreslås en senere frist for indsendelse af revisorerklæringer, da nuværende frist er praktisk umuligt at overholde for langt de fleste producenter. Det foreslås i høringsudgaven at fristen sættes til den 15. april. DPA, BFE og elretur foreslår at fastsætte fristen til 30. april, så virksomhederne og revisorerne har den nødvendige tid til at hhv. forberede materiale og foretage de nødvendige kontrollerer. Det fremføres at, en forlængelse af indsendelsesfristen til 15. april fortsat vil volde problemer. Formålet med at rykke fristen for indlevering af revisorerklæringen er at give revisor mulighed for at revidere de indberettede mængder. Fristen for indberetning af data og samt revisorerklæring, der forholder sig til disse, er i de gældende regler den 31. marts. Mange producenter, herunder kollektive ordninger, foretager indberetning til producentregistret umiddelbart før eller på selve indberetningsfristens udløb den 31. marts. Da revisor skal foretage en revision af de indberettede mængder, er det vanskeligt for revisor at revidere de reelt indberettede mængder. Konsekvensen har bl.a. været, at der i mange revisorerklæringer ikke er sket en revidering af de indberettede mængder i registret, men revisor har forholdt sig til de mængder, som virksomheden har indberettet til den kollektive ordning. Det har i Miljøstyrelsens tilsyn vist sig, at det i nogle tilfælde mod forventning ikke har været de samme mængder. Det er derfor afgørende, at det sikres, at revisorerne kan revidere de indberettede mængder i DPAs register. Miljøstyrelsen anerkender, at en fristforlængelse på 15 dage ikke er tilstrækkelig for at imødekomme det ønskede formål. Hvis fristen skal udskydes yderligere, er det nødvendigt, at DPA kan foretage tildeling på baggrund af de indberettede mængder, som ikke er revideret af revisor. Efterfølgende ændringer vil indgå i næste års tildeling. Miljøstyrelsen foreslår at ændre fristen, så den bliver parallel med årsregnskabslovens frist for indsendelse af årsregnskab, nemlig til den 31. maj for virksomheder, der har kalenderåret som regnskabsår. DPA-System, som er registeransvarlig, har tilkendegivet, at de også mener, at det samlet set er den bedste løsning. Mulighed for at foretage rettelser i indberetninger efter den 31. marts LWF og elretur foreslår, at der bliver et system for indberetning af data efter den 31. marts, således at det både er muligt at indberette eventuelle ændringer som følge af revisors revision, og så virksomheder i forbindelse med ophør af producentansvar kan indberette sine markedsførte mængder for indeværende år uden at skulle afvente genåbning i systemet i det efterfølgende kalenderår. Miljøstyrelsen vil viderebringe denne idé til den registeransvarlige, DPA-System. Ændringerne vil uanset hvad indgå i tildelingsordningen for det følgende år. 2

3 Tildeling - 27 RenoSam, DPA, ERP og affald danmark anbefaler at holde fast i, at tildelingen skal meddeles den 1. juni hvert år. Det fremføres, at de kollektive ordningers operatører, genvindingsvirksomheder og de andre aktører i forvejen er under stærkt tidspres til at indrette sig, herunder bl.a. at skaffe det fornødne materiel til tildelingsperiodens start den 1. september. Det bemærkes, at månederne juli/august er udpræget ferieperiode. Fristen for tildeling er ifølge de gældende regler den 1. juni. Den foreslåede ændring af tidspunktet for tildeling var en konsekvens af, at der var lagt op til, at DPA-System først kunne udarbejde tildeling, når revisorerklæring var modtaget. Med den nye frist for indsendelse af revisorerklæring bemærkes det, at ændring af fristen for indsendelse af revisorerklæringen ikke vil påvirke tildelingen, idet tildelingen vil være baseret på de indberettede markedsførte mængder. Fristen for indberetning ændres ikke, og beregning af tildelingen kan således påbegyndes med efterfølgende udmelding, som det allerede sker i dag, altså den 1. juni. Ændring af beløbsgrænsen på 1 mio. - 12, stk. 3 DPA, elretur og BFE foreslår en ændring af beløbsgrænsen for, hvornår en virksomhed er omfattet af kravet om at indsende revisorerklæring. De foreslår, at man følger bestemmelserne i årsregnskabsloven for, hvornår en virksomhed er omfattet af kravet om at indsende årsrapport. Begrundelsen er, at virksomheder, der ifølge årsregnskabsloven ikke er forpligtede til at aflægge årsrapport, er forpligtet til at tage kontakt til en revisor alene med henblik på at få udfærdiget en revisorerklæring. Det fremføres at revisors kontrol og revision er en tidskrævende og omkostningstung opgave, som synes urimeligt for virksomheder, der sælger et enkelt eller et relativt lille antal produkter med en omsætningsgrænse over 1 mio. kr. Det synes ikke rimeligt at fordele den store omkostning til udarbejdelse af revisorerklæringen på meget få produkter. Miljøstyrelsen er enig i, at det er godt med administrative lettelser for de små virksomheder. Formålet med at afgive revisorerklæringen er at sikre data samt opdage de indberetninger, hvor der er uregelmæssigheder. At ændre beløbsgrænsen skal således vurderes i forhold til kontrolhensyn. Miljøstyrelsen gennemfører tilsynsprojekt med indberettede mængder for 2009 og Virksomhederne er udvalgt primært blandt de virksomheder, hvor revisoren har haft bemærkninger til de indberettede mængder. Da projektet ikke er afsluttet endnu, er resultaterne ikke offentliggjorte, men resultatet indtil nu viser dog, at der hos flere af de udvalgte virksomheder, der har været ført tilsyn med, har kunnet konstateres ikke ubetydelige differencer mellem de faktiske mængder og de indberettede. Disse afvigelser har medført efterfølgende rettelser i producentregistret. Der er altså fortsat behov for en grundig validering af data, der indgår i registret, og revisorerklæringerne er et centralt element heri. Miljøstyrelsen kan på baggrund heraf ikke indstille til yderligere lempelser, idet det vil gøre det vanskeligere at føre tilsyn med de indberettede mængder. 3

4 Indsamlingsordninger for elektronikaffald fra virksomheder, som i art og mængde minder om elektronikaffald fra husholdninger DE, GI og DI glæder sig over, at det bliver muligt for virksomhederne at videregive erhvervsaffaldet til et registreret genanvendelsesanlæg eller en godkendt og registreret indsamlingsvirksomhed, og at der kan åbnes op for private indsamlingsmuligheder til indsamling af elektronikskrot, da det vil give en hensigtsmæssig prismæssig konkurrence mellem indsamlingsstederne. Det er affald danmark og RenoSams opfattelse, at direktivets krav om, at der skal findes let tilgængelige indsamlingssteder, hvor alt elektronikaffald fra husholdninger, herunder fra virksomheder, som har elektronikaffald, der i art og mængde minder om elektronikaffald fra husholdninger, kan afleveres gratis, ikke kan siges at være opfyldt med de regionale modtagepladser. Det er heller ikke opfyldt, selv om der suppleres med muligheden for at aflevere husholdningsaffald fra virksomheder hos et registreret genanvendelsesanlæg eller en godkendt og registreret indsamlingsvirksomhed. ERP, Affald danmark og RenoSam fremfører, at de eksisterende 15 regionale pladser, hvor der eksempelvis ikke er etableret pladser på Bornholm, Lolland og Fyn, ikke er tilstrækkelige. De fremfører endvidere, at det vil være hensigtsmæssigt med krav om åbningstider m.m. elretur har dog påpeget, at virksomhederne i dag afleverer en del udtjent udstyr til de regionale modtagepladser, og at de kommunale genbrugspladser generelt er gode til at henvise virksomhederne. affald danmark og RenoSam fremfører, at den alternative mulighed med at aflevere til et registreret genanvendelsesanlæg eller en godkendt og registreret indsamlingsvirksomhed (sandsynligvis) ikke vil udgøre en gratis aflevering, og at disse genanvendelsesanlæg eller indsamlingsvirksomheder ikke er forpligtet til at indberette til producentregistret. De mener, at den nye ordning vil gøre det mere vanskeligt for virksomhederne at komme af med deres elektronikaffald, som er husholdningslignende. De fremfører, at der vil være risiko for lavere indsamling, og at det i stedet for bliver afleveret på den kommunale genbrugsplads forklædt som affald afleveret fra husholdninger. ERP og DPA mener, at det skal tydeliggøres, hvad formålet med og brugen af de regionale modtagepladser er, og hvordan virksomheder og andre aktører skal forholde sig, når de skal af med henholdsvis små eller store mængder elektronikaffald. RenoSam stiller spørgsmålstegn ved afleveringsmulighederne for andet elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger, jf. 20, stk. 6. GI og DE indstiller, at begrebet større mængder i 19, stk. 2, defineres for at minimere omfanget af uklarheder samt kørsel med læs, der afvises på grund af mængdebegrænsning. elretur mener, at udtrykket affaldsproducerende virksomheder i 19, stk. 3, og 20, stk. 4 og 5, vil give anledning til misforståelser, jf. definitionen på affaldsproducent 3 nr. 5) i udkastet til affaldsbekendtgørelsen, idet der bør være tale om virksomheder, der skal have bortskaffet det elektriske og elektroniske udstyr, som de har benyttet i driften af deres virksomhed. 4

5 Mulighederne for virksomhederne, der som slutbruger har WEEE, der i art og mængde minder om WEEE fra husholdninger er følgende: - den kommunale genbrugsplads, hvis man har tilmeldt sig den frivillige ordning, - distributør, der frivilligt tilbyder at modtage, - de regionale modtagepladser og - et godkendt genanvendelsesanlæg eller til en godkendt og registreret indsamler, jf. affaldsbekendtgørelsen. Virksomhederne har fremover flere forskellige muligheder for at aflevere deres WEEE, omfattet af producentansvar, og flere af disse valgmuligheder er gratis. Dermed vurderes direktivet fortsat at være implementeret korrekt. Miljøstyrelsen vurderer, at muligheden for, at en virksomhed som slutbruger kan vælge at aflevere til en indsamler eller direkte til en genanvendelsesanlæg, ikke er strid med direktivet, selv om det ikke kan udelukkes, at slutbrugeren vil skulle betale for at aflevere affaldet. Hertil bemærkes det, at WEEE gennem de seneste år har vist sig i mange tilfælde at have en positiv værdi, og derfor er det ikke usandsynligt, at denne mulighed også kan blive gratis for slutbruger, og det kan endda ikke udelukkes, at det vil kunne føre til en indtægt for slutbrugeren. De virksomheder, som har tilmeldt sig kommunens genbrugspladsordning, har fortsat adgang til at aflevere deres WEEE på genbrugspladsen. Reglen om, at når en virksomhed ikke har tilmeldt sig ordningen, har de ikke adgang til de kommunale genbrugspladser, er en konsekvens af den politiske aftale om genbrugspladser. Baggrunden er hensynet til tilsyn og håndhævelse på genbrugspladserne. Det vil kræve ekstra kontrol fra genbrugspladsernes side, hvis de virksomheder, som ikke har tilmeldt sig den frivillige ordning, måtte aflevere elektronikaffald. Der forudses en risiko for, at disse virksomheder, der alene må komme med elektronikaffald, også medbringer andet affald. Det er korrekt, at der for så vidt angår de regionale modtagepladser alene er krav om, at de kollektive ordninger alene skal etablere en modtageplads pr. region. Der er i øjeblikket 16 regionale modtagepladser i Danmark. Miljøstyrelsen er enig i, at hvis en virksomhed alene baserer sig på denne løsning, skal de i de fleste tilfælde køre længere for at aflevere sit elektronikaffald. Miljøstyrelsen er enig i, at det skal være et reelt tilbud, og derfor skal der være en rimelig åbningstid, der gør tilbuddet reelt. Miljøstyrelsen vurderer ikke, at det er hensigtsmæssigt i bekendtgørelsen at regulere åbningstid m.m. på de regionale pladser, men vil invitere de relevante parter til et møde, hvor disse ting kan drøftes. Det skal bemærkes, at de kommunale genbrugspladser med de gældende regler i bekendtgørelsens 20, stk. 2, allerede i dag har mulighed for at afvise at modtage større mængder affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger. Dette affald skal i disse tilfælde afleveres til en producent, importør eller kollektiv ordning, som har forpligtelsen til tilbagetagning og særskilt håndtering, hvilket eksempelvis kan være de allerede etablerede regionale modtagepladser. elretur har oplyst, at der i dag sker stor brug af de regionale modtagepladser. 5

6 Miljøstyrelsen takker for bemærkninger om udfordringerne omkring data for indsamlede mængder. Miljøstyrelsen forventer, at disse vil kunne løses ved et øget samarbejde mellem affaldsregistret og DPA-System. Endelig kan distributører iht. 19, stk. 4, tilbyde at modtage affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger. Distributøren må alene kræve betaling for håndtering hos slutbruger samt transporten fra slutbruger, og distributøren skal ved aflevering ifølge de nye regler benytte en indsamlingsordning oprettet af kommunalbestyrelsen, såfremt man har tilmeldt sig den frivillige ordning, eller en indsamlingsordning oprettet af producenter og importører. Det er allerede forholdsvis udbredt, at der er distributører, der tager WEEE tilbage, og dette er derfor et reelt tilbud. Miljøstyrelsen takker for bemærkningerne om afleveringsmulighederne for andet husholdningslignende WEEE, som ikke er omfattet af producentansvar for så vidt angår virksomheder. Der tilføjes ændringer i bekendtgørelsen, så det bliver tydeligt, at hvis man er tilmeldt genbrugspladsordning, kan man fortsat anvende denne. Hvis der er tale om farligt affald, er man omfattet af 200 kg.-grænsen i affaldsbekendtgørelsens 39, stk. 4 (nye stk. 5). Kommunen sørger for affaldshåndteringen, da affaldet ikke er omfattet af producentansvar. Alternativet for virksomhederne er at aflevere til et godkendt genanvendelsesanlæg eller til en godkendt og registreret indsamler. Tydeliggørelsen heraf fremgår af en ny 19, stk. 8, og 20 i elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Affaldsproducerende virksomheder jf. bemærkninger fra elretur, bliver tydeliggjort, således at det fremgår tydeligt, at der menes som slutbruger. RenoSam har stillet spørgsmålstegn til virksomhedernes muligheder for at aflevere udtjente bærbare batterier, såfremt man ikke er tilmeldt den frivillige ordning, herunder bl.a. under hensyn til at de (fælles)kommunale omkostninger til indsamlingen af batterier er finansieret via en betalingssats, som producenter og importører indbetaler til staten. Miljøstyrelsen skal bemærke, at det altid er muligt med de kommunale ordninger at aflevere uden for de kommunale genbrugspladser, idet der skal være etableret let tilgængelige indsamlingsordninger i borgenes nærhed under hensyn til befolkningstætheden. Informations- og oplysningspligt for elektrisk og elektronisk udstyr - 47 elretur og BFE foreslår, at oplysningerne i stk. 1 og 2 også kan være anført på engelsk. Begrundelsen herfor er, at engelsk er lettere forståeligt for mange danskere end svensk og norsk. For det andet vil tilføjelsen bidrage til en sproglig harmonisering, der kan lette ressourcerne på at opfylde oplysningspligten for producenterne i de lande, de markedsfører elektrisk og elektronisk udstyr. Miljøstyrelsen har undersøgt slutbrugeres håndtering af elektronikaffald. Undersøgelsen har vist, at slutbruger har et højt vidensniveau om, hvad man skal gøre af sit udstyr, når det bliver til affald. Undersøgelsen viser desværre også, at folk ikke forstår / håndterer udstyret i overensstemmelse hermed. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at tiden ikke er inde for at gøre det muligt alene at informere på engelsk. Tilsyn

7 KL finder, at lovgivningen er uklar mht. hvem der er tilsynsmyndighed for visse aktiviteter på S- mærkede virksomheder. I Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 4 står der, at staten er tilsynsmyndighed for alle godkendelsespligtige anlæg og aktiviteter på S-mærkede virksomheder, og ifølge elektronikaffaldsbekendtgørelsen 57 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med visse i elektronikaffaldsbekendtgørelsen. KL finder det ikke hensigtsmæssigt for virksomheden, at der kommer to forskellige myndighedsinstanser og fører miljøtilsyn. Desuden er kommunens tilsynspligt på en S-mærket virksomhed ikke omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen og vil derfor ikke være omfattet af kommunens tilsynsfrekvens. Det anbefales, at Miljøstyrelsen fremover fører tilsyn med elektronikaffaldet på S-mærkede virksomheder. Miljøstyrelsen anerkender udfordringen i at tilrettelægge tilsynet mellem de virksomheder, der er omfattet af tilsyn fra både det statslige miljøcenter og kommunalbestyrelserne. Der er tale om 7 virksomheder (shredderanlæg), som er underlagt tilsyn fra to myndigheder. Det vil efter Miljøstyrelsens opfattelse kræve en nøjere gennemgang, såfremt der skal ske ændring af reglerne. Det bemærkes, at kommunerne generelt har kompetencen til at klassificere affald efter bestemmelserne i affaldsbekendtgørelsens kap 3 og varetager tilsynet med, hvordan virksomhederne klassificerer affald, og hvordan de håndterer det. Klage - 58 RenoSam og affald danmark har noteret sig, at det nu fastlægges, at alle Miljøstyrelsens afgørelser ikke længere kan indbringes for anden administrativ myndighed. De finder udvidelsen vidtgående, og at det bør være muligt at indbringe afgørelser fra Miljøstyrelsen som hidtil. DPA-System kan ifølge elektronikaffaldsbekendtgørelsens 9 bl.a. træffe afgørelsen om, hvorvidt noget elektrisk og elektronisk udstyr er omfattet af reglerne om producentansvar og om en producent eller importør er omfattet af producentansvaret. Miljøstyrelsen er klageinstans for DPA-Systems afgørelser, herunder de ovenfor nævnte. Miljøstyrelsen kan også af egen drift vælge at tage sager op om, hvorvidt noget elektrisk og elektronisk udstyr er omfattet af reglerne om producentansvar og om en producent eller importør er omfattet af producentansvaret. Dette har vist sig aktuelt i forbindelse med Miljøstyrelsens tilsynsindsats. Miljøstyrelsen er i disse tilfælde selv første instans, og styrelsen er her blevet opmærksom på, at miljøministeren er blevet klageinstans. Dette har ikke været intentionen, hvilket er baggrunden for ændringen. Der er ifølge bekendtgørelsen ikke andre situationer, hvor Miljøstyrelsen træffer afgørelse som 1. instans. I praksis betyder ændringen alene, at der ikke er klagemulighed i sidstnævnte sager. Krav til impermeabelt areal på det kommunale indsamlingssted fjernes Bilag 7, afsnit 4 7

8 GI og DE opfordrer til, at kravet om impermeable belægninger ligeledes tages ud af 35, stk. 1, nr. 5, da det kun er rimeligt, at samme regler gør sig gældende for de private aktører. LWF er generelt bekymret for, at der ikke stilles miljømæssige krav til de af kommunalbestyrelserne etablerede modtagepladser, samt at man nu ophæver kravet om impermeable belægninger. Årsagen til dette er, at elektronikaffald kan indeholde miljøskadelige stoffer, og hvis der ikke er sikring på pladserne, kan disse stoffer blive udvasket til undergrunden eller kloaksystemet. LWF anbefaler også, at elektronikaffald indsamles under tag for at reducere risikoen for udvaskning. Endelig anfører LWF en bekymring over, at de reducerede krav til de kommunale modtagepladser giver kommunerne mulighed for at oprette mange pladser f.eks. storskraldspladser ved etagebyggeri, hvor der årligt indsamles små mængder affald. Sætningen blev indført i bekendtgørelsen i Miljøstyrelsen oplyser, at baggrunden for at fjerne kravet i elektronikaffaldsbekendtgørelsen er, at kravet ikke vurderes at følge direkte af WEEEdirektivet. De kommunale genbrugspladser og andre indsamlingssteder skal som forud for ændringen i 2010 reguleres af de regler, der generelt gælder om krav til miljøgodkendelser. Indførelsen af kravet i elektronikaffaldsbekendtgørelsen er således ikke nødvendig, da eksisterende øvrig regulering har reguleret området. Kravene i elektronikaffaldsbekendtgørelsens 35 er en direkte implementering af direktivets artikel 6, stk. 3, herunder de tekniske krav i direktivets bilag III. Det fremgår af bilaget, at pladser til oplagring (herunder midlertidig oplagring) WEEE forud for behandlingen, og at anlæg til behandling af WEEE skal opfylde kravet om passende arealer med impermeable belægninger m.v. Kravet i 35 om impermeable belægninger er således en implementering af direktivet, og Miljøstyrelsen vurderer, at kravet skal fastholdes for ikke at være i strid med direktivet. 8

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser,

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere