Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S"

Transkript

1

2 Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S Prospekt dateret 22. maj 2007 Nærværende Prospekt er udarbejdet i forbindelse med børsnoteringen af EuroInvestor.com A/S på Københavns Fondsbørs samt et udbud ( Udbuddet ) af styk aktier ( de Udbudte Aktier ) a nominelt DKK 1 i EuroInvestor.com A/S ( Selskabet ). Udbuddet er et offentligt udbud rettet mod private investorer. Alle de Udbudte Aktier har samme rettigheder i Selskabet. De Udbudte Aktier består af styk nyudstedte aktier (de Nye Aktier ). Før Udbuddet består Selskabets aktiekapital af aktier a nominelt DKK 1. Efter Udbuddet består Selskabets aktiekapital af styk aktier a nominelt DKK 1. De Udbudte Aktier udbydes til en fast udbudspris af DKK 10,5 per aktie franko. Der kan maksimalt tegnes for DKK per investor svarende til aktier a nominelt DKK 1. De Udbudte Aktier vil blive solgt i en udbudsperiode fra 6. juni 2007 til 8. juni 2007 begge dage inklusiv, hvoraf maksimalt aktier a nominelt DKK 1 vil blive udbudt via internettet som beskrevet nedenfor, og de resterende vil blive udbudt tegnet via tegningsblanket til Capinordic Bank A/S, Corporate Finance. Tegnes der færre end styk aktier via internettet, vil de resterende blive overført til tegning via tegningsblanket. Capinordic Bank A/S, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, har stillet tegningsgaranti for Udbuddet af de styk Nye Aktier. Tegning af maksimalt aktier a nominelt DKK 1 via internettet sker på Selskabets hjemmeside hvor der linkes videre til eller direkte på og der skal foretages en kontant indbetaling med dankort i forbindelse med tegning af aktierne. Aktierne udbydes fra 1 styk a DKK 1 nominelt. I forbindelse med tegning af aktier på vil køberen kunne udskrive en elektronisk bekræftelse på købet i form af et interimsbevis, der dokumenterer den indbetalte forudbetaling for de ønskede aktier, og køberne vil så efterfølgende blive noteret i Selskabets aktiebog, og aktierne vil blive overført til det ønskede depot i Værdipapircentralen A/S. Der vil ikke ske reduktion i disse tegninger selv ved overtegning i hele Udbuddet. Tegningen af de øvrige aktier a nominelt DKK 1 vil ske via tegningsblanket til Capinordic Bank A/S, Corporate Finance. Denne del af udbuddet er tilrettelagt således, at investorer som udgangspunkt vil modtage fuld tildeling af Aktier i forhold til de afgivne ordrer. Bestyrelsen forbeholder sig dog ret til, i tilfælde af overtegning, på Selskabets vegne at fastsætte en individuel tildeling på de enkelte ordrer uanset den indkomne ordremængde. Der foreligger ikke konkrete kriterier for reduktion i tilfælde af overtegning. Fordeling af de Udbudte Aktier ved overtegning finder sted umiddelbart efter afslutningen af udbuddet. Betaling og registrering af aktierne vil ske 3 bankdage efter offentliggørelsen af resultatet af tegningen. Det forventes, at registrering af Aktierne på modtagernes konto i Værdipapircentralen A/S finder sted den 13. juni 2007 mod samtidig betaling. Aktierne udbydes fra den 6. juni 2007 og til den 8. juni 2007 begge dage inklusive eller indtil alle aktierne er solgt, hvis dette skulle ske før. Udbuddet vil tidligst blive lukket d. 6. juni 2007 kl

3 Ved fuldtegning af de styk aktier, der udbydes via internettet, vil systemet automatisk lukke for yderligere tegning. Lukning af Udbuddet, helt eller delvist, vil blive meddelt via Københavns Fondsbørs og Selskabets hjemmeside. Meddelelse om forløbet vil blive meddelt via Københavns Fondsbørs og Selskabets hjemmeside senest en børsdag efter Udbuddet er endeligt lukket. Alle aktierne i Selskabet er søgt optaget til notering på Københavns Fondsbørs under symbolet EI. Første noteringsdag på Københavns Fondsbørs forventes at være d. 14. juni 2007, forudsat den krævede spredning af aktierne er opnået. Potentielle investorer anmodes om at undersøge alle relevante risici og juridiske forhold, herunder skattemæssige og mulige begrænsninger, der måtte være relevante i forbindelse med købet af Aktierne. Relevante risici er beskrevet i afsnittet Risikofaktorer i nærværende Prospekt. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Nærværende Prospekt er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, som er gældende i henhold til dansk lovgivning herunder specielt BEK nr. 306 af 28. april 2005 Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over Euro samt Københavns Fondsbørs regelsæt og Kommissionens Forordning nr. 809/2004 af 29.april Aktierne er ikke registreret - og vil ikke blive det i forbindelse med Udbuddet - i henhold til United States Securities Act of 1933 med senere ændringer ( Securities Act ) og må ikke udbydes eller sælges i USA eller til, eller for regning af, US persons, som defineret i Regulation S i henhold til Securities Act, undtagen i medfør af en undtagelse fra eller en transaktion, som ikke er underlagt registreringskravene i Securities Act. Som følge heraf udbydes og sælges aktierne kun i henhold til udbud og salg, som finder sted uden for USA til personer, som ikke er US persons, og dette Prospekt må ikke udleveres i USA eller til US persons. Enhver formidling af dette Prospekt i eller til Storbritannien eller Nordirland samt enhver formidling, som kan få virkning i Storbritannien eller Nordirland, udføres alene på baggrund af undtagelsen indeholdt i artikel 67 i the Financial Services and Markets Act 2000 til begrænsningerne i artikel 21 i the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion Order 2001). Aktierne må kun sælges og Prospektet alene udleveres til sådanne personer omfattet af denne undtagelse. Det er ikke tilladt at give oplysninger i forbindelse med Udbuddet, bortset fra hvad der er indeholdt i dette Prospekt. Oplysninger eller udtalelser i forbindelse med dette udbud bortset fra hvad der er indeholdt i nærværende Prospekt, er uden ansvar for Selskabet, Bestyrelsen og Direktionen. Udlevering af prospektet kan under ingen omstændigheder tages som udtryk for, at der ikke er sket ændringer i Selskabets virksomhed, dets aktiver og passiver eller noget andet forhold efter datoen for dette dokument, eller at oplysningerne heri er korrekte på noget tidspunkt efter dokumentets datering. Væsentlige ændringer i oplysningerne i prospektet, som måtte indtræde, eller blive konstateret mellem tidspunktet for prospektets godkendelse og første noteringsdag, vil blive offentliggjort som tillægsprospekt i henhold til gældende love og regler. Særlig meddelelse vedrørende fremadrettede udsagn Visse udsagn i dette Prospekt, herunder visse udsagn i afsnittene Resumé, Risikofaktorer, Gennemgang af resultatopgørelse og balance, Fremtidsudsigter for 2006/2007 til 2010/2011, Markedsbeskrivelse, Virksomhedsbeskrivelse, er baseret på Selskabets Ledelses opfattelse 2

4 samt Ledelsens forudsætninger og de oplysninger, der i øjeblikket er til rådighed for Ledelsen, og disse udsagn kan udgøre fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn (med undtagelse af udtalelser om historiske kendsgerninger) vedrørende Selskabets fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi, planer og ledelsens mål for den fremtidige drift er generelt kendetegnet ved ord som har som målsætning, mener, forventer, har til hensigt agter, planlægger, søger, vil, kan, skønner, ville, vil kunne fortsætter eller lignende udtryk samt negative former heraf. Disse fremadrettede udsagn er forbundet med kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Selskabets faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udviklingen eller præstationerne, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Disse risici er beskrevet i afsnittet om risikofaktorer, selv om disse ikke må omfattes som fremstillet udtømmende. Selskabet har ikke til hensigt og påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere fremadrettede udsagn i dette Prospekt, bortset fra som påkrævet ved lov. Alle efterfølgende skriftlige og mundtlige fremadrettede udsagn, der kan henføres til Selskabet eller til personer, der handler på Selskabets vegne, skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget ovenfor og andre steder i Prospektet. EuroInvestor.com A/S Fabriksmestervej København K 3

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ansvar for Prospektet Erklæring fra revisor Erklæring fra finansiel rådgiver Resumé Risikofaktorer Selskabsoplysninger Selskabets historie Vision Mission Værdier Strategi Milepæle Markedsbeskrivelse Konkurrentbeskrivelse EuroInvestors produkter og services Selskabets organisation Udvalgte regnskabsoplysninger Fremtidsudsigter Bestyrelse og direktion Corporate Governance Udvikling i aktiekapital Ejerforhold Warrantordninger og konvertible obligationer Krydsreferencetabel Regnskabsoplysninger Oplysninger om Selskabet Baggrund for børsintroduktionen og anvendelse af provenu Udbuddet Omkostninger i forbindelse med Udbuddet Udvanding Dokumentationsmateriale Lovvalg Vedtægter Skatteforhold Rådgivere Fagtermer og definitioner Tegningsformular

6 1 Ansvar for Prospektet Vi erklærer hermed, at vi som ansvarlige for Prospektet har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, der kan påvirke dette indhold. Vi erklærer ligeledes herved, at oplysningerne i Prospektet os bekendt er rigtige, og at Prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som Prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i Prospektet. København, den 22. maj 2007 Bestyrelse Søren Alminde Formand Claus Abildstrøm Advokat Erik Damgaard Nielsen Direktør Troels Brammer Rygaard PR Manager Direktion Nicolai Frisch Adm. direktør Jens Alminde Salgsdirektør 5

7 2 Erklæring fra revisor Erklæring afgivet af uafhængig revisor Årsrapporterne for 2005/06 (9 måneder), 2004/05, 2003/04 og 2002/03 for EuroInvestor.com A/S Pryds, statsautoriseret revisionsfirma ved statsautoriseret revisor Kristian Pryds har revideret de af Ledelsen aflagte årsrapporter for 2005/06 og 2004/05. Årsrapporter for 2002/03 og 2003/04 er revideret af Ernst & Young ved statsautoriseret revisor Carsten Collin. Årsrapport 2002/03 Årsrapporten for 2002/03 (1. oktober 30. september), dateret den 9. marts 2004, indeholder en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger. Årsrapport 2003/04 Årsrapporten for 2003/04 (1. oktober 30. september), dateret den 28. februar 2005, indeholder en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger. Årsrapport 2004/05 Årsrapporten for 2005 (1. oktober 30. september), dateret den 27. februar 2006, indeholder en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger. Årsrapport 2006/05 Årsrapporten for 2005/06, (1. oktober 30. juni), dateret den 7. juli 2006, indeholder en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger. Prospektet Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer gennemgået det af Ledelsen udarbejdede Prospekt for EuroInvestor.com A/S. Prospektet er udarbejdet i overensstemmelser med gældende love og regler, herunder regler for Københavns fondsbørs. Ledelsen i EuroInvestor.com A/S har ansvaret for Prospektet og for indholdet og præsentationen af informationerne heri. Vores ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om oplysninger af regnskabsmæssig karakter i Prospektet. Det udførte arbejde Vi har udført vores gennemgang i overensstemmelser med danske revisionsstandarder for andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision og review af historiske finansielle oplysninger (RS 3000). Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at Prospektet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer af regnskabsmæssig karakter. Vi har gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter for EuroInvestor.com A/S, herunder opstilling af nøgletal som vi har påset, er korrekt uddraget og gengivet fra de reviderede årsrapporter for 2002/03, 2003/04, 2004/05 og 2005/06 samt øvrige reviderede regnskabsmæssige oplysninger indeholdt i Prospektet. Vedrørende de økonomiske oplysninger om forventninger for 2006/ /11 for EuroInvestor.com A/S, der er udarbejdet efter Ledelsens bedste skøn og de af Ledelsen forudsatte forud- 6

8 sætninger samt udarbejdet efter EuroInvestor.com A/S anvendte regnskabspraksis, har vi påset, at oplysningerne er i overensstemmelse med de af Ledelsen fastsatte forudsætninger. Konklusion I henhold til regler for Københavns Fondsbørs skal vi bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende EuroInvestor.com A/S, som er os bekendt og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af Selskabets aktiver, passiver, økonomiske stilling og resultat, som angivet i årsrapporterne for 2002/03, 2003/04, 2004/05 og 2005/06, er indeholdt i Prospektet. København, den 22. maj 2007 P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Kristian Pryds statsaut. revisor 7

9 3 Erklæring fra finansiel rådgiver I vor egenskab af emissionsbank og formidler skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra EuroInvestor.com A/S og dets revisorer. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i Prospektet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhænge. Hellerup den 22. maj 2007 Capinordic Bank A/S 8

10 4 Resumé Resuméet bør læses som en indledning til Prospektet. Enhver beslutning om investering i værdipapirerne bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed. Hvis en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. Resuméet skal læses i sammenhæng med resten af Prospektet og er i sin helhed med forbehold for de mere detaljerede oplysninger andetsteds i dette Prospekt, herunder Selskabets reviderede regnskaber for 2002/03, 2003/04, 2004/05 og 2005/06. Der henvises specielt til afsnittet Risikofaktorer for en gennemgang af visse særlige forhold, som investor bør overveje i forbindelse med en investering i de Udbudte Aktier. Enhver beslutning om investering i de Udbudte Aktier bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed. Visse af de anvendte termer i resuméet er defineret andre steder i Prospektet. Salgssteder Prospektet inklusive tegningsblanket kan fra d. 29. maj 2007 downloades fra Selskabets hjemmeside på eller rekvireres ved henvendelse til: Capinordic Bank A/S, Corporate Finance Strandvejen Hellerup Telefon Introduktion til Selskabet Selskabet EuroInvestor.com A/S stiftes i november 1999 med delt ejerskab mellem Søren og Jens Almindes Danalyzer Systems ApS og Jubii A/S. Søren og Jens Alminde har siden starten af 1990 erne opbygget en række informationsdatabaser og analysesystemer. Rettighederne til disse systemer indskydes i EuroInvestor.com A/S i forbindelse med stiftelsen af Selskabet. Idéen bag EuroInvestor er at skabe en portal på internettet (www.euroinvestor.dk), der demokratiserer adgangen til information, der er relevant i investeringsøjemed, ved at give privatpersoner nem adgang til flest mulig relevante informationer. EuroInvestor fjerner således det filter, der er mellem investor og marked ved at give private adgang til information, som tidligere var forbeholdt de professionelle markedsdeltagere. På den måde har EuroInvestor gennem ti år bidraget væsentlig til, at private investorer nu er en afgørende drivkraft i udviklingen af den danske investeringskultur med afsmittende virkning på hele den finansielle sektor og de traditionelle erhvervs- og finansmedier. Selskabets omsætning er fra 2. halvår 2005 til 2. halvår 2006 steget fra DKK 5,6 mio. til DKK 9,0 mio. svarende til en stigning på 61%. I samme periode er resultatet af den primære drift steget med DKK 3,35 mio. fra DKK 2,34 mio. til DKK 5,69 mio. svarende til stigning på 143%. Det er pri- 9

11 mært Selskabets indtægter fra portaldriften, herunder annoncedelen, der har bidraget til denne udvikling, og portaldriften udgjorde 83% af omsætningen i 2. halvår Vision Det er EuroInvestors vision at blive den førende udbyder af investeringsinformation online til private investorer primært i Europa og dermed skabe en ensartet og samlet adgang til information og et netværk af private investorer, der udveksler synspunkter og erfaringer - også på tværs af landegrænserne. Markeder og produkter EuroInvestor er på de to markeder: Portaldrift og Onlinetjenester inden for Investor Relations (herefter IR). EuroInvestors grundlæggende indtægtskilde er, og vil i overskuelig fremtid være, onlineannoncer på investeringsportaler. Markedet for onlineannoncering har de seneste år været inde i en rivende udvikling med en gennemsnitlig årlig vækstrate på 25% i perioden 1. halvår halvår 2006 ifølge FDIM. Ifølge JupiterResearch (sep., 2006) vil vækstraterne i Europa være let faldende i perioden med en gennemsnitlig årlig vækstrate på 8.5%. EuroInvestor leverer også IR-tjenester (Investor Relations) online til børsnoterede selskaber i hele verden og er en pioner inden for dette område. Her forventer Selskabet en gennemsnitlig årlig vækstrate på 13% frem til Mediebudget allokeret til onlineannoncering og sponsorater Kilde: FDIM og ReklameForums Annoncebarometer (2007) I forhold til portaldrift er EuroInvestors hovedområde bannere og partnerskaber. EuroInvestor står i dag stærkt på onlinemarkedet i Danmark på grund af sin høje besøgstrafik, brugerloyalitet - den tid der bruges på sitet - og brugernes demografi herunder høje indkomstniveau. 10

12 Flere og flere private danske investorer interesserer sig for investeringsmulighederne i det finansielle marked. Denne øgede interesse, samt den teknologiske udvikling, vil fortsat foranledige finansielle udbydere at skabe nye muligheder og investeringsprodukter og dermed øge kravet til mængde og hastighed af den information, man anvender i sine investeringsbeslutninger. Dermed bliver det mere fordelagtigt at anvende dedikerede investeringsportaler som EuroInvestor for at få det fulde udbytte af investeringsmarkedet. En udvikling som Selskabet også forventer der vil ske i udlandet. Besøgstrafikken på EuroInvestor er steget med 125% fra unikke besøgende i januar 2004 til over i januar Udviklingen i unikke brugere på EuroInvestor Kilde: TNS Gallup Annonceomsætningen er i samme periode vokset med 250% fra DKK 4 mio. til DKK 14,9 mio. Onlineannoncemarkedet udvikler sig stærkt i både Danmark og Europa og udgør en stigende del af det samlede annoncemarked. Alle de geografiske markeder i Europa, hvor EuroInvestor er aktiv, udvikler sig positivt. I Danmark nåede EuroInvestor op på mere end unikke besøgende i januar måned 2007, og med udlandet er antallet af unikke besøgende tæt på at runde en million om måneden. På onlinemarkedet for IR (Investor Relations) leverer EuroInvestor tjenester til børsnoterede selskaber i hele verden og er en pioner inden for dette område. Eksportandelen ligger på over 75% og har været stærkt stigende de seneste år, en udvikling EuroInvestor vil forvente fortsætter. EuroInvestors produkter er globalt anvendelige, idet informationsbehovene blandt verdens børsnoterede selskaber på dette område er ensartede og markedets potentielle totale størrelse udgøres derfor af hele verdens børsnoterede selskaber. Ifølge World Federation of Exchanges (www.worldexchanges.org) er der ca børsnoterede selskaber globalt set. Det potentielle marked vurderes af Ledelsen til at udgøre i størrelsesorden DKK mio. årligt. 11

13 Internationalt fungerer EuroInvestor primært som underleverandør til full-service leverandører af IR-tjenester online. Via totalleverandører som fx Thomson Financials (global leverandør) og Hugin Online (Nordeuropa), der indbyrdes konkurrerer, hoster Selskabet tjenester for en række internationale selskaber heriblandt Nestle (Schweiz), British Airways (UK), Portugal Telecom (Portugal) og Repsol-YPF (Spanien) med flere. Konkurrenter EuroInvestors konkurrentsituation er opdelt i følgende: Portaldrift Danske konkurrenter Europæiske konkurrenter IR-tjenester online Portaldrift Danske onlineerhvervsmedier - som Dagbladet Børsens (borsen.dk), Berlingskes (business.dk) og Jyllandspostens (Epn.dk) - der kan fremvise besøgstal i nærheden af EuroInvestors, er langt bredere erhvervsmedier med fokus på nyhedsformidling. De tre medier har ikke i samme grad som EuroInvestor fokus på den brugsorienterede investor og dennes aktive situation som investor. EuroInvestor indtager derfor en unik position på hjemmemarkedet som Danmarks eneste store finansportal samt via aktiedebatten, som er stedet, hvor private investorer mødes. De europæiske markeder ligner i høj grad det danske marked. Det er kendetegnende for det europæiske marked, at portalerne er lokale, og at de endnu ikke forsøger at dække mange geografiske markeder og dermed blive egentlige internationale finansportaler. Internationale leverandører på europæisk plan er de store amerikanske portaler, primært Yahoo (finance.yahoo.com) men også Google og Microsoft MSN forsøger sig. De amerikanske leverandører kan ikke betegnes som specialister inden for finansområdet, da de samtidigt er meget brede leverandører af forskellige typer af internettjenester. IR-tjenester online Internationalt ligner markedet for IR-tjenester online det danske marked. De fleste børser har bevæget sig ind på området for IR-tjenester online. I Norden drejer det sig om OMX. EuroNext børsen (www.euronext.com) i Frankrig/Holland/Belgien/Portugal satser også på levering af IRtjenester til børsnoterede selskaber. Herudover er der flere finansportaler og finansielle informationsudbydere, der er til stede i markedet. Internationalt konkurrerer Selskabet ikke direkte, idet Selskabet primært er underleverandør til store totalleverandører af IR-tjenester online. Men Selskabet konkurrerer naturligvis på at bibeholde disse partnerskaber, således at nuværende partnere som f.eks. Thomson Financial og Hugin Online fortsat ønsker at anvende Selskabets produkter, som en del af deres samlede IRproduktpalette. Strategi Portaldrift EuroInvestor ønsker at fortsætte sin hidtidige strategi ved primært at tilbyde gratis indhold, og således sikre de besøgende nem adgang til relevant indhold. 12

14 Sekundært ønsker EuroInvestor at tilbyde betalte indholdstjenester, således at de besøgende, integreret i portalen, kan få nem og samlet adgang til vigtigt indhold det typisk ikke er muligt eller rentabelt at kunne tilbyde gratis. Selskabet vil: Fastholde og styrke sin position som markedsleder i Danmark inden for investeringsinformation på nettet. Udvide virksomhedens nuværende forretningsområder primært inden for aktieinvestering til at blive et full-service medie inden for privatøkonomi. Udviklingen inden for internet, onlinemedier, de finansielle markeder og globalisering generelt foregår i et meget hurtigt tempo. EuroInvestor har igennem hele sin levetid været i stand til at være på forkant. Uanset udviklingen vil EuroInvestor kontinuerligt søge at tilbyde de mest relevante tjenester og således fastholde og udvide antallet af brugere gennem at: Organisere indholdet, således at der bibeholdes en god brugeroplevelse for de besøgende samtidigt med, at EuroInvestor i videst mulig omfang bliver i stand til konvertere trafik på portalerne til annoncesalg Fremskaffe, organisere og skabe nye typer information, og herunder oprette nye delportaler eventuelt under nye navne og URL er, og eventuelt strategiske partnerskaber Udnytte og udvikle ny internet/web-teknologi Udvikle og understøtte nye typer af videndeling og brugerpublicering. EuroInvestor ser et meget ensartet informationsbehov blandt private investorer i henholdsvis Danmark, Norden, Europa og globalt. Der er således store synergier i at udnytte Selskabets erfaringer fra den danske portaldrift til at skalere ud over resten af Europa. Det er derfor Selskabets strategi at anvende investorportalplatformen til at etablere Euroinvestor.dk lignende lokalt tilpassede portaler internationalt. Selskabet har i løbet af 2006 etableret 7 portaler i lande uden for Danmark og forventer i 2007/2008 at etablere yderligere 2-3 portaler i Europa. Selskabet vil fortsætte sin internationalisering ved at: Lancere lokale portaler i 2 3 nye lande primært i Europa i løbet af 2007/08 Anvende den eksisterende internationale investorportalplatform til at minimere omkostningerne ved etablering og drift. Videreudvikle den internationale investorportalplatform og således øge mængden og kvaliteten af indholdstjenesterne. Indgå partnerskaber eller strategiske samarbejdsaftaler med lokale eller internationale onlinemedier, således at trafiktilvæksten kan accelereres. Opkøbe en eller flere mindre lokale virksomheder eller dele heraf, hvis dette viser sig muligt over 1-5 år. Opkøbte virksomheder forventes at være mindre virksomheder, der omsætter for årligt DKK 1-10 mio. på et marked EuroInvestor ønsker at gå ind i geografisk eller som kan accelerere en eksisterende satsning, eller tilføre ny teknologi Yderligere har Selskabet til hensigt at indgå et samarbejde med Capinordic omkring at integrere en egentlig aktiehandelsplatform på EuroInvestor portalen i 2007/2008. De nærmere detaljer for samarbejdet er endnu ikke fastlagt. 13

15 IR-tjenester online EuroInvestors strategi er at fungere som specialist og underleverandør af tjenester inden for onlineaktiekursinformation til børsnoterede selskaber globalt set. Selskabet ønsker at: Fastholde og udvide forhandlersamarbejdet med de eksisterende partnere, der typisk er totalleverandører af IR-løsninger online. Skabe partnerskaber med nye leverandører. Udvikle nye og forbedre eksisterende produkter, og optimalt udnytte, at produkterne også kan anvendes til at forbedre indholdet på EuroInvestors portaler og vice versa. Risikofaktorer En investering i EuroInvestor.com A/S indebærer risici. Ud over de andre oplysninger i dette Prospekt bør potentielle investorer omhyggeligt overveje oplysningerne i afsnittet Risikofaktorer, når de vurderer, om de skal investere i Selskabet. Ledelsen mener, at de i Prospektet beskrevne risikofaktorer udgør de væsentligste risici, som bør indgå i en vurdering af Selskabet. Risikofaktorerne omhandler forhold omkring optagelse af Selskabets aktier til notering på Københavns Fondsbørs, øvrige aktører/konkurrenter i branchen, personale, samarbejdsaftaler, kunder, tjenester, forsikringsdækning, it-relaterede risici, omdømme, økonomiske konjunkturer vækst og indtjening samt valutafluktationer. De beskrevne risici er ikke nødvendigvis udtømmende. Ligesom de heller ikke står i prioriteret rækkefølge. 14

16 Tidsplan for Udbuddet Tegningsperiode De Udbudte Aktier udbydes fra den 6. juni 2007 til den 8. juni 2007, begge dage inklusive, medmindre Udbuddet lukkes tidligere. Udbuddet vil tidligst blive lukket den 6. juni 2007 kl Ved fuldtegning af de styk aktier, der udbydes via internettet, vil systemet automatisk lukke for yderligere tegning. Lukning af Udbuddet, helt eller delvist, vil blive meddelt via Københavns Fondsbørs og Selskabets hjemmeside. Tegningskurs DKK 10,50 per aktie franko a nominelt DKK 1, se side 107 for en uafhængig vurdering af tegningskursen. Meddelelse om Udbuddets forløb Første noteringsdag Betaling for de Nye Aktier Forventes offentliggjort umiddelbart efter lukning af tegningen via Københavns Fondsbørs og Selskabets hjemmeside og senest en børsdag efter Udbuddet er lukket. Seneste dato for meddelelse om forløbet er 11. juni Forventes at være den 14. juni 2007 forudsat den krævede spredning af aktierne er opnået. Selv om Udbuddet lukkes tidligere end den 8. juni 2007, vil første noteringsdag ikke blive søgt rykket tilsvarende frem. Der kan maksimalt tegnes for DKK per investor svarende til aktier a nominelt DKK 1. Betaling for de Udbudte Aktier kan ske på følgende to måder: 1) Ved at investor efter afgivelse af købsordre i det elektroniske emissionssystem Capitrader kvitterer for indgåelse af købsordren. Dermed initieres Capitraders betalingsmodul og via dette betaler investoren online ved indtastning af sine dankortoplysninger. Efter betalingen kan investoren udskrive et interimsbevis som dokumentation for betalingen med oplysninger om antal aktier, der er forudbetalt for, og at fortrydelsesretten ikke er omfattet af købsaftalen. Købesummen overføres herefter til en forudbetalingskonto i Capinordic Bank A/S (klientkonto). 2) Ved indsendelse af tegningsblanket til Capinordic Bank A/S, Corporate Finance. Betaling af aktierne vil ske 3 bankdage efter offentliggørelsen af resultatet af tegningen og senest den 13. juni Tegningsordrer fra danske investorer skal afgives ved indlevering af vedlagte tegningsblanket til eget kontoførende pengeinstitut eller fondsmæglerselskab i løbet af Udbudsperioden. Tegningsordrer er bindende og kan ikke ændres 15

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009 Dynamisk Digital Skiltning Prospekt First North 2009 Prospekt på First North Certified Adviser: Capinordic Bank A/S Certified Advisers rolle på First North Certified Adviser har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

Prospekt. Mondo A/S. dateret 7. september 2007

Prospekt. Mondo A/S. dateret 7. september 2007 Prospekt Mondo A/S dateret 7. september 2007 Kapitaludvidelse / to rettede emissioner Aktiekapital før de rettede emissioner Nominel aktiekapital a DKK 1 25.561.824 styk. 25.561.824 Rettet emission (apportindskud)

Læs mere

Prospekt. Introduktion på First North

Prospekt. Introduktion på First North Prospekt Introduktion på First North 2 Introduktion af WirTek A/S på First North Godkendt rådgiver for WirTek A/S CDI BROCORFI A/S COMPANY BROKERS & CORPORATE FINANCE Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North Prospekt Introduktion af Notabene.net A/S på First North Godkendt Rådgiver: Horwath Revisorerne Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

esoft systems a/s på FIRSTNORTH Marts 2007

esoft systems a/s på FIRSTNORTH Marts 2007 esoft systems a/s på FIRSTNORTH Marts 2007 Introduktion af esoft systems a/s på FIRSTNORTH Godkendt Rådgiver:: Dahl-Sørensen og Partners, Virksomhedsmæglere A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie IT InterGroup A/S PROSPEKT JUNI 2007 Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed Stort internationalt potentiale med ny produktlinie Solide referencekunder og samarbejde med bl.a. Microsoft First North

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Tegningsperiode 7. - 20. december 2010 Udbud af 46.555.398 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 1 til DKK 1,35 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

Introduktion af PhaseOneTrials A/S. på First North. Godkendt rådgiver for PhaseOneTrials A/S

Introduktion af PhaseOneTrials A/S. på First North. Godkendt rådgiver for PhaseOneTrials A/S Prospekt 2007 Introduktion af PhaseOneTrials A/S på First North Godkendt rådgiver for PhaseOneTrials A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

Prospekt for Danventures A/S

Prospekt for Danventures A/S Prospekt for Danventures A/S Introduktion af Danventures A/S på First North Godkendt Rådgiver for Danventures A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North Den Godkendte Rådgiver har rådgivet selskabet

Læs mere

Athena IT-Group A/S Prospekt

Athena IT-Group A/S Prospekt Athena IT-Group A/S Prospekt Maj 2007 Prospekt Introduktion af på First North Godkendt Rådgiver: Korral Partners A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet

Læs mere

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977)

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) SmartGuy Group A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) Udbud af op til 51.000.000 stk. aktier à nom. DKK 1 og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 Prospekt til udbud af nye B-aktier i Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 1 Generelle oplysninger Dette Prospekt ( Prospekt ) er udarbejdet i forbindelse med Udbuddet af minimum 7,5 mio. stk. Nye B- aktier

Læs mere

Athena IT-Group A/S Prospekt

Athena IT-Group A/S Prospekt Athena IT-Group A/S Prospekt Marts 2008 Prospekt Athena IT-Group A/S på First North Certified Adviser: Korral Partners A/S Certified Adviser s rolle på First North: Athena IT-Groups s aktier er optaget

Læs mere

Prospekt. Athena IT Group A/S. på First North. Certified Adviser: Korral Partners A/S

Prospekt. Athena IT Group A/S. på First North. Certified Adviser: Korral Partners A/S Prospekt Athena IT Group A/S på First North Certified Adviser: Korral Partners A/S Certified Adviser s rolle på First North: Athena IT-Groups s aktier er optaget til handel på First North. Certified Adviser

Læs mere

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77)

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Stylepit A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af op til 484.447.200 stk. nye aktier a nominelt 0,10 kr. til 0,10

Læs mere

Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) UDBUDSKURSINTERVAL: DKK 175 DKK 225 PR.

Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) UDBUDSKURSINTERVAL: DKK 175 DKK 225 PR. Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) Dette prospekt ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 47.981.480 stk. aktier à nom. DKK 1 ( Udbuddet ) i PANDORA A/S

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Dalhoff Larsen & Horneman A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 34 41 19 13) Udbud af minimum 34.967.742 og maksimum 35.710.998 stk. nye B-aktier à nom. DKK 5 til DKK 7,75 pr. ny aktie med

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Udbud af 10.000.000 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Dette dokument vedrører udbuddet af 10.000.000 stk. Aktier à nominelt DKK 10 ( Udbuddet ) i NNIT A/S ( Selskabet eller

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07)

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Udbud af op til 7.406.400 stk. nye aktier a nom. DKK 20 til kurs 68 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer

Læs mere

ATRIUM Partners A/S Lead Manager

ATRIUM Partners A/S Lead Manager Udbud af 103.890.151 styk nye aktier a nominelt DKK 0,25 til kurs DKK 0,90 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 4:1 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 I. Beskrivelse af Selskabet... 17 1. Ansvarlige personer... 17 2. Lovpligtige revisorer... 18 3. Udvalgte

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Fortegningsretsemission 2009

Fortegningsretsemission 2009 Fortegningsretsemission 2009 Bang & Olufsen a/s (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 41 25 79 11) Udbud af 24.162.676 styk nye B-aktier à nominelt 10 DKK til kurs 19 DKK pr. B-aktie med fortegningsret

Læs mere