Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006"

Transkript

1 Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Det er GourmetBryggeriet A/S vision at få det gode øl tilbage på middags- og frokostbordet. Harmoni er målsætningen for ethvert godt måltid. Godt øl brygget til god mad nydt af mennesker har fra starten været målet med bryggeriet. Derfor er bryggeriets motto Øl, mad, mennesker

2 Nedenstående er alene et uddrag af GourmetBryggeriet A/S Prospekt. Investorer opfordres derfor til at læse hele Prospektet, herunder afsnittet Risikofaktorer, før de beslutter sig til eventuelt at investere i Selskabet. Prospektet kan downloades på Selskabets hjemmeside Om GourmetBryggeriet A/S Lars Dietrichsen Michael Knoth GourmetBryggeriet A/S ( GB ) er grundlagt af Lars Dietrichsen, kok og restauratør, og Michael Knoth, brygmester og uddannet hos Carlsberg. Det første udstyr blev leveret i juni 2005, og i efteråret 2005 var det første øl til salg i supermarkederne. Forbrugerne har siden taget godt imod øllet og efterspørgslen været så stor, at bryggeriet har udvidet sin kapacitet fire gange i Selskabets første regnskabsår. Ved opstarten udgjorde kapaciteten liter pr. år, mens kapaciteten i dag er på liter pr. år. Som følge af den stigende efterspørgsel, er det derfor besluttet at forøge kapaciteten yderligere til samlet liter pr. år. Sidstnævnte udvidelse forventes i drift fra december Det er GB s vision at få det gode øl tilbage på middags- og frokostbordet. Harmoni er målsætningen for ethvert godt måltid. Det gælder også, når der skal vælges øl til maden. Godt øl brygget til god mad nydt af mennesker har fra starten været målet med bryggeriet. Derfor er bryggeriets motto Øl, mad, mennesker. Øllet brygges således til maden og der gøres store anstrengelser for at finde den optimale smag samt brug af gode råvarer for at opnå den bedste kvalitet på øllet. GB har vundet flere blindsmagningstests, hvor øllet er prøvesmagt af førende danske og udenlandske kokke i konkurrence med andre ølproducenter. Det gode øl leveret til forbrugere, der prioriterer den gode oplevelse ved måltidet, er målet. Trenden inden for godt øl ses som en bevægelse, der også foregår inden for mange andre områder. Forbruget af god is, chokolade og mange andre fødevarer peger i samme retning. Overskriften er, at forbrugerne har lyst til den gode oplevelse og er villige til at betale for den. Flere af de større supermarkedskæder samt uafhængige købmænd aftager GB s øl. Hertil kommer, at flere og flere cafeer aftager øllet. Senest har GB indgået aftale om levering af øl til Vinmonopolet i Norge. Aftalen betyder, at en af bryggeriets øl optages i Vinmonopolets sortiment fra januar En af aftagerne af GB s øl er det Carlsberg-ejede House of Beer ( HOB ). HOB distribuerer en række kendte udenlandske specialøl. Herudover har HOB p.t. valgt to danske specialølsbryggerier: GB og Nørrebro Bryghus. Bryggeriet har været overskudsgivende lige fra opstarten. Første regnskabsår gav et overskud på 2,6 mio.kr. før skat. Det skal ses i lyset af, at der ved opstart af bryggeriet var mange indkøringsomkostninger, ligesom fire produktionsudvidelser i det første regnskabsår har givet produktionsforstyrrelser. Derfor anses resultatet i opstartsåret for særdeles tilfredsstillende. Markedet for specialøl i USA har været ca. 20 år forud for det danske specialølsmarked. I starten af 80 erne startede produktionen af specialøl for alvor i USA, hvor markedet var præget af store producenter, der producerede ensartet øl, og hvor fokus var på mængde og pris frem for kvalitet og oplevelse. Et marked, der efter Ledelsens vurdering kan sammenlignes med det danske ølmarked omkring år Markedet i USA for specialøl udgjorde i ,4% af det samlede ølsalg målt i liter, hvilket kan sammenlignes med ca. 4,9% på samme tid i Danmark. Selskabets Ledelse forventer en lignende udvikling i specialølssalget i Danmark som i USA, således at salget af specialøl i Danmark i løbet af de kommende 5-10 år forventes at udgøre 15-20% eller derover af det samlede ølsalg. Provenuet fra Udbuddet skal fortrinsvis anvendes til udvidelse af produktionskapaciteten. I første omgang planlægges en udvidelse af kapaciteten til 3 mio. liter pr. år. Senere udvidelser af kapaciteten forventes finansieret gennem likviditet genereret fra Selskabets GourmetBryggeriet A/S 1

3 drift. Det forventes, at udvidelse af produktionskapacitet vil øge GB s effektivitet i produktionen. Den øgede produktionseffektivitet vil muliggøre at tilbyde øllet til en mere fordelagtig pris for forbrugerne, hvilket understøtter GB s strategi om at blive Nordens førende specialølsbryggeri. GB s Ledelse forventer med udvidelsen af kapaciteten, at omsætningen stiger fra 9,9 mio.kr. i 2005/06 til 87,8 mio.kr. i 2010/11. Årets resultat før skat forventes således at stige fra 2,6 mio.kr. i 2005/06 til 30,4 mio.kr. i 2010/11. Med en optagelse til handel på First North og de informationsstrømme og den opmærksomhed, der følger heraf, er det forventningen, at kendskabet til brandet GourmetBryggeriet og GB kan løftes. Hermed forventes salget styrket, hvilket yderligere vil underbygge den positive udvikling bryggeriet er inde i. Ledelsen vurderer, at kendskabsgraden i øjeblikket er meget lav. En optagelse til handel på First North forventes ligeledes at styrke bryggeriet på de øvrige skandinaviske markeder, hvor distributører søger sikkerhed for, at deres leverandører ud over god kvalitet har kapacitet og økonomisk formåen. GourmetBryggeriet A/S 2

4 Oversigt over Udbuddet Udbuddet Selskabet udbyder stk. Nye Aktier a nominelt kr. 0,50 i Selskabet. Såfremt Udbuddet ikke fuldtegnes har Selskabet fastsat en minimumstegning på stk. Nye Aktier. Meddelelse om Udbuddets forløb Forventes offentliggjort den 15. december 2006 via First North og Selskabets hjemmeside. Hvis Udbuddet lukkes tidligere end den 14. december 2006, rykkes meddelelse om Udbuddets forløb tilsvarende frem. Selskabet har modtaget bindende forhåndstegning på 28,5 mio.kr., svarende til stk. Nye Aktier eller ca. 63% ud af det samlede maksimale udbud. Af de modtagne bindende forhåndstegninger udgør investorer med relationer til Selskabet ca. 10% ud af det samlede maksimale udbud. Efter gennemførelsen af Udbuddet vil det samlede antal Aktier i Selskabet ved fuldtegning udgøre stk. Aktier a nominelt kr. 0,50. Tegningsperiode Tegningsperioden løber fra den 27. november 2006 til den 14. december 2006 kl. 16:00, begge dage inklusive. Afslutning af Tegningsperioden kan, ved fuldtegning, finde sted før udløbet af Tegningsperioden, dog ikke tidligere end den 4. december 2006, kl. 16:00. Tegningskurs Aktierne udbydes til en fast kurs på kr. 29,00 pr. Aktie a nominelt kr. 0,50 og afregnes franko. Tegningskursen er fastsat af Bestyrelsen under hensyntagen til, at Selskabet blev etableret i 2005; at Selskabet har haft positiv indtjening i 2005/06; at Selskabet producerer forbrugsgoder; at Selskabet er i en vækstfase; at der eksisterer væsentlige risikofaktorer og at Selskabets Aktier optages til handel på First North. Allokering og reduktion Såfremt de samlede tegningsordrer ved Udbuddet overstiger antallet af udbudte aktier vil der blive foretaget reduktion som følger: Forhåndstegnede Aktier tildeles 100%. Øvrige tegningsordrer vil blive reduceret efter individuel (diskretionær) vurdering af Selskabet. Selskabet vil foretage den individuelle vurdering ud fra hensynet til at sikre Selskabet en attraktiv, stabil aktionærkreds, hvorved blandt andet følgende kriterier vil blive anvendt; investortype, spredning af aktiekapitalen m.v. Optagelse til handel Aktiekapitalen og de Nye Aktier i GB er søgt optaget til handel på First North, der drives i regi af OMX - Københavns Fondsbørs. Første handelsdag på First North forventes at være den 20. december Hvis Udbuddet lukkes tidligere end den 14. december 2006, forventes første handelsdag at blive rykket tilsvarende frem. Betaling og registrering Efter Tegningsperiodens udløb modtager investorerne en nota med angivelse af de tildelte antal Nye Aktier og den tilsvarende kursværdi. Afgivelse af tegningsordrer Tegningsordrer for op til kr skal afgives ved indlevering af ordreblanket til investors eget kontoførende pengeinstitut, der videregiver denne til Spar Nord Bank A/S. Tegningsordrer på kr eller derover skal indleveres til GourmetBryggeriet A/S på fax Ved gennemførelse af Udbuddet er alle tegningsordrer bindende. Investorer kan kun gyldigt indlevere én tegningsordre. Ordreblanket kan sammen med Prospektet downloades på Selskabets hjemmeside Mindste tegning er 30 stk. Aktier, svarende til et tegningsbeløb på kr Der er ingen øvre begrænsning på, hvor mange Nye Aktier en enkelt investor kan tegne inden for Udbudsperioden. Registrering af Aktierne på investors konto i Værdipapircentralen forventes at ske mod betaling den 22. december Hvis Udbuddet lukker før den 14. december 2006, vil betaling og registrering blive rykket tilsvarende frem. Lock-up De nuværende aktionærer, jf. afsnittet Aktiekapital og aktionærforhold i Prospektet, i Selskabet har forinden optagelse til handel på First North indgået en lock-up aftale med Selskabet. Det er aftalt, at til og med udgangen af 2007 kan hver af de nuværende aktionærer højst nedbringe deres aktiepost til 90% af den aktiepost, hver aktionær havde før Tegningsperiodens påbegyndelse. Til og med udgangen af 2008 kan hver af de nuværende aktionærer højst nedbringe deres aktiepost til GourmetBryggeriet A/S 3

5 50% af den aktiepost hver aktionær havde før Tegningsperiodens påbegyndelse. De aktier, som de nuværende aktionærer, eller de dertil knyttede personer eller selskaber, har forhåndstegnet, jf. opgørelse i afsnittet Udbudsbetingelser i Prospektet, er ikke omfattet af denne lock-up. Udbytte De Nye Aktier bærer fuld ret til udbytte, der deklareres eller betales af Selskabet, efter at de Nye Aktier er udstedt og registreret i Værdipapircentralen, dvs. fra og med regnskabsåret 2006/07. I henhold til aktieselskabslovens bestemmelser godkender generalforsamlingen udlodning af udbytte på baggrund af den godkendte årsrapport for det seneste regnskabsår. Generalforsamlingen kan ikke vedtage udlodning af højere udbytte end det af Selskabets Bestyrelse anbefalede. Endvidere er Bestyrelsen bemyndiget af generalforsamlingen til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler. Der forventes ikke at blive udbetalt udbytte for indeværende regnskabsår. Efter gældende regler tilbageholder danske selskaber normalt 28% udbytteskat, jf. afsnittet Skattemæssige forhold i Prospektet. Stemmeret Hver Aktie a kr. 0,50 pr. stk. giver ret til én stemme på GB s generalforsamlinger. Ingen bryggerier eller aktionærer, der kontrollerer bryggerier (med undtagelse af Selskabet), må direkte eller indirekte, alene eller sammen med andre, udøve stemmeret for mere end 5% af aktiekapitalen i Selskabet. Beskatning Der henvises til afsnittet Skattemæssige forhold i Prospektet for en beskrivelse af udbytteskat samt visse andre skattemæssige forhold, der er relevante for investorer, der overvejer at købe de Nye Aktier. Anvendelse af Provenu Der henvises til afsnittet Anvendelse af Provenu i Prospektet. ISIN/Fondskode Eksisterende Aktier: DK Nye Aktier (midlertidig fondskode) DK Symbol på First North GB Risikofaktorer Der er risici forbundet med investering i de Nye Aktier, som bør tages i betragtning inden der investeres i de Nye Aktier. Investorer bør overveje disse risikofaktorer samt alle øvrige oplysninger i Prospektet. For en mere omfattende beskrivelse af hver af de nedenstående risici henvises til afsnittet Risikofaktorer i Prospektet. Enhver beslutning om investering i de udbudte aktier bør træffes på baggrund af det offentliggjorte prospekt som helhed. GourmetBryggeriet A/S 4

6 Hoved- og nøgletal De nedenstående finansielle oplysninger er udarbejdet med udgangspunkt i den foreliggende reviderede årsrapport for 2005/06 for Selskabet. Der henvises til prospektafsnittene Ledelsens gennemgang af finansielle forhold og Regnskabsoplysninger i Prospektet for en gennemgang af finansielle forhold. Grant Thornton, Statsautoriserede Revisionsaktieselskab, er generalforsamlingsvalgt revisor for Selskabet. 2005/06 (t.kr.) Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af ordinær drift Finansielle poster, netto Resultat før skat Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital Pengestrømme Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Heraf investering i materielle anlægsaktiver Finansieringsaktivitet Medarbejdere Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere Nøgletal i % *) Bruttomargin ,8 Overskudsgrad ,7 Afkastningsgrad ,0 Egenkapitalandel ,3 Forrentning af egenkapitalen ,2 *) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Seneste udvikling Selskabet har bestilt en yderligere kapacitetsudvidelse, der forventes i drift fra december Udvidelsen forventes finansieret gennem likviditet genereret fra Selskabets drift. Siden udløbet af regnskabsåret har bryggeriet sendt tre nye øl på markedet. Det er Piney, som er en overgærdet høstbryg, Harvest Ale, der er en sammensætning af to bryg, hvoraf det ene er lagret på bordeauxtræfade, og Frosty, som er en overgærdet juleøl. For nærmere beskrivelse af de enkelte øl henvises til afsnittet Bryggeriets produkter i Prospektet. Herudover er der ikke sket nogen væsentlige ændringer i Selskabets finansielle eller handelsmæssige stilling siden udgangen af seneste regnskabsperiode. Kontaktoplysninger GourmetBryggeriet A/S Bytoften Roskilde T F E GourmetBryggeriet A/S 5

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

Introduktion af PhaseOneTrials A/S. på First North. Godkendt rådgiver for PhaseOneTrials A/S

Introduktion af PhaseOneTrials A/S. på First North. Godkendt rådgiver for PhaseOneTrials A/S Prospekt 2007 Introduktion af PhaseOneTrials A/S på First North Godkendt rådgiver for PhaseOneTrials A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

Prospekt. Introduktion på First North

Prospekt. Introduktion på First North Prospekt Introduktion på First North 2 Introduktion af WirTek A/S på First North Godkendt rådgiver for WirTek A/S CDI BROCORFI A/S COMPANY BROKERS & CORPORATE FINANCE Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S

Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S Prospekt dateret 22. maj 2007 Nærværende Prospekt er udarbejdet i forbindelse med børsnoteringen af EuroInvestor.com A/S på Københavns Fondsbørs samt et udbud ( Udbuddet

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

Prospekt 2007. Deltaq. Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato )

Prospekt 2007. Deltaq. Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato ) Børsprospekt 2007 Børsprospekt 2007 06 Deltaq Prospekt 2007 Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato ) Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i henhold til danske love og regler, herunder

Læs mere

esoft systems a/s på FIRSTNORTH Marts 2007

esoft systems a/s på FIRSTNORTH Marts 2007 esoft systems a/s på FIRSTNORTH Marts 2007 Introduktion af esoft systems a/s på FIRSTNORTH Godkendt Rådgiver:: Dahl-Sørensen og Partners, Virksomhedsmæglere A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

FORTEGNINGSEMISSION 2005

FORTEGNINGSEMISSION 2005 FORTEGNINGSEMISSION 2005 Prospekt dateret 18. marts 2005 Dette prospekt er udgivet alene på dansk. Udbud af 26.858.601 nye aktier á nom. DKK 1,25 til kurs DKK 3 pr. aktie i Columbus IT Partner A/S Dette

Læs mere

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977)

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) SmartGuy Group A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) Udbud af op til 51.000.000 stk. aktier à nom. DKK 1 og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Læs mere

ATRIUM Partners A/S Lead Manager

ATRIUM Partners A/S Lead Manager Udbud af 103.890.151 styk nye aktier a nominelt DKK 0,25 til kurs DKK 0,90 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 4:1 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Sparekassen Lolland A/S

Sparekassen Lolland A/S Sparekassen Lolland A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR. nr. 30 06 57 43) Udbud af op til 5.488.848 stk. aktier a nominelt 10 kr. til 40 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

1. Aktieemission i Midtfyns Bryghus A/S 3

1. Aktieemission i Midtfyns Bryghus A/S 3 AKTIE-EMISSION Indholdsfortegnelse 1. Aktieemission i Midtfyns Bryghus A/S 3 Formålet med udstedelsen 3 Selskabets hovedaktiviteter og betydningsfulde hændelser 4 Selskabets økonomiske stilling 5 Yderligere

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971)

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971) 1 4 5 7 8 9 10 11 1 1 14 15 1 17 18 19 0 1 4 5 7 8 9 0 1 4 5 7 8 9 40 41 4 4 44 45 4 47 48 49 50 51 5 5 Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 8500971) Rettet udbud af

Læs mere

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009 Dynamisk Digital Skiltning Prospekt First North 2009 Prospekt på First North Certified Adviser: Capinordic Bank A/S Certified Advisers rolle på First North Certified Adviser har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

exploring the mineral potential of greenland

exploring the mineral potential of greenland exploring the mineral potential of greenland PROSPEKT notering af NunaMinerals a/s på OMX Nordic Exchange Copenhagen juni 2008 2008 3 DANSK PROSPEKT Dateret den 2. juni 2008 NunaMinerals a/s (et grønlandsk

Læs mere

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie IT InterGroup A/S PROSPEKT JUNI 2007 Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed Stort internationalt potentiale med ny produktlinie Solide referencekunder og samarbejde med bl.a. Microsoft First North

Læs mere

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642)

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Prime Office A/S UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Udbud af 2.128.876 stk. nye aktier a nominelt DKK 50 til DKK 50 per aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 (UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2009) CVR-NR. 10 66 57 44

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 (UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2009) CVR-NR. 10 66 57 44 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 (UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2009) CVR-NR. 10 66 57 44 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Kom med ombord. OW Bunker går på børsen

Kom med ombord. OW Bunker går på børsen Kom med ombord OW Bunker går på børsen 2 OW Bunker OW Bunker kort fortalt OW Bunker er en af verdens førende globale distributører af skibsbrændstof med 38 kontorer i 29 lande. I 2013 betjente OW Bunker

Læs mere

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab NNIT går på børsen Bliv medejer af et førende it-selskab 2 førende leverandør af IT-services NNIT er en af Danmarks førende leverandører af it-services og hjælper kunderne med at drive deres forretning

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 Prospekt til udbud af nye B-aktier i Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 1 Generelle oplysninger Dette Prospekt ( Prospekt ) er udarbejdet i forbindelse med Udbuddet af minimum 7,5 mio. stk. Nye B- aktier

Læs mere

Dicentia 1. De Konvertible Obligationer udbydes til en fast kurs på DKK 5 pr. Konvertibel Obligation ( Tegningskursen ) og afregnes franko kurtage.

Dicentia 1. De Konvertible Obligationer udbydes til en fast kurs på DKK 5 pr. Konvertibel Obligation ( Tegningskursen ) og afregnes franko kurtage. Fortegningsemission af konvertible obligationer 2008 Dicentia 1 Udbud af mellem 5.500.000 og 11.632.200 stk. konvertible obligationer á nom. DKK 5 til DKK 5 pr. konvertibel obligation med fast rente på

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I MERMAID A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) FREMSAT AF MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUNDEN FOR OVERTAGELSESTILBUDDET

Læs mere