Nyt fra skoletjenesten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra skoletjenesten"

Transkript

1 42 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2008 Det uperfekte barn Steno Museet har fået knap kroner til udstillingen og bogen Det uperfekte barn. Udstillingen åbner i slutningen af september. Med udstillingen Det uperfekte barn har vi valgt at sætte fokus på børn, som er født med et fysisk handicap. Både udstillingen og den tilhørende bog skal formidle emnet med en bred fortælling, som dels rækker tilbage i historien, hvor vilkårene for handicappede børn var hårde og til tider umenneskelige, dels breder sig til vor tid, hvor det moderne velfærdssamfund er blevet bedre til at integrere handicappede børn. Samtidig er der skabt debat om emnet, fordi fosterdiagnostikken muliggør, at forældre kan fravælge et handicappet barn. har Heidi Guthmann Birck taget udgangspunkt i medicinske samlinger af misdannede fostre. Forklaringen på medfødte misdannelser har undergået store forandringer. Indtil for 150 år siden var det en udbredt opfattelse, at kvindens psyke kunne påvirke fostrets udseende. Hvis en gravid kvinde så et menneske, som manglede en arm, risikerede hun selv at føde et misdannet barn. I vor tid har lægevidenskaben fået en langt større indsigt i årsagerne til misdannelser, som f.eks. kan skyldes arv, livsstil og sygdomme hos moderen. Fire fonde har støttet projektet, som afstedkom en del overvejelser pga. emnets følsomme karakter. Vi var lidt nervøse for, at ingen fonde turde give penge til projektet, men det viste sig heldigvis ikke at holde stik. Skolerne Udstillingen suppleres af en bog, som behandler emnet fra 10 perspektiver. Bogens tværfaglige karakter lægger op til, at den kan bruges i gymnasiernes almene studieforberedelse. Emnet vil også være oplagt at bruge i folkeskolen, som der også vil blive udarbejdet undervisningsmateriale til. Morten A. Skydsgaard Misdannede fostre I udstillingen vil indgå Heidi Guthmann Bircks skulpturer af misdannede spædbørn, som på en unik og æstetisk måde legemliggør dette aspekt af menneskelivet. I sit arbejde Heidi Guthmann Bircks skulpturer i brændt ler er modeleret efter autentiske fostre. (Foto: Aage Birck)

2 udgives af Steno Museets Ven ner. Bladet udkommer 4 gange årligt. Det sendes til foreningens medlemmer, men kan frit hentes af alle i museets foyer. Stof kan sendes til Steno Museet. Redaktion: Knud Erik Sørensen (ansv.) Aase Roland Jacobsen Hanne Teglhus Hans Buhl Layout: Knud Erik Sørensen Tryk: Clemenstrykkeriet, Århus. Sommeruniversitet 2008 I uge 27 har de naturvidenskabelige nørder fra 4. til 7. klassetrin atter mulighed for at mødes til en uge med masser af naturvidenskab og hyggeligt samvær. Studerende fra datalogi og nanoteknologi, biologer fra væksthusene og formid lere fra Steno Museet vil i løbet af ugen introducere eleverne til forskellige naturvidenskabelige fag. Om fredagen skal 2 STENOMUSEN STENO MUSEET Danmarks Videnskabshistoriske Museum C.F. Møllers Allé 1100 Universitetsparken, 8000 Århus C Tlf: , Fax: Web: Åbningstider: tirsdag-fredag kl lørdag-søndag kl mandag lukket Nyt fra skoletjenesten Igen i år har Steno Museet særlige tilbud til naturvidenskabeligt interesserede børn og unge i løbet af sommeren. eleverne udarbejde en lille udstilling, der har til formål at vise, hvad de har beskæftiget sig med i ugens løb. Der vil blive holdt en reception for familien. Hvis du vil vide mere om Sommeruniver sitetet, kan du klikke ind på sommeruniversitet. Natur i Teltet 2008 I 2007 var Natur i Teltet ude for en gennemgribende evaluering. Formålet var blandt andet at observere, hvad gæsterne fik ud af et besøg i Teltet på Rådhuspladsen. Konklusionen var, at arrangementet er en succes, men med plads til forbedringer. Vi mener, at gæsternes udbytte af besøget i Teltet bl.a. kan forbedres ved at højne de studerendes formidlingskompetencer. Natur i Teltet ønsker at ramme en bred målgruppe, fra elever i børnehaveklassen til hr. og fru Hansen på 70 år. Det er ikke nogen let opgave, de studerende her bliver stillet overfor. Generelt er vidensformidling en vanskelig opgave, og det bliver ofte diskuteret, om specialister, i dette tilfælde de studerende, overhovedet er egnede til at formidle. Det mener vi de er, men det

3 kræver træning. Vi håber, at vi ved at afholde et formidlingskursus kan hjælpe de studerende til at blive endnu bedre formidlere. I løbet af kurset skal de lære at fange gæsternes interesse, få en forståelse for deres faglige niveau samt have fokus på kropssprog og stemmeføring. Målet er, at de studerende bliver bedre rustet til i en formidlingssitua tion at tage udgangspunkt i den enkelte gæst, for på den måde at sikre, at gæsten forstår det faglige budskab og dermed får ny viden. Vi ønsker at undersøge, hvilken effekt formidlingskurset har, og derfor skal de studerende deltage i interviews og spørgeskemaundersøgelser før, under og efter arrangementet. Hvis det viser sig, at kurset har en positiv effekt Sommerfortællinger på deres formidlingskompetencer, vil vi anbefale, at alle studerende, der deltager i fremtidige arrangementer, skal gennemgå et lignende kursus. Natur i Teltet er et arrangement for skoler, SFO er og almindelige folk, der bare kigger forbi. Hvis du vil vide mere, kan du klikke ind på Line Stald Ligesom sidste sommer vil der dagligt blive fortalt fantastiske historier for Steno Museets gæster i skolernes sommerferie. Fortællingerne er gratis, når man har betalt entre til museet. Programmet for Sommerfortællinger kan ses på museets hjemmeside, Her kan man også finde en beskrivelse af de enkelte fortællinger. Hans Buhl I perioden 28. juni til 10. august vil en medarbejder fra Steno Museet eller Institut for Videnskabsstudier hver dag kl. 13 (undtagen mandag) fortælle en spændende historie i museets udstillinger eller i urtehaven. Historierne vil f.eks. handle om mobiltelefonens fødsel, museets store kikkerter, heksens hemmelige urter, museumshavens giftige planter, de mange tal, den hestetrukne ambulance eller den fascinerende forplantning med eller uden teknologi. Fra tidligere års Sommerfortællinger. (Foto: Line Stald og Mette Kia Krabbe Meyer) 3

4 4 STENOMUSEN Det bedste af det bedste Historiker Jens B. Skriver har i en periode studeret baggrunden for Steno Museets to store kikkerter. I denne artikel, som er den første af tre, fortæller han om den store Merzkikkert og oprettelsen af Københavns Obser vatorium på Østervold. Steno Museets store linsekikkert (refraktor), der i sin tid Hovedinstrumentet på Østervoldobservatoriet var den 5,5 meter lange Merz-refraktor, som nu er udstillet på Steno Museet. (Foto: Poul Pedersen) blev opstillet i Københavns Universitets nye observatorium på Østervold, var den bedste astronomiske kikkert, som kunne fås, da observatoriet åbnede i Et stort ønske Der havde længe været ønske om et nyt observatorium i København. Observatoriet på Rundetårn fra midten af 1600-tallet havde længe været ubrugeligt. Det var plaget af røg og rystelser fra færdselen, ligesom det var umuligt at fundere tunge instrumenter i et tårn. Allerede omkring 1700 indrettede astronomen Ole Rømer derfor sit eget private observatorium. I 1850 erne blev der bygget flere nye observatorier verden over. Tidens førende observatorium lå i Altona i Holsten. Det var her man udgav det yderst velanskrevne tidsskrift Astronomische Nachrichten, hvor tidens bedste astronomer offentliggjorde deres resultater. Så der var nationalpolitiske grunde, som talte stærkt for at ofre de fornødne midler til et tidssvarende observatorium i København. Udslagsgivende var, at den daværende stats- og finansminister selv var astronom og skaffede de fornødne bevillinger. Investeringens meget betydelige omfang illustreres af, at opførelsen af observatoriet og indkøb af nye instrumenter kostede hen ved det halve af universitetets normale årsbudget. Det nye observatorium Den meget lovende, unge astro nom Heinrich Louis d Arrest ( ), som var født og uddannet i Berlin, blev i 1857 ansat som ny professor og direktør for observatoriet. Beslutningstagerne mente, at han burde råde over et tidssvarende observatorium. På den anden side havde han til gengæld de nødvendige forudsætninger for at stå for indretningen af det nye observatorium. Til observatoriet indkøbtes en stor refraktor og en meridiankreds. To andre passageinstrumenter overførtes fra Rundetårn. Observatoriet blev anlagt sammen med Botanisk have på et større areal på Østervold. Det er placeret således, at Rundetårns meridian går igennem det værelse i observatoriet, hvori den nye meridiankreds blev anbragt. Dvs. at Rundetårn og den nye meri-

5 diankreds befandt sig på den samme længdegrad. Det kunne tyde på, at der lå et bevidst valg bag placeringen af observatoriet, men det vides ikke med sikkerhed. D Arrest vogtede nøje over sit nye observatorium, så det ikke kom til at lide samme skæbne som det på Rundetårn. Han protesterede mod, at nordsiden af Rosenborgs bastion blev fjernet, da han frygtede, det ville destabilisere fundamentet for observatoriet. Han protesterede også og fik medhold, da der var planer om at indrette offentlige spadserestier og Østervold-observatoriets facade mod syd. (Gengivet med tilladelse fra Københavns Universitets Almanak) bænke umiddelbart uden for observatoriet. Linsekikkerter Det nye observatoriums hovedinstrument var en 5,5 meter lang refraktor, dvs. linsekikkert, som blev anbragt under den store kuppel midt i bygningen. En refraktor er den ældste form for astronomisk kikkert. Den blev opfundet i begyndelsen af 1600-tallet og består af to linser. Den mest almindelige type er den såkaldte N Ø Østervold-observatoriet blev opført som en trefløjet bygning med front mod syd. Den store refraktor blev opstillet under kuplen i midten. I de to forbindelseskorridorer blev der installeret hhv. en ny meridiankreds og et passageinstrument fra Rundetårn. I biblioteket mod nord blev der opstillet et andet passageinstrument fra Rundetårn. Vestfløjen var professorbolig, mens østfløjen var bolig for observatoren. (Rigsarkivet) 5

6 keplerske kikkert, hvori den store linse (objektivet) samler det indkommende lys til et omvendt billede i kikkertens brændplan. Dette billede kan så betragtes gennem kikkertens lille linse (okularet), der fungerer som forstørrelsesglas. De første linsekikkerter fungerede ikke særlig godt. Fokuseringen var ufuldkommen, ligesom der skete farveforvrængning (kromatisk aberration), når lyset blev afbøjet i refraktorens linser. Dvs. at den optiske effekt, som får en refraktor til at virke, også gav anledning til fejl. Det var et af de problemer, der blev løst, da Newton i 1668 konstruerede det såkaldte spejlteleskop, hvor lyset reflekteres i et hulspejl. I første halvdel af 1700-tallet blev det imidlertid klart, at man kunne undgå linsekikkertens farvefejl ved at sammensætte linserne af forskellige glastyper. Hermed fik refraktorerne en stærk renæssance. I begyndelsen af 1800-tallet forbedrede den tyske optiker Joseph von Fraunhofer yderligere teknikken til fremstilling af glaslinser. 6 Nordstjernen Merz-refraktoren blev monteret i en ækvatorial opstilling. Som det ses, kan den drejes om to akser vinkelret på hinanden. Det betyder, at man kan sigte i alle retninger. Den ene af akserne er parallel med Jordens rotationsakse, dvs. at den peger mod Nordstjernen. Fordelen ved dette er, at man kan få kikkerten til at følge et bestemt objekt på himlen blot ved at rotere den omkring denne akse med Jordens rotationshastighed. (Foto: Hans Buhl) Merz-refraktoren Den nye store refraktor på Østervold-observatoriet blev leveret af firmaet G. Merz und Sohn, München. Merz var elev af Fraunhofer og havde overtaget hans værksted. Refraktorens objek tiv var 28 cm i diameter og havde en brændvidde på 4,9 m. Kikkertens rør var lavet af træ med messingbeslag. Instrumentet var opstillet på en kampestensblok, som blev stabiliseret af et fundament bestående af mursten. Universitetets mekaniker F.E.G. Jünger stod for opstillingen. Refraktoren blev monteret i en ækvatorial opstilling med to akser vinkelret på hinanden. Derved kunne den drejes i alle retninger. Ved hjælp af vinkelskalaer på akserne kunne kikkertens sigteretning aflæses.

7 Den ene af akserne er parallel med Jordens rotationsakse, dvs. at den peger mod Nordstjernen. Fordelen ved dette er, at man kan få kikkerten til at følge et bestemt objekt på himlen blot ved at rotere den omkring polaksen med Jordens rotationshastighed. Som noget forholdsvis nyt havde Jünger konstrueret et urværk, som automatisk kunne få refraktoren til at følge himlens drejning. Derved blev det muligt at observere det samme objekt gennem en længere periode, selvom Jorden roterer. Til sine epokegørende undersøgelser af stjernetåger var På grund af Jordens rotation vil en stjerne, som observeres igennem en kikkert, hurtigt bevæge sig ud af kikkertens synsfelt. For at undgå dette udstyrede universitetets mekaniker F.E.G. Jünger refraktoren med et urværk med centrifugalregulator, som automatisk kunne få den til at følge himlens drejning. Derved blev det muligt at observere det samme objekt gennem en længere periode. Kikkertens sigteretning kunne afl æses med mikroskoperne på skalahjulet til venstre. (Foto: Hans Buhl) det nødvendigt for d Arrest at benytte et ringmikrometer i kikkerten. Det er et sigteinstrument, hvormed meget små objekters position kan bestemmes med stor præcision. Det består af en tynd, cirkulær stålring, som er anbragt i refraktorens brændpunkt. Et objekts position kan dermed nøjagtigt bestemmes, når det går ind og ud af ringen. På den måde er det f.eks. muligt at stedbestemme lyssvage tåger, der ikke kan ses med et passageinstrument. D Arrest skrev selv om refraktoren, at den havde en herlig formåen på det optiske område. Ude i verden var der andre kikkerter, som havde en større forstørrelse, men det er tvivlsomt, om de kunne give et skarpere billede end refraktoren i København. Jens B. Skriver 7

8 Generalforsamlingen i Steno Museets Venner Mandag den 31. marts 2008 blev der afholdt generalforsamling på Steno Museet. Referat fra generalforsamlingen i Steno Museets Venner onsdag den 31. marts 2008 på Steno Museet. 1. Valg af ordstyrer Foreningens formand Bjarning Grøn bød velkommen til generalforsamlingen 2008 og foreslog Kristian Peder Moesgaard som ordstyrer. Moesgaard blev valgt med akklamation. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav derefter ordet til Bjarning Grøn. 2. Formandens beretning Bjarning Grøn indledte sin beretning med at henvise til foreningens formålsparagraf, hvor det blandt andet hedder, at foreningens formål er at støtte museets virke ved forskellige hensigtsmæssige aktiviteter i samarbejde med museets medarbejdere. Bjarning Grøn beskrev 2007 som endnu et godt år for foreningen, der har et stabilt medlemstal omkring 300. Bjarning Grøn omtalte de nye planer for Steno Museets fremtid, som er beskrevet i Stenomusen nr. 41, og gjorde rede for foreningens aktiviteter i det forløbne år. Foreningens aktiviteter kommer til udtryk på tre måder: a) Udgivelse af medlems- og informationsbladet Stenomusen. b) Bogudgivelser. c) Økonomisk støtte til museet. 8 a) Stenomusen havde 10 års jubilæum i Bladet har været en succes for foreningen. Der er aldrig mangel på stof. Stenomusen udkommer både i en papirudgave og som pdf-fil på museets hjemmeside. b) Bjarning Grøn gennemgik de aktuelle bogprojekter. Et antal titler er udsolgt eller tæt på at være udsolgt. I hvert enkelt tilfælde vurderes det, om bogen skal genoptrykkes eller revideres. I forbindelse med Ole Rømer Observatoriets 100 års jubilæum i år 2011 planlægger foreningen at udgive Aksel V. Nielsens artikel om Ole Rømer Observatoriets historie. Bjarning Grøn nævnte, at bestyrelsen også gerne vil udgive publikationer, som er rettet mod undervisning. Dette emne er blevet endnu mere aktuelt, efter at Steno Museet skal indgå i en samlet formidlingsenhed med Ole Rømer Observatoriet og Væksthusene i Botanisk Have. c) Foreningens økonomiske støtte til museet ydes gennem de bogudgivelser, som bliver stillet til rådighed for museet, idet museet får overskuddet ved salget. Bjarning Grøn rettede en speciel tak til Knud Erik Sørensen for det store arbejde, som han yder i forbindelse med udgivelse af Stenomusen og foreningens bøger, og til Poul Gade for hans store indsats som kasserer for foreningen. Der blev ikke stillet spørgsmål til Bjarning Grøns beretning. Kristian Peder Moesgaard konstaterede herefter, at generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

9 3. Fremlæggelse af regnskab Poul Gade udleverede to bilag til dette punkt på dagsordenen. Først redegjorde Poul Gade for regnskabet for Han kommenterede nogle af de indtægter og udgifter, som optræder i regnskabet. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer fra generalforsamlingen til Poul Gades gennemgang af foreningens regnskab. Herefter beskrev Poul Gade medlemssituationen. Der må noteres en lille tilbagegang i medlemstallet sammenlignet med Kristian Peder Moesgaard afsluttede dette punkt på dagsordenen med at konstatere, at generalforsamlingen godkendte regnskabet for Kontingent Bestyrelsen fremlagde forslag om uændret kontingent for Forslaget blev vedtaget. 5. Orientering om aktiviteter på Steno Museet Administrationschef ved Det Natur vi denskabelig Fakultet, Niels Damgaard Hansen, var inviteret til dette punkt på dagsorden for at give en redegørelse for Steno Museets situation. Niels Damgaard Hansen beskrev det forløb, som har ført frem til, at Steno Museet er blevet lagt sammen med Ole Rømer Observatoriet og Væksthusene i Botanisk Have. Tanken med sammenlægningen er at skabe en enhed, som kan lægge større vægt på formidlingsaktiviteter. Niels Damgaard Hansen er administrator for Steno Museet, indtil der er udnævnt en direktør for den nye samlede virksomhed. Niels Damgaard Hansen bemærkede, at museets ansatte har været gennem en hård tid, men at der nu er gang i en positiv proces. Hans Buhl gjorde rede for de aktiviteter, der finder sted på museet for tiden. To nye særudstillinger, Det uperfekte barn og Har Jorden feber?, er under planlægning. Begge udstillinger skal finansieres gennem fondsansøgninger. Resultatet af ansøgningerne er afgørende for, om udstillingerne kan realiseres. Museets samlinger skal revideres, og der skal arbejdes med at formulere en mere specifik indsamlingspolitik med henblik på at opnå en sammenhængende strategi for indsamling til forskningsformål. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var Hans Buhl og Knud Erik Sørensen. Begge var parate til at modtage genvalg. De blev genvalgt. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter. John Frentz blev genvalgt. Formanden for Jydsk Medicinhistorisk Selskab, Bjarne Møller-Madsen, blev genvalgt. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Ole Knudsen og Jesper Lützen blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant. 9. Eventuelt. Intet at referere. Mødet refereret af Palle Nielsen. Efter generalforsamlingen gav museumsinspektør Morten Skydsgaard en meget spændende og engageret rundvisning i museets særudstilling Ægløsninger. At få børn med teknologien. 9

10 Ægløsningstegninger Som en del af særudstillingen Ægløsninger. At få børn med teknologien er der et tegnehjørne. Museumsmedarbejder Mary-Ann Kromann-Andersen har gjort sig følgende tanker om nogle af tegningerne. Emilie på 9 år har tegnet en genial plantegning over særudstillingsrummet og genstandenes placering den måske kommende arkitekt er i livmoderen sammen med Jakob. Og 16-årige Lea Astrid har tegnet en kaffetørstig og storrygende mor med rødsprængte øjne, hår under armene og et barn med store øjne ved hånden. Dette er et par eksem- pler på tegninger fra Steno Museets tegnehjørne. Tegnehjørnet Tegnehjørnet opfordrer med små talebobler til at tegne f.eks. din far som gravid, den sjoveste ting i udstillingen, eller hvad du oplevede inde i livmoderen. Opfordringen følges af mange børn og unge, der har tegnet og foræret museet tegningerne, som hænger på snore med klemmer som spraglet vasketøj. Udstillingen ændrer sig hele tiden, efterhånden som der kommer nye tegninger til. Tegnet af Emilie, 9 år. 10

11 Tegnehjørnet er et uformelt rum i rummet med puder på gulvet og et lavt tegnebord. Her produceres mange fine og morsomme tegninger, der alle relaterer sig til ting i særudstillingen eller andre steder på museet. Selve Ægløsningsudstillingen ansporer f.eks. til tegninger af gravide med (synlige) glade børn i maven, men også udstillingens udstoppede stork og den klonede gris portrætteres ofte. På en tegning siger vores gris, George Cloneys bror nr. 16, Jeg vil være som dig, George, mens den ser beundrende på den første klonede gris i Danmark. Kloningstemaet ses også i ønsket om at have en tvilling og i tegninger af veninder som kloner/tvillinger. Der er også mange tegninger af opholdet i livmoderen glade børn, æg og sædceller. Før børnene officielt kom fra livmoderen (og dermed havde noget med et møde mellem en sæd- og ægcelle at gøre), kom børnene med en pæn omskrivning med storken. På én tegning foregår følgende dialog: Skal vi ikke lave nogen børn? Hvortil svaret er: Jo, men hvad er nummeret til storken? På mange andre tegninger mødes glade æg- og sædceller. Og på enkelte af dem hjælpes mødet på vej af pipetter samt sug-ind og pustud-knapper, der refererer til udstillingens aktivitet om kunstig befrugtning. Tankevækkende Hver tegning i tegnehjørnet kan ses som en respons på Ægløsninger fra 4-årige Birks tegning af Monster-mamma med barn i maven til en moden og morsom streg på en unavngiven tegning. Her er mange detaljer fra udstillingen med: Roskilde-skiltet, der refererer til en noget rudimentær præventionsform, Yasmin p-piller, hæklenål (som Tegnet af Lea Astrid, 16 år. abort-redskab) og cirkus med siamesiske tvillinger. Også Tegn din far som gravid har animeret til mange fine tegninger, bl.a. én hvor der synes at være et implicit lighedstegn mellem farens graviditet og popcorns-spisning i sofaen. Tankevækkende! På en anden tegning er der en figur med en taleboble, hvori der står: Steno Museet. Her er ikke spor steneren! Et morsomt lille ordspil og faktisk en meget stor ros. Vi takker både for denne udtalelse og de mange fine og morsomme tegninger, der har gjort tegnehjørnet til en spændende, foranderlig og hyggelig krog på museet. Mary-Ann Kromann-Andersen 11

12 K A L E N D E R 12 Indtil 15. februar 2009 Særudstilling: Ægløsninger. At få børn med teknologien. Se omtalen af udstillingen i StenoMusen 39. Onsdag 18. juni kl. 20 og Fuldmåneaften i planetariet: Sommerhimlen. Sommerens stjernehimmel med fortællinger og myter. Til slut musik under stjernerne. Mandag 30. juni til fredag 4. juli Sommeruniversitet for folkeskoleelever fra 4. til 7. klasse fra kl. 9 til 15. Tilmelding er nødvendig på Fredag 18. juli kl. 20 og Fuldmåneaften i planetariet: Sommermusik under stjernerne. Himmelmyter og musik. Lørdag 28. juni til søndag 10. august Sommer på Steno Museet. Se nederst på siden. Fredag 1. august kl. 10:38-12:29 27% solformørkelse. I museets have vil der, hvis vejret tillader det, være mulighed for at se formørkelsen gennem kikkerter med sikkert solfilter. Solformørkelsesbriller kan købes i Steno Museets butik. Lørdag 16. august kl. 20 og Fuldmåneaften i planetariet: Hvad fi k rumsonden Phoenix gravet frem? Med Steno Museet på Mars. Søndag 31. august til 6. september Natur i Teltet på Rådhuspladsen i Århus i forbindelse med festugen. Formiddagen er for skoleelever, og om eftermiddagen samt i weekenden er der åbent for alle. Se mere på Her skal skoler også tilmelde sig, eller kontakte Line Stald på eller Mandag 15. september kl. 20 og Fuldmåneaften i planetariet: Efterårshimlen. Om efterårets stjernehimmel med myter, musik og fortælling. Tirsdag 23. september til fredag 26. september Dansk naturvidenskabsfestival. Klog på kloner. For skoler. Tilmelding nødvendig på september til 30. januar 2009 Ny særudstilling: Det uperfekte barn. Sommerferien på Steno Museet I skolernes sommerferie fra lørdag den 28. juni til søndag den 10. august er der hver dag, undtagen mandag, åbent kl Hele dagen er der mulighed for Leg med eksperimenter. Kl. 12 og 14: Forestillingen Sommerstjerner i planetariet. Kl. 13: Sommerfortællinger, se mere side 3.

Robotterne er løs på Steno Museet

Robotterne er løs på Steno Museet 29 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER MARTS 2005 Robotterne er løs på Steno Museet Journaliststuderende Lise Soelberg Pe dersen besøgte Steno Museet i vinterferien og fortæller her om sine indtryk. Apparater,

Læs mere

Rosetta missionen på Steno Museet

Rosetta missionen på Steno Museet STENO USEN 63 STENOMUSEN MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2014 Rosetta missionen på Steno Museet Den 20. januar 2014 blev den europæiske kometjæger Rosetta vakt til live 825 millioner km ude i

Læs mere

Undskyld vi roder... Steno Museet præsenterer til november en ny og spændende formidlingsaktivitet.

Undskyld vi roder... Steno Museet præsenterer til november en ny og spændende formidlingsaktivitet. 47 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER SEPTEMBER 2009 Undskyld vi roder... Steno Museet præsenterer til november en ny og spændende formidlingsaktivitet. Hvis man besøger museet i øjeblikket, vil man

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Teleskop Hvad skal man købe?

Teleskop Hvad skal man købe? Teleskop Hvad skal man købe? Når man som amatør har besluttet sig for at anskaffe et teleskop, står man over for en række vanskelige og meget afgørende valg af teleskoptype og størrelse, dets montering,

Læs mere

100 Timers Astronomi

100 Timers Astronomi 45 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER MARTS 2009 Ole Rømer-Observatoriet er rammen om 100 Timers Astronomi. (Foto: Michael Hejlskov Jacobsen) 100 Timers Astronomi I dagene 2.-6. april 2009 er der åbent

Læs mere

På opdagelse til ukendte lande

På opdagelse til ukendte lande 38 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2007 På opdagelse til ukendte lande Steno Museet tilbyder nu en temarundvisning om navigation, medicin og ekspeditionshistorier. Med henblik på at udvide Steno

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER SEPTEMBER 2008. www.stenomuseet.dk

MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER SEPTEMBER 2008. www.stenomuseet.dk 43 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER SEPTEMBER 2008 Man ge bes øgende havde fundet vej til mus eum sha ven den n1 1. a ugu gust, hvor der - var mu lighed for ra at tople pleve en solfor ormør- kelse.

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Risikovillig åbning. deres intellektuelle evner ofte er på højde med de perfektes.

Risikovillig åbning. deres intellektuelle evner ofte er på højde med de perfektes. 44 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER DECEMBER 2008 Risikovillig åbning Steno Museets nye særudstilling Det uperfekte barn åbnede den 26. september Stud. mag. Laura Søvsø Thomasen fortæller her om åbningen

Læs mere

instrumenter. Vi viser også nogle af de teknologier, som videnskaben har ført til.

instrumenter. Vi viser også nogle af de teknologier, som videnskaben har ført til. 49 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER MARTS 2010 Magneter, der husker En af Steno Museets centrale opgaver er at vise videnskabens betydning for vores hverdag. Derfor udstiller vi ikke blot videnskabsmændenes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

NORDJYSK ASTRONOMISK FORENING FOR AMATØRER. Formandsberetning 2014 Årets gang i NAFA: Vi er nu 81 medlemmer i NAFA. Sidste år 88 medlemmer

NORDJYSK ASTRONOMISK FORENING FOR AMATØRER. Formandsberetning 2014 Årets gang i NAFA: Vi er nu 81 medlemmer i NAFA. Sidste år 88 medlemmer Formandsberetning 2014 Årets gang i NAFA: Vi er nu 81 medlemmer i NAFA. Sidste år 88 medlemmer Tirsdag d. 7. januar: Medlemsmøde i Observatoriet EXOPLANETER. v. lektor Hans Kjeldsen, Institut for Fysik

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Turistforening tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.30 på Kalundborg Vandrerhjem Stadion Allé 5 4400 Kalundborg

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Nye tværfaglige tiltag på Steno Museet

Nye tværfaglige tiltag på Steno Museet 34 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2006 Nye tværfaglige tiltag på Steno Museet 2006 er blevet udnævnt til det år, hvor Danmark skal sætte fokus på renæssancen. Over hele landet vises udstillinger

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmødet onsdag d. 25. marts 2015

Referat fra Repræsentantskabsmødet onsdag d. 25. marts 2015 Referat fra Repræsentantskabsmødet onsdag d. 25. marts 2015 Hadsten Sognegård Dagsorden og referat: 1. Velkomst og præsentation Formanden for Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers & Favrskov

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Per Skovgaard (PS)bød velkommen og vi startede traditionen tro med at synge Det er i dag et vejr. Herefter til

Læs mere

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag. Bellahøj Skole. Tværfagligt

Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag. Bellahøj Skole. Tværfagligt Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag Deltagers navn: Carsten Andersen Skole: Bellahøj Skole Klassetrin: 4.-6. kl. Fag: Tværfagligt Titel på projekt: Børn af Galileo Antal sider: 6 inkl.

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af femte ordinære generalforsamling

Referat af femte ordinære generalforsamling Referat af femte ordinære generalforsamling Arne Jørgensen 27. september 2003 Til stede Palle Jørgensen (næstformand), Kaja Christiansen (formand), Morten Høgholm, Kåre Fiedler Christiansen, Arne Jørgensen

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D MANDAG BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

JF + JVP 20:10-20:30. H ø v e F r i s k o l e B e s t y r e l s e s m ø d e r S i d e

JF + JVP 20:10-20:30. H ø v e F r i s k o l e B e s t y r e l s e s m ø d e r S i d e Referat Møde nr. 7-2013 Bestyrelsesmøde mandag 6. maj 2013 kl. 19.00 22.00 Indkaldt: forældrebestyrelsen, skolelederen, lærerrepræsentanten. Tilstede: Martin, Peter, Louise, Susanne, Jonas, Neel, Jesper

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS MEDLEMSBLADET KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS Musikeren og komponisten Louise Eckardt Jensen beskrives som en af de nyskabende kunstnere inden for eksperimentel musik. Hun bryder gerne normer og modsætter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter.

Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter. Referat af generalforsamling for Albertslund Golfklub 2013 Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter. Dagsorden

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Næstformanden, Marian Jürs, bød velkommen. Anne Lyngbye blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere