Nyt fra skoletjenesten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra skoletjenesten"

Transkript

1 42 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2008 Det uperfekte barn Steno Museet har fået knap kroner til udstillingen og bogen Det uperfekte barn. Udstillingen åbner i slutningen af september. Med udstillingen Det uperfekte barn har vi valgt at sætte fokus på børn, som er født med et fysisk handicap. Både udstillingen og den tilhørende bog skal formidle emnet med en bred fortælling, som dels rækker tilbage i historien, hvor vilkårene for handicappede børn var hårde og til tider umenneskelige, dels breder sig til vor tid, hvor det moderne velfærdssamfund er blevet bedre til at integrere handicappede børn. Samtidig er der skabt debat om emnet, fordi fosterdiagnostikken muliggør, at forældre kan fravælge et handicappet barn. har Heidi Guthmann Birck taget udgangspunkt i medicinske samlinger af misdannede fostre. Forklaringen på medfødte misdannelser har undergået store forandringer. Indtil for 150 år siden var det en udbredt opfattelse, at kvindens psyke kunne påvirke fostrets udseende. Hvis en gravid kvinde så et menneske, som manglede en arm, risikerede hun selv at føde et misdannet barn. I vor tid har lægevidenskaben fået en langt større indsigt i årsagerne til misdannelser, som f.eks. kan skyldes arv, livsstil og sygdomme hos moderen. Fire fonde har støttet projektet, som afstedkom en del overvejelser pga. emnets følsomme karakter. Vi var lidt nervøse for, at ingen fonde turde give penge til projektet, men det viste sig heldigvis ikke at holde stik. Skolerne Udstillingen suppleres af en bog, som behandler emnet fra 10 perspektiver. Bogens tværfaglige karakter lægger op til, at den kan bruges i gymnasiernes almene studieforberedelse. Emnet vil også være oplagt at bruge i folkeskolen, som der også vil blive udarbejdet undervisningsmateriale til. Morten A. Skydsgaard Misdannede fostre I udstillingen vil indgå Heidi Guthmann Bircks skulpturer af misdannede spædbørn, som på en unik og æstetisk måde legemliggør dette aspekt af menneskelivet. I sit arbejde Heidi Guthmann Bircks skulpturer i brændt ler er modeleret efter autentiske fostre. (Foto: Aage Birck)

2 udgives af Steno Museets Ven ner. Bladet udkommer 4 gange årligt. Det sendes til foreningens medlemmer, men kan frit hentes af alle i museets foyer. Stof kan sendes til Steno Museet. Redaktion: Knud Erik Sørensen (ansv.) Aase Roland Jacobsen Hanne Teglhus Hans Buhl Layout: Knud Erik Sørensen Tryk: Clemenstrykkeriet, Århus. Sommeruniversitet 2008 I uge 27 har de naturvidenskabelige nørder fra 4. til 7. klassetrin atter mulighed for at mødes til en uge med masser af naturvidenskab og hyggeligt samvær. Studerende fra datalogi og nanoteknologi, biologer fra væksthusene og formid lere fra Steno Museet vil i løbet af ugen introducere eleverne til forskellige naturvidenskabelige fag. Om fredagen skal 2 STENOMUSEN STENO MUSEET Danmarks Videnskabshistoriske Museum C.F. Møllers Allé 1100 Universitetsparken, 8000 Århus C Tlf: , Fax: Web: Åbningstider: tirsdag-fredag kl lørdag-søndag kl mandag lukket Nyt fra skoletjenesten Igen i år har Steno Museet særlige tilbud til naturvidenskabeligt interesserede børn og unge i løbet af sommeren. eleverne udarbejde en lille udstilling, der har til formål at vise, hvad de har beskæftiget sig med i ugens løb. Der vil blive holdt en reception for familien. Hvis du vil vide mere om Sommeruniver sitetet, kan du klikke ind på sommeruniversitet. Natur i Teltet 2008 I 2007 var Natur i Teltet ude for en gennemgribende evaluering. Formålet var blandt andet at observere, hvad gæsterne fik ud af et besøg i Teltet på Rådhuspladsen. Konklusionen var, at arrangementet er en succes, men med plads til forbedringer. Vi mener, at gæsternes udbytte af besøget i Teltet bl.a. kan forbedres ved at højne de studerendes formidlingskompetencer. Natur i Teltet ønsker at ramme en bred målgruppe, fra elever i børnehaveklassen til hr. og fru Hansen på 70 år. Det er ikke nogen let opgave, de studerende her bliver stillet overfor. Generelt er vidensformidling en vanskelig opgave, og det bliver ofte diskuteret, om specialister, i dette tilfælde de studerende, overhovedet er egnede til at formidle. Det mener vi de er, men det

3 kræver træning. Vi håber, at vi ved at afholde et formidlingskursus kan hjælpe de studerende til at blive endnu bedre formidlere. I løbet af kurset skal de lære at fange gæsternes interesse, få en forståelse for deres faglige niveau samt have fokus på kropssprog og stemmeføring. Målet er, at de studerende bliver bedre rustet til i en formidlingssitua tion at tage udgangspunkt i den enkelte gæst, for på den måde at sikre, at gæsten forstår det faglige budskab og dermed får ny viden. Vi ønsker at undersøge, hvilken effekt formidlingskurset har, og derfor skal de studerende deltage i interviews og spørgeskemaundersøgelser før, under og efter arrangementet. Hvis det viser sig, at kurset har en positiv effekt Sommerfortællinger på deres formidlingskompetencer, vil vi anbefale, at alle studerende, der deltager i fremtidige arrangementer, skal gennemgå et lignende kursus. Natur i Teltet er et arrangement for skoler, SFO er og almindelige folk, der bare kigger forbi. Hvis du vil vide mere, kan du klikke ind på Line Stald Ligesom sidste sommer vil der dagligt blive fortalt fantastiske historier for Steno Museets gæster i skolernes sommerferie. Fortællingerne er gratis, når man har betalt entre til museet. Programmet for Sommerfortællinger kan ses på museets hjemmeside, Her kan man også finde en beskrivelse af de enkelte fortællinger. Hans Buhl I perioden 28. juni til 10. august vil en medarbejder fra Steno Museet eller Institut for Videnskabsstudier hver dag kl. 13 (undtagen mandag) fortælle en spændende historie i museets udstillinger eller i urtehaven. Historierne vil f.eks. handle om mobiltelefonens fødsel, museets store kikkerter, heksens hemmelige urter, museumshavens giftige planter, de mange tal, den hestetrukne ambulance eller den fascinerende forplantning med eller uden teknologi. Fra tidligere års Sommerfortællinger. (Foto: Line Stald og Mette Kia Krabbe Meyer) 3

4 4 STENOMUSEN Det bedste af det bedste Historiker Jens B. Skriver har i en periode studeret baggrunden for Steno Museets to store kikkerter. I denne artikel, som er den første af tre, fortæller han om den store Merzkikkert og oprettelsen af Københavns Obser vatorium på Østervold. Steno Museets store linsekikkert (refraktor), der i sin tid Hovedinstrumentet på Østervoldobservatoriet var den 5,5 meter lange Merz-refraktor, som nu er udstillet på Steno Museet. (Foto: Poul Pedersen) blev opstillet i Københavns Universitets nye observatorium på Østervold, var den bedste astronomiske kikkert, som kunne fås, da observatoriet åbnede i Et stort ønske Der havde længe været ønske om et nyt observatorium i København. Observatoriet på Rundetårn fra midten af 1600-tallet havde længe været ubrugeligt. Det var plaget af røg og rystelser fra færdselen, ligesom det var umuligt at fundere tunge instrumenter i et tårn. Allerede omkring 1700 indrettede astronomen Ole Rømer derfor sit eget private observatorium. I 1850 erne blev der bygget flere nye observatorier verden over. Tidens førende observatorium lå i Altona i Holsten. Det var her man udgav det yderst velanskrevne tidsskrift Astronomische Nachrichten, hvor tidens bedste astronomer offentliggjorde deres resultater. Så der var nationalpolitiske grunde, som talte stærkt for at ofre de fornødne midler til et tidssvarende observatorium i København. Udslagsgivende var, at den daværende stats- og finansminister selv var astronom og skaffede de fornødne bevillinger. Investeringens meget betydelige omfang illustreres af, at opførelsen af observatoriet og indkøb af nye instrumenter kostede hen ved det halve af universitetets normale årsbudget. Det nye observatorium Den meget lovende, unge astro nom Heinrich Louis d Arrest ( ), som var født og uddannet i Berlin, blev i 1857 ansat som ny professor og direktør for observatoriet. Beslutningstagerne mente, at han burde råde over et tidssvarende observatorium. På den anden side havde han til gengæld de nødvendige forudsætninger for at stå for indretningen af det nye observatorium. Til observatoriet indkøbtes en stor refraktor og en meridiankreds. To andre passageinstrumenter overførtes fra Rundetårn. Observatoriet blev anlagt sammen med Botanisk have på et større areal på Østervold. Det er placeret således, at Rundetårns meridian går igennem det værelse i observatoriet, hvori den nye meridiankreds blev anbragt. Dvs. at Rundetårn og den nye meri-

5 diankreds befandt sig på den samme længdegrad. Det kunne tyde på, at der lå et bevidst valg bag placeringen af observatoriet, men det vides ikke med sikkerhed. D Arrest vogtede nøje over sit nye observatorium, så det ikke kom til at lide samme skæbne som det på Rundetårn. Han protesterede mod, at nordsiden af Rosenborgs bastion blev fjernet, da han frygtede, det ville destabilisere fundamentet for observatoriet. Han protesterede også og fik medhold, da der var planer om at indrette offentlige spadserestier og Østervold-observatoriets facade mod syd. (Gengivet med tilladelse fra Københavns Universitets Almanak) bænke umiddelbart uden for observatoriet. Linsekikkerter Det nye observatoriums hovedinstrument var en 5,5 meter lang refraktor, dvs. linsekikkert, som blev anbragt under den store kuppel midt i bygningen. En refraktor er den ældste form for astronomisk kikkert. Den blev opfundet i begyndelsen af 1600-tallet og består af to linser. Den mest almindelige type er den såkaldte N Ø Østervold-observatoriet blev opført som en trefløjet bygning med front mod syd. Den store refraktor blev opstillet under kuplen i midten. I de to forbindelseskorridorer blev der installeret hhv. en ny meridiankreds og et passageinstrument fra Rundetårn. I biblioteket mod nord blev der opstillet et andet passageinstrument fra Rundetårn. Vestfløjen var professorbolig, mens østfløjen var bolig for observatoren. (Rigsarkivet) 5

6 keplerske kikkert, hvori den store linse (objektivet) samler det indkommende lys til et omvendt billede i kikkertens brændplan. Dette billede kan så betragtes gennem kikkertens lille linse (okularet), der fungerer som forstørrelsesglas. De første linsekikkerter fungerede ikke særlig godt. Fokuseringen var ufuldkommen, ligesom der skete farveforvrængning (kromatisk aberration), når lyset blev afbøjet i refraktorens linser. Dvs. at den optiske effekt, som får en refraktor til at virke, også gav anledning til fejl. Det var et af de problemer, der blev løst, da Newton i 1668 konstruerede det såkaldte spejlteleskop, hvor lyset reflekteres i et hulspejl. I første halvdel af 1700-tallet blev det imidlertid klart, at man kunne undgå linsekikkertens farvefejl ved at sammensætte linserne af forskellige glastyper. Hermed fik refraktorerne en stærk renæssance. I begyndelsen af 1800-tallet forbedrede den tyske optiker Joseph von Fraunhofer yderligere teknikken til fremstilling af glaslinser. 6 Nordstjernen Merz-refraktoren blev monteret i en ækvatorial opstilling. Som det ses, kan den drejes om to akser vinkelret på hinanden. Det betyder, at man kan sigte i alle retninger. Den ene af akserne er parallel med Jordens rotationsakse, dvs. at den peger mod Nordstjernen. Fordelen ved dette er, at man kan få kikkerten til at følge et bestemt objekt på himlen blot ved at rotere den omkring denne akse med Jordens rotationshastighed. (Foto: Hans Buhl) Merz-refraktoren Den nye store refraktor på Østervold-observatoriet blev leveret af firmaet G. Merz und Sohn, München. Merz var elev af Fraunhofer og havde overtaget hans værksted. Refraktorens objek tiv var 28 cm i diameter og havde en brændvidde på 4,9 m. Kikkertens rør var lavet af træ med messingbeslag. Instrumentet var opstillet på en kampestensblok, som blev stabiliseret af et fundament bestående af mursten. Universitetets mekaniker F.E.G. Jünger stod for opstillingen. Refraktoren blev monteret i en ækvatorial opstilling med to akser vinkelret på hinanden. Derved kunne den drejes i alle retninger. Ved hjælp af vinkelskalaer på akserne kunne kikkertens sigteretning aflæses.

7 Den ene af akserne er parallel med Jordens rotationsakse, dvs. at den peger mod Nordstjernen. Fordelen ved dette er, at man kan få kikkerten til at følge et bestemt objekt på himlen blot ved at rotere den omkring polaksen med Jordens rotationshastighed. Som noget forholdsvis nyt havde Jünger konstrueret et urværk, som automatisk kunne få refraktoren til at følge himlens drejning. Derved blev det muligt at observere det samme objekt gennem en længere periode, selvom Jorden roterer. Til sine epokegørende undersøgelser af stjernetåger var På grund af Jordens rotation vil en stjerne, som observeres igennem en kikkert, hurtigt bevæge sig ud af kikkertens synsfelt. For at undgå dette udstyrede universitetets mekaniker F.E.G. Jünger refraktoren med et urværk med centrifugalregulator, som automatisk kunne få den til at følge himlens drejning. Derved blev det muligt at observere det samme objekt gennem en længere periode. Kikkertens sigteretning kunne afl æses med mikroskoperne på skalahjulet til venstre. (Foto: Hans Buhl) det nødvendigt for d Arrest at benytte et ringmikrometer i kikkerten. Det er et sigteinstrument, hvormed meget små objekters position kan bestemmes med stor præcision. Det består af en tynd, cirkulær stålring, som er anbragt i refraktorens brændpunkt. Et objekts position kan dermed nøjagtigt bestemmes, når det går ind og ud af ringen. På den måde er det f.eks. muligt at stedbestemme lyssvage tåger, der ikke kan ses med et passageinstrument. D Arrest skrev selv om refraktoren, at den havde en herlig formåen på det optiske område. Ude i verden var der andre kikkerter, som havde en større forstørrelse, men det er tvivlsomt, om de kunne give et skarpere billede end refraktoren i København. Jens B. Skriver 7

8 Generalforsamlingen i Steno Museets Venner Mandag den 31. marts 2008 blev der afholdt generalforsamling på Steno Museet. Referat fra generalforsamlingen i Steno Museets Venner onsdag den 31. marts 2008 på Steno Museet. 1. Valg af ordstyrer Foreningens formand Bjarning Grøn bød velkommen til generalforsamlingen 2008 og foreslog Kristian Peder Moesgaard som ordstyrer. Moesgaard blev valgt med akklamation. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav derefter ordet til Bjarning Grøn. 2. Formandens beretning Bjarning Grøn indledte sin beretning med at henvise til foreningens formålsparagraf, hvor det blandt andet hedder, at foreningens formål er at støtte museets virke ved forskellige hensigtsmæssige aktiviteter i samarbejde med museets medarbejdere. Bjarning Grøn beskrev 2007 som endnu et godt år for foreningen, der har et stabilt medlemstal omkring 300. Bjarning Grøn omtalte de nye planer for Steno Museets fremtid, som er beskrevet i Stenomusen nr. 41, og gjorde rede for foreningens aktiviteter i det forløbne år. Foreningens aktiviteter kommer til udtryk på tre måder: a) Udgivelse af medlems- og informationsbladet Stenomusen. b) Bogudgivelser. c) Økonomisk støtte til museet. 8 a) Stenomusen havde 10 års jubilæum i Bladet har været en succes for foreningen. Der er aldrig mangel på stof. Stenomusen udkommer både i en papirudgave og som pdf-fil på museets hjemmeside. b) Bjarning Grøn gennemgik de aktuelle bogprojekter. Et antal titler er udsolgt eller tæt på at være udsolgt. I hvert enkelt tilfælde vurderes det, om bogen skal genoptrykkes eller revideres. I forbindelse med Ole Rømer Observatoriets 100 års jubilæum i år 2011 planlægger foreningen at udgive Aksel V. Nielsens artikel om Ole Rømer Observatoriets historie. Bjarning Grøn nævnte, at bestyrelsen også gerne vil udgive publikationer, som er rettet mod undervisning. Dette emne er blevet endnu mere aktuelt, efter at Steno Museet skal indgå i en samlet formidlingsenhed med Ole Rømer Observatoriet og Væksthusene i Botanisk Have. c) Foreningens økonomiske støtte til museet ydes gennem de bogudgivelser, som bliver stillet til rådighed for museet, idet museet får overskuddet ved salget. Bjarning Grøn rettede en speciel tak til Knud Erik Sørensen for det store arbejde, som han yder i forbindelse med udgivelse af Stenomusen og foreningens bøger, og til Poul Gade for hans store indsats som kasserer for foreningen. Der blev ikke stillet spørgsmål til Bjarning Grøns beretning. Kristian Peder Moesgaard konstaterede herefter, at generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

9 3. Fremlæggelse af regnskab Poul Gade udleverede to bilag til dette punkt på dagsordenen. Først redegjorde Poul Gade for regnskabet for Han kommenterede nogle af de indtægter og udgifter, som optræder i regnskabet. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer fra generalforsamlingen til Poul Gades gennemgang af foreningens regnskab. Herefter beskrev Poul Gade medlemssituationen. Der må noteres en lille tilbagegang i medlemstallet sammenlignet med Kristian Peder Moesgaard afsluttede dette punkt på dagsordenen med at konstatere, at generalforsamlingen godkendte regnskabet for Kontingent Bestyrelsen fremlagde forslag om uændret kontingent for Forslaget blev vedtaget. 5. Orientering om aktiviteter på Steno Museet Administrationschef ved Det Natur vi denskabelig Fakultet, Niels Damgaard Hansen, var inviteret til dette punkt på dagsorden for at give en redegørelse for Steno Museets situation. Niels Damgaard Hansen beskrev det forløb, som har ført frem til, at Steno Museet er blevet lagt sammen med Ole Rømer Observatoriet og Væksthusene i Botanisk Have. Tanken med sammenlægningen er at skabe en enhed, som kan lægge større vægt på formidlingsaktiviteter. Niels Damgaard Hansen er administrator for Steno Museet, indtil der er udnævnt en direktør for den nye samlede virksomhed. Niels Damgaard Hansen bemærkede, at museets ansatte har været gennem en hård tid, men at der nu er gang i en positiv proces. Hans Buhl gjorde rede for de aktiviteter, der finder sted på museet for tiden. To nye særudstillinger, Det uperfekte barn og Har Jorden feber?, er under planlægning. Begge udstillinger skal finansieres gennem fondsansøgninger. Resultatet af ansøgningerne er afgørende for, om udstillingerne kan realiseres. Museets samlinger skal revideres, og der skal arbejdes med at formulere en mere specifik indsamlingspolitik med henblik på at opnå en sammenhængende strategi for indsamling til forskningsformål. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var Hans Buhl og Knud Erik Sørensen. Begge var parate til at modtage genvalg. De blev genvalgt. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter. John Frentz blev genvalgt. Formanden for Jydsk Medicinhistorisk Selskab, Bjarne Møller-Madsen, blev genvalgt. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Ole Knudsen og Jesper Lützen blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant. 9. Eventuelt. Intet at referere. Mødet refereret af Palle Nielsen. Efter generalforsamlingen gav museumsinspektør Morten Skydsgaard en meget spændende og engageret rundvisning i museets særudstilling Ægløsninger. At få børn med teknologien. 9

10 Ægløsningstegninger Som en del af særudstillingen Ægløsninger. At få børn med teknologien er der et tegnehjørne. Museumsmedarbejder Mary-Ann Kromann-Andersen har gjort sig følgende tanker om nogle af tegningerne. Emilie på 9 år har tegnet en genial plantegning over særudstillingsrummet og genstandenes placering den måske kommende arkitekt er i livmoderen sammen med Jakob. Og 16-årige Lea Astrid har tegnet en kaffetørstig og storrygende mor med rødsprængte øjne, hår under armene og et barn med store øjne ved hånden. Dette er et par eksem- pler på tegninger fra Steno Museets tegnehjørne. Tegnehjørnet Tegnehjørnet opfordrer med små talebobler til at tegne f.eks. din far som gravid, den sjoveste ting i udstillingen, eller hvad du oplevede inde i livmoderen. Opfordringen følges af mange børn og unge, der har tegnet og foræret museet tegningerne, som hænger på snore med klemmer som spraglet vasketøj. Udstillingen ændrer sig hele tiden, efterhånden som der kommer nye tegninger til. Tegnet af Emilie, 9 år. 10

11 Tegnehjørnet er et uformelt rum i rummet med puder på gulvet og et lavt tegnebord. Her produceres mange fine og morsomme tegninger, der alle relaterer sig til ting i særudstillingen eller andre steder på museet. Selve Ægløsningsudstillingen ansporer f.eks. til tegninger af gravide med (synlige) glade børn i maven, men også udstillingens udstoppede stork og den klonede gris portrætteres ofte. På en tegning siger vores gris, George Cloneys bror nr. 16, Jeg vil være som dig, George, mens den ser beundrende på den første klonede gris i Danmark. Kloningstemaet ses også i ønsket om at have en tvilling og i tegninger af veninder som kloner/tvillinger. Der er også mange tegninger af opholdet i livmoderen glade børn, æg og sædceller. Før børnene officielt kom fra livmoderen (og dermed havde noget med et møde mellem en sæd- og ægcelle at gøre), kom børnene med en pæn omskrivning med storken. På én tegning foregår følgende dialog: Skal vi ikke lave nogen børn? Hvortil svaret er: Jo, men hvad er nummeret til storken? På mange andre tegninger mødes glade æg- og sædceller. Og på enkelte af dem hjælpes mødet på vej af pipetter samt sug-ind og pustud-knapper, der refererer til udstillingens aktivitet om kunstig befrugtning. Tankevækkende Hver tegning i tegnehjørnet kan ses som en respons på Ægløsninger fra 4-årige Birks tegning af Monster-mamma med barn i maven til en moden og morsom streg på en unavngiven tegning. Her er mange detaljer fra udstillingen med: Roskilde-skiltet, der refererer til en noget rudimentær præventionsform, Yasmin p-piller, hæklenål (som Tegnet af Lea Astrid, 16 år. abort-redskab) og cirkus med siamesiske tvillinger. Også Tegn din far som gravid har animeret til mange fine tegninger, bl.a. én hvor der synes at være et implicit lighedstegn mellem farens graviditet og popcorns-spisning i sofaen. Tankevækkende! På en anden tegning er der en figur med en taleboble, hvori der står: Steno Museet. Her er ikke spor steneren! Et morsomt lille ordspil og faktisk en meget stor ros. Vi takker både for denne udtalelse og de mange fine og morsomme tegninger, der har gjort tegnehjørnet til en spændende, foranderlig og hyggelig krog på museet. Mary-Ann Kromann-Andersen 11

12 K A L E N D E R 12 Indtil 15. februar 2009 Særudstilling: Ægløsninger. At få børn med teknologien. Se omtalen af udstillingen i StenoMusen 39. Onsdag 18. juni kl. 20 og Fuldmåneaften i planetariet: Sommerhimlen. Sommerens stjernehimmel med fortællinger og myter. Til slut musik under stjernerne. Mandag 30. juni til fredag 4. juli Sommeruniversitet for folkeskoleelever fra 4. til 7. klasse fra kl. 9 til 15. Tilmelding er nødvendig på Fredag 18. juli kl. 20 og Fuldmåneaften i planetariet: Sommermusik under stjernerne. Himmelmyter og musik. Lørdag 28. juni til søndag 10. august Sommer på Steno Museet. Se nederst på siden. Fredag 1. august kl. 10:38-12:29 27% solformørkelse. I museets have vil der, hvis vejret tillader det, være mulighed for at se formørkelsen gennem kikkerter med sikkert solfilter. Solformørkelsesbriller kan købes i Steno Museets butik. Lørdag 16. august kl. 20 og Fuldmåneaften i planetariet: Hvad fi k rumsonden Phoenix gravet frem? Med Steno Museet på Mars. Søndag 31. august til 6. september Natur i Teltet på Rådhuspladsen i Århus i forbindelse med festugen. Formiddagen er for skoleelever, og om eftermiddagen samt i weekenden er der åbent for alle. Se mere på Her skal skoler også tilmelde sig, eller kontakte Line Stald på eller Mandag 15. september kl. 20 og Fuldmåneaften i planetariet: Efterårshimlen. Om efterårets stjernehimmel med myter, musik og fortælling. Tirsdag 23. september til fredag 26. september Dansk naturvidenskabsfestival. Klog på kloner. For skoler. Tilmelding nødvendig på september til 30. januar 2009 Ny særudstilling: Det uperfekte barn. Sommerferien på Steno Museet I skolernes sommerferie fra lørdag den 28. juni til søndag den 10. august er der hver dag, undtagen mandag, åbent kl Hele dagen er der mulighed for Leg med eksperimenter. Kl. 12 og 14: Forestillingen Sommerstjerner i planetariet. Kl. 13: Sommerfortællinger, se mere side 3.

Kan man bygge et feriecenter i rummet?

Kan man bygge et feriecenter i rummet? STENO USEN 66 STENOMUSEN MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2015 Kan man bygge et feriecenter i rummet? I forbindelse med, at Danmarks første astronaut, Andreas Mogensen, sendes ud til rumstationen

Læs mere

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet 30 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2005 Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet Steno Museet gjorde sig ikke de store overvejelser mht. at modtage en gave, da lektor, dr. med. Ursula Friedrich

Læs mere

Inspiratorium. Steno Museets medarbejdere er i fuld gang med at planlægge udstillingerne i det kommende oplevelses- og læringssted.

Inspiratorium. Steno Museets medarbejdere er i fuld gang med at planlægge udstillingerne i det kommende oplevelses- og læringssted. 33 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER MARTS 2006 Inspiratorium Steno Museets medarbejdere er i fuld gang med at planlægge udstillingerne i det kommende oplevelses- og læringssted. De sidste formalia

Læs mere

Dobbelt udstillingsåbning

Dobbelt udstillingsåbning 25 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - MARTS 2004 Dobbelt udstillingsåbning Mandag den 26. januar 2004 åbnede Steno Museet officielt to nye særudstillinger. Særudstillingen Din teknologiske hverdag

Læs mere

Kanonåbning af Krudt og Kugler

Kanonåbning af Krudt og Kugler 20 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - DECEMBER 2002 Kanonåbning af Krudt og Kugler Med knald og kunstfyrværkeri i kulørte kaskader åbnede Steno Museet sin nyeste særudstilling torsdag aften den 10.

Læs mere

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7)

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) Den enes post - den andens brød (side 11) t skræppebladet Der ryddes op i vildnis i Gellerup (side 16)

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Emil Valdemar Lose Jordskælv gjorde en ende paa Pinen side 5

Emil Valdemar Lose Jordskælv gjorde en ende paa Pinen side 5 ISSN 0905-4391 November 2011 46. årgang nr. 5 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen -lidt tidligt, men alligevel... Emil Valdemar Lose Jordskælv gjorde en ende paa Pinen side

Læs mere

STENOMUSEN 16. 13 Rigtige? Særudstilling om de danske nobelpriser

STENOMUSEN 16. 13 Rigtige? Særudstilling om de danske nobelpriser 16 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - DECEMBER 2001 13 Rigtige? Særudstilling om de danske nobelpriser Den 10. december 2001 var det 100 år siden nobelprisen blev uddelt første gang. I den anledning

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave,

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

SKRfiPPE BLADET. På bustur med linie 26

SKRfiPPE BLADET. På bustur med linie 26 A P R I L 2 0 0 5 SKRfiPPE BLADET På bustur med linie 26 N U M M E R 3 K O L O F O N LEDEREN Valg eller fravalg ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014 Bladet JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Martha Petersen, side 4 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema 13. årgang nr. 1 Marts 2010 Depressions Tidende tema Find vej gennem sagsbehandlingen Læs socialrådgiverens guide Pacemaker i Depressionsbehandlingen Generalforsamling d. 24.april 2010 - Tjek bagsiden

Læs mere

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 29. årgang Marts 2012 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekend for 25-40 årige: Huntingtons Sygdom og et positivt

Læs mere