RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN"

Transkript

1 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder Beredskabsforbundets mission Beredskabsforbundets vision Strategiske indsatsområder Mål og resultatkrav Organisation, foreningsmæssigt ståsted for frivillige i redningsberedskabet Information og hvervning Uddannelse Støtteopgaver Mål 2.1. Organisation, foreningsmæssigt ståsted for frivillige i redningsberedskabet Resultatkrav 1.1. Deltagelse i en arbejdsgruppe vedrørende styrkelse af den kommunale frivilliganvendelse Resultatkrav 1.2. Samarbejdsaftaler med kommuner Resultatkrav 1.3. Hvervning af frivillige til Beredskabsstyrelsen Hedehusene Resultatkrav 1.4. Temadag for frivillige ledere 2.2 Information og hvervning Resultatkrav 2.1. Udgivelse af bladet Beredskab og Beredskabsforbundets Nyhedsbrev Resultatkrav 2.2. Etablering af Råd for Frivillig Forebyggelse, Information og Hvervning Resultatkrav 2.3. Lokale informations- og hverveinitiativer Resultatkrav 2.4. Udbredelse af fyrværkerikampagne i samarbejde med Hjemmeværnet 2.3 Uddannelse Resultatkrav 3.1. Befolkningskurser i førstehjælp Resultatkrav 3.2. Befolkningskurser i elementær brandbekæmpelse Resultatkrav 3.3. Forebyggelsesuddannelse for kommunale frivillige Resultatkrav 3.4. Befolkningsuddannelse i forebyggelse Resultatkrav 3.5. Etablering af ny faglig lederuddannelse for Beredskabsforbundets ledere 11 Resultatkrav 3.6. Temadage for nyvalgte beredskabskommissionsmedlemmer Støtteopgaver Resultatkrav 4.1. Opfølgning på Beredskabsforbundets finanslovsbevilling contra opgaver 3. Kontraktperiode, genforhandling og afrapportering

3 1. Indledning Det fremgår af Forsvarsministeriets og Beredskabsforbundets rammeaftale 1, stk. 2, at Beredskabsforbundet skal indgå en aftale med Beredskabsstyrelsen om de konkrete opgaver, som Beredskabsforbundet løser for det statslige redningsberedskab. Denne kontrakt omhandler de opgaver, som Beredskabsforbundet varetager i henhold til rammeaftalen, herunder opgaver, som Beredskabsforbundet løser for det statslige redningsberedskab. Kontrakten dækker ikke øvrige opgaver, som Beredskabsforbundet måtte påtage sig Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder Beredskabsforbundets mission Vores mission er at repræsentere de frivillige i det danske redningsberedskab. Vi er en frivillig organisation, der arbejder uegennyttigt til samfundets fordel. Vi skaber tryghed gennem hjælp, forebyggelse, information og uddannelse. Vi er foreningsmæssigt ståsted for de frivillige og fremmer frivilligtanken i samfundet Beredskabsforbundets vision At skabe øget tryghed i samfundet Strategiske indsatsområder For at realisere Beredskabsforbundets mission og vision fastlægges følgende strategiske indsatsområder: Der skal ske en øget nyttiggørelse af de frivilliges potentiale bl.a. gennem samarbejdsaftaler med kommunerne, gennem frivilliges deltagelse i kommunernes beredskabskommissioner samt gennem oprettelse af forbundskredse i alle kommuner. Beredskabsforbundet skal arbejde for, at såvel nye frivillige som frivillige i redningsberedskabet, der hidtil ikke har været medlemmer af forbundet, hverves som medlemmer. Der etableres jævnlig kontakt til organisationer og myndigheder m.v. på beredskabsområdet, således at der er en dialog mellem Beredskabsforbundets landsforbund og landsdækkende interessenter på beredskabsområdet. Beredskabsforbundet skal som en fremtrædende repræsentant for de frivillige i redningsberedskabet i højere grad fokusere på nødvendigheden af at have befolkningens opbakning og større politisk bevågenhed på brand, redning og miljø inden for frivilligområdet. Informationsopgaverne skal løses gennem mødevirksomhed, udstillinger, arrangementer, kampagner, bladet Beredskab og hjemmesider på Internettet. Uddannelse af befolkningen skal primært ske gennem befolkningsuddannelserne i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse og dertil relaterede emner, herunder hjertestarter. Beredskabsforbundet skal medvirke til udvikling og iværksættelse af en uddannelse af frivillige i redningsberedskabet med fokus på forebyggelse såvel som en ny befolkningsuddannelse i forebyggelse.

4 Beredskabsforbundet skal kunne forestå uddannelse af frivillige i det kommunale redningsberedskab efter aftale med de kommunalbestyrelser, der måtte ønske dette Mål og resultatkrav Beredskabsforbundet har i overensstemmelse med sin mission 3 eksternt rettede opgaver: at være foreningsmæssigt ståsted for de frivillige i det statslige og kommunale redningsberedskab, som ønsker at være medlemmer af forbundet, at øge trygheden i samfundet ved at informere befolkningen, de frivillige i redningsberedskabet og beredskabsmyndigheder om nyt vedr. beredskab og forebyggelse, og at gennemføre relevante befolkningsuddannelser, herunder i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, samt i dertil relaterede emner, herunder hjertestarter, og at forestå frivilliguddannelsen i samarbejde med det kommunale redningsberedskab i henhold til en indgået samarbejdsaftale herom med den pågældende kommunalbestyrelse, samt i at indgå i arbejdet med udvikling og iværksættelse af en ny befolkningsuddannelse med fokus på forebyggelse. Beredskabsforbundets kortsigtede styringsgrundlag udgøres af resultatkontrakten. Kravene i resultatkontrakten er udtryk for, hvad Beredskabsforbundet på kort sigt skal opnå for at have de rette forudsætninger for at kunne virkeliggøre forbundets vision og sikre, at forbundet udvikler sin opgavevaretagelse i overensstemmelse med forbundets mission Organisation, foreningsmæssigt ståsted for frivillige i redningsberedskabet Det er Beredskabsforbundets mål at fastholde og udvide interessen for at være frivillig. Beredskabsforbundet vil som de frivilliges foreningsmæssige ståsted arbejde for, at der skal ske en øget nyttiggørelse af de frivilliges potentiale for redningsberedskabet, således de indgår som en operativ del af beredskabet. Dette skal ske ved, at forbundet spiller en aktiv og positiv rolle gennem dialog med kommuner, interesseorganisationer og myndigheder. Endelig vil forbundet bidrage til det sociale sammenhold mellem medlemmerne for derigennem at fastholde interessen for at være frivillig. Endvidere er det Beredskabsforbundets mål, at alle frivillige i det statslige og kommunale redningsberedskab bliver medlemmer af Beredskabsforbundet, samt at de frivillige og deres ledere skal være aktive og veluddannede Information og hvervning Det er Beredskabsforbundets mål, sammen med andre organisationer og myndighederne på beredskabsområdet, aktivt at medvirke til at udbrede befolkningens kendskab til beredskab og forebyggelse, at orientere frivillige og ansatte i redningsberedskabet samt politikere og myndigheder på centralt, regionalt og lokalt niveau om, hvad der foregår på beredskabsområdet i Danmark, herunder om nye tiltag, nyt materiel, uddannelse m.v. Orienteringen sker bl.a. gennem udgivelse af bladet "Beredskab" og Beredskabsforbundets nyhedsbrev. Bladet Beredskab udsendes til frivillige i redningsberedskabet, Beredskabsforbundets personlige medlemmer og til alle landets kommuner, herunder borgmestre og beredskabschefer. Beredskabsforbundets nyhedsbrev udsendes til alle, der abonnerer på det. Endelig udsender Beredskabsforbundet relevant informationsmateriale til forbundets kredse og regioner samt til relevante myndigheder. Det er Beredskabsforbundets mål, at størstedelen af den danske befolkning skal have et godt

5 kendskab til redningsberedskabet i Danmark og Beredskabsforbundet. Det er endvidere Beredskabsforbundets mål - sammen med Beredskabsstyrelsen - at medvirke til hvervning af frivillige samt øge anvendelsen af frivillige. Beredskabsforbundet vil, såvel ved fortsat samarbejde med de to DFI'er ved Beredskabsstyrelsens centre som ved deltagelse i Frivilligkontaktudvalget og Beredskabskontaktudvalget, være med til at udvikle de områder, hvor frivillige kan engagere sig i redningsberedskabet på centralt eller regionalt niveau Uddannelse Det er Beredskabsforbundets mål at motivere befolkningen til uddannelse i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse og dertil relaterede emner, herunder hjertestarter, samt at medvirke til gennemførelse af sådanne uddannelser. Beredskabsforbundets befolkningskurser i førstehjælp tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med retningslinjer og anvisninger fra Dansk Førstehjælpsråd, og forbundets førstehjælpsinstruktører er uddannede efter anvisningerne fra Dansk Førstehjælpsråd. Beredskabsforbundet vil arbejde for, at der er det rette antal instruktører til rådighed, som opfylder de stillede krav til uddannelse og ajourføring heraf. Beredskabsforbundet har desuden som mål at kunne forestå uddannelsen af frivillige i det kommunale redningsberedskab i samarbejde med de kommunalbestyrelser, der måtte ønske dette. Beredskabsforbundets mål er at deltage i udviklingen og iværksættelsen af hhv. en uddannelse for frivillige i redningsberedskabet og en ny befolkningsuddannelse med fokus på forebyggelse Støtteopgaver Udover de 3 eksternt rettede produkter varetager Beredskabsforbundet også internt rettede støtteopgaver. Opgaverne omfatter Beredskabsforbundets varetagelse af hjælpefunktioner og generel ledelse og administration, primært opgaver vedrørende økonomi, personale, IT og intern service. Det er Beredskabsforbundets mål, at sagsbehandlingen skal være hurtig og effektiv, samt at brugerne af landskontoret skal have en serviceorienteret og kvalificeret betjening Mål Inden for hvert af disse områder har Beredskabsforbundet udarbejdet mål for udviklingen.

6 2.1. Organisation, foreningsmæssigt ståsted for frivillige i redningsberedskabet Resultatkrav 1.1. Deltagelse i en arbejdsgruppe vedrørende styrkelse af den kommunale frivilliganvendelse Beredskabsforbundet skal deltage i en arbejdsgruppe, der nedsættes af Beredskabsstyrelsen, med henblik på at sikre, at vilkårene for udbetaling af tilskud via enhedstimebetalingssystemet, og optagelse på Beredskabsstyrelsens kurser afspejler ønsket om en styrket sammenhæng mellem den frivilliges uddannelse, funktion og opgaver i det kommunale redningsberedskab. Det fremgår af AG FRIVUN s anbefaling D, at det anbefales at tilføre midler til enhedstimebetalingen med henblik på at styrke kommunernes incitament til anvendelse af frivillige i løsningen af såvel operative som forebyggende opgaver, og at der i den forbindelse nedsættes foranstående arbejdsgruppe. Med henvisning til Forsvarsministeriets og Beredskabsstyrelsens tilkendegivne synspunkter om det ønskelige, i at Beredskabsforbundet øger fokus på forebyggende opgaver og med henvisning til Beredskabsforbundets vedtægters formål vedrørende uddannelse af frivillige, bør Beredskabsforbundet deltage aktivt i arbejdsgruppen. Opgøres simpelt: Opfyldt/ikke opfyldt. Resultatkrav 1.2. Samarbejdsaftaler med kommuner Beredskabsforbundet skal understøtte kommunernes anvendelse af frivillige i redningsberedskabet ved fastholdelse/indgåelse eller fornyelse af samarbejdsaftaler om administration, uddannelse m.v. af kommunernes frivillige. Beredskabsforbundet har i 2009 gennemført et regionalt/kredsbaseret arbejde målrettet mod fastholdelse/indgåelse eller fornyelse af samarbejdsaftale mellem den enkelte kommune og Beredskabsforbundets kreds i den pågældende kommune, således at der ultimo 2009 er 45 samarbejdsaftaler. Dette arbejde videreføres i Ved udgangen af 2010 skal Beredskabsforbundet have fastholdt/øget antallet af samarbejdsaftaler med kommunerne. Målet opgøres i antal kommuner, der i alt er indgået samarbejdsaftale med ved udgangen af A. under 41 samarbejdsaftaler med kommunerne: 0 %. B samarbejdsaftaler med kommunerne: 50 % C. 46 samarbejdsaftaler med kommunerne: 75 %. D. 47 samarbejdsaftaler med kommunerne og derover: 100 %.

7 Resultatkrav 1.3. Hvervning af frivillige til Beredskabsstyrelsen Hedehusene Beredskabsforbundet skal i samarbejde med Beredskabsstyrelsen Hedehusene i 2010 gennemføre hvervekampagne målrettet nye frivillige til centeret i Hedehusene. Beredskabsstyrelsen Hedehusene og Beredskabsforbundet har i 2009 udarbejdet en plan for en fælles hvervekampagne til gennemførelse i Ved udgangen af 2010 skal den fælles hvervekampagne være gennemført. Opgøres simpelt: Opfyldt/ikke opfyldt. Resultatkrav 1.4. Temadag for frivillige ledere Beredskabsforbundet afholder i november 2010 to temadage for kredsledere henholdsvis øst og vest for Storebælt. Med henblik på at skabe ejerskab til opgaverne i organisationen afholder forbundet 2 temadage for frivillige ledere. Emnerne på temadagene skal være information med særlig fokus på forebyggelse som ny opgave i redningsberedskabet. På temadagene skal kredsenes ledende medlemmer orienteres om og søges inddraget i Beredskabsforbundet aktuelle opgaver med information og forebyggelse, herunder råd for frivillig forebyggelse, information og hvervning, forebyggelsesuddannelsen og befolkningsuddannelse. Afholdelse af 2 temadage i november Afholdelse af temadag ØST: 50 % Afholdelse af temadag VEST: 50 %

8 2.2 Information og hvervning Resultatkrav 2.1. Udgivelse af bladet Beredskab og Beredskabsforbundets Nyhedsbrev Beredskabsforbundet skal udgive bladet Beredskab 6 gange om året og Beredskabsforbundets Nyhedsbrev 12 gange årligt. Bladet Beredskab opgøres i % af antal udsendelser (1 udsendelse = 8,33 %). Beredskabsforbundets Nyhedsbrev opgøres i % af antal udsendelser (1 udsendelse = 4,15 %). Resultatkrav 2.2. Etablering af Råd for Frivillig Forebyggelse, Information og Hvervning Beredskabsforbundet skal medvirke til etableringen af et Råd for Frivillig Forebyggelse, Information og Hvervning. Jf. AG FRIVUN s anbefaling C, tager Beredskabsstyrelsen initiativ til, at der etableres et bredt sammensat Råd for Frivillig Forebyggelse, Information og Hvervning, som under formandskab af Beredskabsforbundet desuden skal bestå af Beredskabsstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer m.fl. Beredskabsforbundet skal endvidere varetage sekretariatsfunktionen. Rådets arbejde afrapporteres i en rapport, der forelægges Frivilligkontaktudvalget. Beredskabsforbundet skal udarbejde en årlig rapport over status for rådets initiativer inden Opgøres simpelt i form af en årlig rapport: Opfyldt/ikke opfyldt. For 2010 vedrører rapporten etableringen af rådet.

9 Resultatkrav 2.3. Lokale informations- og hverveinitiativer Beredskabsforbundets kredse skal i 2010 gennemføre lokale informations- og hverveinitiativer i samarbejde med det lokale redningsberedskab. Beredskabsforbundets lokale information samt hverveinitiativer i samarbejde med det lokale redningsberedskab udpeges i 2010 som fokusområde. Der afsættes ca. 0,5 mio. til formålet. Med udgangen af 2010 skal der udarbejdes en rapport, der beskriver antallet af gennemførte informations- og hverveaktiviteter, initiativernes geografiske spredning, beskrivelse og indhold af initiativet og det enkelte initiativs økonomi, som fremsendes til Beredskabsstyrelsen. Opfyldt/ ikke opfyldt. Resultatkrav 2.4. Udbredelse af fyrværkerikampagne i samarbejde med Hjemmeværnet Beredskabsforbundet skal i samarbejde med Hjemmeværnet udbrede kendskabet til det fælles koncept til fyrværkerikampagne, der blev udarbejdet i Det skal ske ved at rette henvendelse til 15 kredse og 15 beredskabschefer/ kommuner om gennemførelse af lokale fyrværkeriorienteringer/- demonstrationer. Beredskabsforbundet og Hjemmeværnet udarbejdede i 2009 et koncept til en kampagne til forebyggelse af fyrværkeriskader. I 2010 skal kendskabet til kampagnen udbredes til folkeskoler med overbygning via forbundets kredse. Med udgangen af august 2010 skal konceptet og tilhørende materiale være formidlet ud til alle kredse, så der i december kan afvikles lokale fælles fyrværkeriorientering/-demonstration i samarbejde mellem Beredskabsforbundet, det kommunale redningsberedskab og Hjemmeværnet. Opgøres procentuelt i antallet af henvendelser.

10 2.3 Uddannelse Resultatkrav 3.1. Befolkningskurser i førstehjælp Beredskabsforbundet skal i 2010 afholde kurser i førstehjælp på mellemniveau for personer svarende til elevtimer I 2010 anvendes der kr. 4 mio. til befolkningsuddannelse i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Beredskabsforbundet opkræver desuden et administrationsgebyr på 125 kr. pr. kursusdeltager i førstehjælp, svarende til 1,3 mio. kr. I alt kan der afholdes befolkningsuddannelse svarende til en udgift på i alt 5,1 mio. kr. Opgøres procentuelt i antal udstedte kursusbeviser (mellemniveau) af Resultatkrav 3.2. Befolkningskurser i elementær brandbekæmpelse Beredskabsforbundet skal i 2010 afholde kurser i elementær brandbekæmpelse for 650 personer svarende til elevtimer. I 2010 anvendes der kr. 4 mio. til befolkningsuddannelse i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Beredskabsforbundet opkræver desuden et administrationsgebyr på 50 kr. pr. kursusdeltager i elementær brandbekæmpelse, svarende til I alt kan der afholdes kurser i elementær brandbekæmpelse svarende til en udgift på kr. Opgøres procentuelt i antal udstedte kursusbeviser af 650.

11 Resultatkrav 3.3. Forebyggelsesuddannelse for kommunale frivillige Beredskabsforbundet skal deltage i en arbejdsgruppe under Beredskabsstyrelsen, som skal udvikle og iværksætte en uddannelse for frivillige i redningsberedskabet med fokus på forebyggelse. Aktiviteten har sin baggrund i AG FRIVUN s anbefaling A, hvorefter der skal etableres en formidlingsuddannelse inden for forebyggelse. Uddannelsen skal styrke de kommunale frivilliges kompetencer til at indgå i lokale forebyggelseskampagner og -aktiviteter målrettet borgere, herunder bl.a. særlige risikogrupper, eller virksomheder og offentlige institutioner. Det anbefales, at uddannelsen skal indgå som en ny uddannelse, der vil kunne få tilskud via enhedstimebetalingen. Der nedsættes en arbejdsgruppe under Beredskabsstyrelsen med deltagelse af bl.a. Beredskabsforbundet, Kommunernes Landsforening og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer med henblik på at udvikle og iværksætte uddannelsen, herunder nærmere at identificere opgaver på forebyggelsesområdet, som de kommunale frivillige hensigtsmæssigt vil kunne varetage. Med udgangen af 2010 skal arbejdsgruppen have udarbejdet udkast til ny forebyggelsesuddannelse målrettet kommunale frivillige. Beredskabsforbundets målopfyldelse er, at forbundet deltager i arbejdsgruppen. Opgøres simpelt: Opfyldt/ikke opfyldt.

12 Resultatkrav 3.4. Befolkningsuddannelse i forebyggelse Beredskabsforbundet skal deltage i arbejdet med at udvikle en ny befolkningsuddannelse, jf. nedenfor, ved at rekruttere 15 instruktører til det første kursus for undervisere/ instruktører i den nye befolkningsuddannelse. Beredskabsforbundet skal deltage i en arbejdsgruppe under Beredskabsstyrelsen, som skal udvikle en ny befolkningsuddannelse med fokus på den enkelte borgers selvhjulpenhed i form af at undgå ulykker i dagligdagen samtidig med, at den hidtidige befolkningsuddannelse i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp nedlægges. Centrale elementer herfra vil kunne indgå i den nye uddannelse. Aktiviteten har sin baggrund i AG FRIVUN s anbefaling B, hvorefter det anbefales, at den nye befolkningsuddannelse gennemføres ulønnet af frivillige instruktører, og at Beredskabsforbundet administrerer ordningen. Uddannelsen skal være gratis for den enkelte borger. På initiativ af Beredskabsstyrelsen nedsættes der en arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. Beredskabsforbundet, Kommunernes Landsforening og Foreningen af Kommunale beredskabschefer med henblik på at udvikle og iværksætte uddannelsen, herunder overveje behovet for instruktøruddannelse. Med udgangen af 2010 skal de første instruktører i den nye befolkningsuddannelse i forebyggelse være uddannet. A instruktører er rekrutteret til den ny befolkningsuddannelse: 50 %. B. 15 instruktører er rekrutteret til den ny befolkningsuddannelse: 100 %.

13 Resultatkrav 3.5. Etablering af ny faglig lederuddannelse for Beredskabsforbundets ledere Beredskabsforbundet skal i 2010 etablere og afvikle en ny faglig lederuddannelse for Beredskabsforbundets ledere. Den nye lederuddannelse skal tilrettelægges som et e-learningsmodul kombineret med et internatkursus. Uddannelsen skal laves i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, som stiller konferencesystemet Maratec til rådighed. Det skal desuden fastlægges, hvorledes uddannelsen finansieres. Uddannelsens faglige indhold skal revurderes, og der skal udarbejdes nyt undervisningsmateriale til brug ved e-learning. 1. kursus afholdes inden udgangen af 1. halvår 2. kursus afholdes inden udgangen af 2. halvår Fastlæggelse af finansiering 25 % Udarbejdelse af kursusmateriale 25 % Afholdelse af 1. kursus 25 % Afholdelse af 2. kursus 25 % Resultatkrav 3.6. Temadage for nyvalgte beredskabskommissionsmedlemmer Beredskabsforbundet skal i 2010 invitere nyvalgte beredskabskommissionsmedlemmer til en temadag om anvendelse af de frivillige. Målsætningen er, at de respektive beredskabskommissioner får tilbudt information om regler og nytteværdien af at anvende frivillige lokalt. Invitationer til møderne skal være udsendt til interessenterne inden udgangen af marts måned. Møderne skal være gennemført inden sommerferien. Udsendt invitation, øst for Storebælt: 25 % Udsendt invitation, vest for Storebælt: 25 % Afholdt møde øst for Storebælt: 25 % Afholdt møde vest for Storebælt: 25 %

14 2.4. Støtteopgaver Resultatkrav 4.1. Opfølgning på Beredskabsforbundets finanslovsbevilling contra opgaver Beredskabsforbundet skal følge op på anvendelsen af forbundets samlede finanslovsbevilling, herunder de ekstra tilførte ressourcer, som forbundet blev tildelt som led i den politiske aftale om redningsberedskabet efter For at sikre at forsvarsministeren, jf. aftalen om redningsberedskabet efter 2006, årligt kan afrapportere til forligspartierne om aftalens implementering, skal forbundet i øvrigt tilrettelægge sin ressourceanvendelse og opfølgning således, at forbundet hvert år omkring årsskiftet i forbindelse med den årlige afrapportering af resultatkontrakten, redegør for hvilke opgaver og udgifter, der afholdes af finanslovsbevillingen, herunder anvendelsen af de ekstra ressourcer. Følgende fremgår af den politiske aftale om redningsberedskabet: Med henblik på at fastholde og nyttiggøre frivillige med en beredskabsfaglig uddannelse tilføres Beredskabsforbundets bevilling ca. 1 mio. kr. årlig. Endvidere tilføres Beredskabsforbundet 0,5 mio. kr., der øremærkes til oplysning af befolkningen om redningsberedskabet. Ifølge aftalen skal der endvidere udarbejdes en årlig redegørelse om aftalens implementering, som danner grundlag for en drøftelse mellem forligspartierne. Udover det af Rigsrevisionen godkendte eksterne regnskab, der er indeholdt i Beredskabsforbundets årsrapport, sker rapporteringen for samlet finanslovsbevilling i forbindelse med endelig afrapportering af resultatkontrakt 2010.

15 3. Kontraktperiode, genforhandling og afrapportering Kontrakten træder i kraft 1. januar 2010 og er gældende 1 år. Resultatkravene er bindende for et år af gangen og skal genforhandles inden udgangen af Kontrakten bortfalder, såfremt den til grund liggende rammeaftale mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsforbundet i mellemtiden opsiges, eller såfremt de bevilgende myndigheder ikke godkender statstilskuddet til forbundet i det forudsatte omfang. Beredskabsforbundet rapporterer til Beredskabsstyrelsen om opfyldelse af kontraktens resultatkrav (og status for initiativområderne). Det skal således fremgå, om forbundet i det forudsatte omfang og inden for de forudsatte tidsrammer opfylder/forventer at opfylde/har opfyldt de opstillede resultatmål. Afrapportering af status for opfølgning af resultatmålene finder sted i forbindelse med Beredskabsforbundets bidrag til rammeredegørelser i april, august og november måned. Den endelige afrapportering, herunder på initiativområder, sker i forbundets årsberetning. Beredskabsforbundet, den Landschef Bent Mortensen Præsident Bjarne Laustsen Beredskabsstyrelsen, den Direktør Frederik Schydt

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet Capacent Indhold Summary 1 1. Indledning 7 1.1 Baggrund 7 1.2 Analysens formål 7 1.3 Metode 10 1.4 Frivilligbegrebet i redningsberedskabet 10 2. Baggrund 12 3. Beredskabsstyrelsens frivilligområde 15 3.1

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen, Jesper

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Undersøgelse af frivilligområdet

Undersøgelse af frivilligområdet Undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk September 2008 Arbejdsgruppen vedrørende

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne Späth Andersen,

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Bilag 2 Den 21. juni 2002 Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Der er mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti,

Læs mere

Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet

Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet Kapitel 1 - Baggrund og rammer for arbejdet... 5 1.1. Baggrunden for nedsættelse af arbejdsgruppen... 5 1.2. Arbejdsgruppens kommissorium... 6 1.3. Arbejdsgruppens medlemmer og sekretariat m.v... 7 1.4.

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. og 21. november 2010 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. og 21. november 2010 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. og 21. november 2010 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK.

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN AF DKF S ROERUDDANNELSE (EPP) OG DKF S INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. Side 1 af 5 Samarbejdsaftale

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mads Emil Petersen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 12. november 2012 Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at Danmark har et robust og omkostningseffektivt

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar.

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [skriv fondens navn] Fondens hjemsted er [Skriv hjemstedskommunen for fonden].

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [skriv fondens navn] Fondens hjemsted er [Skriv hjemstedskommunen for fonden]. Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [skriv fondens navn] Navn og hjemsted 1 Fondens navn er [Skriv navnet på fonden]. Fondens hjemsted er [Skriv hjemstedskommunen for fonden]. Fonden er stiftet af

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Landsseminar 9. maj 2015. v/adm. direktør Kim Høgh

Landsseminar 9. maj 2015. v/adm. direktør Kim Høgh Landsseminar 9. maj 2015 v/adm. direktør Kim Høgh Status på politik og strategiproces juni/juli 2014 September Hovedbestyrelsesmøde Oktober Regionsmøder November Frivilligråd December Hovedbestyrelsesmøde

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Kursusprogram Efterår 2014

Kursusprogram Efterår 2014 Kursusprogram Efterår 2014 Introduktion til bisidderservice Kurset handler om at være bisidder for andre, der har behov for støtte, hjælp og tryghed i mødet med myndigheder, institutioner og organisationer.

Læs mere

PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen

PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen Handleplan 2010 Udmøntning af Strategiplan 2012 for PRIMO Danmark Risikoledelse skaber bedre grundlag for beslutninger

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver og mission... 3 3. Vision... 4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen,

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

FRIVILLIG VI SKABER DEN ROBUSTE BORGER. Tema om forebyggelse. DRB e. = DRS a. + DRB o. Bevidst sikkerhedskultur. Lokal forebyggelseskoordinator

FRIVILLIG VI SKABER DEN ROBUSTE BORGER. Tema om forebyggelse. DRB e. = DRS a. + DRB o. Bevidst sikkerhedskultur. Lokal forebyggelseskoordinator FRIVILLIG Tema om forebyggelse DRB e + DRB o = DRS a Bevidst sikkerhedskultur i Kolding VI SKABER DEN ROBUSTE BORGER Lokal forebyggelseskoordinator i Roskilde FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere