RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN"

Transkript

1 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder Beredskabsforbundets mission Beredskabsforbundets vision Strategiske indsatsområder Mål og resultatkrav Organisation, foreningsmæssigt ståsted for frivillige i redningsberedskabet Information og hvervning Uddannelse Støtteopgaver Mål 2.1. Organisation, foreningsmæssigt ståsted for frivillige i redningsberedskabet Resultatkrav 1.1. Deltagelse i en arbejdsgruppe vedrørende styrkelse af den kommunale frivilliganvendelse Resultatkrav 1.2. Samarbejdsaftaler med kommuner Resultatkrav 1.3. Hvervning af frivillige til Beredskabsstyrelsen Hedehusene Resultatkrav 1.4. Temadag for frivillige ledere 2.2 Information og hvervning Resultatkrav 2.1. Udgivelse af bladet Beredskab og Beredskabsforbundets Nyhedsbrev Resultatkrav 2.2. Etablering af Råd for Frivillig Forebyggelse, Information og Hvervning Resultatkrav 2.3. Lokale informations- og hverveinitiativer Resultatkrav 2.4. Udbredelse af fyrværkerikampagne i samarbejde med Hjemmeværnet 2.3 Uddannelse Resultatkrav 3.1. Befolkningskurser i førstehjælp Resultatkrav 3.2. Befolkningskurser i elementær brandbekæmpelse Resultatkrav 3.3. Forebyggelsesuddannelse for kommunale frivillige Resultatkrav 3.4. Befolkningsuddannelse i forebyggelse Resultatkrav 3.5. Etablering af ny faglig lederuddannelse for Beredskabsforbundets ledere 11 Resultatkrav 3.6. Temadage for nyvalgte beredskabskommissionsmedlemmer Støtteopgaver Resultatkrav 4.1. Opfølgning på Beredskabsforbundets finanslovsbevilling contra opgaver 3. Kontraktperiode, genforhandling og afrapportering

3 1. Indledning Det fremgår af Forsvarsministeriets og Beredskabsforbundets rammeaftale 1, stk. 2, at Beredskabsforbundet skal indgå en aftale med Beredskabsstyrelsen om de konkrete opgaver, som Beredskabsforbundet løser for det statslige redningsberedskab. Denne kontrakt omhandler de opgaver, som Beredskabsforbundet varetager i henhold til rammeaftalen, herunder opgaver, som Beredskabsforbundet løser for det statslige redningsberedskab. Kontrakten dækker ikke øvrige opgaver, som Beredskabsforbundet måtte påtage sig Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder Beredskabsforbundets mission Vores mission er at repræsentere de frivillige i det danske redningsberedskab. Vi er en frivillig organisation, der arbejder uegennyttigt til samfundets fordel. Vi skaber tryghed gennem hjælp, forebyggelse, information og uddannelse. Vi er foreningsmæssigt ståsted for de frivillige og fremmer frivilligtanken i samfundet Beredskabsforbundets vision At skabe øget tryghed i samfundet Strategiske indsatsområder For at realisere Beredskabsforbundets mission og vision fastlægges følgende strategiske indsatsområder: Der skal ske en øget nyttiggørelse af de frivilliges potentiale bl.a. gennem samarbejdsaftaler med kommunerne, gennem frivilliges deltagelse i kommunernes beredskabskommissioner samt gennem oprettelse af forbundskredse i alle kommuner. Beredskabsforbundet skal arbejde for, at såvel nye frivillige som frivillige i redningsberedskabet, der hidtil ikke har været medlemmer af forbundet, hverves som medlemmer. Der etableres jævnlig kontakt til organisationer og myndigheder m.v. på beredskabsområdet, således at der er en dialog mellem Beredskabsforbundets landsforbund og landsdækkende interessenter på beredskabsområdet. Beredskabsforbundet skal som en fremtrædende repræsentant for de frivillige i redningsberedskabet i højere grad fokusere på nødvendigheden af at have befolkningens opbakning og større politisk bevågenhed på brand, redning og miljø inden for frivilligområdet. Informationsopgaverne skal løses gennem mødevirksomhed, udstillinger, arrangementer, kampagner, bladet Beredskab og hjemmesider på Internettet. Uddannelse af befolkningen skal primært ske gennem befolkningsuddannelserne i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse og dertil relaterede emner, herunder hjertestarter. Beredskabsforbundet skal medvirke til udvikling og iværksættelse af en uddannelse af frivillige i redningsberedskabet med fokus på forebyggelse såvel som en ny befolkningsuddannelse i forebyggelse.

4 Beredskabsforbundet skal kunne forestå uddannelse af frivillige i det kommunale redningsberedskab efter aftale med de kommunalbestyrelser, der måtte ønske dette Mål og resultatkrav Beredskabsforbundet har i overensstemmelse med sin mission 3 eksternt rettede opgaver: at være foreningsmæssigt ståsted for de frivillige i det statslige og kommunale redningsberedskab, som ønsker at være medlemmer af forbundet, at øge trygheden i samfundet ved at informere befolkningen, de frivillige i redningsberedskabet og beredskabsmyndigheder om nyt vedr. beredskab og forebyggelse, og at gennemføre relevante befolkningsuddannelser, herunder i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, samt i dertil relaterede emner, herunder hjertestarter, og at forestå frivilliguddannelsen i samarbejde med det kommunale redningsberedskab i henhold til en indgået samarbejdsaftale herom med den pågældende kommunalbestyrelse, samt i at indgå i arbejdet med udvikling og iværksættelse af en ny befolkningsuddannelse med fokus på forebyggelse. Beredskabsforbundets kortsigtede styringsgrundlag udgøres af resultatkontrakten. Kravene i resultatkontrakten er udtryk for, hvad Beredskabsforbundet på kort sigt skal opnå for at have de rette forudsætninger for at kunne virkeliggøre forbundets vision og sikre, at forbundet udvikler sin opgavevaretagelse i overensstemmelse med forbundets mission Organisation, foreningsmæssigt ståsted for frivillige i redningsberedskabet Det er Beredskabsforbundets mål at fastholde og udvide interessen for at være frivillig. Beredskabsforbundet vil som de frivilliges foreningsmæssige ståsted arbejde for, at der skal ske en øget nyttiggørelse af de frivilliges potentiale for redningsberedskabet, således de indgår som en operativ del af beredskabet. Dette skal ske ved, at forbundet spiller en aktiv og positiv rolle gennem dialog med kommuner, interesseorganisationer og myndigheder. Endelig vil forbundet bidrage til det sociale sammenhold mellem medlemmerne for derigennem at fastholde interessen for at være frivillig. Endvidere er det Beredskabsforbundets mål, at alle frivillige i det statslige og kommunale redningsberedskab bliver medlemmer af Beredskabsforbundet, samt at de frivillige og deres ledere skal være aktive og veluddannede Information og hvervning Det er Beredskabsforbundets mål, sammen med andre organisationer og myndighederne på beredskabsområdet, aktivt at medvirke til at udbrede befolkningens kendskab til beredskab og forebyggelse, at orientere frivillige og ansatte i redningsberedskabet samt politikere og myndigheder på centralt, regionalt og lokalt niveau om, hvad der foregår på beredskabsområdet i Danmark, herunder om nye tiltag, nyt materiel, uddannelse m.v. Orienteringen sker bl.a. gennem udgivelse af bladet "Beredskab" og Beredskabsforbundets nyhedsbrev. Bladet Beredskab udsendes til frivillige i redningsberedskabet, Beredskabsforbundets personlige medlemmer og til alle landets kommuner, herunder borgmestre og beredskabschefer. Beredskabsforbundets nyhedsbrev udsendes til alle, der abonnerer på det. Endelig udsender Beredskabsforbundet relevant informationsmateriale til forbundets kredse og regioner samt til relevante myndigheder. Det er Beredskabsforbundets mål, at størstedelen af den danske befolkning skal have et godt

5 kendskab til redningsberedskabet i Danmark og Beredskabsforbundet. Det er endvidere Beredskabsforbundets mål - sammen med Beredskabsstyrelsen - at medvirke til hvervning af frivillige samt øge anvendelsen af frivillige. Beredskabsforbundet vil, såvel ved fortsat samarbejde med de to DFI'er ved Beredskabsstyrelsens centre som ved deltagelse i Frivilligkontaktudvalget og Beredskabskontaktudvalget, være med til at udvikle de områder, hvor frivillige kan engagere sig i redningsberedskabet på centralt eller regionalt niveau Uddannelse Det er Beredskabsforbundets mål at motivere befolkningen til uddannelse i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse og dertil relaterede emner, herunder hjertestarter, samt at medvirke til gennemførelse af sådanne uddannelser. Beredskabsforbundets befolkningskurser i førstehjælp tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med retningslinjer og anvisninger fra Dansk Førstehjælpsråd, og forbundets førstehjælpsinstruktører er uddannede efter anvisningerne fra Dansk Førstehjælpsråd. Beredskabsforbundet vil arbejde for, at der er det rette antal instruktører til rådighed, som opfylder de stillede krav til uddannelse og ajourføring heraf. Beredskabsforbundet har desuden som mål at kunne forestå uddannelsen af frivillige i det kommunale redningsberedskab i samarbejde med de kommunalbestyrelser, der måtte ønske dette. Beredskabsforbundets mål er at deltage i udviklingen og iværksættelsen af hhv. en uddannelse for frivillige i redningsberedskabet og en ny befolkningsuddannelse med fokus på forebyggelse Støtteopgaver Udover de 3 eksternt rettede produkter varetager Beredskabsforbundet også internt rettede støtteopgaver. Opgaverne omfatter Beredskabsforbundets varetagelse af hjælpefunktioner og generel ledelse og administration, primært opgaver vedrørende økonomi, personale, IT og intern service. Det er Beredskabsforbundets mål, at sagsbehandlingen skal være hurtig og effektiv, samt at brugerne af landskontoret skal have en serviceorienteret og kvalificeret betjening Mål Inden for hvert af disse områder har Beredskabsforbundet udarbejdet mål for udviklingen.

6 2.1. Organisation, foreningsmæssigt ståsted for frivillige i redningsberedskabet Resultatkrav 1.1. Deltagelse i en arbejdsgruppe vedrørende styrkelse af den kommunale frivilliganvendelse Beredskabsforbundet skal deltage i en arbejdsgruppe, der nedsættes af Beredskabsstyrelsen, med henblik på at sikre, at vilkårene for udbetaling af tilskud via enhedstimebetalingssystemet, og optagelse på Beredskabsstyrelsens kurser afspejler ønsket om en styrket sammenhæng mellem den frivilliges uddannelse, funktion og opgaver i det kommunale redningsberedskab. Det fremgår af AG FRIVUN s anbefaling D, at det anbefales at tilføre midler til enhedstimebetalingen med henblik på at styrke kommunernes incitament til anvendelse af frivillige i løsningen af såvel operative som forebyggende opgaver, og at der i den forbindelse nedsættes foranstående arbejdsgruppe. Med henvisning til Forsvarsministeriets og Beredskabsstyrelsens tilkendegivne synspunkter om det ønskelige, i at Beredskabsforbundet øger fokus på forebyggende opgaver og med henvisning til Beredskabsforbundets vedtægters formål vedrørende uddannelse af frivillige, bør Beredskabsforbundet deltage aktivt i arbejdsgruppen. Opgøres simpelt: Opfyldt/ikke opfyldt. Resultatkrav 1.2. Samarbejdsaftaler med kommuner Beredskabsforbundet skal understøtte kommunernes anvendelse af frivillige i redningsberedskabet ved fastholdelse/indgåelse eller fornyelse af samarbejdsaftaler om administration, uddannelse m.v. af kommunernes frivillige. Beredskabsforbundet har i 2009 gennemført et regionalt/kredsbaseret arbejde målrettet mod fastholdelse/indgåelse eller fornyelse af samarbejdsaftale mellem den enkelte kommune og Beredskabsforbundets kreds i den pågældende kommune, således at der ultimo 2009 er 45 samarbejdsaftaler. Dette arbejde videreføres i Ved udgangen af 2010 skal Beredskabsforbundet have fastholdt/øget antallet af samarbejdsaftaler med kommunerne. Målet opgøres i antal kommuner, der i alt er indgået samarbejdsaftale med ved udgangen af A. under 41 samarbejdsaftaler med kommunerne: 0 %. B samarbejdsaftaler med kommunerne: 50 % C. 46 samarbejdsaftaler med kommunerne: 75 %. D. 47 samarbejdsaftaler med kommunerne og derover: 100 %.

7 Resultatkrav 1.3. Hvervning af frivillige til Beredskabsstyrelsen Hedehusene Beredskabsforbundet skal i samarbejde med Beredskabsstyrelsen Hedehusene i 2010 gennemføre hvervekampagne målrettet nye frivillige til centeret i Hedehusene. Beredskabsstyrelsen Hedehusene og Beredskabsforbundet har i 2009 udarbejdet en plan for en fælles hvervekampagne til gennemførelse i Ved udgangen af 2010 skal den fælles hvervekampagne være gennemført. Opgøres simpelt: Opfyldt/ikke opfyldt. Resultatkrav 1.4. Temadag for frivillige ledere Beredskabsforbundet afholder i november 2010 to temadage for kredsledere henholdsvis øst og vest for Storebælt. Med henblik på at skabe ejerskab til opgaverne i organisationen afholder forbundet 2 temadage for frivillige ledere. Emnerne på temadagene skal være information med særlig fokus på forebyggelse som ny opgave i redningsberedskabet. På temadagene skal kredsenes ledende medlemmer orienteres om og søges inddraget i Beredskabsforbundet aktuelle opgaver med information og forebyggelse, herunder råd for frivillig forebyggelse, information og hvervning, forebyggelsesuddannelsen og befolkningsuddannelse. Afholdelse af 2 temadage i november Afholdelse af temadag ØST: 50 % Afholdelse af temadag VEST: 50 %

8 2.2 Information og hvervning Resultatkrav 2.1. Udgivelse af bladet Beredskab og Beredskabsforbundets Nyhedsbrev Beredskabsforbundet skal udgive bladet Beredskab 6 gange om året og Beredskabsforbundets Nyhedsbrev 12 gange årligt. Bladet Beredskab opgøres i % af antal udsendelser (1 udsendelse = 8,33 %). Beredskabsforbundets Nyhedsbrev opgøres i % af antal udsendelser (1 udsendelse = 4,15 %). Resultatkrav 2.2. Etablering af Råd for Frivillig Forebyggelse, Information og Hvervning Beredskabsforbundet skal medvirke til etableringen af et Råd for Frivillig Forebyggelse, Information og Hvervning. Jf. AG FRIVUN s anbefaling C, tager Beredskabsstyrelsen initiativ til, at der etableres et bredt sammensat Råd for Frivillig Forebyggelse, Information og Hvervning, som under formandskab af Beredskabsforbundet desuden skal bestå af Beredskabsstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer m.fl. Beredskabsforbundet skal endvidere varetage sekretariatsfunktionen. Rådets arbejde afrapporteres i en rapport, der forelægges Frivilligkontaktudvalget. Beredskabsforbundet skal udarbejde en årlig rapport over status for rådets initiativer inden Opgøres simpelt i form af en årlig rapport: Opfyldt/ikke opfyldt. For 2010 vedrører rapporten etableringen af rådet.

9 Resultatkrav 2.3. Lokale informations- og hverveinitiativer Beredskabsforbundets kredse skal i 2010 gennemføre lokale informations- og hverveinitiativer i samarbejde med det lokale redningsberedskab. Beredskabsforbundets lokale information samt hverveinitiativer i samarbejde med det lokale redningsberedskab udpeges i 2010 som fokusområde. Der afsættes ca. 0,5 mio. til formålet. Med udgangen af 2010 skal der udarbejdes en rapport, der beskriver antallet af gennemførte informations- og hverveaktiviteter, initiativernes geografiske spredning, beskrivelse og indhold af initiativet og det enkelte initiativs økonomi, som fremsendes til Beredskabsstyrelsen. Opfyldt/ ikke opfyldt. Resultatkrav 2.4. Udbredelse af fyrværkerikampagne i samarbejde med Hjemmeværnet Beredskabsforbundet skal i samarbejde med Hjemmeværnet udbrede kendskabet til det fælles koncept til fyrværkerikampagne, der blev udarbejdet i Det skal ske ved at rette henvendelse til 15 kredse og 15 beredskabschefer/ kommuner om gennemførelse af lokale fyrværkeriorienteringer/- demonstrationer. Beredskabsforbundet og Hjemmeværnet udarbejdede i 2009 et koncept til en kampagne til forebyggelse af fyrværkeriskader. I 2010 skal kendskabet til kampagnen udbredes til folkeskoler med overbygning via forbundets kredse. Med udgangen af august 2010 skal konceptet og tilhørende materiale være formidlet ud til alle kredse, så der i december kan afvikles lokale fælles fyrværkeriorientering/-demonstration i samarbejde mellem Beredskabsforbundet, det kommunale redningsberedskab og Hjemmeværnet. Opgøres procentuelt i antallet af henvendelser.

10 2.3 Uddannelse Resultatkrav 3.1. Befolkningskurser i førstehjælp Beredskabsforbundet skal i 2010 afholde kurser i førstehjælp på mellemniveau for personer svarende til elevtimer I 2010 anvendes der kr. 4 mio. til befolkningsuddannelse i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Beredskabsforbundet opkræver desuden et administrationsgebyr på 125 kr. pr. kursusdeltager i førstehjælp, svarende til 1,3 mio. kr. I alt kan der afholdes befolkningsuddannelse svarende til en udgift på i alt 5,1 mio. kr. Opgøres procentuelt i antal udstedte kursusbeviser (mellemniveau) af Resultatkrav 3.2. Befolkningskurser i elementær brandbekæmpelse Beredskabsforbundet skal i 2010 afholde kurser i elementær brandbekæmpelse for 650 personer svarende til elevtimer. I 2010 anvendes der kr. 4 mio. til befolkningsuddannelse i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Beredskabsforbundet opkræver desuden et administrationsgebyr på 50 kr. pr. kursusdeltager i elementær brandbekæmpelse, svarende til I alt kan der afholdes kurser i elementær brandbekæmpelse svarende til en udgift på kr. Opgøres procentuelt i antal udstedte kursusbeviser af 650.

11 Resultatkrav 3.3. Forebyggelsesuddannelse for kommunale frivillige Beredskabsforbundet skal deltage i en arbejdsgruppe under Beredskabsstyrelsen, som skal udvikle og iværksætte en uddannelse for frivillige i redningsberedskabet med fokus på forebyggelse. Aktiviteten har sin baggrund i AG FRIVUN s anbefaling A, hvorefter der skal etableres en formidlingsuddannelse inden for forebyggelse. Uddannelsen skal styrke de kommunale frivilliges kompetencer til at indgå i lokale forebyggelseskampagner og -aktiviteter målrettet borgere, herunder bl.a. særlige risikogrupper, eller virksomheder og offentlige institutioner. Det anbefales, at uddannelsen skal indgå som en ny uddannelse, der vil kunne få tilskud via enhedstimebetalingen. Der nedsættes en arbejdsgruppe under Beredskabsstyrelsen med deltagelse af bl.a. Beredskabsforbundet, Kommunernes Landsforening og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer med henblik på at udvikle og iværksætte uddannelsen, herunder nærmere at identificere opgaver på forebyggelsesområdet, som de kommunale frivillige hensigtsmæssigt vil kunne varetage. Med udgangen af 2010 skal arbejdsgruppen have udarbejdet udkast til ny forebyggelsesuddannelse målrettet kommunale frivillige. Beredskabsforbundets målopfyldelse er, at forbundet deltager i arbejdsgruppen. Opgøres simpelt: Opfyldt/ikke opfyldt.

12 Resultatkrav 3.4. Befolkningsuddannelse i forebyggelse Beredskabsforbundet skal deltage i arbejdet med at udvikle en ny befolkningsuddannelse, jf. nedenfor, ved at rekruttere 15 instruktører til det første kursus for undervisere/ instruktører i den nye befolkningsuddannelse. Beredskabsforbundet skal deltage i en arbejdsgruppe under Beredskabsstyrelsen, som skal udvikle en ny befolkningsuddannelse med fokus på den enkelte borgers selvhjulpenhed i form af at undgå ulykker i dagligdagen samtidig med, at den hidtidige befolkningsuddannelse i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp nedlægges. Centrale elementer herfra vil kunne indgå i den nye uddannelse. Aktiviteten har sin baggrund i AG FRIVUN s anbefaling B, hvorefter det anbefales, at den nye befolkningsuddannelse gennemføres ulønnet af frivillige instruktører, og at Beredskabsforbundet administrerer ordningen. Uddannelsen skal være gratis for den enkelte borger. På initiativ af Beredskabsstyrelsen nedsættes der en arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. Beredskabsforbundet, Kommunernes Landsforening og Foreningen af Kommunale beredskabschefer med henblik på at udvikle og iværksætte uddannelsen, herunder overveje behovet for instruktøruddannelse. Med udgangen af 2010 skal de første instruktører i den nye befolkningsuddannelse i forebyggelse være uddannet. A instruktører er rekrutteret til den ny befolkningsuddannelse: 50 %. B. 15 instruktører er rekrutteret til den ny befolkningsuddannelse: 100 %.

13 Resultatkrav 3.5. Etablering af ny faglig lederuddannelse for Beredskabsforbundets ledere Beredskabsforbundet skal i 2010 etablere og afvikle en ny faglig lederuddannelse for Beredskabsforbundets ledere. Den nye lederuddannelse skal tilrettelægges som et e-learningsmodul kombineret med et internatkursus. Uddannelsen skal laves i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, som stiller konferencesystemet Maratec til rådighed. Det skal desuden fastlægges, hvorledes uddannelsen finansieres. Uddannelsens faglige indhold skal revurderes, og der skal udarbejdes nyt undervisningsmateriale til brug ved e-learning. 1. kursus afholdes inden udgangen af 1. halvår 2. kursus afholdes inden udgangen af 2. halvår Fastlæggelse af finansiering 25 % Udarbejdelse af kursusmateriale 25 % Afholdelse af 1. kursus 25 % Afholdelse af 2. kursus 25 % Resultatkrav 3.6. Temadage for nyvalgte beredskabskommissionsmedlemmer Beredskabsforbundet skal i 2010 invitere nyvalgte beredskabskommissionsmedlemmer til en temadag om anvendelse af de frivillige. Målsætningen er, at de respektive beredskabskommissioner får tilbudt information om regler og nytteværdien af at anvende frivillige lokalt. Invitationer til møderne skal være udsendt til interessenterne inden udgangen af marts måned. Møderne skal være gennemført inden sommerferien. Udsendt invitation, øst for Storebælt: 25 % Udsendt invitation, vest for Storebælt: 25 % Afholdt møde øst for Storebælt: 25 % Afholdt møde vest for Storebælt: 25 %

14 2.4. Støtteopgaver Resultatkrav 4.1. Opfølgning på Beredskabsforbundets finanslovsbevilling contra opgaver Beredskabsforbundet skal følge op på anvendelsen af forbundets samlede finanslovsbevilling, herunder de ekstra tilførte ressourcer, som forbundet blev tildelt som led i den politiske aftale om redningsberedskabet efter For at sikre at forsvarsministeren, jf. aftalen om redningsberedskabet efter 2006, årligt kan afrapportere til forligspartierne om aftalens implementering, skal forbundet i øvrigt tilrettelægge sin ressourceanvendelse og opfølgning således, at forbundet hvert år omkring årsskiftet i forbindelse med den årlige afrapportering af resultatkontrakten, redegør for hvilke opgaver og udgifter, der afholdes af finanslovsbevillingen, herunder anvendelsen af de ekstra ressourcer. Følgende fremgår af den politiske aftale om redningsberedskabet: Med henblik på at fastholde og nyttiggøre frivillige med en beredskabsfaglig uddannelse tilføres Beredskabsforbundets bevilling ca. 1 mio. kr. årlig. Endvidere tilføres Beredskabsforbundet 0,5 mio. kr., der øremærkes til oplysning af befolkningen om redningsberedskabet. Ifølge aftalen skal der endvidere udarbejdes en årlig redegørelse om aftalens implementering, som danner grundlag for en drøftelse mellem forligspartierne. Udover det af Rigsrevisionen godkendte eksterne regnskab, der er indeholdt i Beredskabsforbundets årsrapport, sker rapporteringen for samlet finanslovsbevilling i forbindelse med endelig afrapportering af resultatkontrakt 2010.

15 3. Kontraktperiode, genforhandling og afrapportering Kontrakten træder i kraft 1. januar 2010 og er gældende 1 år. Resultatkravene er bindende for et år af gangen og skal genforhandles inden udgangen af Kontrakten bortfalder, såfremt den til grund liggende rammeaftale mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsforbundet i mellemtiden opsiges, eller såfremt de bevilgende myndigheder ikke godkender statstilskuddet til forbundet i det forudsatte omfang. Beredskabsforbundet rapporterer til Beredskabsstyrelsen om opfyldelse af kontraktens resultatkrav (og status for initiativområderne). Det skal således fremgå, om forbundet i det forudsatte omfang og inden for de forudsatte tidsrammer opfylder/forventer at opfylde/har opfyldt de opstillede resultatmål. Afrapportering af status for opfølgning af resultatmålene finder sted i forbindelse med Beredskabsforbundets bidrag til rammeredegørelser i april, august og november måned. Den endelige afrapportering, herunder på initiativområder, sker i forbundets årsberetning. Beredskabsforbundet, den Landschef Bent Mortensen Præsident Bjarne Laustsen Beredskabsstyrelsen, den Direktør Frederik Schydt

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet Capacent Indhold Summary 1 1. Indledning 7 1.1 Baggrund 7 1.2 Analysens formål 7 1.3 Metode 10 1.4 Frivilligbegrebet i redningsberedskabet 10 2. Baggrund 12 3. Beredskabsstyrelsens frivilligområde 15 3.1

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLD APRIL 2005

ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLD APRIL 2005 INDHOLD Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: +45 45 90 60 00 Fax: +45 45 90 60 60 E-mail: brs@beredskabsstyrelsen.dk www.beredskabsstyrelsen.dk Årsrapport 2004 B: 2099-ØKO/2005 ISSN: 1600-1354 ISBN: 87-91133-97-1

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Redaktion Embedslægevæsenets Årsrapportgruppe og Sekretariatet i Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 1 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk kommunalreformen de politiske aftaler Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

National Sårbarhedsrapport 2008

National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Indhold. 0. Introduktion

Indhold. 0. Introduktion 1 Indhold 0. Introduktion 2 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for DAM 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik (DAM). DAM er en selvejende institution,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad Januar 2009 december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner SAMARBEJDSAFTALEN 2011 Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Samarbejdsaftalen 2011 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere