RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN"

Transkript

1 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder Beredskabsforbundets mission Beredskabsforbundets vision Strategiske indsatsområder Mål og resultatkrav Organisation, foreningsmæssigt ståsted for frivillige i redningsberedskabet Information og hvervning Uddannelse Støtteopgaver Mål 2.1. Organisation, foreningsmæssigt ståsted for frivillige i redningsberedskabet Resultatkrav 1.1. Deltagelse i en arbejdsgruppe vedrørende styrkelse af den kommunale frivilliganvendelse Resultatkrav 1.2. Samarbejdsaftaler med kommuner Resultatkrav 1.3. Hvervning af frivillige til Beredskabsstyrelsen Hedehusene Resultatkrav 1.4. Temadag for frivillige ledere 2.2 Information og hvervning Resultatkrav 2.1. Udgivelse af bladet Beredskab og Beredskabsforbundets Nyhedsbrev Resultatkrav 2.2. Etablering af Råd for Frivillig Forebyggelse, Information og Hvervning Resultatkrav 2.3. Lokale informations- og hverveinitiativer Resultatkrav 2.4. Udbredelse af fyrværkerikampagne i samarbejde med Hjemmeværnet 2.3 Uddannelse Resultatkrav 3.1. Befolkningskurser i førstehjælp Resultatkrav 3.2. Befolkningskurser i elementær brandbekæmpelse Resultatkrav 3.3. Forebyggelsesuddannelse for kommunale frivillige Resultatkrav 3.4. Befolkningsuddannelse i forebyggelse Resultatkrav 3.5. Etablering af ny faglig lederuddannelse for Beredskabsforbundets ledere 11 Resultatkrav 3.6. Temadage for nyvalgte beredskabskommissionsmedlemmer Støtteopgaver Resultatkrav 4.1. Opfølgning på Beredskabsforbundets finanslovsbevilling contra opgaver 3. Kontraktperiode, genforhandling og afrapportering

3 1. Indledning Det fremgår af Forsvarsministeriets og Beredskabsforbundets rammeaftale 1, stk. 2, at Beredskabsforbundet skal indgå en aftale med Beredskabsstyrelsen om de konkrete opgaver, som Beredskabsforbundet løser for det statslige redningsberedskab. Denne kontrakt omhandler de opgaver, som Beredskabsforbundet varetager i henhold til rammeaftalen, herunder opgaver, som Beredskabsforbundet løser for det statslige redningsberedskab. Kontrakten dækker ikke øvrige opgaver, som Beredskabsforbundet måtte påtage sig Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder Beredskabsforbundets mission Vores mission er at repræsentere de frivillige i det danske redningsberedskab. Vi er en frivillig organisation, der arbejder uegennyttigt til samfundets fordel. Vi skaber tryghed gennem hjælp, forebyggelse, information og uddannelse. Vi er foreningsmæssigt ståsted for de frivillige og fremmer frivilligtanken i samfundet Beredskabsforbundets vision At skabe øget tryghed i samfundet Strategiske indsatsområder For at realisere Beredskabsforbundets mission og vision fastlægges følgende strategiske indsatsområder: Der skal ske en øget nyttiggørelse af de frivilliges potentiale bl.a. gennem samarbejdsaftaler med kommunerne, gennem frivilliges deltagelse i kommunernes beredskabskommissioner samt gennem oprettelse af forbundskredse i alle kommuner. Beredskabsforbundet skal arbejde for, at såvel nye frivillige som frivillige i redningsberedskabet, der hidtil ikke har været medlemmer af forbundet, hverves som medlemmer. Der etableres jævnlig kontakt til organisationer og myndigheder m.v. på beredskabsområdet, således at der er en dialog mellem Beredskabsforbundets landsforbund og landsdækkende interessenter på beredskabsområdet. Beredskabsforbundet skal som en fremtrædende repræsentant for de frivillige i redningsberedskabet i højere grad fokusere på nødvendigheden af at have befolkningens opbakning og større politisk bevågenhed på brand, redning og miljø inden for frivilligområdet. Informationsopgaverne skal løses gennem mødevirksomhed, udstillinger, arrangementer, kampagner, bladet Beredskab og hjemmesider på Internettet. Uddannelse af befolkningen skal primært ske gennem befolkningsuddannelserne i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse og dertil relaterede emner, herunder hjertestarter. Beredskabsforbundet skal medvirke til udvikling og iværksættelse af en uddannelse af frivillige i redningsberedskabet med fokus på forebyggelse såvel som en ny befolkningsuddannelse i forebyggelse.

4 Beredskabsforbundet skal kunne forestå uddannelse af frivillige i det kommunale redningsberedskab efter aftale med de kommunalbestyrelser, der måtte ønske dette Mål og resultatkrav Beredskabsforbundet har i overensstemmelse med sin mission 3 eksternt rettede opgaver: at være foreningsmæssigt ståsted for de frivillige i det statslige og kommunale redningsberedskab, som ønsker at være medlemmer af forbundet, at øge trygheden i samfundet ved at informere befolkningen, de frivillige i redningsberedskabet og beredskabsmyndigheder om nyt vedr. beredskab og forebyggelse, og at gennemføre relevante befolkningsuddannelser, herunder i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, samt i dertil relaterede emner, herunder hjertestarter, og at forestå frivilliguddannelsen i samarbejde med det kommunale redningsberedskab i henhold til en indgået samarbejdsaftale herom med den pågældende kommunalbestyrelse, samt i at indgå i arbejdet med udvikling og iværksættelse af en ny befolkningsuddannelse med fokus på forebyggelse. Beredskabsforbundets kortsigtede styringsgrundlag udgøres af resultatkontrakten. Kravene i resultatkontrakten er udtryk for, hvad Beredskabsforbundet på kort sigt skal opnå for at have de rette forudsætninger for at kunne virkeliggøre forbundets vision og sikre, at forbundet udvikler sin opgavevaretagelse i overensstemmelse med forbundets mission Organisation, foreningsmæssigt ståsted for frivillige i redningsberedskabet Det er Beredskabsforbundets mål at fastholde og udvide interessen for at være frivillig. Beredskabsforbundet vil som de frivilliges foreningsmæssige ståsted arbejde for, at der skal ske en øget nyttiggørelse af de frivilliges potentiale for redningsberedskabet, således de indgår som en operativ del af beredskabet. Dette skal ske ved, at forbundet spiller en aktiv og positiv rolle gennem dialog med kommuner, interesseorganisationer og myndigheder. Endelig vil forbundet bidrage til det sociale sammenhold mellem medlemmerne for derigennem at fastholde interessen for at være frivillig. Endvidere er det Beredskabsforbundets mål, at alle frivillige i det statslige og kommunale redningsberedskab bliver medlemmer af Beredskabsforbundet, samt at de frivillige og deres ledere skal være aktive og veluddannede Information og hvervning Det er Beredskabsforbundets mål, sammen med andre organisationer og myndighederne på beredskabsområdet, aktivt at medvirke til at udbrede befolkningens kendskab til beredskab og forebyggelse, at orientere frivillige og ansatte i redningsberedskabet samt politikere og myndigheder på centralt, regionalt og lokalt niveau om, hvad der foregår på beredskabsområdet i Danmark, herunder om nye tiltag, nyt materiel, uddannelse m.v. Orienteringen sker bl.a. gennem udgivelse af bladet "Beredskab" og Beredskabsforbundets nyhedsbrev. Bladet Beredskab udsendes til frivillige i redningsberedskabet, Beredskabsforbundets personlige medlemmer og til alle landets kommuner, herunder borgmestre og beredskabschefer. Beredskabsforbundets nyhedsbrev udsendes til alle, der abonnerer på det. Endelig udsender Beredskabsforbundet relevant informationsmateriale til forbundets kredse og regioner samt til relevante myndigheder. Det er Beredskabsforbundets mål, at størstedelen af den danske befolkning skal have et godt

5 kendskab til redningsberedskabet i Danmark og Beredskabsforbundet. Det er endvidere Beredskabsforbundets mål - sammen med Beredskabsstyrelsen - at medvirke til hvervning af frivillige samt øge anvendelsen af frivillige. Beredskabsforbundet vil, såvel ved fortsat samarbejde med de to DFI'er ved Beredskabsstyrelsens centre som ved deltagelse i Frivilligkontaktudvalget og Beredskabskontaktudvalget, være med til at udvikle de områder, hvor frivillige kan engagere sig i redningsberedskabet på centralt eller regionalt niveau Uddannelse Det er Beredskabsforbundets mål at motivere befolkningen til uddannelse i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse og dertil relaterede emner, herunder hjertestarter, samt at medvirke til gennemførelse af sådanne uddannelser. Beredskabsforbundets befolkningskurser i førstehjælp tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med retningslinjer og anvisninger fra Dansk Førstehjælpsråd, og forbundets førstehjælpsinstruktører er uddannede efter anvisningerne fra Dansk Førstehjælpsråd. Beredskabsforbundet vil arbejde for, at der er det rette antal instruktører til rådighed, som opfylder de stillede krav til uddannelse og ajourføring heraf. Beredskabsforbundet har desuden som mål at kunne forestå uddannelsen af frivillige i det kommunale redningsberedskab i samarbejde med de kommunalbestyrelser, der måtte ønske dette. Beredskabsforbundets mål er at deltage i udviklingen og iværksættelsen af hhv. en uddannelse for frivillige i redningsberedskabet og en ny befolkningsuddannelse med fokus på forebyggelse Støtteopgaver Udover de 3 eksternt rettede produkter varetager Beredskabsforbundet også internt rettede støtteopgaver. Opgaverne omfatter Beredskabsforbundets varetagelse af hjælpefunktioner og generel ledelse og administration, primært opgaver vedrørende økonomi, personale, IT og intern service. Det er Beredskabsforbundets mål, at sagsbehandlingen skal være hurtig og effektiv, samt at brugerne af landskontoret skal have en serviceorienteret og kvalificeret betjening Mål Inden for hvert af disse områder har Beredskabsforbundet udarbejdet mål for udviklingen.

6 2.1. Organisation, foreningsmæssigt ståsted for frivillige i redningsberedskabet Resultatkrav 1.1. Deltagelse i en arbejdsgruppe vedrørende styrkelse af den kommunale frivilliganvendelse Beredskabsforbundet skal deltage i en arbejdsgruppe, der nedsættes af Beredskabsstyrelsen, med henblik på at sikre, at vilkårene for udbetaling af tilskud via enhedstimebetalingssystemet, og optagelse på Beredskabsstyrelsens kurser afspejler ønsket om en styrket sammenhæng mellem den frivilliges uddannelse, funktion og opgaver i det kommunale redningsberedskab. Det fremgår af AG FRIVUN s anbefaling D, at det anbefales at tilføre midler til enhedstimebetalingen med henblik på at styrke kommunernes incitament til anvendelse af frivillige i løsningen af såvel operative som forebyggende opgaver, og at der i den forbindelse nedsættes foranstående arbejdsgruppe. Med henvisning til Forsvarsministeriets og Beredskabsstyrelsens tilkendegivne synspunkter om det ønskelige, i at Beredskabsforbundet øger fokus på forebyggende opgaver og med henvisning til Beredskabsforbundets vedtægters formål vedrørende uddannelse af frivillige, bør Beredskabsforbundet deltage aktivt i arbejdsgruppen. Opgøres simpelt: Opfyldt/ikke opfyldt. Resultatkrav 1.2. Samarbejdsaftaler med kommuner Beredskabsforbundet skal understøtte kommunernes anvendelse af frivillige i redningsberedskabet ved fastholdelse/indgåelse eller fornyelse af samarbejdsaftaler om administration, uddannelse m.v. af kommunernes frivillige. Beredskabsforbundet har i 2009 gennemført et regionalt/kredsbaseret arbejde målrettet mod fastholdelse/indgåelse eller fornyelse af samarbejdsaftale mellem den enkelte kommune og Beredskabsforbundets kreds i den pågældende kommune, således at der ultimo 2009 er 45 samarbejdsaftaler. Dette arbejde videreføres i Ved udgangen af 2010 skal Beredskabsforbundet have fastholdt/øget antallet af samarbejdsaftaler med kommunerne. Målet opgøres i antal kommuner, der i alt er indgået samarbejdsaftale med ved udgangen af A. under 41 samarbejdsaftaler med kommunerne: 0 %. B samarbejdsaftaler med kommunerne: 50 % C. 46 samarbejdsaftaler med kommunerne: 75 %. D. 47 samarbejdsaftaler med kommunerne og derover: 100 %.

7 Resultatkrav 1.3. Hvervning af frivillige til Beredskabsstyrelsen Hedehusene Beredskabsforbundet skal i samarbejde med Beredskabsstyrelsen Hedehusene i 2010 gennemføre hvervekampagne målrettet nye frivillige til centeret i Hedehusene. Beredskabsstyrelsen Hedehusene og Beredskabsforbundet har i 2009 udarbejdet en plan for en fælles hvervekampagne til gennemførelse i Ved udgangen af 2010 skal den fælles hvervekampagne være gennemført. Opgøres simpelt: Opfyldt/ikke opfyldt. Resultatkrav 1.4. Temadag for frivillige ledere Beredskabsforbundet afholder i november 2010 to temadage for kredsledere henholdsvis øst og vest for Storebælt. Med henblik på at skabe ejerskab til opgaverne i organisationen afholder forbundet 2 temadage for frivillige ledere. Emnerne på temadagene skal være information med særlig fokus på forebyggelse som ny opgave i redningsberedskabet. På temadagene skal kredsenes ledende medlemmer orienteres om og søges inddraget i Beredskabsforbundet aktuelle opgaver med information og forebyggelse, herunder råd for frivillig forebyggelse, information og hvervning, forebyggelsesuddannelsen og befolkningsuddannelse. Afholdelse af 2 temadage i november Afholdelse af temadag ØST: 50 % Afholdelse af temadag VEST: 50 %

8 2.2 Information og hvervning Resultatkrav 2.1. Udgivelse af bladet Beredskab og Beredskabsforbundets Nyhedsbrev Beredskabsforbundet skal udgive bladet Beredskab 6 gange om året og Beredskabsforbundets Nyhedsbrev 12 gange årligt. Bladet Beredskab opgøres i % af antal udsendelser (1 udsendelse = 8,33 %). Beredskabsforbundets Nyhedsbrev opgøres i % af antal udsendelser (1 udsendelse = 4,15 %). Resultatkrav 2.2. Etablering af Råd for Frivillig Forebyggelse, Information og Hvervning Beredskabsforbundet skal medvirke til etableringen af et Råd for Frivillig Forebyggelse, Information og Hvervning. Jf. AG FRIVUN s anbefaling C, tager Beredskabsstyrelsen initiativ til, at der etableres et bredt sammensat Råd for Frivillig Forebyggelse, Information og Hvervning, som under formandskab af Beredskabsforbundet desuden skal bestå af Beredskabsstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer m.fl. Beredskabsforbundet skal endvidere varetage sekretariatsfunktionen. Rådets arbejde afrapporteres i en rapport, der forelægges Frivilligkontaktudvalget. Beredskabsforbundet skal udarbejde en årlig rapport over status for rådets initiativer inden Opgøres simpelt i form af en årlig rapport: Opfyldt/ikke opfyldt. For 2010 vedrører rapporten etableringen af rådet.

9 Resultatkrav 2.3. Lokale informations- og hverveinitiativer Beredskabsforbundets kredse skal i 2010 gennemføre lokale informations- og hverveinitiativer i samarbejde med det lokale redningsberedskab. Beredskabsforbundets lokale information samt hverveinitiativer i samarbejde med det lokale redningsberedskab udpeges i 2010 som fokusområde. Der afsættes ca. 0,5 mio. til formålet. Med udgangen af 2010 skal der udarbejdes en rapport, der beskriver antallet af gennemførte informations- og hverveaktiviteter, initiativernes geografiske spredning, beskrivelse og indhold af initiativet og det enkelte initiativs økonomi, som fremsendes til Beredskabsstyrelsen. Opfyldt/ ikke opfyldt. Resultatkrav 2.4. Udbredelse af fyrværkerikampagne i samarbejde med Hjemmeværnet Beredskabsforbundet skal i samarbejde med Hjemmeværnet udbrede kendskabet til det fælles koncept til fyrværkerikampagne, der blev udarbejdet i Det skal ske ved at rette henvendelse til 15 kredse og 15 beredskabschefer/ kommuner om gennemførelse af lokale fyrværkeriorienteringer/- demonstrationer. Beredskabsforbundet og Hjemmeværnet udarbejdede i 2009 et koncept til en kampagne til forebyggelse af fyrværkeriskader. I 2010 skal kendskabet til kampagnen udbredes til folkeskoler med overbygning via forbundets kredse. Med udgangen af august 2010 skal konceptet og tilhørende materiale være formidlet ud til alle kredse, så der i december kan afvikles lokale fælles fyrværkeriorientering/-demonstration i samarbejde mellem Beredskabsforbundet, det kommunale redningsberedskab og Hjemmeværnet. Opgøres procentuelt i antallet af henvendelser.

10 2.3 Uddannelse Resultatkrav 3.1. Befolkningskurser i førstehjælp Beredskabsforbundet skal i 2010 afholde kurser i førstehjælp på mellemniveau for personer svarende til elevtimer I 2010 anvendes der kr. 4 mio. til befolkningsuddannelse i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Beredskabsforbundet opkræver desuden et administrationsgebyr på 125 kr. pr. kursusdeltager i førstehjælp, svarende til 1,3 mio. kr. I alt kan der afholdes befolkningsuddannelse svarende til en udgift på i alt 5,1 mio. kr. Opgøres procentuelt i antal udstedte kursusbeviser (mellemniveau) af Resultatkrav 3.2. Befolkningskurser i elementær brandbekæmpelse Beredskabsforbundet skal i 2010 afholde kurser i elementær brandbekæmpelse for 650 personer svarende til elevtimer. I 2010 anvendes der kr. 4 mio. til befolkningsuddannelse i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Beredskabsforbundet opkræver desuden et administrationsgebyr på 50 kr. pr. kursusdeltager i elementær brandbekæmpelse, svarende til I alt kan der afholdes kurser i elementær brandbekæmpelse svarende til en udgift på kr. Opgøres procentuelt i antal udstedte kursusbeviser af 650.

11 Resultatkrav 3.3. Forebyggelsesuddannelse for kommunale frivillige Beredskabsforbundet skal deltage i en arbejdsgruppe under Beredskabsstyrelsen, som skal udvikle og iværksætte en uddannelse for frivillige i redningsberedskabet med fokus på forebyggelse. Aktiviteten har sin baggrund i AG FRIVUN s anbefaling A, hvorefter der skal etableres en formidlingsuddannelse inden for forebyggelse. Uddannelsen skal styrke de kommunale frivilliges kompetencer til at indgå i lokale forebyggelseskampagner og -aktiviteter målrettet borgere, herunder bl.a. særlige risikogrupper, eller virksomheder og offentlige institutioner. Det anbefales, at uddannelsen skal indgå som en ny uddannelse, der vil kunne få tilskud via enhedstimebetalingen. Der nedsættes en arbejdsgruppe under Beredskabsstyrelsen med deltagelse af bl.a. Beredskabsforbundet, Kommunernes Landsforening og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer med henblik på at udvikle og iværksætte uddannelsen, herunder nærmere at identificere opgaver på forebyggelsesområdet, som de kommunale frivillige hensigtsmæssigt vil kunne varetage. Med udgangen af 2010 skal arbejdsgruppen have udarbejdet udkast til ny forebyggelsesuddannelse målrettet kommunale frivillige. Beredskabsforbundets målopfyldelse er, at forbundet deltager i arbejdsgruppen. Opgøres simpelt: Opfyldt/ikke opfyldt.

12 Resultatkrav 3.4. Befolkningsuddannelse i forebyggelse Beredskabsforbundet skal deltage i arbejdet med at udvikle en ny befolkningsuddannelse, jf. nedenfor, ved at rekruttere 15 instruktører til det første kursus for undervisere/ instruktører i den nye befolkningsuddannelse. Beredskabsforbundet skal deltage i en arbejdsgruppe under Beredskabsstyrelsen, som skal udvikle en ny befolkningsuddannelse med fokus på den enkelte borgers selvhjulpenhed i form af at undgå ulykker i dagligdagen samtidig med, at den hidtidige befolkningsuddannelse i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp nedlægges. Centrale elementer herfra vil kunne indgå i den nye uddannelse. Aktiviteten har sin baggrund i AG FRIVUN s anbefaling B, hvorefter det anbefales, at den nye befolkningsuddannelse gennemføres ulønnet af frivillige instruktører, og at Beredskabsforbundet administrerer ordningen. Uddannelsen skal være gratis for den enkelte borger. På initiativ af Beredskabsstyrelsen nedsættes der en arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. Beredskabsforbundet, Kommunernes Landsforening og Foreningen af Kommunale beredskabschefer med henblik på at udvikle og iværksætte uddannelsen, herunder overveje behovet for instruktøruddannelse. Med udgangen af 2010 skal de første instruktører i den nye befolkningsuddannelse i forebyggelse være uddannet. A instruktører er rekrutteret til den ny befolkningsuddannelse: 50 %. B. 15 instruktører er rekrutteret til den ny befolkningsuddannelse: 100 %.

13 Resultatkrav 3.5. Etablering af ny faglig lederuddannelse for Beredskabsforbundets ledere Beredskabsforbundet skal i 2010 etablere og afvikle en ny faglig lederuddannelse for Beredskabsforbundets ledere. Den nye lederuddannelse skal tilrettelægges som et e-learningsmodul kombineret med et internatkursus. Uddannelsen skal laves i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, som stiller konferencesystemet Maratec til rådighed. Det skal desuden fastlægges, hvorledes uddannelsen finansieres. Uddannelsens faglige indhold skal revurderes, og der skal udarbejdes nyt undervisningsmateriale til brug ved e-learning. 1. kursus afholdes inden udgangen af 1. halvår 2. kursus afholdes inden udgangen af 2. halvår Fastlæggelse af finansiering 25 % Udarbejdelse af kursusmateriale 25 % Afholdelse af 1. kursus 25 % Afholdelse af 2. kursus 25 % Resultatkrav 3.6. Temadage for nyvalgte beredskabskommissionsmedlemmer Beredskabsforbundet skal i 2010 invitere nyvalgte beredskabskommissionsmedlemmer til en temadag om anvendelse af de frivillige. Målsætningen er, at de respektive beredskabskommissioner får tilbudt information om regler og nytteværdien af at anvende frivillige lokalt. Invitationer til møderne skal være udsendt til interessenterne inden udgangen af marts måned. Møderne skal være gennemført inden sommerferien. Udsendt invitation, øst for Storebælt: 25 % Udsendt invitation, vest for Storebælt: 25 % Afholdt møde øst for Storebælt: 25 % Afholdt møde vest for Storebælt: 25 %

14 2.4. Støtteopgaver Resultatkrav 4.1. Opfølgning på Beredskabsforbundets finanslovsbevilling contra opgaver Beredskabsforbundet skal følge op på anvendelsen af forbundets samlede finanslovsbevilling, herunder de ekstra tilførte ressourcer, som forbundet blev tildelt som led i den politiske aftale om redningsberedskabet efter For at sikre at forsvarsministeren, jf. aftalen om redningsberedskabet efter 2006, årligt kan afrapportere til forligspartierne om aftalens implementering, skal forbundet i øvrigt tilrettelægge sin ressourceanvendelse og opfølgning således, at forbundet hvert år omkring årsskiftet i forbindelse med den årlige afrapportering af resultatkontrakten, redegør for hvilke opgaver og udgifter, der afholdes af finanslovsbevillingen, herunder anvendelsen af de ekstra ressourcer. Følgende fremgår af den politiske aftale om redningsberedskabet: Med henblik på at fastholde og nyttiggøre frivillige med en beredskabsfaglig uddannelse tilføres Beredskabsforbundets bevilling ca. 1 mio. kr. årlig. Endvidere tilføres Beredskabsforbundet 0,5 mio. kr., der øremærkes til oplysning af befolkningen om redningsberedskabet. Ifølge aftalen skal der endvidere udarbejdes en årlig redegørelse om aftalens implementering, som danner grundlag for en drøftelse mellem forligspartierne. Udover det af Rigsrevisionen godkendte eksterne regnskab, der er indeholdt i Beredskabsforbundets årsrapport, sker rapporteringen for samlet finanslovsbevilling i forbindelse med endelig afrapportering af resultatkontrakt 2010.

15 3. Kontraktperiode, genforhandling og afrapportering Kontrakten træder i kraft 1. januar 2010 og er gældende 1 år. Resultatkravene er bindende for et år af gangen og skal genforhandles inden udgangen af Kontrakten bortfalder, såfremt den til grund liggende rammeaftale mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsforbundet i mellemtiden opsiges, eller såfremt de bevilgende myndigheder ikke godkender statstilskuddet til forbundet i det forudsatte omfang. Beredskabsforbundet rapporterer til Beredskabsstyrelsen om opfyldelse af kontraktens resultatkrav (og status for initiativområderne). Det skal således fremgå, om forbundet i det forudsatte omfang og inden for de forudsatte tidsrammer opfylder/forventer at opfylde/har opfyldt de opstillede resultatmål. Afrapportering af status for opfølgning af resultatmålene finder sted i forbindelse med Beredskabsforbundets bidrag til rammeredegørelser i april, august og november måned. Den endelige afrapportering, herunder på initiativområder, sker i forbundets årsberetning. Beredskabsforbundet, den Landschef Bent Mortensen Præsident Bjarne Laustsen Beredskabsstyrelsen, den Direktør Frederik Schydt

Samarbejdsaftale mellem. Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune. Beredskabsforbundet Djurslands kreds

Samarbejdsaftale mellem. Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune. Beredskabsforbundet Djurslands kreds Samarbejdsaftale mellem Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune og Beredskabsforbundet Djurslands kreds Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for aftalen og aftalens parter....2 2. Generelle opgaver....2 Information

Læs mere

PÅ VEJ MOD DEN ROBUSTE KOMMUNE

PÅ VEJ MOD DEN ROBUSTE KOMMUNE Torsdag, d. 6. september 2012 PÅ VEJ MOD DEN ROBUSTE KOMMUNE FOREBYGGELSESUDDANNELSER www.maersk.com/mitas Hedelykken 10 2640 Hedehusene Telefon + 3524 0000 www.beredskab.dk Politisk beslutning i 2009:

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Vedtægter for Beredskabsforbundet Juni 2008

Vedtægter for Beredskabsforbundet Juni 2008 Side: 1/13 Vedtægter for Beredskabsforbundet Juni 2008 1. Beredskabsforbundet. 1. Beredskabsforbundet er en landsdækkende organisation, der optager frivillige i redningsberedskabet og frivillige, der har

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 30. maj 2010 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 30. maj 2010 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 30. maj 2010 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. april 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. april 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. april 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Hanne Buchholdt, Niels

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper Janholm, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Befolkningsuddannelse i forebyggelse af ulykker Uddannelsesplan

Befolkningsuddannelse i forebyggelse af ulykker Uddannelsesplan Forside Formål Uddanne befolkningen i ulykkesforebyggelse og beredskab. Mål Indhold Tid Særlige bestemmelser Gøre borgeren bevidst om risici, samfundets beredskab og borgerens egne muligheder for forebyggelse,

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste Det danske samfund og redningsberedskabet har brug for frivillige. Sådan nogen, der ikke er sig selv nok. Sådan nogen, der stopper op, hvis andre har brug for hjælp. Ikke fordi de vinder noget ved det,

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

OPLÆG TIL POLITISK AFTALE OM REDNINGSBEREDSKABET EFTER 2010

OPLÆG TIL POLITISK AFTALE OM REDNINGSBEREDSKABET EFTER 2010 OPLÆG TIL POLITISK AFTALE OM REDNINGSBEREDSKABET EFTER 2010 1. INDLEDNING OG FORMÅL Nærværende oplæg er udarbejdet med det formål at angive de forslag som: - Beredskabsforbundet (BF) - Landsklubben For

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: Making opportunities work Til: Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet BORGMESTERSEKRETARIATET Dato: 4. februar 2004 Tlf direkte: 4477 2010 Fax direk- 4477 2733 E-mail: tvk@balk.dk Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mark Langhave,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade København Ø. Dansk Flygtningehjælp. Borgergade 10, 3. sal.

K O N T R A K T. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade København Ø. Dansk Flygtningehjælp. Borgergade 10, 3. sal. K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal 1300 København K CVR nr. 2069 9310 om Dansk Flygtningehjælps dokumentationsarbejde

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner 1. To eller flere kommunalbestyrelser kan i medfør af beredskabslovens 10 samordne deres redningsberedskab. Som led i

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

Rammeaftale Vedr. uddannelsessamarbejde. Dansk Kano og Kajak Forbund (omtales herefter DKF ) Havkajaksamrådet

Rammeaftale Vedr. uddannelsessamarbejde. Dansk Kano og Kajak Forbund (omtales herefter DKF ) Havkajaksamrådet Rammeaftale Vedr. uddannelsessamarbejde Mellem Dansk Kano og Kajak Forbund (omtales herefter DKF ) og Havkajaksamrådet Herunder: Folkehøjskolernes Forening i Danmark Efterskoleforeningen Ungdomsringen

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [skriv fondens navn] Fondens hjemsted er [Skriv hjemstedskommunen for fonden].

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [skriv fondens navn] Fondens hjemsted er [Skriv hjemstedskommunen for fonden]. Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [skriv fondens navn] Navn og hjemsted 1 Fondens navn er [Skriv navnet på fonden]. Fondens hjemsted er [Skriv hjemstedskommunen for fonden]. Fonden er stiftet af

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Kirsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. august 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. august 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. august 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mads Emil Petersen, René Andersen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. 2. november 2008 kl. 10.00 på Hotel Fredensborg, Strandvejen 116, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. 2. november 2008 kl. 10.00 på Hotel Fredensborg, Strandvejen 116, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. 2. november 2008 kl. 10.00 på Hotel Fredensborg, Strandvejen 116, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends,

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends, Jesper

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen Vedtægter for Væksthus Hovedstadsregionen juni 2010 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstadsregionen. Stk. 2. Fondens hjemsted er Københavns Kommune Stk. 3. Fonden er stiftet

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Ændringsforslag til budget

Ændringsforslag til budget sforslag til 2009-2012 Økonomi- og Planudvalget Teknik & Miljø Forslagstype: Minusmål Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 701.08.01.09 Drift/anlæg/finansiering: Drift Tilskud til Beredskabsforbund

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 22/5 Dato 22. maj 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Pia Karlsen, John Lamp Henriksen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (Socialdemokratiet) - Formand

Læs mere

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2005

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2005 RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2005 MISSION Forsvarets Interne Revision bidrager vha. revision og rådgivning til at optimere koncernens overordnede regnskabsaflæggelse og styring. VISION

Læs mere

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune 1 April 2011 Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune Disse retningslinjer tager afsæt i den gældende pårørendepolitik for borgere med sindslidelser

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Kommunalbestyrelserne i de nævnte kommuner indgår med virkning fra 1. januar 2016 aftale om et

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK.

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN AF DKF S ROERUDDANNELSE (EPP) OG DKF S INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. Side 1 af 5 Samarbejdsaftale

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Vejle Kommune og ()

Samarbejdsaftale Mellem Vejle Kommune og () Samarbejdsaftale 2017 2019 Mellem Vejle Kommune og () Afsnit 1 - Baggrund og formål Vejle Kommune ønsker at fremme lokal udvikling, der skaber stærke og levende lokalsamfund. Kommunen vil derfor understøtte,

Læs mere

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN 2012/13 LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN kursuskatalog Lyngby-Taarbæk Brandvæsen tilbyder, i samarbejde med personaleafdelingen, kurser i førstehjælp til forskellige målgrupper, samt i brandslukning/brandcertificering.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen, Jesper

Læs mere

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING Parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten Den økonomiske krise og behovet for løbende opgavemæssige og organisatoriske forandrings-

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Referat. fra Beredskabskommission

Referat. fra Beredskabskommission Referat fra Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødetidspunkt: 09:00 Mødested: Vibevej 18 Deltagere: Afbud: Johnny Søtrup, Erik Buhl, Erik Nørreby, Jørgen Ahlquist, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Resultatkontrakt 2014

Resultatkontrakt 2014 esultatkontrakt 2014 esultatkontrakt for EVA 2014 1. Indledning esultatkontrakten indgås mellem Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Undervisningsministeriet (UVM). 2. Præsentation af EVA Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Retningslinjer for Centerrådene

Retningslinjer for Centerrådene Maj 2011 Retningslinjer for Centerrådene Gældende for bocentre/bosteder ved de Socialpsy- kiatriske centre i Københavns Kommune 1 Indhold Formål... 3 Centerrådets kompetencer... 4 Sammensætning af udvalget...

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden Vedtægter for Væksthus Hovedstaden Rev. Oktober 2012 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstaden. Stk. 2. Fondens hjemsted er Region Hovedstaden Stk. 3. Fonden er stiftet af: Albertslund

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Bestyrelsen har med virkning pr. 1. januar 2015 indgået en 1-årig resultatlønskontrakt med direktør Pia Agerbæk Marlo på Handelsfagskolen med

Læs mere

PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen

PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen Handleplan 2014 Risikoledelse skaber bedre grundlag for beslutninger i den offentlige sektor, i overensstemmelse

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Hunderup

Resultatkontrakt for Børneinstitution Hunderup Resultatkontrakt 2011-2012 for Børneinstitution Hunderup 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Beredskabsstyrelsen Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Overordnede bemærkninger Tak for udkast til forebyggelsesstrategi. Vi finder, at det er godt, at strategien har fokus på

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet Capacent Indhold Summary 1 1. Indledning 7 1.1 Baggrund 7 1.2 Analysens formål 7 1.3 Metode 10 1.4 Frivilligbegrebet i redningsberedskabet 10 2. Baggrund 12 3. Beredskabsstyrelsens frivilligområde 15 3.1

Læs mere

Helhedsorienteret, koordineret og

Helhedsorienteret, koordineret og Kommissorium for udarbejdelse af integrationspolitik I forlængelse af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om at udarbejde et nyt forslag til en integrationspolitik igangsættes en involverende proces,

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG. Arbejdsgruppen om forebyggelse. Opgaver, arbejdet og anbefalinger

REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG. Arbejdsgruppen om forebyggelse. Opgaver, arbejdet og anbefalinger REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG Arbejdsgruppen om forebyggelse Opgaver, arbejdet og anbefalinger Opgave Arbejdsgruppen skal afdække muligheder for udvikling af forebyggelsesområdet, herunder opstille

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Kriminalforsorgen i Grønland

Kriminalforsorgen i Grønland Resultatkontrakt 2014 2 Indhold Indledning... 4 Præsentation af... 4 s økonomiske rammer... 5 Faglige fokusområder i resultatkontrakten for 2014... 6 1. Tæt samarbejde med omverdenen... 7 2. Fleksibel

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

Domstolsstyrelsens handlingsplan for Målsætning Strategi Handling Frist. Ydelser

Domstolsstyrelsens handlingsplan for Målsætning Strategi Handling Frist. Ydelser 1 Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2006 1 Målsætning Strategi Handling Frist Ydelser Vores sagsbehandling, afgørelser og andre ydelser er af højeste faglige kvalitet. Vi kvalitetssikrer med respekt

Læs mere

Undersøgelse af frivilligområdet

Undersøgelse af frivilligområdet Undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk September 2008 Arbejdsgruppen vedrørende

Læs mere