Kontornotits. Emne: Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse indsatser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontornotits. Emne: Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse indsatser"

Transkript

1 Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 21. marts 2016 Sagsnr. 14/3594 Løbenr Sagsbehandler Ole Stokholm Lauridsen Direkte telefon Emne: Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse indsatser FORMÅLET MED EN INDSATSPLAN Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de fleste som en helt naturlig del af hverdagen. Sådan skal det også være fremover men rent drikkevand er ikke en selvfølge. En indsatsplan beskriver de tiltag, der skal iværksættes for at sikre kommunens borgere rent og rigeligt drikkevand nu og i fremtiden. Indsatsplanerne har aftalekaraktér, idet de ikke i sig selv giver mulighed for at gennemføre sanktioner. GRUNDLAGET FOR EN INDSATSPLAN Staten foretager en kortlægning af bl.a. grundvandsmagasiner og beskyttelsesgrad af grundvandsmagasinerne i udpegede områder kaldet indsatsområder. Staten ser endvidere på arealanvendelse og forureningstrusler inden for de områder, hvorfra vandværkerne indvinder deres grundvand (indvindingsoplande). Staten foretager desuden en områdeudpegning af bl.a. NFI (nitratfølsomme indvindingsområder) og ION (indsatsområder for nitrat). Indsatsplanerne udarbejdes bl.a. på baggrund af denne kortlægning. LOVGIVNING Kommunerne skal inden for de af staten kortlagte indsatsområder vedtage indsatsplaner jf. Vandforsyningslovens 13. Bekendtgørelse om indsatsplaner beskriver, hvad en indsatsplan som minimum skal indeholde. En indsatsplan skal indeholde en detaljeret opgørelse over beskyttelsesbehovet i de enkelte indsatsområder. Endvidere skal en indsatsplan indeholde retningslinjer og tidsplan for, hvornår specifikke indsatser skal igangsættes.

2 Når der er vedtaget en indsatsplan efter Vandforsyningsloven 13 eller 13a er der mulighed for, at der indgås dyrkningsaftaler eller aftaler om andre restriktioner i arealanvendelsen med ejere af en ejendom. Arealrestriktioner skal i første omgang forsøges indgået frivilligt mod fuld kompensation, men kan også indgås ved ekspropriation eller tilkendegivelse om vilje til ekspropriation i forbindelse med påbud fra kommunen. Det er vandværkerne, der afholder udgifterne til kompensation. UDVALGSPOLITIK FOR MILJØUDVALGET Miljøudvalget har i prioriteret drikkevandsbeskyttelse som et fokuspunkt i udvalgspolitikken Dette er også et fokusområde i INDSATSOMRÅDERNES BELIGGENHED Kolding Kommune er p.t. i gang med at udarbejde indsatsplaner for 5 indsatsområder, se figur 1. Områderne er benævnt, Trudsbro, Viuf- Bramdrupdam, Ødis-Vamdrup, Christiansfeld og Sommersted. Planerne omfatter i alt 30 vandværker, hvoraf 2 har flere kildepladser og vandværker/anlæg til behandling af vandet. Figur 1 Igangværende indsatsområder i Kolding Kommune er markeret med blå polygoner, mens områder med vedtaget indsatsplan er markeret med røde polygoner. De røde firkanter viser, hvilke vandværker der indgår i planerne. Side 2

3 Transporttid fra terræn til grundvandsmagasinerne Forurening på terræn ved fx spild af kemikalier eller udvaskning af overskydende sprøjtemidler og nitrat, kan risikere at nå vores grundvandsmagasiner. Hvor hurtigt de forskellige stoffer udvaskes med nedbøren til vores grundvandsmagasiner afhænger bl.a. af jordens geologi og koncentrationen de forurenende stoffer udvaskes i. Den tid det tager en vandpartikel/forurening at nå fra terræn (vandmættet zone) til indvindingsboringens filter, kalder man vandets transporttid. Vandets transporttid er beregnet for de enkelte vandværker i forbindelse med statens grundvandskortlægning. Der dannes som oftest grundvand i en stor del af et vandværks indvindingsopland. Et vandværks indvindingsopland er det område, hvorfra et vandværk trækker grundvandet, som indvindes i vandværkets boringer. Vandet tættest på indvindingsboringerne har som oftest en kort transporttid på mindre end 10 år. Sker nedsivningen med forurenet vand inden for dette område, vil der kun være kort tid til at omsætte evt. forurenende stoffer, inden det når indvindingsboringen. Det er derfor, der er specielt fokus på det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) i forhold til indsatser. Længere ude i oplandet kan vandet være mere end 200 år om at nå frem til en indvindingsboring. Figur 2 viser et eksempel på transporttider ved Strandhuse Nr. Bjerts vandværk, Strandhuse. Her ligger den overvejende transporttid på 0-50 år. Figur 3 viser endvidere, hvordan vandets gennemsnitlige transporttid fra terræn (mættet zone) til boringernes filtre ser ud i de 5 indsatsområder. Hovedparten af vandet, der indvindes på vandværkerne, er under 50 år under vejs. Side 3

4 Figur 2 Vandets transporttid fra terræn til boringernes filtre Strandhuse Nr. Bjert Vandværk, Nr. Bjert. Antal vandværker > 200 Dominerende transporttid (år) - Partiklernes tranpsorttid fra terræn og hen til boringerne Figur 3 Vandets gennemsnitlige transporttid i de 5 indsatsområder. PRIORITERING AF OMRÅDER TIL INDSATSER Det er valgt at graduere indsatserne inden for vandværkernes indvindingsopland i forhold til sårbarheden, således, at indsatserne målrettes bedst muligt. Gradueringen følger nedenstående med det mest sårbare område nævnt først. Side 4

5 BNBO (boringsnært beskyttelsesområde) ION (indsatsområde i forhold til nitrat) Område med kort transporttid og grundvandsdannende opland Indvindingsopland INDSATSER I det følgende fremlægges et udvalg af forvaltningens forslag til indsatser til beskyttelse af grundvandsressourcen. Indsatserne, der tages i anvendelse for at sikre grundvandsressourcen nu og i fremtiden, spænder vidt. Nogle indsatser er rettet mod at sikre vandkvaliteten på selve vandværket herunder vedligeholdelse og drift, mens andre er rettet imod at sikre vandkvaliteten inden for forskellige områder i indvindingsoplandet eksempelvis det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO). BNBO har i de i alt 88 boringer i de 5 områder en radius, der varierer fra 11 til 178 meter - med et gennemsnit på ca. 65 meter. Størrelse af BNBO varierer afhængig af bl.a. indvindingsmængden og grundvandsmagasinets tykkelse. Både vandværk og kommune har forskellige indsatser, de er ansvarlige for. I det følgende gennemgås et udvalg af indsatserne mere detaljeret, idet de kan have politisk interesse: Indsats - kvælstof Nitrat tilføres landbrugsarealer som både husdyrgødning og handelsgødning. Den del af nitraten, der ikke optages af afgrøderne ender bl.a. i grundvandet ved udvaskning fra rodzonen. Inden det nitratholdige vand når grundvandsmagasinet, vil der i de fleste områder ske en reduktion af nitraten. I dag er nitratkoncentrationen i de terrænnære grundvandsmagasiner i nogle områder større end grænseværdien for nitrat i drikkevand på 50 mg/l. Hovedparten af kommunens private vandværker indvinder drikkevand fra de dybereliggende grundvandsmagasiner. Der bør derfor iværksættes en indsats i forhold til nitratudvaskningen fra rodzonen, for at mindske risikoen for, at nitratkoncentrationerne stiger problematisk i de dybe grundvandsmagasiner. Staten har i forbindelse med kortlægningen i indsatsområderne udpeget områder, der er særligt følsomme i forhold til udvaskning af nitrat fra rodzonen. Disse områder kaldes nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Dele af disse områder udpeger staten endvidere til indsatsområder i forhold til nitrat (ION), fordi de ligger på landbrugsarealer, hvor der er en risiko for udvaskning af nitrat. Det gælder for alle fem indsatsplaner at NFI er sammenfaldende med ION. Jf. statens kortlægningsrapporter har disse områder brug for en særskilt indsats i forhold til nitratudvaskning. Side 5

6 I forbindelse med miljøgodkendelser af husdyrbrug pålægges landbruget jf. husdyrbrugsloven en maksimal tilladelig udvaskning af nitrat fra rodzonen på maksimalt 50 mg nitrat/l eller ingen merbelastning (samme udvaskning som før udvidelsen) inden for NFI/ION. Efter vedtagelse af en indsatsplan i et område giver husdyrbrugsloven mulighed for at stille ekstra vilkår i forbindelse med udvaskning af nitrat fra rodzonen. En indsats om maksimal udledning af nitrat inden for NFI/ION er uden kompensation til husdyrproducenten. Tilsvarende restriktioner kan kommunen lægge på de boringsnære beskyttelsesområder efter vedtagelse af en indsatsplan. Ved udvidelse af husdyrbrug ses der på nitratudvaskningen i førsituationen og nitratudvaskningen i forhold til efter situationen (efter husdyrudvidelsen). I mange tilfælde vil en indsats, der indeholder muligheden for ingen merbelastning have en større nitratudvaskning fra rodzonen end en indsats, der indeholder mulighed for at gå op til planteavlsniveau. Der er følgende tre scenarier for en nitratindsats. Indsatserne træder først i kraft, når en husdyrproducent søger om udvidelse af sin husdyrbedrift og skal have en miljøgodkendelse. Indsatsen favner kun bedrifter med dyrehold og ikke planteavlere, idet lovgivningen ikke giver samme mulighed i forhold til planteavlere. Kvælstofindsatsen ses illustreret på figurerne 4 7. Generel lov: Ved Miljøgodkendelser efter husdyrbrugsloven stiller kommunen vilkår om en udvaskning af nitrat inden for NFI/ION på maks. 50 mg/l eller ingen merbelastning. Side 6

7 Scenarie 1: Ved miljøgodkendelser efter husdyrbrugsloven stiller kommunen vilkår om en udvaskning af nitrat indenfor BNBO og NFI/ION på maks. 50 mg/l eller ingen merbelastning. Figur 4 Nitratscenarie 1. Side 7

8 Scenarie 2: A: Ved miljøgodkendelser efter husdyrbrugsloven stiller kommunen inden for BNBO og NFI/ION inden for indvindingsoplande vilkår om en udvaskning af nitrat på maks. 50 mg/l eller svarende til planteavlsniveau. og B: Ved miljøgodkendelser efter husdyrbrugsloven stiller kommunen inden for NFI/ION uden for indvindingsoplande vilkår om en udvaskning af nitrat på maks. 50 mg/l eller ingen merbelastning. Figur 5 Nitratscenarie 2. Side 8

9 Scenarie 3: Ved miljøgodkendelser efter husdyrbrugsloven stiller kommunen vilkår om en udvaskning af nitrat indenfor BNBO og NFI/ION på maks. 50 mg/l eller svarende til planteavlsniveau. Figur 6 Nitratscenarie 3. Forvaltningen anbefaler scenarie 2 eller 3 Scenarie 2 vægter beskyttelsen af den nuværende drikkevandsressource højest i de sårbare områder BNBO og NFI/ION, mens scenarie 3 både vægter beskyttelsen af den nuværende og fremtidige drikkevandsressource i de sårbare områder BNBO og NFI/ION. Side 9

10 Figur 7 Sammenstilling af nitratscenarierne nævnt ovenfor. Lovgivning betyder, at der ikke igangsættes en særskilt indsats i forhold til udvaskning af nitrat fra rodzonen ved husdyrudvidelser efter vedtagelse af en indsatsplan. Statens grundvandskortlægning angiver dog netop, at der er behov for en særskilt indsats i forhold til nitrat inden for NFI/ION. Det vurderes ikke opfyldt med dette scenarie. Side 10

11 Scenarie 1 adskiller sig fra den generelle lovgivning ved at der laves en projekttilpasning i det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO), som ellers ikke var omfattet af lovgivningen inden indsatsplanens vedtagelse. Scenarie 2 skelner mellem hvorvidt NFI/ION ligger indenfor eller uden for vandværkets indvindingsopland. Der stilles mere skærpede vilkår om udvaskning inden for end uden for et indvindingsopland. BNBO vil altid ligge inden for indvindingsoplandet. Scenarie 3 yder dermed den største beskyttelse af NFI/ION, hvor indvindingen er aktuel lige p.t. Scenarie 3 er det scenarie, der giver mulighed for den mindste nitratudvaskning inden for NFI/ION og til dels BNBO. Scenariet yder ikke kun den største beskyttelse af NFI/ION, hvor indvindingen er aktuel lige p.t., men tager ligeledes højde for, at et vandværk kan få behov for at flytte en boring til et nyt område, hvor eventuelle sårbare områder allerede ydes en større beskyttelse der tages dermed hensyn til en eventuel fremtidig drikkevandsindvinding. Indsats Overvågning af nitrat og sprøjtemidler Selvom vandværkerne i Kolding Kommune generelt indvinder fra velbeskyttede dybe grundvandsmagasiner, opstilles der endnu en indsats, der kan tages i anvendelse, hvis det viser sig, at ovenstående nitratindsats ikke er nok til at sikre grundvandsressourcen. Samme indsats favner også en indsats i forhold til sprøjtemidler. Forvaltningen forslår følgende indsatser (trinmodel) i forhold til overvågning og eventuelle efterfølgende dyrkningsaftaler med landbruget. A: Ved mere end 5 mg nitrat/l og stigende nitrat eller ved gentagne spor af sprøjtemidler ved vandværkernes boringskontrol igangsættes et overvågningsprogram som udgangspunkt på foranledning af Kolding Kommune. og B: Ved mere end 10 mg nitrat/l eller ud fra en konkret vurdering ved gentagne spor af sprøjtemidler ved vandværkernes boringskontrol, udarbejder vandværket retningslinjer for dyrkningsaftaler, som efterfølgende aftales med Kolding Kommune og lokale landbrugsrådgivere forud for gennemførelse af lodsejerforhandlinger. Kolding Kommunes skabelon kan evt. benyttes. og C: Ved mere end 10 mg nitrat/l eller ud fra en konkret vurdering ved gentagne spor af sprøjtemidler ved vandværkerne boringskontrol, gennemfører vandværket lodsejerforhandlinger og indgåelse af frivillige aftaler på arealniveau indenfor BNBO. Aftalerne indgås for nitrat og sprøjtemidler eller udelukkende for sprøjtemidler. Vandværket fører tilsyn med vilkår i dyrkningsaftalen. Side 11

12 Forvaltningen foreslår, at der i trinmodellen påbegyndes overvågning ved 5 mg nitrat/l og stigende koncentration ved vandværkernes boringskontrol. De 5 mg nitrat/l er valgt på baggrund af Miljøstyrelsens kriterier for udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (MST Vejledning nr. 3, 2000 Zoneringsvejledningen). Miljøstyrelsen udpeger nitratfølsomme indvindingsområder, hvis nitratkoncentrationen i en eller flere indvindingsboringer eller i grundvandsmagasinet har koncentrationer på 5 mg nitrat/l med en stigende tendens over en årrække, hvis nitratkoncentrationen i en eller flere indvindingsboringer eller i grundvandsmagasinet har en koncentration på 25 mg/l, eller hvis et område har en ringe beskyttelse over for nitrat. Igangsættelse af overvågningsprogrammet betyder, at analysefrekvensen sættes op i forhold til det/de problematiske stoffer. Det vil sandsynligvis i første omgang være i vandværkets eksisterende boringer, men kan også omfatte etablering af nye boringer for at følge en udvikling. Endvidere skal vandværket gennemgå installationer og boringer i forhold til utætheder, så det klarlægges om problemet skyldes utætheder. Det vil være vandværkerne der bærer de økonomiske udgifter, der er forbundet med overvågning og kompensationen til landmænd ved dyrkningsaftaler, idet det er vandværkets forbrugere, der vil få glæde af tiltaget. Dyrkningsaftaler indgås mod fuld kompensation for tabet. Indsats - Forsyningssikkerhed Er uheldet ude, og konstateres der en forurening på vandværket, på distributionsnettet, eller i et vandværks boringer, er det vigtigt, at vandværket har mulighed for stadig at sende vand ud til forbrugerne. Alternativt at vandværket har gjort sig klart, hvad der skal ske i en nødsituation for at opretholde vandforsyningen. Eksempelvis kan et vandværk med mange forbrugere eller mange store husdyrbrug vanskeligt gøre brug af muligheden med tankvogne. Kommunen opfordrer derfor vandværkerne til at etablere permanente nødforsyningsledninger til nabovandværker, samt etablere ekstra boringer, hvis de p.t. kun har en enkelt boring eller forureningstruede kildepladser. Der gradueres dog i forhold til vandværkets indvindingsmængde, antal forbrugere og behov. Følgende er et udvalg af de indsatser, der knytter sig til forsyningssikkerhed. Forvaltningen foreslår følgende indsatser i forhold til forsyningssikkerhed A: Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere en nødforsyning til et andet vandværk, hvis vandværket har en anden midlertidig løsning, som Side 12

13 By- og Udviklingsforvaltningen vurderer som tilstrækkelig som midlertidig løsning. Vandværket skal have en beskrevet plan for dette. Eller B: Vandværket skal etablere nødforsyning til et andet vandværk eller alternativt en ekstraboring, hvis By- og Udviklingsforvaltningen vurderer, at en anden midlertidig løsning ikke vil være tilstrækkelig. By- og Udviklingsforvaltningen arrangerer dilemmaøvelser årligt, hvor beredskabsplanerne afprøves ved gennemgang af forskellige scenarier. INVOLVERING AF EKSTERNE En indsatsplan er en aftaleplan mellem kommune og vandværk, som kræver involvering af eksterne parter. Vandværkerne er den helt centrale part i en indsatsplan, og de har derfor været involveret af flere omgange. Vandværkerne har bl.a. alle været indkaldt til separate møder, hvor statens grundvandskortlægning blev gennemgået, og hvor de enkelte vandværkers behov for indsatser blev diskuteret og aftalt. Lodsejerne inden for de boringsnære områder er ligeledes en vigtig part i planerne. Lodsejere inden for de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) har alle været indkaldt til et orienteringsmøde på KHL (Kolding Herred Landbrugsforening) i foråret 2015, og vil modtage planen direkte i forbindelse med den offentlige høring. Til at bistå kommunen med udarbejdelse af indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse skal kommunerne jf. lovgivningen nedsætte et koordinationsforum. Koordinationsforum benævnes i Kolding kommune, Vandforum. Vandforum har været indkaldt i forbindelse med opstart af arbejdet i oktober 2014 og igen i forbindelse med præsentation og diskussion af indsatserne. I Kolding Kommune består vandforum bl.a. af Vandrådet, DN, embedslægen, landbrugsorganisationer mfl. TIDSPLAN OG INVOLVERING AF UDVALG OG BYRÅD Arbejdet med indsatsplanerne er allerede langt. På figur 8 ses status fra oktober/november 2015 samt det videre forløb. Involvering af udvalg og byråd Miljøudvalget vil blive involveret i april 2016, hvor der vil være en drøftelse af politisk relevante indsatser i planen. På samme møde vil der være indlagt en besigtigelse af to vandværker Strandhuse og Bøgebjerg Vandværker. Planens indsatser skal efterfølgende behandles politisk på Miljøudvalgets møde i maj inden planerne tilrettes og sættes op med henblik på offentlig høring. Side 13

14 Miljøudvalget vil derefter på august mødet få udkastet til planerne til politisk behandling med henblik på offentlig høring. Den offentlige høring skal jf. gældende lovgivning forløbe over 12 uger. Det forventes, at Miljøudvalget samt Byrådet får planerne til endelig vedtagelse i december Figur 8 Tidsplan for det videre arbejde med indsatsplanerne. Side 14

Indsatsplaner i Kolding Kommune fokus på kvælstoftrinmodellen

Indsatsplaner i Kolding Kommune fokus på kvælstoftrinmodellen Indsatsplaner i Kolding Kommune fokus på kvælstoftrinmodellen Indsatsplaner i Kolding Kommune 8 indsatsplaner - vedtaget Follerup Kongsted Vonsild og Agtrup (2012) Trudsbro Viuf-Bramdrupdam Christiansfeld

Læs mere

Indsatsplaner. Kolding Kommune

Indsatsplaner. Kolding Kommune Indsatsplaner Dagsorden Hvad er indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse Oversigt over indsatsplaner i Gennemgang af indsatser og ansvarsområder Indsatsplaner i 5 indsatsplaner vedtaget 30. januar 2017

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

4 Vandværket skal klimasikre boringer og anlæg Senest udgang 20xx

4 Vandværket skal klimasikre boringer og anlæg Senest udgang 20xx Bruttoliste over indsatser Kolding Kommunes indsatsplaner - 2016 Bruttoliste over indsatser - 2016 er Vandindvinding og vandforsyning 1 Vandværkerne skal indføre/ bibeholde/undersøge muligheden for at

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL INDLEDNING UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL BESKYTTELSE OVERFOR NITRAT OG PESTICIDER Staten har i 2013 udpeget ca. 900 ha indvindingsopland (se bilag 1) for Løkken Vandværk, som er følsom overfor

Læs mere

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Dagsorden til teknisk arbejdsgruppe Velkomst og præsentation 1. Orientering om:

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER INDLEDNING Staten har i 2013 udpeget ca. 900 ha indvindingsopland (se figur 9 side 9) for Løkken Vandværk, som er følsom overfor nitrat. Området er endvidere udpeget som

Læs mere

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals oktober 2015 Status for indsatsplanlægning Hvad er der sket siden sidst? Byrådet har vedtaget: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Tylstrup Vandværk Indsatsplan

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

Redegørelse for Vejlemodellen

Redegørelse for Vejlemodellen NOTAT: Viborg Kommune Forvaltningen for teknik og miljø, Natur og Vand 19. maj 2015 / j2n Redegørelse for Vejlemodellen På mødet i KMU d. 26. marts 2015, pkt. 7 Vedtagelse af indsatsplan for beskyttelse

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Notat Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Høringssvar til Forslag til indsatsplan for grundvand, Assens med kommentarer. Følgende har indgivet høringssvar:

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Indsatsplan for Løkken Vandværk

Indsatsplan for Løkken Vandværk Indholdsfortegnelse Løkken Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 10 Om Løkken Vandværk 12 Kildepladser 13 Vandkvalitet 14 Boringsdata 15 Om indsatsplanen 16 Statens kortlægning 17 Grundvandsressourcen

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Rammeplan for Indsatsplanlægning

Rammeplan for Indsatsplanlægning Rammeplan for Indsatsplanlægning Indholdsfortegnelse Rammeplan 3 Målsætninger og indsatser 4 Overordnede indsatser 5 Retningslinjer 9 Om indsatsplaner 10 Opbygning 11 Udarbejdelse 12 Statens kortlægning

Læs mere

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup.

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. Punkt 14. Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. 2013-1974. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der træffes beslutning om pålæg af rådighedsindskrænkninger

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune

Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune DISPOSITION Lovstof Målretning Case fra Odense Kommune Konklusion LOVSTOF Bekendtgørelse

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Bilag 1 Båstrup By Vandværk

Bilag 1 Båstrup By Vandværk Bilag 1 er beliggende midt i Båstrup By, som udgøres af tætliggende landbrugsejendomme med mellemliggende dyrkede marker. er et ældre vandværk, som forsyner 15 husstande i nærområdet. Vandværket ligger

Læs mere

3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse

3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse 3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes miljømål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet grundvand. For at opfylde dette, er Kommunens målsætning

Læs mere

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry Odder, d. 30. august 2016 Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry I de forløbne år har Landboforeningen med stor interesse deltaget i konstruktive møder med Skanderborg Kommunes

Læs mere

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted Bilag 1 ligger sydvest for Hedensted. Figur 1: TREFOR Vands kildeplads ved Hedensted. Billedet til venstre viser boring 116.1419, til højre ses boring 116.1528 i baggrunden. Kildepladsen har en indvindingstilladelse

Læs mere

Indsatsplan for Løkken Vandværk

Indsatsplan for Løkken Vandværk Indsatsplan for Løkken Vandværk Indholdsfortegnelse Indsatsplan for Løkken Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 11 Om Løkken Vandværk 13 Kildepladser 14 Vandkvalitet 15 Boringsdata 16 Om indsatsplanen

Læs mere

Indsatsplanlægning. Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening.

Indsatsplanlægning. Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening. Indsatsplanlægning Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening. En indsatsplan har en høj placering i planhierakiet, som vist på figur 1. Figur

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ringe tirsdag den 03. 11. 2015. Dagsorden Velkomst og præsentation Forslag til indsatsplan - Odense Syd Den videre proces Pause Nye kortlægningsområder Nyborg

Læs mere

»Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse

»Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse »Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse Christian Thirup, agronom, chefkonsulent Tina Andersen, geolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S ATV Jord og Grundvand Beskyttelse og forvaltning af grundvand

Læs mere

Fælles høringssvar fra landbruget og Kolding Vandråd vedrørende indsatsplaner

Fælles høringssvar fra landbruget og Kolding Vandråd vedrørende indsatsplaner Kolding Kommune By og Udviklingsforvaltningen Vandforsyning vandforsyning@kolding.dk Nytorv 11 6000 Kolding Dato: 15. november 2016 Niels Bohrs Vej 2 6000 Kolding T: +45 7634 1700 D: +45 7634 1761 M: pmj@khl.dk

Læs mere

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Asferg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på vandværket...

Læs mere

Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV

Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV ! "#$%&'()*'++),-.( "/#. ! Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 142 Aalborg SV!" # $$ %$# $& 01 2 % 1 1...- %45'.,.6 7() 5 5 (85 / )!% / (!% - 2 '/ / 5 8) 58)5 5 8 (/#

Læs mere

Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013

Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013 Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013 Præsentation Tina Callesen, Afdelingsleder, Vand & Jord Henrik Züricho, Geolog, Vand & Jord Louise Appel Bjergbæk,

Læs mere

Ved høringsfristen udløb den 27. oktober 2017, var der indkommet seks skriftlige høringssvar med bemærkninger.

Ved høringsfristen udløb den 27. oktober 2017, var der indkommet seks skriftlige høringssvar med bemærkninger. Solrød Kommune Teknik og Miljø Team Natur og Miljø Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse SOLRØD Dato: 30.10. 2017 HØRINGSNOTAT Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse SOLRØD, har været sendt i høring i 12

Læs mere

Christiansfeld Kortlægningsområde - Indsatsplan til beskyttelse af drikkevandet i Kolding Kommune

Christiansfeld Kortlægningsområde - Indsatsplan til beskyttelse af drikkevandet i Kolding Kommune Kolding Kommune Christiansfeld Kortlægningsområde - Indsatsplan til beskyttelse af drikkevandet i Kolding Kommune Indsatsplan December 2016 Forord Denne indsatsplan er skrevet på baggrund af statens kortlægning.

Læs mere

Bilag 1 Kragelund Vandværk

Bilag 1 Kragelund Vandværk ligger i den sydlige del af Kragelund by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 70.000 m 3 og indvandt i 2016 55.362 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår

Læs mere

Bilag 1 Øster Snede Vandværk

Bilag 1 Øster Snede Vandværk Bilag 1 ligger i den sydvestlige del af Øster Snede by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 46.000 m 3 og indvandt i 2016 34.832 m 3. Udviklingen i vandværkets

Læs mere

Bilag 1. Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Bilag 1. Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 1 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup Punkt 4. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup 2018-062489 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at at revision af indsatsplan for OSD 1476,

Læs mere

Kolding Kommune INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE VIUF-BRAMDRUPDAM

Kolding Kommune INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE VIUF-BRAMDRUPDAM Kolding Kommune INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE VIUF-BRAMDRUPDAM FORSLAG 2016 FORORD Denne indsatsplan er skrevet på baggrund af Statens kortlægning. Kortlægningen er udført i perioden 2009-2013.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 TEKNIK & MILJØ Vejle Kommunes retningslinjer Formålet med retningslinjerne er at beskytte grundvandet mod forurening, så borgerne sikres en stabil forsyning med drikkevand

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling

Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling Torsdag, 8. februar 2018 Kl. 19-21 Sallinghallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Knejsted Mark Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Kolding Kommune INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE TRUDSBRO

Kolding Kommune INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE TRUDSBRO Kolding Kommune INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE TRUDSBRO FORSLAG 2016 FORORD Denne indsatsplan er skrevet på baggrund af Statens kortlægning. Kortlægningen er udført i perioden 2009-2013. Indsatsplanen

Læs mere

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE Hans Peter Birk Hansen Geolog Odense Kommune Grundvandsbeskyttelsesplaner Bornholm Svendborg Ærø Odense 11/01 2015 SIDE 1 PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

Bilag 1 Hedensted Vandværk

Bilag 1 Hedensted Vandværk ligger nordvest for Hedensted. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 600.000 m 3 og indvandt i 2015 492.727 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår af figur

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE TEKNIK & MILJØ

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE TEKNIK & MILJØ RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2018 1 TEKNIK & MILJØ Vejle Kommunes retningslinjer Formål Formålet med retningslinjerne er at beskytte grundvandet mod forurening, så borgerne sikres en stabil forsyning

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Møde med vandværkerne på Helgenæs. 7. marts 2016

Møde med vandværkerne på Helgenæs. 7. marts 2016 Møde med vandværkerne på Helgenæs 7. marts 2016 Dagsorden 1. Velkomst: 2. Resultatet af grundvandskortlægningen. 3. Udfordringer på grundvandsområdet. - Korte boringer - Pesticider/nitrat mv. 4. Forsyningsstruktur.

Læs mere

Delindsatsplan. Dalbyover Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Dalbyover Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Dalbyover Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

Delindsatsplan. Vinstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Vinstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Vinstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup Punkt 11. Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup 2018-062490 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til revision af indsatsplan

Læs mere

Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner. Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen

Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner. Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen Fremadrettet beskyttelses via husdyrbrugloven kontra MBL 26 a? Ekspropriation - hvornår skal indsatsplanerne tage dette

Læs mere

Indsatsplan Beder. Gennemgang af Forslag. Beder Gartnerskole 14. maj NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Indsatsplan Beder. Gennemgang af Forslag. Beder Gartnerskole 14. maj NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indsatsplan Beder Gennemgang af Forslag Beder Gartnerskole 14. maj 2012 s oplæg Formål og baggrund for indsatsplanen Parter i indsatsplanen Tidsplan for høring v/ Mogens Bjørn Nielsen Geologi og sårbare

Læs mere

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012 Notat Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 14. november 2012 Bilag 2 til Indstilling vedr. endelig vedtagelse

Læs mere

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00052 Ref. sahhe Den 17. marts 2014 Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Naturstyrelsen sendte den 30. juli 2013 udkast til

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget Mandag, 5. februar 2018 Kl. 19-21 Fursund Hallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder Den lette løsning? Dansk Vandkonference 2010. Tirsdag den 12. oktober 2010 Ole Silkjær 1 Program BNBO Hvad er BNBO BNBO ved stigende grundvandsstand Tilsyn og overvågning

Læs mere

Handlingsplan for grundvandsbeskyttelse. Ringsted Vandsamarbejde I/S

Handlingsplan for grundvandsbeskyttelse. Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan for grundvandsbeskyttelse 2012 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2012 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3

Læs mere

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER Notat Aarhus kommune GRUNDVANDSBESKYTTELSE Status for frivillige dyrkningsaftaler og påbud af rådighedsindskrænkninger i danske kommuner og vandforsyninger 29. marts 2016 Projekt nr. 223526 Dokument nr.

Læs mere

Kolding Kommune INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE ØDIS-VAMDRUP

Kolding Kommune INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE ØDIS-VAMDRUP Kolding Kommune INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE ØDIS-VAMDRUP FORSLAG 2016 0 UDKAST til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Ødis-Vamdrup, 2016. Forord Denne indsatsplan er udarbejdet på baggrund

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI 26-05-2015

Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI 26-05-2015 1 Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI Agenda for præsentationen Konklusioner. Baggrund for grundvandskortlægningen Elementer i grundvandskortlægningen Kommunernes (og andre

Læs mere

Fastlæggelse af beskyttelsesbehov pesticider

Fastlæggelse af beskyttelsesbehov pesticider Fastlæggelse af beskyttelsesbehov pesticider Overvismand Hans Jørgen Whitta- Jacobsen, 26. februar 2015: Hvis vi skal holde fast i muligheden for, at vi kan drikke urenset grundvand, er det nødvendigt

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15 Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Side 1 af 15 HVIDBOG til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan I nedenstående tabel er alle indsatserne, som er vedtaget i denne plan, listet. Ud for hver indsats er angivet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre

Læs mere

Bilag 1 Solkær Vandværk

Bilag 1 Solkær Vandværk Bilag 1 ligger i Solekær, vest for Gammelsole by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 60.000 m 3 og indvandt i 2016 50.998 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del Høringsudkast Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING... 1 2.1 FORMÅL... 1 2.2 MÅLSÆTNING... 1 2.3 BAGRUNDSMATERIALE...

Læs mere

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Dalbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Viden vækst balance. Rent grundvand med godt landmandskab. Hvornår er der behov for særlige indsatser?

Viden vækst balance. Rent grundvand med godt landmandskab. Hvornår er der behov for særlige indsatser? Viden vækst balance Rent grundvand med godt landmandskab Hvornår er der behov for særlige indsatser? Grundvandsbeskyttelse der virker Vores landbrugsarealer producerer både rigeligt og rent grundvand Godt

Læs mere

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer I medfør af 3, stk. 7, og 7 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om lov om ændring af lov om planlægning, som ændret ved lov nr. 571 af 9. juni 2006 samt

Læs mere

Indsatsplan for Bredkær Vandværk

Indsatsplan for Bredkær Vandværk Indsatsplan for Bredkær Vandværk Indholdsfortegnelse Indsatsplan for Bredkær Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 10 Om Bredkær Vandværk 13 Kildepladser 15 Vandkvalitet 16 Boringsdata 17 Om

Læs mere

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Heden Aslundve j Øs te rh a ss in lun As er g t Øs Ve j in Sk db am Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Vester Hassing Vandværk, Øster Hassing Vej Juni 2013 ej gv jer Bro d d Udgiver: Aalborg Kommune,

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup Punkt 5. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup 2018-062490 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at at revision af indsatsplan

Læs mere

Opstart på Indsatsplanlægning Silkeborg Syd

Opstart på Indsatsplanlægning Silkeborg Syd Opstart på Indsatsplanlægning Silkeborg Syd Medborgerhuset i Silkeborg 13. april 2016 Velkomst og præsentation Kortlægningen resumé og vurdering af oplande Pause m. sandwich Elementer i Indsatsplanlægningen

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Udkast til Indsatsplan Hundslund,

Udkast til Indsatsplan Hundslund, Indsatsplan Hundslund Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan Indsatser ved vandværkerne Alrø Vandværk Hadrup Vandværk Hundslund

Læs mere