Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0738 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0738 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0738 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2014) 738 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN SYVENDE ÅRSRAPPORT OM GENNEMFØRELSEN AF DEN EUROPÆISKE FISKERIFOND (2013) {SWD(2014) 352 final} DA DA

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING SAMLET VURDERING AF GENNEMFØRELSEN AF EFF Finansiel gennemførelse af EFF i medlemsstaterne Vigtigste interventionsområder for EFF Udvikling pr. prioriteret akse Kommissionens budgetgennemførelse Anvendelse af teknisk bistand i medlemsstaterne Kommissionens anvendelse af teknisk bistand Informationsteknologi Støtteenhed for netværket af fiskeriområder Undersøgelser Midlertidigt ansatte Samordning af EFF med strukturfondene og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) Forberedende arbejde til programmeringsperioden : Den Europæiske Havog Fiskerifond VURDERING AF EFF-GENNEMFØRELSEN PR. AKSE Akse EU-fiskerflådens økonomiske resultater i 2012 (baseret på data for 2012 i den årlige økonomiske rapport (Annual Economic Report)) Endeligt ophør med fiskeri Midlertidigt ophør med fiskeri Investeringer om bord på fiskerfartøjer og selektivitet Socioøkonomisk kompensation i forbindelse med forvaltning af fiskerflåden Akse Indlandsfiskeri Akvakultur Forarbejdning Akse Fiskerihavne, landingssteder og nødhavne Udvikling af nye markeder og forbrugerkampagner Pilotaktiviteter Akse Første sæt operationelle konklusioner vedrørende EFF for perioden DA 1 DA

3 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN SYVENDE ÅRSRAPPORT OM GENNEMFØRELSEN AF DEN EUROPÆISKE FISKERIFOND (2013) 1. INDLEDNING I overensstemmelse med artikel 68 i EFF-forordningen 1 skal Kommissionen senest den 31. december hvert år sende Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget en rapport om gennemførelsen af EFF. Rapporten er baseret på Kommissionens gennemgang og vurdering af medlemsstaternes årsrapporter og andre foreliggende oplysninger. Rapporten indeholder desuden en analyse af nogle af de væsentligste EFF-foranstaltninger. Det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene består af et kort resumé af gennemførelsen af EFF i hver medlemsstat og fem skemaer med detaljerede oplysninger om den finansielle gennemførelse 2. I henhold til forordningen omfatter den også en oversigt over revisionerne af medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolsystemer, der er foretaget på Kommissionens vegne, samt over resultatet af de revisioner af EFF-støtte, som medlemsstaterne har foretaget, med angivelse af eventuelle finansielle korrektioner. Denne rapport giver en samlet vurdering af medlemsstaternes og Kommissionens gennemførelse af EFF i 2013, som er programmeringsperiodens sidste år. I nogle tilfælde var de data, som medlemsstaterne havde fremsendt, tilstrækkelige til at foretage en mere omfattende analyse frem til den 31. maj 2014 og dermed give et mere fuldstændigt overblik over gennemførelsen af EFF, nu hvor der er mindre end to år til fristen for den praktiske gennemførelse af EFF (den 31. december 2015). 2. SAMLET VURDERING AF GENNEMFØRELSEN AF EFF 2.1. Finansiel gennemførelse af EFF i medlemsstaterne Godkendte mellemliggende betalinger sendt af medlemsstaterne i 2013 beløb sig til i alt 544 mio. EUR sammenholdt med 589 mio. EUR i Den 31. maj 2014 beløb EFFforpligtelserne sig til 3,413 mia. EUR. Dette udgør en stigning på 18 sammenholdt med den 31. maj 2013 (515 mio. EUR på et år). Frem til 31. maj 2014 udgjorde det offentlige nationale bidrag 2,088 mia. EUR, hvilket er en stigning på 360 mio. EUR sammenholdt med den 31. maj 2014 (+21 ). Disse tal viser en betydelig stigning i de nationale forpligtelser sammenholdt med de foregående tolv måneder, hvilket kunne tyde på, at medlemsstaterne er begyndt at overvinde de vanskeligheder, som perioden med den finanspolitiske konsolidering skabte. I den samme periode beløb private bidrag til EFF-støttede foranstaltninger sig til 2,497 mia. EUR. Private investeringer foretages hovedsageligt inden for forarbejdning 1 2 Art. 68 i Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond, EUT L 120 af Skema I. Finansiel gennemførelse i konvergensområder. Skema II. Finansiel gennemførelse i ikkekonvergensområder. Skema III. Finansiel gennemførelse i konvergens- og konvergensområder. Skema IV. EFF-programmerede beløb pr. prioriteret akse og pr. medlemsstat. Skema V. EFF-godkendte udgifter pr. prioriteret akse og pr. medlemsstat. DA 1 DA

4 (42,67 ), akvakultur (23,25 ) og investeringer om bord (9,68 ). Samlet set udgør disse foranstaltninger 75 af hele den private støtte. I alt beløb investeringerne i fiskeri- og akvakultursektoren i perioden den 1. januar 2007 til den 31. maj 2014 sig til 8 mia. EUR: 42,67 fra EFF, 26,11 fra nationale offentlige bidrag og 31,22 fra privat støtte. For så vidt angår løftestangseffekten, genererer hver euro EFF-støtte, som der indgås forpligtelser for, 1,34 EUR i forpligtelser i form af national støtte, 0,732 EUR i privat finansiering og 0,612 EUR i nationale offentlige bidrag 3. En sådan løftestangseffekt afhænger i vid udstrækning, men ikke fuldstændig, af reglerne vedrørende støtteintensitet og medfinansieringer. For eksempel er støtteintensiteten og medfinansieringssatsen de samme for akvakultur, forarbejdning og marketing, og selv om de nationale offentlige bidrag er tilsvarende i disse sektorer, så er de private bidrag langt højere inden for forarbejdning. Nedenstående skema viser løftestangeffekten pr. akse og kategori af foranstaltninger: Foranstaltninger Løftestangseffekt af 1 EUR inden for Samlet (offentlig + privat) national finansiering (i EUR) National offentlig finansiering (i EUR) Finansiering med private bidrag (i EUR) 1.1: Endeligt ophør med fiskeri 0,711 0,705 0, : Midlertidigt ophør med fiskeri 0,646 0,646 0, : Investeringer om bord på 3,257 0,777 2,480 fiskerfartøjer og selektivitet 1.4: Kystfiskeri af mindre omfang 0,655 0,429 0, : Socioøkonomisk kompensation i 1,482 0,656 0,827 forbindelse med flådeforvaltning 2.1: Akvakultur 1,613 0,435 1, Indlandsfiskeri 1,503 0,447 1, Forarbejdning og afsætning af fisk 2,503 0,542 1, : Kollektive foranstaltninger 1,152 0,930 0, : Beskyttelse og udvikling af den 0,652 0,558 0,094 akvatiske fauna og flora 3.3: Fiskerihavne, landingssteder og 0,756 0,611 0,145 nødhavne 3.4: Udvikling af nye markeder og 0,702 0,566 0,137 salgsfremstød 3.5: Pilotaktiviteter 1,300 0,912 0, : Ombygning af fiskerfartøjer med 4,204 1,567 2,637 henblik på anvendelse til andre formål 4.1: Udvikling af fiskeriområder 1,153 0,441 0, : Teknisk bistand 0,483 0,480 0,003 I alt 1,344 0,612 0,732 Den største løftestangseffekt findes inden for foranstaltninger til støtte til ombygning af fiskerfartøjer med henblik på at anvende sådanne fartøjer til andre formål, investeringer om bord på fiskerfartøjer, forarbejdning af fisk samt akvakultur. For så vidt angår nationale offentlige bidrag, er løftestangseffekten størst inden for foranstaltninger til støtte til 3 Pr. 31. maj DA 2 DA

5 ombygning af fiskerfartøjer med henblik på at anvende sådanne fartøjer til andre formål, kollektive foranstaltninger, pilotprojekter og investeringer om bord på fiskerfartøjer. For så vidt angår medfinansiering fra den private sektor, findes den største løftestangseffekt inden for ombygning af fiskerfartøjer med henblik på at anvende sådanne fartøjer til andre formål, forarbejdning og afsætning af fisk, akvakultur og indlandsfiskeri. Den samlede løftestangseffekt ligger under de 1,67 EUR fra Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet (FIUF) ( ) 4, hvoraf 0,56 EUR var offentlig national støtte, og 1,11 EUR var privat støtte Vigtigste interventionsområder for EFF I nedenstående skema sammenlignes forpligtelsesniveauerne inden for de fem mest anvendte foranstaltninger ved henholdsvis udgangen af juli 2012, maj 2013 og maj 2014: 31. juli maj maj 2014 Endeligt ophør (19,61 ) Forarbejdning (17,41 ) Forarbejdning (16,65 ) Akvakultur (12,98 ) Endeligt ophør (17,25 ) Endeligt ophør (15,44 ) Forarbejdning (12,79 ) Akvakultur (14,83 ) Akvakultur (14,43 ) Fiskerihavne (10,89 ) Fiskerihavne (11,46 ) Fiskerihavne (11,61 ) Midlertidigt ophør (7,67 ) Midlertidigt ophør (7,40 ) Udvikling af fiskeriområder (9,25 ) Den 31. maj 2014 var situationen i alt væsentligt den samme som året før med undtagelse af akse 4 5, hvor der var en forbedring på næsten 30 fra maj 2013 til maj Som forklaret i det nedenstående er akse 4 dog stadigvæk bagud i forhold til resten. Koncentrationen af EFF-forpligtelser inden for disse fem foranstaltninger er relativt høj (67,39 ). Dog viser tallet for den 31. maj 2014 et beskedent fald sammenholdt med samme tal for året før (68,86 ). Bortset fra det fremskridt, der er gjort med akse 4, kunne en sådan (beskeden) ændring tyde på, at andre foranstaltninger tiltrækker flere forpligtelser end i tidligere år. Det skal bemærkes, at ud af disse fem områder, er andelen af de samlede forpligtelser til endeligt ophør støt faldende (-21,5 ). Det samme gælder midlertidigt ophør, som udgjorde 6,76 af forpligtelserne den 31. maj 2014 (-12 sammenholdt med den 31. juli 2012). Denne tendens kunne tyde på, at traditionelle flådeforanstaltninger er ved at miste deres betydning Udvikling pr. prioriteret akse Nedenstående skema viser udviklingen i de samlede forpligtelsers relative størrelse pr. prioriteret akse for perioden fra juli 2012 til maj Skemaet bekræfter den relative nedgang inden for akse 1 (-16 ) og det hastige fremskridt inden for akse 4. Der er også fremskridt inden for akse 3, omend i et langsommere tempo. Pr. 31. maj 2014 var akse 2 den største, hvilket svarer til den oprindelige tildeling af EFFmidler. 4 5 Målt i godkendte betalinger. Der er ingen individuelle foranstaltninger inden for akse 4. Sammenligningen af hele aksen med individuelle foranstaltninger inden for andre akser fordrejer således sammenligningen i en vis udstrækning. DA 3 DA

6 Prioriteret akse 31. juli maj maj 2014 Akse 1 33,05 30,42 27,77 Akse 2 28,96 32,64 31,44 Akse 3 27,59 27,38 28,46 Akse 4 7,1 7,2 9,25 Akse 5 3,29 2,42 3,07 Nedenstående tabel viser for hver prioriteret akse forholdet mellem faktiske forpligtelser og planlagte udgifter for programmeringsperioden. Prioriteret akse 31. juli maj maj 2014 Akse 1 67,24 74,36 79,61 Akse 2 56,6 77,47 86,77 Akse 3 57,8 67,31 83,80 Akse ,60 56,89 Akse 5 44,04 44,60 65,34 EFF i alt 56,31 67,37 79,33 Den 31. maj var der kun indgået forpligtelser for 79 af EFF-midlerne. Til trods for en stigning siden juli 2012, skal der endnu indgås forpligtelser for en væsentlig del af EFFmidlerne, hvilket giver anledning til en vis bekymring, bl.a. for så vidt angår godkendte betalinger, i betragtning af, at støtteberettigelsesfristen for udgifter er den 31. december Akse 2 og 3 er længst fremme, hvad angår forpligtelser, idet akse 2 er den akse, hvor der er gjort størst fremskridt i referenceperioden. Der er gjort hastige fremskridt inden for akse 4, som dog stadig er bagud Kommissionens budgetgennemførelse I 2013 blev der indgået årlige forpligtelser for 16,4 (691,5 mio. EUR) af de samlede bevillinger for perioden , herunder 528,35 mio. EUR til konvergensområder og 163,15 mio. EUR til ikkekonvergensområder. I 2013 blev 12,7 (546,78 mio. EUR) af de samlede bevillinger udbetalt, heraf 78,9 til konvergensområder (431,35 mio. EUR) og 21,1 til ikkekonvergensområder (115,43 mio. EUR). Disse betalinger blev foretaget i form af forfinansiering (til Kroatien) og mellemliggende betalinger. For yderligere oplysninger henvises til bilag 1 og det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene Anvendelse af teknisk bistand i medlemsstaterne I 2013 indgik 21 medlemsstater forpligtelser for midler på budgettet for teknisk bistand (akse 5). Følgende medlemsstater indgik forpligtelser for store beløb: Nederlandene (58,3 af EFF-midlerne til akse 5), Slovenien (51,6 ), Det Forenede Kongerige (51,2 ), Portugal DA 4 DA

7 (38 ), Polen (15,75 ) og Spanien (10,9 ). De finansierede foranstaltninger inkluderede bl.a. administrativ kapacitetsopbygning, it-udvikling, reklame og formidling af oplysninger samt støtte til forvaltning og gennemførelse af de operationelle programmer Kommissionens anvendelse af teknisk bistand I 2013 indgik Kommissionen forpligtelser for 3,48 mio. EUR af budgettet til teknisk bistand til følgende formål: Informationsteknologi Kommissionen indgik forpligtelser for 0,35 mio. EUR til it-udstyr og it-tjenesteydelser i forbindelse med vedligeholdelse og udvikling af Kommissionens informationssystemer til gennemførelsen af EFF Støtteenhed for netværket af fiskeriområder Kommissionen indgik forpligtelser for 2,74 mio. EUR til støtteenheden for FARNET. I 2013 fortsatte FARNET med at spille en væsentlig rolle i gennemførelsen af EFF's akse 4 gennem metodologisk og tematisk støtte til forvaltningsmyndigheder og lokale aktionsgrupper for fiskeriet (FLAG'er) (tematiske seminarer, særlige møder og ad hoc-støtte til medlemsstaterne). FARNET bidrog til synliggørelsen af akse 4 gennem sit websted, herunder profiler af flere sociale netværk (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn), indsamling af eksempler på projekter, der følger bedste praksis, et regelmæssigt nyhedsbrev og to numre af dets blad Undersøgelser Kommissionen indgik forpligtelser for 0,4 mio. EUR til en undersøgelse af "Gennemførelsen af EFF's akse 4". På grundlag af en rundspørge foretaget i september 2013 på Kommissionens initiativ viste undersøgelsen af gennemførelsen af akse 4, at 312 grupper har støttet over projekter, hvilket skønnes at have skabt jobs, mens der meldes om, at yderligere er bevaret. I undersøgelsen skønnes det desuden, at støtten fra Den Europæiske Fiskerifond ved hjælp af denne innovative tilgang har bidraget til oprettelsen af 220 SMV'er og mikrovirksomheder. Disse tal vil sandsynligvis stige efter udgangen af programmeringsperioden, eftersom gennemførelsen er gået støt fremad, siden rundspørgen blev gennemført. Gennemførelsen af akse 4 har medført en løftestangseffekt på 1,15, hvilket vil sige, at hver euro fra EFF har genereret 1,15 EUR (fra private og offentlige kilder). Desuden forventer FLAG'erne, at 61 af projekterne vil blive videreført, efter at EFF-støtten er ophørt. Til trods for visse vanskeligheder har der generelt ikke været mangel på projekter, idet efterspørgslen efter finansiering oversteg udbuddet. Undersøgelsen giver desuden værdifulde fingerpeg om, hvordan mekanismerne for at nå de prioriterede mål kan forbedres i løbet perioden Der er udarbejdet landespecifikke henstillinger for 15 medlemsstater. Rapporten er sammen med et resumé heraf tilgængelig på GD MARE's websted på: Midlertidigt ansatte Kommissionen indgik forpligtelser for 0,85 mio. EUR til løn til midlertidigt ansatte, der medvirker ved gennemførelsen af EFF, navnlig for at sikre ordentlig dækning på alle officielle EU-sprog. DA 5 DA

8 2.7. Samordning af EFF med strukturfondene og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) De operationelle programmer viser, at alle medlemsstaterne fra begyndelsen har været opmærksomme på behovet for at sikre, at gennemførelsen af EFF hænger sammen med og er samordnet med strukturfondene og ELFUL. De operationelle programmer indeholder oplysninger om de systemer, der er indført (eller ved at blive indført) i medlemsstaterne for at undgå overlapning, jf. artikel 6 i EFF-forordningen. Medlemsstaternes årlige gennemførelsesrapporter indeholder ingen udtrykkelige bemærkninger om grundlæggende samordningsproblemer Forberedende arbejde til programmeringsperioden : Den Europæiske Hav- og Fiskerifond I 2013 begyndte Kommissionen at udarbejde et forslag til en ny fond, Den Europæiske Havog Fiskerifond (EHFF), som skal være det finansielle instrument til støtte for den fælles fiskeripolitik efter reformen i perioden EHFF-forslaget var i en vis udstrækning baseret på vurderingen af gennemførelsen af EFF. EHFF blev vedtaget i maj VURDERING AF EFF-GENNEMFØRELSEN PR. AKSE 3.1. Akse EU-fiskerflådens økonomiske resultater i 2012 (baseret på data for 2012 i den årlige økonomiske rapport (Annual Economic Report 6 )) Data for 2012, som den årlige økonomiske rapport for 2014 er baseret på, viser, at selv om de indtægter, som fiskerflåden genererede, faldt i forhold til 2011, faldt omkostningerne endnu mere, hvilket generelt gjorde EU-fiskerflåden mere rentabel end i Faldet i indtægterne er i overensstemmelse med et fald i den samlede vægt og værdi af fisk og skalddyr landet af EU-flåden. EU-flåden genererede 6,9 mia. EUR i indtægter, hvilket giver en bruttoværditilvækst på 3,3 mia. EUR, en bruttofortjeneste på 1,3 mia. EUR og 458 mio. EUR i nettofortjeneste. Til trods for højere brændstofpriser var udgifterne til brændstof stort set uændrede, fordi EUflådens energiforbrug faldt. Dette skyldes flere faktorer, herunder overgangen til mere brændstoføkonomiske fiskeredskaber med EFF-støtte og national offentlig støtte, indskrænkning af flåden, ændret fiskeriadfærd og ændret dynamik i flåden. Denne generelt positive udvikling i 2012 gjaldt dog ikke alle flåder. Fem nationale flåder led nettotab. Mens resultaterne for store flåder og højsøflåderne blev forbedret fra 2008 til 2013, havde resultaterne for små flåder tendens til at forringes. For så vidt angår beskæftigelse, svarede antallet af fiskere i 2012 til fuldtidsækvivalenter Endeligt ophør med fiskeri Den 31. maj 2014 havde EFF bidraget til aktiviteter til fordel for endeligt ophør (+2,5 sammenholdt med den 31. maj 2013), hvortil de samlede offentlige omkostninger var 898,58 mio. EUR, heraf 527,03 mio. EUR fra EFF. Disse tal har ikke ændret sig væsentlig pr. aktivitet sammenholdt med året før. De samlede omkostninger pr. aktivitet beløber sig til EUR (det fjerdestørste beløb), hvoraf finansieringen fra EFF beløbet sig til EUR (det tredjestørste beløb). 6 Data indsamlet af medlemsstaterne inden for rammen for dataindsamling ligger to år tilbage i tiden. DA 6 DA

9 Midlertidigt ophør med fiskeri Trods en beskeden tilbagegang sidste år relativt set forbliver midlertidigt ophør den mest anvendte foranstaltning målt i antallet af aktiviteter ( aktiviteter, 51 af det samlede antal). De gennemsnitlige omkostninger pr. aktivitet er fortsat de laveste for EFF (i alt EUR, heraf EUR fra EFF) og har været faldende siden juli 2012 (-3,3 ) Investeringer om bord på fiskerfartøjer og selektivitet Aktiviteter inden for disse områder er stadig de næstmest anvendte EFF-foranstaltninger ( aktiviteter), omend aktiviteternes relative betydning (9,99 ) var 10 mindre end pr. 31. maj De samlede investeringer beløb sig til 415 mio. EUR, hvoraf den offentlige andel udgjorde 173,23 mio. EUR. EFF's bidrag til den offentlige andel var 97,48 mio. EUR (2,86 af de samlede forpligtelser). Omkostningerne pr. aktivitet er EUR (halvdelen af de gennemsnitlige samlede omkostninger), og hertil bidrog EFF med EUR (mindre end 30 af det gennemsnitlige EFF-bidrag). Det private bidrag pr. aktivitet er EUR Socioøkonomisk kompensation i forbindelse med forvaltning af fiskerflåden Aktiviteter inden for dette område er relativt fåtallige (5 416 aktiviteter, 4,47 af det samlede antal) og meget små målt i investeringer (de næstmindste under EFF). De samlede investeringer beløber sig til 152,8 mio. EUR, hvoraf det samlede offentlige bidrag udgør 101,92 mio. EUR. EFF-bidraget var 61,55 mio. EUR (1,8 af EFF-forpligtelserne pr. 31. maj 2014). Omkostningerne pr. aktivitet beløber sig til EUR (20 af gennemsnittet), og hertil bidrog EFF med EUR (25 af det gennemsnitlige EFF-bidrag). Det private bidrag er meget lille, nemlig EUR (10 af det gennemsnitlige private bidrag til EFF-støttede foranstaltninger) Akse Indlandsfiskeri Foranstaltninger vedrørende indlandsfiskeri (artikel 33 i EFF-forordningen) er fåtallige og meget små målt i investeringer. De er de tredjemindst anvendte foranstaltninger under EFF. Den 31. maj 2014 var der kun 944 aktiviteter (0,78 af de samlede aktiviteter). De udgør kun 0,36 af de samlede EFF-forpligtelser, den mindste budgetpost for forpligtelser. De er også de femtebilligste, for så vidt angår EFF-forpligtelser pr. aktivitet, og tegner sig med EUR for mindre end halvdelen af de gennemsnitlige EFF-omkostninger pr. aktivitet. Den samlede investering pr. aktivitet er EUR, hvilket også er den tredjemindste. Det gennemsnitlige offentlige nationale bidrag udgør mindre end EUR, og det gennemsnitlige private bidrag udgør EUR pr. aktivitet Akvakultur Foranstaltninger vedrørende akvakultur udgør et af de største investeringsområder for EFF. Antallet af aktiviteter er lille (6 af det samlede antal), men de forbruger en uforholdsmæssig stor andel af EFF-forpligtelserne (14,45 ). De samlede omkostninger pr. aktivitet er EUR (den sjettestørste værdi), hvoraf EUR kommer fra private bidrag (fire gange det gennemsnitlige private bidrag) og EUR fra EFF, dvs. 2,5 gange gennemsnittet. I absolutte tal blev der frem til den 31. maj 2014 investeret mia. EUR i akvakulturaktiviteter, heraf 492,6 mio. EUR fra EFF, 214,05 mio. EUR fra nationale DA 7 DA

10 offentlige bidrag og 580,74 mio. EUR fra privat finansiering. Investeringer i akvakultur er efter forarbejdning og et godt stykke foran endelig ophør med fiskeri den næststørste investeringspost for EFF. Ifølge den årlige økonomiske rapport (data for 2012) nåede salget i 2012 udtrykt i mængde og værdi op på 1,39 mio. tons og 4,37 mia. EUR. Dette svarer til en stigning på 3 i mængde og 10 i værdi i forhold til 2011 og Det samlede antal virksomheder var ca , hvoraf 90 var mikrovirksomheder (færre end 10 ansatte). Der skønnes at være ca beskæftiget inden for akvakultur, hvoraf de fleste er deltidsbeskæftigede. Antallet af fuldtidsbeskæftigede er faldet en anelse, hvilket kunne tyde på, at der er tendens til højere specialisering. Derimod steg gennemsnitslønnen med 9 fra 2011 og Rentabiliteten i EU's akvakultursektor faldt fra 2011 til 2012, men sektoren var dog stadig rentabel. Arbejdsproduktiviteten i sektoren faldt med 4 fra 2011 til Havbrug genererede fortjenester på 165 mio. EUR, fulgt af skalddyrssektoren, der genererede fortjenester på 32 mio. EUR, og ferskvandssektoren, der led tab på 32 mio. EUR. I september 2014 offentliggjorde Den Europæiske Revisionsret en særberetning om "Effektiviteten af Den Europæiske Fiskerifonds støtte til akvakultur". Beretningen afslørede, at foranstaltningerne til støtte for akvakultur i perioden frem til 2013 var dårligt udarbejdede og blev dårligt gennemført både på EU-plan og i medlemsstaterne, og at EFF ikke var i stand til at levere værdi for pengene og effektiv støtte til bæredygtig udvikling af akvakulturen. Revisorerne fandt, at rammerne på EU-plan og i medlemsstaterne ikke var egnede til at nå EU's mål for bæredygtig udvikling af akvakulturen. Medlemsstaternes nationale strategiplaner og operationelle programmer udgjorde ikke et tilstrækkelig klart grundlag for støtten til akvakultur, og der var ingen sammenhængende strategi for sektoren. EFF-midlerne til akvakulturprojekter var ofte ikke særlig målrettede, og revisorerne fandt, at projekterne sjældent gav de planlagte resultater. Beretningen kan ses her: For at sikre, at de EU-midler, der er til rådighed for akvakultur, anvendes målrettet og i overensstemmelse med de strategiske retningslinjer, der blev vedtaget i , for en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren, har Kommissionen anmodet de nationale myndigheder om at udarbejde flerårige nationale strategiske planer for hver medlemsstat. Disse planer tager fat på de væsentlige faktorer, der hindrer udviklingen af akvakultursektoren i EU (behovet for at forenkle de administrative procedurer og sikre adgang til plads og vand gennem integreret fysisk planlægning, at forbedre sektorens konkurrenceevne og at udnytte konkurrencefordelene i EU's akvakultursektor bedre (sikre lige vilkår)). Kommissionen vil anvende planerne til at bistå medlemsstaterne med at udvælge prioriteter for projekter, der kan finansieres gennem den nye fond. Sammen med Revisionsrettens anbefalinger og de erfaringer, der er indhentet fra perioden håber Kommissionen på en mere resultatorienteret tilgang til investeringer i akvakultursektoren med støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Forarbejdning For så vidt angår forarbejdning, er antallet af aktiviteter, som forklaret i tidligere EFFgennemførelsesrapporter, relativt få i antal (4,18 af det samlede antal), men de tegner sig for en væsentlig del af EFF-forpligtelserne (16,65 ). Følgende medlemsstater anvender 7 Strategiske retningslinjer for en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i EU, COM(2013) 229. DA 8 DA

11 mere end 16 af budgettet for deres operationelle programmer (national finansiel støtte og finansiel støtte fra EU) på forarbejdning: Østrig (40 ), Litauen (26 ), Portugal (25 ), Slovakiet (24 ), Letland (23 ), Malta (22 ), Det Forenede Kongeriget (18 ) og Estland (17 ). Følgende medlemsstater anvender mindre end 5 af deres budget for operationelle programmer: Frankrig (4 ), Belgien (2 ) og Nederlandene (2 ). EFF-omkostningerne pr. aktivitet ( EUR) er fire gange de gennemsnitlige EFFomkostninger (de femtehøjeste i absolutte tal). Det private bidrag ( EUR) er ca. 10 gange det gennemsnitlige EFF-bidrag, dvs. det største i absolutte tal. De samlede omkostninger pr. aktivitet ( EUR) er de næsthøjeste, og medlemsstater som f.eks. Portugal, Litauen, Malta og Grækenland yder mere end EUR i støtte pr. aktivitet. Forarbejdning tiltrækker i vidt omfang privat finansiering. Pr. 31. maj 2014 beløb de samlede investeringer i forarbejdningssektoren sig til 1,99 mia. EUR for aktiviteter, heraf 568,4 mio. EUR fra EFF, 308 mio. EUR fra national offentlig finansiering og 1,114 mio. EUR fra privat finansiering Akse Fiskerihavne, landingssteder og nødhavne Pr. 31. maj 2014 bidrog EFF til infrastrukturprojekter (1,2 af de samlede EFFaktiviteter). De samlede investeringer beløb sig til 695,97 mio. EUR, hvoraf de offentlige bidrag udgør 639,6 mio. EUR (396,4 mio. EUR finansieret af EFF). Infrastrukturprojekter er de dyreste, for så vidt angår de samlede investeringer pr. projekt ( EUR), EFF-finansiering ( EUR, næsten 10 gange gennemsnittet) og nationale offentlige bidrag ( EUR). Den private finansiering pr. projekt er som sådan beskeden ( EUR, næsten det dobbelte af det gennemsnitlige private bidrag) og relativt ubetydelig sammenholdt med det tilsvarende tal for forarbejdning Udvikling af nye markeder og forbrugerkampagner Pr. 31. maj 2014 var antallet af finansierede aktiviteter inden for dette område relativt lille (2 232 aktiviteter, 1,84 af det samlede antal). Det var imidlertid betragtelige beløb, der var involveret: 222,22 mio. EUR i samlede investeringer, med offentlige bidrag på 204,4 mio. EUR (130,56 mio. EUR finansieret af EFF, svarende til 3,82 af de samlede EFF-forpligtelser). Aktiviteterne på dette område er de billigste på akse 3. De samlede investeringer pr. aktivitet er EUR, heraf ,50 EUR fra EFF, EUR fra nationale offentlige bidrag og EUR fra privat finansiering Pilotaktiviteter Pilotaktiviteter er væsentlige for at fremme innovation inden for EFF: I den sjette EFFgennemførelsesrapport udtrykte Kommissionen bekymring for det lave antal aktiviteter samt for disse aktiviteters høje grad af afhængighed af offentlig støtte. Tal fra den 31. maj 2014 bekræfter denne bekymring. Antallet af aktiviteter (592) er stadig meget lavt (0,49 af det samlede antal), til trods for, at der er sket betragtelige fremskridt siden den 31. maj 2013 (+18 ). De samlede investeringer pr. aktivitet ( EUR) er de tredjestørste under EFF, og tallet er voksende. Løftestangseffekten er fortsat under gennemsnittet for EFF, særlig når det drejer sig om den private andel, som endda er mindsket i forhold til året før. Dette viser de private investorers modvilje mod at indgå i finansieringen af risikoprægede projekter. DA 9 DA

12 3.4. Akse 4 Der er sket væsentlige fremskridt i gennemførelsen af akse 4 i De 21 medlemsstater, der gennemfører akse 4, har valgt deres FLAG'er, og i maj 2014 nåede antallet af grupper op på 312. I 2013 var et travlt år for alle interessenter, FLAG'er og projektledere på akse 4, såvel som for forvaltningsmyndigheder og formidlende organer, som alle aktivt forberedte, udvalgte, godkendte og betalte for projekterne. De dertil knyttede tal viser en støt stigning i antallet af projektgodkendelser: mens der ved udgangen af 2012 kun var blevet udvalgt projekter, steg tallet i løbet af et år til projekter. Denne tendens fortsatte, og den 31. maj 2014 var projekter blevet godkendt for i alt 328 mio. EUR i EFF-forpligtelser. Disse projekters samlede anslåede værdi beløb sig til over 690 mio. EUR. Nogle medlemsstater ændrede deres bevillinger til akse 4 i De to medlemsstater, der har de største budgetter for akse 4 (Polen og Rumænien) mindskede for nylig deres bevillinger, således at budgettet for akse 4 nu beløber sig til godt 500 mio. EUR. 4. FØRSTE SÆT OPERATIONELLE KONKLUSIONER VEDRØRENDE EFF FOR PERIODEN Der er gjort fremskridt, for så vidt angår både forpligtelser og godkendte udgifter i medlemsstaterne, men der er stadig et stykke vej igen. Ved udgangen af 2013, kun to år inden afslutningen på gennemførelsen af EFF, udgør godkendte mellemliggende betalinger sendt af medlemsstaterne godt halvdelen af de samlede EFF-bevillinger. Omfanget af forpligtelserne på nationalt plan på dette stadium er væsentligt større (80 ), men stadig under de ideelle/forventede 100. Disse lave tal hen imod slutningen af programmeringsperioden kan betyde, at medlemsstaterne ikke vil være i stand til fuldt ud at gøre brug af 20 af de tilgængelige midler til støtte til gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik, medmindre der indgås forpligtelser for flere midler i den periode, der er tilbage af programmet, dvs. frem til den 15. december De tendenser, der blev fremhævet i tidligere rapporter om gennemførelsen, er blevet bekræftet: flådeforanstaltninger er mindsket, selvom de stadig er væsentlige. Akvakultur og forarbejdning er fortsat investeringsområder for EFF. Der gøres løbende fremskridt på akse 4. De seneste to år ( ) viser en nedgang i EFF-støtten til foranstaltninger under akse 1, mens støtten til foranstaltninger under akse 2 steg, både for akvakultur og forarbejdning, med et højt niveau af privat finansiering til forarbejdning. Investeringer i akvakultur var de næststørste for EFF, næstefter forarbejdning. Det ser også ud til, at der gøres fremskridt på akse 3, omend i et meget langsommere tempo. Gennemførelsen af akse 4 er skredet godt fremad i 2013, men akse 4 er stadig bagud i forhold til resten. Overordnet konklusion om revision: I 2013 gennemførte GD MARE revision af revisionsmyndighedernes arbejde i visse medlemsstater. Syv operative programmer blev revideret. GD MARE konkluderede, at revisionsmyndighedernes udtalelser under alle omstændigheder var pålidelige (selvom der var behov for nogle forbedringer). DA 10 DA

13 KOMMISSIONENS FINANSIELLE GENNEMFØRELSE AF EFF I KONVERGENS- OG IKKEKONVERGENSOMRÅDER Land Vedtaget a Forpligtet b Betalt c (b) / (a) (c) / (a) Belgien Perioden , , ,33 Regnskabsår: , ,00 0,00 60,38 Bulgarien Perioden , , ,96 Regnskabsår: , , ,26 42,41 Tjekkiet Perioden , , ,35 Regnskabsår: , ,00 0,00 71,97 Danmark Perioden , , ,02 Regnskabsår: , , ,84 62,27 Tyskland Perioden , , ,83 Regnskabsår: , , ,28 59,50 Estland Perioden , , ,77 Regnskabsår: , , ,59 64,25 Irland Perioden , , ,83 Regnskabsår: , ,00 0,00 79,18 Grækenland Perioden , , ,39 Regnskabsår: , , ,00 70,10 Spanien Perioden , , ,03 Regnskabsår: , , ,28 59,69 Frankrig Perioden , , ,94 Regnskabsår: , , ,25 61,78 Kroatien Perioden , , ,00 Regnskabsår: , , ,00 25,00 Italien Perioden , , ,39 Regnskabsår: , , ,93 58,20 Cypern Perioden , , ,76 Regnskabsår: , , ,24 78,82 Letland Perioden , , ,92 Regnskabsår: , , ,73 81,93 Litauen Perioden , , ,68 Regnskabsår: , , ,89 72,73 Letland Perioden ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regnskabsår: ,00 0,00 0,00 Ungarn Perioden , , ,59 73,79 DA 11 DA

14 Regnskabsår: , , ,97 Malta Perioden , , ,49 Regnskabsår: , , ,58 53,67 Nederlandene Perioden , , ,98 Regnskabsår: , , ,89 55,96 Østrig Perioden , , ,76 Regnskabsår: , , ,09 89,79 Polen Perioden , , ,90 Regnskabsår: , , ,87 53,15 Portugal Perioden , , ,00 Regnskabsår: , , ,48 64,44 Rumænien Perioden , , ,55 Regnskabsår: , , ,06 44,69 Slovenien Perioden , , ,73 Regnskabsår: , , ,02 62,30 Slovakiet Perioden , , ,77 Regnskabsår: , , ,42 64,38 Finland Perioden , , ,57 Regnskabsår: , , ,73 69,53 Sverige Perioden , , ,56 Regnskabsår: , , ,03 64,33 Det Forenede Kongerige Perioden , , ,56 Regnskabsår: , , ,72 46,45 I alt Perioden , , ,66 Regnskabsår: , , ,15 59,44 DA 12 DA

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt Folketingets Europaudvalg København, den Sagsnr.: 12679 FVM 565 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af den 8. juli 2008 (Rådsmøde nr. 2883,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2004 KOM(2004) 524 endelig SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelsen af artikel 4 og 5

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) 10747/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. juni 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC 439 EMPL 291 BUDGET 22 AGRISTR

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2016 COM(2016) 48 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument

Læs mere

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Fields marked with are mandatory. Felter med en skal udfyldes. 1 Deltagerens profil Jeg svarer som: Enkeltperson

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0064 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0064 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0064 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.3.2005 KOM(2005) 64 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN 2003- BERETNING OM PHARE OG FØRTILTRÆDELSESINSTRUMENTERNE

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2012 COM(2012) 258 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af direktiv 2007/38/EF om eftermontering af spejle på tunge lastvogne,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET om erfaringerne med de statistiske undersøgelser af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0661 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.11.2006 KOM(2006) 661 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0429 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0429 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0429 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 429 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Det Forenede Kongeriges nationale reformprogram

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 2 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.11.2009 KOM(2009) 635 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2000 (28.07) (OR. fr) 9895/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 46 SAN 76 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU 14. maj 2003 Af Anita Vium, direkte tlf. 3355 7724 Resumé: ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU Fra det øjeblik, de Østeuropæiske lande træder ind i EU, skal de opfylde reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0683 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0683 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0683 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.10.2013 COM(2013) 683 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om gennemførelsen af Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.4.2013 COM(2013) 254 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER UDGIFTER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om Den Europæiske Fiskerifond. (forelagt af Kommissionen) {SEK(2004) 965}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om Den Europæiske Fiskerifond. (forelagt af Kommissionen) {SEK(2004) 965} KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.7.2004 KOM(2004) 497 endelig 2004/0169 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om Den Europæiske Fiskerifond (forelagt af Kommissionen) {SEK(2004)

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.3.2012 COM(2012) 116 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ændring af afgørelse 2011/734/EU rettet til Grækenland med henblik på at styrke og skærpe

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Ét år efter Papirversion af en online-undersøgelse http://www.cor.europa.

Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Ét år efter Papirversion af en online-undersøgelse http://www.cor.europa. Direktoratet for Rådgivende Funktioner Enhed 3 Netværk & Subsidiaritet DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Et år efter Spørgeskema Frist

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg 18. marts 2009 Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg Dagsordenspunkt 1a Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten - Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Bekendtgørelse af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (Finanspagten)

Bekendtgørelse af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (Finanspagten) BKI nr 1 af 10/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., EUP j.nr. 400.P.2. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. om det europæiske borgerinitiativ "One of Us"

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. om det europæiske borgerinitiativ One of Us EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2014 COM(2014) 355 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om det europæiske borgerinitiativ "One of Us" DA DA BILAG I: PROCEDUREMÆSSIGE ASPEKTER

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0259 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0259 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0259 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0824 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0824 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0824 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 824 endelig. KOMMISSIONENS ENDELIGE RAPPORT TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Det europæiske semester og moderniseringen af den offentlige forvaltning

Det europæiske semester og moderniseringen af den offentlige forvaltning Resumé Det europæiske semester og moderniseringen af den offentlige forvaltning Peña-Casas, R.; Sabato, S.; Lisi V.; Agostini, C. November 2015 Observatoriet for sociale forhold i Europa www.ose.be Rue

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 27. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0481 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0481 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0481 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.7.2008 KOM(2008) 481 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 10 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 10 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 10 Offentligt Europaudvalget Peter Juul Larsen Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. december 2007 Revisionsrettens beretning om regnskabsåret 2006

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

En fælles europæisk købelov på frivillig basis: Ofte stillede spørgsmål

En fælles europæisk købelov på frivillig basis: Ofte stillede spørgsmål MEMO/11/680 Bruxelles, den 11. oktober 2011 En fælles europæisk købelov på frivillig basis: Ofte stillede spørgsmål Hvad drejer den fælles europæiske købelov sig om? Forbrugerne og virksomhederne - især

Læs mere

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Forslag til en ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles bestemmelser

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2010/2039(INI) 7.4.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om mindsteindkomstens betydning for bekæmpelse af fattigdom og fremme af et samfund

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 259 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Spaniens nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Spaniens stabilitetsprogram

Læs mere

videreudvikling af det indre marked for tjenesteydelser Denne offentlige høring vil fokusere på følgende indbyrdes forbundne foranstaltninger:

videreudvikling af det indre marked for tjenesteydelser Denne offentlige høring vil fokusere på følgende indbyrdes forbundne foranstaltninger: Offentlig høring om "Forslag om at indføre et tjenesteydelsespas og fjerne reguleringsmæssige hindringer i sektoren for tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægssektoren og i sektoren for forretningsservice"

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 20.3.2013

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 20.3.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2013 C(2013) 1573 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 20.3.2013 om godkendelse af retningslinjer for afslutning af operationelle programmer godkendt til bistand fra

Læs mere