Teknik- og Miljøudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Referat Teknik- og Miljøudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kommune

2 Teknik- og Miljøudvalget Punkter på åbent møde: 60. Harmonisering af vedligeholdelse af grønne områder Kloaktilslutningsbidrag Løkkenvej 15 Pandrup Parkeringsbekendtgørelse for Jammerbugt Kommune Regulativ vedr. midlertidig skiltning ved arrangementer o.l Ny lov om Miljøgodkendelse mv af husdyrbrug Vandløbsvedligeholdelse Rørlægning af delstrækning i kommunevandløb 210 Nørhalne Nordlige Kloakgrøft Afvandingsforhold på ejendommen Hedevej Vadum Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan for Sanden Bjergaard Nyt vejnavn i detailhandelsområde øst for Brovst Politiske retningslinier for dispensation fra lokalplaner mv Udvidelse af Brovst Multihus med 1100 m² Udvidelse af stuehus i landzone op til 400 m² Ansøgninger vedrørende opstilling af antenner/master til mobiltelefoni Ansøgning om tilladelse til at sælge fisk fra fiskebil i Blokhus Ansøgning om at udstykke 20 sommerhusgrunde på Kordalsvej ved Saltum Ansøgning om at bygge et dobbelthus på Teglværksvej i Biersted Dispensation fra lokalplan nr Ingstrup by - til at bygge en garage på 60 m Frigivelse af anlægsmidler Bevilling ny flydebro Attrup Havn - østmole Foreløbig godkendelse af projekt for forsyning af Klim og V. Thorup med fjernvarme fra Fjerritslev Fjernvarme Boligselskabers brug af genbrugspladserne Bortskaffelse af overskudsvarer fra de frivillige organisationers genbrugsbutikker Bortskaffelse af forbrændingsegnet affald fra tidligere Pandrup Kommune Orientering om retablering af deponiet på Affaldscenter Udholm 58 Punkter på lukket møde: Afbud:

3 Teknik- og Miljøudvalget Harmonisering af vedligeholdelse af grønne områder / Knud Nørgaard Resume For at kunne fastlægge et ensartet serviceniveau ved pleje af de grønne områder, parker, anlæg osv. er det nødvendigt, at der foretages en ensartet registrering af disse områder. Denne registrering er grundlaget for harmonisering af plejen af de grønne områder. Sagsfremstilling Sammenlægningsudvalget godkendte den 19. september 2006 at at at arbejdet med registrering af de grønne områder igangsættes snarest, så grundlaget for fastsættelse af fælles serviceniveau for pleje af grønne områder mv. kan være på plads til plejesæsonen starter 1. april udgifterne til registreringsarbejdet holdes indenfor budgetrammen. der anvendes et ressourcestyringssystem, hvor forbrug af mandetimer og maskintimer registreres og udgiften udkonteres til institutioner/fritidsområdet/rådhuse etc. Det vil være hensigtsmæssigt, at vedligeholdelse af grønne områder fremadrettet bliver baseret på, at standarden for vedligeholdelse af grønne områder skal være ens i institutioner/fritidsområdet/rådhuse etc. (serviceharmonisering). Efter beslutningen i Sammenlægningsudvalget er der i samarbejde med Orbicon arbejdet med at få overblik over arbejdet med at registrere de grønne områder. Dette arbejde har vist, at de grønne områder udgør et større areal end de opgørelser, der fremgår af fase 1 rapporten. Denne opgørelse var grundlaget for det overslag over omkostninger til registreringsarbejdet, som blev behandlet i Sammenlægningsudvalget den 19. september. De samlede omkostninger blev opgjort til kr. Endvidere har afklaringsarbejdet vist, at en del af det eks. registreringsmateriale ikke har haft den kvalitet, der var grundlaget for omkostningsberegningen. De forøgede arealer og den uforudsete dårligere kvalitet af eks. registreringer medfører betydeligt større udgifter til arbejdets gennemførelse. For at minimere omkostninger er registrering af de grønne områder under Teknik- og Miljøudvalgets budgetområde valgt fra. Dette arbejde vil blive udført af forvaltningen på et senere tidspunkt. Dette valg er bla. begrundet med, at der især er behov for registrering af de arealer, der udføres af Vej & Park (materielgården) for institutioner mv. således at der for disse kan foretages den vedtagne budgetreduktion samt ensretning af plejeniveau. Det reducerede registreringsarbejde beløber sig udgiftsmæssigt til kr.

4 Teknik- og Miljøudvalget Der er på baggrund af den grønne registrering foretaget beregning af omkostninger baseret på samme plejeniveau for sammenlignelige grønne elementer. Beregningen er udført således, at der for alle institutioner under ét er budgetmæssig dækning. Det samlede budget til løn og maskiner er opgjort ca. 8,7 mio. kr. Plejeniveauet og udgifterne pr. elementtype er beskrevet i et bilag. Plejeniveauet er beskrevet pr. elementtype. For hvert elementtype, f.eks. brugsplæne, er plejeniveauet fastlagt ved en beskrivelse af omfang og indhold i de arbejder, der gennemføres i løbet af driftsåret. Budgettet afspejler de gamle kommuners regnskabspraksis. Det betyder, at der budgetmæssigt skal foretages en større budgetomplacering for at den besluttede ressourcestyring, hvor forbrug af mandetimer og maskintimer registreres og udgiften udkonteres til institutioner/fritidsområdet/rådhuse etc., kan tages i anvendelse. Endvidere vil budgetreduktion og serviceharmoniseringen medføre flytning af budgetbeløb. Det vil være hensigtsmæssigt at samle de eks. budgetter til vedligeholdelse af de grønne områder samt de budgetbeløb, der skal tilføres området fra kt. 02, Transport og Infrastruktur i en samlet pulje i For hver institution vil udgifterne blive bogført i den centrale pulje, idet der anvendes det ressourcestyringssystem, der blev taget i anvendelse den 1. januar. Ultimo 2007 kan budget og forbrug om ønsket blive flyttet ud på den enkelte institution. Fordelen ved denne model er, at evt. registreringsfejl, unøjagtige skøn vedr. tidsforbrug på specielle grønne elementer osv. ikke skal udløse budgetomplaceringer mellem institutionerne. Endvidere har modellen den fordel, at der skabes sikkerhed for, at de budgetbeløb, der flyttes fra vejdriften også tilbageføres ved udførelsen af den grønne vedligeholdelse. Fra 2008 kan samme budget- og regnskabsmetode anvendes eller alle budgetbeløb kan fordeles på den enkelte institution. Høring Ingen Økonomiske konsekvenser Indstilling Teknisk direktør indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender at vedligeholdelse af de grønne områder udføres på grundlag af den udarbejdede plejeplan. at budgetterne til den grønne vedligeholdelse i 2007 samles i én pulje. Bilag: Plejeplan grønne områder Sammendrag udgifter på elementtyper

5 Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget, den Anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

6 Teknik- og Miljøudvalget Kloaktilslutningsbidrag Løkkenvej 15 Pandrup / Arve Strandli Resume I Lokalplan nr. 248, som blev endelig godkendt af Pandrup Byråd den 21. september 2006, blev der åbnet mulighed for at udstykke 14 parcelhusgrunde vest for Løkkenvej i Pandrup. Grundene får adgang til den offentlige vej, Løkkenvej, ad de private fællesveje Morelvej og Gartner Alle. Sagsfremstilling Byggemodningen af de 14 parcelhusgrunde vil blive udført af Tømrermester Henrik C. Pedersen, Saltum. I forbindelse med byggemodningen udføres et spildevandsanlæg, som skal tilsluttes det offentlige kloakvandssystem. H C Pedersen henvendte sig i efteråret 2006 til Pandrup Kommune for at få oplysninger om hvordan kloaktilslutningsbidraget ville blive beregnet, når han stod for alle anlægsarbejder i forbindelse med byggemodningen. Det blev dengang oplyst, at Kloakforsyningen kunne yde udstykkeren økonomisk kompensation for spildevandsanlæggets værdi ved modregning i tilslutningsbidraget. Kloakprojektet er udarbejdet af rådgivende ingeniørfirma Korsbæk & Partnere og behandlet og godkendt af Teknisk Forvaltning i efteråret 2006, hvorved byggemodneren berettiget har forventet selv at udføre kloakanlægget, og dermed også at skulle betale efter den aftalte betalingsmodel. H C Pedersen igangsatte spildevandskloakeringen sidst i marts Han vil afholde de faktiske udgifter til kloakeringen af de 14 parceller og ønsker at få fastsat det endelige tilslutningsbidrag. Der er indhentet tilbud på vej- og kloakarbejder mv. og H C Pedersen oplyser, at udgifterne til kloakeringen beløber sig til ,- kr. inkl. moms. Tilslutningsbidraget vil beløbe sig til 14 x ,- kr. = ,- kr. inkl. moms. Differencen mellem tilslutningsbidrag og de faktiske kloakeringsudgifter er således ,- kr. Det svarer til et beløb på 4.922,50 kr. pr. grund. H C Pedersen var ikke kendt med, at betalingsvedtægten kunne blive ændret i 2007, så Drift- og Anlægsafdelingen vil anbefale, at tilslutningsbidraget fastsættes til 4.922,50 kr. pr. grund, i alt ,- kr. inkl. moms. Høring Ingen Retsgrundlag Betalingsloven for kloaktilslutningsbidrag, LBK 716 af 23/ (gældende) med senere rettelser: Lov nr. 431 af 6/

7 Teknik- og Miljøudvalget Lov nr. 564 af 24/ Lov nr af 20/ Miljøbeskyttelsesloven 28, om etablering af spildevandsanlæg. Gældende betalingsvedtægt for kloakforsyningens område i Jammerbugt Kommune. Det til enhver tid gældende takstblad for kloakforsyningens område i Jammerbugt kommune. Økonomiske konsekvenser Jammerbugt Kommunes kloakforsyning får en indtægt på ,- kr. inkl. moms. i forbindelse med kloakeringen af de 14 grunde. Indstilling Drift- og Anlægsafdelingen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget: at at at byggemodningen for 14 grunde på Morelvej, Pandrup pålignes kloakbidrag for spildevandsafledning på 14 x ,- kr. = ,- kr. inkl. moms. byggemodningen kompenseres for de faktisk afholdte udgifter på ,- kr. Kommunalbestyrelsen søges om en indtægtsbevilling på ,- kr. inkl. moms. Bilag: Kortbilag Løkkenvej/Morelvej Pandrup Oversigtskort til dagsorden Morelvej Pandrup Teknik- og Miljøudvalget, den Godkendt. Det anbefales, at der meddeles den anførte indtægtstillægsbevilling. Fraværende: Tilbage til toppen

8 Teknik- og Miljøudvalget Parkeringsbekendtgørelse for Jammerbugt Kommune / Pernelle Brix Daugberg Resume Drift- og Anlægsafdelingen har udarbejdet et forslag til en ny parkeringsbekendtgørelse for Jammerbugt Kommune til erstatning for de parkeringsbekendtgørelser, som var gældende i de fire tidligere kommuner. Nordjyllands Politi har godkendt forslaget, som nu søges godkendt af kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Ifølge Færdselslovens 92 kan vejbestyrelsen for en offentlig vej med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning. Vejmyndigheden for en privat fællesvej omfattet af afsnit I, III og IV i lov om private fællesveje kan med samtykke fra politiet træffe tilsvarende bestemmelser. Der kan bl.a. træffes bestemmelse om parkering og standsning. De fire kommuner Aabybro, Brovst, Pandrup og Fjerritslev har hver især haft en parkeringsbekendtgørelse med det formål at angive, hvor der er mulighed for parkering. Parkeringsbekendtgørelserne var udarbejdet på baggrund af et udkast til en bekendtgørelse, som politikredsene sendte ud til samtlige kommuner for at opnå ensartede regler. I forbindelse med kommunesammenlægningen skal der udarbejdes et nyt grundlag for parkering i Jammerbugt Kommune. Drift- og Anlægsafdelingen har udarbejdet et forslag til en parkeringsbekendtgørelse, som er enslydende med de parkeringsbekendtgørelser som tidligere var godkendt af kommunalbestyrelserne. Forslaget er sendt til Nordjyllands Politi for at opnå samtykke. Nordjyllands Politi har godkendt forslaget den 16. marts Høring I henhold til Færdselslovens 92 har Drift- og Anlægsafdelingen den 5. marts 2007 fremsendt forslaget til parkeringsbekendtgørelsen til Nordjyllands Politi med anmodning om samtykke. Retsgrundlag Færdselsloven Lov nr. 287 af 10. juni 1976

9 Teknik- og Miljøudvalget Indstilling Drift- og Anlægsafdelingen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender den nye parkeringsbekendtgørelse. Bilag: Bekendtgørelse om parkering.doc Teknik- og Miljøudvalget, den Anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

10 Teknik- og Miljøudvalget Regulativ vedr. midlertidig skiltning ved arrangementer o.l / Kirsten Guldbæk Roelsgaard Resume Jammerbugt Kommune bør vedtage et regulativ vedr. midlertidig anbringelse af reklameskilte o.l. ved arrangementer. Sagsfremstilling Jammerbugt Kommune har bemyndigelse til at vedtage et regulativ vedr. midlertidig skiltning i reklameøjemed på vejnettet i kommunen. Følgende tekst foreslås til regulativet. Teksten kundgøres efter vedtagelse i diverse aviser samt lægges på kommunens hjemmeside. Følgende regler gælder for opsætning af midlertidige reklameskilte, plakater og lignende til lejlighedsarrangementer i Jammerbugt Kommune: Skilte må kun opsættes efter indhentet tilladelse hos kommunen. Skilte må tidligst opsættes 5 dage før det enkelte arrangement afholdes. Skilte må ikke opsættes nærmere vejkryds end 50 meter. Skilte må ikke opsættes så færdselstavler og lignende generes. Skilte skal opsættes forsvarligt og på en måde, der sikrer, at der ikke sker skade på master og lignende. Skilte må ikke opsættes på malede master eller opklæbes på faste installationer. Der må max. opsættes 15 skilte i hver af de 4 hovedbyer: Aabybro, Pandrup, Brovst og Fjerritslev. Der må max. opsættes 5 skilte i øvrige byer med byzonetavler (tavle E 55). Uden for byerne og på Torvet i Blokhus må der ikke opsættes midlertidige skilte. Ansøgeren har ansvaret for de opsatte skilte. Skilte skal nedtages senest 2 dage efter arrangementets afholdelse. Hvis fristen ikke overholdes kan skiltene nedtages af Jammerbugt Kommune på arrangørens regning. Skilte, der ikke overholder regulativet, nedtages af kommunen på

11 Teknik- og Miljøudvalget opsætterens regning. Høring - Retsgrundlag Vejloven Økonomiske konsekvenser - Indstilling Drift- og Anlægsafdelingen indstiller at Teknik og Miljøudvalget godkender ovenstående tekst som regulativ for opsætning af midlertidig skiltning. Bilag: Teknik- og Miljøudvalget, den Godkendt. I 3. punkt tilføjes efter vejkryds: og rundkørsler Fraværende: Tilbage til toppen

12 Teknik- og Miljøudvalget Ny lov om Miljøgodkendelse mv af husdyrbrug / Birgitte Krebs Schlemann Resume Liste med hvilke ændringer, der udløser en godkendelse efter ny lov om Miljøgodkendelse mv af husdyrbrug. Sagsfremstilling Med virkning fra 1. januar 2007 er der vedtaget en ny lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug. Til forskel fra tidligere skal der udover ændring af dyrehold og dyresammensætning også søges om tilladelse, når ændringerne består i nybyggeri af staldanlæg eller opbevaringsanlæg samt ved renovering af staldanlæg. Der er i vejledningen til den nye lov samt i FAQ en på Skov- og Naturstyrelsen hjemmeside nogle retningslinier for hvilke ændringer, der kræver en godkendelse efter den nye lov. Der er ingen endelig liste. Plan og Miljøafdelingen har udarbejdet en liste i henhold til de ovennævnte retningslinier over hvilke ændringer, der normalt vil kræve en godkendelse, og hvilke der normalt ikke kræver en godkendelse. Her imellem er der en gråzone. (fremlægges på mødet) Retsgrundlag Ny lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Økonomiske konsekvenser ingen Indstilling Plan og Miljøafdelingen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tilslutter sig forslaget om, at ændringer på listens gråzone normalt ikke udløser godkendelse. Bilag: Bilag 1- Tilladelses- og godkendelsesordningen kortbilag Teknik- og Miljøudvalget, den Godkendt. Udvidelse af gyllebeholdere (gråzonelisten) behandles i udvalget.

13 Teknik- og Miljøudvalget Fraværende: Tilbage til toppen

14 Teknik- og Miljøudvalget Vandløbsvedligeholdelse / Vaun Egede Jensen Resume Etablering af sikker drift for vedligeholdelse af Jammerbugt Kommunes vandløb i Sagsfremstilling I henhold til 31 i lov om vandløb, påhviler det Jammerbugt Kommune at vedligeholde de vandløb, som er optaget som offentlige vandløb. Efter kommunalreformen er der 504 km offentlige vandløb i Jammerbugt Kommune, heraf er de 27 km rørlagte og 31 km danner grænse til nabo kommunerne. Vandløbene skal vedligeholdes efter de forskrifter, der er fastsat i regulativet for det enkelte vandløb, og da flere vandløb skal vedligeholdes flere gange om året, er det samlede antal kilometer vandløb i 2007, hvor der skal ske en ordinær vedligeholdelse, på 569 km. Ved udgangen af 2006 udløb alle de aftaler/kontrakter, der lå til grund for vandløbsvedligeholdelsen i de 4 kommuner og i amtet. Flere af de vandløb, som overgik fra Nordjyllands amt til Jammerbugt Kommunen, blev vedligeholdt af amtets eget personale. For at etablere sikker drift i 2007, er der taget kontakt til de entreprenører som forestod arbejdet i 2006, og de har alle accepteret med mindre justeringer at forsætte arbejdet med vandløbsvedligeholdelsen i Noget af det personale, der forestod vandløbsvedligeholdelsen ved amtet, er overført til Jammerbugt Kommune og placeret i driftsafdelingen. Med udgangspunkt i hvem der forestod vedligeholdelsen i 2006, er følgende udarbejdet, som skaber sikker drift i For grænsevandløbenes vedkommende, er der indgået aftaler med de tilgrænsende kommuner om, hvem der i 2007 forestår den ordinære vedligeholdelse af de 31 km grænsevandløb. Der er aftalt, at udgifterne fordeles efter de gældende aftaler i regulativerne. Prisniveauet er aftalt til det, der var i 2006 med almindelige prisstigninger. I den tidligere Pandrup Kommune var det Pandrup Entreprenør Forretning Aps Pandrup, der forestod vandløbsvedligeholdelsen, og med mindre justeringer har dette firma påtaget sig at udføre vedligeholdelsen af 96 km

15 Teknik- og Miljøudvalget kommunevandløb som maskinelvedligeholdelse i I de tidligere Åbybro og Brovst kommuner var det entreprenørfirmaet Chr. Guldhammer A/S, Brovst, der forestod vandløbsvedligeholdelsen, og med få justeringer har dette firma påtaget sig at udføre vandløbsvedligeholdelsen i 2007 af 153 km kommunevandløb, hvor hovedparten af arbejdet vil blive udført med maskine. Der har hidtil været en praksis for, at vandløbskanterne i en del af vandløbene i Åbybro og Brovst kommune blev knust med en rabatknuser. Den praksis ønskes videreført i 2007, hvilket medfører, at der i alt skal foretages knusning ved 49 km vandløb. I den tidligere Fjerritslev Kommune var det entreprenør Bjarne Pedersen, Fjerritslev, der forestod den manuelle vandløbsvedligeholdelse. Entreprenørfirmaet Chr. Guldhammer A/S, Brovst, forestod den maskinelle vandløbsvedligeholdelse. Dette arbejde forsætter, således at entreprenør Bjarne Pedersen vedligeholder 89 km kommunevandløb som manuel vandløbsvedligeholdelse og entreprenørfirmaet Chr. Guldhammer A/S vedligeholder 83 km kommunevandløb med maskine. Ved amtet forestod Sloths Entreprenør og Naturpleje, Skals, vedligeholdelsen af vandløbene Lund Fjord Kanal og Fannegrøft. Det arbejde er entreprenøren indstillet på at forsætte, således at arbejdet ved Lund Fjord Kanal udføres med sejlende grødeskæringsmateriel, og Fannegrøft udføres som manuelt arbejde. Et samlet arbejde ved 39 km kommunevandløb. I den tidligere Brovst Kommune var det praksis, at det private landvindingslag Øland Attrup forestod vedligeholdelsen af 14 km kommunevandløb som ligger i tilknytning til landvindingslagets kanaler. Denne praksis vil forsætte i I forbindelse med at vedligeholdelsessæsonen 2007 gennemføres, vil det løbende blive vurderet hvor og i hvilket omfang, der bør ske justeringer med henblik på, at der sidst på vedligeholdelsessæsonen 2007 forelægges Teknik og Miljøudvalget et oplæg til, hvordan den fremtidige vandløbsvedligeholdelse kan struktureres/gennemføres, og hvilke tilbudsformer m.v. der vil være anvendelige. Retsgrundlag Lov om Vandløb kapitlerne 3, 4 og 7 Økonomiske konsekvenser

16 Teknik- og Miljøudvalget I Jammerbugt Kommunes budget for 2007, under konto 48 Vandløbsvæsen, er der afsat kr Heraf er der under konto 71 Vedligeholdelse af vandløb afsat kr til fremmede entreprenører. Den samlede pris på ordinær vandløbsvedligeholdelse i 2007, ved hjælp fra fremmed entreprenører udgør kr ,66 De enkelte entreprenørers priser er således: Pandrup Entreprenør Forretning Aps kr ,44 Chr. Guldhammer A/S kr ,33 Entreprenør Bjarne Pedersen kr ,89 Sloths Entreprenør og Naturpleje kr ,00 Entreprenørfirmaet Chr. Guldhammer A/S har taget forbehold for prisen, idet omkostningen ved forårets overenskomstforhandlinger er uafklaret. Indstilling Plan og Miljøafdelingen indstiller: at der i 2007 skabes sikker drift på området for ordinær vandløbved ligeholdelse ved at antage de afgivne bud. at der i efteråret 2007 forelægges Teknik- og Miljøudvalget en plan for den ordinære vandløbsvedligeholdelse i Bilag: Teknik- og Miljøudvalget, den Godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

17 Teknik- og Miljøudvalget Rørlægning af delstrækning i kommunevandløb 210 Nørhalne Nordlige Kloakgrøft / Svend Aage Frederiksen Resume Karl Nielsen, Mindevej 26, Sulsted ansøger om at få rørlagt en delstrækning af kommunevandløb nr. 210, Nørhalne Nordlige Kloakgrøft. Ejendommen er beliggende på Nordkærvej 10, Nørhalne. Sagsfremstilling Lodsejeren anfører, at den åbne strækning af vandløbet (ca. 260 m.), der forløber diagonalt over hans mark, er til stor gene for markarbejdet. I h.t. forvaltningens konsekvensvurdering (bilag 3.) vurderes rørlægningen af den pågældende strækning ikke at være i strid med hverken naturbeskyttelsesloven eller regionplanen. Endvidere konkluderes det, at indgrebet ikke i væsentlig grad vil bevirke en forringelse af vandløbskvaliteten nedstrøms, idet der både før og efter strækningen allerede er etableret rørlægning. Retsgrundlag Naturbeskyttelsesloven 3. Regionplan Lov om vandløb. Kap. 6, Regulering af vandløb, 16 og 24. Økonomiske konsekvenser En rørlægning forventes samlet set ikke at medføre forøgede udgifter for kommunen, idet en eventuel fremtidig udgift til vedligeholdelse af rørledningen modsvares af en årlig besparelse i forbindelse med den ordinære vandløbsvedligeholdelse. Indstilling Plan- og Miljøafdelingen indstiller, at udvalget giver tilladelse til rørlægning af strækningen på flg. vilkår: at lodsejeren afholder alle udgifter i forbindelse med rørlægningen. at arbejdet udføres af autoriseret kloakmester efter projekt og an visninger udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen. Bilag:

18 Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1. Ansøgning om tilladelse til partiel rørlægning af kommunevandløb 210. Bilag 2. Kortbilag Bilag 3. Konsekvensvurdering Teknik- og Miljøudvalget, den Godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

19 Teknik- og Miljøudvalget Afvandingsforhold på ejendommen Hedevej Vadum / Vaun Egede Jensen Resume Sager omkring interessekonflikter ved private vandløb. Udvalgets bedes drøfte, udefra en konkret sag, i hvilket omfang udvalget ønsker forelagt sager af denne karakter. Sagsfremstilling I henhold til lov om vandløb er Jammerbugt Kommune vandløbsmyndighed for alle offentlige og private vandløb, som mere end en enkel person har interesse i. Reglerne om vandløb finder også anvendelse på grøfter, rørledninger og dræn. Som vandløbsmyndighed skal Jammerbugt Kommune give tilladelse til at ændre vands naturlige afløb til anden ejendom, herunder sikre naturligt afløb af vand fra højere liggende ejendomme at vand bortledes fra vandløbet at forandre vandstanden i vandløbet, eller hindre vandets frie løb. Beskadiges vandløb eller andre anlæg omfattet af loven, eller foretages foranstaltninger i strid med loven, kan Jammerbugt Kommune, som vandløbsmyndighed i henhold til lovens 54, meddele påbud om genoprettelse af tidligere tilstand. Jammerbugt Kommune kan endvidere meddele påbud om udførelse af manglende vedligeholdelsesarbejder. Jammerbugt Kommune skal påse, at påbud og forbud efter loven efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes. Er et påbud eller forbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan Jammerbugt Kommune som vandløbsmyndighed foretage det fornødne på den forpligtigedes regning. I henhold til lovens 54a skal Jammerbugt Kommune som vandløbsmyndighed foranledige, at ulovlige forhold bliver bragt til ophør, medmindre der er tale om forhold af ganske underordnet betydning. Med nedenfor nævnte eksempel ønsker forvaltningen udvalgets drøftelse af, i hvilket omfang Teknik og Miljø udvalget vil have sager af denne karakter

20 Teknik- og Miljøudvalget forelagt. På baggrund af en ansøgning om regulering af en privat grøft på ejendommen matr. nr. 4g Nørhalne by, gav Aabybro kommune den 10. marts 2005 tilladelse til rørlægning af grøften på følgende betingelser: Udgiften til rørlægningen afholdes af ejendommen matr. nr. 4g Nørhalne by. Skulle der efterfølgende vise sig problemer med afvandingen forårsaget af rørlægningen, skal ejendommen matr. nr. 4g Nørhalne by tilbageføre grøften til det oprindelige udseende. Afgørelsen blev sendt med ankefrist til ejerne af de ejendomme, der er beliggende opstrøms for matr. nr. 4g Nørhalne by, og som benyttede grøften som afløb for deres overfladevand. Ved ankefristens udløb var der ikke indkommet indsigelser. I forbindelse med efterårets store nedbør får ejeren af matr. nr. 4o Nørhalne by, vand på sin mark og henvender sig til Aabybro kommune, idet lodsejeren er af den opfattelse, at den rørledning på 80 mm, der er nedlagt, er for lille i dimensionen. Ejeren af matr. nr. 4g Nørhalne by er af den opfattelse at forholdet skyldes, at ejeren af matr. nr. 4o Nørhalne by, der også er ejer af den grøft hvor rørledningen udmunder i, ikke har vedligeholdt denne grøft tilstrækkeligt. På den baggrund fremsendte Jammerbugt Kommune et varsel til begge lodsejer om, at kommunen overvejer at give et påbud. Til ejeren af matr. nr. 4g Nørhalne by blev der fremsendt et varsel om, at et evt. påbud vil omfatte: at ejeren enten fremsender en beregning, der godtgør, at rørledningen har den rette dimension og fald til at føre den vandmængde, der kommer fra oplandet vest for ejendommen, eller at tilbageføre det rørlagte vandløb til sin oprindelige skikkelse. Ejeren af matr. nr. 4g Nørhalne by har efterfølgende mulighed for at indsende en ansøgning om et reguleringsprojekt, hvor der ved en evt. rørlægning af grøften er taget højde for afstrømningsforholdene. Til ejeren af matr. nr. 4o Nørhalne by blev der fremsendt et varsel om, at et evt. påbud vil omfatte følgende. at ejeren skal foretage en oprensning af det private vandløb med overkørsler, der løber fra det nordøstlige hjørne af ejendommen matr.

21 Teknik- og Miljøudvalget nr. 4g Nørhalne by, langs denne ejendoms øst skel og videre i skellet mellem matr. nr. 3g og 4o Nørhalne og indtil kommunegrænsen Høring Parterne havde fået frist til den 28. februar 2007 til at komme med en udtalelse. Fra ejeren af ejendommen matr. nr. 4g Nørhalne by er der indkommet en udtalelse, som mest går på, at det er de usædvanlige nedbørsmængder i efteråret/vinteren 2006/07, som er årsag til generne. Fra ejeren af ejendommen matr. nr. 4o Nørhalne by er der indkommet en udtalelse om, at den nedlagte rørledning på 80 mm er en for lille dimension, og at han så snart vejret tillader det, er indstillet på at foretage en oprensning af det private vandløb. Retsgrundlag Lov om Vandløb, kapitlerne 1, 2 og 11 Økonomiske konsekvenser Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Jammerbugt Kommune, idet de omkostninger der er forbundet med sagen, afholdes af lodsejerne. Indstilling Plan og Miljøafdelingen indstiller, at sagen afgøres ved, at de i sagen nævnte påbud gives. Endvidere indstilles til udvalgets drøftelse, i hvilket omfang tilsvarende sager skal behandles i udvalget. Bilag: Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget, den Godkendt. Tilsvarende sager behandles ikke af udvalget. Fraværende:

22 Teknik- og Miljøudvalget Tilbage til toppen

23 Teknik- og Miljøudvalget Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan for Sanden Bjergaard / Kell Agerbo Resume Sanden Bjerggaard Hotel og Kursuscenter har 2. marts 2007 søgt Jammerbugt Kommune om at genoptage arbejdet med en ny lokalplan for Sanden Bjerggaard. Arbejdet med en ny lokalplan blev standset i 2004 i forbindelse med at Nordjyllands Amt og Danmarks Naturfredningsforening fremlagde forslag til fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen. Fredningssagen er nu så langt fremme, at lokalplanarbejdet kan fortsættes. Formålet med lokalplanen er at udvide hotellet til 100 sengepladser og samtidig etablere et weelness- og fritidsområde. Sagsfremstilling Fjerritslev Kommune meddelte i oktober 2003 en landzonetilladelse til opførelse af en ny værelsesfløj på ca m 2 til Sanden Bjerggaard Hotel og Kursuscenter. Tilladelsen blev påklaget til Naturklagenævnet af Nordjyllands Amt, og i december 2004 afgjorde Naturklagenævnet, at den store tilbygning krævede, at der blev udarbejdet en lokalplan for projektet. Fjerritslev Kommune påbegyndte arbejdet med en ny lokalplan, men arbejdet blev standset i 2004 i forbindelse med, at Nordjyllands Amt og Danmarks Naturfredningsforening fremlagde forslag til fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen. Fredningssagen blev delvis afgjort i december 2006, og der er nu åbnet mulighed for at lokalplanarbejdet kan fortsættes. Sanden Bjerggaard Hotel og Kursuscenter har derfor d. 2. marts 2007 søgt Jammerbugt Kommune om at genoptage arbejdet med en ny lokalplan. Formålet med lokalplanen er en udvidelse af kursusfaciliteterne, konferencelokaler og grupperum med plads til ca. 50 personer, foredrags- og festsal til ca. 200 personer, ny værelsesfløj med 34 værelser således, at hotellet kommer op på 100 sengepladser, udvidelse af restaurant med plads til 100 gæster og samtidig etablering et weelness- og fritidsområde. Lokalplanlægningen vurderes ikke at være i strid med den overordnede landsplanlægning, men der er tale om en kompliceret planlægning, da hotellet ligger i et af de mest følsomme naturområder i Jammerbugt Kommune.

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Landzonetilladelse til ny- og tilbygning.

Landzonetilladelse til ny- og tilbygning. Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Dorte Ringgaard Direkte 7257 7893 dor@jammerbugt.dk 15-11-2007 Sagsnr.: 1849-21599 Landzonetilladelse til

Læs mere

Informationsfolder Maj 2013

Informationsfolder Maj 2013 Informationsfolder Om nye sommerhuse i kystnærhedzonen i Syddjurs Kommune Kort over de eksistrende sommerhusområder i Syddjurs Kommune og forløbet af kystnærhedszonen, der er et 3 km bredt bånd, der følger

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere