Teknik- og Miljøudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Referat Teknik- og Miljøudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kommune

2 Teknik- og Miljøudvalget Punkter på åbent møde: 60. Harmonisering af vedligeholdelse af grønne områder Kloaktilslutningsbidrag Løkkenvej 15 Pandrup Parkeringsbekendtgørelse for Jammerbugt Kommune Regulativ vedr. midlertidig skiltning ved arrangementer o.l Ny lov om Miljøgodkendelse mv af husdyrbrug Vandløbsvedligeholdelse Rørlægning af delstrækning i kommunevandløb 210 Nørhalne Nordlige Kloakgrøft Afvandingsforhold på ejendommen Hedevej Vadum Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan for Sanden Bjergaard Nyt vejnavn i detailhandelsområde øst for Brovst Politiske retningslinier for dispensation fra lokalplaner mv Udvidelse af Brovst Multihus med 1100 m² Udvidelse af stuehus i landzone op til 400 m² Ansøgninger vedrørende opstilling af antenner/master til mobiltelefoni Ansøgning om tilladelse til at sælge fisk fra fiskebil i Blokhus Ansøgning om at udstykke 20 sommerhusgrunde på Kordalsvej ved Saltum Ansøgning om at bygge et dobbelthus på Teglværksvej i Biersted Dispensation fra lokalplan nr Ingstrup by - til at bygge en garage på 60 m Frigivelse af anlægsmidler Bevilling ny flydebro Attrup Havn - østmole Foreløbig godkendelse af projekt for forsyning af Klim og V. Thorup med fjernvarme fra Fjerritslev Fjernvarme Boligselskabers brug af genbrugspladserne Bortskaffelse af overskudsvarer fra de frivillige organisationers genbrugsbutikker Bortskaffelse af forbrændingsegnet affald fra tidligere Pandrup Kommune Orientering om retablering af deponiet på Affaldscenter Udholm 58 Punkter på lukket møde: Afbud:

3 Teknik- og Miljøudvalget Harmonisering af vedligeholdelse af grønne områder / Knud Nørgaard Resume For at kunne fastlægge et ensartet serviceniveau ved pleje af de grønne områder, parker, anlæg osv. er det nødvendigt, at der foretages en ensartet registrering af disse områder. Denne registrering er grundlaget for harmonisering af plejen af de grønne områder. Sagsfremstilling Sammenlægningsudvalget godkendte den 19. september 2006 at at at arbejdet med registrering af de grønne områder igangsættes snarest, så grundlaget for fastsættelse af fælles serviceniveau for pleje af grønne områder mv. kan være på plads til plejesæsonen starter 1. april udgifterne til registreringsarbejdet holdes indenfor budgetrammen. der anvendes et ressourcestyringssystem, hvor forbrug af mandetimer og maskintimer registreres og udgiften udkonteres til institutioner/fritidsområdet/rådhuse etc. Det vil være hensigtsmæssigt, at vedligeholdelse af grønne områder fremadrettet bliver baseret på, at standarden for vedligeholdelse af grønne områder skal være ens i institutioner/fritidsområdet/rådhuse etc. (serviceharmonisering). Efter beslutningen i Sammenlægningsudvalget er der i samarbejde med Orbicon arbejdet med at få overblik over arbejdet med at registrere de grønne områder. Dette arbejde har vist, at de grønne områder udgør et større areal end de opgørelser, der fremgår af fase 1 rapporten. Denne opgørelse var grundlaget for det overslag over omkostninger til registreringsarbejdet, som blev behandlet i Sammenlægningsudvalget den 19. september. De samlede omkostninger blev opgjort til kr. Endvidere har afklaringsarbejdet vist, at en del af det eks. registreringsmateriale ikke har haft den kvalitet, der var grundlaget for omkostningsberegningen. De forøgede arealer og den uforudsete dårligere kvalitet af eks. registreringer medfører betydeligt større udgifter til arbejdets gennemførelse. For at minimere omkostninger er registrering af de grønne områder under Teknik- og Miljøudvalgets budgetområde valgt fra. Dette arbejde vil blive udført af forvaltningen på et senere tidspunkt. Dette valg er bla. begrundet med, at der især er behov for registrering af de arealer, der udføres af Vej & Park (materielgården) for institutioner mv. således at der for disse kan foretages den vedtagne budgetreduktion samt ensretning af plejeniveau. Det reducerede registreringsarbejde beløber sig udgiftsmæssigt til kr.

4 Teknik- og Miljøudvalget Der er på baggrund af den grønne registrering foretaget beregning af omkostninger baseret på samme plejeniveau for sammenlignelige grønne elementer. Beregningen er udført således, at der for alle institutioner under ét er budgetmæssig dækning. Det samlede budget til løn og maskiner er opgjort ca. 8,7 mio. kr. Plejeniveauet og udgifterne pr. elementtype er beskrevet i et bilag. Plejeniveauet er beskrevet pr. elementtype. For hvert elementtype, f.eks. brugsplæne, er plejeniveauet fastlagt ved en beskrivelse af omfang og indhold i de arbejder, der gennemføres i løbet af driftsåret. Budgettet afspejler de gamle kommuners regnskabspraksis. Det betyder, at der budgetmæssigt skal foretages en større budgetomplacering for at den besluttede ressourcestyring, hvor forbrug af mandetimer og maskintimer registreres og udgiften udkonteres til institutioner/fritidsområdet/rådhuse etc., kan tages i anvendelse. Endvidere vil budgetreduktion og serviceharmoniseringen medføre flytning af budgetbeløb. Det vil være hensigtsmæssigt at samle de eks. budgetter til vedligeholdelse af de grønne områder samt de budgetbeløb, der skal tilføres området fra kt. 02, Transport og Infrastruktur i en samlet pulje i For hver institution vil udgifterne blive bogført i den centrale pulje, idet der anvendes det ressourcestyringssystem, der blev taget i anvendelse den 1. januar. Ultimo 2007 kan budget og forbrug om ønsket blive flyttet ud på den enkelte institution. Fordelen ved denne model er, at evt. registreringsfejl, unøjagtige skøn vedr. tidsforbrug på specielle grønne elementer osv. ikke skal udløse budgetomplaceringer mellem institutionerne. Endvidere har modellen den fordel, at der skabes sikkerhed for, at de budgetbeløb, der flyttes fra vejdriften også tilbageføres ved udførelsen af den grønne vedligeholdelse. Fra 2008 kan samme budget- og regnskabsmetode anvendes eller alle budgetbeløb kan fordeles på den enkelte institution. Høring Ingen Økonomiske konsekvenser Indstilling Teknisk direktør indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender at vedligeholdelse af de grønne områder udføres på grundlag af den udarbejdede plejeplan. at budgetterne til den grønne vedligeholdelse i 2007 samles i én pulje. Bilag: Plejeplan grønne områder Sammendrag udgifter på elementtyper

5 Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget, den Anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

6 Teknik- og Miljøudvalget Kloaktilslutningsbidrag Løkkenvej 15 Pandrup / Arve Strandli Resume I Lokalplan nr. 248, som blev endelig godkendt af Pandrup Byråd den 21. september 2006, blev der åbnet mulighed for at udstykke 14 parcelhusgrunde vest for Løkkenvej i Pandrup. Grundene får adgang til den offentlige vej, Løkkenvej, ad de private fællesveje Morelvej og Gartner Alle. Sagsfremstilling Byggemodningen af de 14 parcelhusgrunde vil blive udført af Tømrermester Henrik C. Pedersen, Saltum. I forbindelse med byggemodningen udføres et spildevandsanlæg, som skal tilsluttes det offentlige kloakvandssystem. H C Pedersen henvendte sig i efteråret 2006 til Pandrup Kommune for at få oplysninger om hvordan kloaktilslutningsbidraget ville blive beregnet, når han stod for alle anlægsarbejder i forbindelse med byggemodningen. Det blev dengang oplyst, at Kloakforsyningen kunne yde udstykkeren økonomisk kompensation for spildevandsanlæggets værdi ved modregning i tilslutningsbidraget. Kloakprojektet er udarbejdet af rådgivende ingeniørfirma Korsbæk & Partnere og behandlet og godkendt af Teknisk Forvaltning i efteråret 2006, hvorved byggemodneren berettiget har forventet selv at udføre kloakanlægget, og dermed også at skulle betale efter den aftalte betalingsmodel. H C Pedersen igangsatte spildevandskloakeringen sidst i marts Han vil afholde de faktiske udgifter til kloakeringen af de 14 parceller og ønsker at få fastsat det endelige tilslutningsbidrag. Der er indhentet tilbud på vej- og kloakarbejder mv. og H C Pedersen oplyser, at udgifterne til kloakeringen beløber sig til ,- kr. inkl. moms. Tilslutningsbidraget vil beløbe sig til 14 x ,- kr. = ,- kr. inkl. moms. Differencen mellem tilslutningsbidrag og de faktiske kloakeringsudgifter er således ,- kr. Det svarer til et beløb på 4.922,50 kr. pr. grund. H C Pedersen var ikke kendt med, at betalingsvedtægten kunne blive ændret i 2007, så Drift- og Anlægsafdelingen vil anbefale, at tilslutningsbidraget fastsættes til 4.922,50 kr. pr. grund, i alt ,- kr. inkl. moms. Høring Ingen Retsgrundlag Betalingsloven for kloaktilslutningsbidrag, LBK 716 af 23/ (gældende) med senere rettelser: Lov nr. 431 af 6/

7 Teknik- og Miljøudvalget Lov nr. 564 af 24/ Lov nr af 20/ Miljøbeskyttelsesloven 28, om etablering af spildevandsanlæg. Gældende betalingsvedtægt for kloakforsyningens område i Jammerbugt Kommune. Det til enhver tid gældende takstblad for kloakforsyningens område i Jammerbugt kommune. Økonomiske konsekvenser Jammerbugt Kommunes kloakforsyning får en indtægt på ,- kr. inkl. moms. i forbindelse med kloakeringen af de 14 grunde. Indstilling Drift- og Anlægsafdelingen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget: at at at byggemodningen for 14 grunde på Morelvej, Pandrup pålignes kloakbidrag for spildevandsafledning på 14 x ,- kr. = ,- kr. inkl. moms. byggemodningen kompenseres for de faktisk afholdte udgifter på ,- kr. Kommunalbestyrelsen søges om en indtægtsbevilling på ,- kr. inkl. moms. Bilag: Kortbilag Løkkenvej/Morelvej Pandrup Oversigtskort til dagsorden Morelvej Pandrup Teknik- og Miljøudvalget, den Godkendt. Det anbefales, at der meddeles den anførte indtægtstillægsbevilling. Fraværende: Tilbage til toppen

8 Teknik- og Miljøudvalget Parkeringsbekendtgørelse for Jammerbugt Kommune / Pernelle Brix Daugberg Resume Drift- og Anlægsafdelingen har udarbejdet et forslag til en ny parkeringsbekendtgørelse for Jammerbugt Kommune til erstatning for de parkeringsbekendtgørelser, som var gældende i de fire tidligere kommuner. Nordjyllands Politi har godkendt forslaget, som nu søges godkendt af kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Ifølge Færdselslovens 92 kan vejbestyrelsen for en offentlig vej med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning. Vejmyndigheden for en privat fællesvej omfattet af afsnit I, III og IV i lov om private fællesveje kan med samtykke fra politiet træffe tilsvarende bestemmelser. Der kan bl.a. træffes bestemmelse om parkering og standsning. De fire kommuner Aabybro, Brovst, Pandrup og Fjerritslev har hver især haft en parkeringsbekendtgørelse med det formål at angive, hvor der er mulighed for parkering. Parkeringsbekendtgørelserne var udarbejdet på baggrund af et udkast til en bekendtgørelse, som politikredsene sendte ud til samtlige kommuner for at opnå ensartede regler. I forbindelse med kommunesammenlægningen skal der udarbejdes et nyt grundlag for parkering i Jammerbugt Kommune. Drift- og Anlægsafdelingen har udarbejdet et forslag til en parkeringsbekendtgørelse, som er enslydende med de parkeringsbekendtgørelser som tidligere var godkendt af kommunalbestyrelserne. Forslaget er sendt til Nordjyllands Politi for at opnå samtykke. Nordjyllands Politi har godkendt forslaget den 16. marts Høring I henhold til Færdselslovens 92 har Drift- og Anlægsafdelingen den 5. marts 2007 fremsendt forslaget til parkeringsbekendtgørelsen til Nordjyllands Politi med anmodning om samtykke. Retsgrundlag Færdselsloven Lov nr. 287 af 10. juni 1976

9 Teknik- og Miljøudvalget Indstilling Drift- og Anlægsafdelingen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender den nye parkeringsbekendtgørelse. Bilag: Bekendtgørelse om parkering.doc Teknik- og Miljøudvalget, den Anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

10 Teknik- og Miljøudvalget Regulativ vedr. midlertidig skiltning ved arrangementer o.l / Kirsten Guldbæk Roelsgaard Resume Jammerbugt Kommune bør vedtage et regulativ vedr. midlertidig anbringelse af reklameskilte o.l. ved arrangementer. Sagsfremstilling Jammerbugt Kommune har bemyndigelse til at vedtage et regulativ vedr. midlertidig skiltning i reklameøjemed på vejnettet i kommunen. Følgende tekst foreslås til regulativet. Teksten kundgøres efter vedtagelse i diverse aviser samt lægges på kommunens hjemmeside. Følgende regler gælder for opsætning af midlertidige reklameskilte, plakater og lignende til lejlighedsarrangementer i Jammerbugt Kommune: Skilte må kun opsættes efter indhentet tilladelse hos kommunen. Skilte må tidligst opsættes 5 dage før det enkelte arrangement afholdes. Skilte må ikke opsættes nærmere vejkryds end 50 meter. Skilte må ikke opsættes så færdselstavler og lignende generes. Skilte skal opsættes forsvarligt og på en måde, der sikrer, at der ikke sker skade på master og lignende. Skilte må ikke opsættes på malede master eller opklæbes på faste installationer. Der må max. opsættes 15 skilte i hver af de 4 hovedbyer: Aabybro, Pandrup, Brovst og Fjerritslev. Der må max. opsættes 5 skilte i øvrige byer med byzonetavler (tavle E 55). Uden for byerne og på Torvet i Blokhus må der ikke opsættes midlertidige skilte. Ansøgeren har ansvaret for de opsatte skilte. Skilte skal nedtages senest 2 dage efter arrangementets afholdelse. Hvis fristen ikke overholdes kan skiltene nedtages af Jammerbugt Kommune på arrangørens regning. Skilte, der ikke overholder regulativet, nedtages af kommunen på

11 Teknik- og Miljøudvalget opsætterens regning. Høring - Retsgrundlag Vejloven Økonomiske konsekvenser - Indstilling Drift- og Anlægsafdelingen indstiller at Teknik og Miljøudvalget godkender ovenstående tekst som regulativ for opsætning af midlertidig skiltning. Bilag: Teknik- og Miljøudvalget, den Godkendt. I 3. punkt tilføjes efter vejkryds: og rundkørsler Fraværende: Tilbage til toppen

12 Teknik- og Miljøudvalget Ny lov om Miljøgodkendelse mv af husdyrbrug / Birgitte Krebs Schlemann Resume Liste med hvilke ændringer, der udløser en godkendelse efter ny lov om Miljøgodkendelse mv af husdyrbrug. Sagsfremstilling Med virkning fra 1. januar 2007 er der vedtaget en ny lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug. Til forskel fra tidligere skal der udover ændring af dyrehold og dyresammensætning også søges om tilladelse, når ændringerne består i nybyggeri af staldanlæg eller opbevaringsanlæg samt ved renovering af staldanlæg. Der er i vejledningen til den nye lov samt i FAQ en på Skov- og Naturstyrelsen hjemmeside nogle retningslinier for hvilke ændringer, der kræver en godkendelse efter den nye lov. Der er ingen endelig liste. Plan og Miljøafdelingen har udarbejdet en liste i henhold til de ovennævnte retningslinier over hvilke ændringer, der normalt vil kræve en godkendelse, og hvilke der normalt ikke kræver en godkendelse. Her imellem er der en gråzone. (fremlægges på mødet) Retsgrundlag Ny lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Økonomiske konsekvenser ingen Indstilling Plan og Miljøafdelingen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tilslutter sig forslaget om, at ændringer på listens gråzone normalt ikke udløser godkendelse. Bilag: Bilag 1- Tilladelses- og godkendelsesordningen kortbilag Teknik- og Miljøudvalget, den Godkendt. Udvidelse af gyllebeholdere (gråzonelisten) behandles i udvalget.

13 Teknik- og Miljøudvalget Fraværende: Tilbage til toppen

14 Teknik- og Miljøudvalget Vandløbsvedligeholdelse / Vaun Egede Jensen Resume Etablering af sikker drift for vedligeholdelse af Jammerbugt Kommunes vandløb i Sagsfremstilling I henhold til 31 i lov om vandløb, påhviler det Jammerbugt Kommune at vedligeholde de vandløb, som er optaget som offentlige vandløb. Efter kommunalreformen er der 504 km offentlige vandløb i Jammerbugt Kommune, heraf er de 27 km rørlagte og 31 km danner grænse til nabo kommunerne. Vandløbene skal vedligeholdes efter de forskrifter, der er fastsat i regulativet for det enkelte vandløb, og da flere vandløb skal vedligeholdes flere gange om året, er det samlede antal kilometer vandløb i 2007, hvor der skal ske en ordinær vedligeholdelse, på 569 km. Ved udgangen af 2006 udløb alle de aftaler/kontrakter, der lå til grund for vandløbsvedligeholdelsen i de 4 kommuner og i amtet. Flere af de vandløb, som overgik fra Nordjyllands amt til Jammerbugt Kommunen, blev vedligeholdt af amtets eget personale. For at etablere sikker drift i 2007, er der taget kontakt til de entreprenører som forestod arbejdet i 2006, og de har alle accepteret med mindre justeringer at forsætte arbejdet med vandløbsvedligeholdelsen i Noget af det personale, der forestod vandløbsvedligeholdelsen ved amtet, er overført til Jammerbugt Kommune og placeret i driftsafdelingen. Med udgangspunkt i hvem der forestod vedligeholdelsen i 2006, er følgende udarbejdet, som skaber sikker drift i For grænsevandløbenes vedkommende, er der indgået aftaler med de tilgrænsende kommuner om, hvem der i 2007 forestår den ordinære vedligeholdelse af de 31 km grænsevandløb. Der er aftalt, at udgifterne fordeles efter de gældende aftaler i regulativerne. Prisniveauet er aftalt til det, der var i 2006 med almindelige prisstigninger. I den tidligere Pandrup Kommune var det Pandrup Entreprenør Forretning Aps Pandrup, der forestod vandløbsvedligeholdelsen, og med mindre justeringer har dette firma påtaget sig at udføre vedligeholdelsen af 96 km

15 Teknik- og Miljøudvalget kommunevandløb som maskinelvedligeholdelse i I de tidligere Åbybro og Brovst kommuner var det entreprenørfirmaet Chr. Guldhammer A/S, Brovst, der forestod vandløbsvedligeholdelsen, og med få justeringer har dette firma påtaget sig at udføre vandløbsvedligeholdelsen i 2007 af 153 km kommunevandløb, hvor hovedparten af arbejdet vil blive udført med maskine. Der har hidtil været en praksis for, at vandløbskanterne i en del af vandløbene i Åbybro og Brovst kommune blev knust med en rabatknuser. Den praksis ønskes videreført i 2007, hvilket medfører, at der i alt skal foretages knusning ved 49 km vandløb. I den tidligere Fjerritslev Kommune var det entreprenør Bjarne Pedersen, Fjerritslev, der forestod den manuelle vandløbsvedligeholdelse. Entreprenørfirmaet Chr. Guldhammer A/S, Brovst, forestod den maskinelle vandløbsvedligeholdelse. Dette arbejde forsætter, således at entreprenør Bjarne Pedersen vedligeholder 89 km kommunevandløb som manuel vandløbsvedligeholdelse og entreprenørfirmaet Chr. Guldhammer A/S vedligeholder 83 km kommunevandløb med maskine. Ved amtet forestod Sloths Entreprenør og Naturpleje, Skals, vedligeholdelsen af vandløbene Lund Fjord Kanal og Fannegrøft. Det arbejde er entreprenøren indstillet på at forsætte, således at arbejdet ved Lund Fjord Kanal udføres med sejlende grødeskæringsmateriel, og Fannegrøft udføres som manuelt arbejde. Et samlet arbejde ved 39 km kommunevandløb. I den tidligere Brovst Kommune var det praksis, at det private landvindingslag Øland Attrup forestod vedligeholdelsen af 14 km kommunevandløb som ligger i tilknytning til landvindingslagets kanaler. Denne praksis vil forsætte i I forbindelse med at vedligeholdelsessæsonen 2007 gennemføres, vil det løbende blive vurderet hvor og i hvilket omfang, der bør ske justeringer med henblik på, at der sidst på vedligeholdelsessæsonen 2007 forelægges Teknik og Miljøudvalget et oplæg til, hvordan den fremtidige vandløbsvedligeholdelse kan struktureres/gennemføres, og hvilke tilbudsformer m.v. der vil være anvendelige. Retsgrundlag Lov om Vandløb kapitlerne 3, 4 og 7 Økonomiske konsekvenser

16 Teknik- og Miljøudvalget I Jammerbugt Kommunes budget for 2007, under konto 48 Vandløbsvæsen, er der afsat kr Heraf er der under konto 71 Vedligeholdelse af vandløb afsat kr til fremmede entreprenører. Den samlede pris på ordinær vandløbsvedligeholdelse i 2007, ved hjælp fra fremmed entreprenører udgør kr ,66 De enkelte entreprenørers priser er således: Pandrup Entreprenør Forretning Aps kr ,44 Chr. Guldhammer A/S kr ,33 Entreprenør Bjarne Pedersen kr ,89 Sloths Entreprenør og Naturpleje kr ,00 Entreprenørfirmaet Chr. Guldhammer A/S har taget forbehold for prisen, idet omkostningen ved forårets overenskomstforhandlinger er uafklaret. Indstilling Plan og Miljøafdelingen indstiller: at der i 2007 skabes sikker drift på området for ordinær vandløbved ligeholdelse ved at antage de afgivne bud. at der i efteråret 2007 forelægges Teknik- og Miljøudvalget en plan for den ordinære vandløbsvedligeholdelse i Bilag: Teknik- og Miljøudvalget, den Godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

17 Teknik- og Miljøudvalget Rørlægning af delstrækning i kommunevandløb 210 Nørhalne Nordlige Kloakgrøft / Svend Aage Frederiksen Resume Karl Nielsen, Mindevej 26, Sulsted ansøger om at få rørlagt en delstrækning af kommunevandløb nr. 210, Nørhalne Nordlige Kloakgrøft. Ejendommen er beliggende på Nordkærvej 10, Nørhalne. Sagsfremstilling Lodsejeren anfører, at den åbne strækning af vandløbet (ca. 260 m.), der forløber diagonalt over hans mark, er til stor gene for markarbejdet. I h.t. forvaltningens konsekvensvurdering (bilag 3.) vurderes rørlægningen af den pågældende strækning ikke at være i strid med hverken naturbeskyttelsesloven eller regionplanen. Endvidere konkluderes det, at indgrebet ikke i væsentlig grad vil bevirke en forringelse af vandløbskvaliteten nedstrøms, idet der både før og efter strækningen allerede er etableret rørlægning. Retsgrundlag Naturbeskyttelsesloven 3. Regionplan Lov om vandløb. Kap. 6, Regulering af vandløb, 16 og 24. Økonomiske konsekvenser En rørlægning forventes samlet set ikke at medføre forøgede udgifter for kommunen, idet en eventuel fremtidig udgift til vedligeholdelse af rørledningen modsvares af en årlig besparelse i forbindelse med den ordinære vandløbsvedligeholdelse. Indstilling Plan- og Miljøafdelingen indstiller, at udvalget giver tilladelse til rørlægning af strækningen på flg. vilkår: at lodsejeren afholder alle udgifter i forbindelse med rørlægningen. at arbejdet udføres af autoriseret kloakmester efter projekt og an visninger udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen. Bilag:

18 Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1. Ansøgning om tilladelse til partiel rørlægning af kommunevandløb 210. Bilag 2. Kortbilag Bilag 3. Konsekvensvurdering Teknik- og Miljøudvalget, den Godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

19 Teknik- og Miljøudvalget Afvandingsforhold på ejendommen Hedevej Vadum / Vaun Egede Jensen Resume Sager omkring interessekonflikter ved private vandløb. Udvalgets bedes drøfte, udefra en konkret sag, i hvilket omfang udvalget ønsker forelagt sager af denne karakter. Sagsfremstilling I henhold til lov om vandløb er Jammerbugt Kommune vandløbsmyndighed for alle offentlige og private vandløb, som mere end en enkel person har interesse i. Reglerne om vandløb finder også anvendelse på grøfter, rørledninger og dræn. Som vandløbsmyndighed skal Jammerbugt Kommune give tilladelse til at ændre vands naturlige afløb til anden ejendom, herunder sikre naturligt afløb af vand fra højere liggende ejendomme at vand bortledes fra vandløbet at forandre vandstanden i vandløbet, eller hindre vandets frie løb. Beskadiges vandløb eller andre anlæg omfattet af loven, eller foretages foranstaltninger i strid med loven, kan Jammerbugt Kommune, som vandløbsmyndighed i henhold til lovens 54, meddele påbud om genoprettelse af tidligere tilstand. Jammerbugt Kommune kan endvidere meddele påbud om udførelse af manglende vedligeholdelsesarbejder. Jammerbugt Kommune skal påse, at påbud og forbud efter loven efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes. Er et påbud eller forbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan Jammerbugt Kommune som vandløbsmyndighed foretage det fornødne på den forpligtigedes regning. I henhold til lovens 54a skal Jammerbugt Kommune som vandløbsmyndighed foranledige, at ulovlige forhold bliver bragt til ophør, medmindre der er tale om forhold af ganske underordnet betydning. Med nedenfor nævnte eksempel ønsker forvaltningen udvalgets drøftelse af, i hvilket omfang Teknik og Miljø udvalget vil have sager af denne karakter

20 Teknik- og Miljøudvalget forelagt. På baggrund af en ansøgning om regulering af en privat grøft på ejendommen matr. nr. 4g Nørhalne by, gav Aabybro kommune den 10. marts 2005 tilladelse til rørlægning af grøften på følgende betingelser: Udgiften til rørlægningen afholdes af ejendommen matr. nr. 4g Nørhalne by. Skulle der efterfølgende vise sig problemer med afvandingen forårsaget af rørlægningen, skal ejendommen matr. nr. 4g Nørhalne by tilbageføre grøften til det oprindelige udseende. Afgørelsen blev sendt med ankefrist til ejerne af de ejendomme, der er beliggende opstrøms for matr. nr. 4g Nørhalne by, og som benyttede grøften som afløb for deres overfladevand. Ved ankefristens udløb var der ikke indkommet indsigelser. I forbindelse med efterårets store nedbør får ejeren af matr. nr. 4o Nørhalne by, vand på sin mark og henvender sig til Aabybro kommune, idet lodsejeren er af den opfattelse, at den rørledning på 80 mm, der er nedlagt, er for lille i dimensionen. Ejeren af matr. nr. 4g Nørhalne by er af den opfattelse at forholdet skyldes, at ejeren af matr. nr. 4o Nørhalne by, der også er ejer af den grøft hvor rørledningen udmunder i, ikke har vedligeholdt denne grøft tilstrækkeligt. På den baggrund fremsendte Jammerbugt Kommune et varsel til begge lodsejer om, at kommunen overvejer at give et påbud. Til ejeren af matr. nr. 4g Nørhalne by blev der fremsendt et varsel om, at et evt. påbud vil omfatte: at ejeren enten fremsender en beregning, der godtgør, at rørledningen har den rette dimension og fald til at føre den vandmængde, der kommer fra oplandet vest for ejendommen, eller at tilbageføre det rørlagte vandløb til sin oprindelige skikkelse. Ejeren af matr. nr. 4g Nørhalne by har efterfølgende mulighed for at indsende en ansøgning om et reguleringsprojekt, hvor der ved en evt. rørlægning af grøften er taget højde for afstrømningsforholdene. Til ejeren af matr. nr. 4o Nørhalne by blev der fremsendt et varsel om, at et evt. påbud vil omfatte følgende. at ejeren skal foretage en oprensning af det private vandløb med overkørsler, der løber fra det nordøstlige hjørne af ejendommen matr.

21 Teknik- og Miljøudvalget nr. 4g Nørhalne by, langs denne ejendoms øst skel og videre i skellet mellem matr. nr. 3g og 4o Nørhalne og indtil kommunegrænsen Høring Parterne havde fået frist til den 28. februar 2007 til at komme med en udtalelse. Fra ejeren af ejendommen matr. nr. 4g Nørhalne by er der indkommet en udtalelse, som mest går på, at det er de usædvanlige nedbørsmængder i efteråret/vinteren 2006/07, som er årsag til generne. Fra ejeren af ejendommen matr. nr. 4o Nørhalne by er der indkommet en udtalelse om, at den nedlagte rørledning på 80 mm er en for lille dimension, og at han så snart vejret tillader det, er indstillet på at foretage en oprensning af det private vandløb. Retsgrundlag Lov om Vandløb, kapitlerne 1, 2 og 11 Økonomiske konsekvenser Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Jammerbugt Kommune, idet de omkostninger der er forbundet med sagen, afholdes af lodsejerne. Indstilling Plan og Miljøafdelingen indstiller, at sagen afgøres ved, at de i sagen nævnte påbud gives. Endvidere indstilles til udvalgets drøftelse, i hvilket omfang tilsvarende sager skal behandles i udvalget. Bilag: Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget, den Godkendt. Tilsvarende sager behandles ikke af udvalget. Fraværende:

22 Teknik- og Miljøudvalget Tilbage til toppen

23 Teknik- og Miljøudvalget Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan for Sanden Bjergaard / Kell Agerbo Resume Sanden Bjerggaard Hotel og Kursuscenter har 2. marts 2007 søgt Jammerbugt Kommune om at genoptage arbejdet med en ny lokalplan for Sanden Bjerggaard. Arbejdet med en ny lokalplan blev standset i 2004 i forbindelse med at Nordjyllands Amt og Danmarks Naturfredningsforening fremlagde forslag til fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen. Fredningssagen er nu så langt fremme, at lokalplanarbejdet kan fortsættes. Formålet med lokalplanen er at udvide hotellet til 100 sengepladser og samtidig etablere et weelness- og fritidsområde. Sagsfremstilling Fjerritslev Kommune meddelte i oktober 2003 en landzonetilladelse til opførelse af en ny værelsesfløj på ca m 2 til Sanden Bjerggaard Hotel og Kursuscenter. Tilladelsen blev påklaget til Naturklagenævnet af Nordjyllands Amt, og i december 2004 afgjorde Naturklagenævnet, at den store tilbygning krævede, at der blev udarbejdet en lokalplan for projektet. Fjerritslev Kommune påbegyndte arbejdet med en ny lokalplan, men arbejdet blev standset i 2004 i forbindelse med, at Nordjyllands Amt og Danmarks Naturfredningsforening fremlagde forslag til fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen. Fredningssagen blev delvis afgjort i december 2006, og der er nu åbnet mulighed for at lokalplanarbejdet kan fortsættes. Sanden Bjerggaard Hotel og Kursuscenter har derfor d. 2. marts 2007 søgt Jammerbugt Kommune om at genoptage arbejdet med en ny lokalplan. Formålet med lokalplanen er en udvidelse af kursusfaciliteterne, konferencelokaler og grupperum med plads til ca. 50 personer, foredrags- og festsal til ca. 200 personer, ny værelsesfløj med 34 værelser således, at hotellet kommer op på 100 sengepladser, udvidelse af restaurant med plads til 100 gæster og samtidig etablering et weelness- og fritidsområde. Lokalplanlægningen vurderes ikke at være i strid med den overordnede landsplanlægning, men der er tale om en kompliceret planlægning, da hotellet ligger i et af de mest følsomme naturområder i Jammerbugt Kommune.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL Feriecenter Slettestrand Slettestrandvej 140 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Kim Lund Pedersen og Joan Helene Pedersen Elverdamsvej 242 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Lærke Lundsten

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning.

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning. MCDONALD'S DANMARK ApS Falkoner Alle 20 2000 Frederiksberg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). Janne Wollesen art@janne-wollesen.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 09-03-2015

Læs mere

Referat fra udvalgsmødet kan findes her:

Referat fra udvalgsmødet kan findes her: HFS A/S Jyllandsgade 20 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine Brix

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup.

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup. Anders Boysen Jepsen Spergelvej 19 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 20-02-2008

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg.

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg. Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-31-01632 marma Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af læskur på legeplads

Landzonetilladelse til opførelse af læskur på legeplads Ketty Skriver Hansen Vasen 58 9460 Brovst Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård irekte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 26-10-2007

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia 3. oktober 2013 Sagsident: 13/12151 Sagsbehandler: Britt Hald Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Rådhuscentret

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale.

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale. Trine og Jørgen Jensen jej@digigraf.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 30-01-2014

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 12. maj 2009 J.nr.: NKN-33-02788 ssc Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Tegnestuen JS sparsing@post8.tele.dk Att.: John Sparsing Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Det fremgår af ansøgningen, at andelen af detailhandel vil blive reduceret med udvidelsen jf. bilag 2.

Det fremgår af ansøgningen, at andelen af detailhandel vil blive reduceret med udvidelsen jf. bilag 2. Teknisk Udvalg 25-06-2013 Jagt- og fiskeriforretning på Lundborgvej 2A-2B, Viborg Sagsnr.: 12/80454 Sagsansvarlig: Ann Hamborg SAGSFREMSTILLING Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 2. april 2012 (sag

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ole Møller Buch Nannasvej 1B 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: chyu@lejre.dk

Læs mere

Supplerende høring vedr. Lokalplan 27-005 Indsigelser/ bemærkninger Nr. Indsiger Kommentarer fra forvaltningen

Supplerende høring vedr. Lokalplan 27-005 Indsigelser/ bemærkninger Nr. Indsiger Kommentarer fra forvaltningen Supplerende høring vedr. Lokalplan 27-005 Indsigelser/ bemærkninger Nr. Indsiger Kommentarer fra forvaltningen 1 Kenneth Klausen, Multebærvej 2, 9440 Niels Jørgen Nielsen, Multebærvej 6, 9440 (ændringer

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. juni 2004 J.nr.: 03-132/800-0008 AGS Afgørelse i sagen om

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Plan-, Bygge- og Miljøcenter Sagsbehandler: Kristina Moos Den 11. september 2008 Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Lovmæssigt grundlag Tre forskellige lovgivningsområder

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Punkter fra Jammerbugt Kommune 6. Anvendelse af sommerhusveje til maratonløb. 7. Planlægning. 8. Emner til formandsmødet. 9. Evt.

Punkter fra Jammerbugt Kommune 6. Anvendelse af sommerhusveje til maratonløb. 7. Planlægning. 8. Emner til formandsmødet. 9. Evt. fra det årlige møde med bestyrelsen for Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger den 11. februar 2008 kl. 15.00 Mødelokale 2 administrationsbygningen i Pandrup Punkter fra bestyrelsen 1. Status vedrørende

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg

Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at genopføre sommerhus på ejendommen matr.nr. 25 Nørreskov, Notmark, der ligger på Stenkobbel 3, 6440 Augustenborg Sønderborg Kommune har

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

SRP HOLDING ApS Haurum Byvej Hammel Att.: Søren Rytter Pedersen. Landzonetilladelse

SRP HOLDING ApS Haurum Byvej Hammel Att.: Søren Rytter Pedersen. Landzonetilladelse SRP HOLDING ApS Haurum Byvej 7 8450 Hammel Att.: Søren Rytter Pedersen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 Varde Kommune Juni 2008 Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 11. april 2005 J.nr.: 03-31/800-0121 KBP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 2.11 til genopførelse af sommerhus på Gormsvej 23 i Blokhus.

Dispensation fra Lokalplan 2.11 til genopførelse af sommerhus på Gormsvej 23 i Blokhus. Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk 03-11-2009 Sagsnr.: 2009-19421 Dispensation

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Bjarne Bruun Damgårdsmindevej 33 9440 Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 02-01-2008

Læs mere

Rådgivermøde Fremtidsfabrikken marts ErhvervsKontakten

Rådgivermøde Fremtidsfabrikken marts ErhvervsKontakten Rådgivermøde Fremtidsfabrikken - 10. marts 2016 ErhvervsKontakten ErhvervsKontakten består af: Natur og Klima Plan og Geodata Byg og Industrimiljø Fremtidsfabrikken Erhvervskonsulent Jobservice ErhvervsKontakten

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: , FAX:

HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: , FAX: Lokalplan 5.11 Lild - Bjerget Efterskole Endelig godkendt: 01.07.04 Offentlighedsfase: 11.02.04-07.04.04 HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: 9655 7730, FAX: 9655 7700 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11. Dato 9. september 2014 Dokument 14/10050 Side Afgørelse af klage over Kommunens afgørelse af 17. juni 2014 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at

Læs mere

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. Landzonetilladelse til udstykning

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr.   Landzonetilladelse til udstykning AAKJAER Landinspektører Vestergade 8 8100 Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. e-mail: apa@aalsp.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 47. Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 47. Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 7 Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 15.7. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN 1997 2009 Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov MØN KOMMUNE AUGUST 2006 Sagsnr. 01.02.15-00005 /MT Møn Kommune Storegade 56 4780 Stege Planlægningsafdelingen

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online.

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. Notat Bemærk venligst Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. For yderligere oplysninger om dette vandløb kontakt venligst Teknik- og Miljømyndigheden i Lolland

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

Landzonetilladelsen meddeles i henhold til planlovens 35. Se landzonetilladelsens vilkår på side 2.

Landzonetilladelsen meddeles i henhold til planlovens 35. Se landzonetilladelsens vilkår på side 2. Inger og Jan Henningsen ingerskoedt@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt.

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt. REBILD ARKITEKTERNE ApS Hobrovej 91 9530 Støvring Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257 7383 hnh@jammerbugt.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

Susanne Frederiksen Hedebovej 12 Biersted 9440 Aabybro

Susanne Frederiksen Hedebovej 12 Biersted 9440 Aabybro Susanne Frederiksen Hedebovej 12 Biersted 9440 Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven VILLA.DK Aps Ny Østergade 12, 3.sal 1101 København K VILLA-HUS BYG Aps Nørre Snedevej 9 8700 Horsens KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV

GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev 5. NOVEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/1992 KS:STEROE UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV Stevns Kommune,

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20).

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20). Erik Jacobsen Koldingvej 165 8800 Viborg Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Erik Nielsen Direkte 7257 7376 pon@jammerbugt.dk 04-06-2015

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. april 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:30-16:00 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa Christensen

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 109, Jelstrup, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 109, Jelstrup, 9600 Aars Bjarne Strøm Løgstørvej 109 Jelstrup 9600 Aars Sendt til: bs@nokgodtnok.dk Dato: 3. december 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-54356 Dokumentnr.: 820-2015-292510

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere