Teknik- og Miljøudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Referat Teknik- og Miljøudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kommune

2 Teknik- og Miljøudvalget Punkter på åbent møde: 60. Harmonisering af vedligeholdelse af grønne områder Kloaktilslutningsbidrag Løkkenvej 15 Pandrup Parkeringsbekendtgørelse for Jammerbugt Kommune Regulativ vedr. midlertidig skiltning ved arrangementer o.l Ny lov om Miljøgodkendelse mv af husdyrbrug Vandløbsvedligeholdelse Rørlægning af delstrækning i kommunevandløb 210 Nørhalne Nordlige Kloakgrøft Afvandingsforhold på ejendommen Hedevej Vadum Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan for Sanden Bjergaard Nyt vejnavn i detailhandelsområde øst for Brovst Politiske retningslinier for dispensation fra lokalplaner mv Udvidelse af Brovst Multihus med 1100 m² Udvidelse af stuehus i landzone op til 400 m² Ansøgninger vedrørende opstilling af antenner/master til mobiltelefoni Ansøgning om tilladelse til at sælge fisk fra fiskebil i Blokhus Ansøgning om at udstykke 20 sommerhusgrunde på Kordalsvej ved Saltum Ansøgning om at bygge et dobbelthus på Teglværksvej i Biersted Dispensation fra lokalplan nr Ingstrup by - til at bygge en garage på 60 m Frigivelse af anlægsmidler Bevilling ny flydebro Attrup Havn - østmole Foreløbig godkendelse af projekt for forsyning af Klim og V. Thorup med fjernvarme fra Fjerritslev Fjernvarme Boligselskabers brug af genbrugspladserne Bortskaffelse af overskudsvarer fra de frivillige organisationers genbrugsbutikker Bortskaffelse af forbrændingsegnet affald fra tidligere Pandrup Kommune Orientering om retablering af deponiet på Affaldscenter Udholm 58 Punkter på lukket møde: Afbud:

3 Teknik- og Miljøudvalget Harmonisering af vedligeholdelse af grønne områder / Knud Nørgaard Resume For at kunne fastlægge et ensartet serviceniveau ved pleje af de grønne områder, parker, anlæg osv. er det nødvendigt, at der foretages en ensartet registrering af disse områder. Denne registrering er grundlaget for harmonisering af plejen af de grønne områder. Sagsfremstilling Sammenlægningsudvalget godkendte den 19. september 2006 at at at arbejdet med registrering af de grønne områder igangsættes snarest, så grundlaget for fastsættelse af fælles serviceniveau for pleje af grønne områder mv. kan være på plads til plejesæsonen starter 1. april udgifterne til registreringsarbejdet holdes indenfor budgetrammen. der anvendes et ressourcestyringssystem, hvor forbrug af mandetimer og maskintimer registreres og udgiften udkonteres til institutioner/fritidsområdet/rådhuse etc. Det vil være hensigtsmæssigt, at vedligeholdelse af grønne områder fremadrettet bliver baseret på, at standarden for vedligeholdelse af grønne områder skal være ens i institutioner/fritidsområdet/rådhuse etc. (serviceharmonisering). Efter beslutningen i Sammenlægningsudvalget er der i samarbejde med Orbicon arbejdet med at få overblik over arbejdet med at registrere de grønne områder. Dette arbejde har vist, at de grønne områder udgør et større areal end de opgørelser, der fremgår af fase 1 rapporten. Denne opgørelse var grundlaget for det overslag over omkostninger til registreringsarbejdet, som blev behandlet i Sammenlægningsudvalget den 19. september. De samlede omkostninger blev opgjort til kr. Endvidere har afklaringsarbejdet vist, at en del af det eks. registreringsmateriale ikke har haft den kvalitet, der var grundlaget for omkostningsberegningen. De forøgede arealer og den uforudsete dårligere kvalitet af eks. registreringer medfører betydeligt større udgifter til arbejdets gennemførelse. For at minimere omkostninger er registrering af de grønne områder under Teknik- og Miljøudvalgets budgetområde valgt fra. Dette arbejde vil blive udført af forvaltningen på et senere tidspunkt. Dette valg er bla. begrundet med, at der især er behov for registrering af de arealer, der udføres af Vej & Park (materielgården) for institutioner mv. således at der for disse kan foretages den vedtagne budgetreduktion samt ensretning af plejeniveau. Det reducerede registreringsarbejde beløber sig udgiftsmæssigt til kr.

4 Teknik- og Miljøudvalget Der er på baggrund af den grønne registrering foretaget beregning af omkostninger baseret på samme plejeniveau for sammenlignelige grønne elementer. Beregningen er udført således, at der for alle institutioner under ét er budgetmæssig dækning. Det samlede budget til løn og maskiner er opgjort ca. 8,7 mio. kr. Plejeniveauet og udgifterne pr. elementtype er beskrevet i et bilag. Plejeniveauet er beskrevet pr. elementtype. For hvert elementtype, f.eks. brugsplæne, er plejeniveauet fastlagt ved en beskrivelse af omfang og indhold i de arbejder, der gennemføres i løbet af driftsåret. Budgettet afspejler de gamle kommuners regnskabspraksis. Det betyder, at der budgetmæssigt skal foretages en større budgetomplacering for at den besluttede ressourcestyring, hvor forbrug af mandetimer og maskintimer registreres og udgiften udkonteres til institutioner/fritidsområdet/rådhuse etc., kan tages i anvendelse. Endvidere vil budgetreduktion og serviceharmoniseringen medføre flytning af budgetbeløb. Det vil være hensigtsmæssigt at samle de eks. budgetter til vedligeholdelse af de grønne områder samt de budgetbeløb, der skal tilføres området fra kt. 02, Transport og Infrastruktur i en samlet pulje i For hver institution vil udgifterne blive bogført i den centrale pulje, idet der anvendes det ressourcestyringssystem, der blev taget i anvendelse den 1. januar. Ultimo 2007 kan budget og forbrug om ønsket blive flyttet ud på den enkelte institution. Fordelen ved denne model er, at evt. registreringsfejl, unøjagtige skøn vedr. tidsforbrug på specielle grønne elementer osv. ikke skal udløse budgetomplaceringer mellem institutionerne. Endvidere har modellen den fordel, at der skabes sikkerhed for, at de budgetbeløb, der flyttes fra vejdriften også tilbageføres ved udførelsen af den grønne vedligeholdelse. Fra 2008 kan samme budget- og regnskabsmetode anvendes eller alle budgetbeløb kan fordeles på den enkelte institution. Høring Ingen Økonomiske konsekvenser Indstilling Teknisk direktør indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender at vedligeholdelse af de grønne områder udføres på grundlag af den udarbejdede plejeplan. at budgetterne til den grønne vedligeholdelse i 2007 samles i én pulje. Bilag: Plejeplan grønne områder Sammendrag udgifter på elementtyper

5 Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget, den Anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

6 Teknik- og Miljøudvalget Kloaktilslutningsbidrag Løkkenvej 15 Pandrup / Arve Strandli Resume I Lokalplan nr. 248, som blev endelig godkendt af Pandrup Byråd den 21. september 2006, blev der åbnet mulighed for at udstykke 14 parcelhusgrunde vest for Løkkenvej i Pandrup. Grundene får adgang til den offentlige vej, Løkkenvej, ad de private fællesveje Morelvej og Gartner Alle. Sagsfremstilling Byggemodningen af de 14 parcelhusgrunde vil blive udført af Tømrermester Henrik C. Pedersen, Saltum. I forbindelse med byggemodningen udføres et spildevandsanlæg, som skal tilsluttes det offentlige kloakvandssystem. H C Pedersen henvendte sig i efteråret 2006 til Pandrup Kommune for at få oplysninger om hvordan kloaktilslutningsbidraget ville blive beregnet, når han stod for alle anlægsarbejder i forbindelse med byggemodningen. Det blev dengang oplyst, at Kloakforsyningen kunne yde udstykkeren økonomisk kompensation for spildevandsanlæggets værdi ved modregning i tilslutningsbidraget. Kloakprojektet er udarbejdet af rådgivende ingeniørfirma Korsbæk & Partnere og behandlet og godkendt af Teknisk Forvaltning i efteråret 2006, hvorved byggemodneren berettiget har forventet selv at udføre kloakanlægget, og dermed også at skulle betale efter den aftalte betalingsmodel. H C Pedersen igangsatte spildevandskloakeringen sidst i marts Han vil afholde de faktiske udgifter til kloakeringen af de 14 parceller og ønsker at få fastsat det endelige tilslutningsbidrag. Der er indhentet tilbud på vej- og kloakarbejder mv. og H C Pedersen oplyser, at udgifterne til kloakeringen beløber sig til ,- kr. inkl. moms. Tilslutningsbidraget vil beløbe sig til 14 x ,- kr. = ,- kr. inkl. moms. Differencen mellem tilslutningsbidrag og de faktiske kloakeringsudgifter er således ,- kr. Det svarer til et beløb på 4.922,50 kr. pr. grund. H C Pedersen var ikke kendt med, at betalingsvedtægten kunne blive ændret i 2007, så Drift- og Anlægsafdelingen vil anbefale, at tilslutningsbidraget fastsættes til 4.922,50 kr. pr. grund, i alt ,- kr. inkl. moms. Høring Ingen Retsgrundlag Betalingsloven for kloaktilslutningsbidrag, LBK 716 af 23/ (gældende) med senere rettelser: Lov nr. 431 af 6/

7 Teknik- og Miljøudvalget Lov nr. 564 af 24/ Lov nr af 20/ Miljøbeskyttelsesloven 28, om etablering af spildevandsanlæg. Gældende betalingsvedtægt for kloakforsyningens område i Jammerbugt Kommune. Det til enhver tid gældende takstblad for kloakforsyningens område i Jammerbugt kommune. Økonomiske konsekvenser Jammerbugt Kommunes kloakforsyning får en indtægt på ,- kr. inkl. moms. i forbindelse med kloakeringen af de 14 grunde. Indstilling Drift- og Anlægsafdelingen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget: at at at byggemodningen for 14 grunde på Morelvej, Pandrup pålignes kloakbidrag for spildevandsafledning på 14 x ,- kr. = ,- kr. inkl. moms. byggemodningen kompenseres for de faktisk afholdte udgifter på ,- kr. Kommunalbestyrelsen søges om en indtægtsbevilling på ,- kr. inkl. moms. Bilag: Kortbilag Løkkenvej/Morelvej Pandrup Oversigtskort til dagsorden Morelvej Pandrup Teknik- og Miljøudvalget, den Godkendt. Det anbefales, at der meddeles den anførte indtægtstillægsbevilling. Fraværende: Tilbage til toppen

8 Teknik- og Miljøudvalget Parkeringsbekendtgørelse for Jammerbugt Kommune / Pernelle Brix Daugberg Resume Drift- og Anlægsafdelingen har udarbejdet et forslag til en ny parkeringsbekendtgørelse for Jammerbugt Kommune til erstatning for de parkeringsbekendtgørelser, som var gældende i de fire tidligere kommuner. Nordjyllands Politi har godkendt forslaget, som nu søges godkendt af kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Ifølge Færdselslovens 92 kan vejbestyrelsen for en offentlig vej med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning. Vejmyndigheden for en privat fællesvej omfattet af afsnit I, III og IV i lov om private fællesveje kan med samtykke fra politiet træffe tilsvarende bestemmelser. Der kan bl.a. træffes bestemmelse om parkering og standsning. De fire kommuner Aabybro, Brovst, Pandrup og Fjerritslev har hver især haft en parkeringsbekendtgørelse med det formål at angive, hvor der er mulighed for parkering. Parkeringsbekendtgørelserne var udarbejdet på baggrund af et udkast til en bekendtgørelse, som politikredsene sendte ud til samtlige kommuner for at opnå ensartede regler. I forbindelse med kommunesammenlægningen skal der udarbejdes et nyt grundlag for parkering i Jammerbugt Kommune. Drift- og Anlægsafdelingen har udarbejdet et forslag til en parkeringsbekendtgørelse, som er enslydende med de parkeringsbekendtgørelser som tidligere var godkendt af kommunalbestyrelserne. Forslaget er sendt til Nordjyllands Politi for at opnå samtykke. Nordjyllands Politi har godkendt forslaget den 16. marts Høring I henhold til Færdselslovens 92 har Drift- og Anlægsafdelingen den 5. marts 2007 fremsendt forslaget til parkeringsbekendtgørelsen til Nordjyllands Politi med anmodning om samtykke. Retsgrundlag Færdselsloven Lov nr. 287 af 10. juni 1976

9 Teknik- og Miljøudvalget Indstilling Drift- og Anlægsafdelingen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender den nye parkeringsbekendtgørelse. Bilag: Bekendtgørelse om parkering.doc Teknik- og Miljøudvalget, den Anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

10 Teknik- og Miljøudvalget Regulativ vedr. midlertidig skiltning ved arrangementer o.l / Kirsten Guldbæk Roelsgaard Resume Jammerbugt Kommune bør vedtage et regulativ vedr. midlertidig anbringelse af reklameskilte o.l. ved arrangementer. Sagsfremstilling Jammerbugt Kommune har bemyndigelse til at vedtage et regulativ vedr. midlertidig skiltning i reklameøjemed på vejnettet i kommunen. Følgende tekst foreslås til regulativet. Teksten kundgøres efter vedtagelse i diverse aviser samt lægges på kommunens hjemmeside. Følgende regler gælder for opsætning af midlertidige reklameskilte, plakater og lignende til lejlighedsarrangementer i Jammerbugt Kommune: Skilte må kun opsættes efter indhentet tilladelse hos kommunen. Skilte må tidligst opsættes 5 dage før det enkelte arrangement afholdes. Skilte må ikke opsættes nærmere vejkryds end 50 meter. Skilte må ikke opsættes så færdselstavler og lignende generes. Skilte skal opsættes forsvarligt og på en måde, der sikrer, at der ikke sker skade på master og lignende. Skilte må ikke opsættes på malede master eller opklæbes på faste installationer. Der må max. opsættes 15 skilte i hver af de 4 hovedbyer: Aabybro, Pandrup, Brovst og Fjerritslev. Der må max. opsættes 5 skilte i øvrige byer med byzonetavler (tavle E 55). Uden for byerne og på Torvet i Blokhus må der ikke opsættes midlertidige skilte. Ansøgeren har ansvaret for de opsatte skilte. Skilte skal nedtages senest 2 dage efter arrangementets afholdelse. Hvis fristen ikke overholdes kan skiltene nedtages af Jammerbugt Kommune på arrangørens regning. Skilte, der ikke overholder regulativet, nedtages af kommunen på

11 Teknik- og Miljøudvalget opsætterens regning. Høring - Retsgrundlag Vejloven Økonomiske konsekvenser - Indstilling Drift- og Anlægsafdelingen indstiller at Teknik og Miljøudvalget godkender ovenstående tekst som regulativ for opsætning af midlertidig skiltning. Bilag: Teknik- og Miljøudvalget, den Godkendt. I 3. punkt tilføjes efter vejkryds: og rundkørsler Fraværende: Tilbage til toppen

12 Teknik- og Miljøudvalget Ny lov om Miljøgodkendelse mv af husdyrbrug / Birgitte Krebs Schlemann Resume Liste med hvilke ændringer, der udløser en godkendelse efter ny lov om Miljøgodkendelse mv af husdyrbrug. Sagsfremstilling Med virkning fra 1. januar 2007 er der vedtaget en ny lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug. Til forskel fra tidligere skal der udover ændring af dyrehold og dyresammensætning også søges om tilladelse, når ændringerne består i nybyggeri af staldanlæg eller opbevaringsanlæg samt ved renovering af staldanlæg. Der er i vejledningen til den nye lov samt i FAQ en på Skov- og Naturstyrelsen hjemmeside nogle retningslinier for hvilke ændringer, der kræver en godkendelse efter den nye lov. Der er ingen endelig liste. Plan og Miljøafdelingen har udarbejdet en liste i henhold til de ovennævnte retningslinier over hvilke ændringer, der normalt vil kræve en godkendelse, og hvilke der normalt ikke kræver en godkendelse. Her imellem er der en gråzone. (fremlægges på mødet) Retsgrundlag Ny lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Økonomiske konsekvenser ingen Indstilling Plan og Miljøafdelingen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tilslutter sig forslaget om, at ændringer på listens gråzone normalt ikke udløser godkendelse. Bilag: Bilag 1- Tilladelses- og godkendelsesordningen kortbilag Teknik- og Miljøudvalget, den Godkendt. Udvidelse af gyllebeholdere (gråzonelisten) behandles i udvalget.

13 Teknik- og Miljøudvalget Fraværende: Tilbage til toppen

14 Teknik- og Miljøudvalget Vandløbsvedligeholdelse / Vaun Egede Jensen Resume Etablering af sikker drift for vedligeholdelse af Jammerbugt Kommunes vandløb i Sagsfremstilling I henhold til 31 i lov om vandløb, påhviler det Jammerbugt Kommune at vedligeholde de vandløb, som er optaget som offentlige vandløb. Efter kommunalreformen er der 504 km offentlige vandløb i Jammerbugt Kommune, heraf er de 27 km rørlagte og 31 km danner grænse til nabo kommunerne. Vandløbene skal vedligeholdes efter de forskrifter, der er fastsat i regulativet for det enkelte vandløb, og da flere vandløb skal vedligeholdes flere gange om året, er det samlede antal kilometer vandløb i 2007, hvor der skal ske en ordinær vedligeholdelse, på 569 km. Ved udgangen af 2006 udløb alle de aftaler/kontrakter, der lå til grund for vandløbsvedligeholdelsen i de 4 kommuner og i amtet. Flere af de vandløb, som overgik fra Nordjyllands amt til Jammerbugt Kommunen, blev vedligeholdt af amtets eget personale. For at etablere sikker drift i 2007, er der taget kontakt til de entreprenører som forestod arbejdet i 2006, og de har alle accepteret med mindre justeringer at forsætte arbejdet med vandløbsvedligeholdelsen i Noget af det personale, der forestod vandløbsvedligeholdelsen ved amtet, er overført til Jammerbugt Kommune og placeret i driftsafdelingen. Med udgangspunkt i hvem der forestod vedligeholdelsen i 2006, er følgende udarbejdet, som skaber sikker drift i For grænsevandløbenes vedkommende, er der indgået aftaler med de tilgrænsende kommuner om, hvem der i 2007 forestår den ordinære vedligeholdelse af de 31 km grænsevandløb. Der er aftalt, at udgifterne fordeles efter de gældende aftaler i regulativerne. Prisniveauet er aftalt til det, der var i 2006 med almindelige prisstigninger. I den tidligere Pandrup Kommune var det Pandrup Entreprenør Forretning Aps Pandrup, der forestod vandløbsvedligeholdelsen, og med mindre justeringer har dette firma påtaget sig at udføre vedligeholdelsen af 96 km

15 Teknik- og Miljøudvalget kommunevandløb som maskinelvedligeholdelse i I de tidligere Åbybro og Brovst kommuner var det entreprenørfirmaet Chr. Guldhammer A/S, Brovst, der forestod vandløbsvedligeholdelsen, og med få justeringer har dette firma påtaget sig at udføre vandløbsvedligeholdelsen i 2007 af 153 km kommunevandløb, hvor hovedparten af arbejdet vil blive udført med maskine. Der har hidtil været en praksis for, at vandløbskanterne i en del af vandløbene i Åbybro og Brovst kommune blev knust med en rabatknuser. Den praksis ønskes videreført i 2007, hvilket medfører, at der i alt skal foretages knusning ved 49 km vandløb. I den tidligere Fjerritslev Kommune var det entreprenør Bjarne Pedersen, Fjerritslev, der forestod den manuelle vandløbsvedligeholdelse. Entreprenørfirmaet Chr. Guldhammer A/S, Brovst, forestod den maskinelle vandløbsvedligeholdelse. Dette arbejde forsætter, således at entreprenør Bjarne Pedersen vedligeholder 89 km kommunevandløb som manuel vandløbsvedligeholdelse og entreprenørfirmaet Chr. Guldhammer A/S vedligeholder 83 km kommunevandløb med maskine. Ved amtet forestod Sloths Entreprenør og Naturpleje, Skals, vedligeholdelsen af vandløbene Lund Fjord Kanal og Fannegrøft. Det arbejde er entreprenøren indstillet på at forsætte, således at arbejdet ved Lund Fjord Kanal udføres med sejlende grødeskæringsmateriel, og Fannegrøft udføres som manuelt arbejde. Et samlet arbejde ved 39 km kommunevandløb. I den tidligere Brovst Kommune var det praksis, at det private landvindingslag Øland Attrup forestod vedligeholdelsen af 14 km kommunevandløb som ligger i tilknytning til landvindingslagets kanaler. Denne praksis vil forsætte i I forbindelse med at vedligeholdelsessæsonen 2007 gennemføres, vil det løbende blive vurderet hvor og i hvilket omfang, der bør ske justeringer med henblik på, at der sidst på vedligeholdelsessæsonen 2007 forelægges Teknik og Miljøudvalget et oplæg til, hvordan den fremtidige vandløbsvedligeholdelse kan struktureres/gennemføres, og hvilke tilbudsformer m.v. der vil være anvendelige. Retsgrundlag Lov om Vandløb kapitlerne 3, 4 og 7 Økonomiske konsekvenser

16 Teknik- og Miljøudvalget I Jammerbugt Kommunes budget for 2007, under konto 48 Vandløbsvæsen, er der afsat kr Heraf er der under konto 71 Vedligeholdelse af vandløb afsat kr til fremmede entreprenører. Den samlede pris på ordinær vandløbsvedligeholdelse i 2007, ved hjælp fra fremmed entreprenører udgør kr ,66 De enkelte entreprenørers priser er således: Pandrup Entreprenør Forretning Aps kr ,44 Chr. Guldhammer A/S kr ,33 Entreprenør Bjarne Pedersen kr ,89 Sloths Entreprenør og Naturpleje kr ,00 Entreprenørfirmaet Chr. Guldhammer A/S har taget forbehold for prisen, idet omkostningen ved forårets overenskomstforhandlinger er uafklaret. Indstilling Plan og Miljøafdelingen indstiller: at der i 2007 skabes sikker drift på området for ordinær vandløbved ligeholdelse ved at antage de afgivne bud. at der i efteråret 2007 forelægges Teknik- og Miljøudvalget en plan for den ordinære vandløbsvedligeholdelse i Bilag: Teknik- og Miljøudvalget, den Godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

17 Teknik- og Miljøudvalget Rørlægning af delstrækning i kommunevandløb 210 Nørhalne Nordlige Kloakgrøft / Svend Aage Frederiksen Resume Karl Nielsen, Mindevej 26, Sulsted ansøger om at få rørlagt en delstrækning af kommunevandløb nr. 210, Nørhalne Nordlige Kloakgrøft. Ejendommen er beliggende på Nordkærvej 10, Nørhalne. Sagsfremstilling Lodsejeren anfører, at den åbne strækning af vandløbet (ca. 260 m.), der forløber diagonalt over hans mark, er til stor gene for markarbejdet. I h.t. forvaltningens konsekvensvurdering (bilag 3.) vurderes rørlægningen af den pågældende strækning ikke at være i strid med hverken naturbeskyttelsesloven eller regionplanen. Endvidere konkluderes det, at indgrebet ikke i væsentlig grad vil bevirke en forringelse af vandløbskvaliteten nedstrøms, idet der både før og efter strækningen allerede er etableret rørlægning. Retsgrundlag Naturbeskyttelsesloven 3. Regionplan Lov om vandløb. Kap. 6, Regulering af vandløb, 16 og 24. Økonomiske konsekvenser En rørlægning forventes samlet set ikke at medføre forøgede udgifter for kommunen, idet en eventuel fremtidig udgift til vedligeholdelse af rørledningen modsvares af en årlig besparelse i forbindelse med den ordinære vandløbsvedligeholdelse. Indstilling Plan- og Miljøafdelingen indstiller, at udvalget giver tilladelse til rørlægning af strækningen på flg. vilkår: at lodsejeren afholder alle udgifter i forbindelse med rørlægningen. at arbejdet udføres af autoriseret kloakmester efter projekt og an visninger udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen. Bilag:

18 Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1. Ansøgning om tilladelse til partiel rørlægning af kommunevandløb 210. Bilag 2. Kortbilag Bilag 3. Konsekvensvurdering Teknik- og Miljøudvalget, den Godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

19 Teknik- og Miljøudvalget Afvandingsforhold på ejendommen Hedevej Vadum / Vaun Egede Jensen Resume Sager omkring interessekonflikter ved private vandløb. Udvalgets bedes drøfte, udefra en konkret sag, i hvilket omfang udvalget ønsker forelagt sager af denne karakter. Sagsfremstilling I henhold til lov om vandløb er Jammerbugt Kommune vandløbsmyndighed for alle offentlige og private vandløb, som mere end en enkel person har interesse i. Reglerne om vandløb finder også anvendelse på grøfter, rørledninger og dræn. Som vandløbsmyndighed skal Jammerbugt Kommune give tilladelse til at ændre vands naturlige afløb til anden ejendom, herunder sikre naturligt afløb af vand fra højere liggende ejendomme at vand bortledes fra vandløbet at forandre vandstanden i vandløbet, eller hindre vandets frie løb. Beskadiges vandløb eller andre anlæg omfattet af loven, eller foretages foranstaltninger i strid med loven, kan Jammerbugt Kommune, som vandløbsmyndighed i henhold til lovens 54, meddele påbud om genoprettelse af tidligere tilstand. Jammerbugt Kommune kan endvidere meddele påbud om udførelse af manglende vedligeholdelsesarbejder. Jammerbugt Kommune skal påse, at påbud og forbud efter loven efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes. Er et påbud eller forbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan Jammerbugt Kommune som vandløbsmyndighed foretage det fornødne på den forpligtigedes regning. I henhold til lovens 54a skal Jammerbugt Kommune som vandløbsmyndighed foranledige, at ulovlige forhold bliver bragt til ophør, medmindre der er tale om forhold af ganske underordnet betydning. Med nedenfor nævnte eksempel ønsker forvaltningen udvalgets drøftelse af, i hvilket omfang Teknik og Miljø udvalget vil have sager af denne karakter

20 Teknik- og Miljøudvalget forelagt. På baggrund af en ansøgning om regulering af en privat grøft på ejendommen matr. nr. 4g Nørhalne by, gav Aabybro kommune den 10. marts 2005 tilladelse til rørlægning af grøften på følgende betingelser: Udgiften til rørlægningen afholdes af ejendommen matr. nr. 4g Nørhalne by. Skulle der efterfølgende vise sig problemer med afvandingen forårsaget af rørlægningen, skal ejendommen matr. nr. 4g Nørhalne by tilbageføre grøften til det oprindelige udseende. Afgørelsen blev sendt med ankefrist til ejerne af de ejendomme, der er beliggende opstrøms for matr. nr. 4g Nørhalne by, og som benyttede grøften som afløb for deres overfladevand. Ved ankefristens udløb var der ikke indkommet indsigelser. I forbindelse med efterårets store nedbør får ejeren af matr. nr. 4o Nørhalne by, vand på sin mark og henvender sig til Aabybro kommune, idet lodsejeren er af den opfattelse, at den rørledning på 80 mm, der er nedlagt, er for lille i dimensionen. Ejeren af matr. nr. 4g Nørhalne by er af den opfattelse at forholdet skyldes, at ejeren af matr. nr. 4o Nørhalne by, der også er ejer af den grøft hvor rørledningen udmunder i, ikke har vedligeholdt denne grøft tilstrækkeligt. På den baggrund fremsendte Jammerbugt Kommune et varsel til begge lodsejer om, at kommunen overvejer at give et påbud. Til ejeren af matr. nr. 4g Nørhalne by blev der fremsendt et varsel om, at et evt. påbud vil omfatte: at ejeren enten fremsender en beregning, der godtgør, at rørledningen har den rette dimension og fald til at føre den vandmængde, der kommer fra oplandet vest for ejendommen, eller at tilbageføre det rørlagte vandløb til sin oprindelige skikkelse. Ejeren af matr. nr. 4g Nørhalne by har efterfølgende mulighed for at indsende en ansøgning om et reguleringsprojekt, hvor der ved en evt. rørlægning af grøften er taget højde for afstrømningsforholdene. Til ejeren af matr. nr. 4o Nørhalne by blev der fremsendt et varsel om, at et evt. påbud vil omfatte følgende. at ejeren skal foretage en oprensning af det private vandløb med overkørsler, der løber fra det nordøstlige hjørne af ejendommen matr.

21 Teknik- og Miljøudvalget nr. 4g Nørhalne by, langs denne ejendoms øst skel og videre i skellet mellem matr. nr. 3g og 4o Nørhalne og indtil kommunegrænsen Høring Parterne havde fået frist til den 28. februar 2007 til at komme med en udtalelse. Fra ejeren af ejendommen matr. nr. 4g Nørhalne by er der indkommet en udtalelse, som mest går på, at det er de usædvanlige nedbørsmængder i efteråret/vinteren 2006/07, som er årsag til generne. Fra ejeren af ejendommen matr. nr. 4o Nørhalne by er der indkommet en udtalelse om, at den nedlagte rørledning på 80 mm er en for lille dimension, og at han så snart vejret tillader det, er indstillet på at foretage en oprensning af det private vandløb. Retsgrundlag Lov om Vandløb, kapitlerne 1, 2 og 11 Økonomiske konsekvenser Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Jammerbugt Kommune, idet de omkostninger der er forbundet med sagen, afholdes af lodsejerne. Indstilling Plan og Miljøafdelingen indstiller, at sagen afgøres ved, at de i sagen nævnte påbud gives. Endvidere indstilles til udvalgets drøftelse, i hvilket omfang tilsvarende sager skal behandles i udvalget. Bilag: Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget, den Godkendt. Tilsvarende sager behandles ikke af udvalget. Fraværende:

22 Teknik- og Miljøudvalget Tilbage til toppen

23 Teknik- og Miljøudvalget Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan for Sanden Bjergaard / Kell Agerbo Resume Sanden Bjerggaard Hotel og Kursuscenter har 2. marts 2007 søgt Jammerbugt Kommune om at genoptage arbejdet med en ny lokalplan for Sanden Bjerggaard. Arbejdet med en ny lokalplan blev standset i 2004 i forbindelse med at Nordjyllands Amt og Danmarks Naturfredningsforening fremlagde forslag til fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen. Fredningssagen er nu så langt fremme, at lokalplanarbejdet kan fortsættes. Formålet med lokalplanen er at udvide hotellet til 100 sengepladser og samtidig etablere et weelness- og fritidsområde. Sagsfremstilling Fjerritslev Kommune meddelte i oktober 2003 en landzonetilladelse til opførelse af en ny værelsesfløj på ca m 2 til Sanden Bjerggaard Hotel og Kursuscenter. Tilladelsen blev påklaget til Naturklagenævnet af Nordjyllands Amt, og i december 2004 afgjorde Naturklagenævnet, at den store tilbygning krævede, at der blev udarbejdet en lokalplan for projektet. Fjerritslev Kommune påbegyndte arbejdet med en ny lokalplan, men arbejdet blev standset i 2004 i forbindelse med, at Nordjyllands Amt og Danmarks Naturfredningsforening fremlagde forslag til fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen. Fredningssagen blev delvis afgjort i december 2006, og der er nu åbnet mulighed for at lokalplanarbejdet kan fortsættes. Sanden Bjerggaard Hotel og Kursuscenter har derfor d. 2. marts 2007 søgt Jammerbugt Kommune om at genoptage arbejdet med en ny lokalplan. Formålet med lokalplanen er en udvidelse af kursusfaciliteterne, konferencelokaler og grupperum med plads til ca. 50 personer, foredrags- og festsal til ca. 200 personer, ny værelsesfløj med 34 værelser således, at hotellet kommer op på 100 sengepladser, udvidelse af restaurant med plads til 100 gæster og samtidig etablering et weelness- og fritidsområde. Lokalplanlægningen vurderes ikke at være i strid med den overordnede landsplanlægning, men der er tale om en kompliceret planlægning, da hotellet ligger i et af de mest følsomme naturområder i Jammerbugt Kommune.

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

4. Dogme 2000 - fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne

4. Dogme 2000 - fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne Møde i Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 10. maj 2005, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Årsregnskab 2004 * 3. Etablering af Ballerup Bynet - anlægsbevilling

Læs mere

1:25000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Kystvejen 19, 9490 Pandrup 06-10-2010

1:25000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Kystvejen 19, 9490 Pandrup 06-10-2010 Kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen, Ortofotos BlomInfo, COWI & Jammerbugt Kommune. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 03-12-2013 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Curt Købsted Paul Knudsen Christina Stenberg Lillie Dorete Dandanell Lene Kaspersen Liss Kramer Mikkelsen Søren Hoby Andersen

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Underudvalget for Teknik og Miljø Beslutningsprotokol Dato: 9. oktober 2006 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån 1 161. Centralisering af IT-driften

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 16. august 2012 Tid 16:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul

Læs mere

52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg

52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg Pkt. Tekst 50 Frigivelse af anlægsmidler 2011 51 Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra 2010 til 2011. 52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende:

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende: Referat Mødedato: 18. januar 2006 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Kl. 18.00 Kl. 19.00 Byrådssalen, Tingvej 17, 8543 Hornslet Udsendelsesdato: 19.1.06 Afbud fra: Torben Langballe

Læs mere